Toshkent viloyati chirchiq davlat pedagogika instituti


JamoaningshakillantirishvaundashaxsnitarbiyalashfaoliyatiYüklə 74,92 Kb.
səhifə7/12
tarix20.04.2022
ölçüsü74,92 Kb.
#85690
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ergasheva Gulhayoning kurs ishi
15- bilet javoblari MatyoqubovaNoila, 001 маънавиятшунослик, oila jamoasini jismlashtirish, 2-ma\'ruza. O\'zbekistonning eng yangi tarixi fanidan, 11-tarix-imtihon-javoblari-2022-yil, Abdullayev Baysultan, Mavzu Go’daklar uyida bolalarning ijtimoiy adaptatsiyasi jarayo, 101237, TARIX ONA TILI MAJBURIY FANLAR, Dtm-2022 (1) (1), DTM 2020 ona tili , tarix ona tili 2022-04-15
1.2.Jamoaningshakillantirishvaundashaxsnitarbiyalashfaoliyati

Norasmiytuzilmajamoaningbarchaa'zolario‘rtasidagishaxslararoma'naviy-psixologikmunosabatlarningumumiytizimivamikroguruhnitashkilqiluvchiayrima'zolaro‘tasidagitanlashmunosabatlarimazmuniniifodalaydi. Jamoaning har bira'zosimavjudmunosabatlartizimida u yokibuo‘rinniegallaydi. O‘quvchiningjamoadagio‘rniuningshaxssifatidashakllanishivakamolotga


erishishigamuhimta'sirko‘rsatadi. Kasb-hunarkollejyokisinfdagirasmiyva
norasmiytuzilmalarbir-birigamuvofiqbo‘lganda, jamoaningrasmiyetakchilari
norasmiymunosabatlartizimidako‘zgako‘ringano‘rinniegallaganholdagina u
chinakamjamoabo‘laoladi. Shuningdek, norasmiyguruhlar (mikroguruhlar)
umumjamoaijtimoiymanfatlariuchunkurashuvchiguruhlarbo‘lgandaginajamoa
o‘zinichinakamjamoatarzidanamoyonetishimumkin. Yashashjoylaridao‘zarobirikkano‘quvchilarguruhlariqanchalikaailvainoqmunosabatasosidatashkiltopganbo‘lmasinhaqiqiyjamoabo‘laolmaydi.

Ijtimoiyahamiyatgaega yagona maqsadningmavjudligi

Birgalikdagiumumiyfaoliyatningtashkiletilishi

Majburiy, mas'uliyatlimunosabatningyo’lgaqo’yilishi

Saylanganumumiyrahbariyorgangaegalik

Jamoa


Chinakamjamoaijtimoiyahamiyatgamoyillikfaoliyatinitashkil eta olishi, jamoaa'zolario‘rtasidao‘zarohamkorlikvaishchanlikxarakteridagialoqava
munosabalarniqarortoptirishilozim.

Jamoaningmajburiylikbelgisiungao‘qituvchiikrahbarlikningyo‘lgaqo‘yilishidir. Shundayqilib, jamoabirnecha (a'zo) kishidaniboratguruhbo‘lib, u ijtimoiyahamiyatgaegabo‘lganumumiymaqsadasosidatashkiltopadi. Jamoatomonidanamalgaoshirilayotganfaoliyatuningoldigaqo‘yilganmaqsadmazmuniniifodaetadi. Jamoaa'zolario‘rtasidaqarortopgano‘zarobirlik, shuningdek, ularo‘rtasidatashkiletiluvchimunosabatjarayonidagitenglikjamoagarahbarlikqilish, jamoaa'zolariningguruhetakchilarigabo‘ysunishlari, shuningdek, ulartomonidanjamoaoldidagijavobgarlikhissinianglashlariuchunzaminyaratadi. Jamoavaunishakllantirisho‘qituvchiikfaoliyatiningmaqsadihisoblanidi. Muhim tarbiyaviyta'sirkuchigaegabo‘lgansub'ektlarningalohidanamunako‘rsatishlarijamoanishakllantirishningmuhimvositasibo‘lib, ushbuvositayordamidajamoaningbarchayokimuayyana'zosinitarbiyalashijobiysamaralarberadi. Jamoatomonidanhaletilishiko‘zdatutilganyetakchitarbiyaviyvazifashaxsni har tomonlamatarbiyalash, undaijobiysifatlarnitarbiyalashhamda


mustahkamhayotiypozitsiyaniqarortoptirishdaniboratdir. Umumiyo‘rtata'limhamdao‘rtamaxsuskasb-hunarta'limimuassasalaridajamoanishakllantirishmas'uliyatlivazifasanaladi. Kasb-hunarkollejjamoasitarkibidaengbarqarorbo‘g‘in-bumuayyansinflarnegizidashakllanganjamoalarsanaladi. Sinfjamoasitarkibidao‘quvchilartomonidanamalgaoshiriluvchiasosiyfaoliyato‘qishfaoliyatisanaladi. Aynan sinfjamoasidashaxslararoaloqavamunosabatlartarkibtopadi. Shuningdek, sinflarmjamoalarinegizidakasb-hunarkollejjamoasishakllanadi. Kasb-hunarkollejjamoasiikkimuhimbo‘g‘ino‘qituvchilarjamoasihamdao‘quvchilarjamoasiasosidatarkibtopadi. O‘quvyurtlarijamoasitarkibidao‘quvchilarjamoasiasosiyqismnitashkiletadi. O‘uvchilarjamoasi - buijtimoiyahvolishuningdek, umumiysaylovorganlarioldidagiumumiyjavobgarlik, barchaa'zolarninghuquqvaburchlaritengligiasosidagio`zarobirlikkaegao‘quvchilarguruhidir.
O‘quvchilarjamoasiungarahbarlikniolibboruvchio‘qituvchilarhamda
o‘quvchilardaniboratjamoaningmurakkabbirlashmasibo‘lib, o‘zini-o‘zinazorat
qilishhamdao‘zini-o;ziboshqarishhuquqi, shuningdek, o‘zigaxospsixologik
muhitvaan'analarigaegabo‘ladi.


Yüklə 74,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə