Məişət zorakılığı nədir? A yaxın qohumluqYüklə 119,37 Kb.

tarix12.10.2018
ölçüsü119,37 Kb.


1

Məişət zorakılığı nədir?  A)Yaxın qohumluq 

münasibətlərindən,birgə vəya əvvəllər birgə yaşamaqlarından sui 

istifadə etməklə .əxslərinbirinin digərinəqəsdən fiziki və ya mənəvi 

zərər vurması;   B)insanların siyasi birliyinin ictimai 

əlaqələndirilmiş forması;  C)insanların mənəvi birliyinin ictimai 

əlaqələndirilmiş forması;   D)insanların əxlaqi birliyinin ictimai 

əlaqələndirilmiş forması;  E)insanların sosial birliyinin ictimai 

əlaqələndirilmiş forması.

2

BMT tərəfindən "Beynəlxalq Ailə günü" neçənci ildən keçirilir?  A)15 may 1994;   B)22 may 1995;   C)25 may 1995;   D)1 iyun 

1995;   E)15 iyun 1995.

3

Cəmiyyətin ailə-nigah münasibətlərinə təsir edən başlıca sferaları?  A)əxlaqi,hüquqi,siyasi;  B)Əxlaqi,iqtisadi,mənəvi;  

C)hüquqi,mənəvi,iqtisadi  D)sosial,siyasi,mənəvi;  

E)siyasi,iqtisadi,sosial.

4

Ailə nədir?   A)insanların siyasi birliyinin ictimai əlaqələndirilmiş forması;  B)insanların mənəvi birliyinin ictimai əlaqələndirilmi. 

Forması;  C)insanların əxlaqi birliyinin ictimai əlaqələndirilmi. 

Forması;  D)insanların sosial birliyinin ictimai əlaqələndirilmi. 

forması;  E)Cəmiyyətin ər-arvad birliyinə və qohumluq 

əlaqələrinə,ümumi təsərrüfatın birgə aparılmasına və qarşılıqlı 

əxlaqi məsuliyyətə əsaslanan kiçik sosial qrupdur.

5

Ailənin hüquqi əsasını nə təşkil edir?   A)uşaq;  B)iqtisadiyyat;  C)Nigah;  D)boşanma;  E)təsərrüfat.

6

Ailəni kiçik sosial qrup kimi müəyyənləşdirən 3 əsas əlamət mövcuddur.Hansılardır?   A)Ümumi təsərrüfat,ümumi uşaqlar;  

B)uşaqlar,iqtisadiyyat;  C)iqtisadiyyat,ümumi təsərrüfat;  D)məişət 

məsələləri,uşaqların tərbiyəsi;  E)nigah,ümumi təsərrüfat.

7

AR-də Ailə,Qadınvə Uşaq problemləri üzrə Dövlət komitəsi neçənci ildə yaradılmışdır?   A)1 iyun 2003;  B)15 fevral 2003;  

C)25 may 2003;  D)6 fevral 2006;  E)16 may 2003.

8

BMT-nin Əhali Fondunun məlumatına görə bütün dünya üzrə ölüm halları arasında zorakılıqdan kimlərin ölümü 10-cu sıradadır?   

A)uşaqların;  B)kişilərin;  C)Qadınların;  D)qocaların;  E)xəstələrin.
9

1999-cu ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən 25 noyabr tarixi nə 

günü elan edilib?   A)Qadınlara qarşı zorakılığın aradan 

qaldırılması günü;  B)ahıllar günü;  C)gənclər günü;  D)sevgililər 

günü;  E)bilik günü.

10

Nigahın və ailənin dövlət himayəsində olması AR Konstitusiyasının neçənci maddəsində təsbit olunmuşdur?   A)13; B)15;  C)17;  D)34;  

E)37.


11

Uşaqlı və ya uşaqsız ər-arvad cütlüklərindən ibarət sadə ailələr neçə 

faiz təşkil edir?   A)16;  B)18;  C)24;  D)56;  E)67.

12

Məişət zorakılığının qarşısının alınması sahəsində tədbirlər növünə daxil deyil?   A)hüquqi xarakterli;  B)İqtisadi xarakterli;  C)sosial 

xarakterli;  D)qabaqlayıcı xarakterli;  E)sosial yönümlü.

13

Zorakılıqla bağlı fikirlərdən biri səhvdir?   A)məişət zorakılığı sivil dünyanı narahat edən ən aktual problemdir;  B)hər bir sivil dövlət 

zorakılığı təqib və təhdid edir;  C)Zorakılığın növləri arasında daha 

geniş yayılanı uşaq zorakılığıdır;  D)məişət zorakılığının 

özünəməxsusluğu ailə daxilində baş verməsidir;  E)məişət 

zorakılığının əsas xüsusiyyəti insanların gündəlik həyatına nüfuz 

etməsidir.

14

Qadın zorakılığına qarşı beynəlxalq mübarizə günü?   A)5 may;  B)25 noyabr;  C)10 may  D)15 may  E)20 may

15

Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında AR qanunu neçənci ildə qəbul olunmuşdur?   A) 15 fevral 2003;  B)25 may 

2003;  C)1 iyun 2003;  D)22 iyun 2010;  E)15 iyun 2003

16

Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında AR qanununun tənzimlədiyi münasibətlərə aid deyil?   A)məişət zorakılığından 

zərər çəkmiş şəxslərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi;  B)yaxın 

qohumluq münasibətlərindən, birgə yaşayışdan sui-istifadə etməklə 

törədilən zorakılığın qarşısının alınması;  C)məişət zorakılığına 

səbəb olan halların aradan qaldırılması istiqamətində həyata 

keçirilən hüquqivə qabaqlayıcı  tədbirlər;  D)məişət zorakılığından 

zərər çəkmiş şəxslərin hüquqi yardımla təmin edilməsi;  E)Məişət 

zorakılığına səbəb olan halların aradan qaldırılması istiqamətində 

həyata keçirilən siyasi tədbirlər.17

Ailənin müdafiəsi üsullarına aid deyil:   A)nigah və ailənin dövlət 

himayəsində olması;  B)nigah dövründə ər-arvad hüquqlarının 

dəqiqliklə tənzimlənməsi;  C)qadın və uşaqların hüquq və 

mənafelərinin müdafiəsi;  D)Ailəyə, o cümlədən qadına 

ünvanlanmış sosial müdafiə tədbirlərinin olmaması;  

E)ailəyə,qadına yönəlmiş tibbi xidmət infrastrukturunun 

mövcudluğu.

18

İnsan istismarının təzahür forması deyil:   A)məcburi əmək;  B)cinsi zorakılıq;  C)köləlik vəziyyəti;  D)Könüllü əmək;  E)cinayətkar 

fəaliyyətə cəlb etmək.

19

Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərə göstərilən yardım tiplərindən biri səhvdir:   A)hüquqi;  B)tibbi;  C)psixi;  D)sosial;  

E)İqtisadi.

20

Birinin digərinə qəsdən fiziki təzyiq göstərməsi yəni zor tətbiq etməklə təhlükəizliyini pozması,döyməsi,sağlamlığına zərər 

vurması,işgəncə verməsi-bu məişət zəminində baş vermiş hansı 

zorakılıq növünə aiddir?   A)Fiziki;  B)psixi;  C)cinsi;  D)sosial; 

E)tibbi


21

Şəxslərin birinin digərinə qəsdən psixi təzyiq göstərməsi və ya 

dözülməz psixi şərait yaradılmaslına yönəlmiş hərəkətlər-bu məişət 

zəminində baş vermiş hansı zorakılıq növünə aiddir?   A)fiziki;  

B)Psixi;  C)cinsi;  D)sosial;   E)tibbi.

22

Məişət zorakılığının qarşısının alınması sahəsində əsas prinsiplərdən biri səhvdir?   A)hər kəsin AR Konstitusiyasında və 

AR Qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş əsas insan hüquq və 

azadlıqlarının təmin edilməsi;   B)qadınlara qarşı ayrıseçkiliyin 

qadağan edilməsi;   C)qanunvericilikdə müəyyən edilmiş hallar və 

hüdudlar istisna olmaqla hər kəsin şəxsi və ailə həyatına 

müdaxilənin yolverilməzliyi;  D)şəxsi və ailə həyatı sirrinin 

qorunması məqsədi ilə konfidensiallığa riayət edilməsi;  E)Zərər 

çəkmiş şəxsin pozulmamış hüquqlarının bərpası

23

Məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxsə qısamüddətli və ya uzunmüddətli mühafizə orderi verilə bilər.Bunlardan biri səhvdir:   

A)məişət zorakılığın təkrar törədilməsi;  B)Zərərçəkmiş şəxsin 

olduğu yer ona məlum olmadıqda həmin həmin şəxsin ölü elan 

edilməsi;   C)zərərçəkmiş şəxsə digər narahatlıq gətirən hərəkətlərin 

edilməsi;  D)məişət zorakılığını törətmiş şəxsin yetkinlik yaşına 

çatmamış uşaqlar ilə ünsiyyət qaydaları;  E)yaşayış sahəsindən və 

ya birgə əmlakdan istifadə qaydalarının müəyyən edilməsi.

24

Uzunmüddətli mühafizə orderi nə qədər müddətə verilir?   A)15gün;  B)25 gün;   C)30 gündən 180 günə;   D)45gün;  E)5 

günə.25

Uzunmüddətli mühafizə orderi ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:  A)  

Uzunmüddətli mühafizə orderi15-45 gün müddətinə verilir;  B)bu 

barədə məhkəmə qərarı çıxarılmalıdır;  C)tərəflərin şəxsi və ailə 

sirrlərinin yayılmasının qarşısını almaq;  D)yetkinlik yaşına 

çatmamış şəxslərin maraqlarının təmin edilməsi;  E)uzunmüüddətli 

mühafizə orderinin surəti onun çıxarıldığı gün tərəflərə verilir.

26

Məişət zorakılığı hallarının araşdırılması,məişət zorakılığına yol vermiş şəxslərin qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə 

cəlb edilməsi-bu məişət zorakılığına qarşı alınması sahəsindəki 

hansı tədbirlərə aiddir?   A)iqtisadi;  B)siyasi;  C)Hüququi 

xarakterli;   D)sosial yönümlü;  E)psixi yönümlü

27

Zərərçəkmiş şəxslərin sosial müdafiəsi üzrə o cümlədən müvəqqəti sığınacaqla təmin edilməsi -bu hansı xarakterli tədbirlərə aiddir:   

A)psixi;  B)Sosial xarakterli;  C)hüquqi yönlü;  D) sosial;  

E)iqtisadi yönümlü.

28

Əhali arasında məişət zorakılığının mənfi hüquqi tibbi və sosial nəticələrinin izah edilməsi məişət zorakılığının qarşısının 

alınmasına yönəlmiş digər maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili-bu 

hansı xarakterli tədbirlərə aiddir:   A)siyasi yönümlü;  B)iqtisadi;  

C)hüquqi yönümlü;  D)Qabaqlayıcı tədbirlər;  E)sosial yönümlü.

29

Məişət zorakılığının qarşısının alınması sahəsində hüquqi tədbirlərə aid deyil:   A)məişət zorakılığı ilə bağlı cinayət təqibinin həyata 

keçirilməsi;  B)məişət zorakılığı törətmiş şəxsin məsuliyyətə cəlb 

edilməsi;  C)zərərçəkmiş şəxslərin hüquqlarının,azadlıqlarının və 

qanuni mənafelərinin müdafiəsi;  D)araşdırmanın aparıldığı müddət 

ərzində müraciət etmiş şəxsin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;  

E)Zərərçəkmiş şəxslərin sosial müdafiəsinin təşkili.

30

Məişət zorakılığının qarşısının alınması sahəsində sosial tədbirlərər aid deyill:   A)zərərçəkmiş şəxslərin sosial müdafiəsinin təşkili;  

B)zərərçəkmiş şəxslərə təhsilin davam edilməsində kömək 

göstərilməsi;  C)zərərçəkmiş şəxslərin işlə təmin edilməsi;  

D)Məişət zorakılığı əleyhinə maarifləndirmə işinin aparılması;  

E)zərərçəkmiş şəxslər üçün psixolojo reabilitasiya kurslarının 

təşkili.31

Məişət zorakılığı ilə bağlı qabaqlayıcı tədbirlərə aid deyil:   

A)Məişət zorakılığı ilə bağlı statistik məlumatların toplanması;  B) 

məişət zorakılığı əlehinə maarifləndirmə işinin aparılması;  

C)məişət zorakılığı hallarının və onun doğurduğ mənfi,hüquqi,tibbi 

və sosial nəticələrin izah edilməsi;  D)məişət zorakılığının 

qarşısının alınması üsullarının izah edilməsi;  E)əhali arasında 

yüksək mədəniyyətə və qarşılıqlı hörmətə əsaslana ailə 

münbasibətlərinin təbliğ edilməsi.

32

Məişət zorakılığına səbəb olan halların araşdırılması,təhlil edilməsi,onların qarşısının alınmasına yönəlmiş 

tövsiyyələrin,proqramların hazırlanması,maarifləndirmə 

tədbirlərinin təşkili-bu  hansı növ tədbirlərə aiddir?    A)sosial;  

B)Qabaqlayıcı;  C)siyasi;  D)hüquqi;   E)iqtisadi

33

Məişət zorakılığı ilə bağlı hərəkətləri törətmiş şəxslərin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada valideynlik 

hüququndan məhrum edilməsi və ya valideynlik hüquqlarının 

məhdudlaşdırılması-bu hansı növ tədbirə aiddir?   A)iqtisadi;  

B)Hüquqi;  C)siyasi; D)qabaqlayıcı;  E)sosial.

34

Zərərçəkmiş şəxslərin sosial müdafiəsi istiqamətində tədbirlərin həyata  keçirilməsi-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?   A)Sosial;   

B)iqtisadi;  C)siyasi;  D)hüquqi;  E)qabaqlayıcı

35

Zərərçəkmiş uşaqların sosial qayğı ilə təmin edilməsi üçün tədbirlərin görülməsi-bu hansı növ tədbirlərə aiddi?   

A)qabaqlayıcı;  B)siyasi;  C)Sosial;  D)hüquqi;  E)psixi.

36

Zərərçəkmiş şəxslər üçün yardım mərkəzlərinin yaradılması-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?   A)psixi;   B)Sosial;  C)hüquqi;  

D)siyasi;  E)qabaqlayıcı

37

Zərərçəkmiş şəxslər üçün psixoloji reabilitasiya kurslarının təşkili-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?   A)tibbi;  B)siyasi;C)hüquqi;  

D)Sosial;  E)iqtisadi.

38

Zərərçəkmiş şəxslərə dövlət vəsaiti hesabına tibbi yardımın göstərilməsi-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?   A)siyasi;  B)iqtisadi;  

C)hüquqi;  D)Sosial;  E)tibbi.

39

Zərərçəkmiş şəxslərə təhsilin davam etdirilməsində kömək göstərilməsi-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?   A)iqtisadi;  B)tibbi;  

C)hüquqi;  D)siyasi;  E)Sosial.

40

Zərərçəkmiş şəxslərin işlə təmin edilməsində yeni peşələrə yiyələnməsində kömək göstərilməlməsi-bu hansı növ tədbirlərə 

aiddir?  A)Sosial;  B)hüquqi;  C)iqtisadi;  D)siyasi;  E)tibbi.

41

Zərərçəkmiş şəxslərin sosial müdafiəsinin təşkilionlara müvafiq sənədləri və ya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sosial 

müavinətlərin alinmasında kömək göstərilməsi-bu hansı növ 

tədbirlərə aiddir?  A)Sosial;  B)tibbi;  C)siyasi;  D)iqtisadi;  

E)psixoloji.
42

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məişət zorakılığı ilə 

bağlı məlumatların konfidensiallığın təmin edilməsi-bu hansı növ 

tədbirlərə aiddir?   A)siyasi;  B)Hüquqi;  C)iqtisadi;  D)sosial;  

E)psixi.

43

Məişət zorakılığı iləbağlı statistik məlumatların toplanması-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?  A)psixi;  B)siyasi;  C)Hüquqi;  

D)sosial;  E)qabaqlayıcı.

44

Məişət zorakılığı ilə bağlı verilmiş xəbərdarləğın icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi-bu hansı tədbirlərə aiddir?   A)sosial;  B)siyasi;  

C)psixi;   D)Hüquqi;  E)iqtisadi.

45

Məişət zorakılığı ilə bağlı işlərə dair məhkəmə qərarlarının icrasının təmin edilməsi-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?   A)qabaqlayıcı;  

B)iqtisadi;  C)sosial;  D)psixi;  E)Hüquqi.

46

Zərərçəkmiş şəxslərin dövlətvəsaiti hesbaina hüquqi yardımla təmin edilməsi-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?  A)Hüquqi;  B)siyasi;  

C)psixi;  D)sosial;  E)iqtisadi.

47

Zərərçəkmiş şəxslərin hüquqlarının,azadlıqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi araşdırmanın aparıldığı müddət ərzində 

müraciət etmiş şəxsintəhlükəsizliyinin təmin edilməsi-bu hansı növ 

tədbirlərə aiddir?   A)sosial;  B)siyasi;  C)Hüquqi; D)iqtisadi;  

E)psixi.


48

Məişət zorakılığı törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi-bu 

hansı növ tədbirlərə aiddir?   A)psixi;  B)Hüquqi;  C)siyasi;   

D)iqtisadi;  E)sosial.

49

Məişət zorakılığı ilə bağlı cinayət təqibinin həyata keçirilməsi-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?   A)iqtisadi;  B)siyasi;  C)psixi;  

D)sosial;   E)Hüquqi

50

Qeyri-dövlət yardım mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə bağlı nörmativ tənzimləmənin və həmin mərkəzlərin akkreditasiyasının həyata 

keçirilməsi-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?   A)sosial;  B)psixi;  

C)siyasi;  D)Hüquqi;   E)tibbi.

51

Məişət zorakılığının qarşısının alınmasına ailələrdə normal münasibətlərin yaradılmasına məişət zorakılığı hallarının və ondan 

yaranan mənfi,hüquqi,tibbi və sosial nəticələrin aradan 

qaldırılmasına yönələn tədbir növü hansıdır?   A)Qabaqlayıcı;  

B)sosial;  C)psixi;  D)tibbi;  E)hüquqi.

52

Məişət zorakılığı əleyhinə maarifləndirmə işinin aparılması-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?   A)hüquqi;  B)Qabaqlayıcı;  C)siyasi;  

D)sosial;  E)tibbi.

53

Məişət zorakılığı hallarının və onun doğurduğu mənfi,hüquqi,tibbi və sosial nəticələrin izah edilməsi-bu hansınöv tədbirlərə aiddir?   

A)tibbi;  B)siyasi;  C)Qabaqlayıcı;  D)sosial;  E)hüquqi.
54

Məişət zorakılığının qarşısının alınması üsullarının izah edilməsi-

bu hansı növ tədbirlərə aiddir?   A)siyasi;  B)hüquqi;  C)sosial;  

D)qabaqlayıcı;  E)tibbi.

55

Əhali arasındakı yüksək mədəniyyətə və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ailə münasibətlərinin təbliğ edilməsi-bu hansı növ 

tədbirlərə aiddir?   A)siyasi;  B)hüquqi;  C)psixi;  D)tibbi;  

E)qabaqlayıcı.

56

Məişət zorakılığına görə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məsuliyyıtin izah edilməsi-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?   A)psixi;  

B)qabaqlayıcı;  C)siyasi;  D)hüquqi;  E)sosial.

57

Məişət zorakılığı törətmiş şəxslərin profilaktik qeydiyyata götürülməsi və həmin şəxslərə tərbiyyəvi -qabaqlayıcı işin 

aparılması- bu hansı növ tədbirlərə aiddir?   A)tibbi;  B)sosial;  

C)qabaqlayıcı;  D)psixi;  E)hüquqi.

58

Məişət zorakılığı törətmiş şəxslərə belə halların təkrarlanmaması barədə xəbərdarlıq edilməsi-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?  

A)psixi;  B)hüquqi;  C)siyasi;  D)qabaqlayıcı;  E)iqtisadi.

59

Məişət zorakılığı ilə bağlı sorğuların keçirilməsi-bu hansı növ tədbirlərə aiddir?  A)siyasi;  B)sosial;  C)hüquqi;  D)iqtisadi;  

E)qabaqlayıcı.

60

Məişət zorakılığı törətmiş şəxslərin profilaktik qeydiyyata götürülməsi və həmin şəxslərlə tərbiyyəvi-qabaqlayıcı işin 

aparılması qaydası hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?   

A)məhkəmə;  B)Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı;  C)prokurorluq;  

D)ədliyyə;  E)ali məhkəmə.

61

Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanunkimlərə şamil edilmir?   A)yaxın qohumolan ailə üzvlərinə;  B)nigah 

pozulduqdan sonra birgə və ya ayrılıqda yaşayan keçmiş ər-arvad;  

C)qəyyum və ya himayəçi təyin olunmuş fiziki şəxslərə;  D)qanuni 

nigahda olmadan birgə yaşayan kişi və qadına;  E)Əlillərə.

62

Cinayət-prosessual qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada araşdırılmayan məişət zorakılığı ilə bağlı dövlətin vəzifələrindən 

biri səhvdir?   A)Psixoloji yardım kurslarının təşkili   B)məişət 

zorakılığı törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi  

C)zərərçəkmiş şəxsə mühafizə orderinin verilməsi ilə əlaqədar 

tədbirlər görmək  D)məişət zorakılığının qarşısının alınması  

sahəsində beynəlxalq və qeyri-hökümət təşkilatları ilə əməkdaşlıq 

etmək  E)qeyri-dövlət yardım mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə bağlı 

normativ tənzimləməni və onların akreditasiyasını həyata keçirmək.
63

Məişət zorakılğı barədə şikayətlərə baxılmasının nəticələrinə aid 

deyil?   A)zərərçəkmiş şəxsə qısa müddətli mühafizə orderinin 

verilməsi;   B)Zərərçəkmiş şəxsi yardım mərkəzi ilə təmin 

etməmək;  C)zərərçəkmiş şəxsə uzunmüddətli mühafizə orderinin 

verilməsi ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət;  D)valideynlik 

hüquqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət;  

E)əməllərində cinayət tərkibi olan şəxsin qanunvericilikdə müəyyən 

olunmuş qaydada məsuliyyətə cəlb etmək.

64

Məişət zorakılğı ilə bağlı məlumat bazası hansı orqan tərəfindən yaradılır?  A)ƏƏSM nazirliyi;   B)Ədliyyə nazirliyi;  C)DİN;   

D)İcra hakimiyyəti;   E)Məhkəmələr.

65

Yardım mərkəzlərinin fəaliyyətinə aid deyil?   A)zərərçəkmiş şəxsləri hüquqi yardımla təmin etmək;  B)zərərçəkmiş şəxslər üçün 

psixoloji reabilitasiya kursu təşkil etmək;  C)Məişət zorakılığı ilə 

bağlı müvafiq iqtisadi tədbirklər həyata keçirmək;  D)zərərçəkmiş 

şəxslərin qarşılıqlı yardım qruplarını təşkil etmək;  E)zərərçəkmiş 

şəxslərin sosial müdafiəsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmək.

66

Məişət zorakılığı ilə bağlı məlumat bankının strukturuna daxil deyil?  A)baş vermiş məişət zorakılığı halları barədə məlumat;  

B)məhkəmə qərarları;  C)Akkreditə edilməmiş yardım mərkəzləri 

və onların fəaliyyəti barədə məlumat;   D)məişət zorakılığı halları 

ilə əlaqədar məsuliyyətə cəlb edilmiş şəxslər barədə məlumat;  

E)məişət zorakılığı halları ilə bağlı aparılmış araşdırmalar və 

nəticələri.

67

Yardım mərkəzlərinin fəaliyyət istiqamətlərinə aid deyil?   A)Baş vermiş məişət zorakılığı halları barədə məlumat; B)zərərçəkmiş 

şəxsləri hüquqivə tibbi yardımla təmin etmək;  C)zərərçəkmiş 

şəxslərinhüquqlarinin bərpa edilməsi üçün hüquqi yardım 

göstərmək;  D)məişət zorakılığı ilə bağlı müvafiq qabaqlayıcı 

tədbirlər həyata keçirmək;  E)zərərçəkmiş şəxslərin qarşılıqlı 

yardım qruplarının təşkil etmək.

68

Uşaqlı və ya uşaqsız ər-arvad cütlərindən ibarət sadə ailələr neçə faiz təşkil edir?    A)10%     B)20%    C)30%    D)50%      E)67%

69

Kimin verdiyi tərifə görə ailə cəmiyyətin ər-arvad birliyinə və qohumluq əlaqələrinə əsaslanan kiçik sosial qrupdur?   A)Freyd;    

B)A.Q.Xarçev;   C)Marks;   D)Veber;   E)Reyd

70

Ailələri neçə yerə ayırırlar?   A)1;   B)2;   C)3;   D)5;   E)7.71

Ailənin ən mühüm funksiyalarına aid deyil?  A)reproduktiv;   

B)təsərrüfat;   C)tərbiyəedici;   D)bərpaedici;   E)Ekspressiv.72

Ər-arvad cütlüklərinin neçə faizi ərin vəya arvadın valideynlərindən 

biri yaxud başqa qohumlarla yaşayır?   A)3%    B)5%     C)7%    

D)11%    E)12%

73

Rusiyada iki və ya daha çox ər-arvad cütündən ibarət olan mürəkkəb ailələr neçə faizdir?   A)2%   B)4%   C)8%    D)13%    

E)12%


74

Natamam ailələr neçə faiz təşkil edir?  A)13%   B)14%    C)16%   

D)18%     E)22%

75

Azyaşlı uşaqları olan ailələr bir  qayda olaraq çətin maddi şəraitdə yaşayırlar. Belə ailələr neçə milyona yaxındır?  A)1    B)3   C)5   

D)6    E)7

76

Ailə ilə sosial işin prinsiplərindən biri səhvdir?   A)Valideyn hüquqlarına hörmətsizlik    B)sosial xidmətlər tərəfindən ailədəki 

vəziyyətin obyektiv və səriştəli qiymətləndirilməsi   C)ailə ilə iş 

zamanı sosial işçilər tərəfindən uşaqlar üzərindəki zorakılıq riskinin 

olmadığı təqdirdə məxfiliyin gözlənilməsi  D)hakimlik və 

nəzarətdən əsaslandırılmış şəkildə istifadə    E)ailədə əlverişsiz 

amillərin nəzərə alınması

77

Müxtəlif tipli ailələrlə iş zamanı sosial işçinin peşə keyfiyyətlərindən biri səhvdir?   A)pedaqoq   B)psixoloq   

C)iqtisadi   D)hüquqşünas   E)Həkim

78

Ailə siyasətinin həyata keçirilməsində əsas istiqamətlərindən biri səhvdir?    A)Siyasi yardım  B)sosial yardım   C)psixoloji yardım   

D)pedaqoji yardım   E)iqtisadi yardım

79

Hər il neçə min qadın zorakılıqdan həlak olur?   A)10   B)15   C)20   D)30   E)40

80

Zorakılıqla bağlı qeydiyyata alınmış hadisələrin təxminən neçə faizi məhkəmələrə gəlib çatır   A)51%    B)53%    C)55%    D)68%     

E)57%


81

Neçənci illərdən qeydiyyata alınmış zorakılıqların sayı xeyli 

azalmışdır?    A)85-ci illərdən   B)55-ci illərdən    C)90-ci illərdən    

D)75-ci illərdən    E)65-ci illərdən

82

Zorakılıq nəticəsində neçə mindən çox qadın bədən xəsarəti alır?    A)15    B)25   C)35    D)45    E)50

83

Neçənci ildə BMT Baş Assambleyasında qadınlara münasibətdə diskriminasiyanın bütün formalarını ləğv edilməsi haqqında 

konveksiya qəbul olunmuşdur?   A)1992   B)1984   C)1979   

D)1986   E)1988

84

Rusiyada 1991-1998-ci illər ərzində işini itirmiş 12 milyon insandan neçəsi qadınlar idi?   A)1    B)3   C)5   D)7   E)8


85

Kim qeyd edirdi ki yeni iş modelləri ailənin tarazlığını bərpa edənə 

kimi təzyiqlə tarazlığın pozulmasına,çaşqınlıq və qəriblik hissinə 

səbəb olur?    A)Reyd   B)Veber   C)A.Qoldenberq   D)Marks   

E)Raux

86

Kim keçən bir neçəonillikdən çox dövr ərzində iş yerlərini və ailənin xarakterini dəyişməklə amerika həyat tərzini müşayiət edən 

normalarda 20 əsas dəyişiklik müəyyən etmişdir?   A)B.Yankeloviç   

B)Henri   C)Raux   D)Marks   E)Veber

87

"Ailə yığılan stressdən sınıb dağıla bilən kövrək bir sistemdir" konsepsiyası kimin fikri ilə üst-üstə düşür?   A)A.Minyuxin   

B)Reyd   C)Henri   D)Holuy   E)Rae

88

Kimlər ailənin fəaliyyətinin 5 səviyyəsini müəyyən ediblər?   A)Minyuxin   B)Levis   C)Veber   D)Raux   E)Levis,Bivers və 

Filips


89

Levis və Bivers ailənin fəaliyyətinin neçə səviyyəsini müəyyən 

etmişlər?    A)2    B)4    C)5   D)6    E)8

90

Ailənin fəaliyyət səviyyələrindən biri səhvdir? A)optimal B)ortaC)qeyri-adekvat

D)keçid vəziyyətində olan

E)kəskin vəziyyətdə

pozulmuş


91

Kim əhalinin nisbi ölçüsü şərtilə iddiası,aza qane olan, orta 

funksional ailələri ən böyük qrupa daxil etməkdə təkid edir?     

A)A.Bivers    B)Minyuxin    C)Henri   D)Veber    E)Marks

92

Kim müəyyən edib ki bizim cəmiyyətimizdə "normal" ailənin ən azı bir neçə pis uyğunlaşan xüsusiyyətləri olur və optimal fəaliyyət 

göstərən ailə" həqiqətən də atipik fenomendir?    A)Marks    

B)Henri   C)Veber    D)B.Levis   E)Bikers

93

Kim yazır ki "bizim dövrümüzdə insanların "ailə" təşkilini bir çox üsullarının kəşf etməsi bir fenomendir?    A)Veber    B)B.Meyer   

C)Levis    D)Henri    E)Marks

94

Ailə riskinin amili deyil?   A)erkən yaşda nigaha daxil olma    B)məcburi nigah    C)erkən nigah    D)tanışlığın az vaxtda baş 

verməsi   E)Nigaha ciddi münasibət

95

AR Ailə Qanunvericiliyi nədən ibarətdir?    A)nizamnamədən    B)qərarlardan    C)sərəncamlardan    D)AR Konstitusiyasından,Ailə 

Məcəlləsi və bu məcəlləyə uyğun digər normativ hüquqi aktlar     

E)maddələr

96

Nigahın pozulması barədə məhkəmənin qətnaməsi qanuni qüvvəyə mindiyi gündən neçə gün müddətində məhkəmə bu qətnamədən 

çıxarışı müvafiq icra hakimiyyəti  orqanına göndərməyə borcludur?    

A)2    B)3    C)4    D)6    E)897

Ailənin funksiyalarına aiddir?    

A)nəsilartırma,tərbiyəetmə,təsərrüfat,rekreativ kommunikativ və 

tənzimləyici    B)nəzarət,idraki    C)ideoloji,nəzarət    

D)sosiallaşma,ideoloji    E)rekreativ,praktiki

98

Sosial institut kimi nigahın mahiyyəti:     A)qadın və kişinin cinsi həyatının rəsmiləşdirilməsi    B)Qadın və kişinin cinsi həyatının 

rəsmi qaydaya salınması,valideyn və həyat yoldaşı vəzifələrinin 

müəyyənləşdirilməsi    C)qadın və kişinin vəzifələrinin müəyyən 

edilməsi   D)qadın və kişinin cəmiyyətdə rolunun müəyyən edilməsi    

E)qadın və kişinin cəmiyyətdə funksiyalarının müəyyən edilməsi

99

Boşanmanın əsas 3 qrup səbəbləri hansılardır?   A)Məişətlə bağlı,şəxsiyyətlərarası münaqişələr,xarici amillər     

B)mühit,cəmiyyət     C)sosial təbəqə,elmi normalar     

D)cəmiyyət,elmi normalar    E)sosial təbəqə,xarici amillər

100


AR Ailə məcəlləsinə görə nigaha daxil olma yaşı neçədir?      A)18-

qız,17-oğlan     B)16-qız,18-oğlan    C)16-qız,17-oğlan    D)18-

qız,19-oğlan    E)17-qız,19-oğlan

101


Ilkin sosiallaşma funksiyası adlanır:

A)ailənin tərbiyəvi funksiyası.

B)reproduktiv funksiya

C)social funksiya

D)iqtisadi funksiya

E)ictimai funksiya

102

Uşaqmərkəzçiliyin yaratdığı fəsadlara aid deyil:A)ərköyünlük

B)eqosentriklik

C)qadağaları qəbul etməmək

D)öhdəlikləri qəbul etməmək

103

Uyğunlaşdırın :1.nikaha daxil olma                         a)1-ci uşağın doğulması

2.uşaq doğumunun qurtarması    b)sonuncu uşağın doğulması

3.boş yuva                                        c)sonuncu uşağın ailədən getməsi

4.uşaq doğumunun başlanması   d)alənin yaradılması 

A)1-b,2-c,3-a,4-d

B)1-d,2-b,3-c,4-d

C)1-c,2-a,3-b,4-d

D)1-a,2-b,3-c,4-d

E)1-d,2-c,3-a,4-b

104


Çətinliyə düşmüş ailəyə xas olan amillərə aid deyil:

A)ailə üzvlərinin psixi və ya somatik  xəstəliyi

B)ailə üzvlərinin hər hansı birinin asılılığının olması

C)ailə üzvlərinin yaxşı yola getməsi

D)ailədə sirrin olması

E)ailədə deviant davranışın olması
105

Azərbaycan BMT-nin qadın zorakılığına qarşı konversiyasına neçənci ildə qoşulmuşdu?

A)1990   B)1980   C)1995   D)1970   E)1960

106


Ailə,qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi neçənci ildə yaradılmışdır?

A)1990   B)1980   C)1970   D)1998   E)1950

107

Ailə zorakılığı qurbanlarının neçə faizi qadınlardır?A)80%   B)70%    C)95%    D)90%   E)50%

108


Ailə zorakılığının yaranmasının 80%-I kimdən asılıdır?

A)qadından   B)kişidən   C)uşaqdan   D)nənədən   E)babadan

109

Azərbaycanda zorakılıq qurbanlarının neçə faizi hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etmir?

A)50%   B)75%    C)90%    D)80%   E)70%

110

Ailənin neçə funksiyası var?A)10   B)9    C)8     D)2     E)7

111


Ailənin funksiyaları hansılardır?

A)sosial,ictimai

B)sosial,iqtisadi

C)sosial


112

Praqmatizm  nədir?

A)sadəlik

B)səliqəlilik

113

Yaşayış  yerinə görə ailələr hansı ailələrə bölünür?biri səhvdir:A)patrilokal

B)ata xətti üzrə ailə

C)matrilokal

D)neolokal

114

Vərəsəlik tipinə görə ailənin hansı tipləri var?1.ata xətti üzrə   2.ana xətti üzrə   3.ikili xətt üzrə  4.patrilokal

A)1,4  B)2,3   C)3,4  D)1,2,3   E)1,3

115

Ailə vəzifələrinin bölgüsünün xarakterinə görə ailələr hansı tiplərə bölünür?1.ənənəvi ailə

2.matriarxal ailə

3.qeyri-ənənəvi ailə

4.matrilokal

A)1.4   B)2.4   C)2.3   D)1.2.3    E)3.4

116


Qarşılıqlı ər-arvad münasibətlərinə aid münaqişələrə daxil deyil:

A)psixi-fizioloji münaqişə

B)psixoloji münaqişə

C)sosial rol münaqişəsi

D)iqtisadi

117


Ailə həyatındakı mərhələləri ardıcıllıqla qur.

1.nikaha daxil olmaq 2.uşaq doğumunun başlanması 3.uşaq doğumunun qurtarması 

4.boş yuva 5.ailə mövcudluğunun sona çatması

A)1.2.3.4.5  B)1.2.4.5.3  C)2.1.4.3.5   D)2.3.5.4.1  E)5.4.3.2.1
118

Boş yuva terminin mənası nədir?

A)ilk uşağın doğulması

B)sonuncu uşağın doğulması

C)ailənin yaradılması

D)sonuncu uşağın ailədən ayrılması

E)ilk uşağın ailə qurması

119


Ailə tərbiyəsinin stereotiplərinə aid olanlar hansılardır?tam cavabı seçin.

A)uşaqmərkəzçilik 

B)praqmatizm

C)professionalism

D)heçbiri

E)hamısı


120

Ailənin patriarxal,köklü və qeyri-sabit ailə tiplərini fərqləndirmişdir?

A)Parsons

B)Levinson

C)Sluzki

D)F.Le.Ple

E)Sokrat

121


Onun verdiyi tərifə görə “ailə-cəmiyyətin ər-arvad birliyinə əsaslanan kiçik sosial 

qrupudur”

A)Sluzki

B)Sokrat


C)A.Q.Xarçev

D)Şyuts


E)Platon

122


Hansı alim valideyn və uşaqlar arasında emosional münasibətlərin zəruriliyinə xüsusi 

diqqət yetirirdi?

A)Sokrat  B)Sluzki   C)Parsons  D)V.A.Suxomlinski  E)Lokk

123


Ailə kiçik sosial qrup olaraq…..

A)öz üzvlərinintəbii tələbatını təmin edir

B)öz üzvlərinin təbii tələbatlarını təmin etmir

C)öz subyektlərini passivləşdirir

124

Ailənin mahiyyəti özünü nədə göstərir?1.funksiyalarda

2.strukturda 

3.üzvlərin rol davranışında

A)1.2   B)1.3   C)2.3   D)1.2.3   E)heçbiri

125

Zorakılığın növlərinə aiddir:1.fiziki  2.mənəvi  3.psixoloji 4.iqtisadi

A)1.2   B)3.4   C)2.3   D)hamısı   E)heçbiri

126

BMT qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılmasına aid konvensiyanı nə zaman qəbul etdi?

A)1980   B)1979    C)1970   D)1960   E)1950
127

BMT-nin qadınlara qarşı zorakılığa aid qəbul etdiyi konversiyaya 1981 –ci ildə neçə 

ölkə qoşulmuşdur?

A)21  B)10   C)20  D)30   E)40

128

BMT-nin qadına qarşı zorakılığa aid qəbul etdiyi konversiyaya neçənci ildə 21 ölkə qoşuldu?

A)1980    B)1970   C)1981   D)1950   E)1960

129

ABŞ-ın 25 Universitetinin təxminən 50 müəlliminin iştirak etdiyi layihədə ailənin öyrənilməsinin neçə sferasını seçmişlər?

A)24   B)20  C)10   D)30   E)40

130

Monoqamiya nədir ?A)kişi və qadın eyni vaxtda bir neçə  nikahda ola bilər

B)bir ər bir arvad olan ailə

C)kişinin bir neçə arvadı ola bilər

131


Öz qrupunun hüdudlarında bağlanan nikah:

A)ekzoqamiya

B)endoqamiya

C)kiçik ailə

D)böyük ailə

132


SSRİ dövründə ailənin öyrənilməsi nəvaxtdan başlamışdır?

A)1967   B)1977    C)1960    D)1993    E)1991

133

Biri düzdür:A)nuklear ailədə valideyn və uşaqlarla yanaşı  baba və nənədə yaşayır.

B)nuklear ailədə yalnız uşaq və ana olur

C)nuklear ailədə yalnız valideynlər olur

D)geniş ailədə yalnız valideyn və uşaq olur

E)nuklear ailə valideyn və uşaqlardan ibarət olur

134


Ailəni cəmiyyətin ona qarşı duran alt sistemi kimi səciyyələndirir:

A)Devisi    B)T.Parsons   C)Sokrat    D)Platon   E)Sluzki

135

Ailə sosialogiyasının 1-ci inkişaf mərhələsini “sosial darvinizm” adlandırmışdır:A)Sluzki   B)Q,Kristensen   C)Rhenan    D)Şyuts    E)Sokrat

136


Ailə sosialogiyasının 2-ci inkişaf mərhələsinin əhatə etdiyi dövr:

A)antik dövrdən  XIX əsrə kimi

B)XIX əsrin ortası-XX əsrin əvvəli

C)XX əsrin 1-ci yarısı

D)son dövrləri

137


Ailə tarixi və patriarxat problemlərin öyrənilməsinin  əsasını kim qoymuşdur?

A)Parsons   B)İ.Y.Baxovfen    C)kristensen   D)sluzki    E)sokrat
138

Kristensen ailə sosiologiyasının 3-cü inkişaf mərhələsini nə adlandırırdı?

A)spontan elmi mərhələ

B)antik mərhələ

C)orta mərhələ

D)son mərhələ

E)ilk mərhələ

139


Kristensen 4-cü mərhələni  adlandırmışdır:

A)spontan elmi mərhələ

B)mənlik şüuru mərhələsi

C)orta mərhələ

D)son mərhələ

E)antik mərhələ

140

“Qadına qarşı zorakılıqsız XXI əsr” layihəsi nə zaman həyata keçirilmişdir?A)1990-2000  B)2000-2010   C)2008-2009   D)1980-1990   E)1970-1980

141


Ailənin sistem kimi tədqiqi ilə məşğul olmuş alimlər hansılardır?

A)sokrat,devisi

B)T.Parsons ,K.Devisi

C)platon ,parsons

D)platon ,devisi

E)Sokrat,Parsons

142

Biri düzdür:A)natamam ailədə hər iki valideyn olur

B)natamam  ailədə həm valideyn həm də uşaqlar olur

C)natamam nikahda valideynlərdən biri və ya valideyn nəsli olmur

D)natamam nikahda həm valideyn həm də uşaqlar olur

E)natamam nikahda hər iki valideyn olur

143


Ailə sosiologiyasının 4-cü mərhələsi hansı dövrü əhatə edir?

A)antik dövrü

B)XVIII əsri

C)XIX əsri

D)XX əsrdən indiyə kimi

E)orta dövrü

144

Kimn fikrrincə ailə öz inkişafında 3 pillədən keçmişdir?A)Aristotel

B)C.Makk-Lennan

C)Sokrat

145


Uşaqlı və uşaqsız sadə ailələr neçə faiz təşkil edir?

A)70%   B)80%    C)67%    D)90%    E)50%

146

Bu gün rusiyada atılmış uşaqların neçə fazinin valideyni var?A)88%    B)76%    C)90%   D)87%    E)75%

147


Indiki dövrdə dövlətin uşaqlı ailələrə yardımının neçə forması var?

A)10


148

90-cı illərdən uşaq müəssisələrinin sayı hər il neçə faiz ixtisar olunub?

A)80%   B)90%    C)70%    D)4%    E)50%

149


Məişət zorakılığı haqqında qanun nə zaman qəbul edilib?

A)2016   B)2013    C)2010    D)2012    E)2015
150

Demokratik cəmiyyətdə məişət zzorakılığı ilə mübarizə aparılmasına dair AR-nın 

kompleks proqramı nə zaman həyata keçirilmişdir?

A)2010


B)2000

C)2007


D)1990

E)1980

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə