Biogen idec denmark manufacturing apsYüklə 141,25 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.04.2018
ölçüsü141,25 Kb.
#36459


Broj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)1 od 17

Proizvođač: BIOGEN IDEC DENMARK MANUFACTURING APS

Adresa: Danska, Hillerod, Biogen Idec Allé 1

Podnosilac zahteva: MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD.

Adresa: Milutina Milankovića 11b, Beograd - Novi Beograd

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

Tysabri

®

, koncentrat za rastvor za infuziju, 300 mg/15 mL

Pakovanje: ukupno 1 kom; bočica staklena, 1x15 mLBroj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)2 od 17

▼Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih

informacija. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek. Za

način prijavljivanja neželjenih reakcija videti odeljak 4.8.1. IME LEKA

Tysabri 300 mg/15 mL koncentrat za rastvor za infuziju

INN:

natalizumab2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaki mL koncentrata sadrži 20 mg natalizumaba.

Natalizumab  je  rekombinantno humanizovano anti-α4-integrin  antitelo, proizvedeno  u  mišjim  ćelijskim 

linijama tehnologijom rekombinantne DNK.

Nakon razblaživanja (videti odeljak 6.6), rastvor za infuziju sadrži približno 2,6 mg/mL natalizumaba.

Lek  Tysabri  sadrži  2,3  mmol  (ili 52  mg)  natrijuma  po bočici  leka.  Kada  se  razblaži u  100  mL 0,9%-tnog 

(9 mg/mL) natrijum-hlorida, lek sadrži 17,7 mmol (ili 406 mg) natrijuma.

Za listu svih pomoćnih supstanci, videti odeljak 6.1.3. FARMACEUTSKI OBLIK

Koncentrat za rastvor za infuziju.

Bistar do blago opalescentan, bezbojan rastvor, praktično bez vidljivih mehaničkih onečišćenja.

4.KLINIČKI PODACI

4.1. Terapijske indikacije

Lek Tysabri je lek indikovan kao monoterapija koja usporava progresiju bolesti kod visokoaktivne relapsno-

remitentne multiple skleroze, za sledeće grupe pacijenata:

 Odrasli pacijenti uzrasta 18 godina i više kod kojih je bolest visokoaktivna uprkos lečenju interferonom-

beta ili glatiramer acetatom.

Ovi  pacijenti  mogu  biti  definisani  kao  oni  koji  nisu odgovorili na  potpunu i  odgovarajuću terapiju

interferonom-beta ili glatiramer acetatom (u trajanju od najmanje godinu). Uslov je da su pacijenti imali 

najmanje 1 relaps  tokom terapije  u prethodnoj godini i koji imaju najmanje 9 T2-hiperintenzivnih lezija 

na  kranijalnoj  magnetnoj  rezonanci  (MRI)  ili  najmanje 1 leziju  koja  se  bolje  uočava  uz  primenu

gadolinijuma.  „Pacijent  koji  ne  odgovara” mogao  bi  biti  definisan  i  kao  pacijent  sa  nepromenjenom  ili 

povećanom stopom relapsa ili neprestanim teškim relapsima u poređenju sa prethodnom godinom.

iliBroj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)3 od 17

 Odrasli pacijenti uzrasta 18 godina i više sa brzo progresivnom teškom relapsno-remitentnom multiplom 

sklerozom koja je definisana sa 2 ili više onesposobljavajućih relapsa u jednoj godini i sa 1 ili više lezija 

koje se bolje uočavaju uz primenu gadolinijuma na MRI mozga ili sa značajnim povećanjem opterećenja 

T2 lezijama u odnosu na prethodnu nedavnu MRI.

4.2. Doziranje i način primene

Terapiju  lekom Tysabri treba  da  započne  i  neprestano prati  lekar  specijalista  sa  iskustvom  u  dijagnozi  i 

lečenju neuroloških stanja, u centrima sa stalnim pristupom MRI-u.

Pacijentima lečenim lekom Tysabri  mora se  dati  Kartica za  pacijenta sa  upozorenjima i  moraju  biti 

informisani o rizicima primene leka Tysabri (videti i Uputstvo za lek). Nakon 2 godine lečenja, pacijente je 

potrebno ponovo informisati o rizicima primene leka  Tysabri, posebno o povećanom riziku od progresivne 

multifokalne leukoencefalopatije (PML), takođe pacijente i njihove negovatelje treba uputiti na rane znakove

i simptome PML-a.

Sredstva za lečenje reakcija preosetljivosti i pristup MRI-u moraju biti dostupni.

Pacijenti mogu direktno preći sa primene interferona-beta ili glatiramer-acetata na primenu natalizumaba, uz 

uslov da nema znakova značajnih poremećaja povezanih sa lečenjem, npr. neutropenija. Ako postoje znakovi 

poremećaja povezanih sa lečenjem, moraju se ukloniti pre početka lečenja natalizumabom.

Neki pacijenti su možda prethodno lečeni imunosupresivnim lekovima (npr. mitoksantronu, ciklofosfamidu, 

azatiopirinu). Ovi lekovi mogu izazvati produženu imunosupresiju, čak i nakon prestanka primene leka. Zato 

lekar  mora  da potvrdi da ti pacijenti nisu  imunokompromitovani pre početka lečenja  lekom Tysabri (videti 

takođe odeljak 4.4).

Doziranje

Odrasli

Lek Tysabri se primenjuje u dozi od 300 mg,  putem intravenske infuzije jednom u 4 nedelje.

Nastavak terapije se  mora pažljivo ponovo  razmotriti kod pacijenata  kod  kojih  nema  vidljivog poboljšanja

nakon 6 meseci lečenja.

Podaci  o bezbednosti i  efikasnosti natalizumaba  dobijeni su iz  dvogodišnjih  kontrolisanih  dvostruko-slepih 

studija.  Nakon  2  godine,  nastavak  terapije  treba  razmotriti tek  nakon  ponovne  procene  moguće  koristi  i 

rizika. Pacijente treba ponovo informisati o rizičnim faktorima za PML, kao što su trajanje lečenja, upotreba 

imunosupresiva pre primanja leka Tysabri i prisustvo anti-JCV antitela (videti odeljak 4.4).Ponovljena primena

Efikasnost ponovljene primene nije utvrđena, za podatke o bezbednost videti odeljak 4.4.Starije osobe

Lek Tysabri nije preporučljiv za upotrebu kod pacijenata starijih od 65 godina zbog nedostatka podataka kod 
Broj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)4 od 17

ove populacije.Renalna i hepatička insuficijencija

Nisu sprovedena ispitivanja kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega ili jetre. 

Mehanizam eliminacije i rezultati iz populacione farmakokinetike ukazuju da kod pacijenata sa renalnom ili 

hepatičkom insuficijencijom nije neophodno prilagođavanje doze.Pedijatrijska populacija

Lek Tysabri je kontraindikovan kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina (videti odeljak 4.3).

Način primene

Intravenska primena.

Za uputstva o razblaživanju leka pre primene, videti odeljak 6.6.

Nakon razblaživanja (videti odeljak 6.6), infuziju treba primeniti tokom 1 sata, a pacijente treba pratiti tokom 

infuzije i 1 sat nakon završetka infuzije zbog znakova i simptoma reakcija preosetljivosti.

Lek Tysabri ne sme biti primenjen kao bolus injekcija.4.3. Kontraindikacije

Preosetljivost na natalizumab ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML).

Pacijenti  sa  povećanim  rizikom  od  oportunističkih  infekcija,  uključujući  imunokompromitovane  pacijente 

(uključujući one  koji trenutno primaju imunosupresivne terapije ili one imunokompromitovane prethodnim 

terapijama, npr. mitoksantronom ili ciklofosfamidom, videti takođe odeljke 4.4 i 4.8).

Kombinacija sa interferonima-beta ili glatiramer-acetatom.

Poznati maligniteti, osim kod pacijenata sa karcinomom bazalnih ćelija kože.

Deca i adolescenti mlađi od 18 godina.

4.4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML) 

Upotreba leka Tysabri bila je povezana sa povećanim rizikom od PML-a, oportunističke infekcije izazvane 

JC virusom, koja može biti smrtonosna ili dovesti do teške onesposobljenosti. Usled ovog povećanog rizika 

od razvoja PML-a, odnos između koristi i rizika lečenja lekom Tysabri potrebno je proceniti od strane lekara 

specijaliste i pacijenta za svaki pojedinačan slučaj.
Broj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)5 od 17

Potrebno  je  objasniti  pacijentima i  njihovim negovateljima kako  da  prepoznaju  rane znakove i  simptome

PML-a.

Sledeći rizični faktori su povezani sa povećanim rizikom od PML-a. Prisustvo anti-JCV antitela.

 Trajanje lečenja, naročito duže od 2 godine. Ograničeno je iskustvo kod pacijenata koji su primali lek 

Tysabri  duže  od 4  godine, zato rizik  od PML-a kod  ovih pacijenata  u  ovom trenutku  ne  može biti 

procenjen.

 Upotreba imunosupresiva pre primanja leka Tysabri

Status  anti-JCV  antitela određuje  različite  nivoe  rizika  za PML  kod  pacijenata  lečenih  lekom  Tysabri.

Pacijenti  koji  su  pozitivni  na anti-JCV  antitela,  imaju  povećan  rizik od  razvoja PML-a u  poređenju  sa 

pacijentima  koji  su  negativni na anti-JCV antitela.  Pacijenti  koji  imaju  sva  tri rizična faktora  za  PML  (tj.,

pozitivni su na anti-JVC antitela primali su duže od 2 godine terapiju lekom Tysabri, prethodno su primali

terapiju  imunosupresivima),  imaju  znatno veći rizik  od  PML-a. Kod  pacijenata  sa sva  tri  rizična faktora, 

lečenje lekom Tysabri bi trebalo nastaviti samo ako je korist veća od rizika. Za kvantifikaciju rizika od PML-

a kod različitih podgrupa pacijenata, molimo pogledajte Informacije za lekare i Smernice za lečenje.

Testiranje na anti-JCV antitela daje pomoćne informacije za procenu rizika lečenja lekom Tysabri. Testiranje

na anti-JCV  antitela  u  serumu  preporučuje  se  pre  uvođenja  terapije  lekom  Tysabri  ili  kod  pacijenata  sa 

nepoznatim statusom antitela koji primaju lek Tysabri. Kod pacijenata negativnih na anti-JCV antitela ipak

postoji  rizik  za  nastanak  PML-a, a  razlog  za  to  mogu  biti  pojava nove JCV  infekcije,  promenjivi  status 

antitela  ili  lažno  negativni  rezultat  testa.  Ponovno  testiranje  pacijenata  negativnih  na  anti-JCV  antitela 

preporučuje  se  svakih  6  meseci.  Test  na  anti-JCV  antitela  (ELISA) ne  može  se koristiti  za  postavljanje 

dijagnoze PML-a. Testiranje na anti-JCV antitela treba sprovoditi za vreme ili tokom najmanje dve nedelje 

nakon izmene plazme zbog odstranjivanja antitela iz seruma.

Pre početka lečenja lekom Tysabri, potrebno je da bude dostupan novi snimak (obično ne stariji od 3 meseca)

MRI kao referentni nalaz, koji treba godišnje ponavljati kao dopuna referentnom nalazu. Pacijenti moraju biti 

redovno  praćeni od  početka  do  kraja. Nakon  2  godine primene  leka  Tysabri, sve pacijente  treba ponovo 

informisati o riziku od PML-a.Ako se sumnja na PML, dalje doziranje se mora obustaviti sve dok se ne isključi PML. 

Klinički lekar treba da izvrši ispitivanja kod pacijenta kako bi utvrdio da li simptomi ukazuju na neurološku 

disfunkciju, i ako ukazuju, da li su ti simptomi karakteristični za MS ili možda ukazuju na PML. Ako postoji 

bilo kakva sumnja,  dalje ispitivanje, uključujući  MRI  sliku, poželjno sa primenom kontrasta (upoređena sa 

MRI  pre  lečenja),  pregled  cerebrospinalne  tečnosti  (‘cerebrospinal  fluid’,  CSF)  na  JC (John  Cunningham)

virusnu  DNK i  ponavljanje  neuroloških  testova,  treba  razmotriti  kao  što  je  to  opisano  u  Informacijama  za 

lekare i Smernicama za lečenje (videti edukativnu smernicu).Onda kada klinički lekar isključi PML (ako je 

neophodno, ponovljenim kliničkim, slikovnim i/ili  laboratorijskim ispitivanjima,  ako  postoji klinička

sumnja), doziranje natalizumaba se može nastaviti.

Lekar treba naročito da obrati pažnju na simptome koji upućuju na PML, a koje pacijent ne primećuje (npr. 

kognitivni  ili  psihijatrijski  simptomi).  Pacijente  takođe  treba  savetovati  da  obaveste  svog  partnera  ili 

negovatelje o svom lečenju, jer oni mogu primetiti simptome kojih pacijent nije svestan.
Broj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)6 od 17

PML  je bio  prijavljen  nakon  prestanka  lečenja  lekom  Tysabri  kod  pacijenata  kod  kojih u  vreme  prestanka 

lečenja nalazi nisu ukazivali na PML. Pacijenti i lekari treba i u narednom periodu da budu oprezni u slučaju 

pojave bilo  kojih  novih znakova ili simptoma  koji mogu  ukazati  na PML tokom narednih 6  meseci  nakon

prestanka lečenja lekom Tysabri.

Ako pacijent razvije PML, doziranje leka Tysabri se mora trajno prekinuti .

Nakon  obnavljanja  imunološkog  sistema  kod  imunokompromitovanih  pacijenata  sa  PML-em primećen je 

poboljšan ishod bolesti.

PML i IRIS (Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome - Inflamatorni sindrom imunske rekonstitucije)

IRIS se pojavljuje skoro kod svih pacijenata sa PML-em lečenih lekom Tysabri, nakon prekida ili uklanjanja

leka Tysabri, npr. sa promenom plazme (videti odeljak 5.2). Smatra se da je IRIS rezultat obnove imunološke 

funkcije kod pacijenata sa PML-em, koja može uzrokovati ozbiljne neurološke komplikacije i može dovesti 

do  smrti.  Kod  pacijenata  sa  PML-em,  lečenih  lekom  Tysabri,  potrebno  je  praćenje  razvoja  IRIS-a,  koji se

može  pojaviti u  roku  od  nekoliko  dana  do  nekoliko  nedelja  nakon  promene  plazme  i  preduzimanje 

odgovarajućeg  lečenja  prateće  upale  za  vreme  oporavljanja  od  PML-a  (videti  Informacije  za  lekare  i 

Smernice za lečenje za više informacija).

Druge oportunističke infekcije

Pri upotrebi leka Tysabri zabeležene su i  druge  oportunističke infekcije, naročito  kod pacijenata sa Crohn-

ovom  bolešću  koji  su  bili  imunokompromitovani  ili  gde je  postojao  značajan  komorbiditet.  Ipak,  trenutno 

nije  moguće  isključiti  povećan  rizik  od  drugih  oportuničkih  infekcija  tokom  primene  leka Tysabri  kod 

pacijenata  bez  ovih komorbiditeta.  Oportunističke  infekcije  uočene  su  i  kod  pacijenata  sa  MS-om koji  su 

primali lek Tysabri kao monoterapiju (videti odeljak 4.8).

Lekari koji propisuju lek treba da uzmu u obzir mogućnost da se druge oportunističke infekcije mogu pojaviti

tokom terapije lekom Tysabri i treba da ih uključe u diferencijalnu  dijagnozu infekcija koje se javljaju kod 

pacijenata lečenih lekom Tysabri. Ako postoji sumnja na oportunističku infekciju, primenu leka Tysabri treba 

obustaviti sve dok daljim ispitivanjima ne bude moguće isključiti ovakve infekcije. 

Ako  pacijent  koji  prima  lek Tysabri  razvije  oportunističku infekciju,  primena leka  Tysabri  se  mora  trajno 

prekinuti.

Edukativna smernica

Svi lekari koji nameravaju da propisuju lek Tysabri moraju biti dobro upoznati sa Informacijama za lekare i 

Smernicama za lečenje.

Lekari moraju razgovarati sa pacijentima o koristima i rizicima terapije lekom Tysabri i dati im Karticu za 

pacijenta sa  upozorenjima.  Pacijente  treba  upozoriti da ako  razviju bilo  kakvu infekciju  da  tada treba  da 

obaveste svog lekara da su bili lečeni lekom Tysabri.

Lekari treba da savetuju pacijente o važnosti neprekidnog doziranja, naročito u početnim mesecima lečenja 

(videti preosetljivost).

PreosetljivostBroj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)7 od 17

Mogu  se  javiti  reakcije  preosetljivosti  povezane  sa  primenom leka Tysabri,  uključujući  ozbiljne  sistemske 

reakcije  (videti  odeljak 4.8).  Ove  reakcije  uglavnom  su  se  javljale  tokom  infuzije  ili  do  1  sata nakon 

završetka  infuzije.  Rizik  za  preosetljivost  bio  je  najveći  kod  početnih  infuzija  i  kod  pacijenata  ponovo 

izloženih leku Tysabri  posle početnog kratkog  izlaganja  (jedna  ili  dve  infuzije)  i  produženog  perioda  (tri 

meseca ili duže) bez lečenja. Ipak, kod svake primene infuzije treba uzeti u obzir da postoji rizik od pojave 

reakcija preosetljivosti.

Pacijente treba pratiti tokom infuzije i do 1  časa nakon  završetka infuzije (videti  odeljak 4.8). Sredstva  za 

lečenje reakcija preosetljivosti treba da budu dostupna.

Kod prvih simptoma ili znakova preosetljivosti prekinuti primenu leka Tysabri i započeti sa odgovarajućom 

terapijom.

Pacijenti kod kojih se pojavila reakcija preosetljivosti moraju trajno prekinuti lečenje lekom Tysabri.

Istovremeno ili prethodno lečenje imunosupresivima

Bezbednost i efikasnost primene leka Tysabri u kombinaciji sa drugim imunosupresivima i antineoplasticima 

nisu  u  potpunosti  utvrđene.  Istovremena  primena ovih  lekova  sa  lekom  Tysabri  može  povećati  rizik  od 

infekcija, uključujući oportunističke infekcije i zato je kontraindikovana (videti odeljak 4.3).

Pacijenti koji su u prošlosti lečeni imunosupresivnim lekovima imaju povećan rizik za PML. Treba obratiti 

pažnju kod pacijenata koji su prethodno primali imunosupresive jer je potrebno da prođe dovoljno vremena 

da  se  ponovo  uspostavi  imunološka  funkcija.  Pre  početka  lečenja  lekom  Tysabri, lekari  moraju izvršiti 

ispitivanje svakog pacijenta  pojedinačno kako  bi  utvrdili  da  li  je stanje  pacijenta imunokompromitovano 

(videti odeljak 4.3).

U  fazi 3  kliničkih ispitivanja  MS-a, istovremeno lečenje relapsa  kratkotrajnom terapijom kortikosteroidima 

nije bilo povezano sa povećanom stopom infekcije. Kratkotrajna primena kortikosteroida može se koristiti u 

kombinaciji sa lekom Tysabri.

Imunogenost

Pogoršanja bolesti  ili  događaji vezani za  infuziju  mogu  ukazati  na  razvoj  antitela  na  natalizumab.  U  tim 

slučajevima treba ispitati prisustvo antitela i ako je test na antitela i dalje pozitivan nakon 6 nedelja, lečenje 

treba  prekinuti,  jer  su  perzistirajuća  antitela  povezana  sa  značajnim  smanjenjem  efikasnosti  leka  Tysabri  i 

povećanom incidencom reakcija preosetljivosti (videti odeljak 4.8).

Pošto pacijenti koji su inicijalno bili kratko izloženi leku Tysabri i nakon toga su imali produženi period bez 

lečenja, imaju  veći rizik za pojavu preosetljivosti nakon ponovne primene, treba ispitati prisustvo antitela i 

ako je test na antitela i dalje pozitivan nakon 6 nedelja, lečenje treba prekinuti.

Hepatički događaji

Tokom  postmarketinškog  praćenja  zabeležene  su  spontane  prijave  ozbiljnih  neželjenih  reakcija  koje  se 

odnose na oštećenje jetre. Ova oštećenja jetre mogu se javiti bilo kada tokom primene leka, čak i posle prve 

doze.  U  nekim  slučajevima,  reakcija    se  ponovo  javila nakon  ponovne  primene leka Tysabri.  Kod  nekih

pacijenata koji su u anamnezi imali promene u rezultatima funkcionalnih testova jetre, došlo je do pogoršanja Broj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)8 od 17

ovih  rezultata  tokom  primene  leka Tysabri.  Pacijente  treba  pratiti na  odgovarajući  način  zbog  oštećenja 

funkcije jetre i upozoriti ih da kontaktiraju svog lekara u slučaju znakova i simptoma koji upućuju na pojavu 

oštećenja jetre, kao što su žutica i povraćanje. U slučajevima pojave značajnog oštećenja jetre lek Tysabri bi

trebalo prekinuti.

Prekid terapije lekom Tysabri

Ako se donese odluka o prekidu lečenja natalizumabom, lekar treba da bude svestan da natalizumab ostaje u 

krvi  i  ispoljava farmakodinamički efekat  (npr.  povećan  broj  limfocita)  tokom  približno  12  nedelja  nakon 

poslednje doze.  Započinjanje  drugih  terapija  u  ovom  periodu  će  dovesti  do  istovremenog  izlaganja 

natalizumabu.  Za lekove poput interferona i  glatiramer-acetata, istovremeno izlaganje  u  ovom periodu nije 

bilo povezano sa  bezbednosnim  rizicima  tokom  kliničkih  ispitivanja.  Podaci  o  istovremenom  izlaganju 

imunosupresivnoj terapiji kod pacijenata sa MS-om nisu dostupni. Primena ovih lekova ubrzo nakon prekida

natalizumaba može dovesti do dodatne imunosupresije. Primenu imunosupresiva treba pažljivo razmotriti za 

svakog  pacijenta  posebno  i  „wash-out“ period  natalizumaba  treba  uzeti  u  obzir.  Kratkotrajna  primena

steroida za lečenje relapsa nije bila povezana sa povećanim infekcijama tokom kliničkih ispitivanja.

Sadržaj natrijuma u leku Tysabri

Lek  Tysabri  sadrži  2,3  mmol  (ili 52  mg)  natrijuma  po bočici  leka.  Kada  se  razblaži u  100  mL 0,9%-tnog 

(9 mg/mL) natrijum-hlorida, ovaj lek sadrži 17,7 mmol (ili 406 mg)  natrijuma po dozi. Treba uzeti u obzir 

kod pacijenata koji su na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma.

4.5. Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Lek  Tysabri  je  kontraindikovan  u  kombinaciji  sa  interferonima-beta  ili  glatiramer-acetatom (videti  odeljak 

4.3).

ImunizacijaU  randomiziranoj,  otvorenoj  studiji  kod 60  pacijenata  sa  relapsnom  MS  nije  bilo  značajne  razlike  u 

humoralnom  imunološkom  odgovoru  na  tetanus  toksoid  (recall  antigen),  a  samo  nešto  sporiji  i  smanjen 

humoralni imunološki odgovor na neoantigen (hemocianin iz školjke) zapažen je kod pacijenata koji su bili 6 

meseci lečeni lekom Tysabri u poređenju sa kontrolnom grupom koja nije lečena. Nije sprovedeno ispitivanje 

sa živim vakcinama.

4.6. Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća


Nema  dovoljno  podataka  o  upotrebi natalizumaba  kod  trudnica.  Ispitivanja na  životinjama  pokazale su 

reproduktivnu  toksičnost  (videti  odeljak  5.3).  Potencijalni  rizik  za  ljude  nije  poznat.  Natalizumab  se  ne  bi 

trebao koristiti tokom trudnoće osim ako kliničko stanje žene zahteva lečenje lekom Tysabri.

Ako žena zatrudni tokom uzimanja leka Tysabri, trebalo bi razmotriti prekid leka Tysabri.

Dojenje

Lek Tysabri se izlučuje putem  majčinog  mleka kod ljudi. Uticaj natalizumaba  na  novorođenčad/odojčad je 
Broj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)9 od 17

nepoznat. Dojenje bi trebalo prekinuti tokom lečenja lekom Tysabri.

Plodnost

U jednom ispitivanju je primećeno smanjenje plodnosti kod ženki zamorca, prilikom primene doza većih od 

doze za ljude; natalizumab nije uticao na plodnost mužjaka.

Smatra  se  malo  verovatnim  da natalizumab  utiče  na plodnost kod  ljudi  nakon  primene  maksimalne

preporučene doze.

4.7. Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Nisu sprovedena ispitivanja o uticaju leka Tysabri  na sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilima i 

rukovanja mašinama. Ipak,  uzimajući  u  obzir  da  se  često javlja  vrtoglavica, pacijente koji  dožive ovu

neželjenu reakciju treba savetovati da ne upravljaju motornim vozilima i rukuju mašinama dok to ne prođe.4.8. Neželjena dejstva

Sažetak bezbednosnog profila

U placebo-kontrolisanim ispitivanjima  kod 1 617 pacijenata sa  MS-om koji su lečeni natalizumabom do 2 

godine (placebo:1 135), neželjeni događaji koji su vodili prekidu terapije javili su se kod 5,8% pacijenata koji 

su  lečeni  natalizumabom (placebo:  4,8%).  Tokom  2-godišnjeg  trajanja  studija,  43,5%  pacijenata  lečenih

natalizumabom prijavilo je neželjene reakcije (placebo: 39,6%)

1Najučestalije neželjene reakcije identifikovane  u placebo-kontrolisanim ispitivanjima  kod  pacijenata  sa multiplom  sklerozom koji su  lečeni natalizumabom u  preporučenoj  dozi,  prijavljene  su  kao vrtoglavica, 

mučnina, urtikarija i rigor povezan sa infuzijama.

Lista neželjenih reakcija

Neželjene  reakcije  prijavljene  tokom  primene  natalizumaba sa  incidencom za 0,5%  većom  u  odnosu  na 

prijavljene sa placebom prikazane su ispod. 

Reakcije su  prijavljene  u  skladu  sa  MedDRA  preferiranim  izrazima i  klasom sistema  organa  prema 

MedDRA-i. Učestalosti su određene na sledeći način:

Česta (≥ 1/100 i <1/10), povremena (≥ 1/1 000 i <1/100).

1   

Neželjeni događaj ocenjen u vezi sa terapijom od strane lekara ispitivača.U okviru svake grupe učestalosti, neželjene reakcije su prikazane prema smanjenju ozbiljnosti.

Infekcije i infestacije

Česta

Infekcija urinarnog traktaNazofaringitis

Imunološki poremećaji

Česta

UrtikarijaPovremena

Reakcije preosetljivosti

Poremećaji nervnog sistemaBroj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)10 od 17

Česta


Povremena

Glavobolja

Vrtoglavica

Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML)

Gastrointenstinalni poremećaji 

Česta


Povraćanje

Mučnina


Poremećaji mišićno-skeletnog i vezivnog i koštanog tkiva

Česta


Artralgija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Česta

Rigor


Groznica (pireksija)

Umor


Opis odabranih neželjenih reakcija

Reakcije na infuziju

U  2-godišnjim  kontrolisanim  kliničkim  ispitivanjima  kod  pacijenata  sa  MS-om,  pojava vezana za  infuziju 

određena je  kao  neželjeno dejstvo koje se  javlja  tokom  infuzije  ili  do  1  sat po  završetku  infuzije.  Ova 

neželjena  dejstva  su  se  javila kod  23,1%  pacijenata  sa  MS-om koji  su  lečeni natalizumabom (placebo: 

18,7%).  Pojave  koje  su  češće  zabeležene  kod  primene natalizumaba  nego  placeba  uključuju  vrtoglavicu, 

mučninu, urtikariju i ukočenost.Reakcije preosetljivosti

U 2-godišnjim kontrolisanim kliničkim ispitivanjima kod pacijenata sa MS-om, reakcije preosetljivosti javile 

su se kod  do 4% pacijenata.  Anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije javile su se  kod  manje  od 1% pacijenata 

koji su primali lek Tysabri. Reakcije preosetljivosti uglavnom su se javile tokom infuzije ili tokom prvog sata

po  završetku  infuzije (videti  odeljak 4.4).  U  postmarketinškom  iskustvu,  bile  su prijavljene reakcija 

preosetljivosti  koje  su  se  manifestovale sa  jednim  ili  više sledećih  pridruženih simptoma:  hipotenzija,

hipertenzija, bol u grudima, nelagodnost u grudima, dispneja, angioedem, pored više uobičajenih simptoma 

kao što su osip i urtikarija.Imunogenost

Tokom  2-godišnjih  kontrolisanih  kliničkih  ispitivanja kod  pacijenata  sa  MS-om,  kod  10%  pacijenata 

pronađena  su  antitela  na  natalizumab.  Perzistirajuća  anti-natalizumab  antitela  (pozitivan  test  potvrđen  i  pri

ponovnom testiranju najmanje 6 nedelja kasnije) razvila su se kod oko 6% pacijenata. Antitela su pronađena 

u  samo  jednom  slučaju  kod  još 4%  pacijenata.  Perzistirajuća  antitela  bila  su  povezana sa  značajnim 

smanjenjem efikasnosti leka Tysabri i povećanom incidencom reakcija preosetljivosti. Dodatne, sa infuzijom

povezane  reakcije, udružene  sa  perzistirajućim  antitelima  uključuju rigor,  mučninu,  povraćanje  i  crvenilo 

(videti odeljak 4.4).

Ako se posle otprilike 6 meseci terapije posumnja na perzistirajuća antitela na osnovu smanjene efikasnosti 

ili  pojave  događaja  vezanih  za  infuziju,  antitela se  mogu  otkriti  i  potvrditi  kasnijim  testiranjem  6  nedelja 
Broj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)11 od 17

posle prvog pozitivnog testa. S obzirom da kod pacijenata sa perzistirajućim antitelima efikasnost može biti 

smanjena, dok incidenca reakcija preosetljivosti ili reakcija vezanih za infuziju može biti povećana, lečenje 

treba biti prekinuto kod pacijenata koji razvijaju perzistirajuća antitela.Infekcije, uključujući PML i oportunističke infekcije

U  2-godišnjim kontrolisanim kliničkim ispitivanjima  kod  pacijenata  sa  MS-om,  stopa infekcije bila je  oko 

1,5 po pacijentu godišnje, i kod pacijenata koji su primili natalizumab i kod pacijenata koji su dobili placebo. 

Priroda  infekcija  bila je slična  kod  pacijenata  koji  su  primili  natalizumabo  odnosno placebo.  U  kliničkim

ispitivanjima  MS-a zabeležen  je  slučaj  dijareje  uzrokovane  protoozom  roda  Cryptosporidium.  U  drugim 

kliničkim  ispitivanjima  zabeleženi  su  slučajevi  dodatnih  oportunističkih  infekcija,  od  kojih  su  neke  bile 

smrtonosne. U kliničkim ispitivanjima, herpes infekcije (Varicella-Zoster virus, Herpes-simplex virus) javile 

su se neznatno češće kod pacijenata koji su lečeni natalizumabom nego kod pacijenata koji su dobili placebo. 

U postmarketinškom periodu, bilo je prijavljenih ozbiljnih slučajeva, uključujući jedan  fatalni ishod herpes 

encefalitisa. Videti odeljak 4.4.

Većina  pacijenata  nije  prekinula  terapiju  natalizumabom  za  vreme  infekcija  i  oporavili  su  se  nakon 

odgovarajućeg lečenja.

Slučajevi  PML-a su zabeleženi  tokom  kliničkih ispitivanja,  postmarketinških observacionih  studija i 

postmarketinškog pasivnog  nadzora.  PML  uglavnom  dovodi  do  teškog  invaliditeta  ili  smrti  (videti  odeljak 

4.4).

Hepatički događaji

Spontani  slučajevi  ozbiljnih oštećenja jetre,  povećanja  nivoa  jetrenih  enzima i hiperbilirubinemije bili  su 

prijavljeni za vreme postmarketinške faze (videti odeljak 4.4).

Maligniteti

Nisu  primećene  razlike  u  stopama  incidence ili  prirodi  maligniteta  između pacijenata  koji  su  dobijali

natalizumab  i placebo tokom  2-godišnjeg  lečenja.  Ipak,  uticaj  natalizumaba  na  malignitet  nije  moguće 

isključiti bez praćenja pacijenta tokom dužeg vremenskog perioda lečenja..Videti odeljak 4.3.Uticaj na laboratorijske testove

U 2-godišnjim kontrolisanim kliničkim ispitivanjima kod pacijenata sa MS-om, lečenje lekom Tysabri bilo je 

povezano sa povećanjem broja limfocita, monocita, eozinofila, bazofila i crvenih krvnih ćelija sa nukleusom. 

Povećanja kod  neutrofila  nisu  bila primećena.  Povećanje  broja limfocita,  monocita,  eozinofila  i  bazofila 

kretala su se u rasponu od 35% do 140% za pojedine vrste ćelija, ali je srednji broj ćelija ostao u fiziološkim 

granicama.  Tokom  primene leka Tysabri  zabeleženo  je malo smanjenje  vrednosti hemoglobina  (srednje 

smanjenje 0,6 g/dL), hematokrita (srednje smanjenje 2%) i broja crvenih krvnih ćelija (srednje smanjenje 0,1 

x 10


6

/L). Sve promene u hematološkim varijablama vratile su se na vrednosti pre početka lečenja, obično  u 

roku od 16  nedelja nakon primene poslednje  doze leka Tysabri i promene  nisu bile povezane sa  kliničkim 

simptomima. U postmarketinškom praćenju takođe je  zabeležena eozinofilija (broj eozinofila >  1500/mm

3bez  kliničkih  simptoma.  U  takvim  slučajevima  nakon  prekidanja  primene leka Tysabri,  povišeni  nivoi eozinofila bili su normalizovani.

Prijavljivanje neželjenih reakcija
Broj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)12 od 17

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava

kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na

neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

4.9. Predoziranje

Nije bilo prijavljenih slučajeva predoziranja.5. FARMAKOLOŠKI PODACI

5.1. Farmakodinamski podaci

Farmakoterapijska 

grupa:

Imunosupresivna sredstva – selektivni imunosupresiviATC 

kod:

L04AA23


Farmakodinamski efekti

Natalizumab je selektivni inhibitor adhezivnih molekula koji se veže za α4-podjedinicu  humanih integrina, 

koja  je  izrazito  prisutna  na  površini  svih  leukocita  osim  neutrofila. Natalizumab  se  specifično vezuje  za 

integrin  α4β1,  blokirajući  interakciju  sa  njegovim  srodnim  receptorom,  vaskularnim ćelijskim adhezivnim 

molekulima-1 (VCAM-1),  i  ligandima  osteopontinom  i  alternativnim  vezivnim  područjem  fibronektina, 

veznim  segmentom-1  (connecting  segment-1’, CS-1).  Natalizumab  sprečava  interakciju  integrina  α4β7  sa 

adhezivnim  molekulima-1  mukozno  adresinskih  ćelija (MadCAM-1, mucosal  addressin  cell  adhesion 

molecule-1).  Poremećaj  ovih  molekulskih  interakcija  sprečava  prelaz  mononuklearnih  leukocita  preko 

endotela  u  upaljeno  tkivo  parenhima.  Dalji  mehanizam  delovanja  natalizumaba  može biti  sprečavanje 

zapaljenskih reakcija u obolelim tkivima inhibicijom interakcije leukocita koji eksprimiraju α4 sa njihovim

ligandima  u  vanćelijskom  matriksu  i  na  ćelijama  parenhima.  Time  natalizumab  može  suzbiti  inflamatorni

proces koji je prisutan na obolelom mestu i inhibirati dalji prodor imunoloških ćelija u inflamatorna tkiva .

Smatra  se  da lezije  kod  MS-a nastaju kada  aktivirani  T-limfociti  pređu  krvno-moždanu  barijeru.  Prelaz 

leukocita kroz krvno-moždanu barijeru uključuje interakciju između  adhezivnih molekula na inflamatornim 

ćelijama  i  endotelnih ćelija  zida  krvnih  sudova.  Interakcija  između  α4β1  i  njegovih  meta, važan  je  deo 

patološkog  zapaljenja  u  mozgu  i  prekidom ovih interakcija  dolazi do  smanjenja  upale.  U  normalnim 

okolnostima  VCAM-1  nije  prisutan  u  parenhimu  mozga.  Međutim,  u  prisustvu  proinflamatornih citokina, 

dolazi do  ekspresije VCAM-1  na  edotelnim  ćelijama, a verovatno i na  glija ćelijama blizu  mesta  upale. Za

pojavu upale centralnog nervnog sistema (CNS) kod MS-a odgovorna je interakcija α4β1 sa VCAM-1, CS-1 

i  osteopontinom koja  dovodi  do  snažne  adhezije  i  prodora leukocita  u  parenhim  mozga  i  može  pokrenuti 

upalni  proces  u  tkivu  CNS.  Blokada  molekulskih  interakcija  α4β1  sa njegovim metama smanjuje 

inflamatornu  aktivnost  prisutnu  u  mozgu  kod  MS-a i  inhibira  dalji  prodor  imunoloških  ćelija  u  tkivo
Broj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)13 od 17

zahvaćeno inflamacijom, čime smanjuje nastanak ili povećanje lezija kod MS-a.

Klinička efikasnost

Efikasnost  monoterapije  procenjena je  u  jednoj randomizovanoj,  dvostruko-slepoj,  placebo-kontrolisanoj

studiji u trajanju od 2 godine (studija AFFIRM) kod pacijenata sa relapsno-remitentnom MS koji su doživeli 

najmanje 1 klinički relaps u godini pre ulaska u studiju i koji su prema Kurtzke-ovoj proširenoj skali stepena

onesposobljenosti (‘Expanded  Disability  Status  Scale’,  EDSS)  ocenjeni  između  nultog  i  5-og  stepena. 

Medijana  starosti  bila je  37  godina,  a  medijana  trajanja  bolesti  5  godina.  Pacijenti  su  bili  nasumično 

raspodeljeni  u razmeri 2:1 u grupu  koja je primala lek Tysabri od 300  mg (n=627) i grupu koja  je primala 

placebo (n=315) svake 4 nedelje do 30 infuzija. Neurološke procene vršene su svakih 12 nedelja, kao i kod 

sumnje na relaps. MRI procene za lezije T1 utvrđene gadolinijumom i za hiperintenzivne lezije T2 vršene su 

jednom godišnje.

Karakteristike i rezultati ispitivanja prikazani su u donjoj tabeli.

Studija AFFIRM: Osnovne karakteristike i rezultati

Dizajn

Monoterapija; randomizovano, 

dvostruko-slepo 

ispitivanje  kontrolisano  sa  paralelnom  placebo 

grupom u trajanju od 120 nedelja

Ispitanici

Relapsno-remitentna MS (McDonald-ov kriterijum)

Lečenje

Placebo/Natalizumab 300 mg i.v. svake 4 nedeljeCilj ispitivanja nakon prve godine

Stopa relapsa

Cilj ispitivanja nakon druge godine

Napredovanje na EDSS

Sekundarni ciljevi ispitivanja

Varijable dobijene na osnovu stope relapsa / varijable 

dobijene na osnovu MRI

Ispitanici

Placebo

NatalizumabRandomizacija

315


627

Broj ispitanika na kraju 1. godine

296

609


Broj ispitanika na kraju 2. godine

285


589

Proečna starost pacijenata, (raspon) 

37 (19-50)

36 (18-50)

Istorija  MS u  godinama,  medijana

(raspon)


6,0 (0-33)

5,0 (0-34)

Vreme  od  postavljanja  dijagnoze  u 

godinama, medijana (raspon)

2,0 (0-23)

2,0 (0-24)

Prosečan  broj  relapsa u  prethodnih 

12 meseci, (raspon)

1,0 (0-5)

1,0 (0-12)

EDSS

osnovni  nivo,  medijana(raspon)

2 (0-6,0)

2 (0-6,0)

REZULTATI

Godišnja stopa relapsa

Posle  jedne  godine  (primarni  cilj 

ispitivanja)

0,805


0,261

Posle dve godine

0,733

0,235


Jedna godina

Koeficijent stope 0,33 CI

95%

0,26 ; 0,41Dve godine

Koeficijent stope 0,32 CI

95%

0,26 ; 0,40
Broj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)14 od 17

Bez relapsa

Nakon jedne godine

53%


76%

Nakon dve godine

41%

67%


Onesposobljenost

Procenat 

progresije 

bolesti


1

(potvrđeno 

nakon 

12 


nedelja; 

primarni ishod)

29%

17%


Koeficijent rizika 0,58, CI

95% 


0,43 ; 0,73, p<0,001

Procenat 

progresije 

bolesti


(potvrđeno nakon 24 nedelje)

23%

11%


Koeficijent rizika 0,46, CI

95% 


0,33 ; 0,64, p<0,001

MRI (0-2 godine)

Medijana %  promene  volumena 

hiperintenzivnih lezija T2

+8,8%

-9,4%


(p<0,001)

Srednji  broj  novih  ili  novorastućih 

hiperintenzivnih lezija T2

11,0


1,9

(p<0,001)

Srednji broj hipointenzivnih lezija T1 4,6

1,1


(p<0,001)

Srednji 


broj 

lezija 


utvrđenih 

gadolinijumom

1,2

0,1


(p<0,001)

1

Progresija onesposobljenosti određena je kao povećanje za najmanje 1,0 stepen na EDSS od osnovnog nivoa EDSS >=1,0 održano tokom 12 ili 24 nedelje ili kao povećanje za najmanje

1,5 stepen na EDSS od osnovnog nivoa EDSS =0 održano tokom 12 ili 24 nedelje.

U  podgrupi  pacijenata  kod  kojih  postoji  indikacija  za  lečenje  brzonapredujeće  relapsno-remitentne  MS 

(pacijenti sa 2 ili više relapsa i 1 ili više lezija utvrđenih gadolinijumom) godišnja stopa relapsa iznosila je 

0,282 u grupi koja je lečena lekom Tysabri (n = 148) i 1,455 u placebo grupi (n = 61) (p<0,001). Koeficijent

rizika za progresiju onesposobljenosti bio je 0,36 (95% CI : 0,17, 0,76) p = 0,008. Ovi rezultati dobijeni su na 

osnovu  post  hoc  analize  i  treba  ih  oprezno  tumačiti.  Podaci  o  težini relapsa  pre  uključenja  pacijenata  u 

ispitivanju nisu dostupni.

Evropska  agencija  za lekove je  odgodila  obavezu podnošenja  rezultata ispitivanja leka Tysabri  u jednoj ili 

više podgrupa pedijatrijske populacije sa multiplom sklerozom (videti deo 4.2 za informacije o pedijatrijskoj 

primeni).

5.2. Farmakokinetički podaci

Nakon ponovljene intravenske primene  natalizumaba u  dozi od 300  mg  kod pacijenata sa  MS-om, srednja 

maksimalna zabeležena  koncentracija  u  serumu  iznosila  je  110  ±  52  mikrograma/mL.  Srednja prosečna

vrednost najniže koncentracije natalizumaba u stanju ravnoteže tokom perioda doziranja bila je u rasponu od 

23 mikrograma/mL do 29 mikrograma/mL. Predviđeno vreme do postizanja stanja ravnoteže bilo je oko 36 

nedelja.


Analiza populacione farmakokinetike sprovedena je na uzorcima od preko 1 100 pacijenata sa MS-om koji su 

primali doze u rasponu od 3 do 6 mg/kg natalizumaba. Od njih je 581 pacijent primao fiksnu dozu od 300 mg 

kao monoterapiju. Srednja vrednost ± standardna devijacija klirensa u stanju dinamičke ravnoteže bila je 13,1 Broj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)15 od 17

±  5,0  mL/h,  a  srednja  vrednost  ±  standardna  devijacija  poluvremena eliminacije  bila je  16  ±  4  dana. 

Analizom  je ispitan  uticaj  odabranih  kovarijabli  uključujući  telesnu  masu,  uzrast,  pol,  hepatičku  i  renalnu 

funkciju  i  prisustvo  anti-natalizumab  antitela  na  farmakokinetiku.  Utvrđeno  je  da  samo  telesna  težina  i 

prisustvo anti-natalizumab antitela utiču  na  dispoziciju natalizumaba. Utvrđeno je  da telesna  masa utiče  na 

klirens gotovo linearno, na način da je promena telesne mase za 43% dovela do promene klirensa za 31% do 

34%.  Promena  klirensa  nije  bila  klinički  značajna.  Prisustvo  perzistirajućih  anti-natalizumab  antitela 

povećalo je klirens natalizumaba oko 3 puta, što je u skladu sa smanjenim koncentracijama natalizumaba u 

serumu primećenim kod pacijenata pozitivnih na perzistirajuća antitela (videti odeljak 4.8).

Farmakokinetika  natalizumaba  kod  pedijatrijskih  pacijenata  sa  MS-om ili  kod  pacijenata  sa  renalnom  ili 

hepatičkom insuficijencijom nije ispitana.

Efekat  plazmafereze na  klirens  i  farmakodinamiku  natalizumaba  bio  je ocenjen  u  ispitivanju kod  12 

pacijenata  sa  MS-om.  Procena  potpunog  uklanjanja  natalizumaba  posle  3  izmene plazme (u  intervalu  5-8 

dana) bila je oko 70-80%. To je upoređeno sa približno 40% što je uočeno u ranijim ispitivanjima u kojima 

su  merenja  izvršena  posle  prekida  natalizumaba u  sličnom periodu posmatranja.  Uticaj  plazmafereze na 

ponovno uspostavljanje migracije limfocita i na kraju njena klinička korist su nepoznati.5.3. Pretklinički podaci o bezbednosti leka

Pretklinički  podaci  ne  otkrivaju  nikakav  poseban  rizik  za  ljude  na  osnovu  standardnih  ispitivanja

farmakologije bezbednosti, toksičnosti pri ponovljenom doziranju i genetske toksičnosti. 

U  skladu  sa  farmakološkom  aktivnošću  natalizumaba,  u  većini  in  vivo studija zabeleženo  je promenjeno 

kretanje limfocita koje je u vezi sa povećanjem broja belih krvnih ćelija kao i povećanjem težine slezine. Ove 

promene su bile reverzibilne i nemaju nikakve štetne toksikološke posledice..

U  ispitivanjima sprovedenim  na  miševima  primena  natalizumaba  nije  dovela  do  povećanja  u  rastu  i 

metastazama tumorskih ćelija melanoma i limfoblastične leukemije.

Klastogeni  ili  mutageni  efekti  natalizumaba  nisu  primećeni  u  Ames-ovom  testu  ili  testovima  ljudskih 

hromozomskih aberacija. Natalizumab nije imao uticaj na in vitro testove proliferacije α4-integrin-pozitivne 

tumorske linije ili citotoksičnosti.

Smanjenje plodnosti kod ženki zamoraca primećena su u jednom ispitivanju kod doza većih od doze za ljude; 

natalizumab nije uticao na plodnost mužjaka.

Uticaj  natalizumaba  na  reprodukciju  procenjen  je  kroz 5  ispitivanja,  3  na  zamorcima  i  2  na  majmunima Cynomolgus. Ova ispitivanja nisu dokazala teratogen uticaj ili uticaje na rast mladunaca. U jedno ispitivanju

na  zamorcima  zabeleženo  je  malo  smanjenje  preživljavanja  mladunaca.  U  ispitivanju na  majmunima  broj 

pobačaja bio je udvostručen u grupama koje su dobijale 30 mg/kg natalizumaba u odnosu na kontrolne grupe. 

Ovo je bio rezultat visoke incidence pobačaja u prvoj kohorti (dobijali su natalizumab), što nije primećeno u 

drugoj kohorti (kontrolna grupa). Uticaji na stope pobačaja nisu zabeleženi u nekoj drugoj studiji. Ispitivanje

kod gravidnih majmuna Cynomolgus pokazala je promene na fetusu vezane za natalizumab koje su uključile 

blagu anemiju,  smanjen  broj  trombocita,  povećanu težinu slezine  i  smanjene  težine  jetre  i  timusa.  Ove 

promene  bile  su  povezane  sa  povećanom  ekstramedularnom  hematopoezom  u  slezini,  atrofijom  timusa  i 

smanjenom hepatičkom hematopoezom. Broj trombocita takođe je bio smanjen kod mladunaca poreklom od 

majki koje su dobijale natalizumab sve do porođaja, ali ipak, nije bilo dokaza anemije kod ovih mladunaca. 

Sve promene primećene su u slučaju promene doza viših od doze za ljude i povukle su se posle eliminacijeBroj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)16 od 17

natalizumaba.

Kod majmuna Cynomolgus koji su dobijali natalizumab sve do porođaja, niski nivoi natalizumaba pronađeni 

su u majčinom mleku nekih životinja.6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1. Lista pomoćnih supstanci

Natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat

Dinatrijum-fosfat, heptahidrat

Natrijum-hlorid

Polisorbat 80 (E433)

Voda za injekcije6.2. Inkompatibilnost

Lek Tysabri se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim onim navedenim u odeljku 6.6.6.3. Rok upotrebe

4 godine


Razblaženi rastvor

Preporučuje se upotreba odmah nakon razblaživanja sa 0,9%-tnim natrijum-hloridom. Ako se ne upotrebi 

odmah, razblaženi rastvor mora se čuvati na 2 °C - 8 °C i infundirati unutar 8 sati od razblaživanja. Vreme 

čuvanja nakon razblaživanja i uslovi pre upotrebe su odgovornost korisnika.6.4. Posebne mere upozorenja pri čuvanju

Koncentrat

Čuvati u frižideru (2 °C do 8 °C).

Ne zamrzavati.

Čuvati bočicu u spoljašnjoj kutiji zbog zaštite od svetlosti.

Za uslove čuvanja nakon razblaživanja leka, videti odeljak 6.3. 6.5. Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Unutrašnje pakovanje: staklena bočica  (staklo tipa I) koja sadrži 15  mL koncentrata  za rastvor  za infuziju, 

bočica  je  zatvorena sa  zapušačem (od  bromobutil  gume)  i  zatvaračem  od  aluminjuma  sa  sigurnosnim 

plastičnim poklopcem („flip-off).

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu i Uputstvo za lek

6.6. Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Uputstvo za upotrebu:
Broj rešenja: 515-01-02209-14-001  od  16.03.2015.  za lek  Tysabri

®

,koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (300mg/15mL)17 od 17

1.   Proverite da li bočica leka Tysabri sadrži čestice pre razblaživanja i primene. Ako 

primetite čestice i/ili ako tečnost u bočici nije bezbojna i bistra do blago opalescentna, bočicu ne smete 

upotrebiti.

2.  Pridržavati se aseptičnih mera tokom  pripreme rastvor leka Tysabri za intravensku (i.v.) infuziju. Skinite

”flip-off” kapicu sa bočice. Ubodite iglu šprica u bočicu kroz središnji deo gumenog čepa i uvucite 15 mL

koncentrata za rastvor za infuziju.

3.      Dodajte  15  mL koncentrata  za  rastvor  za  infuziju  u  100 mL 0,9%-tnog  (9  mg/mL)  rastvora  natrijum-

hlorida za injekciju. Nežno okrenite rastvor leka Tysabri da se potpuno izmeša. Ne mućkajte.

4.   Lek Tysabri se ne sme mešati sa drugim lekovima ili rastvaračima.

5.    Pre  primene  vizuelno  proverite  da  li  razblaženi lek sadrži  čestice  ili  je  promenio  boju.  Nemojte  ga 

upotrebiti ako je promenio boju ili ako su vidljive strane čestice.

6.   Razblaženi lek treba upotrebiti što je pre moguće i u okviru 8 sati od razblaživanja. Ako je razblaženi lek 

čuvan na 2 °C – 8 °C (ne zamrzavati), ostavite rastvor da se zagreje do sobne temperature pre infuzije.

7.   Razblaženi rastvor daje se putem intravenske infuzije tokom 1 sata brzinom od oko 2 mL/min.

8.    Po  završetku  infuzije  isperite  intravensku  liniju  0,9%-tnim  (9  mg/mL)  rastvorom  natrijum-hlorida za 

injekciju.

9.   Svaka bočica je isključivo za jednokratnu upotrebu.

10. Bilo koji neupotrebljeni lek ili otpadni materijal mora se ukloniti u skladu sa važećim propisima.

7. NOSILAC DOZVOLE

MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD,  Milutina Milankovića 11b, Beograd - Novi Beograd8. BROJ PRVE DOZVOLE I OBNOVE DOZVOLE

Broj prve dozvole:

7792/2009/12

Broj obnove dozvole:  515-01-02209-14-0019. DATUM PRVE DOZVOLE I DATUM OBNOVE DOZVOLE

Datum prve dozvole:  08.12.2009.

Datum obnove dozvole:16.03.2015.

   


10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Novembar 2014.Document Outline

  • Imunogenost
  • Hepatički događaji
  • Hepatički događaji

Yüklə 141,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə