Dekompozisiya, infiltrasiya, transformasiya və dəyişmiş sintez hansı patoloji prosesin mexanizmində ayırdYüklə 117,42 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix30.05.2018
ölçüsü117,42 Kb.
#46800
növüKompozisiya


1

Dekompozisiya, infiltrasiya, transformasiya və dəyişmiş  

sintez hansı patoloji prosesin mexanizmində ayırd 

edilir?A)Atrofiya  B)Distrofiya C)Nekroz D)Tromb 

E)Emboliya

2

Zülal mübadiləsi pozğunluqları lokalizasiyasına görə neçə qrupa bölünür? A)4  B)6  C)3  D)2  E)5

3

Disrofiyanın təsnifatı nəyə əsasən  aparılır? A)Mübadilə  pozğunluğuna  əsasən  B)Patoloji  əlamətlərə  əsasən 

C)Funksiya  pozğunluğuna  əsasən  D)Mübadiləsi  

pozulan  maddənin növünə  görə E)Maddələrin sintezinin 

dəyişikliyinə  görə

4

Pazenximatoz zülal distrofiyalarının  neçə  növü  ayırd  edilir?  A)5   B)2  C)6  D)3  E)4

5

Sitoplazmada  şəffaf  oksofil  zülal damlalarının görünməsi ilə  xarekterizə  olunan  distrofiya  necə  

adlanır?   A)Hialin- damla  B) Buynuz  C)Hidropik  

D)Vakuol E) Dənəvər 

6

Vakuol  distrofiya hansı distrofiyadan  təfriq  edilməlidir? A)Zülal  distrofiyasından  B)Mineral  distrofiyadan  

C)Piy distrofiyasından  D)Karbohidrat  distrofiyasından  

E) Buynuz  distrofiyadan 

7

Rüşeyim dövründəki birləşdirici  toxumaya  nə  deyilir? A)Saya  toxuma  B)Əzələ  toxuması  C)Mezenxima  

D)Mezoderma E) Blastomer 

8

Hialinozun toxumada  baş  verməsindən asılı  olaraq neçə  növü  var?  A)4  B)5  C)3  D)2 E)6 

9

Patogenez  və  histokimyəvi xususiyyətlərindən  asılı olaraq damar  hialinozunun  neçə  növü  ayırd  edilir? 

A)2  B)5  C)3  D)4   E)1  

10

Amiloidin əmələ  gəlməsi  prossesi  neçə  mərhələdə  baş  verir? A)2  B)5  C)3  D)6  E)4

11

Amiloidin əmələ  gəlməsinə  dair  disproteinoz  nəzəriyyəsinin  banisləri  kimdir? A)K.Apitz  və 

E.Rinderath B)Loeschke  və Letterer  C)G.Teilun  və  

V.Serov  D)İ.Şamov və E.Venditt  E) E.Rinderath  və  

Letterer12

Heyvanlar  uzun  müddət  gümüş  preparatları  ilə  

müalicə  olunduqda  nə  əmələ  gələ  bilər? A)Tabokoz  

B)Silikor C)Lissinoz D)Argiroz  E)İndurasiya 

13

Hemosiderin  əmələ gətirən hüceyrələrə  nə  deyilir?  A)Hemosideroz B)Hematin  C)Sideroblastlar  

D)Porfiriya  E)Lipoblastlar 

14

Bilirubinin  bir  hissəsi  kalla  nə  şəklində  orqanizmidən  çıxarılır?  A)Sterkobilin  B)Urobilin  C)Sərbəst  bilirubin  

D)Birləşmiş  bilurubin E)Hem

15

Selikli  qişa  və  vəzi  epitelilərinin  sintez  etdikləri  seliyin  əsas  tərkibini  nələr  təşkil  edir?  A)Luteinlər  

B)Albuminlər  C)Xromatenlər  D)Mutsinlər  

E)Lipofessinlər 

16

Qlikogenozların  neçə  tipi  ayırd  edilir?  A)2  B)4  C)6  D)3  E)5 

17

Mənşəyindən  və inkişaf  mexanizmindən asılı  olaraq  əhəngləşmənin  neçə  forması  var?  A)4  B)5  C)2  D)6  

E)3


18

Orqanizmidə  olan  toxumalarda  kalium  hansı  metodla  

təyin  edilir? A)Hers B)Mak-Kallium C)Forbs                

D)mak-Ardı  E)Oizke-  kalı 

19

Quzuqulağı  turşusu  duzlarından  əmələ  gələn  daşlara  nə  deyilir?   A)Uratlar  B) Karbonatlar  C)Konqlamentlər 

D)Oksalatlar  E)Bezoarlar  

20

Qara ciyərdə gedən  patologiya  nəticəsində paycığın  mərkəzi tünd  periferiyası  isə  açıq, hətta sarımtıl  rəngdə  

görünürsə  belə  qara  ciyərə  nə   cür  qara ciyər  deyilir?  

A)Boz  bərkimə  B)Durğun  indurasiya  C)Boz  

indurasiya  D)Musqat  E)Serroz  

21

Regenerasiya prossesinin  morfogenezi  ardıcıl  baş  verən  neçə mərhələdən  ibarətdir?   A)6 B)2  C)5 D)3 

E)4 


22

 Aşağıdakı  göstərilənlərdən hansılar kapiliyarların  

regenerasiyasının  növləridir?  A)Ekstramedulyar  və  

autogen  B)Tumurcuqlama  və  autogen  

C)Tumurcuqlama  və  qranulasiya  D)Qaranulasiya  və  

hipertrofiya  E)Kelloid  və  fibrinizasiya 
23

Piy  toxumasının  regenerasiyası  nəyin  hesabına  baş  

verir?  A)Lipofussin  və  lutein  B)Lipoxondirin  və  

lipoblasflarin  C)Lipoblast  və  lipositlərin  D)Lutein  və  

lipositlərin  E)Lipofussin  və  auidinin

24

Xondroblastlar  qığırdağın  maddəsini  sintez  edirlər. Bu maddə necə  adlanır? A)Xondirin  B)Xondosin  

C)Xondarin  D)Xondostein  E)Xondomutsin    

25

Diferensasiya  etməmiş cavan  hüceyrələrin  bir  formadan  qohum olan  başqa  formaya  keçməsinə  nə  

deyilir?  A)Atipiya  B)Prozoplastika  C)Anaplastika 

D)Metaplaziya  E)Dekompensasiya 

26

Damarların keçiriciliyinin  artmasının  göstəricisi endoteli və faqositlərdə qeyd olunan  hansı prosses  hesab  

olunur? A)Alterasiya  B)Vazodilatorlarla  C)Karioreksis 

D)Sitonozla  E)Pinositoz 

27

Kambial, adventisial  və endotelial hüceyrələrə  nə cür  hüceyrələr  deytilir? A)Hematogen  B)Histiogen              

C)Limfogen   D)Orqanizogen E)Reprogen 

28

Bir  neçə  çibanın  bir  yerə  toplanmasına  nə  deyilir?     A)Şiş   B)Ödem  C)Dolama  D)Karbonkul  E)Panaritium

29

T və B-limfositlər, neytrofillər, monositlər  nə mənşəli  hüceyrələrdir? A)Limfogen  B)Hematogen C)Histiogen 

D)Reprogen E)Blastogen 

30

Mayalanma anından doğuşa qədər olan  bütün bətn daxili dövrə nə deyilir? A)Qametopatiya B)Postnatol 

C)Kimatogenez D)Endoderma E)Ektoderma 

31

Bunlardan hansı limfostazın formalarından biri hesab oluna bilər?A)Xolasit B)Obturasion C)Xiloz 

D)Retroqrad E)Rezerbsion

32

Toxuma mayesinin toxumalara toplanmasına nə deyilir?A)Hidropus B)Ödem C)Hidrotoraks 

D)Transudant E)Sucuq

33

Toxuma mayesinin qarın boşluğuna toplanmasına nə deyilir?A)Hidrops  B)Bussit C)Ossit D)AssitE)Ödem


34

Etiologiyasına görə ödemlərin neçə növü var?A)6 B)8 

C)4 D)2 E)5

35

Nekroz ocağı tam əridikdən sonra yerində serroz maye toplanan boşluq əmələ gəlirsə buna nə 

deyilir?A)Sekvestrosiya B)Kapsula C)İnkapsula D)Kista 

E)Boşluq

36

Təbiətindən asılı olaraq embolların neçə növü var?A)8  B)2 C)4 D)10 E)3

37

Qan təchizatının pozulması və ya tam dayanması nəticəsində baş verən nekroza nə deyilir?A)Ölüm 

B)Emboliya C)Qanazlığı D)Tromb E)İnfarkt

38

DYL sindromu zamanı hiperkoaqulyasiya mərhələsi neçə dəqiqə davam edir?A)1-5dəq B)8-10dəq C)10-20dəq 

D)20-30dəq E)5-20dəq

39

Ontogenezdə üzvün normal inkişaf etməməsinə nə deyilir?A)Hipoplaziya  B)AplaziyaC)Ageneziya 

D)Nonosomiya E)Mutilyasiya

40

Atrofiya zamanı boşluqlu orqanların divarı nazikləşib və eyni zamanda həcmi kiçilirsə bu nə cür adlanır?A)Boz 

atrofiya B)Ekssentrik atrofiya C)Seroz atrofiya 

D)Konsentrik atrofiya E)Qırmızı atrofiya

41

Orqanizmin ətraf mühitin dəyişmiş şəraitində daxili sabitliyinin qorunub saxlanmasına nə 

deyilir?A)AdaptasiyaB)Dezadaptasiya  C)Regenerasiya 

D)Sista E)Oosist

42

Orqanizmdə məhv olmuş strukturun və funksiyanın yenidən bərpa olması prosesi neçə formada həyata keçə 

bilər?A)1 B)5 C)3 D)4 E)2

43

Bunlardan hansı regenerasiya prosesinin tənzim olunması mexanizminə aid edilə bilər?A)Humoral B)Vazomator 

C)Angiospastik  D)Regenerativ E)Diferensasiya

44

Cəsəd dəyişikliklərinin neçə forması var?A)4 B)2 C)5 D)6 E)3

45

Normada buynuz maddə olmayan yerlərdə buynuz maddənin ərp şəklində əmələ gəlməsi necə 

adlanır?A)Parakeratoz B)LeykoplagiyaC)Hipokeratoz 

D)Hiperkeratoz E)Metaplaziya46

Ölümdən neçə saat sonra cəsəd hipostazı əmələ gəlir?A)1-

2saat B)3-6saat C)1.5-3saat D)2.5-3.5saat E)3-4saat

47

Hidropik distrofiya zamanı hüceyrədə hansı mübadilə pozulur?A)karbohidrat-su-mineral B)piy-su-karbohidrat 

C)karbohidrat-piy-elektrolit D)zülal-piy-karbohidrat 

E)zülal-su-elektrolit 

48

İkincili cəsəd dəyişikliklərinin ilkin mərhələsi hansıdır?A)cəsədin gərginləşməsi B)cəsədin quruması 

C)qanın paylanması  D)cəsədin soyuması E)cəsəd 

ləkələri

49

Fibrinoid şişmə zamanı hansı maddə əmələ gəlir?A)fibrinoid B) fibrinoz C)akantoz D)xromatin 

E)ketanin

50

Cəsəd gərginləşməsi ölümdən neçə saat sonra başlayır?A)2-3saat B)10-12saatC)6-8saat D)2-6saat E)2-

5saat 


51

Cəsəd gərginləşməsi ölümdən neçə saat sonra 

başlayır?A)10-15saat B)12-16saat C)20-24saat D)14-

15saat E)8-10saat

52

Sinqa xronik xəstəlik olmaqla hansı əlamətləri ilə keçir?A)dehidratasiya B)diapedez C)dermatit D)irinli 

konyuktivit E)hemorroji diatez

53

Cəsəd ləkələrindən hemolizə uğramış ertitrositlərin ətraf toxumaya hopması necə adlanır?A)İmbibisiya B)Autoliz 

C)Hipostaz  D)Çürümə E)Aqoniya

54

Autoliz prosesləri ilə əlaqədar cəsəddə nə baş verir?A)soyuma B)çürümə C)qaxsıma D) 

isinməE)hipostaz

55

C hipovitaminozu zamanı harada baş verən dəyişikliklər çox xarakterik olur?A)gözün selik qişasında B)dərialtı 

toxumada C)udlaqda D)diş ətində E)dəridə

56

İmbibisiya ölümdən neçə saat sonra başlayır?A)4-8saat B)10-12saat C)8-18saat D)30-36saat E)6-10saat

57

Raxit hansı vitamin çatışmadıqda baş verir?A)B qrup vitaminlər B)D vitamini  C)A vitamini D)dəmir 

çatışmadıqdaE)C vitamini
58

Zədələnmə hansı patoloji proseslərlə ifadə 

olunur?A)autoliz,hemoliz,protoliz 

B)nekroz,proteinoz,anabioz  C)autoliz,nekroz,hemoliz 

D)nekroz,atrofiya,distrofiya E)anablotik,nevrotik,fizioloji

59

Raxit zamanı patoloji dəyişikliklər ən çox harada özünü göstərir?A)sümük qığırdaq sistemində B)böyrəklərdə 

C)qaraciyərdə D)qan yaradan orqanlarda E)sinir 

sistemində

60

Hansı vitamin çatışmadıqda  cəsəd yarılarkən bütün orqanlarda,hətda kəllənin daxilində qan sarğıntıları 

tapılır?A)A avitaminozda B)D vitamini çatışmadıqda 

C)yod çatışmadıqda D)C vitamini çatışmadıqda E)K 

vitamini çatışmadıqda

61

Nukleoproteidlərin mübadiləsi pozulan zaman nə əmələ gəlir?A)Öd diatezi,öd daşı 

B)Konqlolatlar,bezoarlarC)Silikoz və tabakoz 

D)Fitokonkrement və infarkt E)Sidik diatezi,sidik daşı 

62

Endemik zob zamanı xarakterik dəyişikliklər hansı vəzidə aşkar olunur?A)Timusda B)Qalxanabənzər vəzidə 

C)Mədəaltı vəzidə D)Epifizdə E)Hipofizdə

63

Bunlardan hansılar qlükoproteidlərə aiddir?A)Albumin və melanin B)Lutein və lipofussin C)Mutsinlər və 

mukoidlər D)Lipoxrom və xromatin E)Miosiderin və 

hematinin

64

Hansı vitamin orqanizimdə çox olduqda (hipervitaminoz) qan damarlarında tromboz baş verir?A)Fe 

hipervitaminozu B)A hipervitaminozu C)C 

hipervitaminozu D)B

1  


hipervitaminozu E)K 

hipervitaminozu

65

Piy mübadiləsi pozğunluqları neçə cür olur?A)4 B)3 C)2 D)6 E)5

66

Kəsiş səthində salanı xatırladan,bıçağın tiyəsində piy damlaları görünərsə belə qaraciyər necə adlanır?A)Qaz 

qaraciyər  B)Musqant qozu C)Pələng ürəklilik 

D)Sirrozlaşan E)Hepatizasiya

67

Damarın divarı elastikliyini itirib,mənfəzi daralmasına buna nə deyilir?A)Xolesterinoz B)Polesterinoz 

C)AterosklerozD)Atrofiyalaşmış E)Aterovaskulit 
68

Hialinoz lokalizasiyasına görə nə cür 

disproteinozdur?A)Mezinxima B)Hüceyrədaxili 

C)Parenximatoz D)Nüvə daxili E)Nüvədənkənar

69

Hüceyrə və toxumalarda qlikogenin patoloji toplanması necə adlanır?A)Aqlikogenez B)Qlikogenez 

C)Hipoqlkogenez D)Hiperqlikogenez E)Disqlikogenez

70

Əhəngləşmənin neçə forması var?A)3 B)2 C) 1 D)4 E)571

Amiloidozun əmələ gəlməsində disproteinoz 

nəzəriyyəsini kimlər irəli sürüb?A)E.Venditt ; N.Eriksen 

1977B)Loeschke ; Letterer 1962  C)V.Serov ; İ.Şamov 

1977 D)K.Apitz ; E.Rinderath 1947  E)A.Piroqov ; 

D.Cunkovski 1951

72

Distrofik kalsinoz zamanı nahiyə daşlaşıb bərkiyirsə bu necə adlanır?A)Hipokalsiemiya B)Akantoz C)Petrifikat 

D)Osteomalyasiya E)Osteofit

73

Endogen piqmentlər mənşəyinə görə neçə qrupa bölünür?A)1 B)4 C)2 D)5 E)3

74

Onikibarmaq bağırsağın iltihabına nə deyilir?A)Geyunit B)Duodenit C)Proktit D) İleit E)Kolit

75

İnkişaf mexanizmindən asılı olaraq sarılığın neçə forması var?A)6 B)2 C)4 D)3 E)5

76

Pankreatit hansı orqanın iltihabına deyilir?A)Hipofizin B)Timusun C)Mədəaltı vəzin D)Böyrəküstü vəzin 

E)Epifizin

77

Adrenoxroma hansı vəzin beyin qatının hüceyrələrində rast gəlinir?A)Böyrəküstündə B)Timusda C)Qaraciyərdə 

D)Mədəaltında E)Hipofizdə

78

Böyrək xəstəliklərinə nə deyilir?A)Nefroz B)Nefrit C)Nefropatiyalar D)Tubuloplatiya E)Olmerulopatiya

79

Bunlardan hansılar lipidogen piqmentlərə aiddir?A)Melanin,albumin B)Hemofussin,lipofussin  

C)Bilirubin,ferritin D)Miosedrin,lemosiderin 

E)Lipofussin,melanin

80

Qlmerulopatiya prosesi böyrəyin harasında olan patologiyadır?A)Sidik kisəsindəB)Sidik ləyənində 

C)Qabıq qatda D)Beyin qtada E)Damar yumaqcığında 
81

Ağciyərə toplanan silisium oksidi,zəy,gil tozları necə 

adlanır?A)Silikoz B)Akantoz C)Siloktoz D)İndurasiya 

E)Tabakoz

82

Böyrək kanalcıqlarında patoloji proses baş verdikdə nə deyilir?A)Qlmerulopatiya B)NefritC)Nefropatiya 

D)Tubulopatiya E)Auziya

83

Atelektaz zamanı alveolalarda birləşdirici toxuma inkişaf edərsə bu proses necə 

adlanır?A)BronxopnevmoniyaB)Kompression atelektaz 

C)Pnevmokokkoz D)Obtrurasion atelektaz 

E)Pnevmofibroz 

84

Balalıq borularının iltihabına nə deyilir?A)Salpingit B)Metrit C)Ooforit D)Endometrit E)Kistit

85

Ağciyərlərin iltihabına nə deyilir?A)Plevrit B)Bronxopnevmoniya C)Bronxit D)Pnevmoniya 

E)Perikardit

86

Balalığın selikli qişasının iltihabına nə deyilir?A)Metrit B)Salpingit C)EndometritD)Kista E)Ekzometrit

87

Qırmızı lepatizasiya (qaraciyərləşmə mərhələsi) mərhələsi neçə sutka dəvam edir?A)3-5 B)4-7 C)8-10 

D)4-10 E)1-3

88

Balalıq boynu bağlı ola-ola balalıq boşluğuna irinli eksudatın toplanmasına nə deyilir?A)Metrit B)Ooforit 

C)Kista D)Piometra E)Assit

89

Nazik bağırsaqda möhtəviyyatın dayanmasına nə deyilir?A)Ximostaz B)Qazostaz C)Staz D)Obturasiya 

E)Koprastaz

90

Mastit nəyin iltihabıdır?A)Mədəalti vəzin B)Balalığın C)Süd vəzisinin D)Hipofizin E)Timusun

91

Yoğun bağırsaqda möhtəviyyatın dayanmasına nə deyilir?A)Ximostaz B)Obturasiya C)Staz D)Koprostaz  

E)Kinestaz

92

Patoloji prosesin lokalizasiyasına görə ensefalitləri neçə yerə bölmək olar olar?A)8 B)12 C)6 D)4 E)5

93

Mexaniki bağırsaq keçməzliyinin neçə forması var?A)1 B)4 C)2 D)5 E)3

94

Baş beyinin iltihabina nə deyilir?A)Pioloensefalit B)Ensefalomielit  C)Meningit D)Ensefalit E)Serozlu 

leptomeningit
95

Boşluqlu orqanın yerli genişlənməsi və onun divarının 

birtərəfli qabarmasıına nə deylir?A)Divertikul 

B)Meteorizim C)Ektaziya D)Timpaniya 

E)Timometeorizm

96

Onurğa beynin iltihabına nə deyilir?A)Ensefolit B)Meningit C)Spinol ensefolit D)Ensefalo spinolet 

E)Spinol mielit 

97

Autopsiya nəyə deyilir?A)Cəsədlərin patoloji anatomik yarılmasına B)Toxumanın kəsilib götürülməsinə 

C)Xəstənin müayinəsinə D)Cəsəd dəyişikliklərinin 

məcmusuna E)Cəsədi yaran həkimə

98

Alimentar distrofiya zamanı cəsəddə piy toxuması necə ifadə oluna bilər?A)Normada olur B)Piy toxuması itir 

C)Toxuma serozlu ödemlə əvəzlənir D)Piy toxuması artır 

E)Piy toxumasında dəyişiklik olmur

99

Biopsiya nəyə deyilir?A)Sitoloji müayinələrin məcmusuna deyilir B)Cansız organizmin orqan və 

toxumalarının hissəciklərinin mikroskopla müayinəsinə 

deyilir C)Canlı orqanizimdən orqan və toxuma 

hissəciklərinin götürülüb mikroskopla müayinəsinə 

deyilir D)Histoloji müayinəyə deyilir E)Ölmüş 

toxumanın bərpasına deyilir 

100

Ketoz zamanı qaraciyərdə hansı dəyişikliklər olur?A)Atrofiyalaşır,bərkiyir B)Yumşalır,qızarır 

C)Nekroz ocaqları olur,çəkisi normada olur D)Həcmcə 2-

2.5 dəfə kiçilir,pulpası axır,rəngi qətran kimi 

olurE)Həcmcə 1.5-2 dəfə böyüyür,sarımtıl-narıncı olur 

101

Sitoloji müayinə zamanı nə tədqiq olunur?A)Toxumanın quruluşu B)Hücyrə və toxumada həyat əlamətlərinin olub-

olmaması  C)Toxuma ara mayedə baş verən destruktiv 

dəyişikliklər D)Hüceyrələr,onların quruluşu,növü,ölçüsü 

və s.E)Atrofiya və nekrozun nəticəsində baş verən 

patoloji dəyişiklliklər

102


B

12

 vitamininin,fol turşusunun və dəmirin çatışmaması zamanı  hansı xəstəlik yarana bilər?A)Alimentar anemiya  

B)Hipoksiya C)Sinir pozğunluğuD)Spinol mielit E)Ketoz
103

Bunlardan hansılar biopsiyanın növüdür?A)Diaqnostiki 

və tədris məqsədi yarma B)Histoloji və sitoloji 

müayinələr C)Punksiya,endoskopiya D)Atrofik və 

nekrotiki dəyişikliklər E)Atrofik,histoloji və punksiya

104 İşemiyanın neçə növü var?A)4 B)6 C)3 D)2 E)5

105

Daxili orqanları bədən boşluğundan çıxarma üsülları hansılardır?A)V.Çernyak və N.Ball B)B.İvanov və 

Q.İdrisov C)İ.Davidovski və R.Virxov D)A.Abrikosov və 

O.Şor E)L.Pasterin və İ.Pavlov

106


Qanaxma zamanı daxilə toplanmış qan necə 

adlanır?A)Ekstrokoaqulyator B)EkstravazatC)Axıntı 

D)Hemostaz E)İndurosiya 

107


Humoral patologiya nəzəriyyəsinin banisi 

kimdir?A)Demokrit B)Əbu-Əli İbn Sina  C)Hippokrat 

D)Qalen E)Akslepiad

108


Qanın ürək boşluğu və damardan  kənara çıxması necə 

adlanır?A)Hemorrogiya  B)Diatez 

C)DiapedezD)Kapiliyar staz E)Pleotora

109


Solidar patologiya nəzəriyyəsinin banisi 

kimdir?A)L.Paster və Kox B)Hippokrat və Demokrit 

C)Hippokrat və Qalen D)Avisenna və Akslepiad 

E)Demokrit və Akslepiad

110

Sidiklə qanın xaric olmasına nə deyilir?A)Melena B)Auriya C)Neouriya D)Hematuriya  E)Elena

111


İlk dəfə meyit kim tərəfindən yarılıb?A)Hippokrat 

B)Herofil C)Ptolomey D)Demokrit E)Qalen

112

Qanın laxtalanması prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?A)4  B)3C)2 D)5 E)mərhələsizdir

113


Patoloji anatomiyaya dair ilk dərslik kim tərəfindən tərtib 

edilib?A)Avisenna B)M.F.Bişa C)R.T.Laennek 

D)N.İ.Piroqov E)R.Virxov

114


Qan və limfanın damar daxilində və ya ürək boşluğunda 

həyati laxtalanmasına nə deyilir?A)Tromb B)Hemofiliya 

C)Emboliya  D)İnfarkt E)Nekroz

115


"Virxov triadası" ilə nə izah olunur?A)hiperemiyanın 

səbəbləri B)Trombozun səbəbləri C)Emboliyanın növləri 

D)Staz E)İnfarktın səbəbləri 

116


Heksoxloranın qaramal üçün ölüm dozası nə 

qədərdir?A)300-800mq/kq B)300-500 mq/kq C)250-

450mq/kq D)400-600mq/kq E)100-200 mq/kq117

Trombun neçə növü var?A)5 B)4 C)2 D)6 E)3 

118

Embol axın istiqamətinin əksinə hərəkət edərsə buna nə cür istiqamət deyilir?A)Paradoksal B)Ortodoksal 

C)Obtrasion D)Petroqraf E)Retroqrad 

119

İri heyvanlarda nitritlərin neçə qramı ölüm verə bilər?A)50-80 B)8-10 C)20-30 D)3-5 E)80-100

120


Damar daxilində yerləşməsinə görə tromblar neçə cür 

olur?A)4B)3 C)2  D)5 E)6

121

Mərgümüş anhidridini ağızdan verərkən qaramal üçün ölüm dozası nə qədərdir?A)15-30qr  B)25-30qr C)10-

15qr D)5-10qr E)40-45qr

122

Qaramal üçün karbamidin gündəlik toksiki dozası nə qədərdir?A)80-100qr B)100qr C)200qr D)100-150qr 

E)50-100qr

123

Bunlardan hansı ölümün etioloji faktoru hesab olunur?A)Fizioloji,aqonik B)Fizioloji,patoloji 

C)Klinik,aklinik D)Bioloji,fizioloji E)Aqonik,bioloji

124

Normal şəraitdə kliniki ölüm nüçə dəqiqə davam edir?A)10-12 B)3-4 C)6-8 D)3-5 E)5-6

125


Aqoniya nə deməkdir?A)Mübarizə B)Uduzma C)Təslim 

olma D)Keçinmə E)Qalib gəlmə

126

Bunlardan hansılar ölümün baş verməsinin dövrü hesab olunur?A)Patoloji,fizioloji,bioloji B)Kliniki,fizioloji,cari 

C)Sitoloji,histoloji,patoloji D)Aqoniya,kliniki,bioloji 

E)Onkoloji,aqonik,terepevtik

127


Hüceyrə patologiyası nəzəriyyəsinin banisi 

kimdir?A)A.Avsin B)R.Virxov C)C.Morqani D)K.Beyli 

E)V.V.Serov

128


Prenatal dövrün mayalanmadan sonrakı mərhələsi necə 

adlanır?A) Progenez B)Fizogenez 

C)KimatogenezD)Blastogenez E)Fetogenez

129


Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı İnstitutu neçənci ildə 

hansı şəraitdə yaradılıb?A)1929-cu ildə Bakıda B)1876-

cı ildə Gəncədə C)1928-ci ildə Gəncədə D)1932-ci ildə 

Qubada E)1925-ci ildə Kazanda

130

Progenez dövründə baş verən patologiyalar necə adlanır?A)Blastopatiya B)QametopatiyaC)Simpatiya 

D)Embriopatiya  E)Postnatol

131

Maddələr mübadiləsi intensivliyinin və həyat fəaliyyətinin kəskin zəifləməsi necə 

adlanır?A)AnabiozB)Aqoniya C)Ölüm  D)Canvermə 

E)Şok132

Morulla,blastulla və qastrulla hansı dövrün 

mərhələləridir?A)Anomaliyanın B)Fetogenezin 

C)Ostegenezin D)Blastogenezin E)Mutogenezin

133

Ölümün səbəblərini,mexanizmini və cəsəd dəyişikliklərini öyrənən elm necə 

adlanır?A)Transferologiya B)Patoloji anatomiya 

C)Tanatologiya D)Patositologiya E)Ontologiya

134 Mutasiyaların hansı səviyyədə baş verməsindən asılı 

olaraq neçə növü ayırd edilir?A)3 B)5 C)4 D)6 E)2

135


Rüşeyim qovuğunun balalıq divarına yapışmasına nə 

deyilir?A)TeratasiyaB)İnfontasiya C)İmmunasiya 

D)İmplantasiya E)Kerantasiya

136


Dişilərdə vaginanın inkişafdan qalması necə 

adlanır?A)Frimartinizm B)Distopiya C)Ektopiya 

D)Dizrafiya E)Hermofroditizm

137


Anadangəlmə hər hansı bir üzvün və ya bədən hissəsinin 

olmaması necə adlanır?A)AgeneziyaB)Hipogeneziya 

C)Hipergeneziya D)Atavizim  E)Persistenziya

138


Erkəklərdə bir xayanın anadangəlmə olmamasına nə 

deyilir?A)Kriptorxizm B)Enoxrizm C)Monorxizm 

D)Frimortinizim E)Benorxizm

139


Doğuşdan sonra dölün itən hissələrinin məsələn botal 

axacağın balada qalması necə adlanır?A)Ageneziya 

B)Monorxizim C)Atavizim D)Persistensiya E)Enorxizim

140


Orqanların bədənin başqa yerində yerləşməsi necə 

adlanır?A)Oktopiya B)Sektopiya C)Ektopiya D)Entopiya 

E)Protopiya

141


Təbii boşluqların bitişməməsi məsələn qurdağızlılıq necə 

adlanır?A)Dizrafiya  B)Ektopiya C)AtreziyaD)Tsiklopiya 

E)Monorxizm

142


Eybəcərliklərin səbəbləri hansı faktorlar ola 

bilər?A)daxili və xarici B)İrsi və cinsi C)hüceyrə və 

hüceyrədaxili D)hüceyrədaxili və hüceyrəxarici E)Natol 

və posnatol

143

Şişləri öyrənən elmə nə deyilir?A)Otologiya B)Onkologiya C)Teratologiya D)İmmunologiya 

E)Estalogiya

144 Serozlu eksudatın tərkibində zülal neçə faiz təşkil 

edir?A)2-5%B)1-3% C)3-5% D)4-5%  E)zülal olmur
145

Şiş hüceyrələrinin yeni xüsusiyyətlər əldə etməsi necə 

adlanır?A)Anaplaziya B)NeoplaziyaC)Atipizm 

D)Kasteriziya E)Kataplaziya 

146

Bulloz nəyin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olur?A)Petrfikasiyanın  B)Ödemin C)Hidropsun 

D)SululuqlarınE)İnkapsulyasıyanın

147

Xoş xassəli prossesin bəd xassəli şişə çevrilməsinə nə deyilir?A)Mutasiya B)Displaziya 

C)MaliqnizasiyaD)Anaplaziya E)Esplaziya 

148

Çoxlu sayda xırda suluqlara nə deyilir?A)İmpetiqo  B)Afta C)VezikulaD)Hidropus E)Difteriya

149


İmmun reaksiyaların inkişaf mexanizmi necə 

adlanır?A)İmmun hemostaz B)İmmunolagiya 

C)İmmunitet D)İmmunogenez E)İmmunomorfologiya

150


T-limfositlərin neçə sunpopulyasiyası var?A)3 B)5 C)4 

D)6 E)2


151

Timusdan asılı zonalarda toplanan hüceyrələr necə 

adlanır?A)B-limfostilər B)Timositlər C)Faqositlər 

D)Polip hüceyrələr E)T-limfositlər 

152

Timusdan asılı olmayan zonalarda toplanan sütun hüceyrələri necə adlanır?A)B-limfositlər B)Timositlər 

C)Faqositlər D)T-limfostilər E)A-limfositlər

153

Vena damarlarının iltihabına nə deyilir?A)Artirit B)Varikoz C)Flebit D)Angiostenoz E)Anervizma

154


İnkişaf qüsürlarını öyrənən elm necə 

adlanır?A)TeratologiyaB)İmmunologiya C)Morfologiya 

D)İmmunopatologiya E)Tanatologiya 

155


Vena damarlarının yerli genişlənməsinə nə 

deyilir?A)Anervizma B)VarikozC)Flebit D)Arterit 

E)Vaskulit 

156


Orqanın fəaliyyətinə təsir etməyən azacıq anatomik 

kənara çıxmalara nə deyilir?A)Qametopatiya 

B)Anomaliya C)Ketogenez D)Embriogenez 

E)İmplantasiya

157

Damarların mənfəzinin genişlənməsi belə adlanır?A)Artirt B)Angiostenoz C)Angiodilatasiya 

D)Vaskulit E)Varikoz

158 Qazanılmış immun çatışmamazlıq sindromu(QİÇS) neçə 

səbəbdən əmələ gələ bilir?A)2  B)5 C)çox D)4 E)3
159 Ürəyin əzələ qatının iltihabına nə deyilir?A)Endokardit 

B)Miokardit C)Hipertrofiya D)Perikardit E)Splenit

160

Marek xəstəliyinə əsasən hansı heyvanlar yoluxurlar?A)Qaramal B)Təkdırnaqlılar 

C)Xırdabuynuzlular D)Quşlar E)Bütün heyvanlar

161

Əzələ ağarması xəstəliyi əsasən hansı yaş qrupunda müşahidə edilən xəstəlikdir?A)yeni doğulmuş və cavan 

heyvanlardaB)1-2 illik heyvanlarda C)8-10aylıq D)toyuq 

və cücələrdə E)Yaşlı və qoca heyvanlarda 

162


Marek xəstəliyini hansı viruslar 

törədir?A)HerpesviruslarB)Poksiviruslar C)Lissaviruslar  

D)Paramyxoviruslar E)Piknoviruslar

163


Aşağıda göstərilən hansı kimyəvi maddələrin 

çatışmaması əzələ ağarması xəstəliyini yaradır?A)K 

vitamini,selen  B)D vitamini,manqan C)E 

vitamini,selenD)Mis,molibden E)Dəmir,B

12

 vitamini164

Klassik Marek xəstəliyi neçə aylıq quşlarda təsaduf 

olunur?A)8-24 B)3-16C)4-12 D)2-8  E)1-6

165


Enzootik ataksiya xəstəliyi zamanı ən çox nəyin 

pozulaması müşahidə edilir?A)Həzm və hərəkət 

kordinasiyası B)Qidalanma və dehidratasiya C)Su qəbulu 

və görmə D)Karbohidrat və piy mübadiləsi E)Amin 

turşuların mənimsənilməsi və konyuktivit

166


Atelektaz hansı orqanın xəstəliyidir?A)qaraciyərin 

B)AğciyərinC)Böyrəyin D)Ürəyin E)Dalağın 

167

Morfoloji cəhətdən iltihabi reaksiya neçə mərhələdən təşkil olunur?A)2 B)4 C)5 D)3 E)6

168


Enzootik ataksiya yemdə hansı element çatışmadıqda baş 

verə bilər?A)Mis B)Kobalt C)Dəmir D)Molibden 

E)Qurğuşun

169


İltihabın ilkin təkanverici fazası nədir?A)Antigen B) 

Emiqrasiya C)Antitel D)Eksudasiya E)Alterasiya

170

Hipovitaminoz A zamanı gec stadiyalarda xəstəliyin xarakterik dəyişikliklərindən biri nədir?A)Gözdə 

kseroftalmiya və paroftalmit inkişaf edir B)Dərialtı 

toxuma iltihablaşır C)Ağızdan selik axır,selik qişa qızarır 

D)Dəridə qartmaq əmələ gəlir E)Gözlər çıxır nekroz 

ocağı qalır171

İltihabın alterasiya mərhələsində ifraz olunan bioloji 

aktiv maddələr necə adlanır?A)Mediatorlar B)Eksudasiya 

C)Poliferasiya D)Medikamentlər E)Pinostazlar

172

Bvə PP hipovitaminozu zamanı baş verən xəstəliyə nə 

deyilir?A)Beri-Beri B)Pellaqra C)Pas xəstəliyi 

D)Hemofiliya E)Bazedov xəstəliyi

173


Mikrodövran yatağının reaksiyası və qanın reoloji 

xassələrinin dəyişməsi iltihabın hansı mərhələsində 

müşahidə olunur?A)EksudasiyaB)Osteomeliasiya 

C)Osteoxondroz D)Alterasiya  E)Proliferasiya

174

B5 və PP hipovitaminozu zamanı xəstəliyin əsas əlaməti nədir?A)Korluqdur B)Nevrozdur C)Sirrozdur 

D)Keratokonyuktivitdir E)Dermatitdir

175

Qan təzyiqinin sabitliyi necə adlanır?A)Hipostaz B)Homeostaz C)Hiperstaz D)Pinostaz E)Nevrostaz

176


Mediatorlar mənşəyinə görə neçə qrupa bölünür?A)4 B)6 

C)2 D)3  E)5 

177

Qan dövranı pozğunluqlarının neçə forması var?A)3 B)6 C)5 D)2 E)4

178


Mikroorqanizimləri udan neytrofillər necə 

adlanır?A)Pinositoz  B)Makrofaq C)Faqositoz 

D)Mikrofaq E)Eritrodiapedez

179


Orqan və toxumalarda qanın miqdarının kəskin artmasına 

nə deyilir?A)Staz B)Hipoemiya C)Hemoestaz 

D)Hiperemiya  E)İndurasiya 

180


İltihabın təsnifatı neçə əsas prinsip əsasında aparılır?A)5 

B)8 C)3 D)4 E)2 

181

Patoloji yerli arterial hiperemiyanın neçə forması var?A)6 B)3 C)2D)5 E)4 

182


Etioloji faktora görə iltihabın neçə növü var?A)3 B)6 C)4 

D)2 E)5


183

Orqanizimdə qanın artıq olmasına nə deyilir?A)Pleotora 

B)Paletola C)İndurasiya D)Durğunluq  E)Vakant 

hiperemiya

184

Gedişinə görə iltihabın neçə forması var?A)4 B)2 C)5 D)3 E)Yoxdur

185


Qanın xırda vena və kapiliyarlarda dayanmasına nə 

deyilir?A)Seladj B)Arterial hiperemiya C)DYL-sindromu 

D)Venoz hiperemiya E)Staz

186 Stazın neçə növü var?A)3 B)2 C)4 D)5 E)6
187

Səthi və ya krupozlu,dərin və ya difterik iltihab ilthabın 

hansı formasına aid olunur?A)Fibrinozlu B)Bullozlu 

C)Serozlu D)İrinli E)Qanlı

188

Stazdan sonrakı hala nə deyilir?A)Poststastik hal B)Yalançı hal C)Həqiqi hal D)Poslestastika E)Prodromal 

hal


189

İrinli iltihabın lokalizasiyasından asılı olaraq neçə 

forması var?A)2 B)5 C)4 D)1 E)3

190


İşemiya nəyin formasıdır?A)Hiperemiya 

B)İnfarktC)Hemorragiya D)Azqanlılıq  E)Emboliya

191

İrinin təbii boşluqlara toplanması və həmin boşluqları örtən seroz qişaların iltihabına nə deyilir?A)İrinli 

metastaz B)Abses C)Bulloz D)Empiyema E)Fuluq

192

Bunlardan hansı işemiyanın növlərindən biridir?A)Qansızma B)Qançıroma C)Angiospastik 

D)Ekstravazot E)Qaz emboliyası

193 Qanaxmanın neçə forması var?A)1 B)3 C)4 D)5 E)2

194


Transplantantın daxili orqanlara köçürülməsinə nə 

deyilir?A)İmplantasiya B)Autotransplantasiya 

C)Ortotransplantasiya  D)Homotransplantasiya 

E)Heterotransplantasiya

195

Plastik əməliyyat üçün material götürülən heyvana nə deyilir?A)resipiyent B)Donor C)İmplant D)Metaplaziya 

E)Dekompensasiya

196

Toxuma köçürülən heyvana nə deyilir?A)Donor B)Displat C)Resipiyent D)Metaplant E)İmplant

197


Hüceyrə və toxumanın yerli ölməsinə nə 

deyilir?A)Nekroz B)Alterasiya C)Apoptoz D)Atrofiya 

E)Regenerasiya

198


Patoloji hipertrofiyanın neçə mərhələsi var?A)6 B)3 C)5 

D)2 E)4


199 Nekroz neçə cür olur?A)4B)3 C)2D)5 E)1

200 Metaplaziyanın neçə forması var?A)4 B)5 C)6 D)3 E)2

201

Hüceyrələrin genetik proqnozlaşdırılmış olaraq ölməsinə nə deyilir?A)Nekroz B)Autoliz C)Atrofiya D)Apoptoz 

E)Petrifikasiya

202

Patoloji metaplaziyaya nə deyilir?A)İmplantasiya B)Transplantasiya C)Displaziya D)Komnensasiya 

E)Adaptasiya
203

Nekroz prosesi öz inkişafında neçə cür morfoloji 

dəyişikliklər mərhələsi keçirir?A)4 B)5 C)3 D)2 E)6

204


Orqan və toxumanın başqa yerə köçürülməsinə nə 

deyilir?A)Kompensasiya B)Adaptasiya 

C)Transplantasiya D)Orqanizasiya E)İnkapsulasiya

205


Nekroz zamanı ölü toxuma ilə sağlam toxuma 

sərhəddində əmələ gələn reaktiv iltihabı zona necə 

adlanır?A)Paranekroz B)DemarkasiyaC)Plazmolizis 

D)Alterasiya E)Kariopiknoz 

206

Etiologiyasına görə nekrozların neçə növü ayırd edilir?A)4 B)3 C)6 D)2 E)5

207 Xəstəliyin neçə dövrü ayırd edilir?A)4B)6 C)3 D)5 E)2

208

Əmələgəlmə şəraitinə,mexanizminə,klinik və morfoloji xarakterinə görə nekrozun neçə forması var?A)4 B)2 C)5 

D)3 E)6


209

Xəstəliyin baş verməsi,inkişaf səbəbləri və şəraiti 

haqqında təlimə nə deyilir?A)Patologiya B)Patogenez 

C)Patomorfor D)Klinika E)Etiologiya

210

Qanqrenanın neçə forması ayırd edilir?A)3 B)5 C)2 D)4 E)çox

211 Xəstəliyin inkişaf mexanizminə nə deyilir?A)Patologiya 

B)Klinika  C)Patomorfoz D)PatogenezE)Etiologiya

212


İri ölçülü nekroz sahəsinin ətrafında birləşdirici 

toxumadan ibarət kapsula əmələ gəlməsi necə 

adlanır?A)Orqanizasiya B)İnkapsulasiya C)Kista 

D)Petrifikasiya E)Sekvestrasiya

213

Əhatə dairəsinə görə patomorfozlar neçə qrupa bölünürlər?A)5 B)3 C)bölünmür D)4 E)2

214


Kliniki əhəmiyyətinə görə şişlər neçə qrupa bölünür?A)5 

B)3 C)4 D)2 E)6

215 Atrofiyanın neçə forması var?A)3 B)2 C)6 D)5 E)4

216 DYL sindromu neçə mərhələdə inkişaf edir?A)4 B)2 C)6 

D)5 E)3

217 Şişlərin etiologiyasını izah etmək üçün neçə nəzəriyyə var?A)5 B)2 C)6 D)3 E)4

218 Ümumi atrofiyanın neçə forması var?A)5 B)3 C)4 D)2 

E)6

219


Regenerasiyanın neçə forması var?A)8 B)2 C)6 D)4 E)3


220

Bunlardan hansı xoş xassəli şişlərə aid 

olunur?A)Yastıhüceyrəli xərçəng B)Papillomalar 

C)Adenokarsinoma D)Qarışıq şişlər E)Kalloid xərçəng

221

Yerli atrofiyanın neçə forması ayırd edilir?A)5 B)4 C)3 D)6 E)2

222


Mezinximal dispoteinozların neçə növü var?A)4 B)5 C)3 

D)2 E)1


223 Patoloji regenerasiyanın neçə forması var?A)5 B)3 C)4 

D)6 E)2


224 Ağırlıq dərəcəsinə görə kəskin şüa xəstəliyinin neçə 

dərəcəsi ayırd edilir?A)8 B)6 C)2 D)4 E)3

225

Xəstəliyi öyrənən elm necə adlanır?A)Nozologiya  B)Onkologiya C)Tratologiya D)Tanatologiya 

E)Morfologiya

226

Toxuma deffektinin birləşdirici toxuma ilə əvəz olunmasına nə deyilir?A)İnkapsulasiya B)Regenerasiya 

C)Sağalma D)Metaplaziya E)Orqanizasiya

227

Dənəvər distrofiya lokalizasiyasına görə harda baş verir?A)Toxumada B)Orqanda C)Bütün toxumalarda 

D)Hüceyrənin xaricində E)Hüceyrənin daxilində 

228

Yaranın sağalması,nekrozun birləşdirici toxuma ilə əvəz edilməsi və inkapsulasiya nəyin 

formasıdır?A)Regenerasiyanın B)Transformasiyanın 

C)Metaplaziyanın D)Orqanizasiyanın E)Petrifikasiyanın

229


Epidermisin hüceyrələrinin keratohialin sintez etmə 

qabiliyyətinin itməsi necə adlanır?A)Parakeratoz 

B)Aplasiya C)Akantoz D)Hiperkeratoz E)Leykoplagiya 

230


Boşluqlu orqanların selik qişalarında baş verən 

deffektlərə nə deyilir?A)Kista B)Erroziya C)Sista D)Diatez E)Diapedez


Yüklə 117,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə