3. Yazı və onun növləriYüklə 19,6 Kb.
tarix17.04.2018
ölçüsü19,6 Kb.
#38743
növüYazi

AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ FƏNNİ ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI..

I KOLLOKVİUMUN

25 YAZILI SUALI

1. Dil nədir və onun vəzifələri

2. Dilçilik və onun diğər elmlər içərisində yeri.

3. Yazı və onun növləri

4. Qohum dillər. Türk dilləri ailəsində Azərbaycan dilinin yeri

5. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili.

6. Fonetika haqqında ümumi məlumat.

7. Sait və samit səslərin təsnifatı .

8.Ahəng qanunu, intonasiya və vurğunun nitqdə yeri.

9.Azərbaycan əlifbası haqqında tarixi məlimat

10.Danışıq səsləri. Səs və hərf.

11. Leksika. Söz, sözün leksik və qrammatik mənaları.

12. Ümumişlək və ümumişlək olmayan sözlər.

13. Sözün həqiqi və məcazi mənası.Təkmənalı və coxmənalı sözlər.

14. Omonim, sinonim və antonimlər .

15. Əsl Azərbaycan sözlərini alınma sözlərdən fərqləndirən xüsusiyyətlər hansılardır?

Arxaizim və neologizimlər.

16. Morfologiya və nitq hissələri haqqında məlumat

17.İsim. İsmin quruluşca növləri, ümumi və xüsusi isimlər.

18. İsimlərin hallanması

19. İsimlərdə xəbərlik şəkilçisi

20. Mürəkkəb adların yazılışı.

21. Sifət haqqında ümumi məlumat

22. Sifətin qurluşca növləri və müqayisə dərəcələri

23. Sifəti başqa nitq hissələrindən fərqləndirən xüsusiyyətlər.

24. Say haqqında ümumi məlumat .

25. Sayın qurluşca və mənaca növləri

II KOLLOKVİUMUN

25 YAZILI SUALI

1. Əvəzlik və onun növləri.

2. Feil haqqında ümumi məlumat

3. Feilin qrammatik məna növləri

4. Feilin arzu,vacib, lazım və şərt şəkilləri

5.Təsriflənməyən feil formalarından məsdər və onun xüsusiyyətləri

6. Feili sifət onun yaranma yolları, feilə və sifətə aid xüsusiyyətləri

7. Feili bağlama haqqında məlumat

8. Zərf, onun məna növləri və başqa nitq hissələrindən fərqləndirilməsi

9. Qoşmalar və onların məna növləri

10. Bağlayıcıların növləri və bağlayıcılarda vergülün işlədilməsi qaydaları

11.Ədatların növləri və onların başqa nitq hissələrindən fərqləndirilməsi

12.Modal sozlər və nida

13.Söz, söz birləşməsi və cümlə

14.Birinci növ təyini söz birləşmələri

15.Ikinci növ təyini söz birləşmələri

16. Üçüncü növ təyini söz birləşmələri

17. Feli birləşmələr

16. Cümlə haqqında ümumi məlumat.Cümlənin növləri

17. Cümlənin baş üzvləri

18. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri

19. Mübtəda və onun ifadə vasitələri

20. Xəbər və onun ifadə vasitələri

21.Tamamlıq və onun növləri

22. Təyin haqqında ümumi məlumat

23. Zərflik və onun növləri

24. Xəbərin mübtəda ilə uzlaşması

25. Sintaktik əlaqələr

25 Əlavə sual

1. Nitq mədəniyyətinin məqsəd və vəzifələri

2. Şifahi və yazılı nitq. Nitqin düzgünlüyü, dəqiqliyi, ifadəliliyi

3. Natiqlik sənəti və onun tarixi.

4. Natiqlik sənətinin cəmiyyətdə rolu və növləri

5. Nitq prosesində tələffüzün və intonasiyanın rolu

6. Nitqin hazırlanması və mərhələləri. Nitqin hazırlanmasında planın və konspektin rolu

7. Ünsiyyət mədəniyyəti, danışıq etikası

8. Nitq etiketləri

9. Dil və nitq. Sözün nitqdə rolu. Klassiklərimiz söz haqqında

10. Ünsiyyət vasitələri. Pauza , jest, mimika, məsafə

11. Azərbaycan ədəbi dili, ədəbi dilin normaları

12. Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları

13. Azərbaycanın görkəmli natiqləri

14. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı haqqında məlumat

15. “Koroğlu” dastanı haqqında məlumat

16. Nizami Gəncəvi haqqında məlumat

17. M.Füzuli haqqında məlumat

18. İ. Nəsimi haqqında məlumat

19. M.F.Axundov haqqında məlumat

20. C. Məmmədquluzadə haqqında məlumat

21. M.Ə. Sabir haqqında məlumat

22. M.P.Vaqif haqqında məlumat

23. S.Vurğun haqqında məlumat24. X.R.Ulutürk haqqında məlumat

25. B.Vahabzadə haqqında məlumat

Yüklə 19,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə