Metologiyanın Ysasları


DYyişYn qiymYtli sistematik xYtaları necY aşkar etmYk olar?Yüklə 0,52 Mb.
səhifə4/8
tarix23.09.2018
ölçüsü0,52 Mb.
#70267
1   2   3   4   5   6   7   8

DYyişYn qiymYtli sistematik xYtaları necY aşkar etmYk olar?

A) nYticYni işlYmYklY

B)ölçmY aparmaqla

C)müqayisY etmYklY

D) qrafik qurmaqla

E)ehtimal nYzYriyYsi ilY 1. Sistematik xYtalar neçY üsulla aradan qaldırıla vY ya azaldıla bilYr?
 1. 2

 2. 4

 3. 5

 4. 3

 5. 1 1. ÖlçmY prosesindY sistematik xYtaları hansı üsullarla aradan qaldırıla vY ya azaldıla bilYr?
 1. YvYzetmY,qarşı qoyma,işarYyY görY kompensasiya etmY, simmetrik mü­şa­hi­ dYlYr.

 2. YvYz etmY vY işarYyY görY kompensasiya etmY, simmetrik müşahidYlYr

 3. simmetrik müşahidYlYr vY YvYz etmY

 4. işarYyY görY kompensasiya etmY vY YvYz etmY

 5. simmetrik müşahidYlYr 1. dYdi ifadY olunmasına görY xYtalar neçY növY ayrılır?
 1. 2

 2. 4

 3. 1

 4. 3

 5. 5
 1. TYsadüfi kYmiyyYt kimi tYcrübYdY nY hesab edilir?
 1. mümkün olmayan hadisY

 2. cihazın dYrYcYlYnmYsi

 3. Dölçü şkalaları

 4. mümkün olan hadisY vY mümkün olmayan hadisY

 5. mümkün olan hadisY 1. TYsadüfi kYmiyyYt neçY növY ayrılır?
 1. 2

 2. 4

 3. 1

 4. 3

 5. 5 1. Ayrı-ayrı sonlu qiymYtlYr alan tYsadüfi kYmiyyYt necY adlanır?
 1. diskret

 2. fasilYsiz

 3. sabit

 4. dYyişkYn

 5. tYkrar olunan
 1. MüYyyYn intervalda bütün qiymYtlYr alan tYsadüfi kYmiyyYt necY adlanır?
 1. sabit

 2. diskret

 3. fasilYsiz

 4. dYyişkYn

 5. tYkrar olunan 1. - funksiyası necY funksiyadır?
 1. proqressiv

 2. azalan

 3. fasilYsiz

 4. diskret

 5. artan
 1. - funksiyası tYsadüfi kYmiyyYtlYr üçün necY funksiyadır?
 1. adi

 2. xüsusi

 3. periodik

 4. mürYkkYb

 5. universal 1. FasilYsiz tYsadüfi kYmiyyYtin paylanma sıxlığı hansı simvolla müYyyYn edilir?
 1. - paylanma sıxlığı necY YdYddir?
 1. müsbYt

 2. mYnfi

 3. fasilYsiz

 4. diskret

 5. fasilYsiz vY diskret 1. Sonsuz hYdlYr daxilindY paylanma sıxlığının inteqralı nYyY bYrabYrdir?
 1. “-∞”-dan “+ ∞”-a

 2. ”0”

 3. (0;1)

 4. 1

 5. “-∞”-dan “ 0”-a kimi
 1. İkinci mYrkYzi moment necY adlanır?
 1. dispersiya

 2. orta qiymYt

 3. riyazi gözlYmY

 4. orta kvadratik meyletmY

 5. orta hYndYsi
 1. ÖlçmY nYticYsinin orta hesabi qiymYt Ytrafında paylanmasını nY xarakterizY edir?
 1. orta qiymYt

 2. riyazi gözlYmY

 3. orta kvadratik meyletmY

 4. orta hYndYsi

 5. dispersiya 1. ÖlçmYlYrdY istifadY olunan vY normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalara malik olan texniki vasitYlYr necY adlanır?
 1. ölçmY vasitYsi

 2. ölçmY qurğuları

 3. ölçmY çeviricilYri

 4. ölçmY cihazları

 5. ölçmY sistemlYri 1. ÖlçülYn kYmiyyYtin vY ya ölçü informasiya siqnalının növünY görY ölçmY vasitYlYri neçY növY bölünür?
 1. 1

 2. 2

 3. 5

 4. 3

 5. 4 1. İstifadY olunan ölçmY üsuluna görY ölçmY vasitYlYri neçY növY bölünür?
 1. 4

 2. 2

 3. 5

 4. 3

 5. 1
 1. ÖlçülYn kYmiyyYtin fiziki tYbiYtinY görY ölçmY vasitYlYri neçY növY bölünür?
 1. 1

 2. 2

 3. 5

 4. 3

 5. 4
 1. Hansı xüsusiyyYtlYrinY görY ölçmY vasitYlYri istehsalat, nYzarYt, laboratoriya, nümunYvi vY etalon cihazlara ayrılır?
 1. işlYmY şYraitinY

 2. strukturuna

 3. işlYmY qabiliyyYtinY

 4. dYqiqlik sinfinY

 5. tYyinatına 1. Hansı ölçmY cihazları ölçmY cihazlarının yoxlanmasında vY dYrYcYlYnmYsindY istifadY olunur?
 1. etalon

 2. nümunYvi

 3. nümunYvi vY etalon

 4. etalon vY işçi

 5. nümunYvi, etalon vY işçi 1. Hansı ölçmY cihazlarından istehsalatda istifadY etmYk olmaz?
 1. etalon vY nümunYvi

 2. işçi

 3. etalon

 4. nümunYvi

 5. nYzarYt 1. İlkin etalonlardan metroloji dYqiqliklY köçürülYn etalonlar necY adlanır?
 1. birinci

 2. xüsusi

 3. nüsxY

 4. adi

 5. ikinci 1. DövlYt etalonlarının Yn az yeyilmYsinin,xarab olmasını tYmin etmYk mYqsYdi ilY yaradılan etalonlar necY adlanır?
 1. adi

 2. xüsusi

 3. nüsxY

 4. ikinci

 5. birinci 1. ÖlkY üçün rYsmi tYsdiq edilmiş etalon necY adlanır?
 1. birinci

 2. xüsusi

 3. nüsxY

 4. adi

 5. dövlYt 1. ÖlçmY vasitYlYri neçY növY ayrılır?
 1. 5

 2. 3

 3. 2

 4. 4

 5. 7 1. ÖlçülYn kYmiyyYtin növündYn asılı olaraq, ölçmY çeviricilYri neçY növY bölünür?
 1. 3

 2. 2

 3. 1

 4. 4

 5. 7 1. MüşahidYçinin bilavasitY qYbul edY bildiyi formada ölçmY informasıyası siqnalları yaradan ölçmY vasitYsi necY adlanır?
 1. ölçmY qurğusu

 2. ölçmY cihazları

 3. ölçmY çeviricisi

 4. ölçmY sistemi

 5. ölçü dYsti
 1. ÖlçmY vasitYsinin ölçmYnin nYticYsinY vY dYqiqliyinY tYsir edYn xarakterisı necY adlanır?
 1. YdYdi

 2. xYtti

 3. funksional

 4. metroloji

 5. dinamik 1. Cihazın göstYricisini hiss edY bilYcYk qYdYr dYyişdirYn giriş kYmiyyYtinin Yn kiçik qiymYti necY adlanır?
 1. ötürmY YdYdi

 2. hYssaslıq

 3. hYssaslıq hYddi

 4. hYssaslıq qiymYti

 5. minumal
 1. İfadY olunma üsuluna görY, ölçmY vasitYlYrinin xYtaları neçY növY ayrılır?
 1. 3

 2. 5

 3. 4

 4. 2

 5. 1 1. Yaranma sYbYbinY vY şYraitinY görY ölçmY vasitYlYrinin xYtaları neçY növY ayrılır?
 1. 2

 2. 5

 3. 4

 4. 3

 5. 1 1. Normal şYraitdY istifadY olunan ölçmY vasitYlYrinin xYtası necY adlanır?
 1. Ysas

 2. YlavY

 3. gYtirilmiş

 4. yol verilY bilYn

 5. normal 1. ÖlçülYn kYmiyyYtdYn asılılığına görY,ölçmY vasitYlYrinin xYtaları neçY növY ayrılır?
 1. 2

 2. 5

 3. 4

 4. 2

 5. 1 1. Hansı xYtalar ölçülYn kYmiyyYtdYn asılı deyil?
 1. additiv

 2. sistematik

 3. multiplikativ

 4. tYsadüfi

 5. sistematik vY tYsadüfi 1. Hansı xYtalar ölçülYn kYmiyyYtdYn asılıdır?
 1. multiplikativ

 2. sistematik

 3. additiv

 4. tYsadüfi

 5. sistematik vY tYsadüfi 1. Sıfırın xYtası necY adlnır?
 1. additiv

 2. multiplikativ

 3. sistematik

 4. tYsadüfi

 5. sistematik vY tYsadüfi 1. HYssaslığın xYtası necY adlanır?
 1. multiplikativ

 2. additiv

 3. sistematik

 4. tYsadüfi

 5. sistematik vY tYsadüfi 1. DYyişmY xarakterinY görY ölçmY vasitYlYrinin xYtaları neçY qrupa bölünür?
 1. 4

 2. 5

 3. 2

 4. 3

 5. 6 1. GözlYnildiyindYn artıq alınan xYtalar necY adlanır?
 1. kobud

 2. maksimal

 3. yol verilY bilYn

 4. periodik

 5. mürYkkYb 1. ÖlçmY vasitYlYrinin dYqiqliyinin ümumilYşdirilmiş xarakteristikası necY adlandırılır?
 1. metroloji tYminat

 2. dYqiqlik

 3. metroloji xarakteristika

 4. dYqiqlik sinfi

 5. YdYdi xaraktesitika
 1. DYqiqlik sinfi nYyi xarakterizY edir?
 1. ölçülYn kYmiyyYtlY cihazın göstYrişinin fYrqini

 2. ölçülYn kYmiyyYtin xYtasını

 3. ölçülYn kYmiyyYtin qiymYtini

 4. ölçülYn kYmiyyYtin hansı hYdlYrdY olduğunu

 5. ölçülYn kYmiyyYtin dYqiqliyini 1. ÖlçmYlYrin vahidliyinin tYmin olunmasının hüquqi Ysasını nY tYşkil edir?
 1. hüquqi akt

 2. normativ-texniki sYnYd

 3. etalonlar

 4. ölçmY vahidlYri

 5. qanunverici metrologiya
 1. ÖlkYdY ölçmYlYrin vahidliyinin zYmanYti nYdir?
 1. dövlYtin vY istehsalatın qayda-qanunları

 2. ölkYdY olan ölçmY vasitYlYrinin yoxlanması

 3. ölkY üçün rYsmi tYsdiq edilmiş etalonlar

 4. ölçmY vasitYlYrinin eyniliyinin tYmin edilmYsi

 5. ölçmY xYtalarının qiymYtlYndirilmYsi 1. VahidlYrin tYzYlYnmYsi neçY üsulla aparılır?
 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 5

 5. 1 1. Fiziki kYmiyyYtlYrin bir çox törYmY vahidlYri hansı üsulla tYzYlYnir?
 1. mYrkYzlYşdirilmiş

 2. mYrkYzlYşdirilmYmiş

 3. riyazi asılıqlarla

 4. aralarındakı funksional asılılıqla

 5. birgY ölçmY üsulu ilY 1. VahidlYrin tYzYlYnmYsini vY xüsusi otaqlarda saxlanmasını nY tYmin edir?
 1. termorizistor

 2. ölçmY alYti

 3. ölçmY cihazı

 4. ölçmY qurğusu

 5. etalon 1. Hazırda kYmiyyYtlYrin Ysas vahidlYri hansı üsulla tYzYlYnir?
 1. mYrkYzlYşdirilmiş

 2. mYrkYzlYşdirilmYmiş

 3. bilavasitY

 4. müqayisYetmY

 5. üç siqma 1. HYr bir etalon neçY hissYdYn ibarYtdir?
 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5 1. BeynYlxalq vahidlYr sistemindY hansı Ysas vahidin ilkin dövlYt etalonu yoxdur?
 1. kandella

 2. mol

 3. saniyY

 4. amper

 5. metr 1. ÖlçülYn kYmiyyYtlYrin qiymYtlYrinin qanunlşdırılmış vahidlYrlY ifadY olunması vY eyni zamanda ölçmYlYrin düzgünlüyünün tYmin olunması necY adlanır?
 1. ölçmYlYrin düzgünlüyü

 2. ölçmYlYrin etibarlılığı

 3. ölçmYlYrin dYqiqliyi

 4. qanunverici metrologiya

 5. ölçmYlYrin vahidliyi
 1. ÖlçmYlYrin vahidliyinin hüquqi Ysasını nY tYşkil edir?
 1. metroloji orqan

 2. metroloji tYminat

 3. metroloji institut

 4. metroloji xidmYtlYr

 5. qanunverici metrologiya 1. VahidlYrin tYzYlYnmYsi hansı üsulla aparılır?
 1. mYrkYzlYşdirilmiş vY mYrkYzlYşdirilmYmiş

 2. bilavasitY

 3. dolayı

 4. mYrkYzlYşdirilmiş

 5. mYrkYzlYşdirilmYmiş 1. Xüsusi texniki vasitYlYrin kömYyi ilY vahidlYrin tYzYlYnmYsi üsulu necY adlanır?
 1. mYrkYzlYşdirilmiş

 2. mYrkYzlYşdirilmYmiş

 3. bilavasitY

 4. birgY

 5. dolayı 1. VahidlYrin tYzYlYnmYsini vY xüsusi otaqlarda saxlanmasını tYmin edYn vasitYlYr necY adlanır?
 1. informasiya ölçmY sistemlYri

 2. ölçmY çeviricilYri

 3. ölçmY cihazları

 4. ölçmY qurğuları

 5. etalon
 1. ÖlkYdY Yn yüksYk dYqiqliklY vahidin tYzYlYnmYsini tYmin edYn etalon necY adlanır?

 2. xüsusi

 3. Ysas

 4. birinci

 5. ilkin

 6. müqayisY 1. ÖlkY üçün tYsdiq olunmuş hansı etalonlar dövlYt etalonları adlandırılır?
 1. xüsusi

 2. müqayisY

 3. birinci dYrYcYli

 4. ilkin

 5. ilkin vY ya xüsusi 1. Fiziki kYmiyyYtlYrin Ysas vahidlYri hazırda hansı qaydada tYzYlYnir?
 1. mYrkYzlYşdirilmiş

 2. mYrkYzlYşdirilmiş vY mYrkYzlYşdirilmYmiş

 3. mYrkYzlYşdirilmYmiş

 4. ardıcıl

 5. E)paralel 1. HYr bir etalon neçY hissYdYn ibarYtdir?
 1. 5

 2. 2

 3. 3

 4. 1

 5. 4 1. Hansı vahid üçün etalonun tYzYlYnmYsinY ehtiyac yoxdur?
 1. kandella

 2. kiloqram

 3. saniyY

 4. metr

 5. mol
 1. 1983- cü ildY uzunluq vY çYki üzrY neçYnci konfransda metrin yeni tYrifi qYbul edildi?
 1. XIII

 2. XII

 3. XV

 4. IX

 5. XVII 1. Metr işığın vakumda hansı zaman intervalında keçdiyi yolun uzunluğudur?
 1. SaniyYnin ölçüsünü neçYnci ildY 9 192 631770 YdYdi vasitYsi ilY tYyin etmYk qYbul olundu?
 1. 1825

 2. 1730

 3. 1881

 4. 1691

 5. 1967 1. BeynYlxalq temperatur şkalası neçYnci ildY qYbul edilmişdi?
 1. 1840

 2. 1989

 3. 1771

 4. 1865

 5. 1677 1. ÖlçmYlYrin yerinY yetirılmY metodikası nYyi tYyin edir?
 1. ölçmYlYrin xYtasını

 2. mütlYq xYtanı

 3. nisbi xYtanı

 4. gYtirilmiş xYtanı

 5. ölçmYlYrin ümumi dYqiqliyi
 1. Yeni işlYnib hazırlanan ölçmY vasitYlYrinin hansı sınağı aparılır?
 1. dövlYt

 2. tYsisat

 3. akkreditasiya

 4. nYzarYt

 5. qYbul sınağı 1. DövlYt sınaqlarının tYşkili vY aparılması hansı orqan tYrYfindYn hYyata keçirilir?
 1. akkreditasiya laboratoriyası

 2. metroloji orqan

 3. texniki nYzarYt şöbYsi

 4. AzYrdövlYtstandart

 5. sertifikatlaşdırma orqanı 1. MYrkYzlYşdirilmiş sistem üzrY vahid haqqında informasiyanın ötürülmYsi sxemi necY adlanır?
 1. yoxlama

 2. lokal

 3. sertifikatlaşdırma

 4. tYdqiqat

 5. pedoqoji 1. ÖlçmY vasitYlYrinin dövlYt qYbul sınağını hansı orqan aparır?
 1. konstruktor şöbYsi

 2. metroloji orqan

 3. texniki nYzarYt şöbYsi

 4. metroloji institut

 5. sertifikatlaşdırma orqanı


 1. SaniyYnin ölçüsünü neçYnci ildY 9 192 631 770 YdYdi vasitYsi ilY tYyin etmYk qYbul olundu?
 1. 1885

 2. 1936

 3. 1783

 4. 1971

 5. 1967 1. ÖlçmY vasitYlYrinin dövlYt sınağının necY növü var ?
 1. 5

 2. 1

 3. 3

 4. 2

 5. 4 1. Sınaq üzrY yaradılan dövlYt sınaq komissiyası tYrYfindYn hansı sınağın aparılması mYqsYdY uyğundur?
 1. dövri

 2. nYzarYt

 3. texniki

 4. qYbul

 5. fasilYsiz 1. Seriyalı buraxılan vY ya partiyalarla xaricdYn gYtirilYn ölçmY vasitYlYrinin nü­mu­nYlYri üzrY hansı dövlYt sınağı aparılır?
 1. vaxtaşırı

 2. nYzarYt

 3. texniki

 4. dövri

 5. YmYliyyat 1. TYk-tYk hazırlanan vY ya kiçik partiyalarla hazırlanan ölçmY vasitYlYri dedikdY, hansı ölçmY vasitYlYri nYzYrdY tutulur?
 1. tipli

 2. seriyalı

 3. etalon

 4. standartlaşdırılmayan

 5. nümunYvi 1. DövlYt vY metroloji xidmYtlYrinin fYaliyyYtinin Ysas istiqamYti ölçmY vasitYlYrinin nYyidir?
 1. tYdqiqi

 2. metroloji attestasiyası

 3. sınağı

 4. yoxlanması

 5. tYtbiqi 1. MYrkYzlYşdirilmiş sistem üzrY vahid haqqında informasiyanın ötürülmYsi sxemi necY adlanır?
 1. yoxlama

 2. lokal

 3. sertifikatlaşdırma

 4. tYdqiqat

 5. nYzarYt 1. Yoxlama sxemlYrinin neçY növü var?
 1. 5

 2. 2

 3. 1

 4. 4

 5. 3 1. DövlYt etalonlarının Ysas mYrkYzi necY adlanır?
 1. metrologiya

 2. metroloji

 3. sertifikatlaşdırma

 4. metroloji institut

 5. standartlaşdırma 1. ÖlçmY vasitYlYrinin yoxlanmasının hansı növlYri mövcuddur ?
 1. ilkin, dövri, növbYdYnkYnar, müfYttiş,ekspert

 2. ilkin,dövri, növbYdYnkYnar,

 3. müfYttiş,ekspert,texniki

 4. dövri, növbYdYnkYnar, müfYttiş

 5. ilkin,dövri, müfYttiş 1. Kataloq: user data -> files
  files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
  files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
  files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
  files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

  Yüklə 0,52 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə