M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə66/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   95

Q arabağlar 
KəndindəKİ 
Əmir  ağa  cənablarm a 
m əK tub
27  zilh əccə  a y ı,  1 3 1 8 -c i  il
Ə m ira,  K ağızm   y e td i, 
KÖnül 
b iix tiy a r   old u , 
D ili-z a rım   v ü sa lın   h əsrətin d ən  biqərar  oldu.
O yandı  d ib əy i-b əx tim ,  qəribə  h u şyar  oldu.
A ç ıld ı  qönçəyi-qəlbim ,  x əza m m   növbahar  oldu.
B u  məKtubun  m ənə bu  qəm günündə  qəm güsar oldu.
N ecə  nam ə 
k
İ,  m əzm u n u   sərasər  m a y ey i-işrət,
N ecə  nam ə 
Kİ, 
m ən ası  sərapa  m övcib i-b eh cət.
N e cə   nam ə 
Kİ,  hər 
bir 
sətri 
b ir  m əcm u eyi-söh b ət, 
N ecə  nam ə 
K İ ,  
hər b ir  h ərfi  bir  d ü r ri-iz zət,
O nun 
hər  nöqtəsindən  min  məhəbbət  aşİKar  oldu.
Əcəb 
məKtubi-eşqamizü 
dilbəndü  diaradır,
K i,  ü n v a n ı  d ilü   cana  fərəh b əx şü   fərəh za d ır. 
İşa ra tın d a   y ü z  m in  sirri-p in h a n   aşİKaradır,
X ə ttü  
səbKİ-səvadından 
rü m u zi-eşq   peydadir. 
O xu n d u ,  əlb əəl  g əz d i,  b izə  x o ş  ru zig a r  oldu.
Y erin   b o ş,  x a cə  H a fizd ən   soru şd u q ,  su rə ti-h a lın , 
T əfa ü l  ey ləd in ,  sid q  ilə   izh a r  e td in   əh v a lın ,
A çıb   görd ü n  
Kİ, 
b alü  
pər 
açıbdır  m ü rğ i-iq b a lın , 
Ə m ira,  m ü x tə sər  ço x -ço x  
mübarəK 
g ə ld i  bu  fa lın ,

  M ünasib  h al  İKən  Şahbaz  ağa  çox  ü m id var  oldu.
S ən in   ol  «K irvə  can»  lə fz in   görüb,  x ən d əzən a n   ol-
duq,
B izə  tə fr ih  
verdİKCƏ,  danışdıq,  həmzəban  olduq. 
DedİKCə 
«Kirvə 
can» 
axırda 
b iz 
də 
Kİrvəcan  olduq, 
DedİK, 
güldÜK, 
gülüşdÜK,  Keyf  apardıq,  şadman 
olduq,
Q arabağlarda  hərçənd  qəlbin  dağdar  oldu.
Y azıb san   m ədhl-m övladan  neçə  əşari-p ü rm əzm u n , 
O nun  m əzm u n u   şad  ey lər  m ühübbi,  d ü şm ən i  m əh-
zu n .
S ö zü n   x o şd u r,  əgər  təb in   ola  bundan  bir  az  m öv-
zu n ,
İçərsən  
saqiyi-KÖvsər 
əlin d ən  b a d əy i-g ü lg ü n .


S ən in   y a rü  
mədədKarın 
şəh i-D ü ld ü lsü v a r  old u . 
B ahar  əy y a m ıd ır,  səh n i-çəm ən lər  səb zü -x ü rrəm d ir, 
Y etib d ir  aləm ə  b ir  ta zə  rövnəq,  ö z g ə  aləm d ir.
ÇəKİb 
a ğ u şu n a   b ü lb ül  g ü lü ,  g ü lşən d ə  lıəm d əm d ir, 
X o şa   ə h v a lın a   hər 
k ə s  
h ərim i-yara  m əh rəm d ir. 
Y en ə  h u şu m   başım dan  u çd u ,  səbrim   tarü m ar  oldu.
H a v a y i-eşq ,  fə s li-g ü l  alıbdır  səb rim i  əld ən ,
U c a lm ış  n a ləy i-fəry a d i-şu rə n g iz  b ü lb ü ld ən . 
G edibdir  səbrü  aram ım ,  təv a n ü   ta q ətim   d ild ən , 
S ü rağ  etd im   bəla  zə n cirin i  z ü lfi-sə la sild ə n .
D olan d ı  söz  əlim d ən ,  r işte y i-m ətləb  
Kənar 
o ld u .  .
Ə m ira,  ə fv   q ıl,  Kağız  əlim d ə  bəsKİ  lərza n d ır,
Q ələm   əld ə  sız ıld a r   n ey 
K İ m i ,  
g u y a  
Kİ, 
n alan d ır. 
M ü fəssəl  yazm ağa  y o x   h a lətim ,  h a lım   p ərişa n d ır, 
Ə gərçi  şer  yazm aq  S id q iyə  hər  dəm də  asan d ır.
Və 
laKİn 
ço x d u  
şüğlüm , 
bu  səbəbdən  ix t is a r   old u .
2  m art  1 9 0 3
Bəradərim   Mirzə  Məcid!
B u   g ecə  ə w ə l   axşam dan  sa a t  doqquza 
Kimi 
övqa- 
tım ı  m əhz  x ə y a la t  ilə   K eçirtdim .  B u  x ə y a lım   ancaq  uşaq- 
la rım ı  o x u tm a q   v ə   tərb iyə  verməK  b arəsin d ə  old u ğu  
ü çü n  
məni 
artıqcaq  p ərişan   eləd i.  Dörd  o ğ lu m   v a r.  Böy- 
ü y ü   14  y a şın d a ,  Kİçiyi  a ltı  sin n in d əd ir.  N a x ç ıv a n d a   sa- 
Kin 
v ə  m üqim   ola-ola.  B ir  tərəfd ən   də  iq tid a r  v ə  b izaət- 
sizlİK  cə h ə tin ə  b u n la rın   x ü su su n d a   a ta lıq   h aq q ın ı  əda 
etməK 
m ənə  görə  qeyri-m üm K ündür.  Bu  su rətd ə  özüm ü 
də  təb ən   о  şə x slə r ə   o xşad a  b ilm irəm  
k İ ,  
mümKüıı 
old u ğu  
h ald a,  «A y  baba,  b ir  az  oxu yub ,  d a n ışıb ,  ad ın   y a za   bil- 
sin ,  b əsd ir.  Çox. o x u m u ş  nə  olacaq?  A lla h   K ərim dir.  Mən 
n əçiy əm ,  A lla h   ö zü  
fİKrin  çəKSİn» 
-  deyim .
B u n a  görə 
bu 
x əy a l  v ə  
bu 
a ğ ır  qeyd  v ə  
bu  böyÜK 
təKİif  m ən i  çox  narah at  edir.  X ü su sə n , 
bu 
g ecə  ü ç  saat 
tam am  
bu 
q ü w ə d ə n   fe lə   gəlm əyən  
və 
im K anpəzir  ol- 
m ayan 
x ə y a l  m ən i  asudə  qoym adı.  B u  əsn ad a  gü n d ü z 
M irzə  M ahm ud  ilə  görü şm əyim   x a tirim ə  d ü şd ü   Kİ,  (S a­
bah  BaK iya  azim   olacağam ,  M irzə  M əcidə  K ağızm   olsa,
Dostları ilə paylaş:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə