Devrimci Burjuvanın Ütopyası Olarak Aydınlanma Felsefesi ve Muhafazakarlaşan Burjuvanın İdeolojisi Olarak Pozitivizm ve Pozitivist SosyolojiYüklə 158,85 Kb.
səhifə1/2
tarix01.11.2017
ölçüsü158,85 Kb.
#7880
  1   2

Devrimci Burjuvanın Ütopyası Olarak Aydınlanma Felsefesi ve Muhafazakarlaşan Burjuvanın İdeolojisi Olarak Pozitivizm ve Pozitivist Sosyoloji
Yrd.Doç.Dr. Yıldız Akpolat

Ata. Uni. Fen-Edb. Fak. Sosyoloji Bl.

GİRİŞ
Bilim, insanoğlunun yaşadığı evreni, dünyayı, toplumu ve kendini tanıma, açıklama, anlamlandırma ve değiştirme çabasının ürünüdür. Tıpkı din, sanat, mitoloji, ideoloji ve ütopya gibi. Toplumu, sosyal grup ve sınıflardan ve iktidar ilişkilerinden soyutlamak mümkün değildir. İnsan düşüncesinin bir ürünü olan bu düşünsel üretimleri de iktidar çekişmesinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu çalışmada pozitivist sosyolojinin nasıl bir ideoloji olarak tesis edildiğini anlamaya çalışacağız.

Bu çalışmanın temel sayıtlısı Mannheim’ın şu tezine dayanmaktadır, ki bu tez bilgi sosyolojisinin temel metodunun yönelimidir; sosyal tabakalaşmadaki değişimler, ki bunlar sosyal kriz anlarının ürünüdür, düşüncenin üslubu ile taşıyıcıları olan sosyal sınıf ya da gruplar arasındaki ilişkileri belirler/var eder/görünür kılar dolayısı ile toplumsal tabakalaşmadaki değişimler düşünce üslubunu da belirler. Toplumsal sınıflar sosyal değişim ve kriz anlarını düşüncelerinde yansıtırlar. (Mannheim, 1999; 77). Burada iki unsur dikkat çeker; öncelikle toplumsal sınıf, toplumsal değişime yönelik tepkisini, ki bu tabakalaşmadaki yer değişimin sağlayıcısıdır, düşüncesinin üslubunda yansıtır ve tabakalaşmada yeri değiştikçe düşünce üslubu da değişir.

Çalışmanın temel ekseni, Fransız burjuva sınıfının düşünce üslubunun, iktidara aday iken ve iktidar koltuğuna oturduktan sonraki değişimlerini izlemektir. Hipotezimiz, burjuva düşüncesinin, toplumsal tabakada alt sıradayken ütopik üst sıraya geçince ise ideolojik olduğudur. Ütopya ve ideoloji arasındaki farklılığı da Mannheim’ın bu düşünce biçimlerini tanımlamasına dayandırmaktayız. Ütopya, var olan düzenden memnun olmayanların yeni topi/yapı tanımlaması, ideoloji ise, iktidar olanın kendi topi/yapı/düzenini aşkınlaştırma biçimidir (Mannheim; 2004). Ütopya ideoloji sürekliliğinde ütopyalar, ideolojilerin yapıbozumu olarak okunabilir. Bu itibarla, bir toplumsal kriz anı ve toplumsal hiyerarşileri alt-üst eden Fransız Devriminin düşünsel temeli olan Fransız Aydınlanma felsefesini, ki Çiğdem’e göre, Fransız Aydınlanması, Aydınlanma felsefesinin ruhunu teşkil eder (Çiğdem, 1999; 35), var olan düzenden memnun olmayan Fransız burjuvazisinin ütopyası, Fransız pozitivist sosyolojisi de bu sınıfın iktidar koltuğuna oturduktan sonra kendi düzenini aşkınlaştıran bir ideoloji olarak ele alınacaktır. İlki somut olanı akıl ile analiz ederek açıklar sonra da onu fenomen olarak tekrar inşa eder, ikincisi artık somutun sahibi olarak somutu vurgular. I8. yy. düşüncesinin taşıyıcısı olan burjuva kendine uygun toplumsal ve siyasi düzeni var olan somutu parçalayarak yeniden inşa etmek ister.

Fransız burjuvazisinin ütopyasının mimarları; Rousseau, Condorcet, Condillac ve Montesquie’nün düşünceleri Fransız Aydınlanmasını belirler. Bu burjuvazi sermaye sahibi ancak siyasal iktidarın sahibi değildir. Kendi toplumsal, siyasal, ekonomik ve hukuki topisini önce düşüncede inşa eder. Söz konusu filozoflar, gene Mannheimcı anlamda, düşüncenin toplumsal taşıyıcılarının düşüncelerini temsil edenler olarak ele alınmaktadır. Fransız devrimi ile bu sınıfa iktidarını kaptıran aristokrasi değişime tepki olarak muhafazakar düşüncenin taşıyıcısı haline gelirler. Ki, bu düşüncenin temsilcileri olarak Bonald, Maistre ve Chateaubriand ele alınacaktır. Burjuva iktidar koltuğuna oturduktan sonra kendi düzenini aşkınlaştırmaya çabalar tıpkı aristokrasinin kendi iktidarını Skolastik felsefe ile aşkınlaştırması gibi. Yalnız burjuvanın aşkın olarak seçtiği tanrı değil bilimdir. Fransız pozitivist sosyolojisi, iki ayrı burjuvanın hem ütopisi hem de ideolojisini farklı isimlerde ifadelendirir. Burada Comte ve Durkheim’ı sermayedar olan burjuvanın ideologları, Saint-Simon’u ise sermaye sahibi olmayan ancak başkalarının sermayelerini ve fabrikalarını yöneten tenokrasinin ütopyasını temsilcisi olarak ele alacağız.

Çalışmanın genel gidişatında sıra ile öncelikle Fransız Aydınlanma Felsefesi, Fransız muhafazakar düşüncesi, teknokrat, yeni burjuvanın ütopyası olarak Saint-Simoncu düşünce ve Fransız sermaye sahibi burjuvanın ideolojisi olarak Comte ve Durkheim’ın pozitivist sosyolojileri benzerlik ve farklılıkları itibariyle ele alınacaktır. Mannheim’ın söylediği gibi, toplumsal tabakalaşmadaki yer değiştirmeler sınıfın düşünce üslubunu belirlemektedir. Böylece burjuvanın alt tabakada; soyut olanı yüceltirken, somut ve tarihsel olanı eleştirirken, dine savaş açmış iken, tabakanın üst sırasına yerleştiğinde nasıl muhafakarlaşarak ve muhafazakar düşünceden doğal olarak etkilenerek nasıl somut ve tarihsel ve düzeni yücelttiğini, nasıl dine sarıldığını göreceğiz.

Burjuva Sınıfının Ütopyası Olarak Aydınlanma Felsefesi
Mannheim’a göre, Aydınlanma felsefesi veya liberal-hümaniter tasarı olması gerekenden yola çıkan bir ütopyadır. Modern felsefe, ruhani-teolojik dünya imajını parçalar ve burjuvanın yegane silahı olur. Bu düşünce maddi hayat ile kendini soyutlar ve bağını koparır (Mannheim, 2004; 244-245). West’e göre, Aydınlanma, Avrupa toplumlarını 1500’lü yıllardan itibaren dönüştüren olayların entelektüel alandaki bir sonucudur (1998; 18). D’Alembert’in söylediği gibi, 18. yy. Aydınlanma çağı öncesindeki üç yüzyıl, insan düşüncesinin değişiminde önemlidir. 15. yy. Rönesans, 16. yy. Reform ve 17. yy. Kartezyen felsefenin yüzyılıdır. Ancak şurası açıktır ki, insan düşüncesinin bu üç yüzyıllık değişiminin taşıyıcısı burjuva sınıfıdır. Burjuvanın bir sınıf olarak varlık kazanarak toplumsal tabakalaşmada kendini üst sıralara taşıyacak gelişmelerin önündeki kilise ve aristokrasinin düşünsel, dinsel engellerini her alanda bireysel özgürlükleri genişleterek, aşma çabalarına tanık olunmaktadır.

Aydınlanma düşüncesinde aklı ve onun yöntemini 17. yy. Kartezyen düşüncesi ile karşılaştırarak ele alan, Cassirer, 18. yy. düşüncesinin öncelikle insanın kendisi ve düşüncesi üzerine bir bilincin gelişimi olarak tanımlar (Cassirer, 1998; 215). Kendini bilmede ise amaçlanan insanın neye muktedir olduğunun bilinmesidir. Nihayi hedef, gerçeğe hakim olmaktır. Yani bu düşüncenin taşıyıcısı olan burjuvanın kendisine uygun bir şekilde gerçeği yeniden düzenleyerek ona hakim olma isteminin bir ifadesidir. Asıl olan Tanrısal birliğin yitiminden sonra, çoklukları birlik haline getirirken aklın merkeze konulmasıdır. Toplumsal birliği artık tanrı değil akıl sağlayacaktır. 19. yy. pozitivist düşüncesinde ise, toplumsal birliğin sağlayıcısı bilim olacaktır.

Cassirer’e göre, 17. yy. düşüncesinin yöntemi Descartes’in tümdengelimidir. 18. yy. düşüncesinin yöntemi ise, Newton’ın yöntemi olan tümevarımdır. Newton’ın yöntemi, olguların analizi ve sentezine dayanmaktadır (1998; 223). Burjuva somutu olduğu gibi bırakmaz. Onu parçalarına böler ve tekrar birleştirerek, fenomen haline getirir. Gerçeğin bilgisine gerçekten yola çıkarak ulaşır, sonrada bu bilgiye dayanarak gerçeği yeniden inşa eder. Gerçeği en küçük bileşenlerine ayırarak incelenmesi ve böylece gerçeğin bilgisine ulaşarak ona hakim olmayı Bacon, Novum Organum adlı eserinde veciz bir şekilde ifade eder: Bilmek yapmaktır (Bacon, 1999).

18.yy. düşüncesinde mantık ne skolastik ne de 17. yy. matematiksel mantığıdır, olguların mantığıdır. Amaç olgusal gerçekliğe hakim olmak ise artık bu gerçeğin nasıl işlediğini bilmek operasyonel hale gelmiştir. Doğanın ve insanın aklının işleyiş biçimleri arasındaki farkın ortadan kaldırılması, insanın aklı ile doğaya nüfuz edilerek bilineceği ve böylece ona hakim olunabilineceği iddiasına dayanmaktadır. Gerçeği bilerek değiştirmek, Aristocu vitalizmin aşılmasıdır. Vitalizm, doğal nesnelerin bilinemeyen bir doğası olduğu ve bu nesnelerin kendiliğinden hareket ettiği anlayışına dayanır (Abrahamson, 1990). Aristocu fiziğin yerine Newtoncı fiziğin geçmesi, doğanın mekanikleşmesi yani dışardan hareket ettirilir hale gelmesi, insanın karşısında doğanın nesneleşmesidir.

17. yy. akıl kavramı, insan aklının tanrısal tinden kaynaklı olduğu sayıtlısına dayanır. Oysa, 18. yy. akıl kavramında insan aklı tanrıdan koparılır. Akılda önceden ilkeler, doğrular yoktur. Akıl ilkelere gerçeğin kendisinden yola çıkarak ulaşır. Akıl kendisine dayatılan her şeyi sorgular, analiz eder ve kendi gücü ile onu yeniden inşa eder. Bu şekilde akıl gerçeğe nüfuz ederek onu fenomen haline getirir (Cassirer, 1998; 225). Aklın tanrıdan koparılması Aydınlanma felsefesinin seküler yanını ifade eder. Newtoncı mekanik evren paradigması ile evrenin dışına atılan tanrı artık insan aklından da kovulur.

Condorcet’ye göre, insan aklının ilerlemesinin önündeki engel doğa değildir. ‘İnsan Zekasının İlerlemesi üzerine Tarihsel Bir Tablo Taslağı’ (1795), adlı eserinde, insanın doğadan duyumlar aldığını ve bu duyumları aklında birleştirdiğini ve sentezlediğini söylerken (Codorcet, 1944), Condillac ve Newton gibi, insan aklının doğayı nesneleştiren yöntemini dillendirmektedir. İnsan aklının ilerlediğini söylemek, aslında, insanın yeni düzenler inşa edebileceği kudrete sahip olduğunu söylemektir. Yani aristokrasinin düzeni tanrının değişmeyen düzeni değil, insanın yaptığı bir düzendir. O halde insan yenisini de yapabilir. Aydınlanma düşüncesi insana en önemli yetisini ve onun kudretini insana yeniden bir hatırlatma olarak okunabilir.

Aklın temeli inanma değil bilmedir. Bu akıl artık varlığa değil, eyleme ilişkindir. Görüldüğü üzere, Aydınlanmanın aklının esas motivasyonu varlığın ne olduğundan ziyade varlığın nasıl değiştirileceğine yöneliktir ki, bu akıl araçsal akıldır. Bilginin amacı Foucault’nun söylediği gibi, artık tanrının söylediklerini yorumlamak değil, doğayı değiştirmek için araçtır (Foucault, 2001). Nitekim, Kant, numenalin bilinemeyeceğini söylerken, insan aklını ve felsefeyi ontolojiden ayırarak bu yolu açmıştır. Burjuva aklı için önemli olan varlığı bilmek değildir, varlığın bilinmesinden amaç onu değiştirmektir. Çünkü var olana o sahip değildir, kendine yeni bir dünya yaratmanın peşindedir. Varlığı bilmenin pratik bir önemi vardır, sadece.

Artık söz konusu olan, doğa, insan, siyaset ve toplum arasındaki nitel farklılıkları, nicel bir farklılığa oturtarak aşmaktır. Böylece psişik ve toplumsal olana tıpkı doğa gibi hakim olunmak istenmektedir. Condillac, ‘Duyumlar Üzerine İnceleme’ adlı eserinde, fiziksel ve psişik olanı aynılaştırır. Her ikisinin de aynı yasalara tabi olduğu savunulur (Cassirer, 1998; 236). Condillac, toplumun da yapay bir cisim gibi parçalardan oluştuğunu belirtir. Böylece, insan aklının ilk nesnesi insanın kendisi olur. Daha sonra toplumsal ve siyasal gerçeklik. Montesquie’nün kuvvetler ayrımı ilkesi, Condillac’ın toplumun parçalardan oluştuğu fikrine dayanır (Cassirer, 1998; 232). İnsan aklı; insana, doğaya, topluma ve doğaya bilerek hakim olur onları nesneleştirir. Burjuva, kendi düzenini kendi aklına göre inşa etmenin en kestirme yolu bilmeden geçmektedir. Hobbes bu yolu açar. Ona göre, devlet bir cisim olarak ele alınabilir. Bu yolla devlet, insan aklının ve eyleminin nesnesi haline getirilir. Aritokrat sınıfın sahip olduğu doğal ve tarihsel bir gerçeklik anlayışından yapay bir gerçeklik alanına geçilir. Burjuvanın ütopyası olan 18. yy. Aydınlanma felsefesi, insanı, doğayı, toplumu ve devleti kendi tarihsel ve doğal sürekliliğinden kopararak, bu gerçeklik alanlarını burjuvanın kendi düzenini kurmak için yapaylaştırır. Artık bu gerçekliklerin bir kendiliğindenliği, otantikliği kalmamıştır. Zihinde bunları yeniden kurmak, analiz ve sentez yapmak, bu şekilde bilinerek onların doğallıklarını dışardan determine ederek, belirlemek mümkün hale gelmiştir. Hatta Helvetius, Condillac’ın ruhu bedenin bir parçası olduğu iddiasını takip ederek, insani değerleri güdülerin bir yansıması haline getirir (Cassirer, 1998; 238). Böylece değerler, tarihselliklerinden koparılarak, yapaylaştırılan ve üzerinde oynanabilen bir hale getirilir.

Condorcet’e göre, aydınlanma çağı, insan ruhunun özgürlüğe doğru kanat çırpmasıdır ( Bierstedt, 1997). Aydınlanma, insanın, toplumun ve devletin tarih ve din ile bağlanmışlığından bir kurtulmasıdır. Modernitenin düşünsel ifadesi olan Aydınlanma felsefesinin ikili işlevine Touraine dikkat çeker. Ona göre, modernliğin birbirine karşıt iki işlevi olmuştur. Özgürleştirme ve Akılcılaştırma (Touraine, 2000). Özgürleştirme hareketi, aritokrasinin sahip olduğu tarihsel gerçeklikten ve aristokrasinin kendi iktidarını meşrulaştıran Katolik kilisenin skolastik felsefeden yani ideolojisinden kurtulmadır. Bacon’ın gerçeği yanlışlayan idollerinden bu ideolojiyi esas olarak anlamak gerekir. Veya Descartes’in, şüphe edilmesi gerekeni de bu ideolojinin insan aklına soktuğu ön yargılardır. Ancak, burjuva, insanı, toplumu, devleti ve doğayı özgür bırakmakla kalmaz onu kendi düzeninin mimarı akla tabi hale getirir. Çünkü o da diğeri gibi kendi iktidarını sağlama bağlamak istemektedir. Aristokrasinin iktidarının kaynağı tanrı iken burjuvanınki akıl olur. Bu itibarla, burjuva kaçınılmaz bir biçimde seküler olmak zorundadır. Bu yüzden Aydınlanmanın hedefi din olmuştur.

Sekülerlik esas olarak iktidarın ve hukukun kaynağının tanrıdan alınıp insan aklına verilmesidir. Skolastik ve Aydınlanmacı doğal hukuk anlayışlarındaki temel farklılık, hukuk’un kaynağına ilişkindir. İlkinde hukukun kaynağı tanrıdır ve insan tanrının yasalarına uyarak özgürleşir ikincisine göre ise, hukukun kaynağı insan aklıdır ve insan bu aklın yasalarına uyarak özgürleşir sayıtlısıdır (Öktem, 1983). Aydınlanma düşüncesinde insan artık kendi aklına tabi hale gelir, çünkü insan kendi yapıtı bir dünyada yaşamaktadır. Bu dünyayı aklı ile inşa etmiştir. O, Tanrı tarafından yaratılmış ona bağımlı değildir. Doğal olan kendi aklının yasalarına uymasıdır.

Aydınlanma felsefesi sadece Eleştirmez. Yeni gerçekliğin ne olduğunu aslında nasıl olması gerektiğini de belirtir. Zaten bu yüzden o bir ütopyadır. Aristokrasinin gerçeklik tanımının (doğal, otantik, tarihsel, dinsel) yerine kendi gerçeklik tanımını (yapay gerçeklik) koyduğu gibi kendi topisini de formüle eder.

Bu ütopiklik özelliğini en iyi Rousserau’nun ‘Toplum Sözleşmesi ‘ (1762) eserinde görmek mümkündür. Zaten Rousseau Devrimin teorisyeni olarak tanımlanır. Ve aristokrasinin devrime yönelik eleştirilerinin merkezi olan muhafazakar düşünce onu kendine hasım olarak belirler.

Rousseau’ya göre, insan özgür doğmuştur, ancak her yerde zincirlenmiştir (2005; 34). İnsanın doğal olarak özgür olduğu, sayıtlısı Aydınlanma felsefesinin, aristokratik düzenin eşitsizliğine bir meydan okumadır. İnsanın kendi yarattığı olumsuz halden gene kendi eli ile kurtulacağı sayıtlısı Kant’tan önce Rousseau’da mevcuttur. Kant bu yollu kelamını 1784’de ifade etmiştir (Kant, 1984). İnsanın doğal haldeki iyiliği uygarlık tarafından bozulmuş ve insanlar daha eşitsiz bir hale gelmişlerdir (Rousseau, 2002). Rousseau, bu eşitsizlikten kurtulmanın yollarını aramaktadır. Bu kurtuluşun formülü ise, genel iradeye dayalı bir cumhuriyettir Çiğdem, 1999; 47-48). Aristokrasinin nitel eşitlik anlayışının karşısına nicel eşitlik anlayışını çıkarır. Buna göre, toplumda eşitlik ancak herkesin eşit oy hakkı ile oluşan bir cumhuriyet ile mümkündür. Hak edene hakkını vermek değil, herkese eşit hak vermek esastır. Her insanın iradesi ile oluşan ortak irade, insana dıştan dikte edilen bir iktidar değildir. Ortak iradeye boyun eğmek insanın kendisine boyun eğmektir ki, insan ancak bu şekilde özgür olabilir. Aristokrasinin iktidarı insanın dışına yerleştirmesine bir tepkidir, bu ifadeler.

Özgürleştirme ve akılcılaştırma Kant’tan önce Rousseau’nun metinlerinde birleştirilir. Aristokratik iktidar insanın dışında onu zincirleyen uygarlığın bir getirisidir. Bu uygarlık eşitsizdir. Burjuva kendi topisini geometrik ortalama ile akıldan çıkarmaktadır. Ortak irade, iradelerin toplamı değil, her insanın diğerinin lehine kendi menfaatlerinden bir adım uzaklaşmasıdır. Sayı doğrusundaki eksi ve artı değerlerin toplandığında birbirini nötürlemesidir. Ortak irade bir uzlaşıdır. İnsan kendi iradesine bağlanarak özgürleşmektedir. İktidarın kaynağı artık dışarıda değil içerde, insanın aklı ve iradesindedir.

Aydınlanma felsefesi yapay bir gerçeklik anlayışı inşa eder ve aynı zamanda yeni bir topiyi zihinde kurar. Bu ütopya ile yani olması gereken düzenle kendi düzenini devrim sonrası kurar. Ve bu düzene aristokrasi muhafazakar düşünce ile tepki verir. Devrim ile sosyal değişme var olan toplumsal tabakalaşmayı da yıkmıştır. Bu değişime karşı aristokrasi boş kalmayarak, muhafazakarlık ile kendi gerçeklik anlayışını kuracaktır.
Aristokrasinin Ütopyası Olarak Muhafazakarlık
Muhafazakar terimi siyasal anlamı ile ilk kez Fransa’da Restorasyon döneminde ortaya çıktı. İlk defa, Chateaubriand’ın çıkardığı ‘Muhafazakar’ gazetesinde kullanıldı. İngiltere’de 1830’da Conservative Party kuruldu. (Beneton, 1991; 7).

Mannheim’a göre, muhalif olan tabaka, burjuvanın, aristokrasiyi rahatsız etmesi bu sınıfı kendi hakkında düşünmeye ve savunma aracı olarak ütopya geliştirmeye zorlamıştır. Muhafazakar bilinç, kendi tasarısını muhalif teorilerin (Aydınlanma) onu tahrik etmesi ile keşfeder (Mannheim, 2004). Tarihsel olarak var oluşun sahibi olan aristokrasi, ilerlemecilerin fikri olanı rehber edinmesine karşılık, muhafazakar Hegel’in fikrin ancak tarihsel gerçekliğin kendini tamamlaması ile oluşacağına yönelik iddiası rastlantı değildir. Hegel’e göre, tarihsel anın oluş sürecinde, düşünce bu süreci kavrayamaz ancak her şey olup bittikten sonra, insan düşüncesi geçmiş olan üzerine düşünebilir (Mardin, 1992): Minervanın baykuşu gece uçar. Muhafazakar düşünce, liberal düşünceyi yanlışlamak üzere harekete geçer. Mannheim’ın ifadesi ile muhafazakar tasarıda ütopya, baştan bir var oluştur. Yeni bir düzen ortaya koymak değil eskiyi ihya etmektir.

Nisbet’e göre, muhafazakarların düşünce üslubu, Aydınlanmaya ve Akıl çağına karşıt bir üsluptur. Bu itibarla, muhafazakar-Aydınlanmacı tipoloji gelenekçi-modernist tipolojisidir: Tarihsel-milli insana karşı soyut-akli insan, statü ile belirlenmiş topluma karşı eşitlerin yaptığı sözleşme ile belirlenmiş toplum anlayışı, feodal üretime karşı kapitalist üretim, topluluğa karşı toplum, geleneksel akla karşı evrensel soyut akıl, kırsal yaşam biçimine karşı kentsel yaşam biçimi bu tipolojinin içeriklerini oluşturmaktadır (Nisbet; 1997).

Fransız devrimine karşı ilk eleştiriler muhafazakarlığın banisi İngiliz liberal parlementer Edmund Burke’de gelir. ‘Fransız Devrimi Üzerine Düşünceler ‘ (1790), adlı eserinde, Burke, devrim ile evrensel dinler arasındaki benzerliği fark etmiştir: Devrim sadece Fransız ulusunu değil tüm insanlığı muhatap almaktadır. Nitekim, Jakobenler, devrim ile tüm insanlığı geçmişin zincirlerinden kurtarmayı hedeflediklerini beyan edeceklerdir. Burke, 1688 İngiliz Devrimi İle 1789 Fransız Devriminin farklılığına vurgu yapar. Buna göre, İngiliz devrimi, anayasayı ihlal eden kralın tahttan indirilmesi ile gerçekleşen bir hanedan değişimidir, bir rejim değişimi değildir. Devrimin amacı eski anayasayı muhafaza ederek halk ile kral arasındaki ilişkileri onarmaktır. İngiliz devrimi Fransız devriminin tersine tarihsel sürekliliği yeniden sağlamıştır (Beneton, 1991; 17). Görüldüğü üzere İngiliz devriminin eskiyi muhafaza ederken Fransız devriminin, eski olandan kopuş olduğuna dikkat çekilmektedir. Burke için, tarihsel süreklilik önemlidir, bu itibarla Fransız devrimi bir skandaldır. Devrimcilerin özgürlüğü aslında bir tiranlıktır. Onlar bilgisizdirler. Burke, Fransız devrimi ile aslında özgürlük olarak sunulan kopuş iradesi ile yeni ve çok daha kötü bir despotizmin doğacağını sezmiştir. Bu despotizmin kaynağı, insanları kendi içlerinden daha sıkıca belirleyen insan aklıdır. Tıpkı Protestanlığın, dini vicdanlara çekerek, Katoliklikten daha katı bir din anlayışı tesis etmesi gibi. Bireycilik gerek dinde gerek siyasette insanları daha sağlam bir biçimde baskılamaktadır. Marx’ın da ifade ettiği gibi, Luther insanı dinin yörüngesine sokmuştur (Marx, 2003; 102).

Burke, 1789 İnsan Hakları Beyannamesi’ne karşı İngiliz Hakları Beyannamesi’ni çıkarır. Buna göre, İngiliz hakları; somuttur, tarihin ürünüdür, toplumun doğasına saygılıdır, toplumu bir arada tutar. Fransız hakları ise; soyuttur, metafiziğin ürünüdür, tehlikeli ve yıkıcıdır, toplumu atomlara böler, töreleri bozar, iktidarın özünü değiştirmeye yöneliktir (Beneton, 1991; 21). Görüldüğü üzere, öncelikle, muhafazakar insan tasarımı tarihsel ve millidir. Bu itibarla, Fransız devriminin siyasi yurttaş ve evrensel insan tasarımının karşısında yer alır ve kültür milliyetçiliğinin uçlarını ifade eder.

Burke, klasik doğal hukuk anlayışını siyasete uygular. Buna göre, siyaset, doğanın taklit edilmesidir. Zamanın ve mekanın değişen verilerine göre uyarlanmalıdır. Nitekim, Saint-Thomas’a göre, hukuk, ülkenin özel koşullarına ayarlanmayı gerektirir (Beneton, 1991; 24). Modern doğal hukuk ise bu öznellikten farklı olarak hukukun ve siyasetin evrenselliğini savunur. Bu anlayış, evrensel insan, doğa ve toplum temasını taşır. Burke de sivil toplumu sözleşmenin ürünü olarak kavrar. Ancak, söz konusu sözleşme, Fransız Aydınlanmacılarının eşitlerin bugünde yaptıkları sözleşmeden farklıdır. Burke’ün sözleşmesi, kuşakların yaptığı tarihsel sürekliliğin ürünü olan sözleşmedir. Tarihsel süreklilik ve öznellik temaları muhafazakar düşüncenin Aydınlanmacıların tarihten kopukluk ve evrensellik temalarına karşı geliştirilmiştir. Burke, siyasi düzeni tarihsel akılcılığın bir ürünü olarak görür. Bu itibarla, İngiliz devrimi tarihin doğal akışının bir ürünüdür (Beneton, 1991; 26). Burada da iki karşıt düşüncenin doğadan ne anladığını çıkartabiliriz. Doğal gerçeklik Aydınlanmacılara göre, insan aklının güdümündeki yapay bir gerçekliktir. Oysa muhafazakarlara göre, doğanın kendi otantikliği vardır. Ve bu kendiliğindenlik/doğallık insan aklının parçalayarak nüfuz edip tekrar birleştireceği, kendi güdümüne sokabileceği bir doğa değildir.

Buke’ü liberal yapan unsur, Adam Smith gibi, piyasanın devlet müdahalesi olmaksızın kendiliğinden özel ve kamusal çıkarı uzlaştıracağı fikridir. Bundan çıkan sonuç, muhafazakarların insan aklı ve devlet müdahalesi olmaksızın sivil toplumun bir organizma gibi var olabileceği tezidir. Muhafazakarların bütün çabası pozitivist-organist sosyologlar gibi, toplumu insan aklının ve devlet müdahalesinin dışında tutabilmektir. Çünkü bu iki unsur doğada olduğu gibi toplumun kendiliğindeliğini ve uyumunu bozduğunu Fransız devrimi ile görmeleridir. Aristocu vitalizm anlayışı Fransız sosyolog ve muhafazakarlar tarafından benimsenen ortak temeldir. Beneton’a göre, Burke, yukarıda açıklanan piyasa anlayışı itibariyle liberal be muhafazakardır (1991; 27).

Fransız muhafazakar düşüncesinin temsilcileri aristokrat ve Katolik kilisesine bağlı olan insanlardır, dolayısı ile devrimin alaşağı ettiği sınıfın sözcüleridirler. Muhafazakar düşünceyi anti-tez olarak belirleyen Fransız Aydınlanma felsefesidir. Nisbet’e göre, 18. yy. Aydınlanması olmasa muhafazakar düşüncede olmayacaktır. Bonald (1754-1840) için, devrim Aydınlanmanın dolaysız sonucudur. Devrim muhafazakarlara göre, yaşamın, mülkiyetin, otoritenin ve adil özgürlüğün kuvvet yolu ile ilga edilmesidir. ‘Fransa Hakkında Düşünceler ‘ (1797) adlı eserinde, Maistre’ye (1753-1821) göre devrim, insanlığın bütün yaratımlarına, uygarlığa karşı bir yıkımdır (Maistre, 1994). Fransız devrimi sonrası çıkarılan devrim yasaları aristokratik ortaçağ rejiminin (Angien regime) ilga edilmesinin beyanıdır. Bu yasalara göre, boşanma resmileşmiş, aristokrasi ilga edilmiş, kilise millileştirilmiş, loncalar ortadan kaldırılmış, ortaçağın ağırlık ölçüleri değiştirilmiş, eğitim merkezileştirilmiş, Gregorian takvimi yeniden biçimlendirilmiş, siyaset alanı merkezileştirilerek yeniden biçimlendirilmiştir. Söz konusu yasalar Fransız toplumunun hafızasını silerek yeni bir toplum inşa etme isteminin bir yansımasıdır. Amaçlanan geçmişe ait ne varsa toplumu ve insanı bundan, daha doğrusu köklerinden koparmaktır. Muhafazakarlar sadece Fransız devrimine değil aynı zamanda sanayi devrimi sonrası ekonomik liberalizm ve sanayileşmeye de karşıdırlar. Her ikisi de toplumu bozucu bir biçimde etkilemektedir.

Fransız sosyologlarını da belirleyen muhafazakar düşünür Bonald, Rousseau’nun anti-tezidir. Öncelikle, Rousseau’nun ortak iradeyi geometrik ortalama fikrinden çıkarmasına karşı, anayasanın geometri işi olmadığını söyler. Burke’e benzer şekilde, İnsan Hakları Beyannamesi’nin karşısına Tanrı’nın Hakları Beyannamesi’ni koyar. Buna göre, toplumsal düzen insan aklının eseri değil, ilahi aklın eseridir. İnsanı ve toplumu tanrıdan bağımsızlaştırmak Protestan bir sapkınlıktır. Luther bu yolu açmıştır. Bonald, Protestan mezhebi ile Aydınlanma felsefesi arasındaki sürekliliğin farkındadır. Bu iki unsur arasındaki paralellik, bize göre, ikisinin de temsilcisinin burjuva sınıfı olmasıdır. Ona göre, dinsel bireycilik, siyasal bireycilik ve halk egemenliği ilkelerini doğurmuştur.

Rousseau, bireyci, eşitlikçi, halk egemenliğine dayalı bir toplum teorisi inşa eder. Bonald ise, bireyden değil toplumdan yola çıkar. Ona göre, toplumu birey değil tanrı yaratmıştır. Toplumsal bağın esası hiyerarşidir. Eşitlik aylaklıktır. Devletin otoritesinin kaynağı halk değil tanrıdır. Toplumsal kurumların insan aklı ile değiştirilmesinin sonu hezimettir. Bonald, daha sonra Hegel’in ifade edeceği gibi, değişim insan aklının kendisini tarihte yavaş bir şekilde açımladığı sürecin sonucudur. Ona göre, doğal hak fikri abestir, insanların topluma karşı ancak görevleri olabilir. Bonald, organik işlevselcidir. Her kurum bir amaca hizmet eder ve bu doğrultuda hareket eder. Toplum bir anadır, yeteneklerin tohumlarını doğadan alır ve üyelerini bu yetenekleri doğrultusunda yetiştirir. Bireyde doğal olarak dil yoktur. Dili bireye toplum öğretir (yapısalcı sayıtlı). Dildeki sözcükler olmadan insan düşünemez bile. Aydınlanmanın insan düşüncesini özgürleştirmesine karşılık muhafazakarlar, insan düşüncesini topluma bağlar. Toplumun yazarı tanrı, insanın yazarı ise toplumdur. Ona göre, Avrupa uygarlığının bunalımının nedeni bireyciliktir. Bonald’ın bu sayıtlıları Comte ve Durkheim sosyolojilerinin de temel sayıtlıları olarak karşımıza çıkacaktır. Bonald, holistik-organik-işlevselci pozitivist sosyolojinin habercisidir. Fransız burjuvazisi, iktidar koltuğuna oturduktan sonra muhafazakarlaşarak kendi iktidarını meşrulaştırmak adına ideoloji geliştirirken, devirdiği aristokrasinin düşüncesinden etkilenmesi, bize göre, yeni bir iktidar adayı olan işçi sınıfının ortaya çıkarak burjuvayı tehdit etmesidir. Burjuva gerek kendi düzenini korumak adına gerekse toplumsal değişimi dizginlemek adına muhafazakarlaşır ve devirdiği sınıfın temel sayıtlılarına sarılır.

Devrimcilerin iktidarı merkezileştirmesine karşı Bonald, ‘Dini ve Siyasi İktidar’ın Teorisi’ (1796). adlı eserinde, çoğulcu-moral bir demokrasi anlayışı geliştirir. Buna göre, otorite çoğuldur. Egemenlik tanrının mülküdür. Yeryüzünde hiçbir kurum egemenliği tekeline alamaz. Otorite kendisini; aile, din ve siyasal iktidar arasında böler. Otoriteyi tek başına devletin üstlenmesi Fransız devriminin bir kötülüğüdür. Bonald’ın, bireye ve devlete olan düşmanlığı onun ilgisini aradaki birliklere yöneltir. Devrim, birey ile devlet arasında aracılık yapan kilise ve loncalara darbe vurmuştur. Jakobenler, Rousseau’nun toplum sözleşmesi’nden yola çıkarak bu aracı kurumları ortadan kaldırmıştır ve siyasal kardeşlik esasını getirmiştir. Bonald’a göre bu sivil kurumlar sadece siyasal kurumun sınırını çizmez aynı zamanda bireylere aidiyet duygusu kazandırır. Nitekim aynı kaygılar ile Durkhem, loncaların modern şekli olan meslek örgütlerinin tesis edilmesini önerecektir. Bonald’ın bütün kaygısı, devrim sonrası kurulan cumhuriyet devletinin bireyi yutmasının önüne geçmektir. Daha sonra Durkheim’da görüleceği gibi, Bonald, devletin birey ve toplum üzerindeki baskısını hafifletmeye ve etkisini sınırlandırmaya gayret etmektedir.

Bonald’ın toplumu; bireyin aileye, ailenin korporasyona, korporasyonun devlete karşı görevlerinin düzenlendiği bir yapıdır. Protestanlıktan nefret eder. Nisbet’e göre, Bonald, Protestanlık ile kapitalizmin bireyciliği arasındaki bağı sezmiştir. Dinin toplumun üyelerini birbirine bağladığının farkındadır. Din kelimesi ‘religore’ yani, Latince birbirine bağlamak fiilinden gelmektedir. Bu itibarla, devrimcilerin dini ilga etmesine ve devlete bağlamasına karşıdır. Dinin toplumsal işlevi görmezden gelinmiştir. Nitekim pozitivistler yeni bir din inşa etmenin peşine düşeceklerdir. Chateaubriand, ‘Hristiyanlığın Dehası’ adlı eserinde, aynı anlayışı takip ederek, dini ibadetlerin, toplumsal bütünü simgesel olarak belirttiğini ifade eder (Beneton, 1991; 110).

Bonald, ‘Tanrı ve Sanayi Ülkesi’ adlı çalışmasında, sanayileşme ve kentsel yaşama olan husumetini ilan eder. Ona göre, kentler ve fabrikalar ailenin düşmanıdır, onu parçalar. Fabrika sistemi aile bireylerini ekonomik olarak birbirinden ayırır. Kentsel aile bu bakımdan zayıftır. Oysa kırsal aile dayanıklıdır. Sanayi ve kent insanları birleştirmeden bir araya toplar. Oysa köy hayatı, insanları birbirine bağlar.

Bonald, mutlak-merkezi yönetime karşı adem-i merkezi bir yönetimi arzular. Bu açıdan Le Play’in esinleyicisi olmuştur. Aynı zamanda ataerkil aile düşüncesi ile Le Play’in kök aile idealini de belirler. Le play, bireyci aileyi(modern aile) istikrarsız olarak tanımlar. Toplumun birliğine hizmet eden aile ortaçağın feodal ailesidir. Yani aile mülkiyetinin eşit olarak dağıtılmadığı en büyük çocuğa aktarıldığı aile en iyi aile biçimidir. Bu düşünceler, Le Play’e Bonald’dan geçer.

Muhafazakar toplum bir organizmadır. Bu organizma metaforu aslında, bireyin ve devletin dıştan müdahalesini esas alan mekanik toplum tasarımına karşı olarak geliştirilmiştir. Nitekim, aynı kaygıları Comte ve Durkheim’da da göreceğiz. Bir organizmanın parçaları olan toplumsal kurumların amacı kendi içlerinde vardır. Ve işlev olarak açığa çıkar. Toplumsal kurumlar birbirine bağlıdır. Gelenek ve görenekler kurumların temelidir. Ve ataların ürünüdür. Durkheim için de toplumsal olgular insanların dışında, atalardan gelen yapılardır. İnsanların bunlara dahli olamaz. Tarihi olaylar, bireyin aklını aşan nesnel akla dayanmaktadır. Bu akıl toplumsaldır. Bu akıl anlayışı Hegel’in geist’ı ile uyuşumludur. Nitekim, Hegel de muhafazakardır. Devletin ve toplumun bireye indirgenmesine tıpkı Durkheim gibi karşı durur.

Nisbet’e göre, Aydınlanmanın özü, hristiyanlık ve dine saldırı ise, muhafazkarlığın özü, toplumun dinden ayrı olamayacağı fikridir. Burke ve Hegel için, hristiyanlık ve dinin bireyin ve toplumun hayatında önemli bir yere sahiptir. Kutsallık olamdan toplum mümkün değildir. Bu görüş Durkheim’ın kutsal olanın toplumsal olduğu fikri ile paraleldir.

Muhafazakarların zaman anlayışı Aydınlanmanın kesintili zaman anlayışının tersine bir sürekliliği ifade eder. Bu zaman anlayışı yapısalcılığın geniş zaman anlayışı ile uyuşumludur. Modernler, geçmişi hepten yok sayarken, muhafazakarlar için geçmiş bugünün temelidir ve bugünden koparılamaz.

Maistre, Bonald gibi insanın özneliğine ve doğal haklar teorisine karşı bir tavır alır. Ona göre, insanlar sadece bir araçtır. Toplum, modernlerin düşündüğü gibi, akıldan çıkarsanamaz. İnsan ve halkların haklarından bahsetmek abestir. Toplum, toplum sözleşmesinin ürünü değildir. Ona göre, tanrı insanı doğası gereği toplumsal bir hayvan olarak yaratmıştır (muhafazkarlar Skolastik felsefeden akan Aristocu bir etkiye maruzdur) . haklar tarihseldir. Evrensel insan yok İngiliz, Rus, İtalyan ve Fransızlar vardır. Milliyetçilik ve muhafazakarlık arasında kurulan bu bağı, daha sonra Action Française’in (1908) (Nurettin Topçu’nun ve Fındıkoğolu’nun dergilerinin esinleyicisi olan) fikri kurucusu Charles Maurras’da da (1858-1952) izlemek mümkündür. Maurras’a göre, ulus, bireyin bağımlı olduğu topluluktur (Beneton, 1991; 59). Gökalp ile aynı sıralarda topluluğu ulus olarak formülleştirmek, Fransa’da da karşımıza çıkmaktadır. Soyut insanlık anlayışının yerini zamanla sosyolojik topluluk ve kültürel-taeihsel ulus almaktadır. Burke’ün milli insan tasavvuru Maistre’de de devam etmektedir. Ona göre, etkili ve iyi bir anayasa düşüncenin ürünü olamaz. Her ülkenin, kendi zamanının ve ulusal özelliklerinin ürünü olan doğal bir anayasaya sahiptir. (Beneton; 1991; 34). Maistre de evrensellik ve soyutluğun karşısında kendiliğindenliği ve öznelliği savunmaktadır. Aydınlanmanın temel umdesi olan ‘Bilmeye Cüret Ediniz’in karşısına muhafazakarlar ‘Bilmek Kötüdür’ umdesini koyarlar. Maistre’ye göre, tarih, egemenliğin kaynaklarını şal ile örtmüştür. Devrimciler ise siyasetin ilkelerini keşfederek onu tahrip ettiler. Onlar bilgisizliğin erdem olduğunu bilmemektedirler. Halkın her şeyi bilmesinin zararlı olduğu fikri, bizim ülkemizde de dillendirilen bir anlayıştır. Ona göre de iktidarın kaynağı insanın dışında tanrıdadır. İnsanlara kendilerini yönetme hakkı verilmesi, aslında hakları olamayan bir hakkın insanlara verilmesidir. Maistre, şunun farkındadır, devrim insanı tanrının yerine koymuştur.

Muhafazakarlar genel olarak moderniteye üç eleştiri yöneltirler:


  1. Epistemolojik: Doğru akıl bireye dışsal olan toplumsal/tarihsel/geleneksel akıldır (Geist). İnsan Aklı sınırlıdır. İnsan şaşkın, tür bilgedir (Burke).

  2. Siyasal: Adil iktidar bireyin dışındadır. Meşru iktidarın kaynağı aşkındır. Aşkınlığı inkar edip, iktidarın kaynağını halkın iradesi yapmak, anarşiye ve despotizme yol açar.

  3. Sosyolojik: İyi toplum bireylerin basit bir toplamı değildir. İnsan özerk değil topluma bağlıdır. Düzen bireysel çıkarlar üzerine inşa edilemez. Modern bireycilik, insanları pusulasız bırakmıştır (Beneton, 1991; 47).

Beneton’a göre, muhafazakarlar sosyologdur (1991; 89). Biz de buna, sosyologlar muhafazakardır, önermesini ekleyebiliriz. Her iki grup ta, metafiziğin karşısına empirik olanı, rasyonel ekonomik çıkar sahibi insanın ve toplumun karşısına ahlaki olanları çıkarırlar. Her iki gup ta, kapitalist ekonominin toplumu yıkıcı etkisine karşıdırlar, sanayileşmenin insanları makinalaştırdıklarını ve kentleşmenin insanları köklerinden kopardığını düşünürler. Makinalaşmaya dair olumsuz tavır, 1950’lerde bizim muhafazakarların da paylaştığı bir fikirdir. Her iki grup ta, sanayileşmenin getirdiği toplumsal çatışmaya üçüncü bir çözüm olarak korporasyonları önerirler. Devleti toplum karşısında sınırlamanın yollarını ararlar.

Kaybedilen iktidarı yeniden kuramın ütopyası olan muhafazakar tasarı, aristokrasinin kendinin bilincine varışıdır.Yüklə 158,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə