Kredi Sİgortasi genel şartlariYüklə 32,64 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü32,64 Kb.
#41890
növüYazı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

                                              Yürürlük Tarihi 01.01.2013


A. SİGORTANIN KAPSAMI
 
A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan küçükbaş hayvanlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır.


Bu genel şartların uygulanmasında, ekli tanımlamalar ile Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar dikkate alınır.
 
A.2. Teminat Kapsamındaki Haller ve Kayıplar

Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda;


 
1) A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm,
 
2) Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,

3) Zehirli çayır otları ve yem‘e bağlı zehirlenmeler,

4) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

5) Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı, maddi zararı temin eder.

Teminat altına alınan riskler, poliçede belirtilir.
 
A.3. Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller dolayısıyla, meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır:


 
1) Koyun ve keçi vebası (PPR), koyun ve keçi brucellozu, şap, mavi dil, koyun-keçi çiçeği hastalıkları ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre ihbarı mecburi, tüm bulaşıcı hastalıklar (kuduz ve anthrax hariç),
 
2) Hırsızlık, değiştirme halleri ve nedeni ispat edilemeyen kayıplar,

3) Sigortalının, gerekli tedbirleri almaması nedeniyle, meydana gelen vahşi hayvan saldırısı sonucundaki hasarlar ve kayıplar,

4) Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler,

5) Teknik şartlarda belirtilen,  aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda, meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

6) Koyun ve keçilerde iç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde, bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

7) Poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği tespit edilen; hasarlar ve kalıtsal anomalilere bağlı her türlü hastalıklar sonucu ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

8) Teknik şartlar doğrultusunda, kimliklendirilmesi yapılmamış hayvanlar,

9) Sigortalı hayvanlarda, bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerince onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili, hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler,

10) Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar,

11) Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle, oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen zararlar,


 
12) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, savaş ilan edilmiş olsun olmasın çarpışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle, meydana gelen bütün zararlar,

13) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan, radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının, ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar),

14) Kamu otoritesi tarafından alınan kararlar sonucunda, sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler,

15) Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesine bağlı olarak, ortaya çıkan dolaylı zararlar.

16) İnfertiliteye bağlı  mecburi kesimler.

A.4. Muafiyet ve Müşterek Sigorta

Meydana gelen zararın, sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının, tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin, belirli bir müşterek sigorta oranıyla, hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir.


Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar ile poliçenin ön yüzünde belirtilir.

A.5. Sigorta Başvurusunun Kabulü

Tarım Sigortaları Havuzu, sigorta ettiren/sigortalı tarafından doldurulan ön bilgi formunu, Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) kayıtları ile teyit ederek, yapılacak risk inceleme sonucuna göre, sigorta ettirenin başvurusunu kabul eder ve poliçeyi düzenler.
 
Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen riskler, sigorta edilmez.
Sigorta ettiren/Sigortalı beyanı ile Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) bilgilerinin farklı olması durumunda; poliçe, Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET)’ndeki bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir.
 
A.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta; aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.


 
A.7. Aşkın Sigorta

Sigorta bedeli, sigortalanan menfaatin değerini aşarsa, sigortanın, bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde, durumdan haberdar olan Tarım Sigortaları Havuzu,bu durumu sigortalıya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin, bu aşkın bedele ait olan kısmını indirir ve fazlasını sigortalıya iade eder.


 
A.8. Eksik Sigorta

Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde, Tarım Sigortaları Havuzu,aksine bir sözleşme bulunmadıkça; sigorta bedelinin, sigorta değerine olan oranı neden ibaret ise, zararın o kadarından sorumludur.


 
B. Hasar ve Tazminat

B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin/ Sigortalının Yükümlülükleri

Sigorta ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren, en geç 24 saat içinde, sigorta şirketine/acentesine, Tarım Sigortaları Havuzumerkez adresine ya da poliçede bildirilen adreslere;

a)  Adı, soyadı ve adresini,
b)  T.C. Kimlik veya sigorta poliçe numarası,
c)  Rizikonun gerçekleştiği gün ve saati,
ç)  Hasar nedenini,
d)  Zarar gören hayvana ilişkin bilgileri,
e)  Rizikonun gerçekleştiği yerin açık adresini, belirterek, hasar ihbarında bulunmak zorundadır.

Sigorta ettiren/Sigortalı, mecburi kesime sevki söz konusu olan hayvanların, saha şartları el verdiği takdirde, mezbahanede kesimi ve mezbahane kesim tutanağını, ölen hayvanlarda ise il/ilçelerde, zabıta görevlilerinin veya köylerde ihtiyar heyetince düzenlenen imha tutanağını, matbu hasar raporu ekinde göndermekle yükümlüdür.

Hasar incelemesi Tarım Sigortaları Havuzu tarafından görevlendirilecek Tarım Sigortaları Havuz eksperleri tarafından yapılır.

Tarım Sigortaları Havuzu, hasar ihbarlarının yapılacağı yeri sigortalıya bildirmek kaydıyla değiştirebilir.


 
B.2. Koruma Önlemleri ve Kurtarma

Sigorta ettiren/Sigortalı; bu sigortayla, teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi halinde, zararı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede sigorta ettiren/sigortalı;

a) Sigortalı hayvanın hastalanması veya kazaya uğraması halinde, bir veteriner hekim marifetiyle, gerekli tedbirleri almak,
b) Tazminat yükümlülüğü ve miktarının saptanması için Tarım Sigortaları Havuzuveya Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin, sigortalı hayvanlar ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde, yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek,
c) Tarım Sigortaları Havuzununisteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini, ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya yararlı bilgi ve belgeleri gecikmeksizin, Tarım Sigortaları Havuzunaveya Tarım Sigortaları Havuzu eksperine vermek yükümlülüğündedir.

Sigorta ettiren/Sigortalı, bulaşıcı bir hastalık baş gösterdiğinde;

1) Hasta ve sağlam hayvanlarını ayırmak,

2) Hastalığı, Tarım Sigortaları Havuzunave Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek,

3) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince, ilgililer tarafından öngörülen tedbirleri almak,

4) Sigortalanan hayvanlarını, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanmamak, kullandırtmamak ve imkân nispetinde bunlara iyi bakmak,

5) Tarım Sigortaları Havuzununyaptıracağı kontroller sonucunda, önereceği tedbirleri almak, ile yükümlüdür.
 
B.3. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarım Sigortaları Havuzunun Hakları
 
Tarım Sigortaları Havuzu, kendi elemanları veya Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri aracılığıyla, sigortalı hayvanın sağlık durumunu, niteliklerini, bakım ve beslenme koşullarını, makul surette, kontrol ettirme yetkisine sahiptir.

Ayrıca;


1) Barınakların bakımsızlığı ve temiz tutulmaması,

2) Teknik şartlarda yer alan aşı programında, belirtilen aşıların yapılmaması,

3) Hijyen ve bio-güvenlik tedbirlerinin alınmaması,

4) Hayvana fena muamele ve eziyet edilmesi,

5) Bakım ve beslenme yetersizliği,

6) Hayvanın, aşırı derecede çalıştırılması,

7) Hayvanın, poliçede yazılı amaçlar dışında kullanılması,

8) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun gerektirdiği tedbirlerin alınmamış olması gibi

sigorta ettirenin/sigortalının kusurları tespit edildiği takdirde, Tarım Sigortaları Havuzu,tespit tarihinden itibaren, 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.

B.4. Hasarın Tespiti

Sigorta edilmiş hayvanlarda, meydana gelen hasarın nedeni, niteliği ve miktarı Tarım Sigortaları Havuzuveya Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin belirlemelerine göre, taraflar arasında, mutabık kalınmak suretiyle tespit edilir.

B.5. Tazminat Hesabı

Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan hayvan birim fiyatı, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, esas alınır. Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.
 
Tazminat hesabında hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır.
Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat tutarından indirilir.
Hayvanın etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde bu kısımlara ait bedel ile ölümün doğumdan kaynaklanması halinde kurtarılan yavrunun teknik şartlara göre belirlenen şekilde değeri ödenecek tazminattan sovtaj olarak düşülür.
Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.
Tazminatın hesabı; muafiyet, varsa müşterek sigorta ve sovtaj tutarları dikkate alınarak Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirtildiği şekilde yapılır.

B.6. Tazminatın Ödenmesi

Hasar dosyası tamamlanarak,  kesinleşmiş olan tazminat miktarı, en geç 30 gün içerisinde sigortalıya ödenir.

Tazminat ödeme tarihinde, muaccel hale gelen ve sigorta ettiren/sigortalıya ait tüm poliçelere ilişkin, ödenmemiş prim borçları, ilgili sigorta şirketinin beyanı doğrultusunda, tazminattan mahsup edilebilir.

Tazminat ödemeleri, banka kanalı ile sigorta ettiren/sigortalı adına yapılır. Ödenen tazminat miktarının, sigortalı tarafından, bankacılık işlemlerinin gerektirdiği sürede alınmaması nedeniyle, Tarım Sigortaları Havuzu hesabına dönmesi halinde, gecikme ileri sürülerek,  faiz veya munzam zarar talebinde bulunulamaz.

Yanlış veya eksik bilgilendirme sonucunda, sigorta ettirenin uğrayacağı zararlar, sigorta şirketi ve tüm satış kanalları tarafından tazmin edilir.

B.7. Tazminat Miktarının Eksilmesi veya Tazminat Hakkının Düşmesi

Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettirenin/sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu, zarar miktarında bir artış olursa, bu suretle artan kısım, ödenecek tazminattan indirilir.


 
Sigorta ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını kasten artırıcı eylemlerde bulunursa, sözleşmeden doğan hakları düşer.

Sigortalı hayvanın, mecburi kesime sevkini gerektiren durumlarda, hayvanın, kasten ölüme terk edildiğinin tespit olunması halinde, sigortalıya tazminat ödenmez.

B.8. Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Tarım Sigortaları Havuzu; yaptığı tazminat ödemesi tutarınca, hukuken sigortalı yerine geçer ve sigortalının zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan yasal hakları, tazmin ettiği bedel nispetinde, Tarım Sigortaları Havuzuna intikal eder. Sigorta ettiren/Sigortalı,poliçeden doğan tazminat ödemesi yapıldıktan sonra dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun açabileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye zorunludur.


 
Sigorta teminatı, teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi ile sona erer.

 
C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Tarım Sigortaları Havuzunun Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Bu genel şartlar çerçevesinde akdedilen sigorta sözleşmesi, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yetkili kılınan, sigorta şirketi aracılığıyla yapılır.

Sigorta ettiren/sigortalının, prim yükümlülüğünün tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın, sözleşme yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumluluğu başlamaz ve bu husus, poliçenin ön yüzüne yazılır.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde, genel hükümler uygulanır.

C.2. Sigorta Ettiren/SigortalınınYapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü
 
Tarım Sigortaları Havuzu, bu sigortayı, sigorta ettiren/sigortalının ön bilgi formunda ve eklerinde yazılı beyanı ile sigortalının, Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) bilgilerine dayanarak yapar.
 
Tarım Sigortaları Havuzu, gerekli gördüğü her durumda, risk analizi yaparak, poliçe tanzim edilmiş olsa bile prim fiyatında artırım yapabilir.

Sigorta ettirenin beyanının, gerçeğe aykırı veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşmenin yapılmamasını veya daha ağır şartlarla yapılmasını gerektirecek durumlarda; Tarım Sigortaları Havuzu, durumu öğrendiği tarihten itibaren, 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak, aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.

Havuz, gerekli gördüğü her durumda tanzim edilmiş poliçede kayıtlı hayvanları kontrol edebilir.

Sigorta ettirenin, 10 gün içinde talep edilen prim farkını ödememesi halinde, sözleşme başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

Caymanın veya feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi (fiili olarak rizikosu sona eren teminatlara ait olan hariç), kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Sigorta ettirenin/Sigortalının, kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu ve bunun rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarına etkisi olduğu anlaşılırsa; Tarım Sigortaları Havuzu, riziko gerçekleşmiş olsa bile, tazminat ödemeksizin, sözleşmeyi feshedebilir. 

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin/sigortalının ihmali ile beyan yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal, tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacının, tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa sigortacı, ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta tazminatını veya bedelini öder.
Süresinde kullanılmayan, cayma veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

C.3. Sigorta Ettirenin/Sigortalının Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları


 
Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra, poliçe üzerinde Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) kayıtlarında yer alan bilgilerde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde,  sigorta ettiren/sigortalı, derhal ve makul nedenlerin varlığı halinde, en geç 10 gün içinde, durumu Tarım Sigortaları Havuzuna bildirmekle yükümlüdür.

Değişiklik; Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise;

a) Tarım Sigortaları Havuzu,  değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, 1 ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkını talep etmek suretiyle, sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.
b) Sigorta ettirenin/Sigortalının, 10 gün içinde, talep edilen prim farkını ödememesi halinde,  sözleşme, başka bir ihtara gerek kalmaksızın, kendiliğinden feshedilmiş olur.

Feshin, hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, kısa dönem esası üzerinden hesaplanır ve fazlası iade edilir.

Süresinde kullanılmayan, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.
Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hallerden ise; Tarım Sigortaları Havuzu, bu değişikliğin yapıldığı tarihten, sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını, sigorta ettirene/sigortalıya iade eder.

Tarım Sigortaları Havuzunun, sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:

 a) Tarım Sigortaları Havuzu durumu öğrenmeden önce,
 b) Tarım Sigortaları Havuzunun fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
 c) Fesih ihbarının, hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde,

riziko gerçekleşirse, değişikliğin bildirilmesinde, sigorta ettirenin ihmalinin bulunduğu veya kastı bulunması halinde dahi, rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarıyla beyan edilmesi gereken değişiklik arasında bağlantı bulunmadığı hallerde tazminat, tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Sigorta ettirenin/Sigortalının, değişikliği kasten bildirmediği durumlarda, beyan eksikliği ile rizikonun gerçekleşmesi veya tazminat miktarı arasında bağlantı olması halinde, Tarım Sigortaları Havuzu, tazminat ödenmeksizin sözleşmeden cayabilir. Değişikliğin kasten bildirilmediği hallerde, bu değişiklik ile riziko arasında bağlantı olması halinde, sigortacı, ödeme yapmaksızın cayma hakkını kullanabilir. Kasıt olmadığı hallerde ise, sigorta ettirenin ihmal derecesine göre, belirlenecek bir oranda tazminattan indirim yapılabilir.

Yapılan risk inceleme sonuçları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından onaylandıktan sonra, sigorta şirketi tarafından poliçeleştirilmemesi halinde, yapılan risk inceleme masrafları sigorta şirketinden tahsil edilir.
 
C.4. Birden Çok Sigorta
 
Sigortalanmış hayvanlar üzerine, sigorta ettiren/sigortalı, başka sigortacılar ile aynı rizikolara karşı, sigorta sözleşmesi yapamaz.
 
C.5. Menfaat Sahibinin Değişmesi
 
Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin, herhangi bir suretle değişmesi ve bu değişikliğin,  Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET)  kayıtlarında yer alan kayıtları ile belgelenmesi halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sigorta ettirenin/sigortalının, sözleşmeden, doğan hak ve yükümlülükleri, değişiklik tarihinden itibaren, yeni sahibine geçer.
 
Söz konusu değişikliğin, Tarım Sigortaları Havuzuna, hasar tarihinden önce bildirilmemesi ve zeyilname ile değişikliğin poliçe üzerinde düzenlenmemesi halinde, meydana gelen hasarlarda, Tarım Sigortaları Havuzu,hasara ilişkin tazminatı ödememe veya eksik ödeme hakkını saklı tutar.
 
C.6. Tebligatlar
 
Bu genel şartlar çerçevesinde taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlarda, Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
 
C.7. Sırların Saklı Tutulması
 
Bu sözleşmenin uygulanmasında, ilgili tarafların, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun “Sır Saklama Yükümlülüğü” başlıklı, 31/A maddesi kapsamındaki sorumlulukları saklıdır.
 
C.8. Yetkili Mahkeme
 
Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle,  ilgili taraflar aleyhine açılacak davalarda, yetkili mahkeme; Tarım Sigortaları Havuzu merkezinin veya sigorta şirketi/acentesinin ikametgâhının veya rizikonun gerçekleştiği yerin bulunduğu il merkezinde;  Tarım Sigortaları Havuzu ya da sigorta şirketi/acente tarafından açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerin il merkezindeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

Sigorta Ettiren/Sigortalı, B.4. maddesinde yazılı süreç tamamlanmadan, hukuki yollara başvuramaz.


 
C.9. Zamanaşımı
 
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, iki yılda zaman aşımına uğrar.
 
C.10.Yürürlük
 
Bu genel şartlar 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yüklə 32,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə