2 MİLLİ FƏLSƏFİ FİKİr və MİLLİ ÖZÜNÜDƏrk millətin əsasında ideya dayanır. O. ŞpenqlerYüklə 339,89 Kb.
tarix03.10.2017
ölçüsü339,89 Kb.
#30122-3. MİLLİ FƏLSƏFİ FİKİR VƏ

MİLLİ ÖZÜNÜDƏRK

Millətin əsasında ideya dayanır.

O. Şpenqler
Fəlsəfə elmlə müqayisədə milliliyi, sənətlə müqayisədə ümum­­­­­­­­bəşəriliyi ilə fərqlənir.

Milli fəlsəfi fikir dövlətçiliyin təməl daşlarından biridir. Özü­nü dərk etməyən xalqın Vətən idealı ola bilməz.

Torpaq, ərazi o zaman vətənə çevrilir ki, o milli ideyanın da­şı­yıcısı olsun.

Empirik bilik və ibtidai duyğu səviyyəsindəki vətəndaşlıq və vətən sevgisi dayanıqlı ola bilməz. İnsan xarici ölkələrə səfər edər­kən şüurlu olaraq və ya təhtəlşüur səviyyəsində öz yetişdiyi mühit­lə, artıq içində olanlarla yeni gördükləri arasında müqayisə­lər apa­rır. Müqayisə apara bilmək, özünü məhz öz ölkəsi timsa­lın­da fərq­lən­dirə bilmək üçün, heç şübhəsiz, əvvəlcə milli Məni, Vətə­ni həm duyğu, həm də təfəkkür səviyyəsində tanımaq tələb olunur. Özün­dən (öz ölkəsindən) ayrılmaq, başqa diyar, başqa ölkə ilə ta­nış­lıq duyğu səviyyəsində bir nisgil, vətən həsrəti yaradırsa, tə­fək­kür sə­viyyəsində özünə kənardan baxmaq şansı verməklə özünü­dərk üçün obyektiv şərait yaratmış olur.

Əks halda doğma və yadı fərqləndirmək, sənə məxsus olanı başqalarına məxsus olandan ayırmaq mümkün olmaz. Təəssüf ki, əksər adamlar özünü (öz milli varlığını) ya heç fərqləndirə bilmir, ya da ancaq duyğu səviyyəsində fərqləndirir. Öz ölkəsi üçün darı­xır, vətənini sevir, lakin bunun səbəbini dərk etmir. Öz vətəni, öz xal­qı üçün nə isə etmək istəyir, lakin məhz nə etməli olduğunu bil­mir. Əlbəttə, kimə isə elə gəlir ki, bilir; lakin bilmədiyini dərk et­mək bildiyini zənn etməkdən yaxşıdır. Çünki müxtəlif adamların ayrı-ayrılıqda, öz ağlı ilə, öz vətən modeli əsasında gördüyü işlər, va­hid bir istiqamətə yönəlməyərək, bir-birinin üzərinə toplanmaq əvəzinə, çox vaxt bir-birinə qarşı dayanır.

Dərk olunmuş vətənpərvərlik, təbii ki, daha dayanıqlı və daha faydalı olur. Vətəni, xalqı, milləti sevərəkdən və bəzən hətta məhz sevdiyinə görə ona ziyan da vurmaq mümkündür. Vətənin, millətin nə ilə fərqləndiyini bilmədikdə, onun rasional simasını görmədikdə, onun mənafeyini dərk etmədikdə, sadəcə sevgi notları üzərindəki fəaliyyətin fayda gətirmək şansı ziyan gətirmək şansına bərabər olur.

Vətənə şüurlu sevgi, milli özünüdərk və fərdi fəaliyyətlərin bu kontekstə salınması tələbi hər bir adamın üzərinə ağır yük qo­yur. Və bunu hər bir adamdan tələb etmək də düzgün deyil. Yəni, hər bir adam əvvəlcə filosof olub sonra fəaliyyət göstərə bilməz. Mil­lətin, vətənin elmi-fəlsəfi özünüdərk konsepsiyası bü­tün millət­lər deyil, milli intellektin səfərbər olunması sayəsində, mil­li filosof­lar, ictimai-siyasi liderlər tərəfindən işlənib hazırlan­ma­lı və geniş küt­lələrin sərəncamına verilməlidir. Lakin elmi-fəlsəfi dil­də yox, elmi-kütləvi, fəlsəfi-publisistik, poetik dildə, bədii ob­raz­lar vasitə­si­lə, ədəbiyyatın, sənətin, kütləvi informasiya vasi­tə­lə­ri­nin bütün müm­kün imkanlarından istifadə etməklə!

Milli ideologiyaya söykənməyən, vahid konsepsiyaya əsas­lan­ma­yan kortəbii fəaliyyətlər, hətta sevgidən və millətçilik hisslə­rin­dən doğsa da son nəticədə ancaq ziyan gətirə bilər. Deyilənlər bədii ədəbiyyat və sənət sahələrindəki fəaliyyətə, habelə kütləvi in­for­ma­siya vasitələrinin, KİV-in fəaliyyətinə də aiddir.

Biz bununla heç də insanları fəaliyyətsizliyə, milli duyğula­rın, vətənpərvərlik hissinin təsiri ilə atılan addımların məhdudlaş­dı­rıl­masına səsləmirik. Lakin əvvəlcə ölçmək lazımdır. Əvvəlcə dü­şü­nül­müş bir konsepsiya lazımdır. Əvvəlcə milli ideologiya la­zım­dır. Və bu milli ideologiyanın da əsasında milli fəlsəfi fikir dayan­ma­lıdır.

Lakin həyat dayanıb gözləmir. İctimai proseslər hansı isə is­ti­qamətlərdə baş alıb gedir və baş-başa gəlir. Eyni sevgidən doğan müxtəlif hərəkətlər qarşılaşaraq bir-birinin təsirini heçə endirir.

Vahid milli ideyanın təsir sahəsinə düşüb istiqamətləndirilə bil­məyən, bir-biririni tamamlaya bilməyən, bir növ kortəbii pro­ses­lərə çevrilən fəaliyyət aktları özümüzün də xəbərimiz olmadan, qlo­bal miqyas kəsb etmiş başqa milli ideyaların ilk növbədə qlo­bal­­laşma qaydalarının təsir dairələrinə düşərək lokal güc mər­kəzləri yaradır.

Milli-mənəvi dəyərlərin, əxlaqın, adət-ənənələrin yeni nəslə çatdırılması, davam etdirilməsi üçün mədəni abidələrin, bədii ədəbiyyatın, milli fəlsəfi fikrin rolu böyükdür. Lakin milli ruhu qorumaq, inkişaf etdirmək və yeni nəsillərə çatdırmaq üçün ən yax­­şı mühit milli dövlətçilik şəraitində yaranır. Milli dövlət ancaq əra­zinin, maddi sərvətlərin deyil, həm də milli-mənəvi dəyərlərin qo­runmasına xidmət edir. Və bu zaman milli ruh həyat tərzinə çev­rilir. Dövlətçilik ideologiyası da milli ideologiya da eyni bir təməl üzərində – milli fəlsəfi fikir zəminində formalaşır.

Bir millət üçün canlı tarix haradasa qırılanda, onun inkişa­fı­nın daxili hərəkətverici qüvvələri məhdudlaşdırılanda, inkişaf kənar qüvvələrlə məqsədyönlü surətdə başqa səmtə istiqamətləndi­riləndə milli genin heç olmazsa başqa ampluada, fövqəltarixi for­ma­larda; fikirlərdə, xatirələrdə, ədəbiyyatda, incəsənətdə yaşa­dıl­ma­sı zərurəti yaranır. Xalq başqa imperiyaların işğalı altında qal­dıq­da, başqa əqidələrin rəsmi təsir dairəsinə düşdükdə həqiqi bö­yük ziyalılar estafeti öz əllərinə alır və milli ruhu öz şəxsi həyatı ba­­hasına, diri-diri yandırılması, dərisinin soyulması hesabına da ol­sa yaşadaraq və bir əmanət kimi yeni nəsillərə ötürürlər. Dövlət xa­­dimləri, siyasətçilər, sərkərdələr öz tarixi ziyalılıq missiyasını ye­ri­nə yetirə bilməyəndə, milli ruh milli varlığın himayəsindən məh­rum olanda, qılınc qələmlə vaxtında birləşməyəndə bütün ağırlıq qə­lə­min, yaradıcı ziyalıların üzərinə düşür. Milli dövlətçilik kə­sil­məz bir proses kimi davam etsin deyə dövlətlərarası dövrdə kəsilməzliyi milli-mənəvi körpülər təmin etməli olur.
Müstəqillik və milli dövlətçilik ona görə lazımdır ki, dövlət quruculuğu və sosial təşkilatlanma artıq hansı isə başqa bir sub­yek­­tin deyil, xalqın, millətin öz maraqları istiqamətində yönəldilə bilsin, ümummilli ahəng üstündə köklənsin. Yəni bütün daxili po­ten­sial; təbii sərvətlərdən tutmuş intellektual gücə, mədəni-mənəvi də­yərlərə qədər bütün imkanlar elə səfərbər edilməli və elə is­ti­qa­mət­ləndirilməlidir ki, hər bir vətəndaş ümummilli tərəqqi kon­tekstində öz şəxsi maraqlarını da realizə edə bilsin.

Lakin kütləvi siyasiləşmə və ifrat siyasi qarşıdurmalar təbii ki, qüvvələrin vahid amal uğ­runda səfərbər edilməsinə, ümummilli tərəqqiyə xidmət etmir. Müstəqillik əldə etdikdən son­ra daxili enercinin quruculuq işlərinə deyil, başqa səmtə yönəldilməsi, görü­nür, kimlərəsə la­zım imiş. Qondarma Dağlıq Qarabağ problemi də bu siyasiləşməni gücləndirmək və azadlığa çıx­mış xalqların milli tərəqqisinə mane olmaq üçün törədilən məqsədyönlü aksiyalardan biri idi. Lakin biz hələ də böyük dövlətlərin coğrafi-strateji planla­rın­dan doğan siyasi burulğandan çıxa bilmirik.

Bax, belə bir şəraitdə siyasi təbəddülatların fövqünə yüksəl­mə­yə, fəaliyyətlərin ümum­mil­li tərəqqi naminə yönəlməsinə böyük ehtiyac vardır. Nə yaxşı ki, hələ sovet dövründə də kommunist ideo­­lo­giyasının yaratdığı labirintlərdən məharətlə keçərək, milli mə­dəniyyətin tərəqqisi, xalqın maarifləndirilməsi, ədəbi-bədii və fəl­­səfi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi sahəsində böyük xidmətlər gös­­tərən ziyalılarımız bu gün də cari problemlərin cazibə dairəsinə düş­­mədən, heç bir konyukturaya uymadan bəşəri və milli-mənəvi də­yərlərimizi tədqiq və təbliğ etməklə ümummilli tərəqqiyə xidmət edirlər.

Bu gün siyasiləşmiş cəmiyyət və qütbləşmiş təfəkkür öz eh­ti­yac­larına uyğun yeni ədəbiyyat tələb etdiyi üçün klassik ədəbiy­ya­tın və klasik mədəni-mənəvi dəyərlərin ön plana çəkilməsi heç də müqavimətsiz qarşılanmır. Lakin, bizcə, siyasiləşmiş təfəkkürün tələblərinə uyğun yeni ədəbiyyat axtarışına çıxmaqdansa, siyasi dü­şüncənin özünü ümumbəşəri və milli dəyərlərin prioritetliyi kon­tekstinə yönəltmək cəhdləri daha əhəmiyyətlidir.


Etnik-milli təfəkkürdən milli dövlətçilik şüuruna gedən yol milli və ümumbəşərinin sintezindən keçir. «Milli» anlayışı iki fərqli məzmun yükünə malikdir. Birincisi, hər bir millət üçün spesifik olan, onu fərqləndirən xüsusiyyətləri, ikincisi, fərqli cəhətlərlə ümumi cəhətlərin vəhdətini ehtiva edir.

İnsan müəyyən bir millətə mənsub olmazdan əvvəl insandır. Və milliyyətindən asılı olmadan bütün insanlar üçün ümumi, zə­ru­ri olan cəhətlər vardır. «Etnik-milli» anlamı müxtəlif qrupların in­san­larını fərqləndirən cəhətləri əhatə etdiyinə görə məzmunca kA­sıb­dır, solğundur. Sözün geniş mənasında «milli» anlamı isə hər bir insana məxsus zəruri şərtləri də əhatə etdiyindən, zəngin və daha tutumludur.

İnsanı səciyyələndirən keyfiyyətlərdən çoxu, onun maddi eh­ti­yac­ları, intellekti, bilik və əməli vərdişləri ümumbəşəri səciyyə da­şı­yır. Əsrlər boyu əvvəlki nəsillərin fəaliyyəti ilə yaranmış elm və texnologiya, maddi-texniki sərvətlər bütün insanlar üçün ünvan­lan­mışdır. Lakin bu və ya digər millətə mənsub olan adamlar müəy­yən dildə danışır, müəyyən adət-ənənələri qoruyub saxlayır­lar. Bunlar etnik-milli xüsusiyyətlərə aiddir. Milli dildən fərqli ola­raq riyaziyyatın dili, kompüterin dili, texnikanın dili qlobal səciyyə daşıyır. Daha doğrusu, bu dilləri bilən insanlar da millətlər kimi qruplaşıb öz aralarında ünsiyyətə girirlər.

Bu baxımdan, biz artıq elə bir dövrə qədəm qoymuşuq ki, yeni ictimai birlik normaları yaranır və onlar hətta «etik» birliklərə nisbətən daha dayanıqlı ola bilərlər. Xüsusən, qloballaşma şərai­tin­də internet və s.-nin açdığı məkan məhdudiyyətindən azad olan be­lə yeni birliklərin formalaşması və bəşəriyyətin elə bil ki, çal­xa­la­nıb yeni strukturlar kəsb etməsi olduqca əlamətdar proseslərdir və bunlara biganə qalmaq olmaz.

Bu yeni rakursdan baxdıqda «milli» anlayışının da yenidən dəyər­ləndirilməsinə, onun məzmununa daxil olan yeni məna çalar­la­rına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Ona görə də, yenidən «fərdi Mən», «milli Mən» və «ümumbəşəri Mən» anlayışlarına qayıtmaq, «mil­li» anlamının mahiyyətinə də yenidən nəzər salmaq tələb olunur.

Milli fəlsəfi fikir dünyanın bir insanla münasibətini, bir insanın dünyaya şəxsi, fərdi münasibətini əks etdirməkdən fərqli olaraq milli Mənlə dünya arasındakı münasibəti ifadə edir. «Milli Mən» «fərdi Mən»dən və «ümumbəşəri Mən»dən fərqli olduğu kimi onun dünyaya münasibəti də fərqlidir.

Bəs dünya milli Mən prizmasından necə görünür?

Əlbəttə, əsl böyük fəlsəfə fərdi Mənlə dünya arasındakı mü­nasibəti əks etdirir. Belə ki, fərdi Mən ümumbəşəri milli Mənləri ehtiva etmək imkanına malik olduğundan, daha zəngin­dir. Lakin fərdi Mən heç də həmişə özünü dərk edə bilmir. Ayrı-ayrı fərdlərin özünüdərk yolu milli və ümumbəşəri özünüdərklərin ancaq müəy­yən elementlərini ehtiva edir. Daha doğrusu, fərdi özü­nü­dərkdə duyğu komponenti, intiutiv komponent, irrasional kom­po­nent daha böyük sahəni əhatə edir. Rasionallaşmış məqamlar isə azlıq təşkil edir. Bu baxımdan, fərdi şüur daha zəngin olsa da, daha çox qeyri-müəyyəndir və rasionallaşmış hissənin faizinə görə geri qalır. Ümumbəşəri şüur, ümumbəşəri özünüdərk əsrlər boyu insanların dünyaya münasibətinin rasionallaşmış ifadəsidir. Bura­da duyğu­dan, emosiyadan (xatirədən, nisgildən və s.) daha çox koqnitiv biliklər əhatə olunur. Lakin insanın dünya haqqın­dakı bilikləri müxtəlif ierarxik pillələrdə təzahür edir. Fəlsəfə məhz ən ümumi biliklər əsasında, ən ümumi qanunların dərki sayəsində dünyanın ümumiləşmiş mənzərəsini yaratmağa çalışır.

Hansı ölkədə yaşamasından, hansı milləti təmsil etməsindən asılı olmayaraq filosoflar dünyanı bir insan meyarı ilə, insan priz­masından, ümumbəşəri dəyərlər mövqeyindən dərk etməyə çalı­şır və dünyanın, insan–dünya münasibətlərinin müxtəlif modelləri­ni, konsepsiyala­rı­nı hazırlayırlar.

Lakin insan öz milli və fərdi prizmalarından dünyaya müna­si­­bətini bildirirsə burada da ümumiləşdirmək üçün yararlı olan rasional biliklər toplanır. Hər bir fərdin öz dünyası olduğu kimi öz fəlsəfəsi də var. Müxtəlif fərdlərin fəlsəfəsini yığıb, vahid ortaq məxrəcə gətirmək mümkün deyil. Daha doğrusu, fəlsəfənin özünə məxsus toplanma qaydaları vardır. Bu qaydalar elmi biliklərin toplanması və sənət əsərlərinin, bədii təəssuratların toplanmasın­dan fərqlidir.

Millətin fəlsəfi fikri onun hər bir üzvünün fəlsəfi fikrindən toplanmayaraq, milləti təmsil et­mək səlahiyyəti olan, milli ruhun daşıyıcısı olan, milli özünüdərk baryerini keçmiş olan tək-tək şəxsiyyətlərin – filosofların fəlsəfi konsepsiyalarından, bu konsep­si­ya­la­rın şəbəkəsindən ibarət olur.

Əlbəttə, emosiyadan, hissiyatdan təəssüratın irrasional mə­qam­­la­rın­dan azad olmuş rasional biliklər toplusu fəlsəfi duyumun, insanın dünyaya münasibət mənzərəsinin tam təsfirini verə bilməz. Konkret münasibət, küll halında təəssurat rasionallaş­dıqca kasad­la­­şır, solğunlaşır və informasiyanın çox cüzi hissəsi sax­lanılmış olur. Lakin idrak prosesi də elmi səviyyədə bununla sə­ciy­yələnir ki, burada birinci fokus məsafəsindəki rasional biliklər ay­rı, ikinci fo­kus məsafəsindəki rasional biliklər ayrı və sair və s. yı­­ğılaraq son­radan toplana bilirlər. Və toplanmadan alınan mən­zə­rə hər biri ay­rılıqda solğun olan informasiyaları gücləndirir, yeni­dən mü­rək­kəb ierarxik bir strukturun rasional obrazı yaranır. Bu­rada bir növ interferensiyaya uyğun tamamlama gedir.

Milli fəlsəfi fikir milli fəlsəfi konsepsiyalar sistemidir.
Milli fəlsəfi fikir dedikdə, ilk növbədə, hər bir ölkənin gör­kəm­­li filosofları, onların əsərləri yada düşür. Belə bir fikir for­ma­la­şıb ki, müasir dövrdə milli fəlsəfi fikrin formalaşması və təbliği üçün əsas vəzifə fəlsəfə tariximizin öyrənilməsi və tədris edilmə­si­dir. Bu məqsədlə Bəhmənyarın, Nizaminin, Ş.Sührəverdinin, Şə­büs­tərinin, Nəiminin, Nəsiminin, Fizulinin, nisbətən yeni dövrdə A.Ba­kıxanovun, M.F.Axundovun, Mirzə Kazım bəyin fəlsəfə əsər­lə­rini və ya bədii yaradıcılıqlarındakı fəlsəfi fikirləri öyrənmək, nəşr etmək, yaymaq vəzifəsi ön plana çəkilir. Bizcə, bütün bunlar, əlbəttə, lazımdır. Lakin, ilk növbədə, məhz fəlsəfi fikir tariximizin öyrənilməsi baxımından.

Milli fəlsəfi fikrimizin tarixi aspektləri, qaynaqları öyrənil­mə­li və yeni nəslə çatdırılmalıdır. Lakin təəssüflənməli haldır ki, çox vaxt bu qaynaqlar milli fəlsəfi fikirlə eyniləşdirilir, qarışıq salı­nır. Halbuki, müasir Azərbaycan fəlsəfi fikrinin bu qaynaqlarla əlaqəsi heç də həmişə adekvat deyil. İlk növbədə, ona görə ki, fəlsəfi fikir tarixi müasir milli fəlsəfəni müəyyən etmir, əksinə, fəlsəfə tarixində bizə aid olan, milli olan ünsürləri müəyyənləş­dirmək üçün müasir milli fikirdən çıxış etmək lazımdır.


XX əsrdə Azərbaycan ictimai-siyasi və fəlsəfi fikrinin öyrə­nil­mə­si sahəsində xeyli iş gö­rül­müşdür. Əsası Heydər Hüseynov tərəfindən qoyulan «Azərbaycan fəlsəfə tarixi» məktəbi bu gün də davam etməkdədir. Məhz Heydər Hüseynov ictimai-siyasi fikrin və klassik Azər­bay­can ədəbiyyatının fəlsəfi prizmadan öyrənilmə­si­nin əsasını qoymuş və «XIX əsrin Azər­bay­can ictimai-siyasi fikir tarixi» adlı sanballı monoqrafiyasında fəlsəfi fikir tariximizi peşə­kar sə­viy­yədə tədqiq etmişdir. Sonralar professor Camal Mustafa­yev Nizami Gəncəvinin, professor Ən­vər Əhmədov A.Bakıxano­vun, akademik Fuad Qasımzadə M.Fizulinin, professor Şey­da­bəy Məm­mədov M.F.Axundovun, Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü Zakir Məmmədov Bəh­mən­yarın, Sührəvərdinin, professor Züm­rüd Quluzadə Nəiminin, Nəsiminin, professor İzzət Rüs­təmov Hə­sən bəy Zərdabinin fəlsəfi görüşlərini daha geniş araşdırmaqla Azər­bay­can fəl­sə­fə tarixinin öyrənilməsində böyük xidmətlər göstər­miş­lər. Bu sahədə habelə Zəkuyevin, Z.Göyü­şo­vun, Ş.Cəfərovun, S.Rza­qu­luzadənin və s. tədqiqatçılarımızın böyük əməyi olmuşdur.

Lakin ayrı-ayrılıqda bu və ya digər alimin, ictimai-siyasi fikir sahibinin, filosofun əsər­lə­ri­nin şərhi bütövlükdə milli-fəlsəfi fikir haq­qında təsəvvür yaratmır. Bu tədqiqatların toplusu da milli-fəl­sə­fi fikrin spesifikasını aydınlaşdırmaq üçün kifayət deyil. Ona gö­rə ki, milli-fəlsəfi fikir ayrı-ayrı dövrlərdə yaşamış və milliyyətcə azər­bay­canlı olan şəxslərin, onlar filosof olsalar belə, fikirləri kimi ba­şa düşülə bilməz. Əvvəla, orta əsrlərdə, ümumiyyətlə islam fəlsə­fə­si daxili tamlığa malik bir sistem kimi yayılmışdır ki, Azərbaycan fəl­səfi fikri də daha çox dərəcədə onun tərkib hissələrindən biridir.

Milli-fəlsəfi fikir müəllifin milli mənsubiyyətindən daha çox fəl­səfi konsepsiyanın milli düşüncə tərzinə adekvatlığı ilə səciyyələnir.

Milli-fəlsəfi fikir anlayışın məğzində millətin düşüncə tərzi, milli mentalitet, milli ideallar və bu ideallara çatmaq uğrunda mü­ba­rizənin ideya əsasları dayanır. Keçmişimizdən biz miras qalmış ən böyük sərvət fəlsəfi traktatlardan öncə yeni nəslin özüdür. Müa­sir azərbaycanlı milli fəlsəfi fikrin genetik daşıyıcı­sı­dır. Fəlsəfə el­mindən ayrı olaraq heç də biliklər sistemi olmayıb, in­sa­nın dün­yaya baxışının müəyyən üsulu dünyanın modelləş­di­ril­məsi insanla dünya arasında, millətlə dünya arasında körpüdür.

Milli-fəlsəfi fikir milli ruhun nəzəri-konseptual şərhidir. Ən əsas məsələ milli ruhun özünün mövcudluğudur. Elə xalqlar vardır ki, onların nümayəndələri fəlsəfi traktatlar yazır, lakin onları sə­ciy­yə­ləndirən, özəlləşdirən, fərqləndirən ruh yoxdur. Onlar çoxdan başqa ruhlara qatışıb, onların içində itib-batıblar. Başqasına qatıl­maq, başqasında itmək heç də ilk baxışdan göründüyü kimi pis şey deyil. Bu, çoxların əqibətidir. Bütün kiçiklərin aqibətidir.

Bu böyük dünyada, böyük xalqların yaşadığı dünyada, bö­yük tarixlər yaradan və böyük nəzəriyyələr yaradan xalqlarla birgə yaşayıb onlara qatılmamaq, fərqli qalmaq asan məsələ deyildir. Di­gər tərəfdən də, sual olunur ki, fərqlənmək lazımdırmı?

Son vaxtlar, xüsusilə müstəqillik əldə etdikdən sonra tez-tez sual olunur ki, «biz kimik?» və «bizim milli birliyimiz vardırmı?».

Müasir azərbaycanlı üçün kim ideal ola bilər? Bəhmənyar, Fi­zu­li, yoxsa Koroğlu? Səməd Vurğun, Yusif Məmmədəliyev, yox­sa Həzi Aslanov? Əlbəttə, kimsə deyə bilər ki, müxtəlif sahələrdən olan adamları müqayisə etmək düzgün deyil. Haqlı fikirdir və bi­zim məqsədimiz heç də onları müqayisə etmək deyil. Əsas məsələ bun­dan ibarətdir ki, xalqın məhz hansı sahədən olan böyük şəx­siy­yət­lərə daha çox rəğbət bəsləməsi onun milli təfəkkürünün və duy­ğu dünyasının strukturunda hansı sahəyə meylin güclü olduğunu aş­kar etməyə imkan verir. Məlik-Məmmədin, Dədə Qorqudun, Ko­­roğlunun timsalında tərbiyə almış gənclik, Nizaminin, Füzu­li­nin, Vaqifin timsalında tərbiyə almış gənclikdən nə ilə fərqlənir? Bəs bunlar vəhdətdə götürüldükdə necə? Bəs muğamatın, sazın tə­si­­ri nə dərəcədədir? Məhz belə bir təsir dairəsi ola bilsin ki, bizi bir in­gilisdən, rusdan fərqləndirə bilər. Lakin onların da Şekspiri, Bayro­nu, yaxud Puşkini, Tolstoyu vardır. Onların da Robin Qu­du, Kral Arturu, yaxud İvan Qroznısı, İlya Murometsi, Suvorovu vardır.

Önəmli olan odur ki, hər hansı millətin formalaşmasında fəl­sə­fənin, elmin, şerin-sənətinmi, yoxsa ticarətin, yaxud müharibə­lə­rin­mi rolu böyük olmuşdur? Milli nağıllar, dastanlar, laylalar, mah­nılar insanlara nəyi daha çox təlqin etmişdir? Sevgini, şəfqəti, ya­xud cəsurluğu, qəhrəmanlığı, yoxsa tədbiri, hiyləni?

Hər bir millətin qəhrəmanlıq eposu da, sevgi dastanları da var­dır, milli Həmzəsi də, milli Koroğlusu da vardır, satqını da, hiy­lə­gəri də, qəhrəmanı da vardır. Lakin Həmzələri müdrik sayanlar kim­dir, ona nifrət edənlər kimdir? Lakin əsl sual bundan ibarətdir ki, milli şüurun strukturunda onların nisbi payı nə qədərdir? Fərdi millətçi şüurdan fərqli olaraq, statistik orta göstərici necədir?

Milli mentalitet də, milli şüur da, hətta milli-fəlsəfi fikir də bütün bu göstəricilərdən asılı olaraq formalaşır. Hər şey fərdi və sosial idealın yönümü ilə müəyyənləşir. Başqa cür ola da bilməz. Çünki həyatın mənasını arayan fəlsəfə bu mənanı milli idealın fövqündə tapa bilməz.

Digər tərəfdən, hər hansı bir xalqın keçmişini əks etdirən fəlsəfi fikir tarixi ilə həmin xalqın müasir düşüncə tərzi və milli idealı arasında, tam bir uyğunsuzluq da ola bilər; müasir millətin öz tarixi sələflərinə nisbətən irəli getməsi, tənəzzülə uğraması, ya da başqa təsirlərə məruz qalması nəticəsində. Antik fəlsəfi fikri orta əsrlərdə yunanlar deyil, ərəblər, yeni dövrdə isə almanlar ya­şat­dılar. Deməli, fəlsəfi fikir nisbi müstəqilliyə malikdir və hər han­sı bir xalqdan, millətdən ayrılaraq, başqaları tərəfindən əxz olun­maq və davam etdirilmək və hətta, sosial ideala, həyat norma­sına çevrilmək imkanına malikdir.

Müasir millətlərin istifadəsində olan təkcə öz yaratdıqları de­yil. Bütün digər millətlərin həm elmi-fəlsəfi yaradıcılığı, həm də si­vi­lizasiyanın inkişafına olan digər töhfələri ümumiyyətlə bəşəriy­yə­tin istifadəsinə vermişdir. Ona görə də, tarix boyu ümumbəşəri fi­kir və mədəniyyət xəzinəsinə çox şey verib, indi onlar az fayda­la­nan­­­lar olduğu kimi, tarixi keçmişdə xidmətləri az olmasına bax­ma­­ya­raq, indi bu ümumi xəzinədən hamıdan çox faydalananlar da vardır.

Burada çox maraqlı bir məqamla rastlaşırıq. Milli mentali­tet­də nəyə isə yiyələnməyə, mənimsəməyə, yoxsa verməyə, xid­mət gös­tərməyə daha çox meyllilik bu məsələdə də, ümumxalq, ümum­mil­lət səviyyəsində özünü göstərir. Əl tutmaq, kömək etmək, xid­mət göstərmək istəyənlər özlərinin indi nə qədər geridə qaldıqlarını unu­daraq, yenə də başqalarına qarşı səxavət və qonaqpərvərlik nü­mayiş etdirməyə çalışırlar. Fərdi miqyasda həqiqətən çox gözəl olan bu keyfiyyət ümummilli miqyasda, xüsusi dövlətçilik mövqe­yin­dən yanaşdıqda çox mənfi nəticələrə gətirir.

Halbuki, öyrənməyin, mənimsəməyin də öz texnologiyası var. Bu özü bir mədəniyyətdir və ona yiyələnmədən müasir qlobal­laş­ma şəraitində ancaq ziyan çəkmək olar.

Bəli, qloballaşma şəraitində milli-mənəvi dəyərlərimiz həqi­qə­tən böyük təhlükələrlə üzlə­şir və milli-fəlsəfi fikrə istinad etmə­dən, milli ideologiyanın formalaşmasını təmin etmədən və milli-sosial özünü qoruma şüuru formalaşdırmadan bu təhlükədən xilas olmaq çox çətindir.

Müasir dövrdə bütün dünya xalqlarının fəlsəfi fikrinin struk­tu­run­da Qərb fəlsəfəsi üstün yer tutur. Qloballaşma, qərbləşmə heç də sadəcə olaraq Qərb texnikasının, Qərb investisiyası­nın eks­pan­siyası ilə məhdudlaşmayıb, həm də Qərb fəlsəfəsinin, siyasi dü­şüncə tərzinin təca­vü­zü ilə səciyyələnir. Bir əli ilə müasirlikdən, Qərb­dən möhkəm-möhkəm yapışanlar o biri əlin­də Bəhmənyarın, Nə­si­minin ideyalarını saxlamağa çalışırlar. Lakin həyat yolunu se­çər­kən fəa­liy­yət proqramını müəyyənləşdirərkən aktiv düşüncə tər­zi olaraq məhz birinci əlindəkini seç­mə­li olurlar. Çünki formaca və bəl­kə həm də məzmunca arxaikləşmiş Şərq fəlsəfi fikri bizi əha­tə edən texnogen dünyasında kara gəlmir. Biz o biri əlimizdəkini an­caq bir rəmz kimi, bir ek­zo­tika kimi saxlayırıq. Əgər saxlayırıqsa!?

Bəs çıxış yolu nədədir? Milli-mənəvi dəyərlərimizi bir rəmz edərək real proseslərə formal surətdə əlavə etmək, yoxsa milliliklə müasirliyin məzmun müstəvisində vəhdətinə nail olmaq?!


* * *
Poeziya da, şifahi xalq ədəbiyyatı da, mahnılarımız da, epik düşüncə və siyasi təfəkkür də – dillə sıx surətdə bağlıdır. Dil ümu­mi­liyi həmin dildə yaradılmış mədəni sərvətlərin də ümu­miliyinə, bə­dii-estetik düşüncənin də vəhdətinə səbəb olur. Təsadüfi deyildir ki, türk xalqları öz mədəniyyətləri, ədəbiyyatları ilə də sıx surətdə bağ­­lıdırlar. Bir sıra hallarda eyni bədii-es­tetik abidələrə ma­lik­dirlər. “Də­də Qorqud”, “Koroğlu”, aşıq ədəbiyyatı və s. buna mi­sal ola bilər.

Dil nə qədər böyük rol oynasa da, milli birliyin yeganə göstə­ricisi deyil. Burada təfəkkür tərzi, ictimai şüurun səviyyəsi, adət-ənənə, dini etiqad, həyat tərzi mədəni-mənəvi abidələrin, xü­su­sən yazılı ədəbiyyatın, fəlsəfi fikrin siyasi və iqtisadi təfəkkür mə­də­niyyətlərinin də nəzərə alınması lazımdır.

Coğrafi şərait, iqlim və relyeflə bağlı həyat tərzində özünü gös­tə­rən xüsusiyyətlər və bunlardan irəli gələn rituallar, məra­simlər, bayramlar və s. də az əhəmiyyətli deyil.

Əslində həyat tərzinin, zövqün, bədii-estetik, hətta mifik və fan­­tas­tik düşüncənin, müqəddəslik duy­ğu­sunun, düşüncədə ra­sio­nal­­lı­ğın dərəcəsinin, kütləvi təd­birlərin, etnik xüsusiyyətlərin, ənə­nə­vi ge­yimlərin, mu­­siqilərin, rəqslərin – bütün bunların qərarlaş­ma­sı, ənə­nəviləşməsi və ictimai şüurla vəhdəti ərazi ilə, iqlim şəraiti ilə, üstün təsərrüfat növləri ilə, texnoloji inkişaf səviyyəsi ilə də bağ­lıdır. Lakin coğrafi amil, ərazi də, et­nogenez də milli müəyyən­lik məsələsində əsas kimi gö­türülə bilməz. Ziya Göyalpın dediyi ki­mi, millilik müasir vəziyyətə görə və ilk növbədə kültür və mədə­niy­yət ümu­miliyi əsasında təyin edilməlidir.1

Düşüncə tərzi, mənəvi mədəniyyət, əxlaqi nor­malar bütöv­lük­də nisbi müstəqilliyə malik olduğu üçün bir ərazidən başqa əra­ziyə keçdikdə insanlar əvvəlki maddi mühitin təsiri ilə formalaşmış mənəvi keyfiyyət­ləri, bayramları, ritualları və s. özləri ilə daşıyırlar ki, bu da maddi mühitlə mənəvi keyfiyyətlər arasında uyğun­suz­luqlar yarada bilir.

Din coğrafi bölgələrdən asılı olmadan yayılır və hamı üçün eyni olan ehkamların, ayinlərin ümumi­ləş­dirici rolu özünü gös­tərir. Şəriət də ərazidən asılı olma­dan əsasən saxlanılır.

Dil də insanlar bir yerdən başqa yerə köçərkən o saat yaddan çıx­mır və uzun bir dövr ər­zində lokal mü­hitlərdə, ailələrdə saxlan­maq­da davam edir. Başqa öl­kəyə köçmüş insanlar üçün rəsmi dil, işlək dil dəyişsə də, ana dili məhz mədəni-mənəvi irsin açarı kimi qo­­runub saxlanılır.

Coğrafi məkan dəyişilir, siyasi məkan dəyişilir, vətəndaşlıq də­­yi­şi­lir, ixtisas, təsərrüfat fəaliyyəti, ra­sional düşüncə, peşə vər­diş­lə­ri və s. – bütün bunlar də­yişilir, mənəviyyat isə uzun müddət sabit qa­lır. İnsan ya­şa­dığı yeni ictimai mühitin əxlaq normalarına, yeni me­yarlara, ilk növbədə hüquq normalarına riayət etmək məc­bu­riy­yətində qalır. İctimai münasibətlərdə bir cür, özü ilə ünsiy­yət­də isə başqa cür olur. Qürbət eldə be­yinin tələbləri ilə qəlbin tə­ləb­ləri, ra­sional düşüncə ilə hissiyyat arasında yaranan uyğun­suz­luq, daxili mənəvi mühitlə, xarici ictimai mühitin tələbləri ara­sın­da­kı mü­cadilə insanın tam xoşbəxt olmasına mane olur. İnsan özü ilə bir nisgil, vətən həsrəti daşıyır. Hüquqi-siyasi vətənlə milli-mənəvi vətən arasındakı fərq insanı iki­ləşmək, özgələşmək təhlü­kəsi qar­şı­sın­­da qoyur. Lakin insan xarici ölkədə də yaşasa, əgər o, öz daxili mə­nəvi mühitini qoruyub saxlayıbsa, bu mühitin böyük miq­yaslı pro­obrazı ilə – Böyük Vətənlə əlaqə saxlamaq, vətənə xidmət etmək imkanı bu faciəni kompensasiya etməyə, dəf etməyə şərait yaradır.


* * *
Milli fəlsəfi fikir millətin özünüdərk mərhələsində üzə çıxır. Bu isə heç də bütün millətlərə nəsib olmur. Bu baxımdan, “millət” anlayışını etnosdan fərqləndirən əlamətlərdən biri məhz milli-etnik təfəkkürlə milli-siyasi təfəkkürün vəhdətindən doğan milli fəlsəfi fikrin forma­laş­masıdır.

Bir sıra millətlərdə milli-fəlsəfi fikrin nəzəriyyə ha­lında üzə çıx­maması heç də onun tamamilə yoxluğuna dəlalət etmir. Milli özü­nüdərk məqamları ədəbi-bədii fi­kir vasitəsilə də ifadə oluna bilir.

Azərbaycan xalqının milli inkişafında ədəbi-bədii fikrin rolu həmişə böyük olmuşdur. Obrazlı düşüncə bir təfəkkür tərzi kimi rasional elmi düşüncəni həmişə üstələmişdir. Xal­qı­mı­zın milli-fəlsəfi fikri də çox vaxt öz əksini elmi traktatlar və monoq­rafi­ya­lar­da deyil, bədii ədə­biy­yatda tapmışdır. Ona görə də fəlsəfi təfək­kü­rə gedən yol da əsasən ədəbiyyatdan keçmişdir.

Fəlsəfi fikir çox vaxt konkretlikdən uzaq olduğuna görə milli özünəməx­susluğu, xüsusiyyətləri ifadə etmək üçün heç də əlverişli vasitə sayılmır. Böyük fəlsəfi fikir məktəbləri olan bir çox xalqla­rın, məsələn, yunanların, almanların, ingilislərin, fransızların milli-et­nik özünü­təs­diqi də daha çox dərəcədə bədii ədəbiyyatda öz əksi­ni tapmışdır. Geniş kütlələrə Şekspir Bekondan, Höte He­gel­dən, Ni­za­mi Bəhmənyardan, Səməd Vurğun Heydər Hüseynovdan da­ha çox təsir göstərmişdir. Ümumbəşəri ideallara xidmət edən, ümu­miy­yətlə insanın mahiyyətin­dən çıxış edən fəlsəfi fikir daha çox milli-mənəvi kon­kret­liyin özünütəsdiqi kimi üzə çıxan ədəbi-bə­dii fikrin tamamlanmasına xidmət etmiş, fikirdə konkretliklə ümu­­mi­liyin vəhdəti gerçəklikdə milliliklə ümumbəşə­ri­li­yin vəhdə­tini əks etdirmişdir.

Bəşəriyyətin inkişaf yoluna ümumi bir nəzər saldıq­da belə tə­səv­vür yaranır ki, bəşər tarixi etnik-millidən milli dövlətə, oradan isə ümumbəşəri ideallara, bütün in­sanlar üçün eyni olan hüquqi və­təndaş cəmiyyətinə, Vahid Avropa ideyasına keçilməsi isti­qa­mətində davam edir. Təsadüfi deyildir ki, Kant bu prosesi təbiət tərə­fin­dən insan cinsinin üzərinə qoyulmuş bir mis­siya kimi dəyər­lən­dirir. Bəşəriyyətin öz qarşısına qoyduğu və ya Allahın, təbiətin, müt­ləq ide­yanın bəşəriyyət qarşısında qoyduğu bu missiyanın kon­tur­ları artıq aydın şəkildə gö­rün­mək­dədir. Hadisələrin inkişaf səm­ti­nin etnik-milli təfəkkürdən insanların hüquq və azad­lıq­la­rı­na, ümum­­bəşəri dəyərlərə əsaslanmış planetar vətəndaş cəmiyyə­tinə yönəl­diyi şübhə doğurmur.

Lakin qədim dövrə diqqət yetirdikdə məlum olur ki, ilk döv­lət­lər və onların elmi-fəlsəfi anlaşılması məhz ümumbəşəri təsəv­vür­lərə, milli konkretlikdən uzaq olan mücərrəd insan-dövlət mü­na­si­bətlərinə əsaslanmışdır.

Platon dövlət haqqında yazarkən hansısa konkret milli real­lıq­dan deyil, ümumiyyətlə insanlar arasındakı münasibətin opti­mal tənzimlənməsindən danışır. Pla­ton­­da insanlar arasındakı fərq milli yox, olsa-olsa sosial səciyyə daşıyır. Aristoteldə dövlət anlamı milliliyin nə­zərə alınması baxımından bir qədər konkretləşsə də, yenə də mücərrəd insan-dövlət münasibətləri üstünlük təşkil edir.

Siseron ictimai birliyin əsası kimi hüquq normaları ilə yanaşı ictimai faydanı da nəzərdə tutur ki, bu sonuncu da insanların va­hid xalq kimi birləşməsinə xid­mət edən ümumi təsəvvürlər, əsa­tir­lər, adətlər, məra­sim­lərlə bağlıdır. Buna baxmayaraq, ədalət hamı­ya eyni münasibət tələb edir. Ədalət prinsipləri, birgə yaşayış qay­daları hansı milli mədəniyyətə mənsubluğundan asılı olmaya­raq, hamı üçün eynidir. Beləliklə, Siseronda da ümumbəşəri prin­sip­lər, qaydalar, hüquq milli fərq­lərdən daha vacib, daha üstündür.

Roma imperiyası dövründə dövlətin tərkibində milli mə­dəniyyətlərin ehtiva edilməsi də Roma hüququnun aliliyinə mane ol­murdu. Müxtəlif dinlər, adət-ənənələr, mədəniyyətlər vahid sink­retik bir sistemdə birləşirdi. La­tın dili rəsmi dövlət dili olsa da, eli­tar dairələrdə yu­nan dili istifadə olunurdu. Dillər və mədəniy­yət­lərin to­lerantlılığı, mədəniyyət müxtəlifliyi şəraitində vahid hü­quqi dövlətçilik prinsiplərinin bərqərar olması – müasir dövrdə bəşəriyyətin nail olmağa çalışdığı sosial-siyasi idealı xatırladır.

Beləliklə, bəşəriyyət öz inkişafında bütöv bir tsikl keçərək, in­ka­rı inkar məqamına, sintez mə­qamına qədəm qoymuşdur. Lakin bu­rada sintez mərhələsini da­ha dolğun təsəvvür etmək üçün Hegel tri­adasında ikinci mərhələ olan antitezisin xeyli mürəkkəb struk­tu­ra malik ol­du­ğu­nu da nəzərə almaq lazım gəlir. Klassik dövlət­çilik nü­mu­nələrinin təhlili göstərir ki, antitezis mər­hə­ləsi də öz növ­bə­sində iki pilləyə ayrılır; dinlə başlayıb milliliklə bitir. Roma im­pe­ri­ya­sın­da xristian dini yayıl­dıqdan və nəhayət dövlət dini kimi qəbul edildikdən sonra din tədricən hü­ququ sıxışdırır. Sadə dövlətçilik sxemləri mürəkkəb kilsə dövlət münasibətləri ilə əvəz olunur.

İslam dünyasında isə xəlifə dini rəhbər və dövlət başçısı funk­si­yalarını özündə birləşdirdiyindən bu ziddiyyət, heç olmazsa, for­mal surətdə aradan götürül­müşdür. Bunun səbəbi islamda dinlə hüququn vəhdət­də olması, şəriətdə (fiqhdə) ehtiva olunması idi.

İslam özü sinkretik səciyyə daşıyırdı və ona görə də hüquq, əxlaq və mədəniyyət də vəhdət halında idi. Din həm də həyat tərzi olmaqla, millilik elementlərinin müstəqil inkişafına yol vermirdi.

Nəticədə, Avropada dövlətlər dindən ayrılaraq, milli dövlət­çi­lik mərhələsinə keçdiyi dövrdə islam dünyası hələ də dinin təsiri altında idi.

Müasir dövrdə Avropa artıq antitezis mərhələsini başa vurub inkarı inkar məqamına, yenidən hüquqi dövlət mərhələsinə qədəm qoyduğu və bu əsasda birləşmək əzmində olduğu bir vaxtda şərq dünyası hələ təzə-təzə milli dövlət quruculuğu mərhələsinə yeni qə­dəm qoyur.

Bu addımı islam dünyasında ilk dəfə Azərbaycan (1918-ci ildə), daha sonra isə Türkiyə (1923-cü ildə) atmışdır. Bundan son­ra Azərbaycan dövlətçiliyi yetmiş il ərzində müstəqilliyini itirsə də, bu gün yenə məhz Azərbaycan Avropanın daha əvvəl keçmiş oldu­ğu yolu qısa müddətdə qət etmək əzmində olduğunu sübut edir. Ona görə də, müasir dövrün tələblərinə uyğun ideolo­giyanın for­ma­laşması da məhz Azərbaycanda həyata keçir.

Azərbaycan artıq iki əsrdir ki, Qərb dünyası ilə, Qərb mədə­niy­yəti ilə sıx təmasdadır. Və Qərblə Şərqin sintezi deyilən möcüzə üçün Yaponiyadan sonra ən gözəl şərait məhz Azərbaycandadır.

Azərbaycanın müstəqil respublika olmasından cəmi on il keçib. On il tarix üçün kiçik müddətdir. Lakin indi zaman sürətlə keçir. Bu gün biz gözümüzü açıb özümüzü Avropanın qoynunda görürük. Biz özümüzü bu yeni ampluada dərk edənə qədər Avropa əlimizdən dartıb bizi yeni dünyaya aparır. Proseslər bizim götür-qoy etməyimizi, ölçüb-biçməyimizi gözləmir. Ona görə də ya biz özümüzü sadəcə olaraq yedəyə verərək rahat­lanmalı, ya da bütün intellektual gücümüzü toplayıb keçməli olduğumuz yolu öz idrakımız və öz iradəmizlə qət etməliyik.

Və bu zaman bu yolu yaxın Şərqdə ilk dəfə (Türkiyə ilə təx­mi­nən eyni vaxtda və ola bilsin ki, ondan da əvvəl, çünki indi Tür­ki­yə Respublikası da Avropa ilə müna­sibətdə eyni psixoloji və ideoloji baryerlərlə üzləş­mişdir və hələ irəliyə gedə bilmir) keçmək istəyən tərəf gərək bütövlükdə Şərq-Qərb münasibətlərinə aydınlıq gə­tirsin, bütövlükdə islama münasibətdən doğan təbəddüatları ara­dan qaldırmaq missiyasını da öz üzərinə götürsün.

Bu gün Azərbaycana təkcə öz daxili problemləri çərçivəsində baxmaq düzgün deyil. Azərbaycanın seç­diyi, həyata keçirməyə ça­lış­dığı siyasi kurs, inkişaf yolu – onun Şərq dünyasında, xüsusən, is­lam ölkələri içə­risində mövqeyinin və rolunun ilkin müəy­yən­liyini tələb edir. Şərq ilə Qərb arasında vəhdət modelinin təbii nü­munəsi olmaqla, Azərbaycan xüsusi strateji mövqeyə malikdir.
İslam dünyasının qabaqcıl ölkələrində gedən ic­timai-siyasi və ideoloji proseslərin mahiyyətini Qərb priz­­masından görmək çox çətindir. Ona görə də, Qərb siyasətçiləri hüquqi dövlətə, vətəndaş cə­miyyətinə doğru üz tutmuş bir sıra ölkələrin spesifik prob­lem­lə­rini və xüsusiyyətlərini nəzərə ala bilmirlər. Onlar bu ölkələri sadə­cə olaraq Qərb standartlarına uyğunlaşdırmaq siya­səti yürüdürlər. Nə­ticədə öz daxillərində ideologiya­sız­laş­dırma tərəfdarları olan Qərb dövlətləri, ola bilsin ki, bizə yeni ideologiya təlqin etdiklərini ağıl­larına da gətir­mirlər. Belə ki, inkişaf etmiş Qərb ölkələrində ar­tıq icti­mai gerçəkliyə çevrilmiş siyasi-hüquqi dəyərlər sistemi bi­zə kə­nardan təlqin olunarkən, həm də nəzəri səviyyə­də yox, artıq konk­ret tətbiqi reseptlər şəklində təlqin olu­nar­kən məhz ideolo­giya rolunu oynayır.

Əslində isə başqa ünvandan transfer olunan hər hansı bir ideologiya yox, konkret ictimai gerçəkliyin öz inkişaf məntiqindən doğan milli bir ideologiya tələb olunur. Burada milli siyasi liderin üzərinə Şərq düşüncə tərzi ilə Qərb düşüncə tərzinin vəhdətinə nail olmaq, milli ideologiyanı ümumbəşəri dəyərlər kontekstinə sal­maq kimi çətin bir vəzifə düşür. Bu vəzifə Şərqlə Qərb arasında İpək yolunu bərpa etmək qədər və bəlkə ondan daha çətindir.

Müasir dövrdə qərbləşmək, Avropaya qatılmaq istəyən ölkələr qarşısında duran vəzifələrdən biri də elm və texnologiyanın inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Lakin milli fəlsəfi fikir olmadan, sadəcə Qərbin elmi mühitinə daxil olmaq və onu təqlid etməklə ictimai inkişafa nail olmaq mümkündürmü? Hələ XIX əsrin axırlarında böyük mütəfəkkir Cəmaləddin Əfqani bu məsələyə toxunaraq yazırdı: «Bir millətdə fəlsəfə yoxdursa, əgər o millətin hamısı alim olsa da, o millətdə elmlər intişar tapa bilməz və həmin millət ayrı-ayrı elmlərdən lazımi nəticə çıxarmaqda çətinlik çəkər»1. C.Əfqani öz fikrini Şərq ölkələrinin praktikasına müra­ciətlə əsaslandırır: «Osmanlı dövləti, eləcə də Misir 60 ildir ki, elmlərin təlimi üçün məktəblər açmışdır və hələ də ondan bir xeyir götürməmişdir.»2 Səbəbini isə o, haqlı olaraq, fəlsəfi ruhun çatışmamasında görür.

Elmi biliklər pozitiv ictimai qüvvəyə o zaman çevrilir ki, onları düzgün yönəldən, ictimai tələbatla uzlaşdıran istiqamət­ləndirici fəlsəfi ideya olsun. Bütün zamanlar və xalqlar üçün ümumi olan ümumbəşəri fəlsəfi fikirdən fərqli olaraq, burada söhbət məhz milli fəlsəfi özünüdərkdən gedir.1 Ziya Göyalp. Türkçülüyün əsasları. B., Maarif, 1991, səh. 33

1 Cəmaləddin Əfqani. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1998, səh.29.

2 Yenə orada.Yüklə 339,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə