Standardy wymagań egzaminacyjnychYüklə 445 b.
tarix17.09.2017
ölçüsü445 b.
#209

Standardy wymagań egzaminacyjnych

 • Podstawa programowa została zredagowana tak, by zawierała wymagania egzaminacyjne czyli to, co do tej pory stanowiło odrębny dokument: Standardy wymagań egzaminacyjnych.

 • Te same informacje o wymaganiach i komentarze skierowane są do ucznia, nauczyciela, autorów podręczników i autorów zestawów egzaminacyjnych.Obszary standardów egzaminacyjnych zostały zastąpione przez wymagania ogólne zapisane w podstawie programowej.Wymagania ogólne

 • Wymagania ogólne, jako syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów kształcenia, informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe.

 • Sposób spełniania wymagań szczegółowych jest wartościowy tylko wtedy, gdy przybliża osiągnięcie celów zawartych w wymaganiach ogólnych.

 • InformatorWymagania szczegółowe

 • Wymagania szczegółowe nie są, jak to bywało w przeszłości, hasłami odnoszącymi się do całościowych obszarów wiedzy, lecz odwołują się do ściśle określonych wiadomości i konkretnych umiejętności.

 • InformatorNa III i IV etapie do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia należą: 1) czytanie

 • umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadzące do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;2) myślenie matematyczne

 • umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki tam, gdzie wymagają tego potrzeby codziennego życia oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;3) myślenie naukowe

 • umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;4)

 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;6)

 • 6)

 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;7)

 • umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

 • 8)

 • umiejętność pracy zespołowej.Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej sprawdza

 • w jakim stopniu gimnazjalista spełnia wymagania z zakresu języka polskiego, historii i wos-u określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego;

 • poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też – w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie – odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (I i II).

 • InformatorJęzyk polski – umiejętności ogólne Podstawa programowaZasada posługiwania się podstawą programową

 • Podstawę programową należy czytać w całości, biorąc pod uwagę wszystkie etapy edukacyjne, ze świadomością osiągnięć ucznia z poprzednich etapów i wymagań, jakie będą stawiane na etapach wyższych.

 • InformatorJęzyk polski – umiejętności ogólne (przedmiotowe)

 • I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

 • Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacji - werbalne i niewerbalne; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatówJęzyk polski – umiejętności ogólne (przedmiotowe)

 • II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

 • Uczeń doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury; zyskuje nowe narzędzia, dzięki którym jego lektura jest doskonalsza, bardziej świadoma i samodzielna; poznaje nowe gatunki i konwencje literackie; wykorzystuje poznane pojęcia w refleksji o literaturze i wartościach; czyta teksty kultury z zakresu literatury młodzieżowej i popularnej; stopniowo zaczyna poznawać dzieła klasyczne ważne dla kultury polskiej i światowej.Język polski – umiejętności ogólne (przedmiotowe)

 • III. Tworzenie wypowiedzi.

 • Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi; zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i kształci umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach; pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka; poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi.Tendencje zmian

 • pogłębianie samodzielności w uzyskiwaniu informacji;

 • wskazywanie możliwości funkcjonalnego podejścia do gramatyki;

 • położenie nacisku na wzbogacanie słownictwa;

 • rozwijanie znajomości etyki mowy i etykiety języka;

 • doskonalenie analizy różnych tekstów kultury (z zakresu literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuki plastycznej, sztuki audiowizualnej, z uwzględnieniem ich specyfiki);Tendencje zmian

 • brak motywu przewodniego – wiązki zadań do poszczególnych tekstów;

 • wprowadzenie obok zadań wyboru wielokrotnego innych rodzajów zadań zamkniętych, np. zadań na przyporządkowanie, zadań typu prawda-fałsz;

 • sprawdzanie nie tylko rozumienia podanego tekstu, ale również znajomości utworów literackich lub dorobku autorów, których nie wolno pominąć w procesie kształcenia, oznaczonych gwiazdką w podstawie programowej;

 • wprowadzenie oceniania holistycznego w miejsce oceniania analitycznego.Co zawiera Informator 2012

 • Postawy prawne i krótki opis egzaminu

 • Wstępne uwagi dla wszystkich części egzaminu

 • Wyliczenie typów zadań, jakie mogą

 • pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych

 • Przykłady zadańZadania z języka polskiego

 • zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą;

 • zadania odnosić się mogą do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych;

 • zadaniem otwartym będzie dłuższa wypowiedź pisemna w formie rozprawki, opowiadania, charakterystyki, opisu lub sprawozdania;

 • sprawdzane mogą być też wskazane w podstawie programowej formy użytkowe.Zadania z języka polskiego

 • Trzecie zdanie autor rozpoczyna zwrotem „pokażcie mi”. Jaką funkcję pełni on w tekście?

 • A. Jest tylko językowym ozdobnikiem.

 • B. Ułatwia nawiązanie kontaktu z czytelnikiem.

 • C. Sygnalizuje niechęć autora do osób

 • niepotrafiacych liczyć.

 • D. Służy przedstawieniu poglądów autora.Zadania z języka polskiego

 • Wymagania ogólne

 • I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń [...] podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.

 • Wymagania szczegółowe

 • 1.7. Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi.Zadania z języka polskiego

 • W tabeli zapisano sześć zdań odnoszących się do tekstu TWIERDZA.

 • Podkreśl TAK, jeśli zdanie jest zgodne z tekstem, lub NIE, jeśli jest

 • niezgodne.Zadania z języka polskiego

 • Wymagania ogólne

 • I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty o coraz bardziej skomplikowanej organizacji [...]; podejmuje refleksję nad znaczeniami słów i dąży do ich dokładnego rozumienia; krytycznie ocenia zawartość komunikatów.

 • Wymagania szczegółowe

 • 3.2. Uczeń rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenie w tekście.

 • 3.1. Uczeń rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny.

 • 1.4. Uczeń odróżnia informacje o faktach od opinii.

 • 1.7. Uczeń rozpoznaje intencje wypowiedzi (dezaprobatę).

 • 1.1. Uczeń odbiera komunikaty pisane.

 • 1.10. Uczeń rozróżnia gatunki prasowe.Zadania z języka polskiego

 • Uzupełnij zdanie przymiotnikiem z ramki.

 • Tat bardzo chciał zostać sławnym człowiekiem.

 • Wynika z tego, że był…………………………….Zadania z języka polskiego

 • Wymagania ogólne

 • III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służą formułowaniu wypowiedzi.

 • Wymagania szczegółowe

 • 2.11. Uczeń operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych.Zadania z języka polskiego

 • Której ze zjaw z Dziadów cz. II nie uda się odkupić ziemskich win?

 • ……………………………………………………………..

 • Wymagania ogólne

 • II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; [...] uczy się je odbierać świadomie i refleksyjnie; [...] w kontakcie z dziełami kultury kształtuje hierarchię wartości, swoją wrażliwość.

 • Wymagania szczegółowe

 • 2.10. (szkoła podstawowa) Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów.Zadania z języka polskiego

 • Zemsta Aleksandra Fredry kończy się deklaracją zgody. Rozważ, jak trwała będzie ta zgoda. Wykorzystaj podany fragment, znajomość całego utworu i własne doświadczenie.

 • Uczeń musi poprawnie odczytać podany fragment „Zemsty”, wykazać się znajomością całego utworu oznaczonego gwiazdką w podstawie programowej oraz informatorze i napisać rozprawkę na podany temat.Sposób oceniania rozprawki

 • W ocenianiu holistycznym bierze się pod uwagę całą pracę ucznia i ocenia poziom wykonania (spełnienia wymagań) w obrębie następujących obszarów:

  • treść
  • segmentacja tekstu
  • styl
  • język
  • ortografia
  • interpunkcja


Ogólny schemat oceniania rozprawki

 • Temat

 • Poziom 4: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek), argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, wszystkie argumenty trafne

 • Poziom 3: rozumowanie pełne (teza, argumentacja, wniosek), ale argumentacja nie wyczerpuje wymagań tematu lub argumentacja wyczerpuje wymagania tematu, ale niektóre argumenty są nietrafne

 • Poziom 2: rozumowanie niepełne (nie jest jasne, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje), większość argumentów trafnych

 • Poziom 1: próba rozumowania (nie da się stwierdzić, za czym lub przeciw czemu zdający argumentuje)

 • Poziom 0: brak argumentacji lub praca nie na tematOgólny schemat oceniania rozprawki

 • Segmentacja tekstu

 • Poziom 1: segmentacja konsekwentna

 • Poziom 0: segmentacja przypadkowa, brak segmentacji

 • Styl

 • Poziom 1: styl konsekwentny i dostosowany do przyjętej formy wypowiedzi

 • Poziom 0: styl niekonsekwentny i niedostosowany do przyjętej formy wypowiedziOgólny schemat oceniania rozprawki

 • Język

 • Poziom 1: najwyżej 3 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne

 • Poziom 2: najwyżej 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjne

 • Poziom 0: ponad 4 błędy składniowe lub leksykalne, lub frazeologiczne, lub fleksyjneOgólny schemat oceniania rozprawki

 • Ortografia

 • Poziom 1: najwyżej 2 błędy

 • Poziom 0: ponad 2 błędy

 • Interpunkcja

 • Poziom 1: najwyżej 3 błędy

 • Poziom 0: ponad 3 błędyHistoria – umiejętności ogólne (przedmiotowe)

 • I. Chronologia historyczna

 • Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy

 • historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala

 • związki poprzedzania, równoczesności i następstwa;

 • dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w

 • rozwoju kulturowym i rozwoju kulturowym

 • i cywilizacyjnym.Historia – umiejętności ogólne (przedmiotowe)

 • II. Analiza i interpretacja historyczna

 • Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane

 • z różnych źródeł i formułuje wnioski; dostrzega w

 • narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą

 • i oceniającą; wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe

 • analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów

 • historycznych; wyjaśnia znaczenie poznawania

 • przeszłości dla rozumienia świata współczesnego.Historia – umiejętności ogólne (przedmiotowe)

 • III. Tworzenie narracji historycznej

 • Uczeń tworzy narrację historyczną, integrując informacje

 • pozyskane z różnych źródeł; tworzy krótkie wypowiedzi:

 • plan, notatkę, rozprawkę, prezentację; przedstawia

 • argumenty uzasadniające własne stanowisko.Tendencje zmian

 • Kształcenie umiejętności swobodnego posługiwania się chronologią – samodzielne dostrzeganie zmian w życiu społecznym oraz ciągłości w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym.

 • Kształtowanie krytycznego podejścia do narracji historycznej.Tendencje zmian

 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania powiązań między przeszłością a czasami nam współczesnymi.

 • Samodzielne tworzenie narracji historycznej – umiejętność integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie

 • Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą, są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych.Zadania z historii

 • HOMER, ILIADA (fragment)

 • Niepowstrzymana wesołość objęła błogosławionych

 • bogów na widok Hefajsta, jak po domostwie się krzątał.

 • Tak więc bogowie dzień cały, dopóki słońce nie zaszło,

 • biesiadowali. Niczego nie brakowało dla duszy:

 • ani formingi* uroczej, którą miał w rękach Apollon,

 • ani pięknymi głosami pieśni przez Muzy śpiewanych.

 • Kiedy pogrążył się wreszcie w morzu promienny blask słońca,

 • wszyscy bogowie po uczcie spocząć do siebie odeszli,

 • gdzie dla każdego z biegłością kunsztowną dom wybudowa

 • mistrz znakomity, kulawy na obie nogi Hefajstos.

 • Dzeus Olimpijczyk też poszedł do łoża, błyskawicowy,

 • tam, gdzie i przedtem spoczywał, gdy sen ogarniał go słodki –

 • poszedł, by spocząć przy Herze, o złotym tronie bogini.

 • * forminga instrument muzyczny

 • Homer, Iliada, przekład Kazimiera Jeżewska, Warszawa 1999Zadania z historii

 • Zadanie 1.

 • Miejscem przedstawionej przez Homera sceny jest:

 • A. Olimpia.

 • B. Hades.

 • C. Akropol w Atenach.

 • D. Olimp.

 • Zadanie 2.

 • Według wyobrażeń religijnych starożytnych Greków wymienieni w tekście Homera Dzeus (Zeus) i Apollon (Apollo) to:

 • A. bracia.

 • B. synowie Hery.

 • C. synowie muz.

 • D. ojciec i syn.Zadania z historii

 • Zadanie 3.

 • Przeczytaj słownikowe wyjaśnienia haseł „zoomorfizm” i antropomorfizm”, a następnie zaznacz ten zestaw dwu terminów, który najpełniej opisuje wyobrażenia religijne starożytnych Greków przedstawione w cytowanym fragmencie Iliady.

 • zoomorfizm – przedstawienie człowieka lub bóstwa w kształcie zwierzęcia

 • antropomorfizm – uczłowieczenie, wyobrażenie Boga lub bóstwa w postaci ludzkiej

 • A. zoomorfizm i monoteizm.

 • B. politeizm i antropomorfizm.

 • C. antropomorfizm i monoteizm.

 • D. politeizm i zoomorfizm.Zadania z historii

 • Wymagania ogólne do zadań 1–3

 • I. Chronologia historyczna.

 • Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie.

 • II. Analiza i interpretacja historyczna.

 • Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski.Zadania z historii

 • Wymagania szczegółowe do zadań 1–3

 • 3.2. Uczeń wyjaśnia różnicę pomiędzy politeizmem a monoteizmem, odwołując się do przykładów.

 • 4.3. Cywilizacja grecka. Uczeń charakteryzuje czynniki integrujące starożytnych Greków -język, system wierzeń, teatr oraz igrzyska olimpijskie.Wiedza o społeczeństwie umiejętności ogólne (przedmiotowe)

 • I. Wykorzystanie i tworzenie informacji

 • Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia

 • publicznego; wyraża własne zdanie w wybranych

 • sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na

 • odmienne poglądy.

 • II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów

 • Uczeń rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia

 • i szuka ich rozwiązań.Wiedza o społeczeństwie umiejętności ogólne (przedmiotowe)

 • III. Współdziałanie w sprawach publicznych

 • Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się

 • zadaniami i wywiązuje się z nich.

 • IV. Znajomość zasad i procedur demokracji

 • Uczeń rozumie demokratyczne zasady i procedury

 • i stosuje je w życiu szkoły oraz innych społeczności;

 • rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych

 • i ocenia ich konsekwencje; wyjaśnia znaczenie

 • indywidualnej i zbiorowej aktywności obywateli.Wiedza o społeczeństwie umiejętności ogólne (przedmiotowe)

 • V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej

 • Uczeń opisuje sposób działania władz publicznych i

 • innych instytucji; wykorzystuje swoją wiedzę o zasadach

 • demokracji i ustroju Polski do rozumienia i oceny

 • wydarzeń życia publicznego.

 • VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej

 • Uczeń rozumie procesy gospodarcze oraz zasady

 • racjonalnego gospodarowania w życiu codziennym;

 • analizuje możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej.Tendencje zmian

 • Kształcenie postaw i umiejętności obywatelskich.

 • Przygotowanie do współpracy z innymi w rzeczywistym działaniu społecznym oraz do sprawnego funkcjonowania w sytuacjach publicznych.

 • Wprowadzenie podstawowych zjawisk ekonomicznych

 • Przygotowanie do racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami.

 • Rozwijanie postawy przedsiębiorczości.Zadania z wiedzy o społeczeństwie

 • Przeczytaj dialog. Przyporządkuj dwóm wskazanym wypowiedziom z tego dialogu odpowiednie nazwy etapów negocjacji z podanej listy: kompromis, kontroferta, oferta, porozumienie, ustępstwo.

 • [1] – Aniu, chodźmy dziś wieczorem do kina. Najlepiej na jakąś komedię.

 • [2] – Wolałabym iść do teatru. Skorzystajmy z tego, że akurat mamy festiwal.

 • [3] – Zgoda. Ale czy grają jakąś komedię?

 • [4] – Myślałam co prawda o przedstawieniu baletowym, ale możemy też iść na komedię Fredry.

 • [5] – Bardzo się cieszę, że wyjdziemy razem dzisiejszego wieczoru.Zadania z wiedzy o społeczeństwie

 • Wypowiedź [2] i wypowiedź [3] to odpowiednio

 • A. oferta i kompromis.

 • B. kontroferta i ustępstwo.

 • C. ustępstwo i porozumienie.

 • D. kontroferta i kompromis.

 • Wymagania ogólne

 • II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań.

 • Wymagania szczegółowe

 • 1.3. Podstawowe umiejętności życia w grupie. Uczeń przedstawia i stosuje podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie i między grupami.Zadania z wiedzy o społeczeństwie

 • W Rzeczypospolitej Polskiej władzę ustawodawczą sprawują

 • A. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów.

 • B. Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów.

 • C. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

 • D. Sąd Najwyższy i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Wymagania ogólne

 • V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Uczeń opisuje sposób działania władz publicznych i innych instytucji.

 • Wymagania szczegółowe

 • 13.1. Władza ustawodawcza w Polsce. Uczeń przedstawia zadania i zasady funkcjonowania polskiego parlamentu, w tym tworzenia ustaw.Ważne

 • Zadania w informatorze nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w zestawie egzaminacyjnym. Nie ilustrują również wszystkich

 • wymagań z podstawy programowej.Ważne

 • Informator nie może być więc jedyną ani nawet główną wskazówką do planowania procesu kształcenia w szkole.

 • W trakcie pracy z uczniami trzeba uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w podstawie programowej.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə