Ion pachia tatomirescu I dum


ADFR, I, II = Antologie dialectalo-folcloric@ a Rom$nieiYüklə 2,21 Mb.
səhifə23/26
tarix06.05.2018
ölçüsü2,21 Mb.
#41670
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

ADFR, I, II = Antologie dialectalo-folcloric@ a Rom$niei, vol. I, II (edi]ie critic@ }i prefa]@ de Constantin Otob$cu), Bucure}ti, Editura Minerva, 1983.

 • AethC = Aethicus, Cosmografia, lucrare editat@ sub titlul Die Kosmographie des Aethicus (Herausgegeben von Otto Prinz), ^n colec]ia «Monumenta Germaniae Historica», München, 1993.

 • AhCor = Khurshid Ahmad, Muhammad Manazir Ahsan, Coranul – ^nv@]@turi fundamentale, Timi}oara, Editura Islam, 1999.

 • AligD = Dante Alighieri, Divina comedie (^n rom$ne}te de Eta Boeriu; note }i comentarii de Alexandru Du]u }i Titus P$rvulescu; controlul }tiin]ific al notelor }i comentariilor: prof. dr. Alexandru Balaci, membru corespondent al Academiei R. S. R.), Bucure}ti, Editura pentru Literatur@ Universal@, 1965.

 • Ant, I III = Poezia rom$n@ clasic@ de la Dosoftei la Octavian Goga, antologie de Al. Piru }i Ioan {erb, vol. I – III, Bucure}ti, Editura Minerva, 1970.

 • AOC = Grigore Alexandrescu, Opere complete poezii }i proz@ (edi]ie ^ngrijit@ de G. Baiculescu), Bucure}ti, Editura Cugetarea – Georgescu Delafras, 1940.

 • ArV, I, II = Tudor Arghezi, Versuri, I, II (pagini: 586 + 664; prefa]@: Blid }i cugetare de Ion Caraion; edi]ie }i postfa]@ de G. Pienescu), Bucure}ti, Editura Cartea Rom$neasc@, 1980.

 • AT = Ioan Anastasia, Trestia g$nditoare, T$rgu Mure}, Editura Ambasador – colec]ia Haiku –, 1999.

 • B = Biblia adec@ Dumnezeiasca Scriptur@ a Vechiului }i Noului Testament – «tip@rit@ ^nt$ia oar@ la 1688 ^n timpul lui {erban Vod@ Cantacuzino, domnul [@rii Rom$ne}ti, retip@rit@ dup@ 300 de ani ^n facsimil }i transcriere, cu aprobarea Sf$ntului Sinod, aceast@ edi]ie v@z$nd acum, din nou lumina tiparului, cu binecuv$ntarea Prea Fericitului P@rinte Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom$ne», Bucure}ti, Editura Institului Biblic }i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom$ne, 1997.

 • BasSL = Basmul cu Soarele }i Luna (din basmele timpului }i spa]iului – antologie, prefa]@ }i bibliografie de Iulian Chivu), Bucure}ti, Editura Minerva, 1988.

 • BDTO = Ion Bria, Dic]ionar de Teologie Ortodox@, Bucure}ti, Editura Institului Biblic }i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom$ne, 1994.

 • BFls = Maliu Bogoe, Flori }i spini, Bucure}ti, Editura P. A. S., 1939.

 • Bibl = Biblia sau Sf$nta Scriptur@, Bucure}ti, Editura Institutului Biblic }i de Misiune Ortodox@, 1968.

 • BJS = Ion Barbu, Joc secund (edi]ie bibliofil@ ^ngrijit@ de R. Vulpescu), Bucure}ti, Editura Cartea Rom$neasc@, 1986.

 • BL] = Maliu Bogoe, La ]int@, Timi}oara, Editura Facla, 1979.

 • BPoe = Ion Barbu, Poezii (edi]ie ^ngrijit@ de Romulus Vulpescu), Bucure}ti, Editura Albatros, 1970.

 • BTc = Lucian Blaga, Trilogia culturii, Bucure}ti, Editura pentru Literatur@ Universal@, 1969.

 • BVoc = Grigore Br$ncu}, Vocabularul autohton al limbii rom$ne, Bucure}ti, Editura {tiin]ific@ }i Enciclopedic@, 1983.

 • CAlc = {erban Cioculescu, Aspecte lirice contemporane, Bucure}ti, Editura Casa {coalelor, 1942.

 • CDCD = Sf$ntul Ioan Cassian, A dou@zeci }i patra convorbire duhovniceasc@ (traducere / adaptare din limba latin@ de prof. univ. dr. Decebal Bucurescu; postfa]@: Zalmoxianism }i Cre}tinism ^n Dacorom$nia, Patria sf$ntului Ioan Cassian de Ion Pachia Tatomirescu), Timi}oara, Editura Aethicus, 1999.

 • CDobMD = Gheorghe Constantinescu-Dobridor, Mic dic]ionar de terminologie lingvistic@, Bucure}ti, Editura Albatros, 1980.

 • CDR-18 = Caietele Dacorom$niei (periodic de cultur@ / civiliza]ie pelasgo-thraco-dacic@, sau valahic@ / dacorom$neasc@ – Timi}oara), anul VI, nr. 18 / 23 decembrie 2000 – 21 martie 2001, pp. 10 – 16.

 • CEB = George C@linescu, Estetica basmului, Bucure}ti, Editura pentru Literatur@, 1965.

 • CILRc = G. C@linescu, Istoria literaturii rom$ne compendiu, Bucure}ti, Editura pentru Literatur@, 1968.

 • CILR = George C@linescu, Istoria literaturii rom$ne de la origini p$n@ ^n prezent (edi]ia a II-a, rev@zut@ }i ad@ugit@ – ^ngrijit@ }i cu prefa]@ de Al. Piru), Bucure}ti, Editura Minerva, 1982.

 • CLC = Th. Capidan, Limb@ }i cultur@, Bucure}ti, Funda]ia pentru Literatur@ }i Art@, 1943.

 • CLrex = Ov. S. Crohm@lniceanu, Literatura rom$n@ }i expresionismul, Bucure}ti, Editura Eminescu, 1971.

 • CMS = Albert Camus, Mitul lui Sisif (traducere, prefa]@ }i note de Irina Mavrodin), Bucure}ti, Editura Pentru Literatur@ Universal@, 1969.

 • CPatr = Ioan G. Coman, Patrologie, Bucure}ti, Editura Institutului Biblic }i de Misiune Ortodox@, 1956.

 • CPes = G. C@linescu, Principii de estetic@, Bucure}ti, Funda]ia pentru Literatur@ }i Art@ Regele Carol II, 1939.

 • CroP = Benedetto Croce, Poezia – introducere în critica }i istoria poeziei }i a literaturii (traducere }i prefa]@ de {erban Stati), Bucure}ti, Editura Univers, 1972.

 • CrohL, I, II, III = Ov. S. Crohm@lniceanu, Literatura rom$n@ ^ntre cele dou@ r@zboaie mondiale, vol. I – III, Bucure}ti, Editura Minerva, 1972 (I), 1974 (II), 1975 (III).

 • CS = Ion Hora]iu Cri}an, Spiritualitatea Geto-Dacilor, Bucure}ti, Editura Albatros, 1986.

 • CSb = Ioan G. Coman, Scriitori biserice}ti din epoca str@rom$n@, Bucure}ti, Editura Institutului Biblic }i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Rom$ne, 1979.

 • CSfel = {erban Codrin, O s@rb@toare a felinarelor stinse, Slobozia, Editura Startipp, 1997.

 • DAstr = D. Andreescu, Gh. Diaconescu, E. {erb@nescu, Dic]ionar de astronautic@, Bucure}ti, Editura Albatros, 1983.

 • DCech = Anton Dumitriu, Culturi eleate }i culturi heracleitice, Bucure}ti, Editura Cartea Rom$neasc@, 1987.

 • DClip = {tefan Doncea, Clipe, Bucure}ti, Editura Haiku, 1996.

 • DDiss = Jacques Derrida, La Dissemination, Paris, Edition du Seuil, 1972.

 • DEnc, I, II = Dic]ionar Enciclopedic, vol. I (A – C), Bucure}ti, Editura Enciclopedic@, 1993; vol. II (D – G), 1996.

 • DER, I IV = Dic]ionar enciclopedic rom$n, vol. I (A – C), Bucure}ti, Editura Politic@, 1962; vol. II (D – J), 1964; vol. III (K – P), 1965; vol. IV (Q – Z), 1966.

 • DILM = Mihai Dr@g@nescu, Inelul lumii materiale, Bucure}ti, Editura {tiin]ific@ }i Enciclopedic@, 1989.

 • DIm = Mihai Dr@g@nescu, Informa]ia materiei, Bucure}ti, Editura Academiei Rom$ne, 1990.

 • DLt = Mihai Bogdan Dasc@lu, Lovitura de teatru, Timi}oara, Ed. Mirton, 2000.

 • DMD = Gheorghe Constantinescu-Dobridor, Mic dic]ionar de terminologie lingvistic@ (Prefa]@ de prof. dr. doc. Dimitrie Macrea, membru corespondent al Academiei Rom$ne), Bucure}ti, Editura Albatros, 1980.

 • DN = Florin Marcu, Constant Maneca, Dic]ionar de neologisme, edi]ia a III-a, Bucure}ti, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom$nia, 1978.

 • DTL = M. Anghelescu, M. Apolzan, N. Balot@, Zoe Dumitrescu-Bu}ulenga, Gh. Ceau}escu, M. Du]@, R. H^ncu, A. Mitescu, G. Muntean, M. Novicov, Dinu Pillat, Al. S@ndulescu, Roxana Sorescu, Marian Vasile, Ileana Verzea, Mihai Vornicu, Dic]ionar de termeni literari (coordonator: Al. S@ndulescu), Bucure}ti, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom$nia, 1976.

 • DVDac = Vladimir Dumitrescu, Alexandru Vulpe, Dacia ^nainte de Dromihete, Bucure}ti, Editura {tiin]ific@ }i Enciclopedic@, 1988.

 • DumV = Geo Dumitrescu, Versuri (cu o Prefa]@ de Lucian Raicu }i cu Elemente bio-bibliografice de G. D.), Bucure}ti, Editura Minerva (colec]ia «Biblioteca pentru To]i»), 1981.

 • DzegT = Vangheli Dzega, Toar@ di zboar@ (versuri), Freiburg / Germania, Editura Zborlu a Nostru, 1997.

 • ECDrel = Mircea Eliade, Ioan P. Culianu, Dic]ionar al religiilor (trad. de Cezar Baltag), Bucure}ti, Editura Humanitas, 1993.

 • EDZG = Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han (studii comparative despre religiile }i folclorul Daciei }i Europei Orientale), Bucure}ti, Editura {tiin]ific@ }i Enciclopedic@, 1980.

 • EICIR, I III = Mircea Eliade, Istoria credin]elor }i ideilor religioase, vol. I - III (trad. de Cezar Baltag), Bucure}ti, Editura {iin]ific@ }i Enciclopedic@, 1986.

 • EpGhil = Epopeea lui Ghilgame} (traducere în valah@ / dacorom$n@ de Virginia {erb@nescu }i de Al. Dima), Bucure}ti, Editura pentru Literatur@ Universal@, 1966.

 • EPo, I, II = Mihai Eminescu, Poezii, vol. I, II (edi]ie ^ngrijit@ de Felicia Giurgiu), Timi}oara, Editura Helicon (consilier: Ioan I. Iancu), 1996.

 • ESon = M. Eminescu, Sonete (edi]ie critic@ ^ngrijit@ de Petru Cre]ia), Gala]i, Editura Porto-Franco, 1991.

 • FMtcg = Adrian Fochi, Miori]a tipologie, circula]ie, genez@, texte (cu un studiu introductiv de Pavel Apostol), Bucure}ti, Editura Academiei R. P. Rom$ne, 1964.

 • GCiv = Marija Gimbutas, Civiliza]ie }i cultur@ (traducere de Sorin Paliga; prefa]@ }i note de Radu Florescu), Bucure}ti, Editura Meridiane, 1989.

 • GyB = Radu Gyr, Balade, Bucure}ti, Editura Gorjan, 1943.

 • HAr, I, II = Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Despre art@ }i poezie, I, II, Bucure}ti, Editura Minerva, 1979.

 • HDic = Ion Hangiu, Dic]ionar al presei literare rom$ne}ti (1790 – 1982), Bucure}ti, Editura {tiin]ific@ }i Enciclopedic@, 1987.

 • HIst, I, II = Herodot, Istorii, I / II (traducere de Adelina Piatkowski }i Felicia Van]-{tef), Bucure}ti, Editura {tiin]ific@, 196l / 1964.

 • HP = Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, Bucure}ti, Editura Academiei Rom$ne, 1963.

 • IANConv = Gheorghe Iorga, Autor-narator, ^n revista «Convorbiri didactice» (Bac@u), anul XI, nr. 33, 2000, p. 62.

 • JakL = Roman Jakobson, Lingvistic@ }i poetic@. Aprecieri retrospective }i considera]ii de perspectiv@ (traducere de M. Nasta), ^n «Probleme de lingvistic@», Bucure}ti, Editura {tiin]ific@, 1964.

 • KD = Victor Kernbach, Dic]ionar de mitologie general@, Bucure}ti, Editura Albatros, 1983.

 • LL = Stéphane Lupasco, Logica dinamic@ a contradictoriului, Bucure}ti, Editura Politic@, 1982.

 • LScr, 6 = Eugen Lovinescu, Scrieri, vol. 6 («Istoria literaturii rom$ne contemporane 1900 – 1937», edi]ie de Eugen Simion), Bucure}ti, Editura Minerva, 1975.

 • Ltan = Luna ^n ]@nd@ri (poe]i rom$ni / 10 ani de haiku – antologie aniversar@ de Florin Vasiliu }i Mioara Gheorghe), Bucure}ti, Editura Haiku, 2000.

 • MarP = Aurel Martin, Poe]i contemporani, Bucure}ti, Editura pentru Literatur@, 1967.

 • MavP = Irina Mavrodin, Poietic@ }i poetic@, Bucure}ti, Editura Univers, 1982.

 • MCr, II, = Titu Maiorescu, Critice, vol. I – II, Bucure}ti, Editura Minerva, 1973.

 • MDil = Adrian Marino, Dic]ionar de idei literare, I (A – G), Bucure}ti, Editura Eminescu, 1973.

 • MDlrv = G. Mih@il@, Dic]ionar al limbii rom$ne vechi (sf$r}itul sec. X – ^nceputul sec. XVI), Bucure}ti, Editura Enciclopedic@ Rom$n@, 1974.

 • MIsl = Seyyid Ebul A'la el-Meududi, Introducere ^n Islam, Ed. Asocia]ia Studen]ilor Musulmani din Rom$nia / Tipografia Vaneessa, Timi}oara, 1995.

 • MPar = Solomon Marcus, Paradoxul, Bucure}ti, Editura Albatros, 1984.

 • MPR = Proverbe rom$ne}ti – antologie de George Muntean, Bucure}ti, Editura Minerva, 1984.

 • MRst = M@rul din Rai cu stelele Cr@ciunului Dacorom$nesc (colinde culese de prof. Ion Pachia Tatomirescu, din localit@]i de pe v@ile Amaradiei, Gilortului, Jiului, Motrului, Mure}ului }i Oltului, ^ntre anii 1966 }i 1986), Timi}oara, Editura Aethicus, 1998.

 • MStTr = Vanghea Mihanji-Sterghiu, Tradzeri (proz@ shi puizii pi grailu di Shtip), Fayetteville / Statele Unite ale Americii, Editura Cartea Arom$n@ – Syracuse, 1992.

 • MTNG = C. Michael-Titus, Noua genera]ie ?, ^n Romanian Convergences / Convergen]e Rom$ne}ti (Londra), nr. 5, mai 1985, p. 40.

 • MTTr = C. Michael-Titus, Verbul de m@rg@rint (recenzie) – Treizeci }i trei mari critici literari despre paradoxismul lui Ion Pachia Tatomirescu, ^n volumul Bomba cu neuroni de I. P. Tatomirescu, Timi}oara, Ed. Aethicus, 1997, pp. 161 – 163.

 • NC = Constantin Noica, ^n Cuv$nt ^mpreun@ despre rostirea rom$neasc@, Bucure}ti, Editura Eminescu, 1987.

 • NegEx = Eugen Negrici, Expresivitatea involuntar@, I, Bucure}ti, Editura Cartea Rom$neasc@, 1977.

 • NegF = Eugen Negrici, Figura spiritului creator, Bucure}ti, Editura Cartea Rom$neasc@, 1978.

 • ParS, I, II = Miron Radu Paraschivescu, Scrieri, I (Primele, C$ntice ]ig@ne}ti, Declara]ia patetic@, Laude }i alte poeme, Versul liber), II (Tristele, T@lm@ciri), Bucure}ti, Editura pentru Literatur@, 1969.

 • PB = Platon, Banchetul, Timi}oara, Editura de Vest, 1992.

 • PClas = Constantin M. Popa, Clasici }i contemporani, Craiova, Editura Scrisul Rom$nesc, 1987.

 • PCon = Ioana Em. Petrescu, Configura]ii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981.

 • PEx = Amelia Pavel, Expresionismul }i premisele sale, Bucure}ti, Ed. Meridiane, 1978.

 • PLN = Probleme ale literaturii noi din R. P. R (antologie de „studii“ semnate de M. Beniuc, O. S. Crohm@lniceanu, S. F@rc@}an, M. Gafi]a, P. Georgescu, N. Ignat, S. Iosifescu, D. Micu, S. Mladoveanu, M. Novicov, Tr. {elmaru, I. Vitner), Bucure}ti, Editura de Stat pentru Literatur@ }i Art@, 1952.

 • PO, I = Platon, Opere (edi]ie ^ngrijit@ de Petru Cre]ia }i Constantin Noica), I, Bucure}ti, Editura {tiin]ific@, 1974.

 • Poezia, I = M. Anghelescu, M. Apolzan, N. Balot@, M. Bucur, B. Cioculescu, M. Du]@, R. Florea, D. Gr@soiu, S. Ilin, E. Manu, N. Mecu, A. Mitescu, G. Muntean, M. Novicov, C. Popescu, D. Popescu, R. Sorescu, C. {tef@nescu, M. Vasile, I. Verzea, M. Vornicu, Literatura rom$n@ contemporan@ I Poezia (coordonator: Marin Bucur), Bucure}ti, Editura Academiei Republicii Socialiste Rom$nia, 1980.

 • POist = {tefan N. Popa, O istorie a literaturii rom$ne din Voivodina, Panciova-Serbia / Iugoslavia, Editura Libertatea, 1997.

 • POms = Adrian Popescu, O mil@ s@lbatic@, (cu postfa]a «Extaz, bl$nde]e }i teroare» de Mircea Iorgulescu), Bucure}ti, Editura Cartea Rom$neasc@, 1983.

 • PPg = Ion Pop, Poezia unei genera]ii, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1973.

 • Prep = Mihai Prepeli]@, 101 poeme haiku, Bucure}ti, Editura Haiku, 1994.

 • RAnth, I = Anthologie des poètes français contemporains, I, Paris, 1906.

 • RadSt = Ilie Rad, Stilistic@ }i mass-media, Cluj-Napoca, Editura Excelsior, 1999.

 • REl = I. I. Russu, Elemente traco-getice ^n Imperiul Roman }i ^n Byzantium, Bucure}ti, Editura Academiei R. S. Rom$nia, 1976.

 • REtn = I. I. Russu, Etnogeneza Rom$nilor fondul autohton traco-dacic }i componenta latino-romanic@, Bucure}ti, Editura {tiin]ific@ }i Enciclopedic@, 1981.

 • = Rimbaud, Œuvres / Произведения, Moscova, Editura Raduga, 1988.

 • RotIst, IV = Ion Rotaru, O istorie a literaturii rom$ne, vol. IV («epoca dintre cele dou@ r@zboaie»), Gala]i, Ed. Porto-Franco, 1997.

 • SArg = Nichita St@nescu, Argotice c$ntece la drumul mare (poezii – edi]ie alc@tuit@ / ^ngrijit@ }i prefa]at@ de Doina Ciurea), Bucure}ti, Editura Rom$nul, 1992, 160 pagini.

 • SarwI = Ghulam Sarwar, Islam credin]@ }i ^nv@]@turi, edi]ia a doua, Timi}oara, Editura / Tipografia Vanessa, 1994.

 • ScIst, I – IV = Mircea Scarlat, Istoria poeziei rom$ne}ti, I – IV, Bucure}ti, Editura Minerva, 1982 (vol I), 1984 (II), 1988 (III), 1990 (IV).

 • SCJT = O. Simu, Civiliza]ia japonez@ tradi]ional@, Bucure}ti, Editura {tiin]ific@ }i Enciclopedic@, 1984.

 • SGC = Constantin Schifirne], Genera]ie }i cultur@, Bucure}ti, Editura Albatros, 1985.

 • SFiz = Nichita St@nescu, Fiziologia poeziei (^nsemn@ri, eseuri, poeme, pagini de jurnal etc. – edi]ie ^ngrijit@ de Al. Condeescu), Bucure}ti, Editura Eminescu, 1990, 640 pagini.

 • SOrd, I, II = Nichita St@nescu, Ordinea cuvintelor (versuri dintre anii 1957 }i 1983; prefa]@, cronologie }i edi]ie ^ngrijit@ de Al. Condeescu), vol. I, II, Bucure}ti, Editura Cartea Rom$neasc@, 1985.

 • SPcl, IV = Vl. Streinu, Pagini de critic@ literar@, vol. IV, Bucure}ti, Editura Minerva, 1976.

 • SpPoe = Eugeniu Speran]ia, Ini]iere ^n poetic@, edi]ia a II-a, Bucure}ti, Editura Albatros, 1972.

 • SPT = Eugen Simion, Primul Tzara, ^n Caiete critice – revist@ lunar@ de critic@ literar@ }i informa]ie }tiin]ific@ (Bucure}ti), nr. 4 – 5 (101 – 102) / 1996.

 • SSin = Marin Sorescu, Singur printre poe]i („volumul reprezint@ debutul din 1964, rev@zut }i ad@ugit de autor“), Bucure}ti, Editura InterCONTEMPress, 1990.

 • SSms = Marin Sorescu, Setea muntelui de sare, Bucure}ti, Editura Cartea Rom$neasc@, 1974.

 • SSra, I, II, III, IV = Eugen Simion, Scriitori rom$ni de azi, vol. I – IV, Buc., Editura Cartea Rom$neasc@, 1974 – 1989 (vol. I, edi]ia ^nt$i: 1974; vol. I, edi]ia a doua, «rev@zut@ }i completat@», la care se fac trimiterile noastre: 1978; vol. II, 1976; vol. III, 1984; vol. IV, 1989).

 • SSubl = Nichita St@nescu, Despre sublim (interviu acordat lui C. Babe]i, la Timi}oara, ^n 18 octombrie 1983), publicat ^n revista Orizont (Timi}oara), anul XXV, nr. 13 (833), 31 martie 1984, p. 11.

 • StLfund = C. Branislav Stefanoski, Limba traco-dac$ – fundul a limbilor indo-europeane, Macedonia / Tetova, Ed. Casa Gramosta, 1993.

 • SVerm = Vladimir Streinu, Versifica]ia modern@ – studiu istoric }i teoretic asupra versului liber, Bucure}ti, Editura pentru Literatur@, 1966.

 • {MAD = Elena {tef@nescu, Mai aproape de Dumnezeu cu Dumitru Dorin Prunariu, Timi}oara, Editura Augusta, 1999.

 • TAfor = Ion Pachia Tatomirescu, Aforismele Apei / Aphorismes de l'Eau, Timi}oara, Editura Aethicus, 1999.

 • TBomb = Ion Pachia Tatomirescu, Bomba cu neuroni, Timi}oara, Editura Aethicus, 1998.

 • TDR = Ion Pachia Tatomirescu, Dacorom$nia lui Regalian / Regalianus Dacoromania, Timi}oara, Editura Aethicus, 1998.

 • TDum = Ion Pachia Tatomirescu, Dumnezeu ^ntre s@lbatice roze, Timi}oara, Editura Hestia, 1993.

 • TEm = Ion Pachia Tatomirescu, Mihai Eminescu }i mitul etnogenezei dacorom$ne}ti, Timi}oara, Editura Aethicus, 1996.

 • TEv = Ion Pachia Tatomirescu, Lirosofia st@nescian@ paradoxist@ ca «umbr@ a ideii» ^n poezia «Evocare», ^n «Rostirea Rom$neasc@» (Sibiu, Timi}oara), an V, nr. 4-5-6 / aprilie-mai-iunie, 1999, p. 90 sq.

 • TFiz = Albert Thibaudet, Fiziologia criticii (pagini de critic@ }i de istorie literar@, studiu introductiv, selec]ie, traducere }i note de Savin Bratu), Bucure}ti, Editura pentru Literatur@ Universal@, 1966.

 • TFulg = Ion Pachia Tatomirescu, Fulgerul sferic / Éclair sphérique, Timi}oara, Editura Aethicus, 1999.

 • TIApost = Ion Pachia Tatomirescu, Iulian Apostatu (331 363) de la Zalmoxianism la Cre}tinism }i din nou la Zalmoxianism, ^n «Caietele Dacorom$niei» (Timi}oara), anul II, nr. 4 / 22 iunie – 21 septembrie, 1997, pp. 2 – 5.

 • TILP = Mircea Tomu}, Istorie literar@ }i poezie, Timi}oara, Ed. Facla, 1974.

 • TIrel, XXV, 719 = Ion Pachia Tatomirescu, Istoria religiilor (XXV) Cultul ursului: Ursul, Soarele }i Zalmoxis, ^n «Rena}terea b@n@]ean@» (Timi}oara), nr. 719, 11 iulie 1992, p. 9.

 • Yüklə 2,21 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə