Vinarska ulica 14, 2000 Maribor tel.: (02) 228 49 00Yüklə 37,85 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.05.2018
ölçüsü37,85 Kb.
#41371


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor                                                                         

tel.: (02) 228 49 00 fax: (02) 251 94 82                                                                          

E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,                                                                           

http://www.kmetijski-zavod.si/  

 

                                                                                  OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV in ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA 

 

Datum: 24.6. 2016     

                           Številka: 6 

 

Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije že večinoma odcvetela, fenološka faza – BBCH 69 (konec cvetenja). V vinogradih, kjer je vinska trta popolnoma odcvetela, je sedaj čas za prvo zatiranje AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA 

(Scaphoideus titanus Ball.) - prenašalca zlate trsne rumenice, ki ga trenutno najdemo v stadiju ličinke L2, deloma pa že 

tudi  v  stadiju  L3.  Škropljenje  naj  bo  opravljeno  najkasneje  do  6.  julija

,  vendar  ne  pred  povsem  zaključenim 

cvetenjem vseh sort v vinogradu!

 

Zatiranje ameriškega škržatka je v skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne 

rumenice (UL RS, št. 48/14) obvezno za vse imetnike trte in sicer:  

- v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v 

žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih (območje celotne Štajerske in Prekmurja). 

- v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije  

 

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi), je obvezno najmanj 1 tretiranje. Tretiranje opravimo, ko je trta povsem odcvetela, pri tem dajemo 

prednost pripravku Actara 25 WG (aktivna snov tiametoksam) v odmerku 200g/ha. Pripravek Actara 25 WG je sistemični 

insekticid z rezidualnim načinom delovanja, ki učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato tretiranja običajno ni potrebno 

ponoviti.  

Možno je uporabiti tudi  pripravek  Reldan 22 EC, ki pa se lahko uporabi  le enkrat letno, zato je njegova uporaba  bolj 

smiselna za drugo tretiranje ameriškega škržatka v času zatiranja drugega rodu grozdnih sukačev.  

Mogoče je uporabiti še  Decis 2,5 EC ali Decis ali Gat decline 2,5 EC v 0,5L/ha ali Kenyatox verde v 0,7-0,8 l/ha ali 

Valentin eko insekticid iz naravnega piretrina v 0,07-0,08% konc.Biotip floral ali Flora verde v 1,6 l/ha. 

 

Če  za  prvo  tretiranje  namesto  pripravka  Actara  25  WG  uporabimo  katero  drugo  izmed  sredstev,  ki  so  dovoljenja  za zatiranje ameriškega škržatka, je potrebno tretiranje ponoviti v 2. napovedanem roku. Delovanje ostalih sredstev je namreč 

krajše in so manj učinkovita (samo teden do 10 dni).  

 

V  ekološki  pridelavi  je  potrebno  opraviti  dve  tretiranji  s  pripravki  na  podlagi  piretrina:  Kenyatox  verde,  Flora  verde, Valentin eko insekticid iz nar. piretrina konc., Biotip floral.  

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je treba na območju celotne Slovenije opraviti vsaj 2 tretiranji. V matičnih 

vinogradih  je  dovoljena  je  uporaba  pripravkov:  Actara  25  WG  ali  Decis  2,5  EC  ali  pripravkov  na  podlagi  piretrina: 

Kenyatox verde, Flora verde, Valentin eko insekticid iz nar. piretrina konc., Biotip floral., v matičnjakih: Actara 25 

WG ali Decis 2,5 EC ter v  trsnicah: Actara 25 WG ali Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC. 

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno. Priporočljivo je opraviti vsaj eno 

tretiranje, če je ameriški škržatek v njih navzoč oziroma je populacija velika. Zato je priporočljivo spremljanje ulova z 

rumenimi lepljivimi ploščami.  

 

Opozarjamo, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na 

etiketiPri uporabi je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 

71/14).  

Uporaba pripravka Reldan 22 EC na razmejenih območjih zlate trsne rumenice je dovoljena v odmerku 1,6 L/ha, 

vendar se ga v tem odmerku sme uporabljati samo v vinogradih za pridelavo grozdja, ki je namenjeno za predelavo v vino

pri uporabi pa je treba zagotoviti varnostni pas 75 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda . Varnostni pas se lahko 

ob uporabi ustrezne tehnologije za zmanjšanje zanašanja (antidrift šobe) ustrezno zmanjša: 

 

Tip antidriftne šobe varnostni pas do meje brega voda 1. in 2. reda  

90 % zmanjšanje zanosa FFS 

15 m 

75 % zmanjšanje zanosa FFS 30 m 

50 % zmanjšanje zanosa FFS 

40 m 

                                                                                                                                                          OBRNI LIST 
 

Opozorila v primeru uporabe pripravka Reldan 22 EC  v odmerku 1,6 L/ha: 

Varstvo  pri  delu:  Pri  rokovanju  s  koncentriranim  sredstvom,  mešanju  škropilne  brozge,  polnjenju  in  čiščenju 

rezervoarja  mora delavec uporabljati zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice in zaščito za dihala (maska 

tipa  AIP2).  Pri  tretiranju  s  traktorsko  nošenim/vlečenim  pršilnikom  mora  delavec  uporabljati  zaščitne  rokavice,  delovno 

obleko,  pokrivalo  s  širokimi  krajci,  trpežno  obutev  in  zaščito  za  dihala  (maska  tipa  AIP2).  Pri  stiku  s  škropljenimi 

rastlinami po preteku delovne karence mora delavec uporabljati zaščitne rokavice.  

Delovna karenca: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen 12 dni po končanem tretiranju.  

Pripravek Reldan 22EC se izven razmejenih območij lahko uporabi le v odmerku 1L/ha 

Insekticid proti ameriškemu škržatku se lahko uporabi šele takrat, ko vinska trta popolnoma odcveti (VARSTVO 

ČEBEL !!!). Cvetočo podrast je potrebno pokositi, škropljenje pa opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele 

v panjih.       

Peronospora in oidij  

V vinogradih se je zaradi pogostih padavin v mesecu juniju pričela pojavljati peronospora vinske trte, zato za naslednje 

škropljenje  proti  tej  bolezni  priporočamo  uporabo  enega  od  kombiniranih  pripravkov  (sistemični  oz.  polsistemični  + 

kontaktni) kot so: Acrobat MZ WG (2,5 kg/ha) ali Antracol combi WP 62,8 (2,5 kg/ha) ali Alleato 80 WG (2,5 kg/ha) 

ali Curzate M (2-3 kg/ha) ali Enervin (2,5 kg/ha) ali Emendo F (1,5 kg/ha) ali Equation pro (0,4 kg/ha) ali Electis (1,5-

1,8 kg/ha) ali Fantic F WG (2 kg/ha) ali Forum MZ WG (2,5 kg/ha) ali Forum star (1,6 kg/ha) ali Galben M (2,5 kg/ha) 

ali Gett (2,5 kg/ha) ali Melody combi WG 65,3 (1,5 kg/ha) ali Mikal Flash (3-4 kg/ha) ali Mikal premium F (3 kg/ha) 

ali Momentum F (4 kg/ha) ali Momentum trio (3kg/ha) ali Moximate 725 WG oz. WP (1,9 kg/ha) ali Moximate plus 

(2,5 kg/ha) ali Mildicut (3 L/ha) ali Nautile DG (2,4 kg/ha) ali Orvego (0,8 L/ha) ali Pergado F (2-2,5 kg/ha) ali Pergado 

MZ (2,5 kg/ha) ali Pergado D (1,4 L/ha) ali Profiler (3 kg/ha) ali Profilux (1,25 kg/ha) ali Ridomil gold combi Pepite 

(2,5 kg/ha) ali Ridomil gold MZ Pepite (2,5 kg/ha) ali Revus (0,4 – 0,6 l/ha) ali Sfinga Extra WDG (1,5 kg/ha) ali Valis (1,5 kg/ha). Presledki med škropljenji s kombiniranimi pripravki naj ne bodo daljši kot 8-10 dni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pripravkom Revus, Profiler, Alleato 80 WG in Equation pro priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v 

vsaj polovičnem odmerku.  

Za preprečitev okužbe z oidijem vinske trte priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Falcon EC 460 (0,3 do 

0,4 L/ha) ali Crystal (0,16–0,2 l/ha) ali Collis (0,4 l/ha) ali Domark 100 EC (0,3 L/ha) ali Dynali (0,65 l/ha) ali Folicur 

EW 250 (0,4 L/ha) ali Karathane Gold 350 EC (0,6 l/ha) ali Kusabi 300 SC (0,25 L/ha) ali Luna experience (0,375 l/ha) 

ali Misha 20 EW (0,23 l/ha) ali Mystic 250 EC (0,4 l/ha) ali Nativo 75 WG (0,16 kg/ha) ali Orius 25 EW (0,4 l/ha) ali Postalon 90 SC (1 do 1,25 l/ha) ali Score 250 EC (0,2 L/ha) ali Stroby (0,1-0,2 kg/ha, poraba zalog s staro etiketo) ali 

Talendo (0,25 l/ha) ali Talendo extra (0,13-0,3 L/ha) ali Tebusha 25% EW (0,4 L/ha) ali Topas 100 EC (0,3 l/ha) ali 

Topaze (0,3 l/ha) ali Vivando (0,16-0,2 L/ha). Presledki naj ne bodo daljši od 10 dni. 

Lahko uporabite tudi pripravka  Cabrio top  (2,0 kg/ha) ali Universalis (2 l/ha), ki zaradi kontaktne komponente delujeta 

tudi proti peronospori vinske trte. 

Sredstvom  za  zatiranje  oidija  lahko  dodate  še  enega  od  pripravkov  na  osnovi  močljivega  žvepla,  kot  so:  Cosan  ali Kumulus  DF  ali  Microthiol  special  ali  Pepelin  ali  Thiovit  jet  ali  Vindex  80  WG  v  odmerku  3,0-8,0  kg/ha  ali  Pol-

Sulphur 80 WG, WP (4 kg/ha) ali Cosinus  oziroma Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF (8 kg/ha  – v primeru 

pojava  oidija).  Pri  temperaturah  zraka  nad  28°C  je  pri  uporabi  močljivih  žvepel  potrebna  previdnost  zaradi  možnega 

pojava fitotoksičnosti.   

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (Fantic F, Forum star,  Melody  combi  WG  65,3,  Sfinga  extra  WDG,  Pergado  F,  Mikal  flash,  Ridomil  gold  combi  Pepite,  Mikal 

premium F in podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin, 

Basfoliar aktiv ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih 

za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti. Pred  uporabo  posameznih  pripravkov  je  potrebno  prebrati  in  upoštevati  navodila  za  uporabo,  zaradi  nevarnosti 

posameznih  pripravkov  za  čebele  in  predpisanih  razdalj  od  voda  I.  in  II.  reda.  V  primeru  uporabe  sredstev, 

nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so 

čebele v panjih.                                                                          


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor                                                                         

tel.: (02) 228 49 00 fax: (02) 251 94 82                                                                          

E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,                                                                           

http://www.kmetijski-zavod.si/  

 

                                                                                       JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN 

 

Yüklə 37,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə