Študijný odborYüklə 31,87 Kb.
tarix08.10.2017
ölçüsü31,87 Kb.

Študijný odbor


2.1.11 Pomocné vedy historické
Pomocné vedy historické sú študijný odbor zaradený v zmysle § 50 Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. do sústavy študijných odborov spravovanej Ministerstvom školstva SR. Predstavujú oblasť poznania, ktorá je predmetom vysokoškolského vzdelávania v treťom stupni. Štúdiom tohto študijného odboru sa získava vysokoškolské vzdelanie pre profesionálnu spôsobilosť najmä vo sfére špeciálneho spracovania historických prameňov v archívoch, múzeách, galériách, v oblasti edovania archívnych a ostatných im príbuzných dokumentov a v tvorbe ďalších úzko vymedzených vedeckých činnosti (diplomatika, paleografia, epigrafia, kodikológia, chronológia, sfragistika, heraldika, faleristika, vexilológia, genealógia, metrológia, numizmatika, dejiny správy, archontológia, archivistika, historická geografia, historická topografia, historická demografia, historická štatistika, historická antropológia, historická klimatológia, historická ikonografia atď.).


Identifikácia študijného odboru v štruktúre podľa § 50, ods. 5


 1. Názov

Pomocné vedy historické (anglický názov Auxiliary historical sciences)


 1. Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje, a štandardná dĺžka študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského štúdia

Študijný odbor Pomocné vedy historické sa podľa Sústavy študijných odborov vydanej Ministerstvom školstva SR pod č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 môže študovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.), pričom štandardná dĺžka tohto štúdia v dennej forme je 3 roky a v externej forme 4 roky.


 1. Odôvodnenie potreby študijného odboru

V treťom stupni vysokoškolského štúdia vzdelaní odborníci pre oblasť pomocných vied historických tvoria kategóriu vedcov schopných spracúvať historické pramene z úzko špecializovaných aspektov, poznanie ktorých je však neraz nevyhnutným predpokladom pre osvetľovanie zásadných otázok celkového výskumu našich aj všeobecných dejín, a teda najmä pre históriu ako vedu, archeológiu, etnológiu, ale tiež pre výtvarnú, literárnu, hudobnú a inú umenovedu, archívnu prax, verejnú správu a rad ďalších humanitných, prírodovedných a iných vied a oblastí spoločenskej a hospodárskej činnosti.


 1. Príklady podobných študijných odborov v zahraničí

 • Univerzita Karlova, Praha – Katedra pomocných věd historických a archivního studia (Katedra pomocných vied historických a archívneho štúdia)

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest – Történelem segédtudományai tanszéke (Katedra pomocných vied historických)

 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków – Zakład Nauk Pomocnicznych Historii (Katedra pomocných vied historických)

 • Universität Wien, Institut für österreichische Geschichtsforschung (Inštitút pre výskum rakúskych dejín)

 • Ludwig-Maximilians-Universität, München – Abteilung für geschichtliche Hilfswissenschaften (Oddelenie pre pomocné vedy historické)

 • Moskovskij gosudarstvennyj univerzitet, Moskva – Istoričeskij fakultet (Historická fakulta)

 • Università di Padova – Dipartimento di Storia (Oddelenie histórie)

 • a mnohé ďalšie európske univerzity
 1. Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi

Zo Sústavy študijných odborov vydanej Ministerstvo školstva SR1 možno vo vzťahu k študijnému odboru Pomocné vedy historické charakterizovať ako relatívne príbuzné najmä nasledujúce študijné odbory:

 • všeobecné dejiny (2.1.8)

V určitých súvislostiach a v závislosti od jednotlivých pomocných vied historických sa môžu objavovať aj otázky týkajúce sa všeobecných dejín. Ich pomer však spravidla nepresahuje 10%.

 • slovenské dejiny (2.1.9)

V určitých súvislostiach a v závislosti od jednotlivých pomocných vied historických sa môžu objavovať aj otázky týkajúce sa slovenských dejín. Ich pomer v našich podmienkach sa môže pohybovať približne do 30%.

 • muzeológia (2.1.24)

V určitých súvislostiach a v závislosti od jednotlivých pomocných vied historických sa môžu objavovať aj otázky týkajúce sa muzeálnych artefaktov. Ich pomer však spravidla nepresahuje 10%.

 • archeológia (2.1.25)

V určitých súvislostiach a v závislosti od jednotlivých pomocných vied historických sa môžu objavovať aj otázky týkajúce sa archeologických artefaktov. Ich pomer však spravidla nepresahuje 10%.


 1. Obsah

Študijný odbor Pomocné vedy historické tvoria relatívne samostatné špecializácie, ktoré je možné s ohľadom na ich tradičnú súčinnosť vyplývajúcu z predmetu výskumu a v súlade s medzinárodným trendom začleniť do nasledujúci skupín a podskupín:

A) klasické pomocné vedy historické

 • diplomatika

 • paleografia + epigrafia, kodikológia; papirológia, filigranológia

 • chronológia + chronografia

 • sfragistika

 • heraldika + vexilológia, faleristika, insigniológia, emblematika

 • genealógia

 • metrológia

 • numizmatika

B) dejiny správy

 • dejiny verejnej správy

 • dejiny cirkevnej správy

 • dejiny osobitných správnych foriem (súkromná, vojenská, policajná, školská, finančná, súdna, banská, lesná, dopravná, poštová, turecká okupačná atď.)

 • archontológia

C) archivistika

 • archívna metodológia

 • archívna terminológia

 • archívna informatika


D) moderné pomocné vedy historické

 • historická geografia

 • historická topografia

 • historická toponýmia

 • historická klimatológia

 • historická štatistika

 • historická demografia

 • historická antropológia

 • historická antroponýmia

 • historická ikonografia

Absolventi študijného odboru Pomocné vedy historické (3. stupeň – PhD) sú spôsobilí podľa vzdelania získaného v konkrétnej špecializácii vykonávať profesiu vedecko-výskumného pracovníka v oblasti pomocných vied historických, histórie, archívnictva, archeológie, muzeológie a historickej umenovedy.

Absolventi študijného odboru Pomocné vedy historické (3. stupeň – PhD) sú schopní samostatne plniť vedecko-výskumné, publikačné, informačné a ďalšie relatívne zložité úlohy vo vedeckých ústavoch, na vysokých školách, v archívoch, múzeách, galériách, vo vlastivedných, konzultačných, osvetových a ostatných podobných inštitúciách.

Obsah pre tretí stupeň

Vymedzenie odborného profilu absolventa


 1. Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent študijného odboru Pomocné vedy historické (3. stupeň – PhD.) v súlade s § 54, ods. 1, zák. č. 131/2002 Z. z. ovláda vedecké metódy výskumu všeobecne v oblasti pomocných vied historických, dejín správy, a archivistiky, a konkrétne v predmetnej vednej špecializácii,2 založené na súčasnom stave vedeckého poznania.


 1. Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru Pomocné vedy historické (3. stupeň – PhD.) vie samostatne vykonávať vedecko-bádateľskú činnosť a ďalšie na ňu nadväzujúce aktivity.


 1. Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Pomocné vedy historické (3. stupeň – PhD.) je schopný získané teoretické vedomosti tvorivo rozvíjať vo svojej vedecko-výskumnej práci.


 1. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Pomocné vedy historické dokáže:

 • zvyšovať svoje vedomosti sledovaním najnovších výsledkov a trendov v príslušnej vednej špecializácii,

 • aktívne (bádateľsky, publikačne) reagovať na nastoľované otázky a problémy v danej vednej disciplíne.Vymedzenie jadra znalostí


 1. Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru Pomocné vedy historické (3. stupeň – PhD.) sú viazané vždy konkrétne na vybranú špecializáciu z pomocných vied historických, dejín správy alebo archivistiky.


 1. Študijná časť

Metodológia, terminológia a metodika príslušnej špecializácie zvolenej z pomocných vied historických, dejín správy alebo archivistiky.

Najnovšie poznatky a aktuálne otázky danej špecializácie frekventované v slovenskej, európskej, prípadne i svetovej odbornej spisbe.

Doplnkové predmety podľa záujmu, respektíve potreby (s ohľadom na predchádzajúce štúdium) a výberu doktoranda.

Príprava a realizácia pedagogickej činnosti (týka sa len interných doktorandov) vo forme jedného povinne voliteľného alebo výberového kurzu pre študentov v prvom (Bc.), alebo druhom (Mgr.) stupni študijného odboru 2.1.7 História, 2.1.10 Archívnictvo, prípadne ďalších odborov zaradených do podskupiny 2.1. Humanitné vedy.
 1. Vedecká časť

Prieskum kvality, kvantity a dostupnosti relevantnej literatúry a prameňov k téme schválenej dizertačnej práce.

Heuristika z literatúry a prameňov.

Analýza, kritika, komparácia a interpretácia získaných podkladov a s nimi súvisiacich informácií.

Skoncipovanie a prezentácia (publikovanie) čiastkových výsledkov výskumu v podobe referátu, koreferátu, štúdie alebo odborného článku.Syntéza všetkých spracovaných údajov a jej finalizácia v podobe písomnej doktorandskej dizertácie.


 1. Dizertačná skúška

Dizertačná skúška pozostáva z obhajoby téz dizertačnej práce a z kolokvia, v rámci ktorého doktorand odpovedá na otázky z príslušného širšieho základu (pomocné vedy historické, dejiny správy, alebo archivistika) a z vlastnej špecializácie (konkrétnej vednej disciplíny) podľa nosných tém uvedených v jadre obsahu študijného odboru.


 1. Obhajoba písomnej dizertačnej práce

Obsah písomnej dizertačnej práce je daný jej témou.

Obsah študijného odboru


2.1.11 Pomocné vedy historické

(Auxiliary historical sciences)


Vypracovali:

Koordinátorka:

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

podpis
FHV UMB Banská Bystricae-mail: klinckova@fhv.umb.sk

Expert:

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.

podpis
FF UK Bratislavae-mail: leon.sokolovsky@fphil.uniba.sk
1 Sústava študijných odborov vydaná Ministerstvom školstva SR pod č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002.

2 Porovnaj časť (f) Obsah


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə