Název předmětuYüklə 121,94 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü121,94 Kb.
#41842

Název předmětu: Prostorová ekonomie pro národohospodáře

Zkratka předmětu a identifikace: REG 201

Anglický název předmětu: Regional Economics

Německý název předmětu: Regionale Ekonomie


Rozsah: 2 hodiny přednášek týdně, 1 hodina semináře týdně

Garant kursu: doc. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.


Anotace:

Prostorová ekonomika pro národohospodáře zahrnuje územní průměty obecné ekonomické teorie a ekonomické praxe, i regionálně ekonomické poznatkové systémy jako takové. Tvoří ji tři úzce spjaté složky: ekonomika regionů a měst, ekonomické stránky působení veřejné správy a územní vztahy ve sféře tvorby a ochrany prostředí i urbanismu.

Nosnou součástí tématiky je prostorová ekonomická analýza, zaměřená především na hospodářskou základnu územních celků a sídel, na problematiku místního rozvoje, na teorii a praxi lokalizace, na ekonomicky významné stránky územního plánování a využití území i na další tématické okruhy.

Výuka je koncipována tak, aby vyhovovala praktickým nárokům institucí státní správy a samosprávy, stejně jako dalších organizací, pro jejichž činnost jsou potřebné poznatky o prostorových vztazích a územních celcích, firem působících ve sféře poradenství, vědeckovýzkumných, vzdělávacích, územně informačních a dalších institucí, i sektoru podnikání, kde se rovněž pociťuje potřeba územně ekonomických analýz pro racionální rozhodování a předvídání hospodářského vývoje.Obsah přednášek:

Přednáška 1: Podstata a funkce regionální ekonomie

 • Regionální ekonomie jako vědní oblast, jejímž těžištěm jsou ekonomicky významné územní vztahy a jevy

 • Regionální ekonomika jako systém vymezený na územních celcích

 • Ekonomické významy prostoru (prostor jako zdroj, vzdálenost, systém, lokalizační faktor, diferenciační hledisko atd.)

 • Vymezení regionalistiky jako souhrnné vědní discipliny. Oborová působnost regionální ekonomie (dále RE) v rámci regionalistiky.

 • Region jako systémový objekt

 • Metodologické prostředky pro regionální ekonomickou analýzu

 • Příčiny relativně pomalého zavádění prostředků do ekonomické teorie a praxe

 • Impulsy k rozvíjení RE

 • Územní rozdíly v dopadech hospodářských cyklů

 • Typické problémy, kterými se RE zabývala v různých obdobích v minulosti a na něž se soustřeďuje v současnosti (důsledky urbanizace, prostorová expanze velkých měst, vztahy firem k okolnímu území, prostorové stránky zavádění nových technologií, prostorová analýza typu „vstupy – výstupy“, mobilita produkčních faktorů, vliv dopravních systémů na ekonomiku regionů a další)

 • Argumentace pokud jde o uplatnění RE v hospodářské teorii a praxi

 • Rozlišení 7 základních součásti RE

 • Ekonomika regionů jako relativně samostatných celků (vývoj ekonomické báze, odvětvová struktura, vstupy a výstupy atd.)

 • Ekonomika vázaná na územní veřejnou správu (vztahy mezi obcí a hospodářskými subjekty, daňové podmínky atd.)

 • Vztahy mezi územními celky navzájem (mobilita produkčních faktorů, vazby typu „export – import“, toky financí, informační vztahy atd.)

 • Prostorové stránky obecných ekonomických jevů a procesů (nabídka – poptávka, ceny, zaměstnanost atd.)

 • Regionálně ekonomické součásti ekonomiky veřejného sektoru (lokalizace investic v tomto sektoru, efektivnost fungování zařízení atd.)

 • Environmentální ekonomika týkající se prostorových vztahů (ekonomické dopady územně vázaných externalit, územní diferenciace plateb za znečištění atd.)

 • Lokalizační analýza (zájmové subjekty při lokalizaci, typy lokalizačních řešení, rozvojová polarizace, lokalizační faktory atd.)

Studijní podklady (dále SP): 4, 7

Poznámka: číslování studijních podkladů odpovídá jejich soupisu na poslední straně

Přednáška 2: Hlavní teoretické směry v RE


 • Prostorová hlediska v ekonomickém myšlení v historických obdobích (Ricardo, Walras atd.)

 • Dílčí teorie vztahující se ke konkrétním problémům, které řeší RE

 • Význam lokalizační analýzy pro teorii RE

 • Vliv prací Waltera Christallera a Augusta LÖsche na vývoj regionálně ekonomického myšlení

 • Neoklasický přístup:

 • Normativní pojetí

 • Mikroekonomické a mezoekonomické pojetí

 • Vliv strategií velkých firem na ekonomiku regionů

 • Teorie veřejné volby v regionálním kontextu

 • Vyjádření rozdílů v regionálním růstu v neoklasickém modelu

 • Rostoucí nároky na kapitálové vstupy

 • Úloha dopravních nákladů

 • Jednosektorový neoklasický model:

 • Qt– Lt = (Kt– Lt), tempo růstu produktu na jednotku práce

 • Předpoklad růstu produktu na jednotku práce – narůstání vstupů kapitálu rychlejší než vstupů práce:


Q/L

 
(Q/L) = f (K/L)
 

 

 

 


q

 

 

 

 

 

 

 

 k
K/L • Rostoucí nároky na vstupy kapitálu (capital deepening)

 • Klesající mezní výnosy

 • Působení faktorů regionálního růstu

 • Keynesiánský přístup

 • Rozlišení základního a vedlejšího sektoru v regionálně ekonomické bázi

 • Klíčová úloha multiplikátoru v keynesiánském pojetí

 • Regionální důchod

 • Přínosy a diskusní stránky neoklasického a keynesiánského pojetí

 • Kumulativní účinky poptávkových a nabídkových faktorů

 • Přínos Waltera Isarda k teorii RE

 • Ekonomická identita regionů ve výkladů Paula Aydalota.

 • Prostorová mobilita produkčních faktorů ve výkladu Harryho Richardsona

Studijní podklady : 7, 9

Přednáška 3: Nabídka a poptávka v prostorové analýze


 • Rozlišování 5 základních kategorií regionální poptávky (vnitřní, neohraničená, soustředná, produkční a souhrnná regionální poptávka)

 • Regionální poptávkové funkce

 • Prostorové odlišnosti v cenové pružnosti poptávky

 • Faktory působící na posuny polohy regionální poptávkové křivky (souhrnná kupní síla, cena a dostupnost substitučních a komplementárních statků, místní spotřební vzorce a zvyklosti atd.

 • Územní rozdíly v poklesu mezního užitku

 • Regresivní poptávkové křivky (zboží a služby) s poklesem ceny

 • Rozlišování 4 základních kategorií regionální nabídky (vnitřní, soustředná, produkční, souhrnná)

 • Regionální nabídkové funkce

 • Prostorové odlišnosti v nabídkové pružnosti poptávky

 • Faktory působící na posuny polohy regionální nabídkové křivky (ceny vstupů, zavádění technických inovací, intenzita a povaha konkurence atd.)

 • Regresivní nabídkové křivky (produkční faktory)

 • Tržní rovnováha a rovnovážná cena v prostorovém výkladu


Studijní podklady: 7, 9


Přednáška 4: Analýza regionální ekonomické struktury

 • Ekonomická kritéria pro identifikaci regionů

 • Charakteristiky regionální ekonomiky a její výkonnosti

 • Posuzování ekonomické výkonnosti regionů prostřednictvím regionálních účtů

 • Komparativní výhody a míra adaptace vůči nadřazeným ekonomickým systémům

 • Odvětvové klasifikační soustavy, vymezování odvětvových skupin

 • Hodnocení specializace regionální ekonomiky.

 • Koeficient specializace vypovídající o celé regionální ekonomické struktuře (dále RES)

 • Koeficient specializace vyjadřující zastoupení odvětví (odvětvové skupiny)

 • Předpoklady a důsledky specializace

 • Hodnocení diverzifikace regionální ekonomiky

 • Hrubý a upravený index diverzifikace

 • Kumulativní diverzifikační křivky, jejich konstrukce, posloupnost a interpretace

 • Typologický význam analýzy diverzifikace

 • Hlediska ekonomického hodnocení diverzifikace

 • Změny regionální odvětvové struktury v čase charakterizované poměrem meziodvětvových posunů (interindustry shift ratio)

 • Vyjádření relativního růstu jako prostředek hodnocení změn RES v čase (hodnocení pozice srovnávaných jednotek jejich rozptylu a vzdálenosti od centrálních referenčních hodnot)

 • Graf relativního růstu umožňující srovnání vývoje v odvětvích

 • Způsoby vyjádření citlivosti a korelace pokud jde o vztah regionální ekonomiky a národních (nadnárodních) hospodářských systémů (grafické vyjádření)

 • Meziodvětvové vztahy v regionální ekonomice

 • Maticové vyjádření odvětvových a regionálních vstupů a výstupů


Studijní podklady: 3, 9Přednáška 5: Koncept místního rozvoje v jeho ekonomickém výkladu

 • Podstata místního ekonomického rozvoje, jeho typologie, ovlivňující faktory, přístupy k jeho hodnocení

 • Vliv lokalizačních činitelů – místně stimulující podmínky

 • Koncept mnohorozměrného rozvoje, jeho typologie a význam pro územní a regionální plánování

 • Hodnocení zdrojové základy mnohorozměrného rozvoje

 • Vnější funkce územních celků a lokalit

 • Problém souměřitelnosti užitků v rozvojové strategii. Analýza priorit z hlediska využití zdrojů

 • Možnosti vyhodnocování rozvojových záměrů

 • Model vzájemného ovlivňování záměrů

 • Trvale udržitelný rozvoj (dále TUR) na místní úrovni

 • Porovnání různých pojetí trvalé udržitelnosti

 • Aplikace principu trvalé udržitelnosti v podmínkách územních celků

 • Problém uplatnění TUR v ekonomické realitě

 • Výběr kritérií TUR a způsoby jejich využívání, volba srovnávací hodnoty

 • Charakteristiky TUR, spadající mimo sféru formálního vymezování a měření (intangibles)

 • Síť opěrných územních prvků trvalé udržitelnosti

Studijní podklady: 2, 9

Blakely, E.: Planning of Local Development, Sage Publications, London, 1988Moldan, B., Billharz, S. (eds): Sustainability Indicators, John Wiley & Sons, NY, 1997
Přednáška 6: Lokalizační analýza a její teoretická východiska

 • Lokalizace jako mnohorozměrný ekonomický problém

 • Lokalizace na vývoji ekonomického myšlení

 • Přístup k lokalizace v zemědělství – původní model Heinricha von Thünena

 • Přístupy k  lokalizaci v průmyslu reprezentovaný Wilhelmem Lawnhardtem (lokalizační optimum – trojúhelníkový model) a Alfredem Weberem (systematická klasifikace lokalizačních faktorů, materiálový index průmyslu, aglomerační úspory, nákladové isodapany)

 • Význam teorie monopolistické konkurence (J. Robinsonová, H. Chamberlin) pro uspořádání hospodářských činností v prostoru

 • Přínos Waltera Christallera a jeho teorie centrálních míst a rozložení ekonomických aktivit k lokalizační analýze

 • Přínos Augusta Lösche a jeho teorie tržních zón k  lokalizační analýze

 • „Americké“ pojetí lokalizační analýzy reprezentované Walterem Isardem a Williamem Alonsem směřující k rovnovážnému stavu firmy

 • ubikvity

 • dopravní faktory

 • nákladové izolinie

 • modifikovaný výklad lokalizačního trojúhelníku

 • stanovení místa minimálních dopravních nákladů

 • rozdíl mezi kategoriemi „růst“ a „rozvoj“

 • podstata pólů růstu

 • prvky stimulující růstovou polarizaci (význam hnací jednotky)

 • možné klasifikace procesu polarizace

 • Lokalizační rozhodování – přístupy a kritéria

 • Řízená a spontánní lokalizace

 • Adoptivní a adaptivní lokalizační chování (C. Tiebout)

 • 3 stadia a úrovně posuzování alternativních lokalizací : region, obec, lokalita – místo

 • Všeobecné a speciální lokalizační faktory

 • Hlavní všeobecné faktory: zdroje – materiálové vstupy, doprava, trh, pracovní síly

 • Další všeobecné lokalizační faktory a kritéria

 • Kritéria lokalizace na místní úrovni

 • Poloha

 • Přístupové systémy

 • Vybavenost území

 • Ekonomické podmínky a záměry v navazujícím území

 • Fyzické podmínky v místě samém a okolí (geologické poměry, půda, voda atd.)

 • Kulturně historické a sociální podmínky

 • Zájmové subjekty v procesu lokalizace (firmy, neziskové organizace, veřejná správa, veřejnost všeobecně, místní veřejnost, specifické složky veřejnosti, zvláštní zájmové subjekty – zahraniční aktéři, vojenské organizace apod.)

 • Typy lokalizačních úloh: Firemní, regionální, systémová, zdrojová lokalizace

 • Vnější a vnitřní úspory (aglomerační, urbanizační, z rozsahu, z růstu, ze specializace)

 • Aglomerační ztráty

 • Náklady nevyužité příležitosti

 • Vyhodnocování rizik spojených s lokalizací

 • Ekonomické a mimoekonomické hodnocení kvality místa

 • Rozbor konkrétních případů bodové, plošné a liniové lokalizace (supermarket, obytný okrsek, dálnice)

Studijní podklady: 2, 7, 9

Dicken, P., Lloyd, P.: Location in Space, Harper Collins Publishens, NY, 1990

Matoušková, Z.,Halouzka, P., Brandová, H., Černoch, P.: Úvod do prostorové ekonomiky, VŠE, Praha 1992

Maier, G., Tödtling, F.: Regionálna a urbanistická ekonomika, Elita, Bratislava, 1997Přednáška 7: Ekonomické souvislosti migrace

 • Mechanický pohyb obyvatelstva

 • Porovnávání demografického a ekonomického pojetí migrace

 • Migrace jako reakce na meziregionální rozdíly v průměrné mzdě a životních nákladech

 • Teoretický model a jeho předpoklady

 • Reálné podmínky migrace

 • Teorie lidského kapitálu, časový a věkový faktor

 • Antimigrační vlivy

 • Protisměrné migrační toky

 • Migrační saldo a jeho vztah k přirozenému populačnímu vývoji

 • Ekonomické a mimoekonomické motivace a kritéria spojená s migrací

 • Závislost mezi migrací a ekonomickými cykly

 • Působení migrace na ekonomiku regionu

 • Krátkodobé a dlouhodobé důsledky

 • Vliv na emigrační a imigrační regiony

 • Výběrový charakter migrace

 • Vliv migrace na přirozený demografický vývoj a na populační struktury

 • Vnitřní, vnější migrace

 • Hrubá, čistá emigrace a migrace

 • Akomodace

 • Adkulturace

 • Asimilace

 • Individuální a hromadná migrace

 • Migrační politika

 • Mezinárodní migrace

 • Vybrané charakteristiky migrace (indexy hrubé a čisté migrace, index migračního salda, parciální a souhrnná hrubá míra migrace …)

 • Sledování migrace podle vzdálenosti, pohybu mezi městem a venkovem, návratnosti, pravidelnosti a dalších znaků

 • Jednosměrná a dvousměrná analýza migrace

 • Index efektivnosti migračního proudu

 • Index preference migračního směru

 • Webbův graf

 • Hlavní tendence migračních procesů v ČR i v mezinárodním měřítku

Studijní podklady: 1, 9

Matoušková, Z.,Halouzka, P., Brandová, H., Černoch, P.: Úvod do prostorové ekonomiky, VŠE, Praha 1992

Pavlík, Z. , Rychtaříková, J., Šubrtová, A.: Základy demografie, Academia, Praha 1986
Přednáška 8: Veřejná správa


 • Podstata územní samosprávy (US) a státní správy v území (SS) jako součástí systému veřejné správy

 • Decentralizační trendy v území, jejich dopad na územní správu

 • Regionální samospráva, obecní samospráva

 • Problém ekonomické soběstačnosti

 • Funkce ÚS a předpoklady pro její výkon

 • Orgány ÚS a navazující instituce

 • Výkon státní správy – územní a věcná působnost

 • Formy výkonu SS-delegace, dekoncentrace, decentralizace

 • Ekonomické podmínky a finanční stránky fungování ÚS

 • Majetkové zázemí, způsoby nabývání obecního majetku

 • Problém finanční samostatnosti obcí

 • Běžná soustava příjmů obce

 • Finanční vyrovnání – dotace

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

 • Zákon č. 129/2000 Sb o krajích

 • Evropská charta místní samosprávy

 • Územní členění ČR

 • Příklady ÚS v jiných zemích – Francie, Německo, Švédsko

Studijní podklady: 2,8

Obce, kraje, okresní úřady, Sagit, Ostrava, 2001Přednáška 9: Efektivnost fungování měst a obcí


 • Definice města, obce, dynamické znaky měst odlišující tento sociálně ekonomický systém od jiných typů osídlení.

 • Hlavní funkce měst, funkce městotvorná a městobslužná. Historický vývoj hlavních funkcí.

 • Urbanizační procesy, význam dělby práce a průmyslové revoluce na vývoj měst.

 • Úspory z rozsahu, úspory z koncentrace spotřeby, aglomerační úspory ve městech

 • Aglomerační ztráty – dodatečné náklady (oblast infrastruktury, zvyšování cen, životní prostředí…)

 • Optimální velikost měst (teorie- Sale, Rassmusen, Wheeler a Harris)

 • Produkční funkce měst (a obcí)

 • Efektivnost měst a obcí, optimální velikost, bod zvratu (zlomu).

 • Náklady sekundéru (investiční i provozní) a terciéru (investice a provoz občanské i technické vybavenosti)

 • Analýza vývoje nákladů, aplikace aglomeračních ztrát

 • Výnosy (efekty) průmyslu a občanské a technické vybavenosti

 • Analýza vývoje efektů, aplikace úspor

 • Problematika metodického i praktického ohodnocení celkových nákladů i výnosů, výběr vhodných ukazatelů, otázka monetarizace.

Studijní podklady: 2,8

Přednáška 10: Hospodaření obcí a měst


 • Rozpočtová soustava ČR (státní rozpočet, fondy, příspěvkové organizace, kraje apod.), postavení rozpočtů obcí v rámci této soustavy.

 • Hlavní zákonné úpravy, rozpočtová pravidla státu, rozpočtová pravidla územních celků.

 • Hlavní příjmy a výdaje státu a krajů.

 • Rozpočtové příjmy obcí a měst:

 • Daňové příjmy, daně z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH, daň z nemovitosti.

 • Uživatelské, správní a místní poplatky.

 • Příjmy z privatizace majetku.

 • Příjmy z hospodaření obce, hospodářských složek, příspěvkových organizací atp.

 • Ostatní nedaňové příjmy.

 • Dotační příjmy obcí

 • Rozpočtové výdaje:

 • Běžné výdaje

 • Kapitálové výdaje

 • Ostatní

 • Financující operace

 • Majetek města a jeho význam

 • Majetek města jako nutná podmínka územní samosprávy.

 • Poskytování statků veřejného sektoru, veřejné statky, externality.

 • Majetek jako významný ekonomický nástroj obce.

 • Vykazování majetku, pasport majetku, oceňování majetku (zákon o oceňování majetku), Metody oceňování nemovitostí.

Studijní podklady: 2,8

Přednáška 11: Bytová politika


 • Význam a hlavní úkoly jednotlivých subjektů bytové politiky:

 • Hlavní úkoly státu, koncepce rozvoje, určení hlavních nástrojů bytové politiky, delegace kompetencí v  oblasti bydlení, informační zabezpečení bytové politiky.

 • Hlavní úkoly samosprávy, krajů, měst a obcí, privatizace komunálního bytového fondu.

 • Soukromý sektor a jeho funkce v oblasti bytové politiky, stavební podniky a výrobci stavebních materiálů, subjekty distribuce bytového fondu, správci bytového fondu.

 • Úloha neziskového „třetího„ sektoru v bytové politice, bytová družstva privatizace jejich majetku nebo jejich transformace?

 • Legislativní zabezpečení bytové politiky

 • Vlastnické vztahy

 • Regulace a deregulace nájemného, možnosti a výhledy liberalizace nájemného

 • Nová výstavba v ČR, porovnání se státy EU

 • Sociální podpory bydlení, faktory ovlivňující přidělování podpor

Studijní podklady: 2

Přednáška 12: Regionální politika

 • Rozdíly v tempu a úrovni sociálně ekonomického rozvoje regionů

 • Regionální politika jako způsob reagování na tyto rozdíly i jako řízený proces, který vede k uskutečnění záměrů v různých hospodářských sektorech na regionální úrovni

 • Příčiny meziregionálních rozdílů (přírodní podmínky, ekonomická struktura, demografický vývoj a další). Vzájemné ovlivňování přírodních podmínek a ekonomických struktur. Demografické faktory působící na meziregionální rozdíly

 • Míra regionální specializace a zastoupení stagnujících odvětví z hlediska hospodářského potenciálu regionu

 • Nízká míra mobility práce, případně kapitálu

 • Institucionální, psychologické a politické faktory, které se podílí na výskytu meziregionálních rozdílů

 • Priority regionální politiky (RP) – zejména řešení problémů zaměstnanosti a úroveň celkových příjmů

 • Argumentace ve prospěch RP a výhrady vůči ní

 • Přirozené důvody pro nerovnoměrné územní rozložení národohospodářského potenciálu

 • Hlavní zásady „tradiční“ a „moderní“ RP, srovnání

 • Nástroje RP (makroekonomické – fiskální opatření, monetární politika, protekcionismus, regulace státních výdajů podle územních potřeb, vládní rozvojové programy, stát odběratelem služeb a zboží, mikroekonomické realokace obou faktorů. Efektivní využití subvencí-snížení realizačních cen

 • Uplatňování regionální politiky v ČR

Studijní podklady:

Strukturální fondy; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 1998Přednáška 13: Územní plánování, urbanizace a urbanismus

 • Územní plánování – činnost, která má výrazný ekonomický rozměr

 • Historický pohled na vývoj územního plánování (ÚP)

 • Hlavní rysy současného přístupu k územním plánům

 • Problém vyjádření intenzity využití urbanizovaného území

 • Povaha územního plánování v ČR v minulosti a jeho současné funkce

 • Postavení a úloha veřejné správy ve sféře ÚP

 • Zásady a základní metody pro vytváření územních plánů

 • Věcné stránky ÚP

 • Koncentrační a dekoncentrační tendence

 • Hlavní kritéria ÚP pro městské sídelní útvary a zóny

 • Funkční součásti ÚP

 • Chráněná území, území se specifickými funkcemi

 • Pojetí územních plánů

 • Zákon č. 83/1998 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

 • Charakteristika vývoje osídlení

 • Vývoj městských sídel

 • Současný stav sídelní soustavy

 • Pojem město

 • Charakteristiky urbanizace

 • Aglomerace

 • Suburbanizace, nepřímá urbanizace

 • Historická stadia ve vývoji města

 • Typy současného města

 • Venkovské území a osídlení

 • Ekistika

 • Athénská charta

 • Urbanistické charakteristiky při hodnocení prostředí

Studijní podklady: 7, 10

Studijní podkladyZákladní:

Matoušková, Z. – Macháček, J. – Postránecký, J. – Tóth, P.: Regionální a municipální ekonomika, Skripta, VŠE, Praha 2000


Další:

 1. Maier, G. – Tödtling, F.: Regionální a urbanistická ekonomika, Elita, Bratislava, 1997.

 2. Tóth, P.: Ekonomika měst a obcí, VŠE, 1998.

 3. Macháček, J.: „Podstata a funkce regionální ekonomiky“, Politická ekonomie 4, 1995.

 4. Macháček, J.: „Analýza regionální ekonomické struktury“, Politická ekonomie 1, 1999.

 5. Macháček, J.: „Místní rozvoj“, Politická ekonomie 5, 1999.

 6. Macháček, J.: „Environmentální riziko v ekonomických souvislostech a EIA“, Masarykova univerzita Brno, 1997.

 7. Macháček, J.: Hodnocení vlivů na prostředí ve městech, IFEC, Praha, 2002.

 8. Systemizace pojmů a termínů v regionálních vědách, VŠE, KREG, 1996 (výsledný materiál rozvojového projektu).

 9. Opplová, M.: Životní prostředí měst a regionů, Praha, VŠE, 1994.

 10. Maier, K.: „Územní plánování“, Praha, ČVUT, 1999.

 11. Isard, W.: „Methods of Regional Analysis“, M.I:T: Press, Cambridge, Mass., 1960.

 12. Armstrong, H. – Taylor, J.: „Regional Economics and Policy“, Philip Allan, Oxford, 1985.

 13. Temple, M.: „Regional Economics“, St. Martin Press, London, 1994.

 14. Aydalot, P.: „Economie Regionale et Urbaine“, Economica, Paris, 1985.

 15. Mills, E.S. – Hamilton, B.K.: „Urban Economics“, Glenvien, Boston, 1989.

 16. Dicken, P. – Lloyd, P.: „Location in Space“, Harper Collins, New York, 1990.


Yüklə 121,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə