ŞƏXSİ MƏlumatYüklə 495,11 Kb.
səhifə1/3
tarix30.12.2017
ölçüsü495,11 Kb.
#18401
növüYazı
  1   2   3


İslam Hüseyn oğlu Sadıqov

“Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
İş telefonu: (+994 12) 4929248-107

Mob: (+994 50) 3572245

e-mail: islam-sadiqli@rambler.ru
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


  • 16.10.1953-cü ildə Tovuz rayonunun Samanlıq kəndində anadan olub

  • 1961-1971-ci illər Tovuz rayonunun Samanlıq kənd orta məktəbində təhsil alıb.

  • 1973-1978-ci illər Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Zootexnik fakültəsində;

  • 1980-1986-cı illər M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunun Poeziya fakültəsində təhsil alıb.


ELMİ DƏRƏCƏSİ: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, “Azərbaycan folklorunda “Koroğlu” poetik ənənəsi”


KONFRANSLAR

APARAN TƏŞKİLATIN ADI

MÖVZUSU

MÜDDƏTİ

YERİ

“Ortaq Türk keçmişindən Ortaq Türk gələcəyinə” IV Uluslararası Folklor Konfransı


Koroğlu obrazının genetik kodu

1-3 noyabr 2006-cı il

Azərbaycan,

Bakı şəh.“Ortaq Türk keçmişindən Ortaq Türk gələcəyinə” V Uluslararası Folklor Konfransı

“Koroğlu” eposunun nəşrləri ilə bağlı təhriflər və onların təshihi

17-19 oktyabr, 2007-ci il

Azərbaycan,

Bakı şəh.


Azərbaycan ədəbiyyatına yeni dəyərlər prizmasından baxış Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransı“Koroğlu eposuna yeni baxış”

13-14 dekabr 2006-cı il

Azərbaycan, Bakı şəh.

Uluslararası Koroğlu, Bolu tarixi və Kültürü sempoziumu


Koroğlu obrazının genetik kodu yaxud “Koroğlu” eposunun “Erməni variantı ” haqqında

17-18 oktyabr 2009-cu il

Türkiyə, Bolu şəh.

Российский комитет тюрколо-гов, Всемирная Ассамблея тюркских народов, Институт языкознания РАН, Министер-ство образования и молодеж-ной политики Чувашской Республики и Государственное научное учреждение «Чуваш-ский государственный инсти-тут гуманитарных наук»
Международная тюркологичес-кая конференция: «Чувашский язык и этнос в истории евразийской цивилизации»

«Огуз Каган»- и древняя история тюркских народов


15-18 сентября 2010 .


Россия. Чувашская Республика. г.Чебоксар
AMEA Folklor İnstitutu:
“Ortaq Türk keçmişindən Ortaq Türk gələcəyinə” V Uluslararası Folklor Konfransı

Şumer və türk yaradılış dastanları


25-26 noyabr 2010-cu il


Azərbaycan Bakı şəh.AMEA Folklor İnstitutu və Kuzey Kıprıs Türk Cümhuriyyəti Doğu Ağdəniz Universiteti:
“Ortaq Türk keçmişindən Ortaq Türk gələcəyinə” VI Uluslararası Folklor Konfransı

Azərbaycan nağıllarında Şumer motivləri

1-3 dekabr 2011

KKTC Kazi Mağusa şəh.

“Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası” Beynəlxalq simpoziumu
Qafqaz xalqlarının folklorunda türk motivləri

13-14 dekabr 2012-ci il

Gürcüstan, Tbilisi şəh.

Uluslararası Koroğlu, Bolu tarixi və Kültürü sempoziumu


Koroğlu obrazının genetik kodu yaxud “Koroğlu” eposunun “Erməni variantı” haqqında

17-18 oktyabr 2009-cu il

Türkiyə, Bolu şəh.Şumer folkloru mövzusunda dərc olunmuş elmi işlərinin siyahısı

_______________İşin adı

Işin növü

Nəşriyyat, jurnal.

ili və №-si

işin həcmi

(ç.v.)

1

2

3

4

5

1

2


3

45

6

78

9

1011
12
13
14

15

1617

18

1920

21
1


2
3

4

5

6


7


8

9


10

11

12


13


14

15


16

17


18

19


20

21


22

23


24

25

26


27

2829

30

3132

33


34

35

36


37

38


39


40

41


42

43

4445

46
47

48

49

5051

52

5354
55

56


57

58

5960

61

6263

64

65


66

6768

69

7071

72


73

74
75

76

77

7879

80

8182

83

8485

86


87
88

89

9091

92

9394

95


96

97

9899

100


101
102

103
104


105

106


107

108


109

110


111

112

113

114115

116


117

118Şumerdə izim var

Şumer və türk dastanlarında ortaq motivlər
Короьлу ким олуб

Короьлунун сазы və sözü

Koroğlu. Hoydu,

dəlilərim, hoydu


Susmaq qızıl deyilmiş
Analar anar ağlar

Ermənilərin I Pyotrla görüşü

Elmdə erməni virusu

Armenier in

deutschland (alman dilində)
Torpaq səxavəti
Dəyişmə havanı, könlüm
Layla bulağı
Ağrı, ürəyim, ağrı

Yelimə uçan buludlar

Qanlı saz

Qanlı çay daşı

Dumanı daşan dərələr

Ovcuma yazdığım yazılar


Bir gözüm Bakıdı,

Bir gözüm Təbriz


Dörd çəhlim

MƏQALƏLƏRİ

Şumer miflərində dünyanın və insanın yaranması
“Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu” eposlarında Şumer motivləri

Şumer atalar sözləri

“Bilqamıs” dastanında

onomastik türkizmlər


Unrevealed secrets of toponyms

Türk epos yaradıcılığı və Şumer dastanları

Şumer panteonunda

tanrı Enkinin yeri

Şumer atalar sözləri və onların Azərbaycan ekvivalentləri

Тюркское эпосное творчес-тво и Шумерские дастаны

“Bilqamıs” dastanının tapılması haqqında

Şumer və türk folklorunda əbədi həyat ideyası: Şumerin “Həyat ağacı” və Dədə Qorqudun “Qaba ağacı”, türk folklorunda ağac kultu

About the etynoym of Turucks

Şumer panteonunda sevgi, məhəbbət Tanrısı İnanna

Bir Şumer holavarı yaxud “Ehey tez ol” adlı əkinçi nəğməsi

Şumer mifləri və Qız qalası” əfsanəsi


About the etynonim of turucks

“Koroğlu” eposunda

Şumer motivləri


Шумерское происхожде-ние сюжетных и мифи-ческих елементов в тюркиских эпосах


Bahar (Novruz) bayramı Şumer qaynaqlarında

Şumer və türk folklorunda sayalı saylar


Şumer qəhrəmanlıq dastanları
Тюркська епосна творчiсть i шумерскi епоси

«Огуз каган»- древняя история тюркских народов

Şumer və türk yaradılış dastanları
Eyni adlı şumer- türk toponimləri
Şumer tanrı adlarının türk dilində semantik açımı
Dəli Domrul obrazı və can əvəzinə can qoymaq motivinin Şumer mətnlərindəki izləri
Şumer və türk folklorunda tanrının yaradici və xan/xaqan statusu haqqında.

Idea of eternal life in Shumerian and Turkish folklore: Shumers “life tree” and Dada Gorghuds “Gabha Agaj (“holy tree”) Cult of tree in turkish folklore


Образ Дели Домрула и мотив «жизнь вместо жизни» в Шумерских текстах
Şumer və türk folklorunda tanrının əcdad statusu haqqinda
Şumer və türk dastanlarında qəhrəmanlıq ideyası və qəhrəmanın idealı
Şumer və türk folklorunda Bozqurd obrazı

Azərbaycan nağıllarında Şumer motivləri


İnsandan Tanrıya bir yol var (Şumer və türk folkloru əsasında)


Şumer və türk folklorunda dünyanın yaranma modeli
Şumer və türk epik mətnlərində Günəş kultu

Şumer və türk folklorunda buğa obrazı


Göy və Tanrı, Göytürk və Göy Tanrı termin-lərinin semantik açımı


Yunanların Polifemi və oğuzların Təpəgözü haqqında
Şumer və türk dastanlarında forma və bədii təsvir oxşarlıqları
Образ Дели Домрула и мотивы «жизнь вместо жизни» в Шумерских текстах
Dövlət atributları Şumer qaynaqlarında

“Novruz bolluq, bərəkət rəmzidir


Şumer və türk dillərinin oxşarlıqları
Şumer mədəniyyəti
Şumer mədəniyyəti: Heykəltəraşlıq
Şumer mədəniyyəti:

Çar heykəlləri


Şumer mədəniyyəti:

Qoruyucu ruhların heykəlləri


Şumer mədəniyyəti:

Fil sümüyündən heykəl


Şumer mədəniyyəti:

Rəssamlıq


Şumer mədəniyyəti:

Tanrı obrazları


Şumer Tanrı adlarının semantik təhlili
Şumer-türk dillərinin

oxşarlıqları

Şumer dilinin fonetikası haqqında
«Короьлу» дастанындакы аталар сюзляри вя зярб мясялляр».
Тарихи Чянлибел

вя Чянлибелин тарихи


Хоткар вя Болу

бяй образлары щаггында


Хястя Гасымын Короьлу щаггында бир шеiри
Гараъаоьлан поезийасында Короьлu мотивляри.

«Короьлу» дастанынын мцяллифи кимдир

«Ашыглыьым бясди мяня»
Короьлу няфясли байатыларымыз

Яриши гящряманлыг, илмяси мящяббят


Об армйанском

варианте Азербайъан-

ского еpоса «Короьлу»

Короьлунун Баллыъа сяфяри.


Ашыг сюзцнцн кюкц hаггында
«Китаби Дядя Горгуд» вя «Короьлу» dастанла-рында сайалы сайлар
Вяли Хулуфлунун

«Короьлу»су.

Aзярбайъан «Короьлу»

епосунун ермяни варианты щаггында (инэилис дилиндя).

Оъаг сюняр, даш инилдяр.

“Koroğlu” dastanında yuxular, inamlar və sınamalar


«Короьлу» епосу вя

Азярбайъан гящряманлыг дастанлары

Короьлу образынын

эенетик коду.

«Короьлу» епосунда iдиомлар, фразеоложи iфадяляр вя щикмятли дейимляр.

Оъаг сюняр, даш инилдяр

Гядим тцрк дастанчылыг

яняняси.

Халгын кишилик, мярдлик символу лякя эютцрмяз

О традициях дастанного творчества до эпоса «Короглу».


Çякяндя Мисри гылынъы.

«Короьлу» епосунун

няшр тарихиня бир нязяр.
«Короьлу» дастаны вя

аиля-ниэащ мясяляси


Короьлу образынын эенетик коду.
“Koroğlu” eposu və

Cəlalilər hərəkatı.


Aşıq Ələsgər poezi-

yasında Koroğlu

motivləri
Гурбани шеириндя

Короьлу мотивляри


Koroğlu obrazının

genetik kodu yaxud

“Koroğlu” eposunun

“erməni variantı” haqqında

Эпос «Короглу»:

Варианти i версii
Про специфiку та

варiанти азербай-

джанського эпосу «Короглу»
Pərdə arxasındakı

söhbətlər.

Yolun yarısına

çathaçatda


Gözlədiyim poeziya

Kövrək hisslərin

tərənnümü
Qara taleyin dastanı

Azərbaycan, mənim

taxtım oy, tacım oy

Açılmır dilimizin

düyünü
Vətən əxlaqına

güvənsək


İncəgülü- incə güllər

Söhbət aktual

olmalıdır
Erməni eynəyindən

görünən tarix


Elmdə erməni virusu

Açıq məktub. Kimə?

Kuda mı idem

Arxalı köpək

qurd basar
Tarixdən silinmiş

adlar
Torpağın ahı


Kür suyunu

içmək olarmı?
Arxalı köpək

qurd basar


Ermənilərin

I Pyotrla görüşü
İliyimizə

yazılan tarix


Kərəmin sözü,

sözün Kərəmi


İşığı bizə çat-

mayan yaxud

görünməyən ulduz

Soyqırımını

türklər yox, ermə-

nilər törədiblər


Sərxanda nərgizlər Səyavuşu soruşur
Aydan arı, sudan duru
Özünü təsdiq edən şair

Redaktordan


kitab


kitab

kitab


kitab

kitab


kitab

kitab


kitab

kitab


kitab

kitab
kitab


kitab
kitab

kitab


kitab

kitab


kitab

kitab


kitab

kitab

kitab

məqaləməqalə

məqalə

məqalə

məqalə


məqalə

məqalə

məqalə

məqalə

məqalə

məqaləməqalə

məqalə

məqalə

məqalə

məqalə

məqalə

məqalə

məqaləməqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə

məqalə

məqalə

məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə

məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə
məqalə

məqalə

məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə

məqalə

məqaləməqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə
məqalə
məqalə

məqalə

məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə

məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə
məqalə

məqalə
məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə


məqalə

məqalə

məqalə

məqalə


məqalə

məqaləAzərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı, 2008


Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 2012.


Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 1998.
Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 2005.


Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 2006.


Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 1992.


Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 1993.


Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 1993

Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 2009.

Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 2010.


“Gənclik”. Bakı. 1983.
“Yazıçı”. Bakı. 1986
“Gənclik”. Bakı. 1989
Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 1995.

Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 2003.

Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 2002.

Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 2012.

Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 2004.


Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 2012.

Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 2010.

Azərbaycan Dövlət

Nəşriyyatı. Bakı. 2011.


«Аzərbaycan» jurnalı

Bakı. № 12, 2008

AMEA xəbərləri

(щуманитар вя иътимаи

елмляр серийасы)

Bakı. № 2, 2008


AMEA xəbərləri

(щуманитар вя иътимаи


елмляр серийасы)

Bakı. № 4, 2008

“Dədə Qorqud” jurnalı

Bakı. № 3, 2008

Azerbaijan Azerbaijanıs

AMEA Rəyasət Heyəti

Bakı. № 5-8, 2008
“Dədə Qorqud” jurnalı

AME Folklor İnstitutu

Bakı. № 1, 2009.

“Elmi axtarışlar”

AME Folklor İnstitutu Bakı. 2008. № 5/011.

AzŞXƏDT


AME Folklor İnstitutu

Bakı.№28,2009


“Литературный

Азербайджан»

жур. Bakı. №7, 2009
AMEA. Məruzələr

Bakı. 2009. № 1.


“Dədə Qorqud”.

AMEA Folklor İnstitutu.

Bakı. 2010, № 1

Azerbaijan Azerbaijanıs

AMEA Rəyasət Heyəti

Bakı. № 1-2. 2009.


“Elmi axtarışlar”

AMEA Folklor institutu

Bakı. 2009, № 5/10

“Elmi axtarışlar”

AMEA Folklor institutu

Bakı. 2009, № 6/12


“Dədə Qorqud”

AMEA Folklor institutu

Bakı. 2009, № IV
Azerbaijan Azerbaijans

AMEA Rəyasət heyəti

Bakı. 2010. № 2,
“Elmi axtarışlar”

AMEA Folklor institutu

Bakı. 2010. № 2/04
Azerbaijan Azerbaijans

AMEA Rəyasət heyəti

Bakı. № 2, 2010

AŞXƏDT AMEA

Folklor İnstitutu

Bakı. 2009. № XXXI


AMEA Xəbərləri

Bakı. 2010 № 1


“Azərbaycan” jurnalı

Bakı. 2010, № 12


«Схiдний свiт». Ukrayna MEA Şərqşünaslıq İnstitutunun Elmi Əsərləri. Kiyev.2010, № 2
«Схiдний свiт». Ukrayna MEA Şərqşünaslıq İnstitutunun Elmi Əsərləri. Kiyev.2010, № 3
OTKOTGUFKM.

Bakı. 2010


“Tarix və gerçəklik”

jurnalı. Bakı. 2010, № 1


“Türkologiya” jurnalı

Bakı. 2010. № 3-4

“Dədə Qorqud” jurnalı

AMEA Folklor İnstitutu

Bakı. 2010. № 3.

AŞXƏDT


AMEA Folklor İnstitutu

Bakı. 2010. № 33


Azerbaijan Azerbaijans

AMEA Rəyasət heyəti

Bakı. 2011. № 1-2

Схiдний свiт». Ukrayna MEA Şərqşünaslıq İnstitutunun Elmi Əsərləri. Kiyev. № 2. 2012.
“Dədə Qorqud” jurnalı

AMEA Folklor İnstitutu

Bakı. 2010. № IV
“Dədə Qorqud” jurnalı

AMEA Folklor İnstitutu

Bakı. 2011. № III

AŞXƏDT AMEA

Folklor İnstitutu. Bakı.

2012. № XXXVIII

AŞXƏDT AMEA

Folklor İnstitutu

Bakı. 2011. № XXXV
“Azərbaycan” jurnalı.

Bakı. 2012. № 12.

“Filologiya Məsələləri”

Əlyazmalar İnstitutu

Bakı. 2012. № 4.

“Türkologiya” jurnalı.

Bakı. 2012. № 2.
“Dədə Qorqud” jurnalı.

AMEA Folklor İnstitutu.

Bakı. 2012. № 1.
“Türkologiya” jurn.

Bakı. 2012. № 3.

“Dədə Qorqud” jurnalı.

AMEA Folklor İnstitutu.

Bakı. 2012. № 3.
“Dədə Qorqud” jurnalı.

AMEA Folklor İnstitutu.

Bakı. 2012. № 4.
“Literaturnıy Azerbaycan”

jurnalı. Bakı. 2011. № 1.

“Аzərbaycan” qəzeti

Bakı. 23 noyabr 2008

“Azərbaycan” qəzeti

06 sentyabr 2009

“Ulduz” jurnalı.

Bakı.
“Azərbaycan” qəzeti

Bakı. 21 mart 2009
“Azərbaycan” qəzeti

01 sentyabr 2009


“Azərbaycan” qəzeti

13 sentyabr 2009


“Azərbaycan” qəzeti

27 sentyabr 2009

“Azərbaycan” qəzeti

18 oktyabr 2009

“Azərbaycan” qəzeti

10 noyabr 2009


“Azərbaycan” qəzeti

22 noyabr 2009


“Kaspi” qəzeti

22 aprel 2009


“Kaspi” qəzeti

23 aprel 2009

“Kaspi” qəzeti.

7 iyul 2009


«Улдуз» журналы

№ 12, 2002


“Тарих вя онун pроблемляри”

жур.Bakı. 2002. № 4.

«Елм вя Щяйат»

журналы,№ 3-4,2002
«Ядябиййат гязети»

31 йанвар 2003

АМЕА хябярляри

(щуманитар вя иътимаи.

елмляр серийасы)

Bakı. 2003. № 1-4.

Азярбайъан мцяллими» гяз.

21-27 феврал 2003


«Гобустан» журналы.

№ 1. 2003.

“Филоложи арашдырмалар” жур.

Bakı. 2003. № 18.


«Инъясянят» жур.

Bakı. 2003. № 4.

«Литературный Азярбайджан» журналы. Bakı. 2003. № 6.

«Елм вя Щяйат»

жур. Bakı. 2004. № 1-2.

«Гобустан» журналы,

Bakı. 2004. № 1.

«Улдуз» журналы

Bakı. 2004. № 3.

«Ядябиййат гязети»

Bakı. 30 ийул 2004
«Фолклор вя етнографийа" журналы. Bakı. 2005. № 1.

«Кредо» гязети. Bakı.

24 вя 31 декабр 2005,

7;14;20 вя 28 йанвар

2006-ъы ил тарихли сайлары

“Qobustan” jurnalı

Bakı. 2005. № 1.
АМЕА хябярляри

(щуманитар вя иътимаи.

елмляр серийасы)

Bakı. 2006. № 1.

Азярбайъан МЕА Фолклор институту «Ортаг тцрк кечмишиндян ортаг тцрк эяляъяyиня» ЫВ улусларарасы

фолклор конфрансынын

материаллары. Бакы. 2006
“Елми ахтарышлар” (АМЕ Фолклор институту) Bakı. 2006.№ ХХВ

Короьлу. Щойду,дялилярим,

щойду» китабына юн сюз.

Азярняшр, Бакы, 2006

«Гобустан» журналы,

Bakı. 2006. № 3.


«Азярбайъан» журналы,

Bakı. 2006. № 12.

«Литературный Азер-

байджан» журналы,

Bakı. 2006. №7.
«Фолклор вя етнографийа" журналы. Bakı. 2006. № 1.
«Улдуз» журналы. Bakı.

2006. № 5.


«Елм вя Щяйат»

журн. Bakı. 2006. № 3-4.

«Кюрпц» журналы.

Bakı. 2006. № 1.

АМЕА Məruzяляри

(щуманитар вя иътимаи.

елмляр серийасы)

№ 1-4, 2006.


“Qobustan” jurn.

№ 1, 2007

Елми ахтарышлар № XXX

(АМЕ Фолклор институту) Бакы, 2007


AŞXƏDT

AMEA Folklor institutu

2009, № XXIX

«Литературная Украiна»

qəzeti. 17 лютого 2005
«Мова та iсторiя»

2 005. Вып. 78/79

“Körpü” jurnalı,

№ 1, 2005


“Azərbaycan” jurnalı

2005. № 1.


“Azərbaycan” jurnalı

2002, № 10.


Bakı” qzeti

21 yanvar 1986


“Almas İldırım-100” kitabı

Bakı. “Nurlan”. 2009.

“Ayna” qəzeti.15 iyun 2007
“Azadlıq” qəzeti

23 iyun 2007


“Kredo” qəzeti

13 may 2006


“Kredo” qəzeti

21 oktyabr 2006


“Ulduz” jurn.

1989. № 3,


“Kitablar aləmində” jurn.

1988. № 2.


“Azərbaycan” qzeti

12 və 13 iyun 2008


“Respublika” qəzeti

26 aprel 2009


“Gənclik” jurn.1990. № 6.
“Молодость” jurn.1990. № 7.
“Açıq söz” jurn. 1990. № 10.

“Ulduz” jurn. 1990. № 6


“Ədəbiyyat və incəsənət”

qəzeti. 12 avqust 1988;

“Acı həqiqətlər” kitabı.

(“Azərnəşr”,1991).
“Fəryad” qəzeti

6 noyabr 1990.


“Qərbi Azərbaycan”

qəzeti, 27 sentyabr-03

oktyabr, 11-17 oktyabr.

18-24 oktyabr 2008.


“Qərbi Azərbaycan”

qəzeti, 25-30 oktyabr 2008


Məcnun Göyçəli. Ağ buluda

qanad ömür. Bakı. 2006.


Kərəm Kürqıraqlı-60.

Bakı. 2010.


Sahib Camal. Səndən gözəl

gül ha yoxdur. Bakı.

“Azərnəşr”. 2009.

“Xalq qəzeti”. 29 mart 2011


Səyavuş Sərxanlı. Vətən,

səslə oğlunu. Bakı. 2010.
“Ekologiyanın fəlsəfi problemləri” Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları. AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.

Bakı. “Elm”. 1981.


Telman Dəmirin “Qəzəllər”

kitabına ön söz

Bakı. Azərnəşr.2088.
Zaman Novruzovun «Ovçu,

insaf elə...” kitabına ön söz

Bakı. Azərnəşr. 1990.

25

15


32 s.


36 s.

80 s.
84 s.


80 s.
176 s.

120 s.


80 s.
208 s.

160 s.


1,5

1,9
0,77


1,0


1,2
0,8

0,5

0,74

1,6

0,5

1,1


0,9

0,5

0,5

0,4

0,75

0,51,6
0,6

1,3
1,2

1,5

0,71,1

0,7


0,8

1,0

0,7

1,0


1,2

1,0

1,1

1,8

0,8

1,4


0,45

0,8


0,54

8,7


0,8

0,6


0,9

7 səh.


4 səh

10 сəh.


12 сəh.

6 сəh.

16 сəh.

12 сəh.
6 сящ.


13 sящ.
15 сящ.


15 сящ.

12 сящ.


12 с.

4 s.

3 с.

16 səh.

s. 13-15

11 səh.
s.136-138.


s.181-183.

s.118-125


s.80-81


s.10-11.

s. 2-8
s. 2-8


s.2-7.

s.55-63.

s.168-187.

s. 11-17.


s. 136-138.
s.6-13.
s.87-93.

s.67-72


s.3-4

s.3-4Yüklə 495,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə