Davraniş psikolojiSİ


Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?



Yüklə 175,29 Kb.
səhifə2/3
tarix17.09.2017
ölçüsü175,29 Kb.
#314
1   2   3

Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?

 1. Hareket

 2. Şiddet

 3. Öğrenme

 4. Büyüklük


Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir?

 1. Hava koşulları

 2. Yatkınlıklar

 3. Hareket belirleyicileri

 4. Durumsal etkenler


Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?

 1. Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi

 2. Doğrudan gözlem becerisi

 3. Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi

 4. Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci

Kendini tanıma penceresi”ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan bilinmeyen alandır.

 2. Kendince ve başkalarınca bilinen alan açık alandır.

 3. Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan kör (yarı açık) alandır.

 4. Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan kör (yarı açık) alandır.


KENDİNİ TANIMA PENCERESİ:

 • Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan BİLİNMEYEN ALAN’dır.

 • Kendince ve başkalarınca bilinen alan AÇIK / serbest ALAN’dır.

 • Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan KÖR (yarı açık) ALAN’dır.

 • Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan GİZLİ ALAN’dır.


Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir?

 1. Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek

 2. Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak.

 3. Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek.

 4. Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek.


Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 1. Kendini küçük hissedenler yaşam sorunlarıyla daha iyi baş edebilir.

 2. Başka insanların kişi üzerindeki baskısı ve kişinin bunun etkisinde yaşaması başarısız bir yaşamı getirir.

 3. Diğer insanların kişi üzerindeki baskısı kişiyi mutlu eder.

 4. İnsan deprem, enflasyon gibi kendi kontrolünde olmayan unsurları kontrol etmeye çalışarak daha mutlu olur.


El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne isim verilir?

 1. Uyum testleri

 2. Beceri testleri

 3. Psikoteknik testleri

 4. Reaksiyon ölçüm testleri


Reaksiyon ölçüm testleri: zaman ölçüm testi demektir.

Psikoteknik testi: Sürücülerin daha güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

 1. Geçmişten ders almak

 2. Dinleyebilme yeteneği

 3. Hızlı yargılarda bulunmak

 4. Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak



Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Kişilik, "karakter", "mizaç (huy)", "yetenek" olmak üzere üç temel dilimden oluşmaktadır.

 2. Karakter, bireyin almış olduğu eğitime göre sergilediği davranışlardır.

 3. Mizaç, önemli ölçüde devamlıdır ve kalıtımsal yönü ağır basar.

 4. Yetenek, bireyin davranış düzenleme ve gerçekleştirmede yararlandığı zihinsel ve bedensel kapasitelerini oluşturur.


Aşağıdakilerden hangisi bir ''Davranış'' olarak tanımlanamaz?

 1. Aracı bakıma götürmek

 2. Aracın camını temizlemek

 3. Aracın temizliğine ve bakımına önem vermek

 4. Aracın temizliği yapılırken beklemek

Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanır. Bunlar bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden ( görsel algı, seçici dikkat vb.) yoksun olmasıdır.”



Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?

 1. Sürüş uygunluğu

 2. Sürücü nitelikleri

 3. Sürücü kapasitesi

 4. Motor beceriler


SÜRÜŞ UYGUNLUĞU: Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanmaktadır.

Bunlar bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden yoksun olmasıdır.

Örn; görsel algı (görsel olarak dış dünyayı yani çevreyi algılama becerisi), seçici dikkat (çevredeki farklılıkları yakalayabilme becerisi), tepki zamanı (tepki vermedeki süre/ne kadar hızlı tepki verdiği).

SÜRÜCÜ NİTELİKLERİ: Araç kullanmak için sonradan edinilen fiziksel ve psikoloji niteliklerdir.

Örn, araç kullanmayı öğrenme, deneyim, öğrenilen kazanılan algılar, beklentiler ve belleğin rolü v.b.



SÜRÜCÜ KAPASİTESİ: Sürücünün o esnadaki araç kullanma becerisi, uygunluk ve kapasitesinden az olabilir. Örneğin; alkol, ilaç yorgunluk etkileri...

MOTOR BECERİLER: Vücut ve vücudun parçalarının zaman ve mekâna uyumlu bir biçimde hareket etmesi. Bedenin koordinasyonu.
Bedensel ve ruhsal sınırların tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik durumuna ne denir?

 1. Empati

 2. Stres

 3. Güdü

 4. Duygu


Aşağıdakilerden hangisi uykusuz yola çıkan sürücünün gösterdiği davranışlardan biri değildir?

 1. Tedirginlik

 2. Algılama bozukluğu

 3. Dikkatini toplayamama

 4. Sinyal vererek şerit değiştirme


Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmamızı sağlayan iletişimin temel öğelerinden biri değildir?

 1. Konuşan- Kaynak

 2. Duygu - Mutluluk

 3. Mesaj - İleti

 4. Dinleyen - Alıcı

Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

 1. Rekabet

 2. Çalışma yaşamının kalitesi

 3. Yönetime katılım

 4. İş yükünün artışı


Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen yorgunluk belirtilerinden değildir?

 1. Dikkat dağılması

 2. Aşırı enerjik olma

 3. Şeritten sapma

 4. Düşüncelerin karışması


Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?

 1. Öğrenme

 2. Güdü

 3. İçgüdü

 4. Dikkat


ÖĞRENME: Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen kalıcı-izli davranış değişikliğidir.

İÇGÜDÜ: Davranışların tözgü olmasıdır. Örneğin: örümceğin ağ yapması, kuşların göç etmesi, Arının bal yapması…
Bir işi yapmak için duyduğumuz güçlü istek motivasyondur. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun iş yaşamına olan etkilerinden biri değildir?

 1. işletmeye ve işletme kültürüne bağlılığı artar

 2. Hata riski artar.

 3. Verimliliğin artmasını sağlar

 4. Çalışanların moralini yükseltir


Aşağıdakilerden hangisi çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalarını tanımlamaktadır?

 1. Motivasyon

 2. Eşgüdümleme

 3. Kariyer planlama

 4. Performans değerleme

EŞGÜDÜMLEME: Uyum, düzen ve koordinasyonu sağlamak.

KARİYER PLANLAMA: iş hayatına atılmadan önce mesleğimizle ilgili eğitimleri alarak meslek hayatımızı planlama.

PERFOMANS DEĞERLENDİRME: Bireyin iş hayatındaki başarıları ile ilgili durumlarını tespit etme.
Nesnelerin koşullarının gözlenmesi ve değerlendirilmesine ne denir?

 1. Davranış belirleyici tutum

 2. Motor beceriler

 3. Bilgi özümseme

 4. Sürücü kapasitesi


Davranışın Belirleyici Olan Tutumlar: Rahatsız edici uyaranlara verilecek tepkileri, kişinin alternatif tepkiler arasında sıralaması. Kişinin kendi değer sistemine göre hareket etmesi.

Bilgi Asimilasyonu/Bilgi Özümseme: Nesnelerin koşulların gözlenmesi ve değerlendirilmesi.

Motor Beceriler: Vücut ve vücudun parçalarının zaman ve mekâna uyumlu bir biçimde hareket etmesi. Bedenin koordinasyonu.

SÜRÜCÜ KAPASİTESİ: Sürücünün o esnadaki araç kullanma becerisi, uygunluk ve kapasitesinden az olabilir. Örneğin; alkol, ilaç yorgunluk etkileri...

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun trafikteki etkilerinden biri olamaz?

 1. Tahammül yeteneğini artırması

 2. Trafik kurallarına riayet etmeyi kolaylaştırması

 3. Duyum ve algının azalması

 4. Trafikte dikkat ve farkındalığın artması.


Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

 1. Empati kurmak

 2. Üstünlük kurmak

 3. Karşıdakine saygılı olmak

 4. Önyargılı olmamak


Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?

 1. Dinlememek

 2. Önyargı ve ayrımcılık

 3. Başkalarına saygı göstermek

 4. Hoşgörüsüzlük


Karakter, yetenek ve huy(mizaç) aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

 1. Bencillik

 2. Cömertlik

 3. Cimrilik

 4. Kişilik


Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

 1. Dikkat

 2. Mizaç

 3. Panik

 4. Sükûnet


İşletmeye yeni giren ya da bölüm değiştiren personele işe başlamadan önce veya işe ilk girdiğinde uygulanan eğitime ne ad verilir?  

 1. Motivasyon

 2. Güdüleme

 3. Sürdürülebilirlik

 4. Oryantasyon


Kaza yapmada yüksek risk grubunda olan sürücüler aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine girmezler?

 1. Aceleci

 2. Rekabetçi

 3. Kendine aşırı güvenli

 4. Sorumluluk sahibi


Yetkinlik, kişinin işinde yüksek ve etkin bir performans göstermesini sağlayan temel özellikleridir ve davranışlar yoluyla ortaya konmaktadır. Aşağıdaki kişisel faktörlerden hangisi yetkinliklerin tanımında yer almamaktadır?

 1. Kişilik özellikleri

 2. Yetenek ve beceri düzeyi

 3. Aile yapısı

 4. Motivasyon ve tutumlar


Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?

 1. Tepkisel koşullanma

 2. Sosyal öğrenme

 3. Edimsel öğrenme

 4. Deneme-yanılma


ÖĞRENME: tekrar veya yaşantılar sonucu, eğitim veya öğretim sonucu davranışlarda meydana gelen değişmelerdir. Örneğin yabancı dil konuşmayı öğrenme bir davranış değişikliğidir.

1. Deneme - Yanılma Yoluyla Öğrenme: Tekrar ve denemeler sonucunda yeni davranışların kazanılması esasına dayanır. Bu denemeler esnasında olumlu nitelikteki davranışlar kazanılır, olumsuz nitelikteki davranışlar terk edilir.
Not: Tekrar sayısı arttıkça hata miktarı azalır, hata miktarı azaldıkça da öğrenme düzeyi artar. Örneğin televizyonun uzaktan kumanda düğmelerinin nasıl bir fonksiyona sahip olduğunun deneme - yanılma yoluyla öğrenilmesi gibi.
2. Motor Öğrenme: Öğrenmenin, ağırlıklı olarak algısal veya bilişsel bileşenleri değil, kas bileşenleri öne çıkan türleri için kullanılan ortak bir terimdir. Yeni becerilerin, alışkanlık yapılarının kazanılması buna bir örnektir. Örneğin jimnastik, bale hareketlerinin kurallarına uygun olarak yapılması motor öğrenmeyi gösterir.
3. Bilişsel Öğrenme : Üç ana başlık altında incelenir.
a). Kavrayış yoluyla öğrenme: Olaylar ve durumlar arası ilişkinin aniden çözülmesi sonucu oluşan öğrenmedir. Örneğin, Arşimed’in suyun kaldırma kuvvetini bulması, bir polisin cinayeti aniden çözmesi buna birer örnektir.
b). Model alarak (Gözleme yoluyla) öğrenme: Başkalarının hangi durumlarda nasıl davrandığını gözleyip, onlar gibi davranma sonucu oluşan bir öğrenme türüdür. Modanın öğrenilmesi, göreneklerin öğrenilmesi,bir çocuğun babası gibi traş olamaya çalışması bu yolla gerçekleşen öğrenme türleridir.
c). Sözel öğrenme: Sözcüklerle yapılan öğrenmedir. Örneğin; organizmadaki kalp, böbrek gibi iç organların nasıl faaliyet gösterdiklerinin sözle anlatılması, İstanbul’un fethinin öğrenilmesi vb…gibi öğrenmeler bu türün örnekleridir.
d).Farkında olmadan öğrenme: Gizil öğrenme de denir. Örneğin her gün okula veya işe giderken , yolda bulunan mağazaların, işyerlerinin isimlerini bu şekilde öğreniriz.
4. Koşullanma Yoluyla Öğrenme: Organizmanın önceleri tepki göstermediği bir uyarıcıya belli koşullar altında (ödül veya ceza uygulamasının yapılmasıyla) tepki göstermeye başlaması bu öğrenmenin esasını oluşturur. Sözü edilen koşullar, klasik koşullanmaya ve edimsel koşullamaya göre değişmektedir. Şimdi bunları görelim.
a. Klasik koşullanma: Doğal bir uyarıcının karşısında yapılan bir davranışın yapay uyarıcı karşısında da yapılmasıdır. Örneğin kızgın saç üzerine çıkarılan bir ayı, aynı zamanda def çalınmasıyla, kızgın saç üzerindeki tepkisini bir zaman sonra sadece def çalındığında da göstermeye başlar.
b. Edimsel (vasıtalı - operant) koşullanma: Edimsel koşullanmanın temelinde ödül-ceza vardır. Organizmaya istenilen tepki gösterildiğinde ödül, aksi durumda ceza verilmesi sonucu gerçekleşir. Örneğin, narkotik şube ekiplerinin uyuşturucu bulunmasında kullandıkları köpeklerin öğrenmesi edimsel koşullanmaya girer. Sirk hayvanlarının yetiştirilmesinde de edimsel koşullanma yapılır.
Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?

 1. İçsel denetim (kontrol) odağı algısı

 2. Dışsal denetim odağı algısı

 3. Şans ya da kariyercilik algısı

 4. Öz yetkinlik algısı


İÇSEL DENETİM ODAĞI ALGISI: Bireylerin başlarına gelen olaylardan kendilerini sorumlu tuttukları, yaşantılarının kendi kontrollerinde olduğunu düşündükleri, başarılı, etkili, atılgan, girişimci, güvenli ve bağımsız kişiler oldukları, kendilik algılarının yüksek olduğu, kendilerini daha sağlıklı hissettikleri, başa çıkma becerilerinin daha yüksek olduğu, içsel motivasyonlarının daha fazla olduğu ve başarı ya da başarısızlıklarına daha fazla önem verdikleri görülmektedir.

DIŞSAL DENETİM ODAĞI ALGISI: Bireylerin başlarına gelen olayların kendi dışındaki güçlerin yani şans, kader gibi güçlerin kontrolünde olduğuna dair genel bir beklentiyi ya da inancı benimseyebilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi huzurlu ve hatasız trafik ortamları için insanların genel anlamda taşımaları gereken becerileri arasında yer almaz?

 1. Anlama – değerlendirme-karar verme - muhakeme becerisi

 2. Hız ve mesafe algılama becerisi

 3. Kısa görüş alanı içerisinde uyarıları fark etme becerisi

 4. Refleks (tepki) kapasitesi


Aşağıdakilerden hangisi profesyonel sürücü olmanın doğurduğu sonuç ve kazançlardan değildir?

 1. Ülke imajına olumlu katkı

 2. Can ve mal güvenliği

 3. Kalite

 4. Müşteri sorunları


Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkilerini etkilemez?

 1. Olumlu eylemler

 2. Olumsuz eylemler

 3. Çözüm odaklı olmak

 4. Kar odaklı olmak


Psikolojinin günümüzdeki tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İnsan bilincini inceleyen bilim dalıdır

 2. Doğrudan gözlenebilen davranışları inceleyen bilim dalıdır

 3. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır

 4. İnsanı biyolojisini inceleyen bilim dalıdır


PSİKOLOJİ NEDİR? Psikoloji, insanların ve hayvanların davranışlarını inceleyen bir bilimdir.

SORU 61. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli davranış bozuklukları ile ilgilenir?

 1. Okul psikolojisi

 2. Danışmanlık psikolojisi

 3. Klinik psikolojisi

 4. Endüstri psikolojisi


PSİKOLOJİNİN ALT DALLARI

1.Eğitim Psikolojisi: Eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesinde, psikolojinin bulgularından yararlanılmasını konu edinir. Amacı eğitim kalitesini arttırmak ve bu noktada bireye yardımcı olmaktır.
2. Endüstri Psikolojisi: Hangi ortamda işveriminin arttığını, çalışanların hangi şartlarda daha verimli olabileceklerini araştıran psikolojinin alt dalıdır.
3. Klinik Psikolojisi: Ruh sağlığını yitirmiş olan bireylerin psikolojik tedavisini konu edinir. Davranışlardaki aksamaların nedenini araştırır ve bu amaçla çeşitli testlerden psikolojik tekniklerden (psikoterapi ) yararlanır. Tedavi etmez, reçete yazmaz.
4. Sosyal Psikolojisi: Bireyin grup içindeki davranışlarını ve toplumsal çevreden etkilenmesini konu edinir. Örneğin moda, kamuoyu, propangada sosyal psikolojinin inceleme alanına girer.
5. Danışmanlık Psikolojisi: Bireylerin normal sınırlar içerisinde kalan toplumsal yaşantıda karşılaştıkları aile geçimsizliği, arkadaş uyumsuzluğu gibi problemlerin anlaşılmasında yardımcı olmayı amaçlayan psikoloji dalıdır.
6. Gelişim Psikolojisi: Bireyin doğumundan başlayıp ölümüne kadar devam eden, yaşlara bağlı olarak geçirdiği, zihinsel, bedensel, devinsel, duygusal vb. gelişme evrelerini inceleyen,psikolojinin alt dalıdır.
7. Deneysel Psikoloji: Psikolojinin temel konularını oluşturan öğrenme, algı, motivasyon, unutma vb. konuların sebep - sonuç ilişkisinde deneysel olarak incelenmesini sağlar.
8. Psikometrik Psikoloji: Davranışın ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin ölçme araçlarının geliştirilmesi,istatistik tekniklerinin psikolojiye uygulanması gibi konularla ilgilenen, psikolojinin alt dalıdır.
Trafik ortamındaki insan davranışlarını tüm yönleri ile inceleyen, insanın araç ve çevresiyle ilişkisini araştıran psikoloji dalının adı nedir?

 1. Gençlik psikolojisi

 2. Eğitim psikolojisi

 3. Gelişim psikolojisi

 4. Trafik psikolojisi


Aşağıdakilerden hangisi insanın bilinçaltı ve bilinç üstü psikolojik süreçlerini ve davranış biçimlerini inceleyen bilim dalıdır?

 1. İnsan psikolojisi

 2. Sosyoloji

 3. Fizyoloji

 4. Antropoloji


Sürücü davranışlarını inceleyen farklı araştırmalar, sapkın sürücü davranışlarını genel olarak çoğunlukla temelde ikiye ayırmıştır. Bunlar aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Günahlar ve sevaplar

 2. Hatalar ve ihlaller

 3. Bilgiler ve uygunluklar

 4. Kurallar ve ihlaller


Aşağıdakilerden hangisi “sürücülükte profesyonelliği sağlayan ilkeler ve özelliklerden biri” değildir?

 1. Asabi olmayan

 2. Araç kullanırken kendinden geçen

 3. İşine bağlı

 4. Argo kelimeler kullanmayan


Aşağıdakilerden hangisi “sürücülükte profesyonelliği sağlayan ilkeler ve özelliklerden biri” değildir?

 1. Ailesini unutmayan

 2. İnsanları seven

 3. Dürüst

 4. Egoist


Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücü tutum ve davranışı değildir?

 1. Hız sınırını kendine göre düzenlemek

 2. Sorumluluklarını bilmek

 3. İletişimin önemini bilmek ve uygulamak

 4. Öfkesini kontrol edebilmek


Aşağıdakilerden hangisi kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir?

 1. Kaderci

 2. Kendine çok güvenen

 3. Kuralcı

 4. Bencillik


Aşağıdakilerden hangisi bir sürücünün sorumluluk alanıdır?

 1. İşine olan sorumlulukları

 2. Eş ve çocuklarına olan sorumlulukları

 3. Sağlık ve yaşamına olan sorumlulukları

 4. Hepsi



Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

 1. Disiplin işte iyi performans göstermek için en önemli özelliktir

 2. Yönetici veya satış pozisyonlarında çalışan kişiler dışadönük olmalıdır

 3. İşe alım sürecinde işin niteliği ile kişilik uyumu gözetilmelidir

 4. Kişiliğin oluşumunda sadece genler rol oynar


Bireyin iş ortamında "dürüst" davranışlar sergilemesinde etkili olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Eğitim düzeyi

 2. Görev unvanı

 3. Cinsiyeti

 4. Ahlaki olgunluk düzeyi


Aşağıda sıralanan özellikleri hangi tanım için kullanabiliriz?

•Bir kimseyi diğerlerinden ayıran dış görünüm ve fizik yapısı; biyolojik ve kalıtımsal özellikleri;

•Bireyin faaliyet alanı ile ilgili olarak rolü, görevi veya mesleği;

•Belirli rolleri üstlenen bireyin zekâ, enerji, arzu, ahlak gibi potansiyel yetenekleri;

•Kişinin içinde yaşadığı sosyal çevrenin (toplumun, ailenin vs.) yaşam felsefesi, kültür seviyesi, ahlak anlayışı, değer yargıları vb. gibi, onu etkileyen ve biçimlendiren özellikler.


 1. Kişiliğin oluşumunda etkili olan etkenler.

 2. Etkili iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurlar.

 3. Bireyin kendini tanıması

 4. Bireyin sahip olduğu statü ve rol kavramının gereği


Mehmet’in kırmızı ışıkta geçtiğini gördünüz. Mehmet’in bu davranışı göstermeye devam etmesinde hangi sonuç temelde en etkindir?

 1. Ali’nin her kırmızı ışık ihlalinde cezalandırılmaması

 2. Ali’nin cezalandırılması

 3. Diğer sürücülerin cezalandırılması

 4. Ali’nin motivasyon ve tutumları


TRAFİK PSİKOLOJİSİ NEDİR ?
Trafikteki insan davranışlarını, bu davranışların trafik kazalarıyla ilişkisini neden-sonuç ilişkisi ile inceleyerek, araştırma verilerini kullanarak trafik kazalarının önlenmesi için, azaltılması için önerilerde bulunan bir uygulamalı psikoloji dalıdır.
Trafik psikolojisi, bir taraftan trafikteki insan davranışlarını araştırırken, diğer taraftan elde ettiği araştırma verileriyle toplumsal mutluluk için öngörülerde bulunur. Kazaların nasıl azaltılabileceğine dair tahminlerde bulunur.

1-Sürücülük Kapasitesi

Bunlar doğuştan gelen, deneyim ve bilgiyle gelişen yetenekle becerilerdir. Bu beceriler dik­kat, konsantrasyon, el-ayak-göz koordinas­yonu, tepki hızı, refleks, hız-mesafe tahmini, karar verme, muhakeme yeteneğinden oluşur.

Kişinin kendisine, yaşamına, diğer İnsanlara, trafik kurallarına yönelik tutum ve inançları var­dır. Bu sürücünün genel motivasyon düzeyi, sürücünün genel fizyolojik durumu, risk algısı ve kişiliği ile ilgilidir.

Bunun yanı sıra yaş da önemli bir fak­tördür. Araştırmalarda 18-24 yaş grubundan deneyimsiz sürücülerin, 25-64 yaş grubuna oranla daha yüksek risk taşıdığı kanıtlanmıştır. Kadınların ise erkeklere göre daha az kaza yapıp, kurallara daha çok uyduğu saptanmıştır.


Yüklə 175,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə