Microsoft Word Audit Ataholding ifrs cons fs 2013-az revised docYüklə 1,4 Mb.

səhifə1/41
tarix14.09.2018
ölçüsü1,4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


 

 

 

“ATAHOLDİNQ” 

AÇIQ SӘHMDAR 

CӘMİYYӘTİ 

 

31 dekabr 2013-cü il tarixinә bitәn il üzrә  Konsolidә edilmiş maliyyә hesabatları 

 

  “ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ  

 

 MÜNDӘRİCAT  

Sәhifә  

 

31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ BİTӘN İL ÜZRӘ KONSOLİDӘ EDİLMİŞ MALİYYӘ  HESABATLARININ HAZIRLANMASI VӘ TӘSDİQ EDİLMӘSİ ÜZRӘ RӘHBӘRLİYİN  

MӘSULİYYӘTİ HAQQINDA HESABAT  

 

MÜSTӘQİL AUDİTORUN RӘYİ   

31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ BİTӘN İL ÜZRӘ MALİYYӘ HESABATLARI:  

MӘCMU GӘLİRLӘR HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT  

 

MALİYYӘ VӘZİYYӘTİ HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT   

KAPİTALDA DӘYİŞİKLİKLӘR HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT  

PUL VӘSAİTLӘRİNİN HӘRӘKӘTİ HAQQINDA KONSOLİDӘ EDİLMİŞ HESABAT 6-7 

 

KONSOLİDӘ EDİLMİŞ MALİYYӘ HESABATLARINA QEYDLӘR 8-77 

  

1. 

ÜMUMİ MӘLUMAT

 

8

 2.

 

MÜHÜM MÜHASİBAT UÇOTU QAYDALARI 

11

 3.

 

MÜHÜM MÜHASİBAT UÇOTU MÜHAKİMӘLӘRİ VӘ TӘXMİNLӘRLӘ BAĞLI QEYRİ-MÜӘYYӘNLİYİN ӘSAS MӘNBӘLӘRİ

 

27 

4.

 YENİ VӘ DÜZӘLİŞ EDİLMİŞ MALİYYӘ HESABATLARININ BEYNӘLXALQ STANDARTLARININ 

(MHBS) TӘTBİQİ

 

29

 5.

 

XALİS FAİZ GӘLİRİ 

35

 6.

 

DӘYӘRSİZLӘŞMӘ ZӘRӘRLӘRİ ÜÇÜN EHTİYAT VӘ DİGӘR EHTİYATLAR 

35

 7.

 

XARİCİ VALYUTA ӘMӘLİYYATLARI ÜZRӘ XALİS GӘLİR 

36

 8.

 

HAQQ VӘ KOMİSSİYA GӘLİRİ VӘ XӘRCİ 

36

 9.

 

ASILI MÜӘSSİSӘLӘRӘ İNVESTİSİYALAR 

37

 10.

 

SIĞORTA HAQQI VӘ İDDİALARIN TӘHLİLİ 

38

 11.

 

SIĞORTA EHTİYATLARINDA DӘYİŞİKLİK, XALİS 

39

 12.

 

ӘMӘLİYYAT XӘRCLӘRİ 

40

 13.

 

XALİS DİGӘR  GӘLİRLӘR 

41

 14.

 

MӘNFӘӘT VERGİSİ 

41

 15.

 

NAĞD VӘSAİTLӘR VӘ AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ MӘRKӘZİ BANKINDA YERLӘŞDİRİLMİŞ PUL VӘSAİTLӘRİ

 

43 

16.


 

BANKLARDAN ALINACAQ VӘSAİTLӘR

 

44

 17.

 

MÜŞTӘRİLӘRӘ VERİLMİŞ KREDİTLӘR 

45

 18.

 

MALİYYӘ LİZİNQİNӘ XALİS İNVESTİSİYA 

50

 19.

 

SATILABİLӘN İNVESTİSİYALAR 

51

 20.

 

SӘHMDARLARDAN ALINACAQ VӘSAİTLӘR 

51

 21.

 

DİGӘR UZUNMÜDDӘTLİ AKTİVLӘR 

52

 22.

 

ӘMLAK, AVADANLIQ VӘ QEYRİ-MADDİ AKTİVLӘR 

53

 23.

 

SIĞORTA VӘ TӘKRARSIĞORTA DEBİTOR BORCLARI 

54

 24.

 

DİGӘR AKTİVLӘR 

55

 25.

 

MÜŞTӘRİLӘR VӘ BANKLAR TӘRӘFİNDӘN QOYULMUŞ DEPOZİTLӘR 

56

 26.

 

DİGӘR BORC ALINMIŞ VӘSAİTLӘR 

57

 27.

 

DİGӘR ÖHDӘLİKLӘR 

57

 28.

 

SӘHMDAR KAPİTALI 

57

 29.

 

ӘLAVӘ ÖDӘNİLMİŞ KAPİTAL ADDİTİONAL PAİD-İN CAPİTAL 

58

 30.

 

QEYRİ-NӘZARӘT PAYLARI 

58

 31.

 

TÖRӘMӘ MÜӘSSİSӘ ÜZRӘ NӘZARӘTİN İTİRİLMӘSİNDӘN XALİS GӘLİR 

58

 32.

 

TӘӘHHÜDLӘR VӘ ŞӘRTİ AKTİV VӘ ÖHDӘLİKLӘR 

58

 33.

 

ӘLAQӘLİ TӘRӘFLӘRLӘ ӘMӘLİYYATLAR 

60

 34.

 

MALİYYӘ ALӘTLӘRİNİN ӘDALӘTLİ DӘYӘRİ 

61

 35.

 

KAPİTAL RİSKİNİN İDARӘ EDİLMӘSİ CAPİTAL RISK MANAGEMENT 

63

 36.

 

RİSKİN İDARӘ EDİLMӘSİ QAYDALARI 

64

 37.

 

HESABAT TARİXİNDӘN SONRAKI HADİSӘLӘR 

82

 


“ATAHOLDİNQ” AÇIQ SӘHMDAR CӘMİYYӘTİ  

 

31 DEKABR 2013-CÜ İL TARİXİNӘ BİTӘN İL ÜZRӘ KONSOLİDӘ EDİLMİŞ MALİYYӘ 

HESABATLARININ HAZIRLANMASI VӘ TӘSDİQ EDİLMӘSİ ÜZRӘ  

RӘHBӘRLİYİN MӘSULİYYӘTİ HAQQINDA HESABAT  

 

Rәhbәrlik  “AtaHoldinq”  Açıq  Sәhmdar  Cәmiyyәtinin  vә  onun  törәmә  müәssisәlәrinin  (“Qrup”)  31  dekabr 2013-cü il tarixinә konsolidә edilmiş maliyyә vәziyyәti haqqında hesabatını, elәcә dә hәmin tarixә bitәn il 

üzrә  konsolidә  edilmiş  әmәliyyat  nәticәlәri,  pul  vәsaitlәrinin  hәrәkәti  vә  kapitalda  dәyişikliklәr  haqqında 

konsolidә  edilmiş  maliyyә  hesabatlarını  Maliyyә  Hesabatlarının  Beynәlxalq  Standartlarına  (MHBS)  uyğun 

olaraq düzgün әks etdirәn  konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının hazırlanmasına görә mәsuliyyәt daşıyır. 

 

Maliyyә hesabatlarının hazırlanmasında rәhbәrlik aşağıdakılara cavabdehdir:  

 

Mühasibat uçotu qaydalarının düzgün seçilmәsinә vә tәtbiqinә;  

Mәlumatların, o cümlәdәn mühasibat uçotu qaydalarının müvafiq, mötәbәr, müqayisәli vә anlaşıla 

bilәn tәrzdә tәqdimatına; 

 

İstifadәçilәrә  xüsusi  әmәliyyatların,  digәr  hadisә  vә  şәraitlәrin  Qrupun  konsolidә  edilmiş  maliyyә vәziyyәtinә  vә  maliyyә  nәticәlәrinә  tәsirini  anlamağa  yardım  göstәrmәk  üçün  MHBS-ın  xüsusi 

tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi kifayәt etmәdikdә әlavә açıqlamalar verilmәsinә; 

 

Qrupun fazilәsizlik prinsipinә әsasәn fәaliyyәtini davam etdirә bilmәsi imkanlarının qiymәtlәndirilmәsinә. 

 

Hәmçinin rәhbәrlik aşağıdakılara görә mәsuldur:   

 

Qrup daxilindә sağlam vә effektiv daxili nәzarәt sisteminin planlaşdırılması, tәtbiqi vә saxlanılmasına;  

Qrupun әmәliyyatlarının açıqlanması vә izah edilmәsi, habelә, maliyyә vәziyyәtinin istәnilәn vaxt 

dәqiqliklә açıqlanması üçün yetәrli olan vә Qrupun  maliyyә hesabatlarının MHBS-a uyğunluğunu  

tәmin edә bilәcәk müvafiq mühasibat uçotu qeydlәrinin aparılmasına; 

 

Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi vә mühasibat uçotu qaydalarına müvafiq olaraq mühasibat uçotu qeydlәrinin aparılmasına ; 

 

Qrupun aktivlәrinin mühafizә olunması üçün mümkün tәdbirlәr görülmәsinә; vә   

Saxtakarlıq vә digәr pozuntuların müәyyәn edilmәsi vә qarşısının alınmasına. 

 

Qrupun 31 dekabr 2013-cü il tarixinә bitәn il üzrә konsolidә edilmiş maliyyә hesabatlarının buraxılması İdarә Heyәti  tәrәfindәn 30 iyun 2014-cü il tarixindә tәsdiqlәnmişdir.  

 

 İdarә Heyәti tәrәfindәn: 

 

  

_____________________________ 

_____________________________ 

Cәnab Adıgözәl Ağayev  

Cәnab Ceyhun Abdullayev  

İdarә Heyәtinin Sәdri  

Maliyyә Departamentinin Rәhbәri 

 

30 iyun 2014-cü il  30 iyun 2014-cü il  

Bakı, Azәrbaycan Respublikası  

Bakı, Azәrbaycan Respublikası  

 

  

 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə