VeriLƏNLƏRİn və BİLİKLƏRİn strukturlari və modelləRİ 843 a1, a2 qrupları


A) main( ) {int number; char name[50]; int age; return 0;}Yüklə 425,53 Kb.
səhifə3/4
tarix06.05.2018
ölçüsü425,53 Kb.
#41790
1   2   3   4

A) main( ) {int number; char name[50]; int age; return 0;}


B) main( ) {int number; char name[50]; int age;}

C) main( ) {int number; char name[50]; int age;} return 0;


D) struct Person {int nomre; char adi[50]; int yasi;};


E) int main( ) {int number; char name[50]; int age; return 0;}
280. C++ dilinin notasiyasını istifadə etməklə mahiyyəti hansı açar sözlə təsvir etmək olar?

A) strlen

B) strcat

C) struct

D) strcpy

E) string


281. Verilənlər modellərində atribut başqa cür necə adlanır?

A) kortej

B) sətir

C) yazı


D) sahə

E) cədvəl


282. Domen nədir?

A) sətrin qiymətlər çoxluğu

B) yazının mümkün qiymətlər çoxluğu

C) kortejin qiymətlər çoxluğu

D) cədvəlin qiymətlər çoxluğu

E) atributun qiymətlər çoxluğu (təyin etmə oblastı)


283. Atributun qiymətlər çoxluğu necə adlanır?

A) cədvəl

B) sətir

C) yazı


D) kortej

E) domen
284. Mahiyyətin açarı nəyə deyilir?

A) verilmiş mahiyyəti unikal müəyyən edən bir və ya bir neçə cədvəlləri

B) verilmiş mahiyyəti unikal müəyyən edən bir və ya bir neçə sətirləri

C) verilmiş mahiyyəti unikal müəyyən edən bir və ya bir neçə yazıları

D) verilmiş mahiyyəti unikal müəyyən edən bir və ya bir neçə kortejləri

E) verilmiş mahiyyəti unikal müəyyən edən bir və ya bir neçə atributları
285. Mahiyyəti unikal müəyyən edən bir və ya bir neçə atributları necə adlanır?

A) yazı


B) sətir

C) mahiyyətin açarı

D) kortej

E) cədvəl


286. «Mahiyyət-əlaqə» (ER-model) modelində əlaqə nədir?

A) bir neçə yazılar arasında qurulan assosiasiya

B) bir neçə mahiyyətlər arasında qurulan assosiasiya

C) bir neçə sətirlər arasında qurulan assosiasiya

D) bir neçə domenlər arasında qurulan assosiasiya

E) bir neçə kortejlər arasında qurulan assosiasiya


287. Bir neçə mahiyyətlər arasında qurulan assosiasiya necə adlanır?

A) domen


B) mahiyyət

C) atribut

D) əlaqə

E) mahiyyətlər çoxluğu


288. «Mahiyyət-əlaqə» modelində əlaqələr toplusu (relationship set) nədir?

A) kortejlər arasında münasibət

B) n (n=1 olduqda) mahiyyətlər (mahiyyətlərdən hər biri bəzi mahiyyətlər çoxluğuna aid deyil) arasında münasibət

C) n mahiyyətlər (mahiyyətlərdən hər biri bəzi mahiyyətlər çoxluğuna aid deyil) arasında münasibət

D) n (həm də, n≥2 olduqda) mahiyyətlər (mahiyyətlərdən hər biri bəzi mahiyyətlər çoxluğuna aiddir) arasında münasibət

E) yazılar arasında münasibət


289. n (həm də, n≥2 olduqda) mahiyyətlər arasında münasibət necə adlanır?

A) atributlar toplusu

B) mahiyyətlər toplusu

C) domenlər toplusu

D) əlaqələr toplusu

E) mahiyyət


290. Əlaqənin qüvvəti nədir?

A) başqa mahiyyətlə əlaqələr toplusu vasitəsilə assosiasiya edilə biləcək əlaqələrin sayı

B) başqa mahiyyətlə əlaqələr toplusu vasitəsilə assosiasiya edilə biləcək domenlərin sayı

C) başqa mahiyyətlə əlaqələr toplusu vasitəsilə assosiasiya edilə biləcək atributların sayı

D) başqa mahiyyətlə əlaqələr toplusu vasitəsilə assosiasiya edilə biləcək mahiyyətlərin sayı

E) başqa mahiyyətlə əlaqələr toplusu vasitəsilə assosiasiya edilə biləcək topluların sayı


291. Başqa mahiyyətlə əlaqələr toplusu vasitəsilə assosiasiya edilə biləcək mahiyyətlərin sayı necə adlanır?

A) atributlar qüvvəti

B) mahiyyətlər qüvvəti

C) domenlər qüvvəti

D) əlaqənin qüvvəti

E) mahiyyətlər topusunun qüvvəti


292. Aşağıda sadalananlardan biliklər təsnifatının kateqoriyalardan birini göstərin:

A) dilçilik

B) semantik

C) sintaktik

D) deklarativ

E) nəzəri


293. Aşağıda sadalananlardan biliklər təsnifatının kateqoriyalardan birini göstərin:

A) semantik

B) dərin

C) sintaktik

D) dilçilik

E) nəzəri


294. İerarxik verilənlər modelində aqreqat nədir?

A) kortejlərin adlandırılmış çoxluğu

B) yazıların adlandırılmış çoxluğu

C) atributların adlandırılmış çoxluğu

D) açarların adlandırılmış çoxluğu

E) sətirlərin adlandırılmış çoxluğu


295. İerarxik verilənlər modelində atributların adlandırılmış çoxluğu necə adlanır?

A) sətirlər

B) yazı

C) kortejD) açarlar

E) aqreqat


296. İerarxik tipli VBİS-lərdə verilənlərin təşkilini hansı terminlərlə müəyyən etmək olar?

A) cədvəl, aqreqat, əlaqələr toplusu, atribut

B) sahə, aqreqat, yazı, münasibət, mahiyyət

C) sətir, mahiyyətlər toplusu, ilkin açar

D) sütun, əlaqənin qüvvəti, domen, mahiyyət

E) element, aqreqat, yazı (qrup), qrup münasibəti, verilənlər bazası


297. Yazının tərifini verin

A) açarların və atributların adlandırılmış məcmusu

B) kortejlərin adlandırılmış məcmusu

C) sətirlərin adlandırılmış məcmusu

D) açarların adlandırılmış məcmusu

E) atributların adlandırılmış məcmusu


298. İerarxik tipli VBİS-lərdə yazının tipi necə müəyyən edilir?

A) onun sətirlərin tərkibi ilə

B) onun atributlarının tərkibi ilə

C) onun kortejlərin tərkibi ilə

D) onun açarların tərkibi ilə

E) cədvəllərin tərkibi ilə


299. İerarxik tipli VBİS-lərdə qrup münasibət nədir?

A) açarların ierarxik toplusu

B) atributların ierarxik toplusu

C) kortejlərin ierarxik toplusu

D) sətirlərin ierarxik toplusu

E) iki tip yazılar arasında ierarxik münasibət


300. İerarxik tipli VBİS-lərdə iki tip yazılar arasında ierarxik münasibət necə adlanır?

A) qrup əlaqələr

B) kortejlər toplusu

C) mahiyyətlər qrupu

D) əlaqələr toplusu

E) qrup münasibəti


301. İerarxik tipli VBİS-lərdə valideyn yazı (qrup münasibətinin sahibi) necə adlanır?

A) ilkin yazı

B) ilkin element

C) ilkin aqreqat

D) ilkin domen

E) ilkin münasibət


302. İerarxik tipli VBİS-lərdə ilkin yazı hansıdır?

A) tabe olan element (qrup münasibətinin üzvü)

B) valideyn yazı (qrup münasibətinin sahibi)

C) valideyn aqreqat (qrup münasibətinin sahibi)

D) tabe olan domen (qrup münasibətinin üzvü)

E) valideyn münasibət (qrup münasibətinin sahibi)


303. İerarxik tipli VBİS-lərdə övlad yazılar (qrup münasibətinin üzvləri) necə adlanır?

A) tabe olan aqreqat

B) valideyn yazılar

C) tabe olan yazılar

D) tabe olan domenlər

E) tabe olan münasibətlər


304. İerarxik tipli VBİS-lərdə tabe olan yazılar hansılardır?

A) tabe olan domen (qrup münasibətinin üzvü)

B) valideyn yazı (qrup münasibətinin sahibi)

C) valideyn aqreqat (qrup münasibətinin sahibi)

D) övlad yazılar (qrup münasibətinin üzvləri)

E) valideyn münasibət (qrup münasibətinin üzvü)


305. İerarxik modeldə qrup münasibətlər üçün hansı rejim təmin edilir?

A) avtomatlaşdırılmış daxil etmə rejimi və ixtiyari üzvlülük

B) əl ilə daxil etmə rejimi və qeyd edilmiş üzvlülük

C) avtomatik daxil etmə rejimi və ixtiyari üzvlülük

D) avtomatlaşdırılmış daxil etmə rejimi və qeyd edilmiş üzvlülük

E) avtomatik daxil etmə rejimi və qeyd edilmiş üzvlülük


306. İerarxik modeldə qrup münasibətlər qrafiki necə təsvir edilir?

A) yönəldilmiş qrafın qövsü ilə

B) piktoqramlarla

C) punktirli xəttlərlə

D) kəsilməz xəttlərlə

E) dairələrlə


307. İerarxik modeldə yazıların tipləri qrafiki necə təsvir edilir?

A) piktoqramlarla

B) təpələrlə

C) punktirli xəttlərlə

D) kəsilməz xəttlərlə

E) xəttlərlə


308. İerarxik tipli VBİS-lərdə verilənlərin təşkilini hansı terminlərlə müəyyən etmək olar?

A) sətir, mahiyyətlər toplusu, ilkin açar

B) sahə, aqreqat, yazı, münasibət, mahiyyət

C) element, aqreqat, yazı (qrup), qrup münasibəti, verilənlər bazası

D) sütun, əlaqənin qüvvəti, domen, mahiyyət

E) cədvəl, aqreqat, əlaqələr toplusu, atribut


309. Aşağıda sadalananlardan biliklər təsnifatının kateqoriyalardan birini göstərin:

A) dilçilik

B) semantik

C) sintaktik

D) prosedur

E) nəzəri


310. Şəbəkə verilənlər modelində qrup münasibətinin hər bir nüsxəsi hansı əlamətlərlə xarakterizə olunur?

A) tabe olan yazıların yeniləşdirmə rejimi

B) tabe olan yazıların silinmə rejimi

C) tabe olan yazıların birləşdirmə rejimi

D) tabe olan yazıların əlavə etmə rejimi

E) tabe olan yazıların nizamlanma üsulu


311. Aşağıda sadalananlardan kompyuterdə emalı zamanı biliklərin dəyişmə etaplarından birini qeyd edin:

A) biliklərin təmsil etmə dillərində təsvir olunmuş biliklər (produksiya dilləri, semantik şəbəkələr, freymlər)

B) xətti strukturların qurulması

C) qeyri- xətti strukturların qurulması

D) ekstensionalın müəyyən edilməsi

E) intensionalın müəyyən edilməsi


312. Aşağıda sadalananlardan kompyuterdə emalı zamanı biliklərin dəyişmə etaplarından birini qeyd edin:

A) xətti strukturlar

B) biliklər bazaları

C) qeyri- xətti strukturlar

D) ekstensional

E) intensional


313. Aşağıda sadalananlardan biliklər təsnifatının kateqoriyalardan birini göstərin:

A) sintaktik

B) semantik

C) səthi

D) dilçilik

E) nəzəri


314. Şəbəkə verilənlər modelində qrup münasibətinin hər bir nüsxəsi hansı əlamətlərlə xarakterizə olunur?

A) tabe olan yazıların əlavə etmə rejimi

B) tabe olan yazıların silinmə rejimi

C) tabe olan yazıların birləşdirmə rejimi

D) tabe olan yazıların daxil etmə rejimi

E) tabe olan yazıların yeniləşdirmə rejimi


315. Psixoloji aspektdə biliklərin çıxarılması prosesi necə baş verir?

A) müzakirəsiz

B) ekspertin şəxsi fəaliyyəti prosesində

C) biliklər üzrə mühəndisin şəxsi fəaliyyəti prosesində

D) analitikin şəxsi fəaliyyəti prosesində

E) sistem tədqiqatçıların bilavasitə ünsiyyəti prosesində


316. İnqve-Miller ədədini göstərin:

A) 7 ± 2


B) 3 ± 2

C) 4 ± 2


D) 5 ± 2

E) 6 ± 2
317. Biliklərin çıxarılması proseduru nəyi nəzərdə tutur?

A) biliklərin formalaşmasını

B) biliklər üzrə mühəndisin və biliklər mənbəyinin bilavasitə canlı təmasını

C) biliklərin əldə edilməsini

D) biliklər bazasının qurulmasını

E) verilənlər modellərinin, üsullarının və alqoritmlərinin işlənməsini
318. Biliklərin çıxarılması prosesinin müvəffəqiyyətli keçirilməsi üçün biliklər üzrə mühəndisin söylədiyi cümlələrin uzunluğu neçə olmalıdır?

A) 4 ± 2


B) 3 ± 2

C) 7 ± 2


D) 5 ± 2

E) 6 ± 2
319. Şəbəkə modelində ƏLAVƏ ETMƏK əməliyyatı verilənlər üzərində hansı əməliyyatın aparılmasını nəzərdə tutur?

A) əvvəlcədən çıxarılan yazının elementlərinin qiymətini dəyişdirmək

B) mövcud tabe olan yazını sahib-yazı ilə əlaqələndirmək

C) mövcud tabe olan yazını başqa sahib-yazı ilə həmin qrup münasibətində əlaqələndirmək

D) verilənlər bazasına yazını daxil etmək, və, daxil etmə rejimindən asılı olaraq, ya onu qrup münasibətinə daxil etmək (orada o tabe olan elan edilmişdir), ya da heç bir qrup münasibətinə daxil etməmək

E) açarın qiymətinə görə ardıcıl olaraq yazıları çıxartmaq
320. Şəbəkə modelində QRUP MÜNASİBƏTİNƏ DAXİL ETMƏK əməliyyatı verilənlər üzərində hansı əməliyyatın aparılmasını nəzərdə tutur?

A) açarın qiymətinə görə ardıcıl olaraq yazıları çıxartmaq

B) verilənlər bazasına yazını daxil etmək, və, daxil etmə rejimindən asılı olaraq, ya onu qrup münasibətinə daxil etmək (orada o tabe olan elan edilmişdir), ya da heç bir qrup münasibətinə daxil etməmək

C) mövcud tabe olan yazını başqa sahib-yazı ilə həmin qrup münasibətində əlaqələndirmək

D) əvvəlcədən çıxarılan yazının elementlərinin qiymətini dəyişdirmək

E) mövcud tabe olan yazını sahib-yazı ilə əlaqələndirmək


321. Şəbəkə modelində DƏYIŞDIRMƏK əməliyyatı verilənlər üzərində hansı əməliyyatın aparılmasını nəzərdə tutur?

A) mövcud tabe olan yazını həmin qrup münasibətindən başqa sahib-yazı ilə əlaqələndirmək

B) mövcud tabe olan yazını sahib-yazı ilə əlaqələndirmək

C) verilənlər bazasına yazını daxil etmək, və, daxil etmə rejimindən asılı olaraq, ya onu qrup münasibətinə daxil etmək (orada o tabe olan elan edilmişdir), ya da heç bir qrup münasibətinə daxil etməmək

D) əvvəlcədən çıxarılan yazının elementlərinin qiymətini dəyişdirmək

E) açarın qiymətinə görə ardıcıl olaraq yazıları çıxartmaq


322. Şəbəkə modelində YENILƏŞDIRMƏK əməliyyatı verilənlər üzərində hansı əməliyyatın aparılmasını nəzərdə tutur?

A) mövcud tabe olan yazını sahib-yazı ilə əlaqələndirmək

B) əvvəlcədən çıxardılmış yazıda elementlərin qiymətini dəyişdirmək

C) verilənlər bazasına yazını daxil etmək, və, daxil etmə rejimindən asılı olaraq, ya onu qrup münasibətinə daxil etmək (orada o tabe olan elan edilmişdir), ya da heç bir qrup münasibətinə daxil etməmək

D) mövcud tabe olan yazını həmin qrup münasibətindən başqa sahib-yazı ilə əlaqələndirmək

E) açarın qiymətinə görə ardıcıl olaraq yazıları çıxartmaq


323. Şəbəkə modelində ÇIXARTMAQ əməliyyatı verilənlər üzərində hansı əməliyyatın aparılmasını nəzərdə tutur?

A) verilənlər bazasına yazını daxil etmək, və, daxil etmə rejimindən asılı olaraq, ya onu qrup münasibətinə daxil etmək (orada o tabe olan elan edilmişdir), ya da heç bir qrup münasibətinə daxil etməmək

B) mövcud tabe olan yazını sahib-yazı ilə əlaqələndirmək

C) ardıcıl olaraq, açarın qiymətinə görə yazıları çıxartmaq

D) mövcud tabe olan yazını həmin qrup münasibətindən başqa sahib-yazı ilə əlaqələndirmək

E) əvvəlcədən çıxardılmış yazıda elementlərin qiymətini dəyişdirmək


324. Şəbəkə modelində SİLMƏK əməliyyatı verilənlər üzərində hansı əməliyyatın aparılmasını nəzərdə tutur?

A) mövcud tabe olan yazını həmin qrup münasibətindən başqa sahib-yazı ilə əlaqələndirmək

B) mövcud tabe olan yazını sahib-yazı ilə əlaqələndirmək

C) verilənlər bazasına yazını daxil etmək, və, daxil etmə rejimindən asılı olaraq, ya onu qrup münasibətinə daxil etmək (orada o tabe olan elan edilmişdir), ya da heç bir qrup münasibətinə daxil etməmək

D) verilənlər bazasından yazını götürmək

E) əvvəlcədən çıxardılmış yazıda elementlərin qiymətini dəyişdirmək


325. Şəbəkə modelində QRUP MÜNASİBƏTİNDƏN XARİC ETMƏK əməliyyatı verilənlər üzərin­də hansı əməliyyatın aparılmasını nəzərdə tutur?

A) əvvəlcədən çıxardılmış yazıda elementlərin qiymətini dəyişdirmək

B) mövcud tabe olan yazını sahib-yazı ilə əlaqələndirmək

C) verilənlər bazasına yazını daxil etmək, və, daxil etmə rejimindən asılı olaraq, ya onu qrup münasibətinə daxil etmək (orada o tabe olan elan edilmişdir), ya da heç bir qrup münasibətinə daxil etməmək

D) mövcud tabe olan yazını həmin qrup münasibətindən başqa sahib-yazı ilə əlaqələndirmək

E) sahib-yazi və üzv-yazı arasında əlaqəni kəsmək


326. Verilənlərin relyasiya modelində kortejlərin miqdarı necə adlanır?

A) münasibətin gücü

B) münasibətin sxemi

C) münasibətin domeni

D) münasibətin qüvvəti

E) münasibətin strukturu


327. Verilənlərin relyasiya modelində çoxluqlarda təyin edilmiş münasibəti nədir?

A) Dekart hasilinin altçoxluğu

B) Dekart hasilinin altçoxluğu

C) Dekart hasilinin altçoxluğu

D) Dekart hasilinin altçoxluğu

E) Dekart hasilinin altçoxluğu


çoxluqları münasibətin domenləri adlanır
328. Verilənlərin relyasiya modelində çoxluqlarda təyin edilmiş münasibətin domeni nədir?

A) çoxluqları

B) çoxluqları

C) çoxluqları

D) çoxluqları

E) çoxluqları


329. Verilənlərin relyasiya modelində münasibətində çoxluqları necə adlanır?

A) münasibətin gücü

B) münasibətin güvvəti

C) münasibətin sxemi

D) münasibətin domeni

E) münasibətin strukturu


330. Verilənlərin relyasiya modelində çoxluqlarında təyin edilmiş münasibətində ədədi nəyi təyin edir?

A) münasibətin strukturu

B) münasibətin domeni

C) münasibətin gücü

D) münasibətin sxemi

E) münasibətin güvvəti


331. Verilənlərin relyasiya modelində atributun mümkün qiymətlər çoxluğu necə adlanır?

A) domen

B) kortej

C) yazı


D) sətir

E) açar
332. Relyasiya münasibətini ifadə edən cədvəldə sütunlar necə adlanır?

A) kortej

B) atribut

C) yazı

D) sətir


E) açar
333. «Atributun adı – domenin adı» cütlüklərinin adlandırılmış çoxluğu necə adlanır?

A) münasibətin gücü

B) münasibətin domeni

C) münasibətin sxemi

D) münasibətin güvvəti

E) münasibətin strukturu


334. «Atributun adı – domenin adı» cütlüklərinin adlandırılmış çoxluğunun gücü necə adlanır?

A) sxemin münasibəti

B) münasibətin sxemi

C) münasibətin domeni

D) münasibətin qüvvəti

E) münasibətin strukturu


335. Münasibətin qüvvəti nədir?

A) «atributun adı – domenin adı» cütlüklərinin adlandırılmış çoxluğunun gücü

B) «domenin adı – atributun adı» cütlüklərinin adlandırılmış çoxluğunun domeni

C) «atributun adı – domenin adı» cütlüklərinin adlandırılmış çoxluğunun strukturu

D) «domenin adı – atributun adı» cütlüklərinin adlandırılmış çoxluğunun sxemi

E) «atributun adı – domenin adı» cütlüklərinin adlandırılmış çoxluğunun sxemi


336. Verilənlər bazasının sxemi nəyə deyilir?

A) münasibətlərin adlandırılmış sxemlər toplusu

B) kortejlər toplusu

C) yazılar toplusu

D) cədvəllər toplusu

E) atributlar toplusu


337. Münasibətlərin adlandırılmış sxemlər toplusu necə adlanır?

A) kortejlər sxemi

B) verilənlər bazasının sxemi

C) yazılar sxemi

D) cədvəllər sxemi

E) atributlar sxemi


338. Verilənlərin relyasiya modelində açar nədir?

A) kortejləri birmənalı təyin edən sətrin qiyməti

B) kortejləri birmənalı təyin edən yazının qiyməti

C) kortejləri birmənalı təyin edən atributun qiyməti

D) kortejləri birmənalı təyin edən cədvəl

E) kortejləri birmənalı təyin edən sətirlər və sütünlar


339. Kortejləri birmənalı təyin edən atributun qiyməti necə adlanır?

A) kortej

B) sahə

C) yazı


D) açar

E) sxem
340. Aşağıda sadalananlardan SQL dilinin altçoxluqlardan birini qeyd edin:

A) SQL/DS

B) Sybase SQL Server

C) Sybase SQL Anywhere

D) SEQUEL

E) SQL-DCL (Data CONTROL Language)
341. SQL dilinin SQL-DDL altçoxluğuna hansı əmrlər aiddir?

A) CREATE DATABASE, CREATE TABLE, ALTER DATABASE, ALTER TABLE, DROP DATABASE, DROP TABLE

B) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER DATABASE, ALTER TABLE, RESTRICTION, PROJECTION

C) NEW, SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE DATABASE, CREATE TABLE, DROP DATABASE, DROP TABLE

D) RESTRICTION, PROJECTION, ALTER DATABASE, ALTER TABLE, DROP DATABASE, DROP TABLE

E) JOIN, UNION, CREATE DATABASE, CREATE TABLE, DROP DATABASE, DROP TABLE


342. SQL dilinin SQL-DDL altçoxluğuna hansı əmrlər aiddir?

A) verilənlərin əlavə edilməsi, dəyişdirilməsi, silinməsi; cədvəllərin yaradılması

B) verilənlər bazalarının yaradılması və silinməsi; cədvəllərin yaradılması, dəyişdirilməsi və silinməsi

C) verilənlər bazalarının yaradılması və silinməsi; verilənlərin dəyişdirilməsi, silinməsi və çıxarıl­ma­sı

D) cədvəllərin yaradılması, dəyişdirilməsi və silinməsi; verilənlərin əlavə edilməsi, dəyişdirilməsi

E) cədvəllərin yaradılması, dəyişdirilməsi və silinməsi; verilənlərin silinməsi və çıxarıl­ma­sı


343. SQL dilinin SQL-DML altçoxluğuna hansı əmrlər aiddir?

A) DROP, DELETE, JOIN, UNION

B) CREATE, DROP, PROJECTION, SELECT

C) SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

D) INSERT, UPDATE, DROP, ALTER

E) UPDATE, DELETE, CREATE, JOIN


344. SQL dilinin SQL-DML altçoxluğuna hansı əmrlər aiddir?

A) cədvəllərin yaradılması, dəyişdirilməsi, redaktə edilməsi və silinməsi

B) cədvəllərin əlavə edilməsi, dəyişdirilməsi, silinməsi və çıxarıl­ma­sı

C) verilənlər bazalarının əlavə edilməsi, dəyişdirilməsi, silinməsi və çıxarıl­ma­sı

D) verilənlərin əlavə edilməsi, dəyişdirilməsi, silinməsi və çıxarıl­ma­sı

E) verilənlərin yaradılması, dəyişdirilməsi, redaktə edilməsi, silinməsi və çıxarıl­ma­sı


345. SQL dilinin SQL-DCL altçoxluğuna hansı əmrlər aiddir?

A) CREATE, JOIN

A) SELECT, INSERT

B) CREATE, DROP

C) JOIN, UNION

D) DROP, ALTER

E) GRANT, REVOKE
346. SQL dilinin SQL-DCL altçoxluğuna hansı əmrlər aiddir?

A) verilənlərin idarəetmə dili

B) verilənlərin çıxarılması

C) verilənlərin əlavə edilməsi

D) verilənlərin dəyişdirilməsi

E) verilənlərin redaktə edilməsi


347. C++-də göstərici (pointer) nədir?

A) qiyməti başqa dəyişənlər toplusunun ünvanı olan dəyişənlər toplusu

B) qiyməti başqa dəyişənin ünvanı olan dəyişən

C) qiyməti başqa sabitlər toplusunun ünvanı olan sabitlər toplusu

D) qiyməti başqa strukturun ünvanı olan sabitlər toplusu

E) qiyməti başqa strukturun ünvanı olan dəyişənlər toplusu


348. C++-də göstəricinin (pointer) elanın formatını qeyd edin:

A) tip :: identifikator;

B) tip ? identifikator;

C) tip * identifikator;

D) tip + identifikator;

E) tip ++ identifikator;


349. C++-də bir neçə göstəricilərin (pointer) elanın formatını qeyd edin:

A) tip + identifikator 1, …, ++ identifikator N;

B) tip ? identifikator 1, …, ? identifikator N;

C) tip :: identifikator 1, …, :: identifikator N;

D) tip * identifikator 1, …, * identifikator N;

E) tip ++ identifikator 1, …, ++ identifikator N;


350. Aşağıda sadalananlardan göstəriciyə dəyişənin ünvanın mənsub etməsini əks edən proqramın fraqmentini qeyd edin:

A) int *px=- x;


Yüklə 425,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə