Siyosiy hokimiyat va uning ko‘rinishlari RejaYüklə 49 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü49 Kb.
#7701

Aim.uz

Siyosiy hokimiyat va uning ko‘rinishlari
Reja:
1.Siyosiy hokimiyat tushunchasi

2.Hokimiyat turlari va xususiyatlari.

3.Totalitarizm boshqaruv shakli ijtimoiy- siysiy tuzum sifatida. (Hokimiyatning legitimligi va turlari)
Mutaxassislarning fikricha, "hokimiyat" kategoriyasi- ta’riflash, tushinish va tushuntirish eng qiyin bo‘lgan tushunchalar sirasiga kiradi.

"Hokimiyat" tushunchasiga aniq ta’rif berish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatgaq ega. Jamiyatda chuqur islohotlar o‘tayotgan bir davrda islohotlarning ko‘lami, sur’ati va samaradorligi hokimiyat sohasidagi o‘zgarishlar ko‘lami, sur’atq q va samarasiga to‘g‘ri proporsonal ekanligini judaq ko‘p mamlakatlar misolida ko‘rishimiz mumkin. Shuning uchun siyosatda hokimiyatning o‘rnini, vazifalarini va umuman, bu tushunchaning mazmunini to‘g‘ri anglash, siyosiy jarayonlar to‘g‘risida hukm yuritish, uni to‘g‘ri baholash imkonini beradi.

Ko‘pgina olimlar hokimiyatni siyosatning asosiy masalasi, uning bosh muammosi, deb hisoblaydilar. hokimiyat siyosata odamlar faoliyatining alohida bir sohasi sifatida shakllanish imkonini beradi.

Hokimiyatning maqsadi — ijtimoy hayotni tartibga solish, boshqarishdan iborat. Ko‘pgina olimlar uni odamlar o‘rtasidagi kauzal bog‘liklik tarzida tushuntiradilar. Shu tufayli hokimlik munosabatlarini tabiat yoki xayvonot dunyosida mavjud emas, deb hisoblanadi. Keyingilariga nisbatan ta’sir tushunchasi qo‘llanidi.

Jamiyatda, odamlar o‘rtasidagi munosabat tarzida vujudga keluvchi hokimiyat dastlab siyosiy tabiatga ega bo‘lmagan, chunki u asosan mos tushuvchi manfaatparni tartibga solgan (oqsoqollar, qabila boshliqlari, avliyolarning avtoritetga asoslangan anonim hokimiyati).

Jamiyatning rivojlanishi, uning keyingi murakkablashuvi hokimiyatning samaradorligini oshirish maqsadida markazlashuviga olib keladi. Hokimiyat qabila boshliqlari, beklar, xonlar, guruhlar qo‘lida to‘planadi (individual hokimiyat). Mana shu hokimiyatning mukammal shakllarini topishga intilish, ko‘pgina sharq mutafakkirlari asarlarida uchraydi. Ammo ijtimoiy tengsizlikning ortib borishi, ijtimoiy tizimlarning murakkablashishi hokimiyatning institutsional shakllarini keltirib chiqaradi. Hokimiyat boshqaruv, barqarorlik, muvofiqlashtirish vazifalarini bajaruvchi maxsus institutlarga tayana boshlaydi.

Aslida insoniyati tarixini hokimiyatsizlik (tartibsizlik, anarxiya) va hokimiyat mustabidjligi (diktatura) o‘rtasida eng maqul, o‘rta miyona yechimni topishdan iborat, deb aytish to‘g‘ri bo‘ladi.

Hokimiyat tabiati doimo o‘zgaruvchandir. Bu M.Dyuverjega uning ikki qiyofasi bor Yanusga o‘xshatish imkonini bergan: «Ikki qiyofali Yanus tasviri hokimiyat to‘g‘risida haqiqIy tasavvurlarni beradi. Bir tomondan bu bir guruhning o‘z manfaati yo‘lida ikkinchi Dune ustidan hukmronligi, ikkinchi tomondan bir guruhning o‘z manfaati yo‘lida ikkinchi guruh ustidan hukumronligi, ikkinchi tomondan – umumiy tartibni saqlash, barchaning manfaatii yo‘lida barchaning manfaatini birlashtirish vositasi. U yoki bu tomonning nisbati juda xilma-xil, davrlar, sharoitlar va mamlakatlardan kelib chiqib hokimiyatning bu ikki tomoni doimo mavjuddir».

Demak, aytish mumkin-ki, hokimiyat – yaxshi ham yomon ham emas, u betarafdir. Uning tabiati jamiyatda mavjud ijtimoiy-siyosiy munosabatlar, fuqarolarning siyosiy va huquqIy madaniyatini belgidlaydi.

Siyosiy fikr tarixida hokimiyatga e’tibor juda qadimdan mavjud. Hokimiyat to‘g‘risida fikr-mulohazalarni biz dunyodagi eng qadimgi qo‘lyozma manbalarida uchratamiz. O‘rta asr mutafakkirlari ham xokimiyat haqida ko‘p va ibratli fikrlarni qoldirganlar. Ularning aksariyatini biz, bugungi kun nuqtai nazaridan, me’yoriy yondoshuvlar qatoriga kiritamiz, chunki mualliflar, «hokimiyat» tushunchasiga ilmiy kategoriya tarzida qaramaganlar va uni ta’riflashga xarakat qilmaganlar.

Sharqona talqin (Kunszi) bo‘yicha, hokimiyat davlatda mujassam, davlat heokimityati ota hokimiyatiga, hukumdor va fuqarolar o‘rtasidagi munosabatlarga tengdir.

Hukumdorning otalarcha g‘amho‘rligi, fuqarolarning farzandlik mehr-muhabbati-hokimiyatining asosiy tamoyilidir. Bu tamoyilning buzilishi hokimiyatning yemirilishi, jamiyatda tartibsizlik, beqarorlikning hukmronligi demakdir.

Mazkur talqinga binoan, hukmdor — mamlakat, el— yurt xalqning otasidir. Uning muqaddas burchi—mamlakatga otalik qilish, ya’ni xalqni to‘g‘ri yo‘lga boshlash va yomon yo‘ldan qaytarish, Vatanning farovonligini, tinch- totuvligini, osoyishtaligini ta’minlashdir. Xalq esa hukmdorning farzandi va tayanchidir. U farzandlik burchini bajarishi, ya’ni hukmdorning ishonchini oqlashi, mas’uliyatli bo‘lishi, buyruqlarga, ko‘rsatmalariga so‘zsiz itoat etishi va uni bajarishi zarur.

Islomiy talqinga ko‘ra, butun borliqdagi eng oliy hokimiyat Ollox taologa tegishlidir. Undan boshqa 18 ming olamda oliy hokimiyatga ega bo‘lgan zot yo‘q.

Olloxning irodasiga osmonlaru—yerdagi barcha narsalar, hukmdorlar ham, fuqarolar ham so‘zsiz buysunadi. Har bir inson, jamiyatda tutgan o‘rnidan kat’iy nazar 6archa yaxshiyu—yomon ishlari uchun yaratuvchi oldida javobgardir.

Olloxning yo‘rig‘iga amal qilgan kishilar bu dunyoyu u dunyoda saodatmand bo‘ladi, uning irodasiga bo‘ysunmay, haddan oshib, havoi—nafsga berilib yurganlar esa, bu dunyoda g‘azabga uchrab xor—zor bo‘ladi, u dunyoda azob- uqubatga duchor bo‘ladi.

Mazkur talqinga ko‘ra, hukmdor—Olloxning yerdagi soyasidir. Uning vazifasi Ollox hohish —irodasining Aniq ado etilishi to‘g‘risida g‘amhurlik qilishdan, uning yo‘l- yo‘rg‘ini joroy etishdan iboratdir.

Har bir mo‘min musulmon—Olloxning bandasidir. Uning vazifasi—Ollox, uning Rasuliga va o‘z rahbarlariga itoat qilishdir. Dunyoviy hokimiyat —Ollox taolo ko‘rsatgan hidoyat yo‘lidan boruvchi, u man etgan hodisalar—zalolat, razolat, nohaqlik, tartibsizlik, yovuzlik, tubanlik, munofiqlik bilan kurashuvchi va tinchlik, osoyishtalikni, farovonlikni ta’minlovchi vositadir.

Ammo jamiyatlar rivojlanishi bilan hokimiyat tabiati, mazmuni, talqinlari ham o‘zgarib bordi. Hokimiyatni ilohiy emas, ijtimoiy hodisa sifatida qarala boshlandi.

Yevropada shakllangan zamonaviy siyosiy tizimlarning rivoji, hokimiyat mazmuni va shakllarida katta o‘zgarishlar yuz berishiga olib keldi. G‘arb ijtimoiy tizimlarida hokimiyat, xususan, siyosiy hokimiyat eng oliy ijtimoiy qadriyat darajasiga ko‘tariladi. Natijada bu davrda, yashab ijod etgan jamiyatshunos olimlarning ko‘pchiligi-hokimiyatni ta’riflashga uringanlar.

O‘zbekiston zamonaviy jamiyatga aylanish jarayonida hokimiyat asosida ham yangicha munosabatlar tizimini shakllantirib borishi aniq. Shuning uchun zamonaviy jamiyatlarda bu borada mavjud fikrlar usib—o‘zgarishi jarayoniga bir oz batafsil to‘xtab o‘tamiz.

N.Makiavelli hokimiyat deganda davlat hokimiyatini tushunadi. Uningcha qhukumatning o‘z fuqarolarini boshqara olish qobiliyati—hokimiyat bo‘lib, davlat, siyosatning maqsadi—barcha vositalar 6ilan hokimiyatni kuchaytirishdir. "Hokimiyatning quroli —hukmronlikdir, hokimiyatning asosi-"yaxshi «qonunlar» va "yaxshi qo‘shindir". hokimiyat odamlar ehtiroslarini tinglovchi va ularda fuqarolik sifatlarini tarbiyalovchi kuchdir.ya

T. Gobbs hokimiyatni birinchi marta tushuncha sifatida ta’riflashga uringan. "Inson hokimiyati, — deb yozadi u,— kelajakda qandaydir imtiyoz; foydaga erishish uchun undagi hozir mavjud vositalardir.

Keyingi bosqich—M.Veber. Uning tahlilida hokimiyat tushunchasi zamonaviy aniqlikka ega bo‘ldi. Veberda hokimiyat "Aktor ijtimoiy munosabatda, qarshilikka qaramay, o‘z irodasini amalga oshirish ehtimoli, bu ehtimol nimaga asoslanishidan qat’iy nazar". Veber ta’rifida hokimiyatning uch eng muhim sifati ko‘rsatiladi: 1) hokimiyat individlarga xos xususiyat emas, ular o‘rtasidagi munosabatlar doirasida mavjud; 2) hokimiyat imkoniyat, ehtimollik terminlarida ta’riflanishi kerak; 3) hokimiyatning asosini hamma narsa, xususiyat yoki munosabat tashkil etishi mumkin. Gobbs kabi M.Veber ham hokimiyatni individlar o‘rtasidagi (ammo guruhlar yoki jamoalar o‘rtasidagi emas) atayin assimetrik (tengsizlik asosidagi) munosabat, deb tushunadi. Avtoritetdan farq qilib, hokimiyat ijtimoiy mavqelar yoki rollar bilan emas, individlarning shaxsiy sifatlari bilan bog‘liq. Ammo, Veber hokimiyat tushunchasini mavhum hisoblab, ko‘proq hukmronlik terminini ishlatishni ma’qul ko‘rgan.

Hokimiyatning zamonaviy nazariy tahlilida ikki asosiy an’ana yaqqol ko‘zga tashlanadi:

Birinchisi, hokimiyatning rypuhq konsepsiyasi (Dj. Skott atamasi) yoki "realizm an’anasi" (P.Dal atamasi), deb atalishi mumkin. U ibtidosini T.Gobbs, M.Veberdan olib, X.Lassuel va E.Keplen, R.Dal, D.Kartrayt, S.Loks, E.Giddens v.h.lar tadqiqotlarida namoyon bo‘lgan. Ular hokimiyatni individlar o‘rtasidagi mavjud yoki bo‘lishi mumkin bo‘lgan ixtilofni o‘z ichiga oluvchi tengsizlik munosabati deb baholashadi. Hokimiyat shunday ta’sir doirasida vujudga keladiki, unda subyektlardan biri ikkinchisiga uning qarshiligiga qaramay ta’sir eta olish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Hokimiyat kimdandir ustunlik, "nol miqdori" munosabati sifatida ta’riflanadi. ("Nol miqdori" qaysidir individ va guruhlar hokimiyatining ortishi boshqa individlar va guruqlar hokimiyatining kamayishini anglatadi).

Ikkinchi an’ana "hokimiyatning noguruhiy konsepsiyasi —"nol miqdori" g‘oyasini inkor etadi va hokimiyat barchaning foydasiga xizmat qila olishidan kelib chiqadi. Bunda hokimiyat butun jamoaga tegishli manba, butun jamoaning biron foydaga erishishi qobiliyati sifatida qaraladi. Hokimiyatning legitim xarakteri uning alohida individlar, rypuhira emas, butun jamiyatga tegishli ekanligida, deb ta’kidlanadi. Bu qarashlarning ibtidosini biz Aflotun, Arastuda uchratsak, zamonaviy mualliflardan T.Parsons, X.Arendt va qaysidir darajada M.Fukolarni shu nazariya tarafdorlari, deb ayta olamiz.

Bunday tahlil asosida Parsons hokimiyatni an’anaviy ta’riflardan ancha farqli usulda ta’riflaydi. Hokimiyat aktorlar yoki munosabatlar xususiyati emas, tizimlarning xususiyati (resursi) sifatida ta’riflanadi. Hokimiyat "tizim elementlari o‘z burchlarini bajarishlarini ta’minlashga bo‘lgan umumiy qobiliyat bo‘lib, kollektiv maqsadlarga erishishga intilgani uchun legitimlashadi va itoat etilmagan hollarda sanksiyalar qo‘llashni nazarda tutadi. boshkarish vositalarini xarakterlaydi. Ular bir funksiyani bildirganlari uchun sinonim sifatida qo‘llanishlari mumkin, lekin mohiyati jihatidan turli holatlarni ifodalaydilar. Ularni aralashtirish nafaqat "lingvistik karlikni" balki "siyosiy ko‘rlikni" ham, ya’ni siyosiy jarayonlarni aks ettirishdagi "ko‘rlikni" anglatadi. Negaki bunda asosiy siyosiy masala — "kim kimni boshqaryapti?" degan savol bo‘lib qoladi. Uning fikricha bu bosh masala emas.

Parsonsdan farqlicha, Arendt hokimiyat va zo‘rlikni aniq farqlaydi: zo‘rlik-mohiyatiga ko‘ra doimo erishayotgan maqsadlari orqali oqlashga muhtoj. Hokimiyat esa kelishuvga asoslangani uchun, oqlanishga emas, legitimlikka muhtoj. U nimagadir erishish vositasi emas. U umumiy iroda va ijtimoiy birlikni amal qilishini ta’minlaydi, zo‘rlik va hokimiyat ko‘pincha qo‘lma—qo‘l, yonma-yon kelishsa—da, ular bir—biriga qarama—qarshidir. Hokimiyat zo‘rlikka asoslanmaydi, aksincha zo‘rlik hokimiyatni yemirishi mumkin, ammo yarata olmaydi. Bunday fikr mantiqidan quyidagi xulosa kelib chiqqan: istibdodga asoslangan tuzum zo‘rlikka eng ko‘p suyangan va hokimiyatga

eng kam darajada ega boshqaruv shakli.

Hokimiyatning mazmuni, mohiyati, chegaralariga doir bahs davomida hokimiyat "qiyofalari" haqida ham munozara yuritildi. Xususan, amerikalik politolog Robert Dal hokimiyatning bir o‘lchovli modelini yaratadi va unga "maqsadlar borasidagi ochiq ixtilof" sifatida qaraydi. Bu — hokimiyatning birinchi qiyofasi. YA’ni siyosiy hokimiyat bir guruh indvidlarning ikkinchi (boshi) guruhga o‘z maqsad — manfaatlariga mos qarorlar qabul qilish orqali irodalarini o‘tkaza olishdir.

Boshqa amerikalik tadqiqotchilar P.Baxrax va M.Baratslar hokimiyatning ikkinchi qiyofasi ham mavjudligini, u qarorlarni qabul qilmaslik vaziyatida namoyon bo‘lishini ta’kidladilar. YA’ni o‘zi uchun xavfsiz muammolarni ommaviy muhokamaga kiritib, bunga xizmat qiluvchi qadriyatlar va institutlarni yaratadi va mustahkamlaydi. A buning uddasidan qay darajada chiqa olsa, shu darajada yechimi manfaatlariga ziyon yetkaza oladigan

Siyosiy hokimiyat subyektlariga davlat va uning institutlari, siyosiy elitalar, siyosiiy yetakchilar. siyosiy partiyalar kiradi. Hokimiyat egalari sifatida subyektlar bir qator belgilarga ega bo‘lishi kerak: hokimlik qqilish istagi va o‘z zimmasiga mas’uliyatni ola bilish, bilim, imkoniyatlarni ishga sola bilish, avtoritetiga ega bo‘lish singari.

Siyosiy hokimiyat obyekti — subyekt faoliyati qaratilgan individ, ijtimoiy rypuh, qatlam, jamiyatdir. Eng zamonaviy hokimiyat konsepsiyalari hokimiyatning "kommunikativ" jihatiga diqqatni qaratar ekan, hokimlik munosabatlari ikki tomonlama, assimetrik (tengsiz) munosabatlar ekanligini ta’kidlashadi. Hokimiyatshunoslikda mashhur misolni biz kam keltiramiz: Chorrahadagi nozir qo‘lidagi tayeq, xushtak, qo‘l ishoralari bilan haydovchini to‘xtashga, unga—chapga burilishga v k. majbur qladi. Nozir iltimos yoki taklif qilmaydi, u buyuradi. Militsiya hodimi (subyekt) shofyor va yo‘lovchi (obyekt) uchun tushunarli imo—ishora tilida gaplashadi va shu tariqa o‘z hokimiyatini amalga oshiradi. Obyektning subyekt irodasiga bo‘ysunishga tayyorligi hokimiyat mavjudligi yoki e’tirofining muhim shartdir. Agar bunday bo‘lmaganda edi militsioner shofyorni o‘z aytganini kuch bilan qildirishi kam mumkin edi (uni qo‘lidagi tayeq bilan urishi, qamashi, otib tashlashi). Lekin bu holatda ran hokimiyat to‘g‘risida emas, kuch, zo‘rlik ishlatish haqida ketgan bo‘lar edi.

Ushbu misoldan kelib chiqadigan xulosa shuki, hokimiyat subyekt va obyekt o‘rtasida asosan ihtiyoriy ikki tomonlama muloqat natijasida vujudga keluvchi hodisadir.

Siyosiy hokimiyat resurslari subyektning hokimiyat obyektiga ta’sirini ta’minlovchi barcha vositalardir. Ishontirish, rag‘batlantirish, qo‘rqitish — subyekt obyektga ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan vositalaridir. Xususan, X.Vamberida shunday гувоҳликни учратамиз: "Улуғ амалдорлар o‘z vazifalarini bajargan paytda, soliqlar yig‘ish vaqtida yumshoq muomala qilishlari shart bo‘lgan. qamchi ishlatish man qilingan. Bu to‘g‘rida Temurning o‘zi aytadi: "Har bir vali o‘zining qamchisi kabi ahamiyatga ega bo‘lmasa, u kishi to‘ralik mansabiga loyiqq emas". Bu yerda gap — avtoritet to‘g‘risida ketyapti.

Jamiyat rivojlanishiga qarab hokimiyat qo‘llaydigan asosiy resurslar ham o‘zgarib borgan. Masalan, ibtidoiy jamiyatlarda hokimiyat asosan yetakchi, qabila boshligi avtoritetiga tayangan. Keyinchalik ularning o‘rnini boylik, kuch egallagan, sanoati rivojlangan mamlakatlarda hokimiyat tayanuvchi asosiy resurs — tashkilot, ya’ni byurokratiya, partiyalar, - xarakatlar bo‘lib qoldi. Zamonaviy jamiyatlarning eng asosiy resurslari — bilim, axborot, deb ta’kidlanyapti.

Utilitar resurslar — bu, kishilarning kundalik ehtiyojlari va talablarini qondirish bilan bormoq bo‘lgan moddiy va boshqa ijtimoiy vositalardir. Bu vositalardan kishilarni rag‘batlantirish uchun ham, jazolash uchunyaham foydalaniladi.

Majburlovchi resurslar — bu ma’muriy jazolash bilan bog‘liq bo‘lgan vositalardir. Bu vositalardan odatda utilitar resurslar ish bermay qolgan paytda foydalaniladi. Bunga iqtisodiy sanksiyalardan hayikmaydigan ish tashlovchilarni sud orqali ta’qib etishni misol qilib ko‘rsatish mumkin.

Me’yoriy resurslarga-insonning ichki dunyosi, qadriyatlar va xulq — atvoriga ta’sir ko‘rsatuvchi vositalar kiradi. Ular bo‘ysunuvchilarga rahbar va ijro etuvchilar manfaatlarining umumiyligini tushuntirishga, hokimiyat subyekti xarakatlarining ma’qullanishini, uning talablari qabul qilinishini ta’minlashga qaratilgan.

Ilmiy adabiyotlarda hokimiyatning resurslarini inson va jamiyat faoliyatining muhim sohalari — siyosiy- huquqiy, iqtisodiy, sotsial, madaniy — axborot, kuch ishlatuvchi sohalarga biioan turkumlashtirish ham keng tarqalgandir.

Siyosiy — huquqiy resurslar — bu ijtimoiy tartibni, xavfsizlikni, barqarorlikni, fuqarolarning tinchligi- osoyishtaligini, jamiyatning yaxlitligi va bir butunligini ta’minlovchi vositalardir. Bu vositalarga dasturiy hujjatlar, Konstitutsiya, qonunlar va ularni ishlab chiqish, irodasini ya amalga ya oshiruvchi vosita sifatida foydalanilganda hokimiyatning resursi bo‘lib yuzaga chiqadi. Umuman, inson nafaqat hokimiyatning resursi, balki uning yasubyekti va obyektidir.

Hokimiyatning turlari

Politologiya va sotsiologiyaga oid adabiyotlarda hokimiyat turlarini Aniqlashning xilma — xil usullari uchraydi. Ulardan eng asosiysi quyidagilar:

Mavjudlik sohasiga ko‘ra quyidagi hokimiyat turlari ajratiladi: iqtisodiy, axborot, ijtimoiy, siyosiy, xarbiy, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, sud hokimiyatlari. Keyingi uch hokimiyat turli davlatga tegishli.

Hozirgi dunyoda respublika boshqaruvi amal qilayotgan jamiyatlarning deyarli barchasida davlat hokimiyati qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, sud hokimiyatlariga bo‘lingan. O‘z vaqtida Arastu hokimiyatning uch turi mavjudligini aytib o‘tgan. Ammo cheksiz hokimiyatni nazorat qilish va bo‘lish mexanizmi sifatida bu g‘oya ilk bor Jon Lokk (1632 — 1704) tomonidan 1688 yil ingliz "Shonli inqilobi" davrida monarx hokimiyatini parlament ya foydasiga cheklash masalasini hal qilish jarayonida mukammal ishlab chiqildi. Lokk xalq suvereniteti asosidagi konstitutsion hukumat amal qilishini, qonunlar parlament tomonidan ya ishlab chiqilib, hukumat ularni ijro etishi lozimligini talab etgan.

Ammo hokimiyatlar bo‘linishi g‘oyasining muallifi, deb Sharl Lui Monteskye (1659 — 1753) e’tirof etiladi. Uya-yagona davlat hokimiyatini uch teng vakolatli va mustaqil qismga: qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga ajratishni taklif etdi. Hokimiyatlarning hech biri cheksiz bo‘lishi yoki boshqalardan ustun bo‘lishi mumkin emas. Sud hokimiyati parlament va hukumatning konstitutsiya va qonunlarga amal қилишини кафолатлаши керак бўлган.

Bu tamoyil qqhuquqIy tarzda ilk bor AqSH Konstitutsiyasida 1778 yilda bayon etildi. Unda Monteskye nazariyasi tutib turish va bosim mexanizmlari bilan to‘ldirilgan.

Hokimiyatlar bo‘linishi tamoyilining amal qilishi, shuningdek, ommaviy axborot vositalarining hokimiyat faoliyatini tahlil va tanqid qilish erkinligini, hamda kuchli, qonun asosida faoliyat ko‘rsatuvchi muxolifotni nazarda tutadi.

Turli mamlakatlarda hokimiyatlar bo‘linishi tamoyilining mazmuni va amalga oshirilishi turlichadir. Ammo ularning o‘zaro hamkorligi va nazorati mexanizmi hokimiyat faoliyati samaradorligini ta’minlaydi, qonun ustivor, huquqiy — konstitutsion davlat shakllanishiga xizmat qiladi.

Iqtisodiy hokimnyat — iqtisodiy imkoniyatlar, moddiy boyliklar ustidan nazoratdir. Iqtisodiy hokimiyatga quyidagi tarkibiy qismlarni birlashtirish orqali erishiladi:

1) moliyavny qudrat. Moliyaviy imkoniyatlar faqat iqtisod uchun emas, balki turli imtiyozlar, bosim o‘tkazish va o‘ziga ma’qul siyosiy qarorlarni qabul qilinishiga erishish (lobbizm), foydali munosabatlar o‘rnatish v.x. vositasi sifatida iqtisodiy omillarni boshqalariga konvertatsiya qilishning ajoyib qurolidir.

2) axborot ta’siri. Tezkorlik bilan undirilgan axborot pulga oson almashinadi. Aytishlaricha, biron Rotshild bu imkoniyatni muvaffaqiyatli qo‘llagan ekan: Vaterlo jangida Napoleon mAg‘lubiyati haqidagi xabarni kaptarlar vositasida birinchi bo‘lib olganidan so‘ng u bu xabarni bir necha soat ichida birjadagi spekulyatsiya vositasida millionlarga aylantirib oldi. Hozirgi vaqtda kapitali boshqarish — banklar, moliya tuzilmalari, korporatsiyalarni birlashtiruvchi keng tarmoqli axborot tizimlaridan iborat.

3) moliyaviy ittifoq tarkibida o‘z o‘rnini to‘g‘ri Aniqlash. Bu o‘rin nafaqat subyektning iqtisodiy qudrati, balki u egalik qilayotgan va shu ittifoq uchun zarur hokimiyat elementlari bilan ham belgilanadi.

4) davlat bilan aloqalarning (korrupsiya emas) mavjudligi.

5) kuch bosimi mavjudligi.ya

F.Xayyek bir o‘rinda "iqtisodiyqnazorat — inson hayotining" sohalaridan biri ustidan «oddiy» nazoratyaemas: bu — barcha mAqsadlarimizga erishish vositalari ustidan nazoratdir," — deb ta’kidlagan edi. Iqtisodiy hokimiyat siyosatga kuchli ta’sir o‘tkazadi. Negaki odamlarning asosiy hayotiy ehtiyojlari iqtisod sohasida yotdi. Bu yerda esa pul, boylik, manfaat-singari omillar universal, doimiy, sezilmas vosita sifatida saylov saylovchilar, siyosatchilar, deputatlar chunki, faoliyatiga ta’sir ko‘rsatib keladi.

Ijtimoiy hokimiyat jamiyatdagi mavqe, maqom, imtyozlarni taqsimlaydi.

Ma’naviy-axborot hokimiyati — bilim va axborot ustidan nazoratdir. Keyingi vaqtda OAV, universitet va maktablar hokimiyatning muhim omiliga aylanmoqda: muloqotning an’anaviy shakllari (oila, qo‘shnichilik, qarindoshchilik, hamkasabalik)dan inson juda kam foydalani6, axborotni asosan televideniye, radio, matbuotdan olishi; ta’siriniyg sezilmasligi, glaballigi, tezligi va manipulyatsiya imkoniyatlari cheksizligi— buning asosiy sababidir.

Demokratik jamiyatda axborot institutlari odamlarning bilimini chuqurlashtirish, Duneqarashini kengaytirish vazifasini bajaradi.

Yuqoridagi barcha shakllar ichida siyosiy hokimiyat eng asosiysi bo‘lib xizmat qiladi. Bu — uning ko‘plab manfaatlarni muvofiqlashtirish vositasi ekanligi, kuchga legitim tarzda tayanishi, qarorlarining boshqa qhokimiyat turlari uchun majburiyligi, suverenligi, imkoniyatlarining xilma—xilligi, qarorlar qabul qilinishi bir markazliligi bilan bog‘liq.

Ijtimoiy munosabatlarning tabiati (formatsion turi) ga ko‘ra: quldorlik, feodal, kapitalistik hokimiyat ajratiladi;

Xokimiyat subyekti va obyekta xususiyatlariga ko‘ra individual va kollektiv hokimiyat, davlat va nodavlat hokimiyati singari turlari ajratiladi;

Jamiyatda amal qilish usuliga ko‘ra hokimiyat demokratik, avtoritar va totalitar shakllarga ega;

Obektniig subektga itoati manbalari va sabablariga ko‘ra hokimiyatning quyidagi shakllari mavjud: kuch, majburlash, rag‘batlantirish, ishontirish, manipulyatsiya va avtoritet. Kuch shaklidagi hokimiyat subektning ko‘zlagan maqsadiga obektga jismoniy yoki ruhiy ta’sir o‘tkazish, yoinki uning harakatlarini cheklash orqali erishish qobiliyatni bildiradi; majburlashda obyekt subyekta itoat etmagan holda unga nisbatan kuch ishlatish tahdidi mavjud; rag‘batlantirish asosida hokimiyat subyekta obyekt manfaatdor bo‘lgan imtiyoz va xizmatlarni unga taqdim eta olish qobiliyati yotadi; ishontirish manbai bo‘lib hokimiyat subyekta obyektni itoat ettirish uchun qo‘llashi mumkin bo‘lgan dalillarga egalik xizmat qiladi; manipulyatsiya subyektning obyektga yashirin ta’sir o‘tkaza olish qobiliyati; avtoritet shaklidagi hokimiyatda subyektga xos muayyan xususiyatlar birligi obyektni uning buyrug‘ini qabul qilishga undaydi. Itoat manbaiga ko‘ra avtoritet shaxsiy, an’anaviy yoki letal bo‘lishi mumkin.

Hokimiyatning legitimligi

Fransuz politologi J.L.Kermonn legitimlikni biror mamlakat siyosiy hokimiyatining shu mamlakat qadriyatlariga muvofiqligi, deb ta’riflaydi. M.Dyuverje yana bir qo‘shimcha qiladi: xalq birdam bo‘lgan har qanday tartib — legitimdir.

Aslida legitimlik tushunchasi tahlili nima uchun odamlar hukmronlikka da’vo qiluvchilarga itoat etadilar; hukmronlikni oqlovchi ichki asoslar qaysi va qanday tashqi vositalar unga tayanch bo‘lib xizmat qiladi? — degan savollarga javob berishi kerak. M.Veber mana shunday ichki oqlash, ya’ni legitimlik asoslarining uch turini ko‘rsatgan. "Birinchidan, — deb yozadi u, — bu — "doimo o‘tmishdagi" ning: azaliy, mazmun va unga rioya etish odati bilan ilohiylashtirilgan fe’l — atvorlar avtoriteti — uni patriarx yoki eski ko‘rinishdagi patriamonial knyaz amalga oshirgan tarzdagi "an’anaviy hukmronlikdir", so‘ngra ilohiy shaxsiy qobiliyat (xarizma) avtoriteti, biror

insonda daho, yetakchilik sifatlari: mo‘jiza, qqahramonlik v.b.larning mavjudligi tufayli kelib chiqadigan turliq shaxsiy sadoqat va shaxsiy ishonch, uni payg‘ambar yoki siyosat sohasida, buyuk knyaz — lashkarboshi, plebissitar hukmdor, yoxud buyuk notiqq, yohud siyosiy partiya rahnamosi amalga oshirgan tarzida ya xarizmatik hukmronlik; Va, nihoyat, belgilangan qoidalarni itoat bilan bajarishga qaratilgan hukmronlik, uni zamonaviy "davlat xizmatchisi," va unga o‘xshash qobiliyat egalari amalga oshirgan tarzda- konuniylik tufayli hukmronlikdir."

An’anaviy legitimlikni an’analarga sodiqlik tarzida baholash mumkin. Asli tushunchasining kelib chiqishi ham (fr. — legitim "konuniy") — ya "monarxistik"., Xali ham Fransiyada taxt qonuniy vorislari, tarafdorlarini legitimistlar, deb atashadi. Bu turdagi legitimlik barcha jamiyatlarda uchraydi. Xususan, Amir Temurning xonlik mavqeini egallashi tarixi — buning yorqin dalilidir.

Xarizmatik legitimlik-yetakchi ya shaxsigagina ishonch, sadoqat tufayli uning hokimiyatini tan olishdan iborat. M.Veberning o‘zy bu holda — tarixiy vaziyat taqozosi bilan yangi sulola, tartib o‘rnatyshi lozim bo‘lgan g‘olib — yetakchini nazarda tutgan. Amerikaning birinchi prezidenti J.Vashington, Fransiya -Prezidenti — general Sh, de Goll, mamlakatimiz prezidenti —I.Karimov — xarizmatik yetakchilardir.

Ratsional — qonuniy legitimlik an’ana yoki shaxsiy sifatlarga emas, siyosiy qhokimiyat kelib chiqishi va faoliyati demokratik huquqiy tartib — talablarga mos kelishiga asoslanadi. 2000 yilda AKSH Prezidentligiga o‘tkazilgan saylovlar jarayoni ratsional — qonuniy legitimlikning yorqin misoli bo‘la oladi: qonunda ko‘zda tutilgan tadbirlar asosida g‘olib aniqlanadi va tomonlar ushbu qarorga bo‘ysunadilar.

Legitimlikning boshqa turlari ham mavjud. Demokratik davlatlarda ratsional — huquqiy legitimlik asosan tarkibiy yoki institutsional legitimlik shaklida namoyon bo‘ladi. U fuqarolarning ayrim shaxslarga emas (shaxsiy legitimlik) davlat tuzilishiga bo‘lgan ishonchiga asoslanadi.

Mafkuraviy legitimlik mohiyati hokimiyatni mafkura yordamida oqlashdan iborat. Mafkura hokimiyatning xalq, millat yoki sinf manfaatlariga muvofiqligini, boshqarish huquqini asoslaydi. Mafkura kimga yo‘naltirilganligiga va qanday g‘oyalardan foydalanishga ko‘ra mafkuraviy legitimlik sinfiy yoki etnik legitimlik tabiatiga ega bo‘lishi mumkin, ya’ni jamiyatni boshqarish qqhuquqira muayyan sinf (millat) gina egaligi asoslanadi.

Sobiq sotsializm mamlakatlarida sinfiy legitimlik, tarqalgan edi. XX asrning ikkinchi yarmida juda ko‘p yosh davlatlar aholi e’tirofi va madadiga ega bo‘lish uchun o‘z hokimiyatlarini millatchilik g‘oyalari (etnik legitimlik) asosida legitimlashga urinadilar va etnokratik rejimlar o‘rnatadilar.

Shunday qilib, legitimlik — hokimiyat va jamiyat munosabatlarining shunday sifatiki, unda itoat etuvchilar hokimiyatii eng oliy qadriyat sifatida tan olib, uning boshqarish hukukini ihtiyoriy ravishda e’tirof etadilar. Legitimlik — hokimiyatning odamlarda mavjud siyosiy - institutlarning samaradorligiga bo‘lgan ishonchini shakllantirish va tutib turish qobiliyatiga asoslanadi.

Legitimlik va legallik (qonuniylik) tushunchalarini bir — biridan farqlash kerak. Legallik — hokimiyatning huquqiy asosini, uning huquqiyqme’yorlarga muvofiqligini anglatsa, legitimlik — hokimiyatga ishonch va uni xalq tomonidan qabul qilinishini anglatadi. Ko‘rya psizki, ikkinchi holda biz ma’naviiy sifat 6ilan to‘qnash kelyapmiz. qonun chiqaruvchi va uning bajarilishini ta’minlovchi har qanday hokimiyat — legal, ya’ni qonuniydir. Ayni vaqtda u xalq tomonidan e’tirof etilmasligi va nolegitim bo‘lishi mumkin. Yorqin misol: Hindiston Milliy — ozodlik harakatining ohirgi bosqichida ingliz (legal) hokimiyati qarorlarining aholi tomonidan bajarilmay qo‘yilganligi — inglizlarning Hindiston mustaqilligini tan olishiga majbur qilgan kuchli omil bo‘lgan.

Hozirgi vaqtda legitimlik bilan bog‘liq jarayonlar asosan ratsional — qonuniy tarzda tartibga solinadi. Shu o‘rinda zamonaviy siyosiy tashkilotlar faoliyatini belgilovchi qoidalar o‘zgarmas doimiy (konstitutsion) va o‘zgaruvchan bo‘lishini ham aytib o‘tish lozim. Konstitutsiya va konstitutsion tartibga ligitimlmk dahldor emas, chunki ular o‘zgarmasdir (xalqning, jamiyatning pirovard mAqsadlari Bilan bog‘liq). Amaldagi hokimmiyat esa aksincha, o‘z ligetimligini tasdiqlatib borishi lozim. Masalan, zamonaviy saylovlar instituti ayrim tadqiqotchilar tomonidan ligetimlikning o‘ziga xos sun’iy inqirozi, deb ataldi. Konstitutsion tamoyillar va umumiy qoidalar asosida o‘tadigan raqobatli saylovlar davomida siyosiy hokimiyat o‘z ligetimligini har gall yangidan tasdiqlab oladi. Shuning uchung, masalan, Prezident vav parlament xalq nomidan so‘z yuritish huquqiga ega yagona siyosiy tashkilot deb, hisoblanadi. Har bir tarixiy davrda siyosiy hokimiyat o‘z rivojlanishida o‘ziga xos tendensiyalariga ega bo‘ladi. Bundan hozirgi davrdagi siyosiy hokimiyatning rivojlanishi ham mustasno emas. Hozirgi davrda siyosiy hokimiyatning rivojlanishida quyidagi tendensiyalarni ajratib ko‘rish mumkin.

Dunyodagi ko‘p mamlakatlarda totalitar va avtolitar tartibot shakllaridan voz kechish huquqIy demokratik, huquqIy davlatni qurishga intilish hozirgi davrda siyosiy hokimiyat taraqqiyotining asosiy tendensiyasi hisoblanadi. Bu yo‘l ko‘p mamlakatlarning Konstitutsiyalarida, shu jumladan O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida ham o‘z ifodasini topgan.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi mamalakatni demokratik yo‘ldan rivojlantirishning schiyosiy dasturidir. Undan Respublika ijtimoiy hayotini demokratlashtirishning asosiy tamoyillari asoslab berilgandir.

Hozirgi sharoitda siyosiy hokimiyatning rivojlanishidav demokratik tendensiyalarning kuchayishini nafaqat Konstitutsiyalarda, balki real hayotda ham kuzatish mumkin. Bu ijtimoity-siyosiy xarakatlar va nodavlat birlashmalarining hokimiyatiga ta’sirining ortib borishida fuqarolik jamiyatning qaror topishi va rivojlanishida ko‘rinadi.

Hokimiyat bo‘linishining chuqurlashuvi – hozirgi davrda siyosiy hokimiyat rivojlanishining eng muhim tendensiyasi hisoblanadi. Bu hokimiyat shahobchalari vakolatlarining qayta taqsimlanishida ya’ni ijro etuvchi hokimiyat vakolatlarining qonun chiqaruvchi va sud hokimiyati foydasiga qayta taqsimlanishida ko‘rinadi.

Hokimiyatning nomarkazlashuvi – hozirgi davrda siyosiy hokimiyat rivojlanishining yana bir muhim tendensiyasi hisoblanadi. Bu markaziy davlat tuzilmalari vakolatlarining mahalliy tuzilmalar foydasiga qayta taqsimlanishida, ya’ni o‘z-o‘zini boshqarishning rivojlanishida kuzatiladi. Hozirgi davrda siyosiy hokimiyat rivojlanishining yana bir muhim tendensiyasi – hokimiyatning ihchamlashuvi bilan bog‘liqdir. Bu tendensiya byurokratik boshqaruv apparatining qisqarishi va uni saqlashga ketadigan harajatlarining kamayishida ko‘rinadi. Davlat xizmatchilari byurokratlar jamiyat manfaatlariga mos kelmaydigan egoistik manfaatlarga moyildirlar. Shuning uchun ham ularning qisqarishi hokimiyat tuzilmalarini mustahkamlashga imkon beradi.

Hozirgi davrda siyosiy hokimiyatning rivojlanishidagi asosiy tendensiyalaridan yana biri – hokimiyat shahobchalarit faoliyatining baynalminallashuvidir. Bu tendensiya halqaro miqyosdagi globallashuv natijasi bo‘lib, alohijda olingan mamlakat siyosiy hokimiyatiga halqaro muammolar ta’sirining ortib borishida parlamentlararo hukumatlararo aloqalarning kuchayishida ko‘rinadi. Bugungi dunyoda har bir milliy davlat hokimiyati umumbashariy muammolarning ta’siri kuchayib borayotganligini inkor eta olmaydi. U Ushbu muammolarning yechimini topish uchun birgalikda xarakat qilishi majbur. Shu boisdan ham, har bir milliy davlat hokimiyatning olib borayotgan ichki siyosati halqaro siyosat va halqaro munosabatlarning tarkibiy qisimiga saylanmoqda.


Adabiyotlar:
1.O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. - T.: «O‘zbekiston». 2010.

2.Karimov I.A. «O‘zbekistonda demokratik o‘zgarishlarini yanada

chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati asoslari shakllantirishning asosiy yo‘nalishlari» 9 —jild. – T.: 2002.

3.Karimov I.A. Bizning maqsadimiz — jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va isloh etishdir. - T.: «O‘zbekiston». 2005.

4. Karimov I.A Yuksak ma‘naviyat - yengilmas kuch. T., 2008 yil.

5. Karimov I.A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. T., 2011 yil.

6.Politologiya. O‘quv qo‘llanma. T. A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. «O‘AJBNT» markazi. 2002.

7.Yusupova G.X., Jabborov X.J., Qosimova X.X. Siyosat nazariyasi. – T.: 2003.

8.Pugachev V.P., Solovyev A.I. Siyosatshunoslikka kirish. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. - T.: «Yangi asr avlodii». 2004.

9.Makarenkov YE.V., Sushkov V.N. Politologiya: albom-sxem. - M.: 1998.

10. Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug’at. T., 1998 yil

11. S. Otamurodov, I. Ergashev, Sh. Akromov, A. Qodirov. Politologiya (o’quv qo’llanma). T., 99 12. Politologiya (o’quv qo’llanma). T., 2002 yil.13. S. G’afurov, A. Xaydarov, N. To’laganova. Siyosatshunoslik asoslari. O’quv qo’llanma.T.2006 14. X. Odilqoriev, D. Razzoqov. Siyosatshunoslik. Darslik T., 2008 yil.


Aim.uz


Yüklə 49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə