Pooperační bolest Máme V rukou účinná řešení? Typy akutních bolestí Pooperační bolestiYüklə 445 b.
tarix14.05.2018
ölçüsü445 b.
#44258


Pooperační bolest Máme v rukou účinná řešení?


Typy akutních bolestí

 • Pooperační bolesti

 • Bolesti při úrazech

 • Bolesti jako příznak řady onemocnění

 • Porodní bolestiPooperační bolest

 • Akutní – bezprostředně po výkonu až do 7 dní

 • Chronická – trvá déle než 3 měsíce po operačním traumatuIndividuální variace ve vnímání pooperační bolesti

 • Genetické pozadí

 • Kulturní pozadí

 • Věk

 • Pohlaví

 • Rizikové skupiny (podcenění problému)

  • děti
  • senioři
  • obtížně komunikující (kriticky nemocní, kognitivní poruchy, jazyková bariéra)


Akutní bolest po operačním výkonu

 • Somatická

  • kůže, svaly, kosti
 • Viscerální

  • orgány hrudníku a břicha
 • Neuropatická

 • Zpravidla však smíšenáVýznam léčby pooperační bolesti (LPB)Význam léčby pooperační bolesti (LPB)

 • Následky nedostatečné pooperační analgezie

  • NÚ na různé systémy (oběhový, dýchací, trávicí, imunitní)
  • Zvýšená morbidita a mortalita
  • Zvýšené riziko deliria, deprese, poruch spánku
  • Změny chování dětí až 1 rok po výkonu
  • Zvýšená incidence chronické pooperační bolesti, zhoršená kvalita života po operaci
   • Postmastektomická bolest 28-50%
   • Poststernotomická bolest 24-36%
   • Po operaci kýly 10-15%


Cíle pooperační analgezie

 • Cíle pooperační léčby bolesti

  • Zmírnit utrpení
  • Umožnit časnější rehabilitaci
  • Zkrátit dobu hospitalizace
  • Snížit pooperační komplikace
  • Zmenšit riziko chronické pooperační bolesti


Aktuální stav LPB

 • Pooperační bolesti lze předcházet a dobře léčit

 • V současnosti je k dispozici

  • dostatek léků, lékových forem a modalit léčby
  • dostatek literárních údajů o LPB
  • dostatek poznatků o organizaci léčby pooperační bolesti
 • Bariéry v léčbě pooperační bolesti

  • (ne)měření bolesti
  • finanční zdroje
  • nedostatečně poučený pacient
  • nedostatek času nebo organizační aspekty
  • nedostatek chuti se problematice věnovat
  • nedostatek znalostí v LPB
  • neexistence jednoduchých a jasných doporučení


Aktuální stav LPB v EU (PATHOS1)

  • 71% institucí používá u více než 75% pacientů multimodální analgezii při větších chirurgických operacích
  • 66% inst. má pravidelné školení o LPB pro zdrav. pracovníky
  • 63% institucí pravidelně měří bolest
  • 48% institucí informuje písemně nebo ústně všechny pacienty o LPB (pouze 21% však v plném rozsahu)
  • 33% institucí používá u více než 75% pacientů multimodální analgezii i při menších chirurgických výkonech
  • 40% institucí má stanoven terapeutický cíl (VAS)
  • 26% institucí má protokoly LPB pro všechny pacienty


Přijetí práva pacienta na adekvátní léčbu bolesti

 • Přijetí práva pacienta na adekvátní léčbu bolesti

 • Monitorování bolesti u všech pacientů

 • Vhodný zápis naměřených skutečností

 • Určení a zajištění kompetencí zdrav. pracovníků

 • Používání vhodných a efektivních farmak. postupů

 • Poučení pacientů a příbuzných

 • Pokrytí předpokládané bolesti i po propuštění pacienta

 • Realizace plánu kontroly a zlepšováníTrendy v pooperační analgezii

 • Poskytnout analgezii co největšímu počtu pacientů

 • Zahájit léčbu bolesti s předstihem (pre-, peroperač.)

 • Ekonomická přiměřenost

 • Bezpečnost

 • „Procedure Specific Analgesia“ - individualizovat dle typů operačních výkonů a skupin pacientůProtokoly pooperační analgezie ve světě

 • Specifická pooperační léčba dle typu výkonu

  • www.postoppain.org
  • www.oqp.med.va.gov/cpg/cpg.htm
 • Nevýhody protokolů či doporučení

  • Chybí validace na českou populaci
  • Americká: relativně vágní
  • Evropská: relativně rigidní


Pooperační bolest v ČR

 • 820 000 anestezií pro operační výkony v ČR ročně

 • (ve většině případů lze očekávat různě intenzivní pooperační bolest)

 • Strach z pooperační bolesti patří mezi časté obavy pacientů chystajících se k operaci

 • Spokojenost pacienta?

  • I pacienti s vysokou intenzitou pooperační bolesti udávají spokojenost s pooperační léčbou
  • Přesto PB patří mezi faktory významně zhoršující kvalitu pooperačního průběhu a může mít nežádoucí následky


Pooperační bolest v ČR

 • Bolest - nejhorší zážitek po operaci (N=200/224) 18,5% 1

 • Bolest v 36% příčina významných stížností pac. po operaci 136/1502

 • Závěr

  • Zhruba 30% pacientů potřebuje po operaci zlepšit analgetickou léčbu
   • (= v ČR cca 250.000 = čtvrt milionu osob)
  • Pacienti samotní nepřikládají pooperační bolesti vysokou prioritu
  • (jen cca 5% je nespokojeno s léčbou)


Problematika LPB v ČR

 • V současnosti je již známo dosti látek i metod pro poop. analgezii, je dostupná řada pomůcek a přístrojů

 • Základním problémem je organizace léčby bolesti

  • Pokrýt co nejvíce osob
  • Co nejbezpečněji
  • Co nejlevněji
 • Intenzitu bolesti je nutno aktivně monitorovatDoporučená organizace LPB v ČR

 • Stanovení cílů a prostředků k měření jejich dosažení

 • Informování a zapojení pacienta

 • Jasné rozdělení zodpovědností (organizace LB)

 • Acute Pain Service

 • Průběžné vzdělávání a trénink zdrav. pracovníků

 • Vhodné metody a postupyCíle a metodika měření účinnosti LPB

 • Cíle

  • Nepřekročit stanovenou úroveň bolesti (VAS<4,
  • Minimalizace nežádoucích účinků
 • Měření (zápis do standardní dokumentace nebo spec. protokolu)

  • Pravidelné měření
   • Intenzita bolesti – (VAS/NRS/Lickertova škála)
   • Účinnost léčby – nástup účinku, změna intenzity bolesti
  • Zaznamenávání nežádoucích účinků
   • Ramsayovo skóre
   • Dechová frekvence
   • Kyslíková saturace
   • Spokojenost pacienta
   • Stav místa vpichu při použití kontinuálních metod


Rozdělení zodpovědností při LPB

 • Multidisciplinární přístup k LPB vyžaduje

  • Nastavení pravidel spolupráce
  • Používání standardních postupů
  • Vedení standardní a úplné dokumentace


Vzdělávání a trénink v LPB

 • Každý nový zaměstnanec by měl být seznámen se:

  • Standardy LPB v daném zařízení
  • Pravidly spolupráce
  • Zápisem LPB do zdravotnické dokumentace
  • Protokoly LPB
 • Alespoň 1x ročně provádět semináře ohledně LPB

 • Alespoň 1x ročně hodnotit fungování systému LPBAcute Pain Service zastřešuje LPB v dané instituci

 • Doporučení a zavedení optimální poop. analgezie

 • Vzdělávání zdravotnických pracovníků

 • Kontrola provádění analgetické terapie

 • 24hodinová služba

  • Sestra
   • Kontroluje dokumentaci a vede knihu výkonů APS
   • Řeší běžné komplikace
   • Převazuje nebo extrahuje katétry
   • Ve stanoveném rozmezí mění dávkování analg. léčby
   • (o nutnosti změn dávkování a komplikacích vždy informuje ošetřujícího lékaře a sestru)
  • Lékař
   • Navrhuje změny analgetické léčby
   • Řeší závažné komplikace
   • Vede příslušnou dokumentaci formou konziliárních zpráv


Vhodné metody LPB

 • Základní kritéria úspěchu

  • Výběr správné metody a postupu
  • Pravidelná kontrola účinnosti
  • Kontrola vedlejších účinků
  • Prospěch versus riziko
   • Většina pacientů je schopna tolerovat mírnou poop. bolest
   • Vedlejší účinky mohou obtěžovat
   • (znecitlivění, porucha motoriky, nauzea)
   • Jednotlivé postupy mohou přinášet riziko
   • (cévka, rozpojení systému, omyl sestry)


Informování a zapojení pacienta

 • Informace o LPB je standardní součást poučení pacienta před operací a získání informovaného souhlasu k výkonu

  • „Po operačním výkonu zpravidla následuje bolest, kterou lze efektivně odstranit dostupnou léčbou“
  • „Vaše bolest bude po výkonu pravidelně měřena“
  • „Vždy, když budete cítit bolest, upozorněte sestru nebo lékaře, bolest bude léčena“
 • Upozornění na nežádoucí účinky

  • „Následkem operace, anestézie či léčby bolesti se mohou objevit nežádoucí účinky (např. nevolnost, zvracení, ospalost, zácpa, svědění)”
 • Informace o speciálních technikách (PCA, regionální analgezie)

  • Jak techniky fungují
  • Potenciální benefity/rizika
  • Informovaný souhlas ke speciálním technikám
 • Informační letáky a plakáty v nemocniciFaktory ovlivňující pooperační bolest

  • Neovlivnitelné
   • Celkový stav pacienta, interindividuální rozdíly ve vnímání bolesti, farmakokinetice a farmakodynamice
   • Typ operačního výkonu
   • Pooperační komplikace
  • Ovlivnitelné - předoperačně
   • Předoperační psychologická a farmakologická příprava
  • Ovlivnitelné - peroperačně
   • Typ a rozsah incize a dalšího chirurgického traumatu
   • Trvání operačního výkonu
   • Volba anestezie
  • Ovlivnitelné - pooperačně
   • Pooperační tišení bolesti
   • Celková kvalita pooperační péče


Vhodné metody LPB

 • Základní východiska pro výběr metod

  • Bezpečnostní profil používaných analgetik a metod
   • Kontraindikace
   • Nežádoucí účinky
  • Dostupnost (ekonomika, skladování)
  • Snadnost aplikace
  • Přijatelnost pro sestry a lékaře operačních oborů
 • Základní metody

  • Farmakologické metody
   • Systémová analgezie (neop. analg., opioidy, NMDA antagonisté)
   • Lokoregionální analgezie
  • Fyzikální metody (chlazení, polohování, TENS, RHB)
  • Psychologické metody


Farmakologické ovlivnění bolesti

 • 1. Na úrovni nocisenzorů - místní anestetika, analgetika-antipyretika a NSA

 • 2. Ovlivnění membrán nervových vláken - místní anestetika,

 • 3. Potlačení přenosu na míšní úrovni (zadní rohy) - EDA a SAA - opioidy, místní anestetika, klonidin; celkové podání - opioidy

 • 4. Hypotalamo-limbická oblast - ovlivnění afektivní složky bolesti – opioidy

 • 5. Aktivace descendentního inhibičního systému – opioidy

 • 6. Na úrovni talamo-kortikální - opioidní analgetika, některá analgetika-antipyretika, některá NSADoporučené základní léky pro systémovou parenterální aplikaci

 • Neopioidní analgetika

  • Paracetamol
  • Metamizol
 • Nestereoidní antiflogistika

  • Parekoxib
  • Diklofenak
 • Opioidy

  • Tramadol
  • Morfin
  • Piritramid
 • Kombinace uvedených 3 skupinKombinace analgetik

 • Vhodné kombinace

  • Paracetamol nebo metamizol + NSA
  • Paracetamol + slabý opioid (+ NSA)
  • Paracetamol + silný opioid (+ NSA)
  • NSA + opioid (slabý nebo silný)
  • Metamizol + opioid (viscerální bolest)
  • Ketamin + opioid (indikuje výhradně anesteziolog)
  • LA + opioid (při RA, indikuje výhradně anesteziolog)
 • Nevhodné kombinace

  • NSA mezi sebou bez ohledu na formu (potencují se jen NÚ)
  • Slabý a silný opioid
  • Opioidy současně různými formami podání


Multimodální analgezieAnalgetika – antipyretika (paracetamol, metamizol)

 • Výhody

  • Neovlivňují vědomí, dýchání a oběh
  • Nevyvolávají PONV
  • Neovlivňují hemokoagulaci
  • Malý efekt na renální funkce a bronchiální svalovinu,
  • Bezpečné pro parenchymové orgány při dodržování dávky a KI
 • Nevýhody

  • Nedostatečně účinné při silné bolesti
  • Menší účinnost při bolesti spojené se zánětem
 • Poznámky

  • Při současném podávání paracetamolu a antiemetik ze skupiny setronů (5HT3 antagonistů) dochází ke vzájemné a oboustranné antagonizaci účinků. Výjimka – ondansetron.


NSA – neselektivní (diklofenak, ibuprofen)

 • Výhody

  • Není riziko útlumu vědomí a dechu
  • Neovlivňují oběh
  • Lépe účinkují na bolest se zánětlivou složkou než analg.-antipyretika
 • Nevýhody

  • Nedostatečně účinné při silné bolesti
  • Gastrointestinální toxicita
  • Reverzibilní antiagregační efekt,
  • Nefrotoxicita (cave při hypovolémii! a kombinaci s ACE inhibitory!)
  • Kardiotoxicita, nevhodné u nemocných nad 65 let věku
  • Ibuprofen nemá parenterální formu
 • Poznámky

  • Nevhodné po ORL operacích a endoskop. urologických operacích
  • Pozor při centrálních blokádách


NSA - preferenční a koxiby (parekoxib, celekoxib, nimesulid)

 • Výhody

  • Jako u neselektivních NSA
  • Parekoxib - minimální ovlivnění hemokoagulace
  • Dávkování 1–2x denně
 • Nevýhody

 • Poznámky

  • Vhodnější po ORL a endoskopických urologických operacích
  • Parekoxib má susp. prokoagulační účinky, je kontraindikován u pacientů po aortokoronárním bypassu, lze ho jinak podat i v premedikaci


Slabé opioidy (tramadol)

 • Výhody

  • Dobrá biologická dostupnost z GIT
  • Nezpůsobuje dechový útlum
  • Využitelnost v dětském věku i v režimu PCA
  • Celá řada aplikačních forem
  • Použití není omezeno zákonnými překážkami
 • Nevýhody

  • Málo účinné analgetikum pro silnou akutní bolest
  • Stropový efekt
 • Poznámky

  • Indikace je mírná a středně silná bolest, analgetikum vhodné pro jednodenní chirurgii
  • U dětí – výraznější PONV


Silné opioidy (morfin, piritramid, fentanyl, sufentanil)

 • Výhody

  • Účinné u silných bolestí, není stropový efekt
  • Relativně dobře prozkoumané se známými a předvídatelnými NÚ
  • Široká paleta použití
  • Různé aplikační cesty
 • Nevýhody

  • Nežádoucí účinky
   • CNS účinky, sedace
   • Nevolnost a zvracení
   • Dechový útlum (časná a pozdní dechová deprese)
   • Retence moči
   • Svědění kůže
   • Omezení střevní motility
  • Nutnost sledování pacienta po dobu dle způsobu aplikace
 • Poznámky: od použití petidinu se ustupuje; opioidy ne i.m.Málo bolestivé výkony (artroskopie, endoskopické urologické výkony, malé gyn. výkony, povrchní kožní op., malé výkony v ORL)

 • Peroperačně

  • Neopioidní analgetika + event. krátkodobě účinné opioidy během CA
   • Paracetamol 1 g i.v. nebo metamizol 1-2,5 g v infuzi
  • Infiltrace rány LA
 • Pooperačně

  • Neopioidní analgetika
   • Paracetamol 4x1 g i.v.
   • Metamizol 1-2,5 g v F1/1 100 ml i.v. 3x denně (max. 5 g denně)
  • Co nejdříve léky p.o.
   • Paracetamol 4x1 g + diklofenak 2x75 mg (ibuprofen 3x800 mg)
   • Paracetamol 4x1 g + tramadol 50-100 mg
 • Při nedostatečné analgezii

  • Silný opioid
   • Piritramid 15 mg s.c., morfin 5-10 mg s.c., případně petidin 50–100 mg s.c.


Středně bolestivé výkony (LACHE, videotorakoskopie, tříselná kýla, hysterektomie, ablace prsu, operace strumy, operace plotének, kolektomie)

 • Peroperačně

  • Opioidy během CA + event. neopioidní analgetika
   • Paracetamol 1 g i.v. nebo metamizol 1 - 2,5 g v infuzi
  • Infiltrace rány LA
 • Pooperačně

  • Dvojkombinace neopioidních analgetik a slabých opioidů
   • Paracetamol 1 g i.v. nebo p.r. 4xdenně + tramadol 50-100 mg i.v., s.c. 4xdenně
   • Metamizol 1-2 g i.v. 3xdenně (max. 5 g/den) + tramadol 50-100 mg i.v., s.c. 4xdenně
  • Podle možností postupně přejít na p.o. formy analgetik
 • Při nedostatečné analgezii

  • Nahradit tramadol silným opioidem (případně jako u rozsáhlých op.)
   • Např. morfin 10mg s.c. 6x denně, piritramid 7,5-15 mg s.c. nebo i.v. 4x denně


Velmi bolestivé výkony (otevřená torakotomie, břišní výkony v epigastriu, totální náhrady kolenního kloubu, nefrektomie, operace skolióz)

 • Předoperačně

  • Zavedení katetru k příslušným nervovým strukturám (pokud lze)
 • Peroperačně

  • Kombinace CA s RA
   • Od začátku operace
   • Před koncem výkonu (při riziku hemodynamické nestability během op.)
  • Doplňovaná anestezie využívající silné opioidy (pouze CA)
   • Před koncem operace lze paracetamol 1 g i.v. nebo metamizol 1 g i.v.
   • Při podávání krátkodobě účinkujících opioidů během CA (remifentanil, alfentanil) podat i.v. středně dlouhodobý opioid (fentanyl 50-100 μg, sufentanil 5-15 μg), nebo dlouhodobý opioid (morfin, piritramid)
  • Využití techniky s nižší pooperační bolestivostí


Velmi bolestivé výkony

 • Pooperačně

  • Při RA
   • Využít zavedený katetr k pooperační analgezii
   • Při dyskomfortu lze kombinovat s paracetamolem 4x1g i.v., p.o. nebo parekoxibem 2x40 mg i.v., případně celekoxibem 2x100 mg
  • Při systémové analgezii
   • Silné opioidy i.v. titračně jako bolus, např. morfin 5-10 mg, piritramid 7,5-15 mg nebo kontinuálně i.v., např. sufentanil od 0,25 μg/kg/h, piritramid od 1 mg/h
   • Kombinovat opioidy s NSAID a neopioidními analgetiky
   • PCA (morfin: bolus 0,5-2,5 mg, bezp. interval 5-10 min., fentanyl 50–100 g, bezpečnostní interval 3-10 min, sufentanil 25-50 g, bezp. interval 3-10 min)
 • Při nedostatečné analgezii

  • Při RA
   • Podání bolusu a navýšení dávky do katetru
  • Při systémové analgezii
   • Titrační bolusové podání silného opioidu i.v.
   • Případně přidat k syst. opioidu kontinuálně ketamin 1-2 mg/kg/den


Analgezie u dětí

 • Cíle analgezie u dětí

  • Eliminace pooperační bolesti
  • Eliminace perioperačního stresu
  • Minimalizace negativní paměťové stopy
 • Správné zvládnutí pooperační bolesti vyžaduje

  • Premedikaci
  • Pohovor s rodiči a případně i dítětem
 • Obdobné léky jako u dospělých pacientů

  • Dávkování podle tělesné hmotnosti
  • Třeba respektovat některé odlišnosti


Analgezie u dětí

 • Odlišnosti

  • Kontraindikovány salicyláty – Reyeův syndrom
  • Paracetamol - bez věkového omezení, dávkování se výrazně liší podle věku
  • Ibuprofen - doporučeno používat od 3 měsíců věku
  • Tramadol - zvyšuje frekvenci PONV, používat od 1 roku
  • Ketamin - v analg. dávce bez psychomimetických účinků
  • Opioidy
   • Možno podávat, jen pokud je možno řešit komplikace, včetně UPV
   • Po celou dobu podávání nutná monitorace vitálních funkcí
   • Podávání opioidů v bolusech se nedoporučuje
   • Od petidinu a piritramidu se ustupuje
   • Morfin – u všech věkových skupin
   • K antagonizaci NÚ opioidů lze podat naloxon titrovaně do 10 μg/kg i.v.
  • Koxiby - nedostatek zkušeností zejména u malých dětí


Těhotenství

 • Paracetamol – analgetikum volby v každé fázi těhotenství v obvyklém dávkování

 • Metamizol – preparát druhé volby

 • Běžná NSA – lze v prvních dvou trimestrech použít

 • Koxiby – v prvním trimestru asi ano

 • Kodein, tramadol a silné opioidy – kdykoli

 • Účinnou analgezii prověřeným lékem nelze upírat žádné těhotné ženěKojení

 • Paracetamol – analgetikum volby

 • Ibuprofen, flurbiprofen, diklofenak – lze

 • ASA, ketoprofen, piroxikam, indometacin, petidin - ne

 • Koxiby – málo zkušeností

 • Opioidy typu tramadol, piritramid, morfin, fentanyl – lze s opatrností použít

 • V době kojení je účinná analgezie možná a není nutno kojence odstavovatBývalí drogově závislí

 • Přednostně – regionální analgezie

 • Systémově

 • - paracetamol

 • - metamizol

 • - paracetamol + NSAAnalgezie u geriatrických pacientů

 • Zvláštnosti skupiny

  • Častá polymorbidita a léková polypragmazie
  • Snížená hydratace
  • Snížení výkonnosti parenchymatózních orgánů (játra, ledviny)
  • Zvýšená citlivost na látky ovlivňující CNS
 • Možné postupy

  • Lze aplikovat prakticky všechny metody poop. analgezie
  • Nutná je individuální titrace dávek používaných léčiv
  • Pro aplikaci opioidů je ideální i.v. titrační dávkování
  • Výhodná je multimodální analgezie
  • Přednost mají techniky regionální analgezie
 • Nedoporučované a kontraindikované metody

  • Po 65 roku věku se významně zvyšuje toxicita NSA
  • Z neop. analgetik proto mají přednost paracetamol, resp. metamizol
  • Není vhodné použít ketamin (vyšší riziko psychomimetických účinků)


Návrh protokolu pooperační analgesieÚčinná pooperační analgezie

 • Lidský aspekt

  • zábrana utrpení
 • Racionálně medicínský a ekonomický aspekt

  • rychlejší zotavení
  • rychlejší návrat domů
  • snížení morbidity a mortality


Co přispívá k účinné pooperační analgezii

 • Strukturovaný tým pro pooperační analgezii

 • Výchova a poučení pacientů

 • Pravidelný výcvik personálu

 • Respektování pravidel balancované analgezie

 • Hodnocení bolesti za pomoci specifických prostředků

 • Strategie pokrývající potřeby zvláštních skupin pacientů, zejm. dětí a seniorůDoporučené postupy a stanoviska ČSARIM Doporučený postup „Léčba akutní pooperační bolesti“ ČSARIM 26.2.2008

 • www.csarim.cz

 • www.csarim.cz/Text/metodicke-pokyny-a-stanoviska-csarim-1?MenuItemId=38Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə