Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6Yüklə 96,41 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.05.2018
ölçüsü96,41 Kb.
#44084


1

Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu 

vardır?   A) 2 B) 4 C) 8 D) 3 E) 6

2

Qida maddələrinin torpağa daxil olması neçə mənbələrlə olur?  A) 6 B) 1 C) 9 D) 13 E) 11

3

Zülalların sintezi hansı yolla baş verir?  A) yarpağdan asılı olur B) meyvələrdən asılı olur C) işığdan asılı olur 

D) sudan asılı olur E) budaqdan asılı olur

4

Bitkilər ən çox hansı elementləri mənimsəyirlər?  A) mikro B) mezo C) dəmir D) ikivalentli E) makroelement

5

Bitkilərin qidalanması hansılardır?  A) meqatrof və izotrof B) avtotrof və simbiotrof C) baktetrof və 

mikrotrof D) mikrotrof və mezotrof E) mezotrof və 

baktetrof

6

Yer kürəsində qurunun və suyun hər hektarının üzərində neçə ton azot olur?  A) 80t B) 84t C) 25t D) 45t E) 65t

7

Bitkilərə qida elementlərinin yerüstü orqanlar vastəsi ilə daxil olması hansı qidalanma adlanır?   A) kök üstü B) 

meyvə üstü C) budaqcığ D) kokdən kənar E) meyvə altı

8

Yaşıl bitkilər yer üzərində hər il qlükoza hesabı ilə neçə ton təzə üzvi maddə əmələ gətirirlər?    A) 325 B) 400 

C) 456 D) 134 E) 458

9

Bitkilər hazırda təbiətdə mövcud olan miqdarda üzvi maddələri sintez etmək üçün neçə ton element istifadə 

olunur?  A) 1 B) 3 C) 2 D) 9 E)7
10

Kənd təsərrüfatı bitkiləri 1 sent quru məhsul kütləsi 

əmələ gətirmək üçün neçə sent su buxarlandırır?  A)130-

140 B) 230-240 C) 380-450 D) 230-430 E) 300-400

11

Qeyri-sabit hava şəraitində transprasiya nə qədər artır?  A) 2-3 B) 1,5-2 C)3-4 D) 1-3 E) 4-7

12

Skandinaviyada hər il atmosfer çöküntüləri ilə hər hektara neçə kq olur?   A) 3,4 B) 3 C) 6 D) 8 E) 11

13

Qərbi Avropada hər il atmosfer çöküntüləri ilə hər hektara neçə kq olur?  A) 12 B) 13 C) 16 D) 13,5 E) 17

14

Superfosfatda, peyində, kalium duzunda əhəmiyyətli dərəcədə hansı element yoxdu?  A) Bor B) Manqan C) 

Maqnezium D) Kobalt E) Fosfor

15

Korrelyasiya əmsalı buğda və arpa üçün nə qədər təşkil edir?  A) 12-13 B) 23-43 C) 0,80-0,94 D) 34-54 E) 23-

38

16Korrelyasiya əmsalı qarğıdalı üçün nə qədər təşkil edir? 

A) 12 B) 45 C) 54 D) 43 E) 0,87

17

Korrelyasiya əmsalı kartof üçün nə qədər təşkil edir? A) 0,79 B) 34 C) 84 D)33 E)32

18

Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A) 2 B) 6 C) 3 D) 12 E) 4

19

Taxılların samanında kükürdün miqdarı dəmirdən neçə dəfə çox olur?   A) 2 B) 5 C) 4 D) 8 E) 6

20

Kalsium şorası birinci sintetik gübrə kimi sənaye miqyasında ilk dəfə neçənci ildə Norveçdə istehsal 

edilmişdir?  A) 1876 B) 1945 C) 1923 D) 1905 E) 1758
21

Digər azotlu gübrələrə nisbətən KF6-nın neçə cür 

üstünlüyü var? A) 4 B) 8 C) 2 D) 3 E) 6

22

Daşkəsən-Gədəbəy zonasında tipik dağ qaratorpaqlara müntəzəm olaraq gübrələrin tətbiqi fonunda maddələrin 

yuyulması neçə faiz azalmışdır?   A) 14-15% B) 10-12% 

C) 12-14% D) 6-8% E) 2-4%

23

Kalium gübrələrini neçə qrupa bölmək olar?  A) 1 B) 5 C) 3 D) 7 E) 2

24

Bitkilərə gübrələrin verilməsi ilk öncə hansı məqsədi daşıyır?   A) böyümə B) çiçəkləmə C) qida ilə təmin 

etmək D) inkşaf E) alaqlardan qorumaq

25

Gübrələrin verilməsi zamanı müsbət nəticə verməsi barədə ilk fikri hansı alim vermişdir?   A) Dokuçayev B) 

Libix C) Vilyams D) Əliyev E) Volubayev

26

Hansı xüsusiyyət qatılaşdırılmış kalium gübrəsinə aid deyil?   A) daş duz formada olması B) ağ rəngli         C) 

hiqroskopik D) yapışqanlı E) kiçik kristal şəkilli

27

Maye azotlu gübrələrin neçə növü var?  A) 2 B) 4 C) 3 D) 8 E) 6

28

 Respublikamızın boz-qəhvəyi torpaq zonasında məhsul artımında gübrələrin xüsusi çəkisi neçə faiz təşkil edir? 

A) 45-50% B) 40-45% C) 25-30% D) 35-40% E) 15-

20%

29

Fosforlu gübrələrin ən ucuzu hansı gübrədir?  A) sadə superfosfat B) viviamit C) sümük unu D) qırmızı fosfor 

E) fosforit unu
30

Elmi-əsaslandırılmış gübrələmə sisteminin tətbiqi 

torpağın eroziyaya qarşı müqavimətini yüksəldən hansı 

vasitədir?   A) biogen B) biogeo C) texnogen D) 

aqrotexniki E) geoloq

31

Kalsium şorası birinci sintetik gübrə kimi sənaye miqyasında ilk dəfə 1905-ci ildə harada istehsal 

edilmişdir?  A) Almaniya B) Fransa C) İngiltərə D) 

Amerika E) Norveç

32

Hər il torpaqdan itirilən kükürdün miqdarı bitkilərin məhsuldarlığından və yuyulmasının intensivliyi neçə ha təşkil 

edir?   A) 60-100 B) 23-45 C) 35-49 D) 38-56 E) 30-45

33

 Respublikamızın hansı torpaq zonasında məhsul artımında gübrələrin xüsusi çəkisi 40-45 % təşkil edir?   

A) boz B) boz-qəhvəyi C) dağ-meşə D) sarı E) qara

34

Orta Asiyanın suvarılan torpaqlarında məhsul artımında gübrələrin xüsusi çəkisi neçə faiz təşkil edir?  A) 15-

25% B) 25-30% C) 45-50% D) 50-60% E) 35-45%

35

Aşağıdakılardan hansı düstur məhsul artımının kəmiyyətcə təyinidir?  A) M=M-P B) F=ma C) M

g

=(Mf

-

Pg

)

:100 D) F=mg E) P=mg

36

Mineral gübrələr hesabına məhsul artımının alınması üçün çəkilən xərclər hansı düsturla hesablanır? A) P=mg 

B) А = Аg + Аbd + Аy + Аr + Аx C) F=ma D) F=mg 

E) S=vt

37

Mineral gübrələrin tətbiqindən alınan xalis gəlirin hesablanması hansı düsturla hesablanır?  A) P=mg B) 

A=A+B C) Xg = (С+с) - А D) F=ma E) F=mg
38

Bütün dənli bitkilərin əsas məhsulu üzrə enerjivermə 

göstəricisi vahidi keçir, ən yüksək göstərici hansı 

bitkidədir?  A) buğda B) arpa C) viqua D) qarğıdalı E) 

viqna

39

Hansı alim qeyd etmişdir ki, insan - gübrələri tətbiq etməklə, bataqlıqları qurudaraq, landşaftın daxili 

sərvətlərini səfərbər etməklə - bitki və ev heyvanlarını 

vacib elementlərlə təmin edir?     A) Vilyams B) Libix 

C) Mendeleyev D) Volubayev E) Peralman

40

Sarı-podzol və boz-meşə torpaqlarda məhsul artımında gübrələrin xüsusi çəkisi neçə faiz təşkil edir?  A) 50-

60% B) 45-50% C) 35-55% D) 60-75% E) 35-40%

41

1935-ci ildə hansı alim yazırdı ki, əkinçilik aqrokimyanın və bitki fiziologiyasının hesabına bir elm 

kimi meydana çıxmışdır?   A) Vilyams B) Dokuçayev 

C) K.A.Timiryazev D) Müller E) Libix

42

Planlaşdırılmış məhsulla aparılan qida elementlərinə görə gübrə normalarının hesablanması düsturu hansıdır? 

 A) F


ͮ

=mg B) E=mdh C) F=ma D) X=100∙M∙A∙-

ƐƏ+

 ̸

Əg E) E=md

43

Kimin fikrincə gübrələrin landşafda rolundan bəhs edərkən bu problemin öyrənilməsində biokimyəvi 

tədqiqatlar metodundan istifadə etmək daha 

məqsədəuyğundur?   A) V.A.Kovda B) Timiryazev C) 

Dokuçayev D) Vilyams E) Müller

44

Nəyin mobilizasiya və immobilizasiyası prosesləri torpaq mikroflorasının təsiri altında baş verir?  A) fosfor 

B) Azot C) kalium D) kalsium E) kükürd
45

Denitrifikasiya prosesi nəticəsində gübrələrdə azot itkisi 

orta hesabla neçə faiz təşkil edir?  A) 10-20% B) 20-

30% C) 30-40% D) 40-60% E) 15-30%

46

Aqrokimyanın əsas məzmununu bir elm kimi neçə şöbə ilə təsvir etmək olar?  A) 2 B) 4 C) 3 D) 10 E) 8

47

Mineral gübrələrin tətbiqinə sərf olunan enerji hansı düsturla hesablanır?   A) A

0

 = (HN

 ∙ a


N

) + (H


P

∙ a


P

 ) + ( 


H

K

∙aK

 ) mC B) A=kl C) F=mg D) P=mg E) F=ma

48

Əkinçiliyin kimyalaşdırılmasının əsasını nə təşkil edir? A) gipsli B) hamısı C) mineral D) üzvi E) əhəngli

49

Gübrələrlə qoyulan uzun müddətli tarla təcrübələri Respublikamızda neçənci ildə Az.ETPİ tərəfindən 

aparılmışdır?        A) 1950 B) 1955 C) 1965 D) 1952 E) 

1960

50

Gübrələr əsas şumda neçə sm dərinliyə verilməlidir?   A) 12-14sm B) 24-26sm C) 30-34sm D) 8-10sm E) 18-

25sm


51

Neçənci ildə Şirvan təcrübə stansiyasında həm pambıq 

növbəli əkinlərində, həm də monokultura şəraitində 

qoyulmuşdur?  A) 1963 B) 1960 C) 1950 D) 1940 E) 

1980

52

Gübrələrlə qoyulan uzun müddətli tarla təcrübələri Respublikamızda ilk dəfə 1949-cu ildə harada 

aparılmışdır?  A) BDU B) NDU C) ADU D) AMEA-nın 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya E) GDU53

Neçənci ildə K.A.Timiryazev yazırdı ki, əkinçilik 

aqrokimyanın və bitki fiziologiyasının hesabına bir elm 

kimi meydana çıxmışdır?  A) 1930 B) 1940 C) 1935 D) 

1870 E) 1980

54

Gübrələrlə qoyulan kiçik ləkli təcrübələrdə ləklərin sahəsi neçə m₂-dən artıq olmur? A) 1 B) 10 C) 7 D) 5 E) 

3

55Hansı zonada tipik dağ qaratorpaqlara müntəzəm olaraq 

gübrələrin tətbiqi fonunda maddələrin yuyulması 14-

15% azalmışdır?   A) Lənkəran B) Şəki C) Zaqatala D) 

Bakı E) Daşkəsən-Gədəbəy

56

Gübrələrlə qoyulan uzun müddətli tarla təcrübələri Respublikamızda ilk dəfə neçənci ildə AMEA-nın 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu tərəfindən 

aparılmışdır?  A) 1949 B) 1950 C) 1870 D) 1970 E) 

1850


57

Harada aparılan təcrübələrdə daha ciddi və sürətlə baş 

verən proseslər öyrənilir?  A) böyük ləklərdə B) kıcık 

ləklərdə C) parniklərdə D) bağlarda E) bostanlarda

58

Aqrokimyəvi tədqiqatların üçüncü qrup metoduna nə aiddir?  A) bostan B) bağ C) tarla təcrübələri D) parnik 

E) dağ zonası

59

Gübrələrin neçə əsas funksiyası vardır? A) 9 B) 3 C) 5 D) 4 E) 7

60

O, bitkilər üçün qida olmaqla, torpaqdakı qida maddələrinin səfərbər olunmasını gücləndirir, həyatı 

proseslərin enerjisini yüksəldir. Fikri kimə aiddir?         

A) Mendel B) Müller C) Vilyams D) Libix E) 

D.N.Pryanişnikov
61

Nə bitkilərin qidalanmasını təmin edən və torpaq 

münbitliyini yüksəldən maddədir?   A) gübrə B) torpaq 

C) su D) hava E) işıq

62

Hansı məşhur rus alimi qeyd edirdi ki, məhsuldarlıq üç amildən: iqlimdən, torpaqdan və becərilən bitkidən 

asılıdır?  A) Dokuçayev B) Vilyams C) Volubayev D) 

Mendel E) K.K.Hedroyts

63

D.N. Pryanişnikov neçə amilin qarşılıqlı təsirinin sxemini vermişdir?   A) 2 B) 3 C) 8 D) 4 E) 6

64

Gübrələrin təsir mexanizmini hansı alim torpağın xassələrinin dəyişməsi ilə əlaqələndirirdi?  A) Vilyams 

B) Dokuçayev C) Volubayev D) K.K.Hedroyts E) Libix

65

Məşhur rus alimi K.K.Hedroyts məhsuldarlığın neçə amildən ibarət olduğunu söyləmişdir?   A) 2 B) 6 C) 3 

D) 4 E) 8

66

Aqrokimyanın əsas məsələsi əkinçilikdə maddələrin dövranını öyrənərək, məhsuldarlığın yüksəldilməsi və 

onun keyfiyyətinin nizamlanmasıdır fikri hansı alimə 

aiddir?   A) Vilyams B) Dokuçayev C) Müller D) Libix 

E) D.N.Pryanişnikov

67

Nə zaman Avropada üçtarlalı növbəli əkin sistemində buğda bitkisindən 7-8 s\ha məhsul götürülürdü?   A) II 

əsrdə B) V əsrdə C) X əsrdə D) orta əsrdə E) VII əsrdə
68

Torpaq münbitliyi azalmağa məhkumdur, onu ən böyük 

xərc çəkməklə, güclü becərməklə belə bərpa etmək 

olmaz. Bu fikir hansı alimə aiddir?   A) Dokuçayev B) 

Sekunda Pliniy C) Mendel D) Libix E) Vilyams

69

Neçənci ildə B.Palissiy yazırdı ki, “həyatın əsası və bütün bitkilərin böyüməsi üçün amil duzlardır”?  A) 

1563 B) 1560 C)1565 D) 1650 E) 1655

70

Təbiətin aşağıdakı pillələrdən: qeyri-üzvi aləm, bitki, heyvan, insandan ibarət olduğunu elmi surətdə 

əsaslandıran alim kimdir?  A) Mendel B) Mendeleyev 

C) Aristotel D) Dokuçayev E) Müller

71

Orta əsrlərdə Avropada üçtarlalı növbəli əkin sistemində buğda bitkisindən nə qədər s\ha məhsul götürülürdü?  

A) 7-8s\ha B) 12-14s\ha C) 16-18s\ha D) 2-4s\ha E) 8-

10s\ha

72

Toxumdəyişmə tətbiq etməklə hansı bitkinin tarlaya daxil olması hektardan məhsuldarlığı iki dəfə artırdı?  

A) arpa B) buğda C) xiyar D) yonca E) pomidor

73

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq harada mineral gübrələr çox geniş tətbiq olundu?   A) Asiya B) Qərbi 

Avropa C) Avropa D) Şimali Amerika E) Cənubi 

Amerika

74

Hansı alimi  “Botanikanın atası” adlandırırlar?          A) Mendel B) Mendeleyev C) Müller D) Libix E) Teofras


75

Orta əsrlərdə Avropada üçtarlalı növbəli əkin sistemində 

hansı bitkidən 7-8 s\ha məhsul götürülürdü?  A) 

pomidor B) xiyar C) buğda D) viqna E) viqua

76

37 kitabdan ibarət olan “Təbiət tarixi” kitabı hansı alimə məxsusdur?   A) Vilyams B) Sekunda Pliniy C) Mendel 

D) Volubayev E) Əliyev

77

1563-cü ildə hansı alim yazırdı ki, “həyatın əsası və bütün bitkilərin böyüməsi üçün amil duzlardır”?  A) 

Mendel B) Müller C) Libix D) B.Palissiy E) Vilyams

78

Aristotel bitkinin inkişafı üçün hansı ünsürlərin vacibliyini göstərirdi?       A) hamısı B) torpaq C) od D) 

hava E) su

79

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Qərbi Avropada hansı gübrələrdən çox geniş tətbiq olundu?  A) gips B) 

quş zılı C) üzvi D) heç biri E) mineral

80

Nil sahilindəki tarlaların lilli su ilə suvarılması neçə mühüm problemin həllinə kömək edəcəkdir?  A) iki B) 

dörd C) üç D) altı E) səkkiz

81

“Bitkilər haqqında tədqiqatlar” əsəri hansı alimə aiddir?  A) Vlubayev B) Teofras C) Mendeleyev D) Dokuçayev 

E) Mendel

82

Keçən eradan əvvəl dördüncü minillikdə harada qədim əkinçilik mövcud idi?  A) Amerika B) Fransa C) 

İngiltərə D) Hollanda E) Şərqi Misir

83

Keçən eranın 79-cu illərində Vezuvi vulkanının püskürməsi zamanı, bu təbii prosesə baxarkən faciəli 

şəkildə həlak olan alim kimdir?      A) Sekunda Pliniy 

B) Mendel C) Mendeleyev D) Dokuçayev E) Vilyams84

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsinə təqribən neçə 

min il bundan əvvəl başlanılmışdır?                     A) 30-

35 B) 40-45 C) 10-12 D) 45-50 E) 20-25

85

Ağıllı əkinçi torpağı yorulma həddinə və qida maddələrinin azalması dərəcəsinə çatdırmaz fikri kimə 

aiddir?   A) Mendel B) Vilyams C) Dokuçayev D) 

Mozerat Kolumella E) Mendeleyev

86

Hansı şəhərdə ilk fironların zamanından başlayaraq torpaq kadastrı, münbitliyi və gəliri haqqında qanunlar 

qüvvədə idi?   A) Fransa B) Azərbaycan C) Türkiyə D) 

Misir E) ABŞ

87

Toxumdəyişmə tətbiq etməklə yonca bitkisinin tarlaya daxil olması hektardan məhsuldarlığı neçə dəfə artırdı?  

A) 2 B) 1 C) 9 D) 11 E) 13

88

Hansı alimin fikrincə Tarlanı yaxşı becərmək onu keyfiyyətli şumlamaq və peyin tətbiq etmək kimi başa 

düşülür?  A) Libix B) Müller C) Vilyams D) Volubayev 

E) M.P.Katon

89

Teofrastın hansı əsəri botanika və aqronomluq sahəsində ilk aparılan elmi işlərdən sayılır?  A) Torpaq haqqında 

B) Bitkilər haqqında C) Heyvanlar haqqında D) 

Botanika E) Biologiya

90

“55 tezislər” kitabı hansı alimə aiddir?  A) Vilyams B) Volubayev C) Y.Libix D) Volubayev E) Dokuçayev

91

Bitkilərin qidalanmasının humus nəzəriyyəsi neçənci ildə Y.Libixin “Kimyanın əkinçilik və fiziologiyaya 

əlavəsi” kitabı işıq üzü gördü?  A) 1842 B) 1841 C) 

1844 D) 1840 E) 184792

“Gübrələr haqqında təlim” kitabı hansı alimə aiddir?  A) 

Libix B) Volubayev C) Dokuçayev D) Vilyams E) 

Şprengel


93

M.V.Lomonosov nə zaman bitkilərin havadan 

qidalanması haqqında fikrini irəli sürmüşdür?  A) 1750 

B) 1753 C) 1850 D) 1860

94

Sudan sonra humus bitkilərin yeganə qida mənbəyidir fikri kimə məxsusdur?  A) A.Teyer B) Libix C) Müller 

D) Mendel E) Vilyams

95

Neçənci ildə Ryukkert torpağın qida maddələri ilə kasıblaşması haqqında nəzəriyyə yaratdı?  A) 1780 B) 

1785 C) 1789 D) 1880 E) 1885

96

Çürüntü torpaqda karbon turşusunun mənbəyindən başqa bir şey deyildir və silikatların aşınma prosesini 

surətləndirir fikri kimə aiddir?  A) Y.Libix B) 

Dokuçayev C) Müller D) Vilyams E) Volubayev

97

Libixin ölümündən neçə il sonra torpaq bakteriyalarının nitratların əmələ gəlməsində əhəmiyyəti və başqa bioloji 

proseslər kəşf olundu?   A) 10-15 B) 20-25 C) 35-40 D) 

40-45 E) 30-35

98

1753-cü ildə bitkilərin havadan qidalanması haqqında fikiri hansı alim irəli sürmüşdür?  A) Mendel B) Müller 

C) Teyer D) Vilyams E) M.V.Lomonosov

99

İsveç kimyaçısı Valerius neçənci ildə bitkilərin humusla qidalanması fikirini irəli sürdü?  A) 1760 B) 1765 C) 

1770 D) 1761 E) 1775

100

Kimin fikrincə torpağın münbitliyi, tamamilə onun tərkibindəki humusdan asılıdır?   A) Vilyams B) 

A.Teyer C) Dokuçayev D) Dokuçayev E) Mendeleyev
101

Neçənci əsrdə atmosferin karbon mənbəyi kimi 

qidalanmada rolu sübut olunmuşdur?  A) X B) V C) 

XVIII D) VI E) IV

102

1656-cı ildə hansı alim məhsuldarlığın əsas amili kimi müxtəlif şoraların olması hipotezini irəli sürdü?          A) 

İ.R.Qlauber B) Dokuçayev C) Teyer D) Libix E) 

Vilyams

103


İsveç kimyaçısı hansı alim 1761-ci ildə bitkilərin 

humusla qidalanması fikirini irəli sürdü?  A) Vilyams B) 

Dokuçayev C) Mendel D) Mendeleyev E) Valerius

104


Bitkilərin qidalanmasının humus nəzəriyyəsi 1840-cı 

ildə kimin “Kimyanın əkinçilik və fiziologiyaya əlavəsi” 

kitabı işıq üzü gördü?  A) Dokuçayev B) Mendeleyev 

C) Mendel D) Y.Libix E) Vilyams

105

Neçənci ildə İ.R.Qlauber məhsuldarlığın əsas amili kimi müxtəlif şoraların olması hipotezini irəli sürdü?   

A)1655 B) 1656 C) 1650 D)1660 E) 1665

106

1789-cu ildə hansı alim torpağın qida maddələri ilə kasıblaşması haqqında nəzəriyyə yaratdı?  A) Ryukkert 

B) Mendel C) Vilyams D) Volubayev E) Mendeleyev

107

Bitkilərin qidalanması  haqqında yanlış humus nəzəriyyəsini geniş və daha fəal şəkildə təbliğ edən 

məşhur alman aqronomu kimdir?  A) Müller B) Libix 

C) A.Teyer D) Vilyams E) Volubayev

108


Hansı alim torpaqda itirilən qida elementlərinin (O

2

, H2

C) havadakı ehtiyatla əvəz olunmasına xüsusi diqqət yetirirdi?  A) Libix B) Mendel C) Mendeleyev D) 

Şprengel E) Vilyams
109

Hansı alimə görə insanla təbiət arasında maddələr 

mübadiləsini şüurlu olaraq nizamlamaq lazımdır?  A) 

Vilyams B) Volubayev C) Mendel D) Mendeleyev E) 

Y.Libix

110


Neçənci ildə M.S.Voronin paxlalı bitkilərdə kök 

bakteriyalarının olması haqqında elmi məqalələr 

yazmışdır?  A) 1856 B) 1865 C) 1978 D) 1786 E) 1847

111


Bitkilərin qidalanmasında azot mənbələrinin 

öyrənilməsində hansı alimin böyük rolu olmuşdur?     A) 

Mendel B) Mendeleyev C) Lomonosov D) 

J.B.Bussenqo E) Vilyams

112

İfrazatın tərkibində təqribən neçə faiz üzvi maddələr vardır?  A) 12-13% B) 40-50% C) 30-35% D) 45-50% 

E) 60-65%

113

1886-cı ildə kimin nəşrlərində paxlalı bitkilərin azotu  mənimsəməsindən bəhs edilirdi?  A) Vilyams B) 

Dokuçayev C) Helrigel D) Mendel E) Mendeleyev

114

Gillicəli torpaqlarda kartof əkiləcək sahəyə neçə ton peyin vermək səmərəli sayılır?     A) 20-25t B) 12-15t 

C) 23-25t D) 43-44t E) 34-45t

115

Aşağıdakılardan hansı aqrokimya və torpaqşünaslıq elminə çox böyük bir  xəzinə bəxş etmiş ingilis alimidir? 

A) Voroni B) Helrigel C) Lomonosov D) Vilyams E) 

C.U.Kuk

116


Torpağa verilən peyin konkret olaraq neçə əsas 

funksiyanı yerinə yetirir?  A) 2 B) 3 C) 6 D) 4 E) 8

117

1765-ci ildə kimin təşəbbüsü ilə “Azad iqtisadi cəmiyyət” təsis olundu?  A) M.V.Lomonosov B) Voroni 

C) Müller D) Kuk E) Libix
118

Neçənci ildə Pavlovun “Əkinçilik kimyası” və “Kənd 

təsərrüfatı kursu” adlı kitabları nəşr olundu?  A) 1820 

B) 1833 C) 1825 D) 1830 E) 1822

119

Hansı alim paxlalı bitkilərin kök vasitəsi ilə atmosferdən sərbəst azotu mənimsədiyini sübut etmişdir?  A) Voroni 

B) Vilyams C) Dokuçayev D) P.S.Kossoviç E) 

Mendeleyev

120


Neçənci əsrin 40-cı illərindən aqrokimyanın 

eksperimentlərlə öyrənilməsinə başlanıldı?  A) V B) IV 

C) VI D) X E) XIX

121


Hansı alimlər öz unikal təcrübələri ilə daha çox 

fərqləndilər?  A) Mendeleyev B) Enqelqardt C) 

Zaykeviç D) hamısı E) Kostıçyev

122


Neçənci ildə Helrigelin nəşrlərində paxlalı bitkilərin 

azotu  mənimsəməsindən bəhs edilirdi?  A) 1880 B) 

1885 C) 1890 D) 1895 E) 1886

123


1865-ci ildə hansı alim paxlalı bitkilərdə kök 

bakteriyalarının olması haqqında elmi məqalələr 

yazmışdır?   A) Mendel B) M.S.Voroni C) Vilyams D) 

Dokuçayev E) Libix  

124

Neçənci əsrlərdə əkinçilik təsərrüfatlarında üçtarlalı növbəli əkin sistemində gübrələrin tətbiqi üsulları geniş 

yayılmağa başlamışdır?  A) V B) X C) XVI-XIX D) VI 

E) IV

125


1825-ci ildə kimin “Əkinçilik kimyası” və “Kənd 

təsərrüfatı kursu” adlı kitabları nəşr olundu?  A) 

M.Q.Pavlov B) Vilyams C) Volubayev D) Libix E) 

Mendeleyev
126

Neçənci ildə Lomonosovun təşəbbüsü ilə “Azad iqtisadi 

cəmiyyət” təsis olundu?  A) 1765 B) 1764 C) 1864 D) 

1860 E) 1760

127

“Həddən artıq iri gövdəli ağacların qidasız qumlarda böyüməsi və yarpaqların canlı olması aydın göstərir ki, 

onlar qida maddələrini havadan mənimsəyirlər” Fikri 

hansı alimə aiddir?   A) Pavlov B) Mendel C) Libix D) 

Vilyams E) M.V.Lomonosov

128

Peyinin çürüməsinin ilk mərhələlərində ondakı azot birləşmələri neçə formada olur?  A) 3 B) 2 C) 7 D) 5 E) 

1

129İlk dəfə kim qaratorpaqlarda humusun mənşəyi 

haqqında elmi mülahizələri irəli sürmüşdür?  A) Libix 

B) Mendel C) M.V.Lomonosov D) Dokuçayev E) 

Hedroyts


130

Heyvanların yediyi yemdən orta hesabla peyinə neçə 

faizə qədər üzvi maddə keçir?   A) 15% B) 25% C) 35% 

D) 40% E) 55%

131

Hansı alim Rusiyanın ilk aqromikrobioloqu hesab edilir və aqrokimyanın bioloji istiqamətinin əsasını 

qoymuşdur?   A) P.A.Kostıçev B) Pavlov C) 

Lomonosov D) Dokuçayev E) Hedroyts

132


Neçənci ildə Pryanişnikov belə bir fikir söyləmişdir: 

“Bu gün dünya aqronomiya elmlərinin bayramıdır”?  A) 

1845 B) 1943 C) 1745 D) 1870 E) 1980

133


Y.Libixin neçənci ildə “Əkinçilik və bitki 

fiziologiyasına kimyanın tətbiqi” əsəri işıq üzü gördü?  

A) 1844 B) 1754 C) 1845 D) 1840 E) 1745134

Parçalanma sürətinə görə bərk ifrazatın və döşənəyin 

üzvi maddələrini neçə qrupa bölmək olar?   A) 1 B) 3 C) 

9 D) 7 E) 2

135

K.K. Hedroytsı dünyada məşhurlaşdıran neçənci ildən başladığı torpağın uducu kompleksi və torpağın udma 

qabiliyyəti haqqında tədqiqatları oldu?  A) 1911 B) 

1811 C) 1910 D) 1872 E) 1972

136


1 ton xam quş zılından neçə kq dənəvərləşdirilmiş və 

qatılaşdırılmış üzvi gübrə almaq mümkündür?  A) 350-

400kq B) 300-350kq B) 250-300kq C) 400-450kq D) 

600kq E) 500kq

137

Neçənci illərdə fosforit ununun istehsalı zavodu işə düşdü?   A) 1867 B) 1845 C) 1870 D) 1860 E) 1868-

1869


138

Çürümüş peyin təzə peyinin çəkisinin təxminən neçə 

faizini təşkil edir?  A) 50% B) 45% C) 34% D) 43% E) 

54%


139

Yarımçürümüş peyinin çəkisi təzə peyinlə müqayisədə 

neçə faiz azalır?   A) 25-30% B) 30-35% C) 20-30% D) 

50-70% E) 70-90%

140

Orta hesabla samanın tərkibində neçə faiz fosfor var?  A) 2,3% B) 4,5% C) 1,2% D) 0,25% E) 9,8%

141


Hansı alim fosforlu gübrələrin səmərəliliyi ilə torpaq 

azotunun miqdarının dinamikası arasında sıx əlaqə 

olduğunu müəyyənləşdirmişdir?     A) V.A.Franseson B) 

Vilyams C) Lomonosov D) Libix E) Mendel

142

Orta hesabla samanın tərkibində neçə faiz azot vardır?  A) 2% B) 0,5% C) 6% D) 4% E) 3%


143

“Dənəvərləşdirilmiş gübrələr” əsəri hansı alimə aiddir?  

A) Vilyams B) Dokuçayev C) Libix D) N.S.Avdonin E) 

Mendel


144

Quru maddə hesabı ilə 1 ton üzvi tullantını soxulcanlarla 

işləyib hazırladıqda neçə kq biohumus alınır?  A) 2kq 

B) 4kq C) 1kq D) 6kq E) 8kq

145

Üzvi gübrələrin tətbiqi ilə bağlı məsələlərin həllində hansı alimin böyük rolu olmuşdur?  A) Vilyams B) 

Mendel C) Dokuçayev D) Libix E) İ.P.Mamçenkov

146

Orta hesabla samanın tərkibində neçə faiz kalium var?  A) 0,8% B) 2% C) 4% D) 3% E) 6%

147


Azotobakterinin neçə növü vardır?  A) 9 B) 5 C) 11 D) 

3 E) 2


148

Acı paxlanın yaşıl kütləsi humin turşularının miqdarını 

neçə faiz artırmışdır?  A) 10-15% B) 25-30% C) 15-

25% D) 5-10% E) 30-35%

149

1 m2 torpaq səthinin altında soxulcanların ümumi hərəkətinin uzunluğu neçə km-i keçir?  A) 2km B) 1km 

C) 4km D) 6km E) 8km

150

Kleçkovksi neçənci yüzillikdə aqrokimya və radioekologiya sahəsində öz fundamental tədqiqatları ilə 

fərqlənmişdir?  A) V B) VI C) IV D) XX E) IKataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet -> III -> torpaqsunasliq
torpaqsunasliq -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
III -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava
III -> İlkin maddələrin eyni zamanda iki və daha çox istiqamətdə kimyəvi çevrilməsi ilə gedən reaksiyalar hansı reaksiyalar
III -> Pedaqoji texnologiyaların tarixi, inkişaf yolları və onların təlim prosesində sistemli istifadəsi haqqında ətraflı
III -> Dekompozisiya, infiltrasiya, transformasiya və dəyişmiş sintez hansı patoloji prosesin mexanizmində ayırd
III -> Həzm orqanlarının mexaniki və hərəki fəaliyyəti nədən ibarətdir? A yemləri qəbul edib parçalamaqdan və həzm

Yüklə 96,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə