Xalq urf-odatlari va an’analari xalqimizning o£zi kabi umrboqiyYüklə 28,2 Kb.
tarix22.03.2024
ölçüsü28,2 Kb.
#180799
Документ5


KIRISH

Xalq urf-odatlari va an’analari xalqimizning o£zi kabi umrboqiy,

M ehridaryodir. Yurtim izning har bir go£shasida o £ziga xos

Marosimlar, oilaviy-maishiy va mehnat bilan bog£liq an’analar,

Momolaming mehr bulog£idan qaynab chiqqan orombaxsh alla-yu

Olqishlar mavjud. Xalq marosimlari jo bo£lgan asriy qadriyatlar,

M a’naviyat ko£zgusiga aylangan qanotli orzular, folklor ijrochilarining ko£p asrlar davomida yaratgan ijodiy faoliyati natijasida

Sayqallanib, barkam ollashib kelgan qadim iy urf-odatlar va

An’analarni o£rganish milliy qadriyatlarimiz mohiyatini yanada

Teranroq anglash, tushunish imkonini beradi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so£ng ajdodlarimiz

Tom onidan yaratilgan milliy qadriyatlarni tiklash, unutilgan

An’analami keng ommalashtirish va ulami chuqur o£rganish uchun

Zarur sharoitlar yaratildi.

0 £zbek xalqining urf-odat, an’ana va marosimlariga alohida

E’tibor berilishi m a’naviy tiklanish jarayoni jadal kechayotgan

Hozirgi kunda muhim ahamiyatga ega. Chunki yoshlami yangicha

Ruhda tarbiyalash, ulaming ongiga milliy mustaqillik g£oyalarini

Chuqurroq singdirish, ajdodlarimiz yaratgan qadriyatlar mohiyatini

Keng targ£ib qilishda an’ana va marosimlar mohiyatini anglash,

Ulami chuqurroq tushuntirish milliy istiqlol g£oyasini keng omma

Orasiga yoyishning ta ’sirchan vositalaridan biri hisoblanadi.

0 £zbek xalqi boy, o£ziga xos ko£p qatlam va seruslub musiqa

Merosiga ega. 0 £z tariximizni, milliy urf-odat va an’analarimizni,

M a’naviy badiiy merosim izni atroflicha o £rganish va undan

Bahramand bo£lish har birimizning asosiy vazifalarimizdan biridir.

Xalqimiz istiqlolga erishishi munosabati bilan azaliy qadriyatlarimizni tiklash, o£z tariximizni, milliy urf-odat va an’analarimizni

Atroflicha o£rganish imkoniyati vujudga keldi.

0 £zbek xalq musiqa ijodi fani o£zbek xalqining an’analarga boy

Va badiiy barkamol musiqa ijodi namunalarini o£rgatadi hamda

Yosh avlodda o£tkir did, yuqori badiiy saviya va nafis tuyg£ulami

Shakllantiradi. Xalq kuy va qo£shiqlarini o£rganish jarayoni, ko£p


Asrlik qadriyatlarim izning qayta tiklanishi m uam m osi yillar

Davomida o£rganib kelinmoqda, shu bois ham « 0 £zbek xalq musiqa

Ijodi» muhim fanlar qatoridan joy olgan. Ushbu o£quv qo£llanma

Mazmun-mundarijasi o£zbek musiqasining xalq ijodiyoti va og£zaki

An’anadagi professional musiqa namunalarini qamrab oladi. Bunda

Xalq tomonidan yaratilgan kuy va aytimlar, ulaming yaratilish

Tarixi, nisbatan murakkab janrlar, og£zaki an’anadagi professional

Musiqa tarixi va ko£p asrlar davomida rivojlanib kelayotgan o£zbek

Musiqa madaniyatiga muxtasar murojaat qilishga harakat qilindi.

0 £quvchilarda milliy kuylami idroklash, xalq musiqa janrlarining

Tuzilishi va ijro etilishi bilan birga nazariy va amaliy ko£nikma hosil

Etish maqsadida mashg£ulotlaming bir necha turlari: jumladan,

Faol va noan’anaviy shakllari tavsiya etiladi.

0 £quv jarayonida m a’ruza bilan birgalikda amaliy mashg£ulotlardan foydalanish lozim bo£ladi. Ushbu qollanmaga kiritilgan

Barcha rna’lurnotlarni pedagogika kollejlarining ta’lim mazmuniga

Kiritilgan « 0 £zbek xalq musiqa ijodiyoti» fanida qo£llash tavsiya etiladi.

0 £quv qo£llanmaning ilova qismida yillar davomida yaratilgan

Kuy va qo£shiqlarning notalaridan amaliy foydalanish uchun

Namunalar keltirilgan.XALQ MUSIQASINING

UMUMNAZARIY MASALALARI

0 £zbek xalqi o£z ildizlari bilan qadim-qadim zamonlarga borib

Taqaladigan musiqa merosi, xilma-xil musiqa janrlari hamda boy

Tasvir vositalari bilan bizning davrimizgacha yetib kelgan. Bundan

Tarixiy manbalar, boy va betakror qadimiy obidalar xabar beradi.

0 £zbek xalq musiqasi yillar davomida o £rganilib kelinmoqda.

Masalan, o£zbek musiqa merosini to £plash va nota vositasida nashr

Etilishida V .M .U spenskiy, Yunus Rajabiy, Ilyos Akbarov,

M.Yusupovlaming mehnatlari beqiyosdir.

0 £zbek xalq musiqasini yozib olish va qayta ishlash, ilmiynazariy tadqiqot o £tkazishda mutaxassis olim lar, jum ladan,

Etnomusiqashunoslar — F.Karom atov, R.Abdullayev, S.Begmatov, O.Matyoqubovlarning olib borgan etnografik ekspeditsiya

Xizmatlari katta.

0 £zbek musiqa madaniyati ikki qatlamga bo£linadi:
 1. Xalq musiqasi. 1. Og£zaki an’anadagi professional musiqa.

0 £zbek musiqa merosining ko£rsatib o£tilgan har ikkala qatlami

Asrlar davomida og£zaki an’ana tarzida, ya’ni nota yozuvlarisiz,

Og£zaki ijod etish, og£zaki o£rganish va ijro etish orqali yetib keldi.

Olimlar musiqa merosining ana shu tabiatini inobatga olgan holda

Xalq musiqasi folklorining bir turi1, aniqrog£i — xalq og£zaki ijodi

Sifatida ta’riflaydilar va unga nisbatan «musiqiy folklor»2 tushunchasini qo£llaydilar. Folklor namunalari jonli ijro sharoitida yaratiladi, rivojlanadi, tarqaladi.

Xalq musiqasida har qanday xalq ijodi kabi mehnatkashlaming

Fikri, orzu-umidlari, ulaming turmushi va axloqi gavdalanadi. 0 £zbek

Xalq musiqasi mavzu jihatdan serqirraligi, janrlarga boyligi va hayotda

Tutgan o£mining xilma-xilligi tufayli ikki guruhga bo£linadi:


 1. Ma’lum vaqt yoki ma’lum sharoitdagina ijro etiladigan kuy—

Aytimlar: oilaviy marosim, mehnat qo£shiqlari, mavsumiy marosim

Kuy-qo£shiqlari, diniy navolar hamda turli tantana, tomosha kabi

Marosimlarda ijro etiladigan cholg£u kuylari. 1. Istalgan vaqtda va har qanday sharoitda, ya’ni barcha joyda

Ijro etiladigan kuy va qo‘shiqlar: o£zbek xalq musiqa janrlari: qo£shiq,

Ashula, yalla, lapar, qarsak (turli xil) va shunga o£xshash turli cholg£u

Kuylari. (Barcha ko£rinishdagi xalq janrlariga izoh beriladi.)

Xalq musiqasi tarkibiy sinkretik1 san’atdir. Bunda so£z, kuy va

O£yin mujassamlashgan. Chunki musiqiy folklorda xalq xattih a ra k ati, xususan, m eh n at ja ra y o n i, u rf-o d a tla rg a boy

Marosimlami o£tkazish uchun ko£rsatib o£tilgan uch unsur (so£z,

Kuy, raqs) muntazam ravishda bir-biriga aloqadorligida ko£rinadi

Va bu holat sayil va boshqa oilaviy bayram tantanalarida ijro etiladi.

Demak, so£z, kuy va raqs mushtarak holatlarini bir so£z bilan

Bayon etish maqsadida olimlar «aytim» atamasidan foydalanganlar.

«Aytim»2 — bu musiqiy folkloming hozir bo£lish shakllaridan biridir.

Xalq musiqasida «aytim» iborasi bilan birga unga ma’nodosh

«kuylash» iborasi ham ko£p qo£llaniladi. Xalq aytimlari keng omma

Orasida mashhur bo£lib, bu turdagi ijro jamoa va yakka tartibdagi

Ijrochilar tomonidan aytiladi.

Xalq aytimlarining she’riy tarkibini asosan barmoq vaznli xalq

She’riyati tashkil etadi. She’riy misralar odatda so£z bo£g£inlariga

Qurilgan b o £lib, barm oq bilan sanaladi. Aytib o £tish joizki,

Misralarda hijo (bo£g£in) va usul mushtarakligi namoyon bo£ladi.

Masalan, she’r misralari 4,5,7, 8,9,10,11 vaboshqaturoqdabo£lishi

Mumkin: 1. To£rt bo£g£in — usulli misralar:  1. Choriy, chan-bar.  1. Biriy, an-bar.
  1. ,| ,| ,| ,| 1. Besh bo£g£in — usulli misralar:  1. 0 £rog£im olmos.  1. 0 £rimdan qolmas.
  1. Sira ham tolmas.  1. 0 £rm asam bo£lmas. 1. Yetti bo£g£in — usulli misralar:  1. Seni haydab boqaman.

•I).|) -I
 1. .1. •l).|) -I

Shu tariqa foMor musiqashunoslik sohasida «bo£g£in — usul»

Tushunchasi qo£llaniladi. Shu bilan birga aytimlarning she’riy asoslarida

Misralaming ma’lum tartibda qofiyalanishi katta ahamiyatga ega,

Chunki muntazam va izchil takrorlanuvchi bo£g£in — usulning to£g£ri

Tuzilishida, aytim namunalarini xotiraga keltirishda ko£makdosh

Vositadir. She’rm isralariaaba, a b a b , a a b b tartibda qofiyalanib,

Ularga rna’lurn mazmun, uyg£unlik, ohangdoshlik bag£ishlaydi:
 1. Tuma desam turimli — a 1. Keng dalada qo£nimli — a
 1. Tumalar uchsa pastlab — b 1. Rizqing kelar unumli — a

Aytimlaming she’riy tarkibini to£rtlik bo£lgan xalq ruboiylari

Tashkil qiladi.

Aytimlarning asosiy qismini kuy-ohang tashkil qiladi. Shuningdek,

Musiqiy folklor namunalarini ijro etish uchun kasbiy ijrochilarga

Zarur bo£lgan va yillar davomida «usta-shogird maktabi»da o£rgatib

Kelingan ijro usullari va maxsus malakaga ega bo£lishi talab etilmaydi.

Chunki xalq aytimlarining kuy tuzilishlari nisbatan tor ovoz ko£lamida

(diapazon) asosan kvarta, kvinta va seksta intervali doirasida kuylashga

Mo£ljallangan. Kuy — ohanglari, rna’lurn iboralari ko£p marotabaTakrorlanib hamda davomli usul uzunliklari bilan ajralib turadi.


4
3
Yüklə 28,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə