FiZİka faküLTƏSİ TƏSDİq ediRƏM ­­­­­­­­­­­­­­Yüklə 102,21 Kb.
səhifə7/7
tarix18.04.2022
ölçüsü102,21 Kb.
#85577
1   2   3   4   5   6   7
1-Molekulyar Fizika H.A.Aslanov

B) Qiymətləndirmə:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin standartına əsasən (23 aprel 2010-cu il tarixli, 75 saylı qərar) konkret fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə təhsil alanların biliyi aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
N

ballar

qiymət

kateqoriya

1

0-50

qeyri-kafi

F

2

51-60

qənaətbəxş

E

3

61-70

kafi

D

4

71-80

yaxşı

C

5

81-90

çox yaxşı

B

6

91-100

əla

A

VI. Tələbələrə verilən sərbəst işlərin mövzuları
Sərbəst işin

Mövzusu


Saat

Sərbəst işin təhvil verilməsinin son tarixi

qiymətləndirmə üsulu

1

Fırlanma broun hərəkəti
20.05.2022

Təqdimat

2

Maye məhlulların hal diaqramı
20.05.2022

Təqdimat

3.

Entropiyanın izoproseslər üçün hesablanması
20.05.2022

Təqdimat

4.

Molekullararası induksiya, orientasiya və dispersiya qarşılıqlı təsiri
20.05.2022

Təqdimat

5.

Maye kristallar və onların növləri
20.05.2022

Təqdimat

6.

Asimmetrik molekul. Ayna simmetriyası
20.05.2022

Təqdimat

7.

Tomson-Şiller paradoksu
20.05.2022

Təqdimat

8.

Seyrəkləşmiş qazlarda köçürmə hadisələri
20.05.2022

Təqdimat

9.

Bərk cisimlərdə köçürmə hadisələri
20.05.2022

Təqdimat

10.

Molekullar arasında qarşılıqlı təsir qüvvələri
20.05.2022

Təqdimat

11.

Metastabil hal, Vilson kamerası
20.05.2022

Təqdimat

12

Metastabil hal, qabarcıq kamerası
20.05.2022

Təqdimat

13.

TS diaqramı və onun əhəmiyyəti
20.05.2022

Təqdimat

14.

Entropiyanın izoproseslər üçün hesablanması
20.05.2022

Təqdimat

15.

Molekullararası qarşılıqlı təsir. Lenard-Cons potensialı.
20.05.2022

Təqdimat

16.

Maye kristallar və onların tətbiqləri
20.05.2022

Təqdimat

17.

Tomson-Şiller paradoksu
20.05.2022

Təqdimat

18.

Helium 1 – Helium 2 keçidi.
20.05.2022

Təqdimat

19.

Perren təcrübəsi və Bolsman paylanmasının yoxlanılması.
20.05.2022

Təqdimat

20.

Perren təcrübəsi və avaqadro ədədinin təyini.
20.05.2022

Təqdimat

21.

Metastabil maye, qabarcıq kamerası və onun tətbiqləri
20.05.2022

Təqdimat

22.

Metastabil maye buxarı, Vilson kamerası və onun tətbiqləri
20.05.2022

Təqdimat

23.

Mayelərin qaynama temperaturunun təzyiqdən asılılığı.
20.05.2022

Təqdimat

24.

Buzun ərimə temperaturunun təzyiqdən asılılığı.
20.05.2022

Təqdimat

25.

Mayenin doymuş buxarının təzyiqinin temperatur asılılığının termodinamik üsulla çıxarışı
20.05.2022

Təqdimat

26.

Maye məhlulların qaynama temperaturunun xüsusiyyətləri.
20.05.2022

Təqdimat

27.

Mayelərin səthi gərilmə əmsalının temperatur asılılığının termodinamik potensiallar metodu ilə araşdırılması.
20.05.2022

Təqdimat

28.

Mayelərin səthi gərilmə əmsalının temperatur asılılığının Karno dövrü vasitəsilə çıxarışı
20.05.2022

Təqdimat

29.

Real qazların mayeləşmə üsulları. Coul-Tomson effekti.
20.05.2022

Təqdimat

30.

Suyun termik və kalorik xassələrinin anomaliyası
20.05.2022

Təqdimat

31.

Maksvell-Bolsman paylanması.
20.05.2022

Təqdimat

32.

Üçlük nöqtəsi, hal dioqramı
20.05.2022

Təqdimat


VII.İmtahanın keçirilməsi forması: Yazılı
VIII.İmtahan sualları:

1. Molekulyar fizikanın mövzusu və tədqiqat metodları

2. Maddənin aqreqat halları və onlarda istilik hərəkətinin xarakteri

3. İdeal qaz modeli və onun təzyiqi

4. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi

5. Temperatur anlayışı və kinetik enerji. Bolsmon sabiti.

6. İdeal qazın hal tənliyi. Universal qaz sabiti və Avaqadro ədədi.

7. Molekulların sürətlərə görə Maksvell paylanması

8. Molekulun orta, orta kvadratik və ən çox ehtimallı sürətləri

9. Maksvell paylanmasının qrafik təsviri və onun izahı

10. Maksvellin paylanma əyrisinin temperatur və molekulyar kütlədən asılılığı

11. Barometrik tənlik və yerin atmosferi

12. Bolsman paylanması

13. Perren təcrübəsi. Bolsman sabiti və Avaqadro ədəddinin təyini

14. Qaz molekullarının toqquşması və effektiv kəsik

15. Effektiv kəsiyin temperatur asılılığı. Sezerlend düsturu

16. Orta sərbəst yolun uzunluğu və toqquşmaların sayı

17. Orta sərbəst yolun uzunluğunun təcrübi yolla təyini.Born-Borman təcrübəsi

18. Qazlarda köçürmə hadisələri. Diffuziya

19. Qazlarda köçürmə hadisələri. İstilikkeçirmə

20. Qazlarda köçürmə hadisələri. Özlülük

21. Qazların köçürmə əmsalları arasında əlaqə. Maksvell münasibətləri

22. Broun hissəciyinin orta kvadratik yerdəyişməsi. Eynşteyn-Smoxulovski düsturu

23. Broun hissəciyinin orta kvadratik yerdəyişməsi ilə diffuziya əmsalı arasında əlaqə

24. İdeal qazın daxili enerjisi. Coul qanunu

25. Termodinamikanın I qanunu və onun izobarik prosesə tətbiqi

26. Termodinamikanın I qanunu və onun izotermik prosesə tətbiqi

27. Termodinamikanın I qanunu və onun adiabatik prosesə tətbiqi

28. Daxili enerjinin sərbəstlik dərəcəsinə görə paylanması. Bolsman- Maksvell teoremi

29. Daxili enerji və sabit həcmdə istilik tutumu

30. Entalpiya və sabit təzyiqdə istilik tutumu

31. Termodinamikanın II qanunu

32. İdeal Karno mühərriki və onun f.i.ə

33. Klauzius bərabərsizliyi. Gətirilmiş istilik.

34. Entropiya və onun fiziki mənası.

35. Entropiya və termodinamik ehtimal. Bolsman düsturu

36. Termodinamikanın III qanunu. Nernst teoremi

37. Van-der-Vaals tənliyi və izotermləri

38. Mayelərdə səthi gərilmə və səth enerjisi

39.Çökük və qabarıq maye səthləri altındakı təzyiq. Laplos düsturu

40 Birinci növ faza keçidləri. Buxarlanma və kondensasiya. Klapeyron-Klauzius tənliyi

41. Hal diaqramı. Üçlük nöqtəsi

42. İkinci növ faza keçidləri. He I – He II keçidi, λ nöqtəsi.

43. Klaplyron-Mendeleyev tənliyi. Universal qaz sabitinin fiziki mənası

44. İdeal qazın təcrübi qanunları və onların qrafiki təhlili

45.Coul-Tomson effekti.İnversiya əyrisi və temperaturu.IX: Fənnin təqvim-tematik planı Mühazirə 30s

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Mühazirə

Məşğələ

laborator.

TarixI

Mövzu 1: Molekulyar fizika.Molekulyar fizikanın mövzusu və tədqiqat metodları. Maddənin aqreqat halları və istilik hərəkətinin qaz, maye və bərk cismlərdə xarakteri. İdeal qaz modeli və onun təzyiqi. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi. Temperatur və kinetik enerji. İdeal qazın hal tənliyi. Bolsman sabiti və Avaqadro ədədi.

Qısa icmalı: Mövzuda dinamik, statistik və termodinamik metodlar haqqında məlumat verilir. Maddənin aqreqat halları haqqında izahat verilir və bu hallara uyğun moelkulyar hərəkət izah edilir. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas müdəaları və ideal qaz modeli verilir. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi çıxarılır və bu tənliyin mikroskopik və makroskopik kəmiyyətlər arasındakı əlaqəsi izah edilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.

2

1

2

16.02.2022II

Mövzu 2: Molekulyar fizika.Molekulların sürətlərə görə paylanması. Maksvell paylanması. Molekulun orta, orta kvadratik və ən çox ehtimallı sürətləri. Maksvell paylanmasının təcürbi yoxlanılması. Ştern təcrübəsi.

Qısa icmalı: Molekulların sürətlərə görə paylanma statistikası yəni Maksvell paylanması izah edilir. Molekulun orta, orta kvadratik və ən çox ehtimallı sürətləri izah edilir. Ən çox ehtimallı sürətin çıxarışı verilir. Ştern təcrübəsinin köməyi ilə Maksvell paylanmasının təcrübi yoxlanılması şərh edilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2. N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.2


1

223.02.2022

III

Mövzu 3: Molekulyar fizika.Barometrik tənlik və yerin atmosferi. Bolsman paylanması. Perren təcrübəsi. Bolsman sabiti və Avaqadro ədədinin təyini. Maksvell-Bolsman paylanması.

Qısa icmalı: Cazibə sahəsində molekulların paylanması yəni Bolsman paylanması şərh edilir. Barometrik tənlik və bu tənliyə uyğun olaraq Yerin atmosferinin qanunauyğunluqları izah edilir. Bolsman paylanmasının Perren təcrübəsi vasitəsi ilə təsdiqi izah edilir. Maksvell-Bolsman paylanması şərh edilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.


2


12


02.03.2022IV

Mövzu 4: Molekulyar fizika.Broun hərəkəti.Broun hissəciyinin mütəhərrikliyi və ya yürüklüyü. Stoks düsturu. Mütəhhərikliklə diffuziya əmsalı arasında əlaqə. Eynşteyn-Stoks düsturu. Boun hissəciyinin orta kvadratik yerdəyişməsi. Eynşteyn-Smoluxovski düsturu və onun təcrübi təsdiqi. Perren təcrübəsi. Orta kvadratik yerdəyişmə ilə diffuziya əmsalı arasında əlaqə.

Qısa icmalı: Molekulyar kinetik nəzəriyyənin təcrübi təsdiqi kimi Eynşteyn-Stoks düsturu və Eynşteyn-Smolxovski düsturları verilir. Orta kvadratik yerdəyişmə ilə diffuziya əmsalı arasındakı əlaqə izah edilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.

2


1


2

09.03.2022


V

Mövzu 5: Molekulyar fizika.Qaz molekullarının toqquşması və effektiv kəsik. Effektiv kəsiyin temperatur asılılığı. Sezerlend düsturu. Orta sərbəst yolun uzunluğu və toqquşmalar sayı. Molekulyar dəstənin qazlarda səpilməsi. Səpilmə əmsalı. Orta sərbəst yolun uzunluğunun təcrübi yolla təyini. Born-Borman təcrübəsi.

Qısa icmalı: Qaz molekullarının istilik hərəkəti nəticəsində səpilməsi, effektiv kəsiyin temperatur asılılığı və Sezerlend düsturu izah edilir.Molekulyar dəstənin qazlarda səpilməsi, səpilmə əmsalı, orta sərbəst yolun uzunluğu, onun təcrübi yolla Born-Borman təcrübəsi ilə təyini izah edilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.


2


1


2


16.03.2022VI

Mövzu 6: Molekulyar fizika.Qazlarda köçürmə hadisələri. Diffuziya, özlülük və istilikkeçirmə. Köçürmə əmsalları arasında əlaqə və onların temperatur və sıxlıqdan asılılığı. Maksvell münasibətləri.

Qısa icmalı: Qazlarda köçürmə əmsalları, onlar arasında əlaqə yəni Maksvell münasibətləri verilir. Sonda isə köçürmə əmsallarının temperatur və təzyiqdən asılılığı şərh edilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.


2


12


30.03.2022VII

Mövzu 7: Molekulyar fizika.Molekulyar hadisənin izahına termodinamik yanaşma. İstiliyin kinetik nəzəriyyəsi. İdeal qazın daxili enerjisi və onun sərbəstlik dərəcəsinə görə bərabər paylanması. Bolsman-Maksvell teoremi. İstilik miqdarı və onun mexaniki ekvivalenti. Termodinamikanın sıfırıncı qanunu. Termodinamik sistemin tarazlıq halı və relaksiya müddəti. İstilik tarazlığının tranzitivlik qanunu. Tarazlıqlı (kvazistatik) və tarazlıqsız proseslər. Termodinamikanın I qanunu və onun izoproseslərə tətbiqi.

Qısa icmalı: İdeal qazın daxili enerjisi və onun sərbəstlik dərəcəsinə görə bərabər paylanması, Maksvell-Bolsman teoremi şərh edilir. Termodinamikanın sıfırıncı qanunları yəni termodinamik sistemin tarazlıq halı, relaksasiya müddəti və istilik tarazlığının tranzitivlik qanunu şərh edilir. Termodinamikanın birinci qanunu və onun izoproseslərə tətbiqi şərh edilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.


2


12


06.04.2022VIII

Mövzu 8: Molekulyar fizika.İdeal qazın istilik tutumu. Daxili enerji və sabit həcmdəki istilik tutumu. Entalpiya və sabit təzyiqdə istilik tutumu. Mayer düsturu. İstilik tutumunun temperaturdan asılılığı. İstilik tutumunun klassik nəzəriyyəsi ilə təcrübi nəticələrin uyğunsuzluğu və onun kvant nəzəriyyəsi vasitəsilə qısa izahı.

Qısa icmalı: İdeal qazın istilik tutumu, daxili enerji və entalpiya haqqında məlumat verilir. Mayer düsturu çıxarılır. Istilik tutumunun sərbəstlik dərəcəsindən asılılığı verilir. İstilik tutumunun klassik və kvant nəzəriyyəsi vasitəsilə qısa izahı şərh edilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.


2


1


2


13.04.2022IX

Mövzu 9: Molekulyar fizika.İstiliyin işə çevrilməsi.Termodinamikanın II qanunu. Dairəvi proseslər. Dönən və dönməyən proseslər. Qızdırıcı, işçi cism və soyuducu. İdeal Karno mühərriki. Karno dövrü və onun f.i.ə. Karnonun I və II teoremi. Gətirilmiş istilik və Klanzius bərabərsizliyi. Entropiya və onun fiziki mənası. Bolsman düsturu.

Qısa icmalı: Termodinamikanın II qanununun tərifləri və izahı şərh edilir. Qızdırıcı, işçi cisim və soyuducu haqqında məlumat verilir. Karno dövrü, onun faydalı iş əmsalı izah edilir.Karnonun I və II teoremləri, gətirilmiş istilik, Klauzis bərabərsizliyi, entrapiya və fiziki mənası şərh edilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.


2

1

2

20.04.2022X

Mövzu 10: Molekulyar fizika.Termodinamik temperatur şkalası. Termodinamikanın III qanunu. Termodinamik potensiallar. Sərbəst enerji. Helmhols funksiyası. Gibs potensialı. Gibs-Helmhols tənlikləri. Maksvell münasibətləri. Termodinamik tarazlıq şərtləri.

Qısa icmalı: Termodinamikanın III qanunu şərh edilir. Nernst teoreminin Plank şərhi verilir. Termodinamik potensiallar və onların vasitəsilə termik və kalorik kəmiyyətlərin müəyyən olunması şərh olunur. Helmhols funksiyası, Gips potensialı, Gips-Helmhols tənlikləri, Maksvell münasibətləri və termodinamik tarazlıq şərtləri verilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.


2

1

2

27.04.2022XI

Mövzu 11: Molekulyar fizika.Real qazlar və ideal qaz qanunlarından kənaraçıxmalar. Boyl temperaturu və əyrisi. Van-der-Vaals qarşılıqlı təsir qüvvələri. Van-der-Vaals tənliyi və izotermlərinin araşdırılması. Binodal və spinodal. Metastabil hal, böhran halı və böhran parametrləri. Gətirilmiş Van-der-Vaals tənliyi. Uyğun hallar qanunu.

Qısa icmalı: Real qazlar və onların ideal qaz qanunlarından kənara çıxmaları, Boyl temperaturu və əyrisi, Van-der-Vaals tənliyi və izotermləri araşdırılır. Metastabil hal, böhran parametrləri, Binodal və spinodal haqqında məlumat verilir. Uyğun halalr qanunu izah edilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.


2

1

2

04.05.2022XII

Mövzu 12: Molekulyar fizika.Molekullararası qarşılıqlı təsir qüvvələri. Lenard-Cons potensialı. Real qazların daxili enerjisi və onun boşluğa adiobatik genişlənməsi. Coul-Tomson effekti. İnversiya əyrisi və inversiya temperaturu. Qazların mayeləşdirilməsi və aşağı temperaturların alınması.

Qısa icmalı: Real qazların daxili enerjisi. Lenard-Cons potensialı, Coul-Tomson effekti, inversiya əyrisi və temperaturu şərh edilir.Qazların mayeləşdirilməsi və aşağı temperaturların alınma üsulları öyrədilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.


2

1

2

11.05.2022XIII

Mövzu 13: Molekulyar fizika.Maye aqreqat halı haqqında anlayış. Mayelərdə səthi gərilmə və səth enerjisi. Səth gərilmə əmsalı. Kənar bucaq, islatma və islatmama. Çökük və qabarıq maye səthləri altındakı təzyiq. Laplas düsturu. Kapilliyarlıq. Jüren düsturu. Maye məhlullar haqqında anlayış. Osmos hadisəsi. Osmotik təzyiq. Vant-Hoff qanunu

Qısa icmalı: Maye aqreqat halı haqqında məlumat verilir. Mayelərdə səthi gərilmə, səth enerjisi, səthi gərilmə əmsalı, kənar bucaq, islatma və islatmama hadisələri izah edilir. Mayenin əyri səthləri altındakı yaranan təzyiq yəni Laplas təzyiqi şərh edilir. Kapilyarlıq və Jeren düsturu izah edilir. Maye məhlullar haqqında qısa anlayış verilir, osmotik təzyiq və osmos hadisəsi şərh edilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.


2

1

2

18.05.2022XIV

Mövzu 14: Molekulyar fizika.Bərk aqreqat halı haqqında anlayış. Kristal qəfəsi. Elementar özək. Brave qəfəsi. Bərk cismin istilik tutumunun klassik və kvant nəzəriyyəsi haqqında anlayış. Dyulonq Pti, Enşteyn və Debay qanunları.

Qısa icmalı: Kristal qəfəsi, elementar özək, Brave qəfəsi haqqında məlumat verilir. Bərk cisimlərin istilik tutumunun klassik və kvant nəzəriyyəsi haqqında qısa anlayışlar şərh edilir. Dyulonq-Pti, Eynşteyn və Debay qanunları izah edilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.


2

1

2

25.05.2022XV

Mövzu 15: Molekulyar fizika.Birinci növ faza keçidləri. Klapeyron-Klauzius tənliyi. Buxarlanma, qaynama və kondensasiya. Ərimə, sublimasiya və kristallaşma, gizli keçid istiliyi. Hal diaqramı. Üçlük nöqtəsi. İkinci növ faza keçidləri. HeI – He II keçidi. nöqtəsi.

Qısa icmalı: I və II növ faza keçidləri şərh edilir.Klapeyron-Klauzis tənliyi, buxarlanma, qaynama, ərimə, kristallaşma, kondensasiya hadisələri izah edilir. Gizli keçid istiliyi haqqında məlumat verilir. He I-He II keçidi və nöqtəsi, üçlük nöqtəsi və hal diaqramı şərh edilir.

1.E.Ə.Eyvazov, S.Ş.Qurbanov, Ş.X.Xəlilov. Molekulyar fizika və termodinamikaya giriş. Bakı, 2010, 602s.

2.N.Qocayev. Molekulyar fizika. Bakı, 2009, 502.


2

1

2

01.06.2022Seminar 15 s


Həftə

Tarix

Mövzunun adı və əhatə etdiyi məsələlər

Tapşırıq

Mənbə

Həftə 1

Molekulyar fizikanın mövzusu və tədqiqat metodları. Maddənin aqreqat halları və istilik hərəkətinin qaz, maye və bərk cismlərdə xarakteri. İdeal qaz modeli və onun təzyiqi. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi. Temperatur və kinetik enerji. İdeal qazın hal tənliyi. Bolsman sabiti və Avaqadro ədədi.
Molekulların sürətlərə görə paylanması. Maksvell paylanması. Molekulun orta, orta kvadratik və ən çox ehtimallı sürətləri. Maksvell paylanmasının təcürbi yoxlanılması. Ştern təcrübəsi.


№ 1.1-1.10

1. səh. 5-32

3. səh.13-45

[6] səh.6-7


Həftə 2
Barometrik tənlik və yerin atmosferi. Bolsman paylanması. Perren təcrübəsi. Bolsman sabiti və Avaqadro ədədinin təyini.
Broun hərəkəti. Broun hissəciyinin yürüklüyü(mütəhhəriklik). Stoks düsturu. Mütəhhərikliklə diffuziya əmsalı arasında əlaqə. Eynşteyn-Stoks düsturu. BORN hissəciyinin orta kvadratik yerdəyişməsi. Eynşteyn-Smoluxovski düsturu. Orta kvadratik yerdəyişmə ilə diffuziya əmsalı arasında əlaqə.№ 1.57-1.65

1. səh. 70-100

3. səh. 81-101

[6] səh. 13-14


Həftə 3
Qaz molekullarının toqquşması və effektiv kəsik. Effektiv kəsiyin temperatur asılılığı. Sezerlend düsturu. Orta sərbəst yolun uzunluğu və toqquşmalar sayı. Orta sərbəst yolun uzunluğunun təcrübi yolla təyini. Born-Borman təcrübəsi.
Qazlarda köçürmə hadisələri. Diffuziya, özlülük və istilikkeçirmə. Köçürmə əmsalları arasında əlaqə və onların temperatur və sıxlıqdan asılılığı.

№ 1.72-1.77

1. səh. 42-53

3. səh. 75-81

[6]səh 14-15


Həftə 4
İstiliyin kinetik nəzəriyyəsi. İdeal qazın daxili enerjisi. Coul qanunu. İstilik miqdarı və onun mexaniki ekvivalenti. Termodinamikanın sıfırıncı qanunu. Termodinamik sistemin tarazlıq halı və relaksiya müddəti. İstilik tarazlığının tranzitivlik qanunu. Tarazlıqlı (kvazistatik) və tarazlıqsız proseslər. Termodinamikanın I qanunu və onun izoproseslərə tətbiqi. Daxili enerjinin sərbəstlik dərəcəsinə görə bərabər paylanması. Bolsman-Maksvell teoremi. Dönən və dönməyən proseslər.
İdeal qazın istilik tutumu. Daxili enerji və sabit həcmdəki istilik tutumu. Entalpiya və sabit təzyiqdə istilik tutumu. Mayer düsturu. İstilik tutumunun temperaturdan asılılığı. İstilik tutumunun klassik nəzəriyyəsi ilə təcrübi nəticələrin uyğunsuzluğu və onun kvant nəzəriyyəsi vasitəsilə qısa izahı.


№ 2.1-2.10

1. səh. 100-112

3. səh. 61-72

[6]səh. 18-19


Həftə 5
Termodinamikanın II qanunu. Dairəvi proseslər. Qızdırıcı, işçi cism və soyuducu. İdeal Karno mühərriki. Karno dövrü və onun f.i.ə. Karnonun I və II teoremi. Gətirilmiş istilik və Klanzius bərabərsizliyi. Entropiya və onun fiziki mənası. Bolsman düsturu
Termodinamik temperatur şkalası. Termodinamikanın III qanunu. Termodinamik potensiallar. Sərbəst enerji. Helmhols funksiyası. Gibs funksiyası. Gibs-Helmhols tənlikləri. Maksvell münasibətləri. Termodinamik tarazlıq şərtləri.

№ 2.31-2.40

1. səh.114-140

3. səh.379-410

[6]səh 22-23


Həftə 6
Real qazlar və ideal qaz qanunlarından kənaraçıxmalar. Van-der-Vaals qarşılıqlı təsir qüvvələri. Van-der-Vaals tənliyi və izotermlərinin araşdırılması. Metastabil hal, böhran halı və böhran parametrləri. Gətirilmiş Van-der-Vaals tənliyi. Uyğun hallar qanunu
Real qazların daxili enerjisi və onun boşluğa genişlənməsi. Coul-Tomson effekti. İnversiya əyrisi və inversiya temperaturu. Qazların mayeləşdirilməsi və aşağı temperaturların alınması

№ 2.45-2.50,

1. səh. 32-42

3. səh. 52-61

[6]səh.23-24


Həftə 7
Maye aqreqat halı haqqında anlayış. Mayelərdə səthi gərilmə və səth enerjisi. Səth gərilmə əmsalı. Kənar bucaq, islatma və islatmama. Çökük və qabarıq maye səthləri altındakı təzyiq. Laplas düsturu. Kapilliyarlıq. Jüren düsturu. Maye məhlullar haqqında anlayış. Osmos hadisəsi. Osmotik təzyiq. Vant-Hoff qanunu
Bərk aqreqat halı haqqında anlayış. Kristal qəfəsi. Bərk cismin istilik tutumunun klassik və kvant nəzəriyyəsi. Dyulonq Pti, Enşteyn və Debay qanunları.

№ 3.1-3.10, 3.17-3.27

1. səh. 161-200

3. səh. 103-139

[6]səh. 28-31


Həftə 8
Birinci növ faza keçidləri. Klapeyron-Klauzius tənliyi. Buxarlanma və kondensasiya. Ərimə və kristallaşma. Hal diaqramı. Üçlük nöqtəsi. İkinci növ faza keçidləri. HeI – He II keçidi.

№ 3.11-3.16

1. səh. 176-198

3. səh. 124-132

[6]səh. 29-30I kollekviumun Sualları

1. Molekulyar fizikanın mövzusu və tədqiqat metodları

2. Maddənin aqreqat halları və onlarda istilik hərəkətinin xarakteri

3. İdeal qaz modeli və onun təzyiqi

4. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi

5. Temperatur anlayışı və kinetik enerji. Bolsmon sabiti.

6. İdeal qazın hal tənliyi. Universal qaz sabiti və Avaqadro ədədi.

7. Molekulların sürətlərə görə Maksvell paylanması

8. Molekulun orta, orta kvadratik və ən çox ehtimallı sürətləri

9. Maksvell paylanmasının qrafik təsviri və onun izahı

10. Maksvellin paylanma əyrisinin temperatur və molekulyar kütlədən asılılığı

11. Barometrik tənlik və yerin atmosferi

12. Bolsman paylanması

13. Perren təcrübəsi. Bolsman sabiti və Avaqadro ədəddinin təyini

14. Qaz molekullarının toqquşması və effektiv kəsik

15. Effektiv kəsiyin temperatur asılılığı. Sezerlend düsturu

16. Orta sərbəst yolun uzunluğu və toqquşmaların sayı

17. Orta sərbəst yolun uzunluğunun təcrübi yolla təyini.Born-Borman təcrübəsi

18. Qazlarda köçürmə hadisələri. Diffuziya

19. Qazlarda köçürmə hadisələri. İstilikkeçirmə

20. Qazlarda köçürmə hadisələri. Özlülük

21. Qazların köçürmə əmsalları arasında əlaqə. Maksvell münasibətləri.

22. Broun hissəciyinin orta kvadratik yerdəyişməsi. Eynşteyn-Smoxulovski düsturu

23. Broun hissəciyinin orta kvadratik yerdəyişməsi ilə diffuziya əmsalı arasında əlaqəII kollekviumun Sualları

1. İdeal qazın daxili enerjisi. Coul qanunu

2. Termodinamikanın I qanunu və onun izobarik prosesə tətbiqi

3. Termodinamikanın I qanunu və onun izotermik prosesə tətbiqi

4. Termodinamikanın I qanunu və onun adiabatik prosesə tətbiqi

5. Daxili enerjinin sərbəstlik dərəcəsinə görə paylanması. Bolsman- Maksvell teorem

6. Daxili enerji və sabit həcmdə istilik tutumu

7. Entalpiya və sabit təzyiqdə istilik tutumu

8. Termodinamikanın II qanunu 9. İdeal Karno mühərriki və onun f.i.ə 10 . Klauzius bərabərsizliyi. Gətirilmiş istilik.

11. Entropiya və onun fiziki mənası.

12. Entropiya və termodinamik ehtimal. Bolsman düsturu

13. Termodinamikanın III qanunu. Hernst teoremiIII kollekviumun Sualları

1. Van-der-Vaals tənliyi və izotermləri

2. Coul-Tomson effekti. İnversiya əyrisi və inversiya temperaturu

3. Mayelərdə səthi gərilmə və səth enerjisi

4. Çökük və qabarıq maye səthləri altındakı təzyiq. Laplos düsturu

5. Birinci növ faza keçidləri. Buxarlanma və kondensasiya. Klapeyron-Klauzius tənliyi

6. Hal diaqramı. Üçlük nöqtəsi

7. İkinci növ faza keçidləri. He I – He II keçidi, λ nöqtəsi. .

8. Klaplyron-Mendeleyev tənliyi. Universal qaz sabitinin fiziki mənası

9. İdeal qazın təcrübi qanunları və onların qrafiki təhlili...


Müəllim: t.e.n, b.m H.A.Aslanov

Tarix: 09.02.2022-ci il
Yüklə 102,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə