Amaliyot dasturi Office Word docxYüklə 392,94 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə81/81
tarix20.04.2022
ölçüsü392,94 Kb.
#85698
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   81
malakaviy amaliyotlarini otash uchun

JAMI 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com52

 

 2-jadval 

Fermer xo’jaligida hisobot yilida poda harakati  

 

  

Yosh va 


jins 

bo’yicha 

guruhlar 

Kirim 


Chiqim 

Y

il bo

sh

id m

oll

ar

 bosh

 s

oni 

B

uzoq

 o

lish

 

Kic

h

ik gu

ruh


la

rd

an k

o’

chir

ish


 

S

oti

b

 oli

sh

 Ja

mi

 yil

  

bosh

id

agi  

b

ilan 

b

irg

ali


k

da

 K

att


gu

ruhla

rgo

’t

kaz

ish


 

N

aslli

 m

oll

ar

 so

ti

sh 

Go’shtga 

topshirish 

JA

MI 

Y

il ox

ir

id m

oll

abo

sh

 soni

 

Bo

sh

 T

ir

ik v

az

nkg

 Naslli 


buqalar 

 

  

 

  

 

  

 

 Sigirlar 

 

 

  

 

  

 

  

 G’unajinlar 

 

  

 

  

 

  

 

 1 yoshdan 2 

yoshgacha 

bo’lgan 


urg’ochi 

tanalar 


 

 

  

 

  

 

  

 1 yoshgacha 

bo’lgan 


urg’ochi 

tanalar 


 

 

  

 

  

 

  

 2 yoshdan 

katta  


buqachalar 

 

  

 

  

 

  

 

 1 yoshdan 2 

yoshgacha 

bo’lgan 


buqachalar 

 

  

 

  

 

  

 

 1 yoshgacha 

bo’lgan  

buqachalar 

 

 

  

 

  

 

  

 2 yoshdan 

katta  


ho’kizlar 

 

  

 

  

 

  

 

 10 

2 yoshgacha 

bo’lgan 

ho’kizchalar 

 

 

  

 

  

 

  

 

11 Buzoqlar: 

A) urg’ochi 

B) erkak 

 

  

 

  

 

  

 

  

JAMI 


 

 

  

 

  

 

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


53

 

 3-jadval 

 

Fermer xo’jaligida hisobot yilida podani tarkibi 

  Yoshi va jinsi bo’yicha guruhlar 

Tashkil etadi 

Bosh 

Naslli buqalar  

 

 Sigirlar  

 

 G’unojinlar  

 

 1  yoshdan    2  yoshgacha  bo’lgan 

urg’ochi tanalar  

          

       

1 yoshgacha bo’lgan urg’ochi tanalar   

 2 yoshdan katta  buqachalar  

        


                 

1  yoshdan  2  yoshgacha  bo’lgan buqachalar  

 

 1 yoshgacha bo’lgan  buqachalar  

 

 2 yoshdan katta  ho’kizlar  

 

 10 

2 yoshgacha bo’lgan ho’kizchalar  

 

 

11 Puchak qilingan sishirlar  

 

 12 

Buzoqlar: 

a) urg’ochi 

b) erkak 

 

 

 JAMI: 

 

  

 

4-jadval 

 

Fermer xo’jaligida hisobot yilida qoramolchilik mahsulotlarini sotish 

bo’yicha moliyaviy natijalar (ming so’m) 

 

   

Ko’rsatkichlar 

Mahsulot turi 

Sut 

Go’sht 

Boshqa  

maxsulotlar 

1  Umumiy tannarx  

 

 

 2  Daromad  

 

  

3  Sof  foyda  

 

 

 4  Zarar  

 

  

5  Rentabellik darajasi, % 

 

 

  

 

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


54

 

 2-ilova 

 

Parrandachilik faniga oid  ma’lumotlar  to’plami jadvali    

1-jadval 

Parrandachilik xo’jaliklarining yer maydoni 

(uch yillik ma’lumotlar) 

 

 

  

  

 

  

Ko’rsatkichlar 

 

20____ yil  

20____ yil 

20____ yil 

A

mal

da

 O

’t

gan

 y

ilg

nis

b

atan

, %


 

A

mal

da

 O

’t

gan

 y

ilg

nis

b

atan

, %


 

A

mal

da

 O

’t

gan

 y

ilg

nis

b

atan

, %


 

Umumiy yer 

maydoni,  ga

  

  

 

  

 

 Parranda  mahsu-

loti 

ishlab 


chiqarishga  mo’l-

jallangan 

yer 

maydoni,  ga

 

  

 

  

 Ko’p 

yillik 


o’simliklar,  

ga

 

  

 

  

 Bir 

yillik 


o’simlik,  

ga 

Beda: 


Makkajo’hori: 

Bug’doy: 

Poliz ekinlar: 

Boshqa ekinlar: 

 

 

  

 

 Ko’p 


yillik 

ekinlar, ga

 

  

 

  

 

 

JAMI 

 

 

  

 

  

 

  

 

 PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com
55

 

 2-jadval 

 

Xo’jalikdagi mavjud parranda  zotlari, liniyalari, krosslari bo’yicha talabalar bilishi kerak bo’lgan ma’lumotlar  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

Zotlarning 

liniyalarning 

va kroslarning 

nomi 

Q

aysi

 z

otl

ar

dan

 k

elib

 c

hiqq

an 


 

T

asd

iq

lang

an

 yil

 M

u

allifl

ar

i, ta

shk


il

do

tlar

 n

omi

 

Mah

su

lotdo

rl

ik  

yo

’nali

sh 

Y

aratili

sh

 usu

li 


 

Mahsulotdorlik ko’rsatkichlari 

O

’r

tach

a t


ir

ik

 vaz

nikg

 

Tuxu

m

dorl

ik

, % 

T

uxumn

ing


 o

’r

tacha

 og


’ir

li

gi,

 g

 10

 don


tuxu


m

gy

em

 sarfi

kg 

1

 kg  

ti

rik

 v

azn u

chun


 y

em

 sarfi

kg 

O

’sis

 ko’r

sa

tkic

hi

 M

u

tloq

 kun


li

k

 nis

b

iykun


/kg

 

Mah

su

loo

lishd

foydali

 m

ud

d

at  

  

                            

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com56

 

  

3-jadval 

 

Parrandachilik  xo’jaliklarining iqtisodiy ko’rsatkichlari  (uch yillik ma’lumotlar)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Ko’rsatkichlar  

20____ yil 

 

 

20____ yil  

 

20____ yil  

A

mal

da

 O

’s

ish

 %

 K

o

’payg

an

 yok 

kam

ayg


an

 ± 

A

mal

da

 O

’s

ish

 %

 K

o

’payg

an

 yok 

kam

ayg


an

 ± 

A

mal

da

 O

’s

ish

 %

 K

o

’payg

an

 yok 

kam

ayg


an

 ± 

 

 1  

Xo’jalik nomi  

 

1) 


Tuxum, 

ming dona

 

  

 

  

 

  

 

 2) 

Parrandalarning 

o’sishi, 

s

 

  

 

  

 

  

 

3) Inkubatsiyaga 

qo’yilgan 

tuxum, 

ming dona

 

  

 

  

 

  

 

4) Tuxumlardan  jo’ja 

chiqishi,  %

 

  

 

  

 

  

 

5) O’stirish 

uchun 


qoldirilgan,  

ming bosh

 

  

 

  

 

  

 

6)  Pat va par olish, 

s

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com57

 

 4-jadval 

 

Parrandachilik xo’jaliklarining iqtisodiy ko’rsatkichlar 

 (uch yillik ma’lumotlar ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Ko’rsatkichlar  

20____ yil 

 

 

20____ yil  

 

20____ yil  

A

mal

da

 O

’s

ish

 %

 K

o

’payg

an

 yok 

kam

ayg


an

 ± 

A

mal

da

 O

’s

ish

 %

 K

o

’payg

an

 yok 

kam

ayg


an

 ± 

A

mal

da

 O

’s

ish

 %

 K

o

’payg

an

 yok 

kam

ayg


an

 ± 

 

 1  

Xo’jalikning nomi  

 

1) 


1000  dona  tuxum 

tannarxi, m.so’m

 

  

 

  

 

  

 

2) 1 s parranda  go’shti 

tannarxi, m.so’m

 

  

 

  

 

  

 

3) Tuxum sotish,  

ming dona

 

  

 

  

 

  

 

4) Parranda 

go’shti 


sotish, 

s

 

  

 

  

 

  

 

5) 100  dona  tuxumga 

omixta yem sarfi, kg

 

  

 

  

 

  

 

6) 1  s  tirik  vaznga 

omixta yem sarfi, s

 

  

 

  

 

  

 

7) 1000  dona  tuxum 

ishlab 


chiqarishga  

bo’lgan 


xarajat, 

odam/soat

 

  

 

  

 

  

 

8) 1 s qo’shimcha 

tirik 


vazn 

ishlab 


chiqarishga  bo’lgan 

xarajat, odam/soat 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com58

 

 5-jadval 

 

Parrandalarning bosh soni va mahsulotdorlik ko’rsatkichlari  (uch yillik ma’lumotlar)

            

 

 

  

   

 

  

 

Ko’rsatkichlar Parrandalar bosh soni  

Mahsulotdorlik 

ko’rsatkichlari 

S

aqla

nuv


ch

an

ligi

, %


  

 

20_ yil  

 

20__yil  

 

20__yil  

 

20_ yil  

 

20__yil  

 

20_ yil  

A

mal

d 

 A

m

ald

  

Am

al

d  

A

mal

d 

 A

m

ald

  

Am

al

d  

  

Xo’jalik nomi   

  

1) 


Tovuqlar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 


Jo’jalar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 


Nasldor xo’rozlar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 


Makiyonlar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 


Boshqa     

xo’jaliklardan  olib 

kelingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Eslatma:

    

1)  Amaliyot o’tash jarayonida o’rganiladigan masalalarni   

                kengaytirish yoki qisqartirish mumkin. 

           2)  Parrandachilik xo’jaliklarida parrandalarni   

                 ozqlantirish retseptlari ilova shaklda to’liq berilishi   

                 kerak. 

 

 

  

 

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


59

 

 3-ilova 

 

SUTCHILIK FANIGA OID  MA’LUMOTLAR TO’PLASH JADVALI. 

 

1-jadval 

 

Korxonalarda  ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlari  

  

 

Mahsulot nomi Ishlab chiqarish 

 

Miqdori, tonna Qabul qilingan xom-ashyo sut 

shundan: 

qayta ishlanmoqda 

 

 Iste’mol suti 

 

 Nordon sut mahsulotlari  (qatiq, kefir, 

suzma, smetana va h.k) 

 

 Qaymoq 

 

 Saryog’ 


 

 Pishloq 

 

 Boshqa mahsulotlar 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


60

 

 2-jadval 

 

Sutni qayta ishlaydigan  korxonaning  hisobot yilidagi  moliyaviy natijalari (mln. so’m)

 

 

 

  

 

 Ko’rsatkichlar 

Mahsulot turlari 

Iste’mol 

suti 


Nordon sut 

mahsulotlari, 

(qatiq, kefir, 

sut) 


Saryog’ 

Pishloq 


Boshqa 

mahsulotlar 

Umumiy tan-narx 

 

  

 

 Daromad 


 

 

  

 Sof  foyda 

 

  

 

 Zarar 


 

 

  

 Rentabellik 

darajasi, % 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com61

 

 4-ilova  

(kundalikning  jildi)    

 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  QISHLOQ VA SUV XO’JALIK VAZIRLIGI 

 

SAMARQAND QISHLOQ XO’JALIK INSTITUTI   

 

  

VETERINARIYA, ZOOTEXNIYA VA  QORAKO’LCHILIK  

FAKULTETI 5620600-ZOOTEXNIYA TA’LIM YO’NALISHI  

_______GURUH TALABASI   

___________________________________________________________ning  

 

MALAKAVIY  AMALIYOTI BO’YICHA   

 

 KUNDALIK    DAFTARI                 

 

  

Amaliyot  joyi __________________________________________ 

                                   (xo’jalik, viloyat, tuman, korxona nomi) 

 

  

Boshlandi:    “____” ________ 20___ y. 

 

Tugallandi: “____” ________ 20 ___ y.  

 

  

 

  

 

                   

SAMARQAND – 20 ____        

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com
62

 

  

 Talaba ____________________________________ ning malakaviy amaliyot  

davomida  bajargan ishlari 

  

 

Bajarilgan ishlar turi  

 

Soni Xo’jalikning    jug’rofiy  va    ekologik    sharoiti  bilan 

tanishish. 

 Xo’jalikning  ohirgi    uch  yillik    iqtisodiy    va    ishlab 

chiqarish faoliyatini  tahlili. 

 Xo’jalikning  chorvachilik  sohasini  tahlil  qilish  (poda tarkibi va harakati). 

 Ozuqa zahirasini aniqlash. 

 Birlamchi  zootexnikaviy  hisob-kitob  ishlarini  yuritishda  

ishtirok etish. 

 Naslchilik  xujjatlarini  yuritish  va  naslli  mollarni  kompleks baholash. 

 Sun’iy urug’lantirish shaxobchasi faoliyati bilan tanishish.   

Urug’ni baholash va urug’lantirish tadbiriga qatnashish.  

Nazorat sog’im va nazorat  oziqlantirish  o’tkazish.  

10 


Chorvachilik 

mahsulotlarini 

ishlab 

chiqarish  

texnologiyasini tahlili. 

 

11 Chorvachilik  mahsulotlariga  birlamchi  ishlov  berish, 

tashish,  saqlash  va    qayta  ishlash  texnologiyalarining  

tahlili. 

 

12 Naslli  hayvonlarni  sotish  va    sotib  olish  tadbiriga 

qatnashish. 

 

13 


So’yish punktlarining ishi bilan tanishish. 

 

 14 

Zootexnikaviy tadbirlarning rejalarini tuzish. 

 

 

15 Ma’ruza va suxbatlar o’tkazish. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com63

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com64

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Yüklə 392,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   81
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə