Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370Yüklə 115,23 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2018
ölçüsü115,23 Kb.
#42493


1

Ill nəsil  kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: A)IBM 360 və 370 

B)ENIAC  C)Minsk-2   D)Ural  E)Heç biri

2

Verilənlər bazasının idarəetmə sistemində  verilənlər bazasının yaradılmasının emal və tətbiqi üçün istifadə olunan proqram hansıdır  A)ms word  B)ms excel  

C)pover point  D)ms access E)paint

3

Sistem proqramlarına hansilar aiddir.A)proqramlaşdırma vasitələri, mətn

redaktorları B)əməliyyat sistemləri, servis proqramları C)interpretator, ms excel

D)VBİS, qrafiki redaktorları   E)Translyator, mətn redaktorları 

4

Maqnit diskdə informasiya hansı formada saxlanılır   A)fayl şəklində  B)cədvəl şəklində   C)şəkil formasında   D)mətn şəklində   E)heç bir şəkildə

5

Qovluqda neçə fayl saxlamaq olar A)1 fayl B)4 fayl C)65 fayl D)255 fayl E)ixtiyari sayda

6

Word mətn redaktorunda mətnin sürətini çıxarır və bufer yaddaşa göndərir   A) ctrl+c   B) ctrl+a   C) Alt+end   D) Alt+home  E) Shift+end

7

Böyük inteqral və çox boyük inteqral sxemlər  istifadə edilirdi:  A)I nəsil  kompyuterlərdə  B)II nəsil kompyuterlərdə  С)IV nəsil kompyuterlərdə D)III nəsil 

kompyuterlərdə  E)V nəsil kompyuterlərdə

8

Ms DOS-da fayl adı kimi maksimum neçə simvoldan istifadə olunur A) 8 B) 16C) 256  D) 32   E) 64

9

Aşağıdakılardan hansılar Ms Office proqram paketinə daxil deyil  A)C++  B)Ms Access  C)Ms Excel  D)Ms Power Point  E)Ms Word

10

Prosessor harada yerləşir?  A) Ana kart üzərində yerləşir B) RAM- da yerləşir C) BİOS -da yerləşir D) Hard diskdə yerləşir E) Qida blokunda yerləşir

11

Aşağıdakılardan hansıla icra olunan proqram fayl genişlənmələridir A)COM,BMP B)BAT, DOC C)PSD, XLS  D)COM, EXE  E)GİF, JPG

12

 Monitorda göruntünün parlaqlıği və daha canlı gorünusü kompyuterin hansı hissəsindən asılıdır. A)Əməli yaddas  B)Kes yaddas  C)Prosessor  D)Video –card   

E)Audio -card

13

İşçi stolun əsas obyektləri hansılardır? A) My computer, My documents, Recycle Bin, internet explorer obyektləri  B) Start düyməsi, şəkillər, rənglər  C) işçi stolda 

olan sənədlər, proqram nişanları, yarliklar D) Kompyuterin yaddaş qurğuları, 

proqram nişanları və sənədlər E) klaviatura, maus və printer

14

Aşağıdakılardan hansı utilit adlanır A)Tətbiqi proqram paketi  B)Texniki xidmət proqram paketi  C)Xidməti proqram paketi  D)PPT  E)Нес biri

15

Caps Lock klavişinin vəzifəsi nədir A)seçilmiş əmri ləğv etmək B)böyük hərflə yazma rejiminə keçmək C)simvolları əvəzetmə rejiminə keçmək D)simvolları 

kiçik edir E)seçilmiş əmri daxil etmək

16

Delete düyməsi  hansı əməliyyatı yerinə yetirir? A) Kursordan sağ tərəfdə yerləşən işarəni silir B) Sətirlər arası məsafəni təyin edir C) Kursordan sol tərəfdə 

yerləşən işarəni silir D) Kursoru sətrin əvvəlinə gətirir E) Cavabların hamısı 

yalnışdır17

 2 Mb + 128 kb =?  A)2048 Kb  B)2128 Kb  C)2176 Kb  D)1152 Kb  E)2218 Kb

18

Yalnız mətn tipli faylların genişlənənmələrini tapın   1-txt   2-doc   3-xls   4-psd   5-cdr  6-md  A)1 və 2 B)1 və 6 C)3 və 5 D)5 və 6  E)1 və 4

19

10 bayt və 12 bit-lik fayl birlikdə yaddasda necə bit yer tutur? A)88 bit B)80 bitC)92 bit  D)20 bit 

20

İP ünvanı neçə baytla ifadə edilir A)36 B)24 C)2 D)4  E1)21

Aşağıdakılardan hansılar həm giriş həm də çıxış qurğusu hesab edilir A)səs

platası  B)səs platası, veb kamera  C)modem D)skaner  E)Нес biri

22

1 Mbayt nəyə bərabərdir? A)1000 bayt B)1024 bayt C)1024 kbayt D)1444kbayt   E)1024 bit

23

.mildomeni aşağıdakılardan hansına uyğundur A)dövlət

B)təhsil C)hərbi

qurumlar  D)incəsənət  E)provayder

24

1 mb (meqabayt) necə baytdir?  A) 224

     В) 2

32

  С) 2


20

  D)2


60

  E) 2


64

25

Windows-da fayl adı kimi maksimum neçə simvoldan istifadə olunur A) 8 B) 16C) 256  D) 32   E) 64

26

Word mətn redakturunda sənədin sonuna keçmək üçün klaviaturada hansıdüymələrdən istifadə olunur A) ctrl+home B) ctrl+end

C) Alt+end

D)

Alt+home  E) Shift+end27

111011


2

+100111


2

=?

2  cəmini tapın A)1010100  B)1111100  C)1100010  

D)0101010   E)1101100

28

Aralı məsafədə yerləşdirilmiş kompyuterdə işləmək üçün aşağıdakılardan hansıistifadə edilə bilər  A)USENET  B)FTR C)E-mail   D)TELNET   E)www.

29

1710

ədədi 2-lik kodda nəyə bərabərdir? A)1111 B)11100 C)10010 D)11111

E)10001

30

Windows ilə istifadə olunan əsas fayl sistemi hansilardir? A)FAT və DOSB)COM və DOS  C)FAT və NTFS   D)EXE və COM   E)NT və OS/2 

31

Elektron cədvəlin sütunları A)latin əlifbasının hərfləri ilə ifadə olunur və ya sırailə nömrələnir B)istifadəçi tərəfındən sərbəst şəkildə adlandirılır

C)yalnız


rəqəmlərlə nömrələnir D)rus əlifbasının hərfləri ilə ifadə olunur E)müxtəlif

isarələrlə ifadə olunur

32

Bu xidmət vasitəsilə bir şəbəkə kompyuteri ilə digəri arasında fayllar mübadiləsiaparılır A)TCP  B)İP  C)FTR  D)İRC  E)HTTP

33

İnterpretatorlar aiddir:A)Tətbiqi proqram təminatına

B)Texniki xidmət

proqramlarına C)Əməliyyat sistemlərinə D)Proqramlaşdırma sistemlərinə E)Heç

birinə


34

İlk elektron hesablama maşını necə adlanırdı.

A) BESM  B) MARK-1  C)ENIAC  D) EDSAC E)MESM

35

Kompyuterdə  proqram təminatı necə adlanır    A)hardware B)brainware   C)netware    D) freeware   E)software

36

Translyator hansı işi yerinə yetirir? A)Alqoritmik proqramı maşın dilinə çevirirB)Əmrləri icra edir C)Proqramı yerinə yetirir D)İnterpretasiya edir E)Kodlaşdırır 


37

 Bütün alqoritmlərdə iki funksiyanı yerinə yetirən blok: A)Çevrə və ya ellips 

B)Xətt C)Düzbucaqlı D)Romb    E)Heç biri

38

İnformasiyanın tamlıq xassəsi aşağıdakıdır A)informasiya obyektiv gercəkliyəuyğun olmalıdır B)informasiya mövcud zaman anına uyğun olmalıdır

C)informasiya onu qəbul edən tərəfindən tam anlaşılmalı, başa düşlməlidir

D)tədqiq olunan obyekt və ya proses haqqında toplanmış informasiyanın miqdarı

ilə ölçülür  E)hesablama sistemlərinin emaletmə və ötürmə obyektidir

39

Windows əməliyyat sisteminin Proqrams alt menyusunun funksiyası nədənibaratdir A)proqramlar arasında əlaqə yaradır B)kompyuterin işini idarə edir

C)proqram qruplarını saxlayan bölmələr də daxil olmaqla müxtəlif proqramların

adları daxil olan bir menyudur D)yalnız standart proqramlar yerləşir E)qrafik

işlərini yerinə yetirilməsi üçündür

40

Kompyuterdə aparat təminatı necə adlanır A)hardware B)brainware C)netwareD)freeware  E)software

41

Verilənlərdən hansı daimi yaddas qurgusudur? A)RAM və ROM yaddas B)Keşyaddas C)ROM  D)BIOS və Keş yaddas   E)BIOS və RAM

42

Necənci nəsil kompyuterlərdə tranzistorlardan istifadə olunur-du? A)I nəsilkompyuterlərdə В)II nəsil kompyuterlərdə C)III nəsil kompyuterlərdə D)IV

nəsil kompyuterlərdə E)V nəsil kompyuterlərdə

43

Klaviaturada təsdiq etmə düyməsi hansıdır?  A)CTRL  B)ALT C)ENTER  D)SHiFT  E)END

44

Verilənləri müvəqqəti yadda saxlayan qurgu hansıdır? A)prosessor B)BİOSC)ROM  D)BİOS və RAM  E)RAM

45

Qiqa hers dedikdə kompyuterin nəyi nəzərdə tutulur?A)prosessorun növü

B)əməli yaddasın tutumu C)prosessorun mərtəbəliliyi D) keş yaddaşın tutumu

E)  takt tezliyi 

46

Yerinə yetirildiyi müddətdə informasiya kompyuterdə harda saxlanılır?  A)Əməli yaddas va fiziki yaddasda  B)BiOS-da  C)ROM-da  D)RAM-da   E)CMOS-da

47

Takt tezliyi nəyə deyilir?   A)Prosessorun sürətinə  B)Əməli yaddasin tutumu  C)Daimi yaddasın tutumu  D)BiOS-un sürəti   E)Monitorun gorüntü effekti

48

Prosessor özündə hansı funksiyanı birləşdirir? A)Hesab-məntiq və idarəetməqurğusudur B)Müvəqqəti yaddaş qurğusudur C)Cıxış qurğusudur D)Operativ

yaddaşdır   E)Xarici yaddas qurgusudur

49

 Aşağıdakılardan hansı məlumat daşıyıcısı deyil?  A)Fləş kart  B)DVD  C)CD   D)Audi plata   E)Disket

50

Alqoritmdə təkrarlanmaların olması hansı alqoritmə aiddir? A)Budaqlanan B)Dövrü C)Xətti D)Xətti və dövrü E)Heç biri

51

İnformatika elmi bir anlayış kimi ilk dəfə ədəbiyyata kim tərəfindən daxil edilib?A)Amerika alimləri tərəfindən   B)Fransız mütəxəssisləri tərəfindən  C)Çin 

mütəxəssisləri tərəfindən   D)Azərbaycan alimləri tərəfindən   E)İngiltərə mütəxəssisləri 

tərəfindən

52

İnformatika elmi neçənci əsrdə elmi ədəbiyyata daxil edilib?A)XV əsrin 60-cı illərində   B)XIX əsrdə  C)XX əsrin 60-cı illərində   D)XVI əsrin 20-ci 

illərində   E)XVII əsrin 50-ci illərində
53

İnformatika sözü hansı söz birləşməsindən əmələ gəlib?

A)İnformasiya və matematika   B)İnformasiya və elm  C)Kibernetika və telematika   

D)İnformasiya və avtomatika   E) Avtomatika və matematika

54

İnformatikanın predmentini nə təşkil edir?A)Proqramlaşdırma  B)İnformasiya axtarışı   C) İnformasiyanın verilməsi   D)Tətbiqi 

proqramlar   E) İnformasiya texnologiyası

55

İnsan üçün informasiyanı qeyri-müəyyənlik həddi necə adlanır?A)Distopiya  B)Entropiya  C)Kriptoqrafiya  D)İnterfeys   E)Entropiya və distropiya

56

İnformatikada informasiyanın hansı növləri vardır?A)Obyektiv və subyektiv   B)Doğru və yalan  C)Analoq və rəqəm  D)Etibarlı və həqiqi   

E)Tam və natamam

57

Aşagıda verilən variantlardan düzgün olanını secin A)1kb = 1024 bit B) 1kb= 8192 bit  C) 1kb = 256 bit D) 1kb = 124 bayt E) 1kb = 2  bayt 

58

İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi hansıdır?A)bit   B)bayt   C) meqabayt   D)qiqabayt   E)kilobayt

59

Model sistemlər nəyə deyilir?A) İnformasiyanın istifadə üçün açıq olması  B)Açıq sistemlərə   C)Qapalı sistemlərə   

D)Axtarış sistemləri  E)İdarəetmə sistemləri

60

Unicode standartı üzrə hər simvol 16 bit yer tutur.20 simvoldan ibarət mətnin həcmini tapın:

A)40bayt   B)320bayt   C)160bayt   D)20bayt   E)80bayt

61

1bayt neçə bitdir?A)22bit  B)26bit  C)2³bit   D)25bit   E)28bit

62

İNFORMASİYA – sözündə neçə bit informasiya vardır?A)11bit   B)10bit   C)88bit   D)8bit   E)12bit

63

12 MB+512KB =? A) 12800KB  B) 22840 C) 10524 D) 2048 KB        E) 1536 KB

64

Prosessor informasiyanı hansı formada emal edir?A)İkilik kodda   B)Dördlük kodda   C)Səkkizlik kodda   D)Onluq kodda   E)On altılıq 

kodda


65

Fərdi komputerlərdə bir simvolun kodlaşdırılması üçün nə qədər yer lazımdır?

A)2 bayt   B)8 bit   C)3 bayt   D)10 bit   E)4 bit  

66

Bir dənə 16 – lıq ədəd neçə bit sahəni tutur?A)2 bit   B)4 bit   C)8 bit   D) 10 bit   E)16 bit

67

Microsoft firması kim tərəfindən və neçənci ildə yaradılmışdır?A)1981-ci il BİLL QEYTS   B)1975-ci il BİLL QEYTS və POL ALEN   C)1985-ci il 

C.F.Neyman və POL ALEN   D)1995-ci il BİLL QEYTS  E)1975-ci il C.F.Neyman

68

İlk sadə mexaniki hesablama maşını neçənci ildə və kim tərəfindən yaradılmışdır?A)1623-cü ildə BLEZ PASCAL tərəfindən   B)1946-ci ildə P.L.Çebişov tərəfindən   

C)1912-ci ildə A.N.KRİLOV tərəfindən   D)1623-cü ildə VİLHELM ŞİKKARD 

tərəfindən   E)1939-cu ildə C.F.Neyman

69

III nəsl komputerlərin əsaını hansı marka təşkil edir:A)İBM 360 və 370   B)ENİAC   C)Minsk-2   D)Ural   E)Heç biri


70

Müasir komputerlərin arxitekturasını kim təklif etmişdir?

A)Con Fon Neyman   B)Corc Bul   C)Ada Lavleys   D)Norbeil Viner   E)Vilhelm 

Leybnis


71

X=1 01110101001olduqda  Onaltıliq sistemdə nəyə bərabərdir.

A)BA9  B)BB5   C)AB91   D)ADC1   E)23F

72

BİS istifadə edilirdi:A)I nəsl komputerlər   B)II nəsl komputerlər   C)III nəsl komputerlər   D)IV nəsl 

komputerlər   E)V nəsl komputerlər   

73

Plotter qurğusu nədir:A)Çap edən giriş qurğusu   B)Çap edən daxili qurğu   C)Sıxıcı alət   D)Çıxış qurğusu (cizgi qurğusu)   E)Əmrləri yerinə yetirən qurğudur

74

Şin nədir?A)Naqil  B)Proqram   C)Akselerator   D)Translyator   E)Müəyyən nizamla düzülmüş 

əmrlər


75

Hansı düymələr sərbəst istifadə edilə bilməz:A)Shift,alt,enter   B)Shift,alt,esc   C)alt,ctrl   

D)ctrl,F1,alt   E)Ctrl,PgUp,Tab

76

1Gbayt alternativdir: A)2³ºbayt   B)230kb   C)2¹ºMb  D)A və C doğrudur   E)210bayt

77

1bit dəyişən hansı qiymətləri ala bilər?  A)İstənilən müsbət ədədi   B)-1 və +1   C)Ancaq 1   D)0 və 1   E)2 

78

1Mb neçə bayta bərabərdir?  A)2²º   B)221   C)2¹¹  D)2³º    E)242

79

Hansı söz komputer sözünü əvəz edir?   A)Alqorit m    B)Hesablama maşını   C)Modulyator   D)Prossesor   E)Ana plata

80

İkilik say sistemini təklif edən alim?   A)Çarlz Bebbiç   B)Q.B.Leybnis   C)C.Bulun   D)A.Lavleys   E)Blez Paskal

81

100kb = ?bit.     A)100*2   B)100*2¹º   C)100*2¹³ D) 100*2²º E)100*223    

82

HƏDƏFƏ DOĞRUbu informasiyanı kodlaşdırmaq üçün neçə kb tələb edilir?  A)12*1/2¹º   B)12*2¹º  C)12   D)96    E)256

83

2Mb + 128kb=?     A)2048kb   B)2128kb   C)2176kb   D)1152kb   E)2218kb

84

150 kb-lıq faulı 1,44Mb-lıq diskə neçə dəfə yazmaq olar?   A)10dəfə   B)5dəfə   C)9dəfə   D)8dəfə   E)7dəfə

85

10bayt və 12bit-lik fayl birlikdə yaddaşda neçə bit tutur?   A)88bit   B)80bit   C)92bit   D)20bit   E)94bit

86

İnformasiya tutumu 46kb olan məlumat neçə baytdır?  A)47104   B)36022   C)20484   D)52058   E)21547

87

Aşagida verilənlərdən hansı antivirus  proqramıdır  A ) MS DOS B) Access C) Paint D) Panda E) MS Excel

88

I kb nəyə bərabərdir?   A)1024bit   B)512bayt   C)1024kb   D)1024bayt   E)1000bit 

89

1 Mb nəyə bərabərdir?   A)1000bayt  B)1024bayt   C)1024kb   D)1444kb   E)1024bit


90

İnformasiyanın qəbulu,emalı,saxlanması,ötürülməsi proseslərini öyrənən elm hansıdır?  

A) İnformasiya  B) İnformasiya prosesləri   C)İnformasiyalaşdırma prosesi   

D)İnformatika   E)Heç biri

91

Palitra hesab olunur?  A)dairə,xətt  B)xətt,düzbucaq C) çevrə,kvadrat D)rəng yığımı  E)fırça,pozan

92

Komputer qrafikasında Magenta adlanır? A) RGB B)  CMYK C) Sarı  D) göy   E) al qırmızı

93

3D max proqramında normal vəziyyətdə neçə görünüş verilmiş olur?  A)1  B)2  C)3  D)4  E)5

94

1100102

 + 11


2

=?

10      A)55

10

     B)3410 

   C)53


10 

  D)38


10

     E)62

10

95

1100112

 +110101


2

=?cəmini tapın.   

A)1101000   B)1010101   C)1100111   D)1000111   E)1010011

96

1000111


2

+110101


2

=?

2   cəmini tapın.   

A)1010101   B)1111100   C)1100111   D)1000111   E)1010011

97

11011011


2

+10010111

2

=?  cəmini tapın.   A)111100010    B)111000010    C)101110111   D)101110010    E)101001111

98

111010112

+10110101

2

=?

2 cəmini tapın.   

A)110100000    B)101010111   C)111100111   D)101110111   E)100001010

99

110011


2

-100101


2

=?

2 fərqini tapın.   

A)10101   B)1110   C)1100   D)10001   E)10100

100

111011


2

-100111


2

=?

2 fərqini tapın.  

 A)101010    B)11111    C)10100    D)010101   E)110110  

101

17

10 ədədi 2-lik kodda nəyə bərabərdir?  

 A)1111    B)11100   C)10010   D)11111   E)10001

102

19

10 ədədi 2-lik kodda nəyə bərabərdir?    

A)10011    B)11100    C)10010   D)11111   E)1111

103

23

10 ədədi 2-lik kodda nəyə bərabərdir?   

A)11100    B)10111   C)10110   D)10011   E)11110

104

32

10 ədədi 2-lik kodda nəyə bərabərdir?  

 A)100101   B)111001   C)100000   D)111111    E)111101

105

34

10  ədədi 2-lik kodda nəyə bərabərdir?   

A)111111   B)111001    C)100101   D)100010   E)111101

106

1011


ədədi 10-luq kodda nəyə bərabərdir?  

 A)15   B)12   C)9    D)14   E)11

107


11111

  ədədi 10-luq kodda nəyə bərabərdir?   A)31   B)12   C)9   D) 34   E)11

108


Birinci nəsl komputerlərdə element bazası nələrdən təşkil olunmuşdur? 

A)Tranzistorlardan   B)Lampalardan    C)Maqnit lentlərdən    D)Xarici yaddaş 

qurğularından   E)Tranzistor və lampalardan

109


Verilənlərdən hansı daimi yaddaş qurğusudur?  

 A)RAM və ROM yaddaş   B)Keş yaddaş   C)ROM   D)BİOS və Keş yaddaş   E) BİOS 

və RAM

110


Klavyaturada təsdiq etmə düyməsi hansıdır?   

A)CTRL   B)ALT   C)ENTER    D)SHİFT   E)END
111

Neçənci nəsl komputerlərdə tranzistorlardan istifadə olunurdu?   A)I nəsl komputerlərdə   

B)II nəsl komputerlərdə   C)III nəsl komputerlərdə   D)IV nəsl komputerlərdə   E)V nəsl 

komputerlərdə   

112

Verilənləri müvəqqəti yadda saxlayan qurğu hansıdır?   A)Prossesor   B)BİOS   C)ROM  D)BİOS və RAM   E) RAM

113


Monitor haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur? 

 A)Giriş qurğusudur   B)Verilənləri əks etdirən qurğudur   C)Daimi yaddaş qurğusudur   

D)İnformasiyanı  çap edən qurğudur   E)Bütün yaddaş qurğularını özündə saxlayır

114


Sistem blokunun tərkib hissələri hansılardır?   

A)Video kart,monitor,ana plata   B)Vinçestr,Keş yaddaş,BİOS klaviatura   C)Ana 

plata,prossesor,video kart   D)Video kart,plotter,prossesor   E)Printer,ana plata,vinçestr

115


Klavaaturada funksional düymələr hansıdır?   

A)F1-F13   B)F1-F12   C)F1-F10   D)F1-F15  E)F1-11

116

Takt tezliyi nəyə deyilir?  A) bir taktda emal etdiyi sadə əməliyyatlarin sayi   B)Əməli yaddaşın tutumu   C)Daimi 

yaddaşın tutumu   D)BİOS-un sürəti   E)Monitorun görüntü effekti

117

Keş yaddaşının təyinatı nədir?  A)Daimi yaddaş qurğusudur   B)Saatı və tarixi yadda saxlayır   C)Video görüntünü təmin 

edir   D)Sistemin işləmə sürətini təmin edir   E)İnformasiyanı komputerə daxil edir

118

Floppi disk nədir?(FDD)   A)Yazılıb silinməyən yaddaşdır   B)Tutumu 144Mb-dır   C)Elastik maqnit diskdən ibarət 

xarici yaddaş qurğusudur   D)Lazer diskdir   E)1,44Kb-dır

119

Aşağıdakılardan hansı yaddaş qurğusudur?  A)RAM və monitor  B)Klaviatura və BİOS  C)BİOS və RAM   D)CPU və maus   

E)Maus və sistem bloku

120

Əməli yaddaş qurğusunun adı nədir? A)BİOS   B) ROM   C)HDD  D)CMOS     E)RAM

121


Hansı periferiya qurğusu deyil?  

A)Strimmer  B)BİOS   C)Klaviatura  D)Modem   E)Printer

122

Prosessor informasiyanı  hansı formada emal edir?  A)16-lıq kodda   B)2-lik kodda   C)8-lik kodda  D)10-luq kodda   E)heç bir kodda

123


Komputer sözünün mənası nədir? 

 A)Hesablayıcı   B)Alqoritim   C)ENİAC  D)APPLY   E)Yaradıcı

124

Komputerin yaranma tarixi hansı maşınla başlanır?  A)İBM 360   B)URAL-22  C)MİNSK-2   D)ENİAC  E)NOTEBOOK

125


Aşağıdakılardan hansı çıxış qurğusudur?   

A)Skaner   B)Klaviatura   C)Digitayzer   D)Lazer printer  E)BİOS

126

Əməli yaddaş ana platada hansı stola qoşulur?   A)İDE   B)SATA  C)DDR   D)PCİ   E)HEÇ BİRİ

127


Monitorun təsvir keyfiyyəti nədən asılıdır?  

A)Video yaddaş tutumundan   B)RAM-nan   C)BİOS-dan   D)CMOS-dan   E)HDD-dən
128

Birinci səviyyəli keş yaddaş harada yerləşir?   

A)Əməli yaddaşda   B)BİOS-da  C)Mikroprosessorun daxilində  D)VGA-nın daxilində   

E)CMOS-da 

129

ATX nəyə deyilir? A)Əməli yaddaşa  B)Korpus para metirlərinə   C)Keş yaddaşa   D)Prosessora  E)BİOS

130


İkinci səviyyəli keş yaddaş harada yerləşir? 

  A)Prosessorun daxilində   B)Ana plata üzərində olan prosessor və RAM arasında 

yerləşir   C)Monitorun daxilində   D)BİOS-da   E)Xarici yaddaşda

131


İxtiyari informasiyanı skaner hansı informasiya kimi qəbul edir?  A)Mətn formada   

B)Video formada   C)Qrafik formada   D)Qrafik və mətn formada   E)Çap ediləcək 

formada

132


İnformasiyanı vizual işləməyə imkan verən qurğu hansıdır?  A)Skaner   B)Digitayzer   

C)Monitor   D)Prosessor   E)CMOS

133

Fərdi komputerlərin hansı konfuqrafiyası vardır?  A)Aparat və proqram   B)Sistem  və texniki   C)Texnoloji və tətbiqi  D)Əsas və əlavə   

E)Aparat və sistem

134

Aşağıdakılardan hansı giriş qurğusu deyil?   A)Siçan   B)Digitazer   C)Veb kamera   D)Plotter   E)Skaner

135


Standart klaviaturada neçə düymə vardır?  

A)105   B)102 -104  C)106   D)103   E)108

136

Komputerdə  verilmiş  informasiyanın vizual görüntüsünü yaradan qurğu hansıdır?  A)Klaviatura  B) Monitor   C)Sistem bloku   D)Siçan   E)Heç biri

137


Monitorda görüntünün parlaqlığı və daha canlı görünüşü komputerin hansı hissəsindən 

asılıdır?  A)Əməli yaddaş   B)Keş yaddaş   C)Prosessor   D)Video-card    E)Audio-card

138

Ana platanın  korpus parametrləri neşə tipə bölünür?   A)2  B)4   C)7   D)8   E)11

139


Aşağıda verilənlərdən hansı BİOS-aid edilir?  

A)Fiziki yaddaşa   B)Sabit yaddaş C)Əməli yaddaşa   D)Video yaddaşa  E)Keş  yaddaşa

140

CPU nə deməkdir?   A)Fiziki yaddaş   B)Əməli yaddaş   C)Keş yaddaş   D)Video yaddaş   E)Mikroprosessor

141


Bir takt ərzində neçə bit informasiya emal edilməsi aşağıdakılardan hansına aid edilir?  

A)Prosessorun yaddaşı   B) Prosessorun mərtəbəliyi   C)BİOS-un yaddaşı    D)Əməli 

yaddaşın tutumu    E)Video kartın yaddaşı

142


Hansı kombinasiya yadda saxlama funksiyasını yerinə yetirir?   A)Shift+P    B)Ctrl+D    

C)Alt+F    D)Ctrl+S   E)Shift+E

143

Aşağıdakılardan hansılar komputerin daxili yaddaşıdır?   A)RAM və CD   B)DVD və ROM   C) RAM və ROM   D)BİOS və Fləş   E)Disket və 

DVD


144

Fayl aşağıdakılardan hansında saxlanılır?  

 A)Əməli yaddaşda   B)Xarici yaddaşda    C)Video kartda   D)BİOS-da   E)CMOS-da145

Daha güclü olan prosessoru göstərir?   

A)Celeron   B)Pentium IV   C)AMD Turion X2   D)Core 2 Duo Guard   E)Dual Core

146


Ana platadan prosessora gələn və gedən informasiyalara sürətli müraciət üçün hansı 

yaddaş qurğusundan istifadə olunur?   A)Video   B)Keş   C)Disket   D)CMOS   E)CD

147

Alqoritm sözü ilk dəfə hansı alim tərəfindən yaradılıb?   A)Con Fon Neyman   B)E.Kodd   C)Əl Xarəzimi   D)Q,B.Leybins   E)A.Türinq

148


Aşağıdakı bəndlərin hansında alqoritmin növləri düzgün göstərilib?   

A)Dövrülük,budaqlanan,müəyyənlik  B)Sadə,budaqlanan,xətti    

C)Ümumilik,budaqlanan,mürəkkəb  D)Budaqlanan,dövrü,xətti   

E)Kütləvilik,xətti,determnantlıq

149

Aşağıdakılardan hansın alqoritmin xassələrinə aid etmək olmaz?   A)Müəyyənlik  B)Diskretlik   C)Determnantlıq   D)Xətti    E)Nəticəvilik

150


Alqoritmin bir məsələ üçün deyil bütün məsələlər sinfinə aid olması alqoritmin hansı 

xassəsinə aid edilir?   A)Sadəlik,müəyyənlik   B)Kütləvilik   C)Nəticəvilik   D)Aydınlıq  

E)Kütləvilik,fərdilik

151


Alqoritm komputerdə nə ilə icra olunur?  

 A)Əməliyyat sistemi ilə   B)Proqramlaşdırma dili ilə   C)Xidməti proqramı ilə   

D)Drayverlə   E)Strimmer ilə

152


Alqoritmin hansı ifadə formasları vardır?  

A)Təbii dillə,blok sxemlə,cədvəllə,şəbəkə   B)Sözlə,cədvəllə və şəbəkə   C)Qrafik və 

şəbəkə ilə   D)Təbii dillə,qrafik və proqramla   E)Proqram və şəbəkə ilə

153


Alqoritmin sonlu olması hansı xassədən irəli gəlir?  A)Müəyyənlik   B)Kütləvilik  

C)Nəticəvilik   D)Fərdilik  E)Sabitlik

154

Hər hansı X və Y ədədlərinin qiymətlərinin yerini dəyişmə alqoritmi hansıdır?  A)X=Y;C=Y;X=C   B)C=Y;Y=X;X=C   C)X=C;X=Y;C=Y  D)X=Y;C=X;X=C  

E)Y=C;X=Y;Y=C

155

Alqoritmdə təkrarlanmaların olması hansı növ alqoritmə aiddir?  A)Budaqlanan  B)Xətti  C)Dövrü   D)Xətti və dövrü   E)Budaqlanan və xətti

156


Aşağıdakılardan hansı bütün alqoritmlərdə istifadə olunur?   A)Dövrü  B)Şərt bloku  

C)Başlanğıc və dövrü   D)İzahat və Şərt bloku   E)Başlanğıc və son

157

Printerin göstəricilərinə aiddir?  A)bit,ppm  B) bit,prm  C) dpi,ppm  D)dpi,rpm  E) bit,rpm

158


Eyni bir düsturla müxtəlif  qiymətlərdə təkrarlanan alqoritm hansıdır? 

 A)Budaqlanan   B)Xətti   C)Dövrü   D)Xətti və dövrü   E)Budaqlanan və xətti

159

100dənə ədəd arasında ən kiçik ədədin tapılması alqoritmi hansı tipə aiddir?  A)Budaqlanan  B)Xətti   C)Dövrü   D)Xətti və dövrü   E)Budaqlanan və mürəkkəb dövrü

160


A+B=? Verilmiş məsələ alqoritmin hansı növünə aiddir?  A)Mürəkkəb dövrü   

B)Budaqlanan   C)Xətti və dövrü   D)Xətti   E)Dövrü

161

ax²+bx+c=0 (a≠0) kvadrat tənliyin həlli alqoritmində şərt neçə dəfə yoxlanılır?  A)1dəfə   B)2dəfə   C)3dəfə  D)4dəfə   E)5dəfə

162


Aşağıdakılardan hansı proqramlaşdırma dillərinə aid edilir?  1.Turbo Pascal   2.MS Word  

3.Visual Basic  4. MS Excell  5.Draywer 

A)1,3,5  B)4,5  C) 1,3  D)2,3,5 E) 2,3,4   163

Alqoritm aşağıdakılardan hansı ilə təsvir olunmur:   

A)Blok sxem ilə    B)Təbii dil ilə  C)Praqram ilə  D)Cədvəl ilə   E)Diaqram ilə

164


Alqoritmin blok sxemlə təsvirində müqayisə hansı füqurla işarə olunur?  

A)Ellips  B)İstiqamətlənmiş ox ilə  C)Paraleloqramla   D) Romb ilə 

165

ASCİİ  kodlaşdırma sistemi nəyi kodlaşdırır?   A)Simvolları   B)Latın həriflərini   C)Rəqəmləri   D) Milli ədəbiyyatın həriflərin   

E)Latın hərifləri və simvollar

166

informasiyanın ən kiçik ölcü vahidi hansıdır? A) bit B) bayt C) meqa bayt D) qiqa bayt E) kilobayt

167


Neçə tip say sistemi vardır?   

A)3   B)2   C)1   D)4   E)5

168

16-lıq say sistemindəki F216-ədədini ikilik say sisteminə çevirin.   A)11111010   B)11110010   C)10110110   D)10010010   E)10001010

169


Hansı kodlaşdırma sistemi vardır?   

A)Analoq,cədvəl,rəqəm kodlaşdırma sistemi B)Simvol,ədəd,məntiqi  kodlaşdırma 

sistemi  C)Cədvəl-rəqəm kodlaşdırma sistemi    D)Cədvəl-simvol  kodlaşdırma sistemi    

E)Cədvəl,məntiqi kodlaşdırma sistemi    

170

16-lıq say sistemində neçə rəqəm var?  A)15  B)16  C)2   D)10   E)11

171


Komputer oyunları hansı proqramlara aid edilir?  

A)Sistem proqramlar  B)Xidməti proqramlar C)Tətbiqi proqramlar   D)Antiviruslar   

E)Viruslar

172


Hansı proqramlaşdırma dili deyil?   

A)Java  B)Fortran  C)Basic  D)Asembler   E)Object

173

Apple komputerlərində hansı əməliyyat sistemindən istifadə edilirdi?  A)Linux   B)Windosws   C)Unix   D)Vista   E)Mac OC

174


Proqram təminatı adlanır:   

A)Hardware   B)Software   C)Brainware   D)Freeware   E)Hotware

175

Komputere yeni qurğu quraşdırıldıqdan sonra ilk növbədə nəyin vəziyyətini yoxlamaq lazımdır?   

A)BİOS   B)RAM   C)DRİVER  D)CPU   E)KEŞ

176

Hansı tətbiqi proqramdır?   A)Utilitlər   B)Proqramlaşdırma sistemləri  C)Nəşriyyat sistemləri   D)Antivirus 

proqramları  E)Əməliyyat sistemləri

177

MS-DOS əməliyyat sistemi neçənci ildə yardılıb?   A)1982   B)1981   C)1960   D)1942   E)1985

178


Aşağıda göstərilənlərdən hansı qrafik proqram hesab edilir?   A)Corel Draw   B)MS 

Word   C)Dilmanc   D)UNİX  E)Norton Comander 

179

Proqramlaşdırma dillərinə aid olan sıranı seçin:   A)Basic/MS-DOS   B)Delphi/Turbo Paskal   C)Windows/Delphi   D)Norton Commander/Fortran   E)C++/Winrar

180


Pascal dili neşənci ildə yaradılıb?   A)1946   B)1952   C)1964    D)1971   E)1891

181


Komputerin işini ən çox ləngidən antivirus:    A)Panda   B)Kasperiski   C)Nod 32   

D)Norton    E)Paskal
182

Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemidir?   1.Windows XP   2.MAC OS   3.Win Zip   

4.Linux   5. MS Office             A) 1,2,3,  B) 1,2,3,4  C)1,2,5  D)1,2,4  E) 2,4,5 

183


Aşağıdakılardan hansı şəbəkə əməliyyat sistemi hesab edilir?    A)Windows  2000   

B)Windows 98   C) Windows NT   D)Windows XP   E)MS-DOS

184

PPT genişlənməsi hansı proqramın genişlənməsidir?   A)Adobe Acrobat   B)Power point   C)Photoshop   D)Corel Draw   E)Quark Xpress

185


Faylın adı neçə hissədən ibarətdir?   A)1   B)2   C)255  D)256   E)8

186


Əməliyyat sistemlərinin təkamülü neçə tarixi mərhələyə bölünür?   A)1      B)3      C)4    

D)7   E)8

187

Start düyməsi olan zolaq necə adlanır?   A)Məsələ paneli   B)Dialoq pəncərəsi   C)İşçi stolu   D)Dil paneli   E)Başlıq menyusu 

188


Windows-da sintez olunmuş musiqi faylı necə göstərilir?   A)VAV   B)MİD   C)AMR   

D)Mp3  E)Mp4 

189

Windows əməliyyat sistemində task bar adlandırılır?   A)İşçi stol   B)Məsələlər paneli   C)Yarlık   D)Başlat menyusu   E)Dil paneli

190


Yarlıq nədir?   A)İşarəsi olduğu obyektə istinad    B)Alt menyu   C)Yalnız proqramlara 

qısa keçid   D)Yalnız qovluqlara qısa keçid   E)Yalnız fayılların saxlandığı yer

191

Windows əməliyyat sistemində dekstop adlandırılır?   A)İşçi stol   B)Məsələlər paneli   C)Yarlıq    D)Başlat menyusu   E)Dil paneli

192


Komputer hansı prosesdə virusa yoluxa bilər?   A)Printerde çap zamanı   B)Fayıllarla iş 

zamanı   C)Disketin formalaşdırılması zamanı   D)Komputer işə salınarkən   E) 

Komputer söndürülərkən

193


Windows mühitində axtarış pəncərəsini açmaq üçün hansı klavişdən istifadə olunur?   

A)F2   B)F5   C)F3   D)F4  E)F1

194

Windows-da pəncərəni bağlamaq üçün klaviaturada hansı düymələr sıxılmalıdır?   A)Alt+Tab   B)Alt+F4   C)Enter   D)Alt+Esc   E)Alt+Spacebar(Boşluq)

195


Antivirus proqramlarna aid edilməyən hansıdır?  A)Keşikçi   B) Revizorlar   

C)İnterpretatorlar  D)Vaksinlər   E)İmmunizatorlar

196

Alqoritmlərin təsvir üsulu deyil:   A) Blok-sxem   B)Qraf şəklində   C)Təbii ildə  D)Cədvəl  E)Məntiqi

197


Aşağıdakılardan hansı internet üçün proqramlaşdırma dilləri sırasına daxildir?   A)C,C++   

B)HTML,PHP   C)Basic,Delphy   D)HTML    E)C,Basic

198

Şəbəkədə istifadə olunan kabellər neçə qrupa bölünür?   A)1     B)2      C)3       D)4     E)5

199


İnternet hansı tip şəbəkələrə aiddir?   A)Qlobal   B)Lokal   C)Regional  D)Korporativ   

E)Treminal200

Aşağıdakılardan hansı məlumat daşıyıcı deyil?   A)Fləş kart   B)DVD   C)CD  D)Audi plata   E)Disket

Yüklə 115,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə