Fənn : Materialşünaslıq (mexanika) Müəllim : Aslanov Telman İmran oğlu Qrup : 885a I qrup suallar Asan dərəcəliYüklə 33,38 Kb.
tarix05.03.2018
ölçüsü33,38 Kb.

Fakültə : Mexanika və informasiya texnologiyaları

Kafedra : Texnoloji maşın və avadanlıqlar

Fənn : Materialşünaslıq (mexanika)

Müəllim : Aslanov Telman İmran oğlu

Qrup : 885a

I qrup suallar

Asan dərəcəli

1. Kristallik və amorf cisimlərin soyuma və qızma əyriləri, aralarındakı fərqlər

2. Metalların atom-kristal quruluşu

3. Kristal fəza qəfəsini xarakterizə edən əsas parametrlər

4. Metallik kristalların nöqtəvi qüsurları

5. Metallik kristallarin xətti və səthi qüsurları

6. Real quruluşun qüsurlarının metalın xassələrinə təsiri

7. Metalın mexaniki və texnoloji xassələriOrta dərəcəli

1. Kristallaşma prosesinin termodinamik əsasları

2. Kristallaşma prosesinin mərhələləri

3. Metallik ərintilərdə fazalar-bərk məhlul

4. Metallik ərintilərdə fazalar - mexaniki qarışıq

5. Metallik ərintilərdə fazalar - kimyəvi birləşmə

6. Ərintilərin hal diaqramının qurulma qaydaları

7. Maye və bərk metalın sərbəst enerjisinin temperaturdan asılılığıMürəkkəb dərəcəli

1. Qurguşun-süzmə hal diaqramı

2. Komponentləri bir-birində qeyri-məhdud həll olan ərintilərin hal diaqramı

3. Komponentləri bir-birində məhdud həll olan ərintilərin hal diaqramı

4. Komponentləri kimyəvi birləşmə əmələ gətirən ərintilərin hal diaqramı

5. Odadözümlülük

6.Odadavamlılıq

II qrup suallarAsan dərəcəli

1. Alınma üsuluna və oksigensizləşdirmə dərəcəsinə görə poladın sinifləri

2. Keyfiyyətinə görə poladların növləri

3. Tətbiq sahəsinə görə poladların növləri

4. Kimyəvi tərkibinə görə poladların növləri

5. Karbonlu konstruksiya poladları

6. Legirlənmiş konstruksiya poladları

7. Karbonlu inşaat poladları, markalarıOrta dərəcəli

1. Mis-ninel ərintilərinin hal diaqramı

2. Sərbəstlik dərəcəsinin təyini

3. Fe-C ərintilərinin fazaları və struktur təşkilediciləri

4. Dəmir və karbon. Dəmirin soyuma əyrisi

5. Karbonun və daimi qatışıqların poladın xassələrinə təsiri

6. Bərk məhlulun növləri

7. Plastik deformasiyanın mexanizmiMürəkkəb dərəcəli

1. Parçalar qaydasının hal diaqramına tətbiqi

2. Hal diaqramının (pb-sb) müxtəlif sahələrində fazaların sayının təyini

3. Fe-Fe3C hal diaqramı

4. Legirlənmiş inşaat poladları

5. Çuqunlarda qrafitləşmə prosesləri

6. Dislokasiyaların yerdəyişmə mexanizmi

III qrup suallar

Asan dərəcəli

1. Karbonun vəziyyətinə görə çuqunun növləri. Ag və boz çuqun

2. Adi boz çuqunlar, onların növləri və markaları

3. Yüksək möhkəmlikli boz çuqunlar, onların növləri və markaları

4. Döyülən çuqunlar, onların növləri və markaları

5. Döyülən çuqunun alınma üsulu.

6. Ferrit və gerrif – perlit çuqunları

7. Perlit əsaslı çuqunlarOrta dərəcəli

1. Korroziyaya davamlı poladlar

2. Yaxşılaşdırma poladları

3. Alət poladları

4. Sementitləmə poladları

5. Yay-ressor poladları

6. Yastıq poladları

7. Metal və ərintilərin mexaniki xassələri. Azkarbonlu poladın dartılma diaqramıMürəkkəb dərəcəli

1. Yeyilməyə davamlı poladlar

2. Legirlənmiş inşaat poladları, markaları

3. Nəzəri və real möhkəmlik. Metalın möhkəmləndirilmə yolları

4. Metalların deformasiyasının fiziki mahiyyəti

5. Odadavamlı poladlar

6. Odadözümlü poladlar

IVqrup suallar

Asan dərəcəli

1. Martensit çevrilməsinin əsas xüsusiyyətləri

2. Martensitin perlitə çevrilməsi

3. Tabəksiltmə martensiti, yaranma şəraiti

4. Martensiti qızdırdıqda gedən I çevrilmə

5. Martensiti qızdırdıqda gedən II çevrilmə

6. Martensiti qızdırdıqda gedən III çevrilmə

7. Martensiti qızdırdıqda gedən IV çevrilməOrta dərəcəli

1. Perlit-aystenit çevrilməsi

2. Austenit-perlit çevrilməsi

3. Austenit-martensit çevrilməsi

4. Austenitin izotermik çevrilmə diaqramı və kinetik əyrisi

5. Martensitin möhkəmliyinin səbəbləri

6. Qalıq austeniti və onun yaranma səbəbləri

7. Tablandırılmış poladı qızdırdıqda gedən çevrilmələrMürəkkəb dərəcəli

1. Metalın mexaniki xassələrinin deformasiyanın dərəcəsindən asılılıgı

2. Metal və ərintilərin möhkəmlənmə mexanizmi

3. Döyənəklənmə. Döyənəklənmənin metalın struktur və xassələrinə təsiri

4. Termiki emal və onun növləri

5. Qızma və soyuma zamanı poladda baş verən çevrilmələr

6. Plastiki deformasiyanın sürüşmə mexanizmi

V qrup suallar

Asan dərəcəli

1. Tabalma və onun məqsədi

2. Birinci növ tabalma və onun növləri

3. İkinci növ tabalma və onun növləri

4. Normallaşma

5. Tablandırma, onun məqsədi və növləri

6. Tablandırmanın poladın struktur və xassələrinə təsiri

7. Tabəksiltmə, onun məqsədi və növləriOrta dərəcəli

1. Qalıq austenitinin aradan qaldırılma yolları

2. Qalıq austenitinin poladın xassələrinə təsiri

3. Mikroşliflərin hazırlanma texnologiyası

4. Termomexaniki emal və onun növləri

5. Aşağıtemperaturlu termomexaniki emalın aparılma texnologiyası

6. Yüksəktemperaturlu termomexaniki emalın aparılma texnologiyası

7. Tabəksiltmənin mexaniki xassələrə təsiriMürəkkəb dərəcəli

1. Kimyəvi-termiki emal və onun məqsədi

2. Sementitləmə əməliyyatı

3. Azotlama və azotlama poladları

4. Nitrosementitləmə və sianlama

5. Döyənəklənmiş metalda qayıtma prosesləri6. Döyənəklənmiş metalda rekristatlaşma prosesləri


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə