Microsoft Word zdiby up text-cistopis docYüklə 0,7 Mb.

səhifə1/32
tarix30.04.2018
ölçüsü0,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


 

 

 

 

 

 

územní plán  

Z D I B

 

 

  

 

  

 

  

 

  


Územní plán ZDIB 

 

říjen 2010 POŘIZOVATEL:  

Obec Zdiby 

Průběžná 11 

250 66 Zdiby 

 

Jan Tvrdý, starosta   

VÝKONNÝ POŘIZOVATEL:  

PRISVICH, s. r. o. 

sídlo: Na náměstí 63, 252 06 Davle 

kancelář: Zelený pruh 99/1560, 142 02 Praha 4 

 

Ing. Ladislav Vich  

ZPRACOVATEL ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU:   

AURS, spol. s r. o.  

Hládkov 920/12 

169 00 Praha 6 

 

Ing. arch. Milan Körner, CSc.  Ing. Lenka Pacalová 

 

konzultace: 

Ing. Jan Dřevíkovský 

 

 

  

 

  

 

  

 

Územní plán obce Zdiby byl schválen Zastupitelstvem obce Zdiby dne 29. 12. 2006     

 

ZPRACOVATEL (PŮVODNÍHO) ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZDIBY  

Prof. Ing. arch. Jan Bočan 

Akad. arch. Jan Hladík 

Ing. arch. Pavel Šulc  

Ing. Jan Dřevíkovský (ÚSES, SEA, ZPF) 

Ing. Petr Hrdlička (technická infrastruktura) 

Ing. Antonín Žižkovský a Ing. arch. Lukáš Kohl (doprava) 

 

 Územní plán ZDIB 

 

říjen 2010 

Obsah dokumentace je zpracován ve smyslu platné legislativy od 1. 1. 2007, tj. zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 

Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti. 

Vzhledem k tomu, že se JEDNÁ POUZE O ÚPRAVU ÚZEMNÍHO PLÁNU ve smyslu 

§ 188 odst. 2 zákona 183/2006, nejsou aktualizovány všechny údaje o území.  

 

A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 

    Aa. Vymezení zastavěného území ......................................................................................... 5 

Ab. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot................................................. 5 

Ab1. Rozvoj území obce .................................................................................................... 5 

Ab2. Ochrana a rozvoj hodnot ........................................................................................... 5 

Ac. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně......................................................................................................................................... 6 

Ac1. Urbanistická koncepce............................................................................................... 6 

Ac2. Vymezení zastavitelných ploch ................................................................................. 6 

Ac3. Vymezení ploch přestavby ........................................................................................ 8 

Ac4. Systém sídelní zeleně................................................................................................. 9 

Ad. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování................................. 10 

Ad1. Doprava ................................................................................................................... 10 

Ad2. Vodní hospodářství.................................................................................................. 10 

Ad3. Energetika a spoje ................................................................................................... 11 

Ad4. Občanské vybavení.................................................................................................. 11 

Ae. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 

ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod............................................................ 12 

Ae1. Uspořádání krajiny .................................................................................................. 12 

Ae2. ÚSES ....................................................................................................................... 12 

Ae3. Prostupnost krajiny .................................................................................................. 16 

Ae4. Protierozní opatření ................................................................................................. 16 

Ae5. Ochrana před povodněmi......................................................................................... 16 

Ae6. Rekreace .................................................................................................................. 16 

Ae7. Dobývání nerostů..................................................................................................... 16 

Af. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.................................... 16 

Ag. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům 

a stavbám vyvlastnit ........................................................................................................................... 29 

Ah. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 

uplatnit předkupní právo..................................................................................................................... 31 

Ai. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části........... 32 

Aj. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 

podmínek pro jeho prověření................................................................................................................ 32 

Ak. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 

podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 

pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti ........................ 32 

Al. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou 

pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 

vyhl. č. 500/2006 Sb.,......................................................................................................................... 32 

Am. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)............................................................................. 33 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə