VeriLƏNLƏRİn və BİLİKLƏRİn strukturlari və modelləRİ 843 a1, a2 qruplarıYüklə 425,53 Kb.
səhifə1/4
tarix06.05.2018
ölçüsü425,53 Kb.
#41790
  1   2   3   4

VERİLƏNLƏRİN VƏ BİLİKLƏRİN STRUKTURLARI VƏ MODELLƏRİ

843 a1, a2 qrupları
1. «Verilənlərin fiziki strukturu» anlayışı nəyi əks edir?

A) abstrakt strukturu

B) kompüterin yaddaşında verilənlərin fiziki təqdim etmə üsulunu

C) predmet sahəsini

D) predmet sahəsinin ayrı-ayrı, bir biri ilə əlaqədə olmayan faktları

E) kompüterin yaddaşında verilənlərin təqdim etməsini nəzərə almadan baxılması


2. Verilənlərin fiziki strukturu başqa cür necə adlandırılır?

A) daxili struktur, abstrakt struktur

B) abstrakt struktur, saxlanma strukturu

C) saxlanma strukturu, daxili strukturu və ya yaddaş strukturu

D) abstrakt struktur, yaddaş strukturu

E) daxili struktur, abstrakt struktur və ya yaddaş strukturu


3. Verilənlərin məntiqi strukturu dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) kompüterin yaddaşında verilənlərin təqdim etməsini nəzərə almaqla baxılması

B) yaddaş strukturuna baxılması

C) saxlanma stukturuna baxılması

D) daxili strukturuna baxılması

E) kompüterin yaddaşında verilənlərin təqdim etməsini nəzərə almadan baxılması


4. Verilənlərin məntiqi strukturu başqa cür necə adlandırılır?

A) fiziki struktur

B) saxlanma strukturu

C) daxili struktur

D) yaddaş struktur

E) abstrakt struktur


5. Sadə strukturlar hansılardır?

A) strukturlaşdırılmış strukturlar

B) kompozit strukturlar

C) kompozit, strukturlaşdırılmış strukturlar

D) tərkib hissələri bitdən böyük bölünə bilməyən strukturlar

E) tərkib hissələri bitdən böyük bölünə bilən strukturlar


6. Sadə strukturlar başqa cür necə adlandırılır?

A) kompozit, strukturlaşdırılmış

B) strukturlaşdırılmış, baza

C) baza, primitiv

D) kompozit, bölünə bilən strukturlar

E) kompozit, bölünə bilməyən strukturlar


7. İnteqrə olunmuş strukturlar hansılardır?

A) verilənlərin sadə strukturları

B) baza, primitiv strukturlar

C) tərkib hissələri başqa verilənlər strukturları olmayan verilənlər strukturları

D) tərkib hissələri bitdən böyük bölünə bilməyən strukturlar

E) tərkib hissələri başqa verilənlər strukturları olan verilənlər strukturları


8. İnteqrə olunmuş strukturlar başqa cür necə adlandırılır?

A) kompozit, baza, primitiv

B) baza, primitiv

C) baza, primitiv, mürəkkəb

D) strukturlaşdırılmış, baza, primitiv

E) strukturlaşdırılmış, mürəkkəb


9. Verilənlər strukturları hansı əlamətə görə fərqləndirilir?

A) predmet sahəsinin əks etmə üsulundan asılı olaraq

B) elementlər arasında aşkar şəkildə verilmiş əlaqələrin olub-olmamasından asılı olaraq

C) predmet sahəsinin elementlərinin bölmə əlamətinə görə

D) predmet sahəsinin təsvir etmə əlamətinə görə

E) verilənlərin göstərilmə üsuluna görə


10. Verilənlər strukturları hansı əlamətə görə fərqləndirilir?

A) elementlərin bölmə əlamətinə görə

B) predmet sahəsinin əks etmə üsulundan asılı olaraq

C) strukturun elementlərinin dəyişkənlik əlamətinə görə

D) predmet sahəsinin təsvir etmə əlamətinə görə

E) verilənlərin göstərilmə üsuluna görə


11. Verilənlər strukturları hansı əlamətə görə fərqləndirilir?

A) elementlərin bölmə əlamətinə görə

B) predmet sahəsinin əks etmə üsulundan asılı olaraq

C) elementlərin nizama salma xarakterindən asılı olaraq

D) predmet sahəsinin təsvir etmə əlamətinə görə

E) verilənlərin göstərilmə üsuluna görə


12. Elementlər arasında aşkar şəkildə verilmiş əlaqələrin olmamasından asılı olaraq verilənlər strukturları necə adlandırılır?

A) əlaqəli strukturlar

B) əlaqəsiz strukturlar

C) statik strukturlar

D) yarımstatik strukturlar

E) dinamik strukturlar


13. Elementlər arasında aşkar şəkildə verilmiş əlaqələrin olmasından asılı olaraq verilənlər strukturları necə adlandırılır?

A) yarımstatik strukturlar

B) əlaqəsiz strukturlar

C) dinamik strukturlar

D) statik strukturlar

E) əlaqəli strukturlar


14. Əlaqəsiz strukturlar hansılardır?

A) struktur elementlərinin nizamlanmış olduğu halda

B) elementlər arasında aşkar şəkildə əlaqələri olan verilənlər

C) elementlərin sayının və (yaxud) əlaqələrinin dəyişdiyi halda

D) verilənlər strukturunun dəyişkən olduğu halda

E) elementlər arasında aşkar şəkildə əlaqələri olmayan verilənlər


15. Əlaqəli strukturlar hansılardır?

A) elementlərin sayının və (yaxud) əlaqələrinin dəyişdiyi halda

B) elementlər arasında aşkar şəkildə əlaqələri olan verilənlər

C) verilənlər strukturunun dəyişkən olduğu halda

D) verilənlər strukturunun dəyişkən olmadığı halda

E) elementlər arasında aşkar şəkildə əlaqələri olmayan verilənlər

16. Aşağıda sadalananlardan əlaqəsiz strukturları göstərin:

A) vektorlar, əlaqəli siyahılar

B) əlaqəli siyahılar

C) xətti əlaqəli siyahılar

D) budaqlanan əlaqəli siyahılar

E) vektorlar, massivlər, sətirlər


17. Aşağıda sadalananlardan əlaqəli strukturları göstərin:

A) massivlər

B) vektorlar

C) əlaqəli siyahılar

D) sətirlər

E) növbələr


18. Verilənlər strukturunun dəyişkənliyi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) verilənlər strukturunun nizamlanmış halda olması

B) elementlər arasında aşkar şəkildə əlaqələrin olmaması

C) elementlər arasında aşkar şəkildə əlaqələrin olması

D) strukturun elementlərin yaddaşda qarşılıqlı yerləşməsi

E) strukturun elementlərin sayının və (yaxud) əlaqələrinin dəyişməsi


19. Aşağıda sadalananlardan dəyişkənlik əlamətinə görə fərqlənən verilənlər strukturları göstərin:

A) əlaqəli

B) statik

C) əlaqəsiz

D) xətti

E) qeyri-xətti


20. Aşağıda sadalananlardan dəyişkənlik əlamətinə görə fərqlənən verilənlər strukturları göstərin:

A) qeyri-xətti

B) əlaqəli

C) əlaqəsiz

D) xətti

E) yarımstatik


21. Aşağıda sadalananlardan dəyişkənlik əlamətinə görə fərqlənən verilənlər strukturları göstərin:

A) xətti


B) əlaqəli

C) əlaqəsiz

D) dinamik

E) qeyri-xətti


22. Əməli verilənlər strukturları hansılardır?

A) baza, əlaqəli, xətti, dinamik

B) baza, statik, yarımstatik, dinamik

C) statik, əlaqəsiz, qeyri-xətti, dinamik

D) əlaqəli, yarımstatik, dinamik, xətti

E) baza, statik, əlaqəli, xətti


23. Aşağıda sadalananlardan elementlərin nizamlanması əlamətinə görə fərqlənən verilənlər strukturları göstərin:

A) əlaqəsiz

B) əlaqəli

C) statik

D) xətti

E) dinamik


24. Aşağıda sadalananlardan elementlərin nizamlanması əlamətinə görə fərqlənən verilənlər strukturları göstərin:

A) əlaqəsiz

B) yarımstatik

C) əlaqəli

D) qeyri-xətti

E) statik


25. Hər hansı verilənlər strukturları üzərində hansı əməliyyatlar aparıla bilər?

A) seçim, yaradılma, ləğv etmə, cəmləmə

B) cəmləmə, seçim, ləğv etmə, yeniləşdirmə

C) çıxma, yeniləşdirmə, cəmləmə, ləğv etmə

D) yaradılma, ləğv etmə, seçim, yeniləşdirmə

E) yeniləşdirmə, çıxma, seçim, yaradılma


26. Yaradılma əməliyyatı dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) verilənlər ləğv olunur

B) verilənlər strukturu üçün yaddaşda yer ayrılır

C) struktur daxilində verilənlərə müraciət təşkil edilir

D) verilənlərə müraciət etmək üçün bir üsul seçilir

E) verilənlər strukturunda verilənlərin qiymətləri dəyişdirilir


27. Aşağıda sadalananlardan açara görə verilənlərə müraciəti reallaşdıran üsulu göstərin:

A) biliklərin ədəbiyyatdan əldə etmə üsulları

B) korrelyasiya analizi üsulları

C) ehtimal nəzəriyyəsinin üsulları

D) ağacvari axtarış üsulları

E) aktiv üsullar


28. Aşağıda sadalananlardan açara görə verilənlərə müraciəti reallaşdıran üsulu göstərin:

A) aktiv üsullar

B) korrelyasiya analizi üsulları

C) passiv üsullar

D) biliklərin ədəbiyyatdan əldə etmə üsulları

E) xeşləşmə üsulları


29. Hansı ağac nizamlanmış adlanır?

A) ağacda ümumi ilkini olmayan törənmiş düyünlər arasında tərtib əhəmiyyətli olduqda

B) ağacda ümumi ilkini olmayan törənmiş düyünlər arasında tərtib əhəmiyyətli olmadıqda

C) ağacda ümumi ilkini olan törənmiş düyünlər arasında tərtib əhəmiyyətli olduqda

D) ağacda törənmiş düyünlər arasında tərtib nəzərə alınmadıqda

E) ümumi kökə malik olmayan altağaclarda tərtibləri nəzərə alınmadıqda


30. Hansı ağac binar adlandırılır?

A) tərtibi 6-dan böyük olmayan nizamlanmış ağac

B) tərtibi 3-dən böyük olmayan nizamlanmış ağac

C) tərtibi 4-dən böyük olmayan nizamlanmış ağac

D) tərtibi 5-dən böyük olmayan nizamlanmış ağac

E) tərtibi 2-dən böyük olmayan nizamlanmış ağac


31. Tarazdırılmış ağac hansıdır?

A) hər bir düyünün sol altağacın hündürlüyü sağ tərəfin hündürlüyündən ən azı üç vahid fərqlənən binar ağac

B) hər bir düyünün sol altağacın hündürlüyü sağ tərəfin hündürlüyündən ən azı iki vahid fərqlənən binar ağac

C) hər bir düyünün sol altağacın hündürlüyü sağ tərəfin hündürlüyündən ən azı bir vahid fərqlənən binar ağac

D) hər bir düyünün sol altağacın hündürlüyü sağ tərəfin hündürlüyündən ən azı dörd vahid fərqlənən binar ağac

E) hər bir düyünün sol altağacın hündürlüyü sağ tərəfin hündürlüyündən ən azı beş vahid fərqlənən binar ağac


32. Hansı ağac B-ağac adlandırılır?

A) binar ağac

B) 2n tərtibli çox budağlanan ağac

C) 2n+1 tərtibli çox budağlanan ağac

D) məkan verilənlərə müraciəti təşkil etmək üçün indeksli struktur

E) tarazdırılmış ağac


33. Hansı ağac B+ ağacı adlandırılır?

A) məkan verilənlərə müraciəti təşkil etmək üçün indeksli struktur

B) 2n tərtibli çox budağlanan ağac

C) binar ağac

D) həqiqi qiymətləri yalnız yarpaqlarda (son düyünlərdə) olan B-ağac

E) çox tarazdırılmış ağac


34. Verilənlərin təqdim etmə məsələləri hansı əməliyyatlarla əlaqəlidir?

A) proqramların silinməsi

B) verilənlərin ranqlanması

C) verilənlərin nömrənlənməsi

D) proqramların yaradılması

E) verilənlərin seçimi


35. Verilənlərin təqdim etmə məsələləri hansı əməliyyatlarla əlaqəlidir?

A) verilənlərin nömrənlənməsi

B) verilənlərin ranqlanması

C) verilənlərin dəyişdirilməsi

D) proqramların yaradılması

E) proqramların silinməsi


36. Verilənlərin təqdim etmə məsələləri hansı əməliyyatlarla əlaqəlidir?

A) proqramların yaradılması

B) verilənlərin ranqlanması

C) verilənlərin nömrənlənməsi

D) verilənlərin daxil etməsi

E) proqramların silinməsi


37. Verilənlərin təqdim etmə məsələləri hansı əməliyyatlarla əlaqəlidir?

A) proqramların silinməsi

B) verilənlərin ranqlanması

C) verilənlərin nömrənlənməsi

D) proqramların yaradılması

E) verilənlərin xaric etməsi


38. «Mahiyyət-əlaqə» modeli (ER-model) hansı məqsədlərə xidmət edir?

A) verilənlərin seçimi üçün

B) verilənlərin xaric etməsi üçün

C) verilənlərin daxil etməsi üçün

D) verilənlərin dəyişdirilməsi üçün

E) verilənlərin məntiqi təqdim etməsi üçün


39. Mahiyyətin (entity) tərifini verin:

A) kortejin mümkün qiymətlər çoxluğu

B) başqa obyektlərdən fərqləndirən bir üsulla təyin edilməyən obyekt

C) atributun təyin etmə oblastı

D) atributun mümkün qiymətlər çoxluğu

E) başqa obyektlərdən fərqləndirən bir üsulla təyin oluna bilən obyekt


40. Binar əlaqə hansıdır?

A) beş mahiyyəti birləşdirən əlaqə

B) üç mahiyyəti birləşdirən əlaqə

C) iki mahiyyəti birləşdirən əlaqə

D) n+1 mahiyyətləri birləşdirən əlaqə

E) n mahiyyətləri birləşdirən əlaqə


41. Atribut nədir?

A) sətir

B) yazı

C) verilənlərin maşın təqdimatı

D) verilənlər tipi

E) verilənlər strukturunun ən kiçik vahidi


42. İerarxik verilənlər bazasında ƏLAVƏ ETMƏK əməliyyatı nədən ibarətdir?

A) köklü yazıların ardıcıl baxılmasından

B) əvvəlcədən götürülmüş yazının qiymətinin dəyişdirilməsindən

C) yazının silinməsindən

D) verilənlər bazasına yeni yazının əlavə edilməsindən

E) köklü yazının açar qiymətinə görə çıxardılmasından


43. İerarxik verilənlər bazasında DƏYİŞDİRMƏK əməliyyatı nədən ibarətdir?

A) köklü yazıların ardıcıl baxılmasından

B) verilənlər bazasına yeni yazının əlavə edilməsindən

C) yazının silinməsindən

D) əvvəlcədən götürülmüş yazının qiymətinin dəyişdirilməsindən

E) köklü yazının açar qiymətinə görə çıxardılmasından


44. İerarxik verilənlər bazasında SİLMƏK əməliyyatı nədən ibarətdir?

A) köklü yazının açar qiymətinə görə çıxardılmasından

B) əvvəlcədən götürülmüş yazının qiymətinin dəyişdirilməsindən

C) verilənlər bazasına yeni yazının əlavə edilməsindən

D) köklü yazıların ardıcıl baxılmasından

E) yazının və onun bütün tabe olan yazıların silinməsindən


45. İerarxik verilənlər bazasında ÇIXARTMAQ əməliyyatı nədən ibarətdir?

A) verilənlər bazasına yeni yazının əlavə edilməsindən

B) yazının və onun bütün tabe olan yazıların silinməsindən

C) əvvəlcədən götürülmüş yazının qiymətinin dəyişdirilməsindən

D) köklü yazının açar qiymətinə görə çıxardılmasından

E) köklü yazıların ardıcıl baxılmasından


46. Şəbəkə modellərin ierarxik modellərdən fərqi nədədir?

A) yazı bir qrup münasibətinin üzvüdür

B) yazı yalnız bir qrup münasibətinin üzvü ola bilər

C) yazı bir neçə qrup münasibətlərinin üzvü ola bilməz

D) yazı heç bir qrup münasibətin üzvü deyil

E) yazı birdən çox qrup münasibətlərinin üzvü ola bilər


47. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində tabe olan yazıların nizamlanma üsullardan birini göstərin:

A) fiksə edilmiş

B) ardıcıl

C) paralel

D) avtomatlaşdırılmış

E) ixtiyari


48. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində tabe olan yazıların nizamlanma üsullardan birini göstərin:

A) paralel

B) ardıcıl

C) xronoloji

D) avtomatlaşdırılmış

E) fiksə edilmiş


49. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində tabe olan yazıların nizamlanma üsullardan birini göstərin:

A) paralel

B) ardıcıl

C) əks xronoloji

D) avtomatlaşdırılmış

E) fiksə edilmiş

50. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində tabe olan yazıların nizamlanma üsullardan birini göstərin:

A) ardıcıl

B) çeşidləndirilmiş

C) paralel

D) avtomatlaşdırılmış

E) fiksə edilmiş


51. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində tabe olan yazıların daxil etmə rejimlərdən birini göstərin:

A) ardıcıl

B) ixtiyari

C) xronoloji

D) çeşidləndirilmiş

E) avtomatik


52. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində tabe olan yazıların daxil etmə rejimlərdən birini göstərin:

A) xronoloji

B) ixtiyari

C) əl ilə

D) çeşidləndirilmiş

E) ardıcıl


53. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində qrup münasibətlərdə tabe olan yazıların üzvlüyünün siniflərdən birini göstərin:

A) ixtiyari

B) fiksə edilmiş

C) avtomatik

D) əl ilə

E) xronoloji


54. Aşağıda sadalananlardan Microsoft Access-də qəbul edilən terminologiyaya görə relyasiya cədvəllərin strukturunu göstərin:

A) sütunlar və yazılar

B) sahələr və sətirlər

C) sütunlar və sətirlər

D) sahələr və yazılar

E) cümlələr


55. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində qrup münasibətlərdə tabe olan yazıların üzvlüyünün siniflərdən birini göstərin:

A) əl ilə

B) ixtiyari

C) avtomatik

D) mütləq

E) xronoloji


56. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində qrup münasibətlərdə tabe olan yazıların üzvlüyünün siniflərdən birini göstərin:

A) xronoloji

B) ixtiyari

C) avtomatik

D) əl ilə

E) qeyri-mütləq


57. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində verilənlər üzərində aparılan əməliyyatlardan birini göstərin:

A) dəyişdirmək

B) birləşdirmək

C) əlavə etmək

D) fiksə etmək

E) çevirmək


58. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində verilənlər üzərində əməliyyatlardan birini göstərin:

A) çevirmək

B) birləşdirmək

C) dəyişdirmək

D) fiksə etmək

E) qrup münasibətinə daxil etmək


59. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində verilənlər üzərində əməliyyatlardan birini göstərin:

A) dəyişdirmək

B) birləşdirmək

C) keçirtmək

D) fiksə etmək

E) çevirmək


60. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində verilənlər üzərində əməliyyatlardan birini göstərin:

A) dəyişdirmək

B) birləşdirmək

C) yeniləşdirmək

D) fiksə etmək

E) çevirmək


61. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində verilənlər üzərində əməliyyatlardan birini göstərin:

A) fiksə etmək

B) birləşdirmək

C) dəyişdirmək

D) çıxartmaq

E) çevirmək


62. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində verilənlər üzərində əməliyyatlardan birini göstərin:

A) dəyişdirmək

B) birləşdirmək

C) silmək

D) fiksə etmək

E) çevirmək


63. Aşağıda sadalananlardan şəbəkə modelində verilənlər üzərində əməliyyatlardan birini göstərin:

A) birləşdirmək

B) qrup münasibətindən xaric etmək

C) dəyişdirmək

D) fiksə etmək

E) çevirmək


64. Dekart hasili nədir?

A) şəklində çoxluq, harada

B) şəklində çoxluq, harada

C) şəklində çoxluq, harada

D) şəklində çoxluq, harada

E) şəklində çoxluq, harada


65. Münasibətin gücü nədir?

A) atributların sayı

B) cədvəllərin sayı

C) toplu cədvəllərin sayı

D) sahələrin sayı

E) kortejlərin sayı


66. Atribut nədir?

A) relyasiya münasibətini göstərən cədvəl

B) relyasiya münasibətini göstərən cədvəldə sətirlər

C) relyasiya münasibətini göstərən cədvəldə sətir

D) relyasiya münasibətini göstərən cədvəldə sütunlar

E) relyasiya münasibətini göstərən toplu cədvəllər


67. Münasibətin sxemi nədir?

A) kortejlərin sayı

B) qrup münasibət

C) relyasiya münasibətini göstərən cədvəldə sütunlar

D) relyasiya münasibətini göstərən cədvəl

E) «atributun adı – domenin adı» cütlüklərin adlandırılmış çoxluğu


68. Aşağıda sadalananlardan SQL dilinin altçoxluqlardan birini göstərin:

A) Sybase SQL Anywhere

B) Sybase SQL Server

C) SQL-DDL (Data Definition Language)

D) SEQUEL

E) SQL/DS


69. Aşağıda sadalananlardan SQL dilinin altçoxluqlardan birini göstərin:

A) SEQUEL

B) Sybase SQL Server

C) Sybase SQL Anywhere

D) SQL-DML (Data Manipulation Language)

E) SQL/DS


70. SQL dilində CHAR və CHAR(n) tipləri hansı verilənlər tipinə uyğundur?

A) vaxtın saxlanması üçün verilənlər tipi

B) dəyişən uzunluqlu simvol sətirləri

C) zaman intervalının saxlanması üçün verilənlər tipi

D) fiksə edilmiş uzunluqlu simvol sətirləri

E) zaman momentlərinin saxlanması üçün verilənlər tipi


71. SQL dilində VARCHAR(n) tipi hansı verilənlər tipinə uyğundur?

A) fiksə edilmiş uzunluqlu simvol sətirləri

B) dəyişən uzunluqlu simvol sətirləri

C) zaman intervalının saxlanması üçün verilənlər tipi

D) vaxtın saxlanması üçün verilənlər tipi

E) zaman momentlərinin saxlanması üçün verilənlər tipi


72. Aşağıda sadalananlardan hansı proqramda dəyişəni qlobal elan edilmişdir?

A) # include main ( ) { int a=2; printf ("a=%3d\n",a) return 0;}

B) # include void main ( ) { int a=10; cout <

C) # include int main ( ) { int a=7; cout <

D) # include int main ( ) { int a=8; printf ("a=%d\n",a) return 0;}

E) # include int a; void main ( ) {cout <
73. Aşağıda sadalananlardan hansı proqramda dəyişəni lokal elan edilmişdir?

A) # include int a; int main ( ) {cout <

B) # include int a; void main ( ) {cout <

C) # include void main ( ) { int a=10; cout <

D) # include int a; main ( ) {int a=3; printf("a=%d\n",a) return 0;}

E) # include int a;void main ( ) {int a=5; printf("a=%2d\n",a)}


74. C++ dilində struktur (structure) dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) müxtəlif tipli verilənlər

B) tam tipli dəyişənlər

C) char tipli dəyişənlər

D) məntiqi əlaqəli olmayan dəyişənlər

E) ümumi ada malik olan dəyişənlər toplusu


75. С++-da struktur (structure) necə elan edilir?

A) struct identifikator {case sabit1: operator 1 default: operator}

B) struct ifadə {case sabit 1: operator 1 … case sabit N: operator N};

C) struct identifikator {case sabit N: operator N};

D) struct ifadə {case sabit N: operator N default: operator};

E) struct identifikator {strukturun elementlərinin elan edilməsi};


76. C++-də simvol dəyişəninə göstəricinin (pointer) elan edilməsini göstərin:

A) double *ps

B) int *ps

C) char *ps

D) float *ps

E) short *ps


77. C++-də sətirlərin emalı funksiyaları hansı kitabxanaya aiddir?

A) iostream.h

B) string.h

C) stdio.h

D) conio.h

E) stdafx.h


78. C++-də hansı funksiya sətrin uzunluğunu müəyyən etmək üçün istifadə edilir?

A) cout( )

B) printf( )

C) cin( )

D) strlen( )

E) puts( )


79. C++-də hansı funksiya sətirlərin birləşdirilməsi üçün istifadə edilir?

A) cout( )

B) printf( )

C) strlen( )

D) strcat( )

E) cin( )


80. C++-də hansı funksiya ilə sətri sürüşən nöqtəli ədədə çevirmək mümkündür?

A) cin( )

B) strcat( )

C) strlen( )

D) atoi( )

E) atof( )


81. C++-də hansı funksiya ilə sətri tam ədədə çevirmək mümkündür?

A) puts( )

B) strcat( )

C) strlen( )

D) atof( )

E) atoi( )


82. C++-də hansı funksiya ilə sətri uzun tam ədədə çevirmək mümkündür?

A) delete( )


Yüklə 425,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə