181 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13Yüklə 46,36 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.05.2018
ölçüsü46,36 Kb.
#41086


 

181

 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 

13(3)  181-184 (2006) 

 

  

 

 

 

 

 

Rizomelik Kondrodisplazia Punktata 

 

Serdal Güngör*, Can Celiloğlu*, Emine Kocamaz*, Metehan Özen*, Ayşehan Akıncı* 

 

* İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Malatya  

Rizomelik kondrodisplazia punktata (RKP), peroksizom metabolizması bozukluğu ile ilgili, epifizyal kıkırdaklarda 

noktasal tarzda kalsifikasyonlar, vertebral koronal kleftler, proksimal  uzun kemiklerde simetrik kısalma (rizomeli), 

tipik dismorfik yüz, eklemlerde hareket kısıtlılığı, bilateral katarakt, nöbetler, ciddi solunumsal sorunlar, ekzema, ağır 

büyüme geriliği ve psikomotor gerilik ile karakterizedir. Nadir görülen  bu olgular klinik bulgular ve rutin laboratuar 

yöntemleriyle tanı alabilirler. Ailelere genetik danışmanlık önerilerek prenatal tanı yöntemleriyle tekrarlar önlenebilir.   

Anahtar Kelimeler: Kondrodisplazia punktata, Rizomeli, Peroksizomal bozukluk 

 

Rhisomelic Chondrodysplasia Punctata 

 

Rhisomelic Chondrodysplasia Punctata (RCP) is a peroxisome metabolism disorder characterized by abnormal 

punctate calcifications in the epiphyseal cartilages, vertebral coronal clefts, symetrical shortening of proximal long 

bones, typical dysmorphic facies, limited joint movements, bilateral cataracts, seizures, serious respiratory problems, 

eczema, serious growth retardation and  psychomotor retardation. Although it is a rare disorder, it can be easily 

diagnosed by the help of clinical findings and unsophisticated laboratory methods. Recurrences can be avodied by 

the help of genetic counseling. 

 

Key Words: Chondrodysplasia punctata, Rhizomelia, Peroxisomal disorders 

 

+ 11-14 Mayıs 2005 tarihinde 7. Ulusal Çocuk Nörolojisi  Kongresinde sunulmuştur.  

 

Rizomelik kondrodisplazia punktata (RKP), peroksizom metabolizması bozukluğu ile ilgili, otosomal resesif geçişli, 

nadir görülen bir hastalıktır.  İlk kez 1914’ de Conradi tarafından tanımlanmıştır.

1

 . Görülme sıklığı yaklaşık 1/100 000’ dir. Proksimal  uzun kemiklerde simetrik kısalma (rizomeli), uzun kemiklerin metafiz ve epifizlerinde noktasal 

kalsifikasyonlar, torasik ve lomber vertebralarda noktasal kalsifikasyon ve koronal fissür, mikrosefali, tipik dismorfik 

yüz, eklemlerde hareket kısıtlılığı, bilateral katarakt, nöbetler, ciddi solunumsal sorunlar, ekzema, ağır büyüme geriliği 

ve psikomotor gerilik belirgin özellikleridir .

2,3

  

 Peroksizomlar plazmalojen ve safra asit sentezi, glukoneogenezis, purin katabolizması ve çok uzun zincirli yağ 

asitlerinin  β-oksidasyonu gibi anabolik ve katabolik reaksiyonlar görevli 50’den fazla enzimi içeren organellerdir. 

Peroksizomal fonksiyon bozuklukları üç grupta sınıflandırılmaktadır. Grup 1, peroksizom biogenez bozukluğudur, 

peroksizomların sayısı azalmıştır ve birçok peroksizomal enzimin aktivitesi yetersizdir. Zellweger sendromu, neonatal 

adrenolökodistrofi, infantil Refsum hastalığı bu gruptadır. Grup 2’de peroksizomal yapı ve fonksiyon normaldir. 

Bozukluk tek peroksizomal enzimde sınırlıdır. X’e bağlı adrenolökodistrofi, peroksizomal yağ asit beta oksidasyon 

bozukluğu ve erişkin Refsum hastalığı bu gruptandır. Grup 3’de peroksizomal yapı ve fonksiyon normaldir; ancak 

birkaç peroksizomal enzimin aktivitesi azalmıştır. Rizomelik kondrodisplazia punktata bu gruptandır.

4

 

 Biz olgumuzda RKP’nın tipik klinik ve radyolojik bulgularını ve ailelere verilecek genetik danışmanlığın önemini 

vurgulamak istedik.  

 

OLGU 

 

On beş günlük kız bebek huzursuzluk ve bacaklarında şekil bozukluğu şikayetleri ile  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Pediatri Kliniğine başvurdu. Öyküsünden sorunsuz geçen bir gebelik dönemi sonrasında, beşinci gebelikten ikinci 

yaşayan olarak,  zamanında, normal  vajinal yoldan doğduğu  ve doğum sırasında  sorun olmadığı öğrenildi. Sağlıklı 26  
Güngör ve ark 

 

182

yaşındaki anne ve 32 yaşındaki baba birinci dereceden 

akrabaydı. Ailenin yedi yaşında sağlıklı bir kız çocuğu 

vardı. Birinci gebeliğin düşük ile sonuçlandığı, 

hastamız ile benzer klinik bulguları olan 10 günlük kız 

bebek ve 14 aylık erkek bebeğin kaybedildiği öğrenildi 

(Şekil). 

 

Şekil. Olgunun aile ağacı görülmektedir

 Hastanın  fizik muayenesinde ağırlığı 2900 gram 

(%25-50 p), boyu 48 cm  (%10-25 p), baş çevresi 34.3 

cm (%50 p) idi. Ön fontaneli 3x3 cm ve normal 

bombelikteydi. Basık burun kökü, belirgin frontal 

bölgeler, öne dönük kulaklar şeklinde dismorfik yüz 

görünümü, yüzde dermatit, el bileği, dirsek ve diz 

ekleminde hareket kısıtlılığı ve zorlu ekstansiyon,  

proksimal uzun kemik boylarında kısalık vardı (Resim 

1). Diğer sistemik muayenesi normaldi.  

 

Resim 1. Basık burun kökü, frontal bölgelerde  belirginlik, öne 

dönük kulaklar şeklinde dismorfik yüz görünümü, yüzde dermatit, 

proksimal uzun kemik boylarında kısalık izlenmekte. 

 

  

Olguda belirtilen klinik bulgular ve kemik grafilerinde 

epifizyal çizgilenme ve noktalar şeklinde kalsifikasyon 

görünümü (Resim 2), vertebralarda koronal fissürler 

(Resim 3) saptanması ile rizomelik kondrodisplazi  

punktata düşünüldü. Laboratuvar incelemelerinde 

biyokimyasal değerleri, kan sayımı, uzun zincirli yağ 

asit incelemesi, batın ve transfontanel ultrasonografisi, 

elektroensefalografik (EEG) değerlendirmesi 

normaldi. Hasta şu an 5 aylık olup destek tedavisi ile 

takip edilmektedir.  

 

Resim 2. Bilateral üst ekstremite grafisinde, humeruslarda simetrik 

kısalık, diyafizde kalınlaşma, metafizlerde genişleme ve düzensizlik 

izlenmekte. Bilateral dirsek eklemlerinde noktasal tarzda kalsifiye 

olan ossifikasyon merkezleri mevcut. 

 

 

 TARTIŞMA  

 

Peroksizom olgun eritrositler hariç tüm hücrelerde bulunan bir organel olup, temel olarak uzun ve çok 

uzun zincirli yağ asitlerinin beta oksidasyonu ve hücre 

içi toksik maddelerin yıkımından sorumludur. RKP 

peroksizom biogenez bozukluğudur. Peroksizoma 

taşınmada görevli peroksin proteinlerini kodlayan 

PEX genlerinde  mutasyon sonucu oluşmaktadır.

5-7 

Hastalıktaki fenotip, değişik kimyasal yolaklardaki patolojilerden kaynaklanabileceğinden sebep-sonuç 

ilişkisi tam aydınlatılabilmiş değildir.

8

 Kondrodisplazia punktata ailesi otozomal dominant tip (Conradi-

Hünnerman hastalığı), otozomal resesif tip 

(rizomelik), X’e bağlı resesif (kondrodisplaziaX1) ve 

dominant (kondrodisplaziaX2 veya Conradi-

Hünerman-Happle) tiplerden oluşmaktadır.

9

 Olgumuz, rizomelinin olması ve  otozomal resesif bir 

pedigri göstermesi nedeniyle otozomal resesif 

(rizomalik) tip olarak değerlendirilmiştir. 

 

White ve ark.2

 hastaların %90’ının 1.5-2 yaşa kadar, % 

50’sinin 6-6.5 yaşa kadar yaşayabildiklerini ve iki ayını 

geçen RKP olgularının % 84’ünde klinik nöbet 

gözlendiğini bildirmişlerdir. Biz hastamızda epileptik 

nöbet ve EEG anormalliği saptamadık. Aynı 

çalışmada RKP’lı tüm süt çocuklarında eklem 

kontaktürleri, bilateral katarakt ve ağır büyüme ve 

psikomotor gerilik bildirilmiştir.

2

 Wardinsky ve ark.5

 

olgularında  spastisite, psikomotor gerilik, büyüme geriliği, nöbetler, termoregülatuar  instabilite, 

beslenme güçlüğü, tekrarlayan otitis media, pnömoni 

ile yüksek oranda birliktelik bildirmişlerdir. Bizim Rizomelik Kondrodisplazia Punktata 

 

 183

hastamızda eklem kontraktürleri, spastisite, beslenme 

güçlüğü,  büyüme  ve  gelişme geriliği vardı. 

Gelişebilecek diğer sorunlar açısından takibe alındı.   

Resim 3 . Torasik ve lomber vertebraları kapsayan lateral grafide, 

lomber vertebra korpuslarında koronal fissür izlenmekte. 

 

 

 Rizomelik kondrodisplazia punktata olgularında 

vertebralarda görülen koronal fissürler önemli 

bulgulardandır.

10

 Hastamızın çekilen yan vertebra grafilerinde de koronal fissürün görülmesi bu hastalığı 

destekleyici bir bulgudur. RKP hastalarında servikal 

darlık belirtilmiştir.

2,11 


Nörolojik muayenede ani 

değişiklik, spatsisitede aşırı artış, asimetrik spastisite 

ve üst-alt ekstremiteler  arasında spastisite derecesinde 

fark servikal darlık yönünden uyarıcı olabilir. Biz 

hastamızın kliniğinde ve radyolojik bulgularında 

servikal darlık saptamadık.  

 

Rizomelik kondrodisplazia punktata dışında,  warfarin ve fenitoin embriyopatilerinde de epifizlerde punktat 

kalsifikasyonlara sıktır, ancak ekstremitelerde rizomeli 

izlenmemektedir.

12,13


 Hastamızın öyküsünde, annenin 

prenatal dönemde  ilaç alımının olmaması ve 

hastamızda rizomelinin varlığı warfarin ve fenitoin 

embriyopatilerini dışlıyordu. Trizomi 18 ve 21 ile 

mukopolisakkaridoz tip II kemiklerde punktat 

kalsifikasyona sebep olabilir. Kalsifikasyonların 

sıklıkla kalkaneusta olması ve rizomelinin 

görülmemesi RKP’nın bu olgularla ayırımı 

sağlıyordu.

14

 Olgumuzda uzun kemiklerde rizomelinin varlığı ve uzun zincirli yağ asitleri değerlendirmesinin 

normal olması; hepatomegali, katarakt, hipotoni, 

yüksek alın, patellar punktat kalsifikasyonlar ile 

karakterli Zellweger sendromundan ve diğer 

peroksizomal hastalıklardan ayıran önemli 

bulgulardır.

15

 RKP olgularının hemen hepsinde bilateral katarakt geliştiği, olguların % 63’ünde 

kataraktın doğumda tesbit edilebildiği, kalan kısmında 

ise altıncı aya kadar görülebildiği belirtilmiştir.

2

 Hastamızda katarakt saptanmaması muhtemelen 

olgumuzun yaşı ile ilişkilidir. 

 

Günümüzde RKP tanısı sendroma uyan klinik özellikler ve fibroblast kültüründe plazmalojen sentezi 

çalışması gibi biyokimyasal bulgular ile 

konulmaktadır.

12

 Biz hastamızdaki anne-baba akrabalığı ve benzer şikayetler görüldükten sonra ölen 

kardeş öyküsünün varlığı, klinik ve radyolojik bulgular 

ile RKP tanısını düşündük. Ancak ileri enzim 

çalışmaları yapamadık. 

 

Sonuç olarak; rizomelik kondrodisplazia punktata nörolojik, oftalmolojik, otolojik, respiratuar, iskelet, 

dermatolojik bulgular ile seyreden peroksizomal 

hastalık grubunda nadir görülen bir hastalıktır. 

Otozomal resesif geçişli olan bu hastalık grubunda 

ailelere genetik danışmanlığın verilmesi, tekrarların 

önlenmesi açısından önemlidir.  

 

KAYNAKLAR 

 

1.

 Conradi E. Vorzeitiges Auftreten von Knochen- und eighenartigen 

Velkalkungskernen bei Chondrodystrophia fötalis hypoplastica. Histologische und 

Röntgen- untersuchungen. J Kinderkrankheitten  1914; 80: 86-97. 

2.

 White AL, Modaff P, Holland-Morris F, Pauli RM. Natural history of rhizomelic 

chondrodysplasia punctata Am J Med Genet 2003; 118: 332-42. 

3.

 

Pascolat G, Zindeluk JL, Abrao KC, Rodrigues FM, Guedes CI.   

Rhizomelic 

chondrodysplasia punctata

.

 J Pediatr 2003; 79: 189-92. 4.

 

Menkes JH. Metabolik Dideases of the Nervous System. Menkes JH, Sarnat HB. Child Neurology. Sixth ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000: 33-169. 

5.

 Wardinsky TD, Pagon RA, Powell  BR, McGillivray B, Stephan M, Zonana J, et al 

Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata and survival beyond one year: a review of the 

literature and five case reports. Clin Genet 1990; 38: 84-93. 

6.

 Wanders RJ, Waterham HR. Peroxisomal disorders I: biochemistry and genetics of 

peroxisome biogenesis disorders. Clin Genet 2005; 67: 107-33. 

7.

 

Raymond GV. Peroxisomal disorders. Curr Opin Pediatr 1999; 11: 572-6. 8.

 

Powers JM, Moser HW. Peroxsomal disorders: genotype, phenotype, major neuropatholoogic lesionsand pathogenesis. Brain Pathol 1998; 8: 101-20. 

9.

 Ikegawa S, Ohashi H, Ogata T, Honda A, Tsukahara M, Kubo T, et al. Novel and 

recurrent EBP mutations in X-linked dominant chondrodysplasia punctata. Am J 

Med Genet 2001; 94: 300-5. 

10.


 

Westvik J, Lachman RS. Coronal and sagital clefts in skeletal dysplasias. Pediatr 

Radiol 1998; 28: 764-770.  

11.


 

Yalın CT, Bayrak İK, Danacı M, İncesu L,. Yenidoğanda rizomelik kondrodisplazi 

punktata ve foramen magnum stenozu. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 

2003; 9: 100-03 

12.

 

Silene D. Genetic skeletal dysplasias. In: Rudolph AM, Hoffman JIE, Rudolph CD. Rudolph’s Pediatrics. 20th ed. Norwalk, Conn: Appleton&Lange, 1996; 383. 

13.


 

Takano H, Smith WL, Sato Y, Kao SC. Cervical spine abnormalities and instability 

with myelopathy in warfarin-related chondrodysplasia: 17 year follow-up. Pediatr 

Radiol 1998; 28: 497-499. 

14.

 

Resnick D, Peterson H. Chondrodysplasia Punctata. Skeletal Radiol 1992; 389-90.  15.

 

Singh I, Johnson GH, Brown FR 3rd. Peroxisomal disorders. Biochemical and clinical diagnostic considerations. Am J Dis Child 1988; 142:1297-301 

 


Güngör ve ark 

 

184Yazışma Adresi: 

Yard. Doç. Dr. Serdal Güngör 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. 

Pediatrik Nöroloji BD. 

44069, Malatya 

Tel      : 422 341 0660- 5308 

E-posta : gungorserdal@yahoo.com  

Yüklə 46,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə