PreambulaYüklə 47,82 Kb.
tarix01.09.2018
ölçüsü47,82 Kb.


Štatút ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Preambula
ÁNO PRE ŽIVOT n.o. je nezisková organizácia podľa Zákona č. 213/1997 Z.z.

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorej poslaním je


 • v Kristovom duchu pomáhať blížnemu bez rozdielu rasy a náboženstva

 • ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a konkrétna pomoc budúcej matke,

 • poskytovať komplexnú starostlivosť ženám, dievčatám a ich deťom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť,

 • posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine, vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu na ženách

 • zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácie žien

 • podpora harmonickej rodiny ako základnej bunky spoločnosti,

 • konanie v zmysle zodpovednosti za zdravý vývoj života a presadzovanie solidarity medzi ľuďmi.

Článok I

Základné ustanovenia
1. Názov neziskovej organizácie je: ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

2. Sídlom neziskovej organizácie je: ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

3. Druh všeobecne prospešných služieb neziskovej organizácie:

a) poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách osobám, na ktorých je páchané násilie, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, osamelým tehotným ženám a rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie,

b) vykonávanie opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele deťom, rodičom alebo iným plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním členov rodiny alebo správaním iných osôb a pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov,  

c) ochrana ľudských práv a základných slobôd v oblasti domáceho násilia a ochrany života od počatia po prirodzenú smrť prostredníctvom organizovania konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kampaní, vzdelávacích kurzov, prednášok, publikačnej činnosti a mediálnych výstupov,

d) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom organizovania benefičných akcií,

e) služby na podporu zamestnanosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby,

f) prevádzkovanie chráneného pracoviska/chránenej dielne za účelom zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb prostredníctvom vykonávania vychovávateľských a pedagogických činností a pracovnej terapie,

g) doplnkové vzdelávanie a výchova detí a mládeže zamerané na problematiku domáceho násilia a ochrany života, vrátane organizovania športu pre deti a mládež z rodín ohrozených sociálnym vylúčením.


4. Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb :
- v sídle neziskovej organizácie,

 • na základe žiadosti ich zasiela poštou alebo elektronicky,

 • na internetovej stránke neziskovej organizácie.Článok II

Orgány ÁNO PRE ŽIVOT n.o. a ich právomoci

Orgány neziskovej organizácie sú:


1. správna rada

2. riaditeľ


3. dozorná rada
Článok III

Správna rada

1. Najvyšším orgánom je správna rada. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.

2. Správna rada najmä:
a) schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,

b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,

c) rozhoduje o združení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie v zmysle § 14 zákona č. 213/1997 Z.z.

d) podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočnosti v registri,

e) volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,

f) volí a odvoláva členov správnej rady a dozornej rady,

g) schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,

h) rozhoduje o zmenách v štatúte,

i) rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.

3. Správna rada má sedem členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady a riaditeľ.

4. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady.

5. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

6. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

7. Správna rada prijíma rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

8. V ďalšom období správnu radu tvoria volení členovia. Správna rada sa volí na štyri roky. Predseda správnej rady mesiac pred skončením funkčného obdobia navrhne nových členov správnej rady. Od podania návrhu do jedného mesiaca starí členovia volia novú správnu radu.

9. Správna rada sa schádza najmenej dvakrát do roka.

10. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu (Zákon č. 119/1992 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov).

11. Členstvo v správnej rade zaniká


a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odstúpením,
c) odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona 213/1997 Z.z.,
d) smrťou.
Článok IV

Riaditeľ

1. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnost neziskovej organizácie a koná v jej mene.

2. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie v zmysle ustanovení § 23 zákona 213/1997 Z.z.

3. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným.

4. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

5. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada v zmysle ustanovení § 24 zákona 213/1997 Z.z.

6. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.
Článok V

Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.

2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade zo zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladateľskou zmluvou a štatútom.

3. Dozorná rada najmä


a) preskúma ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

4. Dozorná rada je oprávnená


a) navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
b) podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
c) navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
d) zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,
e) upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladateľskej zmluvy alebo štatútu.

5. Dozorná rada má troch členov.

6. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada.

7. Funkčné obdobie dozornej rady je štyri roky.

8. Členstvo v dozornej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom dozornej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu (Zákon č. 119/1992 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov).
Článok VI
Zákaz konkurencie

1. Člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady nesmie


a) vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie,.
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.
Článok VII
Zápisnice o schôdzach orgánov

1. Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po dobu piatich rokov.Článok VIII
Hospodárenie neziskovej organizácie

1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojimi príjmami, s hnuteľným a nehnuteľným, hmotným a nehmotným majetkom.

2. Majetok neziskovej organizácie tvoria:
a) vklady zakladateľov,
b) príjmy z vlastnej činnosti,
c) príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
d) pôžičky, úvery, úroky,
e) dary, príspevky a granty od fyzických a právnických osôb

3. Neziskovej organizácii možno poskytnúť dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce v zmysle § 29 zákona 213/1997 Z.z.

4. Nezisková organizácia môže podnikať v zmysle § 30 Zákona 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov. Predmety podnikania neziskovej organizácie:


 1. Výroba bižutérie a suvenírov

 2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (velkoobchod)

 3. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

 4. Čistiace a upratovacie služby

e) Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
5. Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladateľskej zmluve alebo v štatúte a na úhradu výdavkov súvisiacich so správou neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov) na správu neziskovej organizácie určí správna rada každoročne v rozpočte, najviac však do výšky 4% celkových príjmov.

6. Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo príspevok na konkrétny účel, nezisková organizácia je oprávnená ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.


Článok IX
Rozpočet neziskovej organizácie

1. Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.

2. Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.


Článok X
Účtovníctvo a výročná správa

1. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu v zmysle § 33 zákona 213/1997 Z.z.

2. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou radou alebo zakladateľskou zmluvou po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna v zmysle odst.1 §34 Zákona 213/1997 Z.z.

3. Výročná správa sa zverejňuje na informačnej tabuli v sídle neziskovej organizácie a na internetovej stránke neziskovej organizácie. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia registrovému úradu do 15. júla.


Článok XI
Zrušenie a zánik neziskovej organizácie

1. Nezisková organizácia sa môže zrušiť a zaniknúť dobrovoľným rozhodnutím o zrušení, zlúčením resp. splynutím v zmysle § 14 až § 17 zákona 213/1997 Z.z.

2. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na neziskovú organizáciu, ktorá poskytuje podobné všeobecne prospešné služby.
Článok XII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Registrovaný úrad plní dohľad nad neziskovou organizáciou v zmysle § 35 zákona 213/1997 Z.z.

2. Na platové pomery zamestnancov neziskových organizácii sa vzťahuje osobitný predpis.


Tento štatút bol schválený na zasadnutí správnej rady neziskovej organizácie Áno pre život n.o. dňa 24. augusta 2011 v Rajeckých Tepliciach.

Zmenený bol na zasadnutí správnej rady Áno pre život n.o. dňa 15. decembra 2012 v Rajeckých Tepliciach.V Rajeckých Tepliciach 15.12.2012 _________________________

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

predsedníčka správnej rady

Áno pre život n.o., ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə