M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə64/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   95

İh b ari-d axiliyyə
6  deKabr  1 9 0 6 -  3  ziİKada  1 3 2 4   sa y ı  1 3 7 ,  s.  3
1 3 7 / 3 / 1   N a x çıv a n d a n   alın m ış  xəbərə  görə  trəvan
u y əzd i  lıaK inıi  ılə   H əydər  adm da  nıəşlıu.r  ...... .................
(h e-ya-d al-əlif-m in -K af)  arasında  a tışm a   olub.  H eydər 
tə lə f  o lm u şd u r.  B undan  ə w ə l   H eydər  2  so ld a tı  q ətl  et- 
m iş.
ŞahtaxtinsK İ
1  aprel  1 9 0 8 -  13  R ə b iü l-ə w ə l  1 3 2 6 ,  sa y ı  2 5 ,  s .2
2 5 / 2 / 1   B .  ŞahtaxtinsK İ  (Bekbud  ağa  ŞahtaxtinsK İ
-   İ .H .). 
im z a sı  ilə   BaKi  şəh ərin d ə  n əşr  ed ilən   «BaıiKİ- 
n ets»  q əzetin d ə  2 5 / 2 / 2   M əhəm m əd  ağa 
Şahta^tinsK İ 
haqqında  u zu n   b ir  m əqalə  y a zılm ış,  m əqsəd  v ə   düşüncə- 
ləri  h aq q ın d a  b əzi  h əq iq ətlər  elan  olu n m u şd u r.
Ihbar  rə fiq im iz  bu  m əqalənin  b əzi  y e r lə r in i  tərc- 
üm ə  e tm iş,  b iz  də  x ü la s ə s in i  o x u cu la rım ıza   b ild irm əy i 
gərəK  sayd ıq .  Qeyd  olunan  m əqalədə  y a z ıld ığ ın a   görə, 
b u n d an   b eş  il  ə w ə l   ŞahtaxtinsK İ  tərəfin d ən   n əşr  ed ilən  
«Şərqi-R us»  q əzeti  etib a rsızlıq d a n   tox d a m a ğ a   m əcbur 
olduqdan  son ra  q əzeti  davam   etdirm əK  ü çü n   Knyaz  Go­
lit s in   v a s itə s ilə   höKum ətdən  pul  tələb   e tm işd ir .  B u   v a x t 
İran  h ü d u d u n d a   Kom issar  olan  KaxanovsKİ  on u n   bu  tə- 
ləb in ə  ya rd ım   e tsə   də,  M əhəm m əd  ağa  özü n ü n   m əqsədinə 
n a il  ola  b ilm əm işd ir.  B undan  sonra  II  D um aya  ü z v   se- 
çilməK  a rzu su   ilə   N a x çiv a n   şəh ərin ə  g əlib ,  orada  xan lar 
ilə  ■
 m ü q a v iləy ə  im za   atıb  v ə  II  D um aya  ü z v   se çilm işd ir.
M əhəm m əd  ağa  Duraada  N a x ç iv a n   x a n la n   ilə   öz 
arasın d a  olan   m ü q a v ilən i  pozaraq  ta r ix   ilə   m üsəlm anla- 
rın   ü m u m i  fa y d a sın a   çalışan   b ir  şə x s  Kİmi  g ö stə r ir .  Və
II  D um adan  qovulduqdan  sonra  «U slov»  q əzetin ə  sol 
firq ələr  ru h u n d a   b ir  m əqalə  yazaraq,  tərəqq ip ərvər  mü- 
səlm an lar  tərə fin d ən   m əzh əri-təvəccü m   a rzu su n d a  ol- 
m u şd u r.  LaKİn  bundan  m ə n fə ə ti-z a tiy ə sin i  təm in   edəcəK 
b ir  şey   ü m id   etm əd iy in d ən   R u siy a   q əzeti  v a s itə s ilə   m ü x- 
t ə lif   m əq alələr  n əşr  ed lr,  x a lis  ru s  fir q ə si  ittifa q ın a   gir- 
m əyə  ç a lışır .  0   v a x t  x a lis   rus  firq əsin ə  m aaş  ilə   b ir  mü- 
səlm an   a x ta rırla r.  B əzi  səbəblərə  görə  M əhəm m əd  ağa 
b u raya  d a x il  o la   b ilm əm işd irsə  də,  x a lis   ru sla rın   etim a- 
d ın ı  cəlb  eləm işd ir.  Və  bunlar  v a s itə s ilə   Keçmiş  q əzeti 
ü çü n   «dairələrdən>>  p u l  alm ağa  m ü v ə ffə q   o lu r.  B u   xü- 
su sd a  
«R ussK aya  ved om osti» 
q əzetin d ə  —  K azanda


M.ŞahtaxtinsKİ  tərəfindən  tatarca  bir  qəzet  nəşr  edəcəK 
və  xərci  hÖKumət  tərəfindən 
ödəniləcəKdir-  yazılm ışdır.
Qeyd  olu n an   m əKtubun  son u n da  d e y ilir  
kİ: 
«Biz 
M əhəm m əd  a ğ a n ın   h əq iq i  bir 
mühafizəKar 
o ld u ğ u n u   bil- 
səK,  on u n   hərəK atına  qarşı  əsla   tən   etm əz  idİK.  LaKİn  o, 
bu  g ü n   y a x ş ı  d e y d iy in i  sabah  özü  tən q id   edərəK  rədd 
ed ir,  B elə 
k İ ,  
bu  yol  ilə  
6 8  
y a şm d a   b ir  ix tiy a r   ö zü n ü , 
m ə slə y in i  v ə   h əq iq i  zənn  e td iy i  etiq a d ın ı  m eydana  çıxa- 
rıb  bu  sayəd ə  p u l  qazanır».
M ə n əv i  baraddrim M əm m ədağa!
H əm d  o lsu n   A lla h a  
k
İ,  m öhtərəm   cərid ən iz  çox 
zəh m ətlərd ən   son ra  m ətb u at  d a irəsin ə  d a x il  o ld u .  tn d i 
Kİ,  b u  
Kağızı 
y a zıra m ,  q əzetən in  
İKİnci 
n ü s x ə s i  də  y eti- 
şib d ir.  Ü çü n cü sü n ü n   in tiz a r ı 
çəKİlir. 
0   g ü n d ən  
k İ ,  
cəri- 
d ən iz  N a x çıv a n a   v ü su l  olub,  ham ı  rəğ b ətlə  o x u y u b ,  mə- 
h əb bətlə  qəbul  v ə  tə h sin   ed irlər.  B u  g ü n lərd ə  c ə m iy y ət 
edib,  d o stlard an  
ƏKsəri  iştiraK  edəcəKİər. 
A m m a b ir  para 
şə x slə r   ittih a d   və  d o stlu q   iq tiza sın ca   h ələ 
g ö z lə y ir lə r  
Kİ, 
sən   on ları  da  nəzərdə  tu tu b ,  ruznam ə 
göndərəcəKsən, 
BəİKə  m əhəbbət  y o lu   ilə   bunu  da  d ey irlər 
k İ ,  
gərəK dir 
b iz  x a h iş  etm əm iş  M əm m ədağa  özü  b izim   a d ım ıza   gön- 
d ərəyd i.  B izlər 
k İ ,  
ona  m ü x tə sər  v ə c h i 
göndərməKdən 
müzayiqə  etməyəcəyiz.
In d i  m ən  m ərhəm anə  о  şə x slə r in   a d ın ı  y a zıra m   Kİ, 
sən   o n la n n   adına  b ir in ci  nöm rədən  b a şla m ış  göndərə- 
sən:
1)  B əhram   x an   N axçıvansK İ
2)  Şahbaz  ağa
3)  M eh d iq u lu   x an   H acı  Cəfər  ağa  o ğ lu   (S u fib əy o v )
4)  M əşədi  Im am əli  Ş ərifo v
5)  M əm m ədcəfər  ağa  M öhsün  S u lta n o v
6)  M irzə  N ə sr u lla   Ə m irov
7)  M irzə  H eydər  N əsirb əy o v
Cənab  Ə b ü lfəth   a ğa 
k İ ,  
bu  g ü n lərd ə  N a x çıv a n d a - 
d ır,  H acı  M ərdanəli  H ü sey n o v   ü çü n   pul  gön d ərib ,  yazır 
K İ ,  
g ö n d ərəsin iz.  N a x ç iv a n   Kİubuna  d a  bu  g ü n lərd ə  ya- 
zacaqlar.  R uznam ədə  bu  gü n ə  bir  elan   ed ib sən   Kİ,  (cəri- 
d əm izin  
Intişarının 
ib tid a sı  olm aq  m ü n a sib ətilə  b əzi  əş- 
x a sm   ism in ə   də  əda  olu n m am ış  g ö n d ərild i.  H ər 
kəs 
qə- 
bul  e tm ə sə ,  dördüncü  v ə 
yainKİ 
b eşin ci  n öm rən in   v ü su - 
lu n d an   son ra 
xəbər 
versin).
Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə