M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagi


v a x t ın   d a r lığ m d a n d ır ,  n ecəYüklə 376 Kb.

səhifə61/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   95

v a x t ın   d a r lığ m d a n d ır ,  n ecə 
k
İ,  b u  
məKtubu 
d ar  v a x - 
tım d a   y a z m ış a m ,  Ç ə tin   ib a rələrə  gəldİK də  m ən ə  elə 
g ə lir d i 
Kİ, 
о  ib a r ələr  x o ş u n u z a  
gələcəKdir, 
y o x s a  
mənə 
ç ə t in liy i  y o x d u r   Kİ,  b aşq a  cü r  y a za m .
(K iç iy in iz   H ü sey n   R asizad ə,  cavab  la zım   d ey ild ir).
M ü ə llim   c ə n a b la r ı!
A lia h a  
şÜKÜr  kİ, 
sa ğ la m   v ə   s a la m ə ts in iz . 
İKİnci, 
d ə y ə r s iz   q u lu n u z  
Keçmişdə 
c ə n a b ın ız a   b ir 
məKtub 
g ö n d ə r m iş  id im .  B ir  n eç ə  m ü d d ə td ir  
k
İ,  ca v a b ı  y o x ­
d u r .  B ilm ir ə m   səb əb i  n əd ir?  B u n a  b a is  Kİmdir?  B öyü - 
Kİər 
az 
bilİKİilərə 
e tin a s ız   o lu rla rm ı?   Ş a g ir d lə r ə   qay. 
ğiKeşlİK  böyÜKİüyü  əsKİltməz. 
S ü le y m a n  
о 
c ə la lı 
ilə 
q a r ışq a n ı  b elə  n ə z ə r in d ə n   q a çırm a zd ı.  B u n d a n   əla v ə:
D o ğ r u  
deyil  kİ,  ürəKdən  ürəyə  yol  gedər,
Ü r ə y im   q ü ssə d ə n   y a n ır ,  ü r ə y in d ə   y o x   h eç  b ir   x əb ər.
D id a r ın ı  g ö r m ə y ə   ü r ə y im d ə   o la n   şö v q ü .
Ü r ə y im   b ilir ,  m ən   b ilir ə m ,  b ir  d ə  b ilir   ü r ə y im ,
I s tə m ə d i  b iz i,  q əlb in   se v m ə d i,  b ilə m   n e ç in   se v m ə d i.
B iz ə   q əlb in   y a n m a d ı,  b iln ü r ə m   n e ç in   y a n m a d ı.
A lla h a  
şÜKÜr  Kİ, 
g ö z   a ğ r ıs ı  rəd d   o lu b .  A lla h ın   ən  
böyÜK 
n e m ə tlə r in d ə n   b ir i  o la n   sa ğ la m lıq   v a r d ır .  Y
ü k
- 
səK  c ə n a b m ız ın   n ə z ə r in ə   ç a td ır ılır   Kİ,  b u   q ıs a ,  h əq ir 
m əK tub  ə lin iz ə   ça td ıq d a   ca v a b ın ı  g ö n d ə r ə s in iz ,  b u n a  
g ö r ə  
Kİ, 
h əd d ən   a r tıq   m ən ə  n ig a r a n lıq  
üz 
v e r m iş d ir . 
D ü z g ü n   y o lu   iz lə y ə n lə r ə ,  S iz ə   v ə   S iz in lə   o la n la r a   sa- 
la m   g ö n d ə r ir ə m .  M əşəd i  S ə fə r   b ab aya  v ə   g ö z ü n ü z ü n  
iş ıq la r ın a   sa la m   sö y lə y ir ə m .  V a x t  d a rd ır.
Ş a g ir d in ə m   m ən ,  h ər  za m a n   d ilə y ir ə m ,
О  ş ə n   d o d a q la rın d a n   b ir  tə b ə s sü m   ö y rə n ə m ,
Ü m i d i - d f v .


BöyÜK  u sta d  v ə  c ə la lh   atam ız.
B ir in c i,  S iz in   s a ğ la m lığ ın ız   h ə m iş ə   b iz im   d ilə y i- 
m iz  v ə   a r z u m u z   o lm u şd u r .  İKİnci,  n ə z ə r in iz ə   ç a td ır ı- 
lır  Kİ, 
b u   f a n i 
və 
sə d a q ə tli  K İçiy in izin  
ürəK 
m əhəbbə» 
t in i  v ə   m ə n ə v i  m ü n a s ib ə tlə r in i  m ə n im   tə r c ü m e y i-h a l 
v ə   ş ə r h i-ə h v a lım d a   q ey d   edərəK ,  öz 
tÜKənməz 
m ərh ə- 
m ə tin iz lə  
məııi 
y ad   e d ə s in iz ,  B ir   a y d ır  
kİ, 
q iy m ə ts iz  
q u lu n u z   c ə n a b ın ız a   p o ç tla   b ir 
məKtub 
g ö n d ə r m işə m , 
c a v a b ın ı  a lm a m ışa m .  S ə fə r   a y ın ın   o n u n d a   id i 
k
İ,  bu 
m əK tubu  y a z d ım ,  o n d a   d ə h ş ə tli  s e l  ə h v a la tın d a n   da 
x ə b ə r lə r   y a z m ışa m .  İn d i  b ilm ir ə m   b u   u z a q   d ü şm ü ş  qa- 
r ib d ə n   in c im iş s iııiz   Kİ,  lü t f ü n ü z ü   a z a ld ıb ,  a r tıq   yad 
e t m ir s in iz ,  y a   da  iş in iz in   ç o x lu ğ u n d a n   u n u tm u ş su - 
n u z .  H albuK İ,  m ən   öz  sə d a q ə tim i  mürriKÜn  q əd ər  gö- 
s tə r m iş   v ə   m ə h ə b b ə tim i  b ild ir m iş ə m .  Ə v ə z in d ə   isə  
x ü s u s i  b ir  m ə r h ə m ə t  g ö r m ə m işə m .
V ar  m ən im   ç o x lu   g ile y im   sə n d ə n ,
B ilm ə m   n ə  şİK ayət  e d im   sə n d ə n .
H ə r  h a ld a   m ən   öz  ta le y im d ə n  
şİKayətlənməliyəm. 
B a h a r ın  
şənlİKİəri  şoranlıq 
y e r d ə   h a s il,  sə m ə r   v e r m ə z  
v ə   od   h ə r   d a ş m   ü s tü n d ə   d a y a n m a z.  H ə r 
şeyin 
cö v h ə- 
r in d ə   q a b iliy y ə t  o lm a q   ş ə r td ir .  Ü m id   v ə   a r z u   b ə s lə y i- 
rə m  
Kİ,  itKİn 
v ə   u za q   d ü şm ü ş  b u   q ərib ə  h ər  a x şa m   v ə  
sə h ə r   m ə r h ə m ə t  n ə z ə r in iz i  s a la s ın ız .
K ö n lü n ü   KÖnlüm 
Kİmi 
ə g ə r   e ts ə n ,
M əndəKİ  m ö h n ə ti  sə n   dərK  e d ə r sə n .
T o x   çörəK  q a y ğ ıs ın ı  b ilm ə z   b elə,
A c   y a v a n   çörəK  y e y ə r   ç o x   h ə v ə s lə .
Y a z d ığ m ız   m ə sə lə   h a q q ın d a   x əb ər  v e r ir ə m  
kİ, 
« N a s ir i»   q ə z e tin i  ab un ə  ilə   a lıb   o x u m a q   a r tıq   la z ım  
d e y ild ir .  ÇünKİ  ü ç  g ü n   b u n d a n   ə w ə l   b u r a y a   g ə lə n   b ir 
s e y id   həK İm in  a r a -sır a   m əK təbə  y o lu   d ü ş ü r ,  q a rd a şım - 
la   d o s td u r .  Ona  h ər  o n   g ü n d ə n   b ir   « N a s ir i» ,  « İ z z ə t» , 
« İttila »   q ə z e tlə r i  a y r ıc a   o la ra q   v e r ilir ,  о  d a  g ə tir ib  
m əK təbdə  o x u y u r .  M ən  is ə   o n d a n   alıb   o x u y u r a m .  In d i
Dostları ilə paylaş:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə