M ə h ə m m ə d t a ğ I s I d q I 0 MƏHƏMMƏd tagiYüklə 376 Kb.

səhifə77/95
tarix13.11.2017
ölçüsü376 Kb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   95

N axçıvandan
12  cəm ad i  ü l- ə w ə l  1 3 2 0
(1 8   a v q u st  1 9 0 2 )
M a a rifp ə rv B r,  vətBnparvər,  x e y i r x a h   in sa n ,  q a r d a ş ım
M aşədi  Ə lasgər  a ğ a   сэп аЫ ап п а!
Q ardaşım   qədər 
əziz 
olan  Ə ləsgər  ağa,  bu  gü n lərd ə 
əziz 
V ətən im ə  q ayıtd ım .  T orpağını  öpdüm ,  su y u n u   iç- 
d im .  V ə tən   Ö vladlarını  gördüm ,  bir  asudə  n ə fə s  aldım , 
iz z ə tlə   is tir a h ə t  etd im ,  hərdən  raz  ə h li  ilə   söh b ət  etd im , 
sö h b ətlərim iz  b əzən  se v in c lə  və  b əzən 
Kədərlə 
olurdu. 
M ü v ə ffə q iy y ə tlə r im iz ə   se v in ir, 
itirdİKİərimizə 
Kədərlə- 
nirdİK.
Ə ziz  v ə   m ehriban  qardaşım!
T ə ə ssü f,  m in  tə ə ssü flə r   o lsu n  
Ki, 
v ə tə n   ö v la d la rı  öz 
əz iz  V ə tən lərin in   qədr  v ə  q iy m ətin i  b ilm irlər.  O nun  var 
v ə  d ö v lə tlə r in i  b ilm irlər. 
GəIəcək  və 
is tiq la liy y ə t  haq- 
q ın d a  d ü şü n m ü rlər.  Onun  sərh əd lərin ə  m ətin   v ə  möh- 
Kəm 
səd d   çəK m əyirlər.  H əm   şim al 
və  həm 
cənub 
tərəf- 
dən  ona  tə z y iq lə r   olu n u r.  Təbii  sə r v ə tlə r i  başq alarına 
q ism ət  o lu r.  B u n a b ir  çarə.qılm aq  gərəKdir.
Qardaşım!  Bu  barədə  çox  dam şm aq  olar.  Qorxuram 
Kİ, 
u zu n   çəKsin 
və 
başağrısına  səbəb  olsu n .  Y a x şısı  budur 
Kİ, 
q ılın cı  qında  saxlayaq,  arzuiarım ıza 
ürəKdə. 
LaKİn  bir 
m ü x təsər  su a lım   vard ır 
Kİ, 
ona  m ütləq  cavab  gözləyirəm . 
LaKİn 
çox  dərin  v ə   aydın  olsun.  X a h işim   budur  Kİ,  təhqi- 
qat  aparasan,  ondan-bundan  soruşas£in  v ə  
biliKİi 
v ə   xibrə 
adamlardan 
soruşasan,  lazım   olsa  d övlət 
sarayına 
gedəsən 
və  d ü zg ü n   m əlu m at  əldə 
etdİKdən 
sonra  cavabını  m ənə 
y a z.  A lla h   eləm əm iş  bir  m əlum at  əldə  edə  b ilm əsən ,  tacir 
v ə  sərraflardan  da  soruşa bilərsən.
S u a l  belədir:
Y en ə  də  h al-h azırd a  əyan   v ə   d ö v lət  m əm u rlarm ın  
d ilin d ə   m ən h u s  «M ənə  nə»  ifa d ə si  işlə n ilir m i?
V ətən  
tacir 
v ə   v a rlıla rım n  
(imKanlıların)  dilində 
«Olmaz»  ifa d ə s i  y en ə  də  y a y ılm ışd ır?
A rzu m   b ud u r 
Kİ, 
olm asın .  Haşa!  Y enə  haşa!  tn şaal- 
lah   b u   sö z lər 
arxaİKİəşib. 
Ə lbəttə  də  b elə  o lm a lıd ır.  N iy ə 
o lm a sın .  A x ı 
k
İ,  əsr  X IX   əsrd ir.  tnKİşaf  n u rla rı,  m ədə- 
n iy y ə t  şü a la rı  b ü tü n   y erləri  b ü rü m ü ş,  y ar  v ə  əğ y a rın


x ə y a lla r ı  g iz li  pərdələrdən 
aşKara 
ç ıx m ış,  G ünəş  G öyün 
tən  
ortasındadır. 
G ünortadır.  B u 
vaxtadəK 
«M ənə  nə» 
ifa d ə s i  qalarm ı?
B u  «M ənə  nə»  ifa d ə si  tərəvəz 
bazarmda 
olan  
xiyar 
v ə 
badımcandan 
çoxdurm u?  Onlar 
günortayadəK 
qurta- 
rır.
M ən  gü m an   etm irəm  
kİ, 
bu  günədəK  q a lsın .  Əgər 
gü m an  
etsəm  
də 
Kİ, 
bu  ifa d ə  q alırsa,  d ilim   la l  olsun! 
D ilim   la l  olsun!
İla h i,  m ən im   bu  g ü m an ım ı  b a til  et!  G ünahlarım dan 
hesab  etm ə!
B ir  n eçə  g ü n  
bu n d an   qabaq 
H acı  C əfərin 
dÜKamnda 
lıö r m ətli  K ərbəlayx-Əli  S əlm asi  cənabları  ilə   görü şd ü m . 
Söhbət  zam an ı  bu  «M ənə  nə»  ifa d ə s i 
haqqında 
ondan 
xəb ər  aldım .  V a x t  çox  az 
idi, 
is tə y im i  əld ə  edə 
bilmə- 
d im .  H əq iq ətən   v ətən p ərv ər,  m aarifp ərvər,  tərəq q ixah  
v ə 
bilİKİi və  bacarıqlı 
bir  gən cd ir.  B u 
babətdən 
çox 
niga- 
ran 
qaldığınıa 
görə  h əm in   m əsələn i  ondan  xəb ər 
aldrnı.
D edi 
Kİ, 
bu  günlərdə  yeııicə  İstanbuldan  qayıtm ı- 
şam .  О  qədər  də  düzgün  m əlum atım   yoxd u r.  LaKİn  Təb- 
rizd ən   y o la   düşəndə  azalm ışd ı.  B
ə
I

  də  in d i  arxaİKİəşib. 
B u  x o ş  xəbərdən  çox  şad  oldum .  X a h iş  edirəm   m ənim  
x ü s u s i  salam ların u   о  cənaba  çatd ırasım z.  Siz  özünüz  bu 
barədə  təh qiq at  etm işsin iz  ya  yox?  TezlİKİə  cavabııu  göz- 
ləyirəm .  M əni  naüm id  etm əyin .  TezlİKİə  məKtub  yazın .
K eçən   h ə ftə   «Tərcüm an»  q əzetin in   b ir 
illİK 
abunə 
q əb zin i  m a a rifp ərv ər  H acı  R əsu l 
cən ab ların a  göndər- 
dim .  B
u
  m əK tubu  yazan   v a x t  p oçta  qəbzi  H acı  Ə bdüləli 
ağad a  o lm a lıd ır.
A lm ış  o lsa ,  bu 
məKtubla 
siz ə   göndərərəm .
M ənim   səm im i  salamlarırru  H acı  R əsu l  ağaya  və 
H acı  K ərim   ağaya  y etirin .  Onlara  ayrıca 
məKtub 
yazm a- 
d ığım a  görə  ü zr  istəy irəm .  X ah iş  edirəm   m ən i  ə fv   etsin - 
lər.
D a n ışıla sı  ə h v a la tı  burada  yazm ıram .  Ona  görə 
k
İ, 
h ö rm ətli  M irzə  N ə sr u lla   ağa  bu  g ü n lərd ə  y o la   düşəcəK. 
B ü tü n   ə h v a la tı  d an ışar.  Тэкгага  e h tiy a c  y o x d u r.
S iz in   hər 
İKİnizdən 
x a h işim   b ud u r 
kİ, 
m ən i  u n u t- 
m a y a sın ız.  M əKtubla  m ən i  yad  ed əsin iz,
H əq iq i  v ə  səm im i  dostu nu z:
M əm m əd tağı  Sidqi
s.  V. 
25
Dostları ilə paylaş:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   95


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə