Organize hayvancilik bölgeleri yasasiYüklə 59 Kb.
tarix17.11.2017
ölçüsü59 Kb.
#10754


HAYVANCILIK BÖLGELERİ YASA TASARISI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar.

Kısa İsim

1.

Bu Yasa, Hayvancılık Bölgeleri Yasası olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar
Tefsir

2.

Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Ağıl Yeri” Kaymakamlıklar tarafından, hayvancılıkla uğraşan veya uğraşacak kişilere verilen parselizasyonu yapılmış yeri anlatır.

“Bakan,” İçişleri ile görevli Bakanı anlatır.

“Bakanlık,” İçişleri ile görevli Bakanlığı anlatır.

“Bakanlar Kurulu,” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.

“Devlet,” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.

“Hak Sahibi,” bu Yasanın 10’uncu maddesinde belirtilen gerçek veya tüzel kişileri anlatır.

“Hayvan,” her türlü küçükbaş, büyükbaş hayvanlar ile kanatlı kuşları anlatır.

“Hayvancılık Bölgesi,” ağılların veya tesislerin meskûn mahalden uzak, belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri için belirlenmiş bölgeleri anlatır.

“Kaymakam,” İlçenin en yüksek Mülki İdare Amirini anlatır.

“Kiracı,” kira ilişkisi dolayısıyla ağıl yerinin kiracısını anlatır.

“Yetkili Makam,” mevcut veya kurulacak Hayvancılık Bölgesinin bulunduğu kazanın İlçe Kaymakamını anlatır.

Amaç

3.

Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayvancılık işi ile uğraşan gerçek veya tüzel kişilerin bu faaliyetlerini, çağdaş üretim normlarına uygun olarak, meskûn mahalden uzak, sağlık kurallarına uygun, doğal kaynakların da korunmasını dikkate alarak sürdürmelerine olanak sağlamaktır.

Kapsam

53/1989


29/2006

4.

Bu Yasa; yetkili makam tarafından ruhsatlandırılmış meskûn mahal dışındaki tüm ağıl yerlerini ve ağıl yeri üzerindeki ağıl veya tesisleri kapsar.

Ancak, mülkiyeti hali arazi olan Hayvancılık Bölgeleri için Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası kuralları uygulanır.
İKİNCİ KISIM

Hayvancılık Bölgesi Kurulmasına İlişkin Kurallar
İlçe Kaymakamının Görevleri


5.

İlçe Kaymakamının Hayvancılık Bölgesi kurulması ile ilgili görevleri aşağıdaki gibidir:

 1. Kurulacak Hayvancılık Bölgesinin yer tespitini yapmak,

 2. Kurulacak Hayvancılık Bölgesinin ilanı ile ilgili işlemleri yapmak,

 3. Hak sahibi olacak kişileri tespit etmek ve kira işlerini yürütmek,

 4. Kurulacak Hayvancılık Bölgesi’ni yönetmek.
Hayvancılık Bölgesinin Kurulmasına İlişkin Kurallar

6.

(1)

(2)
(3)Hayvancılık Bölgesi kurulmadan önce İlçe Kaymakamı aşağıdaki yerlerden yazılı görüş alabilir:

 1. Çevre Koruma Dairesi,

 2. İlgili Belediye,

 3. Tapu ve Kadastro Dairesi,

 4. Jeoloji ve Maden Dairesi,

 5. Hayvancılık Dairesi,

 6. Şehir Planlama Dairesi.

Hayvancılık Bölgesi kurulması ile ilgili karar İlçe Kaymakamlığı tarafından Merkez Kaymakamlığına oradan da Bakanlığa aktarılır. Bakanlık uygun gördüğü takdirde Hayvancılık Bölgesi Kurulmasına ilişkin önergeyi Bakanlar Kuruluna sunar.


Kurulacak Hayvancılık Bölgesinin altyapısının kimin tarafından yapılacağına Bakanlar Kurulu karar verir.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Ağıl Yerlerinin Denetimi ve Ağıl Yerlerinin Kiralanmasına İlişkin Kurallar
Ağıl Yerlerinin Denetimi

7.

Kurulan tüm ağıl yerlerinin denetimi İlçe Kaymakamlığı tarafından yürütülür.


Ağıl Yeri Kiralanmasında Başvurulacak Makam

8.

(1)

(2)


Hayvancılık Bölgesinden ağıl yeri kiralamak için talepte bulunan gerçek veya tüzel kişiler İlçe Kaymakamlığına yazılı başvuruda bulunur.
Başvurunun şekli ve niteliğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulu’nca onaylanacak bir tüzükle düzenlenir.Ağıl Yeri Kiralanmasına Karar Vermeye Yetkili Makam

9.

Ağıl yeri kiralanmasına karar vermeye yetkili makam Bakanlığın onayını aldıktan sonra Kaymakam’dır.Hak Sahibi Olma Koşulu

10.

Hayvancılık ile uğraşan ve/veya hayvancılık işi ile uğraşmaya karar veren, on sekiz yaşını tamamlamış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı gerçek veya tüzel kişiler hak sahibi olabilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Hayvancılık Bölgesi Kira Sözleşmesi ve Sözleşmenin Kaydı İle İlgili Esaslar
Kira Sözleşmesi

11.

(1) Hayvancılık Bölgesindeki ağıl yerleri ve bunlar üzerindeki ağıllar veya tesisler ile ilgili kira sözleşmeleri, İlçe Kaymakamlığı tarafından hazırlanır. Kira sözleşmelerinin imzalanması, izlenmesi ve kira bedellerinin tahsili işlemleri İlçe Kaymakamlığı tarafından yürütülür.
(2) Yukardaki (1)’inci fıkrada belirtilen ve İlçe Kaymakamlığı tarafından yürütülen işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle düzenlenir.
(3) Kira Sözleşmesi bu Yasaya ekli Ek I’de düzenlenmiştir.


Kira Sözleşmesinin Kaydı

12.

(1)

Bu Yasa ve bu Yasa kurallarına uygun olarak çıkarılacak Tüzük kuralları gereğince kiralanan ağıl yerleri ve bunlar üzerindeki ağıllarla ilgili kira sözleşmelerinin Tapu ve Kadastro Dairesine kaydedilmesi zorunludur. Kaydı yapılmayan kira sözleşmeleri geçerli değildir.
(2)

Kiracı, sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayarak on beş gün içinde, sözleşmenin imzalı bir sureti ile kiralanmış olan ağıl yerinin sınırlarını gösteren planı, bir dilekçe ekinde, ağıl yerinin bulunduğu İlçenin Tapu ve Kadastro Dairesine sunarak sözleşmenin tapuya kaydını ister. Bu kayıt için ağıl yerinin ve üzerindeki ağılın veya tesisin veya üzerinde ağıl veya tesis olmaması halinde ise sadece ağıl yerinin yıllık kira bedeli üzerinden %10 (yüzde on)harç öder.
(3)

Yukarıdaki (2)’nci fıkra kurallarına dayanılarak, sözleşmenin kaydı yönündeki istem uyarınca ağıl yerinin bulunduğu İlçenin Tapu ve Kadastro Dairesi’ndeki kütüğe kayıt işlemi yapılır ve kiracıya “Ağıl Yeri Kira Belgesi” verilir ve kütüğe bu yönde belirleyici kayıt düşülür.

Fasıl 219

1/1972

38/1976


40/1987

41/1991


18/1996

3/2006


54/2007

(4)

Kiracı, ağıl yeri üzerine inşa edilen ağıl veya tesisi, ağıl yerinin bulunduğu İlçenin Tapu ve Kadastro Dairesi’ndeki kütüğe kaydettirmek ve kayıt işlemi için Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Yasası’nda öngörülen harcı ödemekle yükümlüdür. Ağıl yeri üzerine inşa edilen ve kütüğe kaydedilen ağıl veya tesis ayrıca yukarıdaki (3)’üncü fıkra kuralları uyarınca kiracıya verilen “Ağıl Yeri Kira Belgesi” üzerine de kaydedilir.


Kira Süresi

13.

(1)

Hak sahibi gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak kira sözleşmelerinde kira süresi hiçbir şekilde doksan dokuz yılı aşamaz. On yıla kadar olan kiralamalarda İlçe Kaymakamı yetkilidir. Onbir ile elli yıl arası olan kiralarda kira süreleri için Bakanlar Kurulunun, elli yılı aşan kira süreleri için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin kararı gerekir.
(2)

Kira süresi sonunda, amaca uygun kullanımın veya ulusal ekonomiye katkının devam ettiği yargısına varılırsa kiracının başvurusu üzerine kira sözleşmesi yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralı uyarınca yeniden uzatılabilir.
(3)

Kiraya verilecek olan ağıl yeri veya ağıl yeri üzerindeki ağıl veya tesislerdeki kira süresi ve biçimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulu’nca onaylanacak bir tüzükle düzenlenir.


Kira Bedeli

14.

Ağıl yerleri ve ağıl yeri üzerindeki ağıl veya tesislerle ilgili kira bedellerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulu’nca onaylanacak bir tüzükle düzenlenir.


Kira Bedellerinin Devlet Bütçesinin İlgili Gelir Kalemine Yatırılması.


15.

Ağıl yerleri ve bunlar üzerindeki ağıl veya tesislerden tahsil edilecek kira bedelleri İlçe Kaymakamı tarafından Devlet Bütçesinin ilgili gelir kalemine yatırılır.


Kiracının Yükümlülükleri

16.

Kiracı aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdür:

 1. Kira sözleşmesinde belirtilen kurallara uymakla,

 2. Kira sözleşmesini imzaladığı andan itibaren altı ay içerisinde projelerini tamamlayıp inşaat ruhsatını almak için yetkili makama müracaat etmekle,

 3. İnşaat ruhsatını aldıktan sonra bir yıl içerisinde inşaatını tamamlamakla,

Ancak, bu süre Bakanlık tarafından en fazla bir yıl daha uzatılabilir.

 1. Çevre ile ilgili Yasalarda, belirtilen kurallara uymakla,

 2. Diğer kiracıların faaliyetlerini engelleyici, sağlıklarını tehdit edici veya bölgenin bütünlüğünü bozucu faaliyetlerde bulunmamakla.
Kira Sözleşmesinin Feshi

17.

(1) İlçe Kaymakamı, aşağıda belirtilen durumlarda kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir:

 1. Kiracının, sözleşmede belirtilen koşullara uymaması,

 2. İlçe Kaymakamının onayı olmadan ağıl yerini veya ağılını başkasına devretmesi,

 3. Kiracının, ağıl yerini hayvancılık maksatları dışında başka bir amaçla kullanması.

(2) İlçe Kaymakamının kira süresi sonunda sözleşmeyi yenilememesi tek taraflı fesih olarak nitelendirilir.
Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

18.

(1)

Hayvancılık Bölgesindeki ağıl yeri ve ağıl yeri üzerindeki ağıl veya tesis ile ilgili kira sözleşmesi, aşağıda belirtilen hallerde sonra ermiş sayılır:

 1. Kira süresinin sona ermesi ve kira süresinin yeniden uzatılması hususunda tarafların anlaşma sağlayamaması,

 2. Kiracının ölümü halinde, eşinin ve çocuklarının kira konusu ağıl yerini veya üzerindeki ağıl veya tesisi kullanmak istemi ile ilgili olarak altı ay içerisinde herhangi bir başvuruda bulunmamaları,

 3. Yukarıdaki 17’nci madde kuralları uyarınca kira sözleşmesinin feshedilmesi,

 4. Devlet menfaatinin öncelik arz etmesi nedeniyle, kiracının tazmin edilmesi koşulu ile sözleşmenin süre bitiminden önce iptal edilmesi.


(2)

Kiracı ağıl yeri üzerindeki yatırımdan dolayı Devletten, yukarıdaki (1)’inci fıkranın (D) bendinde belirtilen tazminatı almış ise tekrardan tazminat talebinde bulunamaz.

Ağıl Yerine Yapılan Yatırım

19.

Kiracı tarafından ağıl yerine veya ağıl yeri üzerindeki ağıl veya

tesise yapılan yatırım ve masrafların tümü arazinin Devlete geri verilmesi, kira sözleşmesinin feshedilmesi veya kira sözleşmesinin sonra ermesi halinde Devlete kalır.

Ağıl Yerini Devretme

Fasıl 195

10/1971


20.

(1)

Kısa ve uzun süreli kira sözleşmesi ile kiralanan ağıl yeri üzerindeki yatırımlar dikkate alınarak kiracının ölümü halinde, kira sözleşmesinden doğan haklar kiracının eşinin, çocuklarının ve yasal mirascılarının ağıl yeri ve üzerindeki yatırımları, kira amacına uygun olarak kullanmalarını istemeleri halinde, Vasiyetnameler ve Veraset Yasası kuralları çerçevesinde onlara devredilir.
(2)

Kendisine ağıl yeri kiralanan kiracı, ağıl yeri üzerinde yapmış olduğu yatırımlardan dolayı kira süresi içinde İlçe Kaymakamına makul sebep göstererek ve onayını almak koşuluyla, kira sözleşmesindeki hak ve yetkilerini başka gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.
(3)

Ağıl yeri projesini tamamlamayan kiracı, ağıl yerini başkasına devredemez.Kiracının Aynî Hakkını İpotek Etmesi


21.

(1) Yukarıdaki 12’nci madde kuralları uyarınca kayıt edilen bir kira sözleşmesindeki ağıl yerine yapılan ağıl veya tesis üzerinde, kiracı, kira süresi ile sınırlı bir aynî hak elde eder. Bu hak, kira sözleşmesindeki koşullara bağlıdır ve bunlara uyulduğu sürece kiracının sorumluluğunda kalır.
(2) Ağıl yerinde yapılması planlanan tüm ağıl ve tesislerin veya yatırımın en az %10 (yüzde on)’unun yapılmış olması ve Kaymakamlığın izninin alınması koşuluyla, yukarıdaki (1)’inci fıkrada sözü edilen aynî hak, kira süresiyle sınırlı olarak ipotek edilebilir.
(3) Taşınmaz mal üzerindeki aynî hakkın ipotek edilmesi ve bunun neticesinde haczedilmek veya borç için zorla satılmak suretiyle kiracıdan başka bir kişiye geçmesi halinde, kiracının Devlete olan yükümlülüğü, onun yerini alan gerçek veya tüzel kişi ile Kaymakamlık arasında aynı şartlarla yeniden sözleşme yapılması koşulu ile bu kişiye geçer. Yeni kiracı, eski kiracının tüm hak ve yükümlülüklerine sahip olur.

Ancak, yeni kiracı ile yapılacak kira sözleşmesi, geriye kalan kira süresi ile sınırlıdır.


(4) Borç nedeni ile zorla satılacak aynî bir hak için, alacaklının veya açık artırmaya katılacak diğer kişilerin Kaymakamlıktan önceden izin almaları koşuldur.(5) İpotek edilecek aynî hak, daha önce ipoteğe verilmiş ise, ipotekli alacaklının ve varsa ipotekli borçlunun tüm kefillerinin muvafakatinin alınması koşuldur.

Fasıl 224

3/1960

7/1978


18/2006
(6) Aynî hakkın kapsadığı taşınmaz malın sadece bir kısmı ipoteğe verilecekse, bu kısmın sınırlarının belirlenmesi, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasasının 27’nci maddesi kuralları uyarınca yapılır.


Fasıl 218
(7) Bu madde amaçları bakımından “Taşınmaz Mal”, Tüzel Kişiler (Taşınmaz Mal Kayıt) Yasasının 2’nci maddesinde kendisine verilen anlamı taşır ve bu madde ile düzenlenen aynî hakkı da içerecek şekilde yorumlanır. Tüzel kişiler adına aynî hak kaydı, söz konusu Yasa kuralları çerçevesinde yapılır.Fasıl 219

1/1972


38/1976

40/1987


41/1991

18/1996


3/2006

54/2007


(8) İstem olması ve Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Yasası’nda öngörülen harcın ödenmesi halinde, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, kütükte bulunan kayıtlar hususunda, usulen verilebilen kişilere araştırma belgesi verebilir.

11/1978


29/1981

37/2006


37/2007


(9) Bu madde ile kiracının yapmasına izin verilen ipotek işlemleri, Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası kuralları uyarınca yapılır.


Kaydın Silinmesi

22.

Kira sözleşmesinin sona erdiğine veya feshedildiğine ilişkin yeterli kanıtın Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürüne verilmesi halinde Daire Müdürü kira sözleşmesine ilişkin kaydı siler. Kaydın silinmesi ile kiracının sözkonusu ağıl yeri üzerindeki aynî hakkı sona erer.


BEŞİNCİ KISIM

Suç ve Ceza
Suç ve Ceza

23.

Bu Yasa’nın 16’ncı maddesinin (5)’inci fıkrasına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 5,000.-TL (Beş Bin Türk Lirası)’na kadar para cezasına çarptırılabilirler.


ALTINCI KISIMGeçici ve Son Kurallar


Geçici Madde Mevcut Olan Hayvancılık Bölgelerindeki Durum


1

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut olan Hayvancılık Bölgelerindeki ağıl yerini veya ağıl yeri üzerindeki ağıl veya tesisi kullanan kişilerin kullanım sözleşmeleri, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altı ay içerisinde bu Yasa kurallarına uygun yapılacak yeni bir kira sözleşmesi ile geçerliliğini kaybeder ve bu yeni sözleşme bu Yasanın 12’nci maddesi kuralları uyarınca kütüğe kaydettirilir.


Muafiyet Durumu

24.

Bu Yasa kapsamındaki ağıl yerleri içerisinde yapılacak ağıl inşaası için izin ruhsat harcı alınmaz.


Yürütme Yetkisi


25.

Bu Yasa, İçişleri ile görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

26.

Bu Yasa, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.Yüklə 59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə