İmge Kitabevi Yayınları: 41 Joseph CampbellYüklə 2,24 Mb.
səhifə1/27
tarix25.11.2017
ölçüsü2,24 Mb.
#12368
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

İmge Kitabevi Yayınları: 41

Joseph CampbellThe Masks of God / Occidental Mythology

© Bu çevirinin tüm haklan saklıdır.

ISBN 975-533-023-2 1. Baskı: Şubat 1992

 2. Baskı: Aralık 1995

Kapak Resmi "Dünya Ağacı"

Kapak Tasannu Fatma Korkut

Dizgi İmge Ajans

Kapak Baskısı Pelin Ofset 418 70 93

İç Baskı ve Cilt Zirve Ofset 229 66 84

İmge Kitabevi

Yayıncılık Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Konur Sok. No: 3 Kızılay 06650 Ankara

Tel: (90 312) 419 4610 - 419 46 11

Faks:(90 312)425 65 32Joseph Campbell

Batı Mitolojisi

Tanrının MaskeleriÇeviren: Kudret Emiroğlu

İMGE


kitabevi

İÇİNDEKİLER

1. KISIM: TANRIÇANIN ÇAĞI

GÎRİŞ: Mitos ve Ritüel: Doğu ve Batı 8

I. BÖLÜM: Yılanın Gelini 13 1. Ana Tanrıça Havva 13

 2. Gorgon'un Kanı .. 20

 3. Ultima Thule ,. 31

 4. Hak Ana 34

II. BÖLÜM: Boğanın Eşi .40

 1. Tanrının Anası 40

 2. îki Kraliçe 42

 3. Minotaur'un Annesi .... 50

 4. Işıkoğullarmm Zaferi 65

H. KISIM: KAHRAMANLAR ÇAĞI

IDL BÖLÜM: Levant'ın Tanrıları ve Kahramanları: 1. Rabbin Kitabı , 84

 2. Mitolojik Çağ 89

 3. îbrahimin Çağı 100

 4. Musa'nın Çağı 109

IV. BÖLÜM: Avrupalı Batı'nın Tanrıları ve Kahramanları

 1. Kuzey-Güney Diyalogu 123

 2. Zeus'un Evlilikleri 128

 3. Gece Denizi Yolculuğu 136

 4. Site... ~ ....152

III. KISIM: BÜYÜK KLASİKLERİN ÇAĞI

V. BÖLÜM: Pers Dönemi: -.....,.' ~ 162 1. Ahlaksal İkicilik 162

 2. Kozmik Düşüş ve Yenilenme 171

 3. Şahlar Şahı ~ 180

 4. Kalan \ 187

 5. Aşk Tanrısı -191

VI. BÖLÜM: Helleruzm:....- 200

 1. Doğu ve Batı'nın Evliliği 200

 2. Uyuşmacı ve Etnik Tektanrıcıhk 204

 3. Gizem Kültü ve Vahiy 213

 4. Ölü Denizi Gözleyenler 227

Vn. BÖLÜM: BÜYÜK ROMA: Î.Ö. 500-Î.S. 500 244

1. Kelt Eyaleti 244

lEtrurya -„ 258


 1. Altın Çağ 262

 2. Yükselen Mesih 279

 3. Hayal Olan Mesih 304

 4. Pavlus'un Görevi.. ..* 315

 5. Roma'nın Düşüşü 321

IV. KISIM BÜYÜK İNANÇLARIN ÇAĞI

GİRİŞ: Avrupa ve Levant'ın Diyalogu , 332

Vffl. BÖLÜM: HAÇ VE HİLAL 336

1. Mecusiler 336

Z Bizans 340


 1. İslam Peygamberi 350

 2. Şeriatın Hırkası 360

 3. Mistik Yolun Hırkası 367

 4. Bozulan Büyü 378

IX. BÖLÜM: DİRİLEN AVRUPA 381

 1. Azizler Adası 381

 2. Tanrıların Huyu - 395

 3. ROMA 409 -

 4. AMOR 421

SONUÇ: Bir Çağ Kapanırken 432

NOTLAR \ 437I. KISIM TANRIÇANIN ÇAĞI

GİRİŞ MİTOS VE RİTÜEL: DOĞU VE BATI

Doğu ve Batının mitos ve ritüelinin eriminde coğrafi bölünme yeri îran yaylasıdır. Doğuya doğru, iki tinsel eyalet Hindistan ve Uzak Doğu; batıya doğru, Avrupa ve Levant

Doğuda, varlığın temelinin, son noktada düşünme, imgelem ve tanımdan aşkın olduğu düşüncesi egemendir. Nitelendirilemez. Do­layısıyla, Tann, İnsan ve Doğa'nın, iyi adil, merhametli veya şefkatli olduğunu tartışmak yetersiz kalmaktadır. Aynı uygunluk -veya uy­gunsuzlukla kötü, adaletsiz, merhametsiz veya kahrec ici olduğu da tartışılabilir. Bu türden bütün insanbiçimli yakıştırmalar, gerçek gizi, kesinlikle ussal yargının ötesinde olan bilmeceyi gizler veya saklar ve gene, bu görüşe göre, bu giz, her varlığın, her birimin ve bütün şey­lerin temelinin kesinlikle son noktasıdır.

Doğu mitolojisinin son amacı, demek ki, kutsallıklara veya onlara ilişkin ritlere bir varlık kurmak değil, bunlar aracılığı ile daha öteye giden bir deneyime teslim olmaktır: Hem içkin hem aşkın, ne olan ne olmayan Varlıklar Varlığı ile özdeşlik. Dualar ve ilahiler, imgeler, tapmaklar, tanrılar, hikmetler, tanımlar ve evren bilimleri, akıl kate­gorilerinin ötesinde deneyim kıyılarına götüren, varıldığında terk edilecek araçlardır; çünkü, Hintli Kena Upanişad'larında söylendiği gibi: "Bilmek bilmemek, bilmemek bilmektir"*1) ve Çinli Tao Te Ching gibi: "Bilenler ölüdür" .^

Bir Veda*3) ve Japon*4* hikmeti: "Sen susun" der, "kendi özün".

Temel bir Budist metni, "Ya sen" diye seslenir, "giden, giden, gi­den öteki kıyıya, öteki kıyıda karaya çıkan: Aydınlanma! Selam!"*"

Batı mitolojik düşünce ve imgeleminin eriminde, öteki yandan, ister Avrupa da ister Levant "ta olsun, varlığın temeli, normalde yara-

8

deneyimini kolaylaştırmak olamaz. Bu görüşe göre, insan, tek başına, içe dönerek, Yaratıcısına doğru biçimde bağlı olabilen veya olmaya­bilen yaratılmış ruhuna dönerek, bu deneyimi yaşıyabilir. Batı mitos ve ritüelinin yüce işlevi, bu nedenle, bir ilişki bağı kurmaktır-Tanndan insana ve insandan Tanrıya. Bu bağlar, üstelik, kurumlarla, ister içeri ister dışarı yönelik olsun, hiçbir doğa incelemesi ile öğre-nilemiyecek kurallarla geliştirilmiştir. Doğaüstü esinlerle, bunlar, her kurumun mitosunun söylediğine göre, Tanrının kendisinden gelmiş­tir ve mitosun ruhuna uygun olarak, onun ruhbanlan tarafından ye­rine getirilirler.Öte yandan, Batılı bazı özel durumlar. Tanrı ve insan gibi birbi­rinin karşısına dikilen, böyle çelişik iki terim karşısında, bireyin bağlılığını ikisine birden tam anlamıyla veremiyeceği gerçeğinden kaynaklanır. Bir yandan, Eyüb'ün kitabında olduğu gibi, kendi insan yargısını, Tanrının görkemi adına dile getirebilir. "îşte, ben değersiz bir şeyim; sana ne yarat vereyim?"^ Veya, öte yandan, Yunanlıların tutumunda olduğu gibi, kendi insan değerlerine dayanabilir ve tan­rılarının niteliklerini bunlara göre değerlendirebilir. Birinci tür bağ­lılığı dindarlık olarak adlandırıyoruz ve bütün Levant geleneklerinde varlığını görüyoruz: Zerd üstlük, Yahudilik, Hıristiyardık ve İslam. Ötekini, geniş anlamı ile, insancıl olarak adlandırıyoruz ve Avrupa' run yerli mitolojilerinde görüyoruz: Yunan, Roma, Keltik ve Germen.

Genelde, Batı mitolojisinin yakın tarihi, bu iki çelişen bağlılığın karşılıklı birbirini etkilemesi olarak tanımlanabilir; özellikle, şiddetli bir tahtarevalli oyununun değişimi gibi, Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya ve yine Doğudan Batıya; İran'ın, İ.Ö. 490 daki Yunanistan'a J karşı ilk ciddi saldırısı ile başlıyarak. iskender'in Levant'ı işgali Le­vanten akışı döndürdü ve onu Roma'nm zaferleri izledi. Gene de, ilk Roma döneminde bile, Levant mitolojilerinin karşı akımı, kendini his­settirmeye başlamıştı. Kartaca savaşları döneminde, I.Ö. 204'te, Frig-yalı Ana Tanrıça kültü, resmi olarak şehirde tanınmıştı. Stoacılık da Levanten-Doğulu etkiler taşıyordu ve Roma'nm gücünün doru­ğunda, Antonines döneminde, iran'ın uyuşmacı Mitra kültü, impara­torluğun ana dini durumuna gelmişti. Avrupa imparatorluğunun düşüşünden sonra, bunu Hıristiyanlık izledi ve Levanten, Bizans, Yeni veya ikinci Roma olarak onun hem adını hem rolüoÛ^is^İeöift-;, Sonra, dünyada Muhammed'in devrimi patladı, İ.S. 622'd^.Meyen bin \ yıl insanlığın son dini olma niteliğini taşıdı. Bir kez tiahapakımQ.

dönmüştü. İran'ın Marathon'da (İ.Ö. 490) durdurulmuş olması gibi, İslam, Poitiers'de (İ.S. 732) durduruldu; o zamandan beri, müezzinin cemaati ibadete çağıran sesi, yıldan yıla, geri itildi, öte yandan Hıristiyan Avrupa'nın kendisinde de, Tek Kilisenin kesin yetkesi, yerli Avrupa ilkeleri, bireyin yargılan ve akıla insan değerlerinin kaçınıl­maz olarak yeniden güç kazanması ile, çözüldü. Reform, Rönesans, Aydınlanma ve şimdi Bilim Çağı, birbirini izleyerek, Avrupa'nın, süregelen, ruhsal yönden dünyayı işgalini tamamladı -öyle ki, artık yeni Levanten yükseliş başlıyor.

Batı kalıtının karmaşa ve canlılığı -her ikisi de onaylanan-çe-lişik iddialarına bağlanabilir. Bir yanda Tanrı Sözü olarak sunulan­ların savunusu, öte yanda akıla birey. Bu tür bir şey, İran'ın, Doğulu doğusunda, eski papazların, bugüne kadar gelen, evren üstüne ve in­sanın burdaki yeri üstüne söylenmiş son söz olarak, durağan fakat matematik bir kişiliksizlikle ebediyetten ezeliyete sonsuz dönen çok uzun zamanların Tunç Çağı kozmolojisinde, ciddi zihinsel bir sorun olmamıştır. Bu görüşe göre, açık bir kargaşa da olsa, her şey, temelde uyumdur; düşünce, imgelem ve tanımı yani bilimsel araştırmayı aşan varlığın, her şeyi kapsayan ve her şeye can veren gizinin bildiri­şidir. Bir elmasın ışığa dönen yüzlerinin, görünüşte değişe fakat gerçekte değişmeyen hali gibi, Doğu üe ilişkisi süren Tunç Çağının evren imgesi, belirlenmiş görevler, roller ve olanaklar dünyasını sür­dürür: Süreç değil hal vardır; ve birey ister insan ister tanrı olsun, yüzler arasında bir pırıltıdır. Yaratıa güç olarak ne istek, ne zihin diye bir kavram hatta anlam yoktur. Batılı bunları sergilediğinde, Doğulu bilge, süresi elbette kısa olacak işbaşındaki şeytanı seyretme duygu­suyla basitçe gözler. Aynı zamanda kendisi, insan, toplum ve evren için gerçek olan varlığın son gizini, sonsuza kadar güvenli bir temelde bulmuştur. Onun bildiği veya en azından bildiğine inandığı her şey, onun ve bizim, eski Tunç Çağından, zekanın bu eski kaynağından aldıklarımız dır.

Iran, Yunan, Roma, Bizans, islam ve daha sonra Avrupa mekik oyununun geçmişinde, daha derin bir düzeyde, Doğu mitolojik dü­şüncesi kadar Batının da temel motiflerinin bir çoğunda, Tunç Çağı­nın mirası vardır. Üstelik, bu mirasın kaynakları, ne hâlâ birçok­larının sandığı gibi Hindistan, ne Çin'dir, Yalan Doğudur. Son arkeo­lojik araştırmaların başlangıcını l.O. 7500"e götürdüğü Levant'far. Bu zamanlarda, Anadolu'nun yüksek, korunmuş vadilerinde, Suriye'de,

10

iran'da ve Kuzey Irak'ta, tarım ve hayvancılık sanatları geliştirilmişti ve bunlar, hem insan varlığında, hem onun gelişme olanaklarında çığır açan değişiklik yarattılar. Daha önce insan koşullara göre değişen avcılık ve toplayıcılıkla yaşarken, artık dünyanın dayanıklı işçisidir. Kendine yeterli köyler ortaya çıkmış, sayılan sürekli arta­rak, doğuya ve batıya yayılarak, iki okyanusa aynı zamanda İ.Ö. 2500 dolaylarında varmıştır. Bu arada, kaynağın gelişmiş bölgesinde, çe­kirdek Yakın Doğuda, Mezopotamya'nın ırmaklar geçen arazisinde, I.Ö. 3500 dolaylarında, ikinci bir çığır açıcı değişiklik yaşanmış, uy­garlığın temel sanatları yaratılmıştır: Yazı, matematik, anıtsal mimari, (göklerin) sistematik bilimsel gözlemi, tapmak inana ve hepsinin üstünde, şahane siyaset sanatı. Bunların öğrenilmesi ve uygulanması, Mısır'a I. Hanedan döneminde Î.Ö. 2850' de, Girit'e ve Indus Vadisine 2500'de, Çine 1500'de ve Meksika ve Peru'ya İ.Ö. 1000-500'lerde geçmiştir,Artık neolitik köyün gelişim ve yayılımının bu aşamasında, bü­tün mjtoloji ve inancın odak kişisi, yaşamın annesi ve besleyicisi ve ölüleri yeniden doğmak üzere kabul eden cömert tanrıça Topraktır. Kültünün en eski döneminde (Levant'ta belki de İ.Ö. 7500-3500 de) böyle bir ana tanrıça, bir çok antropologun varsaydığı gibi, yerel bir verimlilik patroniçesi olarak düşünülmüş olmalıdır. Gene de, ilk yüksek uygarlığın tapınaklarında (Sümer, İ.Ö. 3500-2350) Ana Tanrı­ça'ya tapınma, bundan öteye varmıştı. Çoktan, şimdi de Doğuda olduğu gibi, doğaüstü bir simge olmuştu: Bütün varlıkların doğum ve ölümünün bağlı bulunduğu, uzay, zaman ve maddenin kişileştiril-diği, gövdelerin tözü, yaşam ve düşüncelerinin sureti, ölülerin kabul edicisidir. Biçim ve ada sahip her şey -iyi veya kötü, merhametli veya gazaplı olarak kişileştirilmiş tanrıyı da içererek- onun, rahminde taşıdığı çocuğudur.(*)

Tunç Çağının sonuna doğru ve daha güçlü biçimde Demir Ça­ğının şafağına doğru (Levant'ta I.Ö. 1250) Ana Tanrıça mitoloji ve kozmolojisi, Eski ve Yeni Ahit'te ve Yunan mitoslarında gelenekleri bi­ze kadar gelen ataerkil savaşa kabilelerin ani baskısı ile kökten değiş­ti, yorumlandı ve hatta büyük ölçüde sindirildi. Başkâldıran savaşa dalgalatın iki yaygın coğrafi temeli vardı: Samiler için, dolaşan göçe­beler iken koyun ve keçi besleyip daha sonra deveyi evcilleştirdikleri

(*) 427 ve 428. sayfalardaki 31, 32. şekillerle karşılaştırın.

11

Suriye-Arap çölü; Hellenik-Aryan dal için, sığır sürülerini otlattıkları ve atı evcilleştirdikleri geniş Avrupa düzlükleri ve Güney Rusya.Gelecek bölümlerde, öncelikle, Tanrıçanın ilgisiz görünen hatta bulunmaması gerektiği düşünülen mitoslarda bile bunlarm her yerde hazır ve nazır varlığını dile getireceğiz (Bölüm 1) sonra, onun ege­menlik dönemine bir göz atıp (Bölüm 2) Batı dünyasının yaratıcı in­sanlarının tanrısal imgelerinin bulunduğu tapınaklardaki zengin, süslü vadisine sistematik olarak yöneleceğiz (Bölüm 3-9).

12

I. Bölüm YILANIN GELİNİ1. ANA TANRIÇA HAVVA

İlkel, antik ve Doğu dünyalarının tanrıça mitolojileri ile tanışıklı­ğı _olan bir kimse, Kitabı Mukaddes'in her sayfasmda, eski inançlara karşıt savlan da içerse, onlara eşdeğer öğeleri görmemezlik edemez. Örnek olarak, ağaçta Havva sahnesinde görünüp, onunla konuşan yılanın kendi basma bir ilah olduğunu belirleyen hiç bir şey an­latılmamıştır, oysa Tekvin kitabının düzenlenişinden en az yedi bin yıl önce Levant'ta ona saygı gösterilmiştir. Louvre'da, Lagaş Kralı Gudea (İ.Ö. 2025'ler) adma yeşil sabuntaşmdan oyulmuş bir vazo vardır, son Sümer döneminde tanrıçanın bir tür anlaşüışının bildirimi olarak Ningizzida 'Gerçek Ağacın İlahı' adına ithaf edilmiştir. Birbi­rine dolanmış iki engerek, Yunan bilgi ve yeniden dünyaya gelme tanrısı gizemli Hermes'in yılanlı asası Caduceus biçiminde, bir değ­neğe sarılmış olarak, açılan iki kapının arasında, aslan-kuş olarak bi­linen iki kanatlı ejderha tarafından itilmiş biçimde gösterilmiştir. (Şekil 1)(!)

Yılanın, şaşılası biçimde derisini değiştirme yeteneği ve böyle­likle gençliğini yenilemesi, ona tüm dünyada yeniden dünyaya gelme gizinin ustası niteliğini kazandırmıştır. Yılanın semavi işareti de büyüyen ve solan, görüntüsünü yok eden ve gene büyüyen Aydır. Ay, rahmin yaşam yaratan ritminin ölçü ve ilahıdır, varlıklar onunla aynı zamanda gelirler ve giderler: Doğum ve ölüm gizinin ilahıdır. Bu ikisi, bütün olarak, bir varlığın iki halinin görünümleridir. Ay, gelgitlerin ve geceleri düşüp sığırların otladığı çayırları canlandıran çiyin ilahıdır. Fakat yılan, suların da ilahıdır. Dünyada, ağaç köklerinin arasında yaşar, sık sık kaynaklara, bataklara, su yollarına dalgaların hareketi

13

ile kayarak uğrar veya sarmaşık gibi tırmanır, orada bir ölüm mey-vası gibi asılır. Fallus düşüncesi hemen akla gelir, yutucu olarak da dişlilik organmı düşündürtür. öyle ki, duygulara zimni etki yapan ikili bir imge oluşturur. Aynı şekilde, ateş ve suyun ikili ilişkisi, onun şimşek gibi çakışma, işgören çatal dilinin hızlı ve ani hareketine, öl­dürücü zehrinin yakıcılığına bağlanır. Kuyruğunu ısırışı göz önüne getirildiğinde, mitolojik uroboros gibi, bütün eski kozmogolojilerdeki daire şeklinde yüzen bir ada olan dünyayı -altından olduğu kadar içine de yayılan ve- çevreleyen sulan düşündürtür.

Şekil 1. Yılan Tanrı

Şekil 2, son Sasani döneminin (İ.S. 226-641) boyalı Elami kase­sinde, gene Dünya Ağacının gövdesine sarılan eski koruyucuyu gös­termektedir. Burada, duruşun tehlikeli, uyana görünüşü ortadadır. Fakat, Bahçedeki yılan gibi, Ningizzida da nimetlerle dolu tapmağına gerekli saygı ile yaklaşana lütufkar davranır.^ 3. Şekil ilahı, eski bir Akad mühüründe (İ.Ö. 2350-2150'ler) insan biçiminde, arkasında Ca-duceus amblemi, önünde ateş sunağı ile göstermektedir. Taçlanmış bir kutsallığın huzurunda bir sofu olarak mühürün sahibi, arka­sındaki başmdan yılan sarkan, elinde gerdel taşıyan, Gudea'nın ka­bındaki aslan-kuş kapıcılara tekabül eden, taçlı tanrının hizmetçisi ta­rafından izlenmektedir. Ay; kabul edilen kişinin artık içmek duru­munda olduğu yaşam sularının kaynağı, tanrının elindeki kabın üs­tünde asdıdır/3) Mm W*:,%

14

Burada, bütün eski mitolojilerin ortak motifinin, tanrı yılanın, ölümsüzlük kabının ve ayın bağıntısı, yeni tanrının eşit olan alçak ve yüksek suretlerdeki çokcul görünümü, açıktır. Çünkü, kapıdaki istek­lileri kabul veya reddeden kapıcılar, tanrısal gücün kendisinin, indir­genmiş açıklamasıdırlar. O, huzura yaklaşan bir kimse tarafından suretin yaşanan ilk deneyimidir. Başka deyişle tanrının, deneyen su­retidir. Dahası, tanrı -ve onun deneyen sureti de bir veya fazla suret­te bir arada görünebilir, insanbiçimli, insan-hayvanbiçimli, bitkisel, se­mavi veya öğesel. Bu örnekte, insan, yuan, ağaç, ay ve yaşam suyu, hepsi çok biçimli bir özün, her birinde ve hepsinde simgeleşen suretle­ri olarak anlaşılmalıdır.

Şekil 2. Dünya Ağacı

Üç tane daha mühür dizisi, bu simgelerle Kitabı Mukaddes'in ilişkisini göstermeye yetecektir. îlki, 4. şekildeki*4* seçkin Suriye-Hitit örneği, Mezopotamyaİı kahraman Gılgamış'ı, Gudeanın kabındaki aslan-kuşlar gibi, tapınağın koruyucusu olarak hizmet ederken, çifte görünümde göstermektedir. Fakat bu tapınağın içinde bulduğumuz, ne insan, ne hayvan, ne bitki biçiminde değildir, yılan kıvrımlarından oluşmuş bir sütundur; tepesinde güneş simgesi vardır. Böyle bir ku-

15Şekil 3. Tahttaki Yılan Tanrı

tup veya tünek, her şeyin çevresinde döndüğü eksen noktasının (axis mundi) simgesidir. Ve dünyanın merkezindeki, 'Hareketsiz Nokta' daki Budist Aydınlanma Ağacı'na eşdeğerdir.^' Güneş simgesinin çevresinde, sütunun tepesinde, dört küçük daire görülür. Bunlar dün­yanın dört bucağına akan dört ırmağı simgeler.(6) (Tekvin kitabı 2:10-14 ile karşılaştırın) Soldan yaklaşan, bir aslan-kuşun (veya Kitabı Mukaddeste bu tür görüntülerin adlandınldığı gibi bir çocuk-melek) kılavuzluk ettiği kimse, mühürün sahibidir. Aslan-kuş sol elinde bir gerdel ve sağında yukarıda tuttuğu bir dal taşımaktadır. Gizemli ye-niden-doğumun anası rolündeki bir tanrıça onları izlemektedir. Aşa-

Şckil 4. Axis Mundi

gıda, bu yapıtta Caduseus'a eşdeğer olan labirent-meneviş vardır. Yani gene, her zamanki mitsel simgeleri, yaşam bahçesinin, her yere rahmet saçan, biri veya ötekinin, ölümlü bireyi kendi ölümsüzlüğüne ulaştırdığı yılanı, ağacı, dünya eksenini, ölümsüz güneşi ve ebedi su­lan tanıyabiliyoruz.

Mitsel bahçenin verimliliğinin gösterildiği öteki mühürde, 5. şe­kil, bütün kişiler dişidir. Ağacı tutan ikili görüntü, klasik karşılıkları­nın Demer ve Persephone^ olduğu, yeraltı dünyasının kutsal Gula-Baüsu olarak tanımlanmıştır. Ay, 3. şekilde kabın üstünde olduğu

16

gibi, doğrudan sunulan meyvamn üstündedir. Ve, çoktan sağ eliyle meyva dalını tutmuş olan nimetlerin alıcısı, ölümlü bir kadındır.Böylece, çekirdek Yakın Doğunun ilk mitos düzeninde, Kitabı Mukaddes'in daha sonraki kesin ataerkil düzeninin tersine, kutsal­lığın erkek olduğu kadar dişi biçimlerle de temsil edilebildiğini, ni­teleyen biçimin kendisinin, sonuçta nitelenmemiş özün bir maskesi o-larak, her ad ve biçimin ötesinde olduğunu kavnyoruz.Şekil 5. Ölümsüzlük Bahçesi

Bu mühürlerde kutsal gazap veya tehlikeli işaretine de rastlan­maz. Bahçe ile ilişkilendirilen hiç bir suç teması yoktur. Yaşam bilgi­sinin nimeti, koparılmak, alınmak üzere orada, dünya tapınağın-dadır. Elde etmek için uygun bir arzu ve hazırlıkla yaklaşan erkek, kadm ve ölümlüye istekle teslim edilmektedir.

Şekil 6. Ağacın Tanrıçası

6. şekildeki eski Sümer mühürü<8) o zaman, bazı bilimadam-larının sandığı gibi, Adem ve Havva'nın günahlarının, kaybolmuş bir<9> Sümer yorumu olamaz. Onun anlayışı, İdil'in çok daha öncesine, mitsel hurma ağacının iki arzulanan meyvasının koparılıp alınabi­leceği Tunç Çağı'run masum bahçe görüşüne aittir. Bu meyvalar, ay-

17

dınlanmanm ve ölümsüzlüğün meyvalandır. Soldaki, yılanın önün­deki dişi şekil, daha önce belirttiğimiz gibi Demeter ve Persephone' un eşdeğeri, anlaşıldığı gibi tanrıça Gula-Bau'dur. Sağdaki erkek ise, boynuzlu ay biçimli tacından bildiğimiz gibi, ölümlü değil, bir tanrı­dır. Soldakinin oğul-kocası, insan biçimine girmiş ölümüsüz ve dirilen Sümer tanrısının eski biçimi Dumuzi, 'Cehenmemin Oğlu, Yaşam Ağacının Tannsı'dır.Uygun bir karşılaştırma 7. şekildeki Greko-Romen rölyefi olabi-lir.10) Elevsis ayinlerinin tanrıçası Demeter, kutsal çocuğu Ploutos veya Plutus'la(*) birlikte görülmektedir. Hesiod, Plutus için:

kime rastlar, kimin eline düşerse, zengin eder onu, berekete boğara

diye yazmıştır.

Plutus, bir anlamda, dünya zenginliğinin kişileştirilmesidir. Da­ha geniş anlamı ile ayinler tanrısı Dionysus'un eşdeğeridir. îlkel Mi­toloji'de ve Doğu Mitolojisi'nde, Büyük Evren Tarmçası'ıun yoldaşlan ve oğullan olan bu tür bir dizi tanrıyı araştırdım. Ölümde (veya, baş­ka bir imgeye göre evlilikte) tann, ayın görüntüsünü ve yılanın derisi­ni değiştirmesi gibi, onun kucağına dönerek yeniden doğar. Aynı şekilde (Elevsis ayinlerindeki gibi) bu tür simgelerle ilişkili kabul edil-Şekü 7. Demeter

(*) Adların özümlenmesi nedeniyle sık sık onunla birlikte tanımlansa da, öteki dünyanın tanrısı Plouton veya Pluto ile aynı değildir.

18

me ritlerinde, başvurucu, ayinlerin tanrıçasının tefekkürüne döndü­ğünde, ölümlü çerçevesinden göreli olarak bağımsızlaşır (simgesel o-larak ölür) ve Varlıklar Varlığı (yılan baba) olarak bir kez doğmuş o-lan özde, yalnız acı ve ölümün bulunduğu dünyadan, ebedi vecdi bul­duğu yere geçer.Buda efsanesi ile karşılaştıralım. Aydınlanma Ağacının altına. Hareketsiz Noktaya yerleştiğinde, *Yaşam Arzusu ve (Mum Korkusu' Dünya Hayalinin Yaratıcısı Kama-Mara onu verinden etmek için teh­ditle yaklaştı. Fakat dünyaya sağ elinin parmaklan ile değdi ve efsan­enin dediği gibi, 'Güçlü Toprak Ana, yüz, bin, yüzbin çığlıkla "seni tanık tutuyorum!" diye bağırdı ve kötü ruh kaçtı'.*12* Kutsanmış Olan, o gece aydınlanmaya kavuştu, ve yedi kez yedi gün vecd içinde kaldı. O sırada korkunç bir fırtına koptu. 'Muchalinda adlı kudretli yılan kral, dünyanın alandaki yerinden çıkıp, Kutsanmış Olanı yedi kez sardı, koca başlığım başından alıp, ne soğuk, ne sıcak, ne sivrisinekle­ri ve sinekleri, rüzgârı, günışığını, ne de sürünen yaratıkları Kut­sanmış Olana yaklaştırma, dedi. Sonunda, yedi gün akıp gittiğinde ve Muchalinda fırtınanın geçtiğine, bulutların dağıldığına emin oldu­ğunda, Kutsanmış Olandan çözüldü, insan biçimine girdi ve ellerini ahunda birleştirerek Kutsanmış Olanın önünde eğildi.'*13*

Buda bilgi ve efsanesinde, ölümden kurtuluş düşüncesi, eski mit­sel simgelerin anlayışım bozmadan, yeni, psikolojik bir yorum ka­zanmıştır. Eski motifler daha gelişmiş biçimler kazanmış, onlara, kendi yaşamında anlam kazandıran gerçek tarihsel kişilerle taze bir ilişki kurmuştur. Gene de uzlaşmanın anlamı, araştıran kahraman ile, kendi gibi, varlığın gizinin değişime uğramış biçimleri olan ya­şayan dünyanın güçleri arasında kalmıştır. Böylece Buda efsane­sinde, eski Yakın Doğu mühürlerinde olduğu gibi, tannça ve eşi yıla­nın, değerli oğullanna, doğuin, hastalık, yaşlılık ve ölüme esirlikten kurtulma arayışında destek olmaları, evrensel ağaçtaki özlü anlaşma atmosferi bulunmaktadır.

Aden Bahçesinde, öte yandan, başka bir anlayış egemendir. Çünkü Tanrı (yazık İbrani adı Yehova'dır) Adem'in, kötülük ve iyilik bilgisi ağacının meyvasından yediğini öğrendiğinde, yılanı lanetle-miştir, meleklerine, 'İşte, adam iyiyi ve kötüyü bilmekte bizden biri gibi oldu; ve şimdi elini uzatmasın ve hayat ağacından almasın, ve ye­mesin ve ebediyen yaşamasın' demiştir. Böylece Yehova, 'onu Aden Bahçesinden, kendisinin içinden alındığı toprağı işlemek için çıkardı.

19

Ve adamı kovdu; ve hayat ağacının yolunu korumak için, Aden Bahçesinin şarkına Kerubileri (yani aslan-kuşları) ve her tarafa dönen kılıcın alevini koydu. '(14)Bu zıtlıktan ve ileride anlatılacak sayısız mitsel sahneden çıkan ilk nokta, İ.Ö. ilk binde, Demir Çağı îbranilerinin ataerkil anlayış­larının, ele geçirdikleri ülkelerin daha önceki Neolitik ye Tunç Çağı uygarlıklarının mitolojilerinden uyarlandığı, zamanla bunların kendi kaynaklarının tam tersi bir görüşle değiştirilerek ortaya çıktığıdır. İkinci nokta, birinciyle bağıntılı olarak, Kitabı Mukaddes'te bulunan bir çok temel motifte, atarekil yorumun belagatının etkisi ne olursa ol­sun başaramadığı karışık bir kalıtın varlığıdır. Sözel bildirimin bey­ne verdiğinin tam tersini yüreğe veren görsel bildirimi bunlar yaşatır. Aynı ürkek uyumsuzluk Yahudilik kadar Eski Ahit'in kalıtını pay­laşan Hristiyaıüık ve Müslümanlıkta da vardır.

Fakat, Kitabı Mukaddes, Batıda, bu tür öğreti kalıtının tek kay­nağı değildir. Yunan kalıtının anlamı da benzer biçimde alt üst edil­miştir.Yüklə 2,24 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə