Microsoft Word Biblioqrafiya Hamlet edited by Martha docYüklə 4,63 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/53
tarix05.10.2017
ölçüsü4,63 Kb.
#3433
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


 
Hamlet Isaxanlı 
 

 
İngilis dilində  .........................................................................  102 
Rus dilində  .............................................................................  105 
Avropa və Şərq dillərində ......................................................  111 
Prof. Hamlet İsaxanlı haqqında məqalələrin əlifba 
göstəriciləri .............................................................................  112 
Azərbaycan dilində ................................................................  112 
İngilis dilində  .........................................................................  121 
Rus dilində  .............................................................................  122 
Avropa və Şərq dillərində  .....................................................  124 
 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 

 
XƏZƏR UNİVERSİTƏSİ 
KİTABXANA İNFORMASİYA MƏRKƏZİ 
 
 
 
 
HAMLET İSAXANLI  
 
 
 
 
ALİM 
 
QURUCU 
 
ŞAİR 
 
 
 
 
BİBLİOQRAFİYA  
 
 
 
 
 
Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı 
B a k ı - 2 0 1 0  
 


 
Hamlet Isaxanlı 
 

 
Redaksiya heyəti: 
Tatyana Zaytseva, Ph.D.  
İsaxan İsaxanlı, Ph.D. 
 
 
 
Lyudmila Sotova 
 
Tərtibçi:  
 
Səbinə Əlimərdanova 
 
Tərcüməçilər:   
Eldar Şahgəldiyev, Ph.D. 
Hafiz Əliyev 
 
Korrektor:                   Martha Lawry 
 
Dizayn:                        Rafiq Əbdülrəhimov 
 
Kompyuter işi:           Zakir Yusifoğlu 
 
 
 
Hamlet İsaxanlı: Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair. 
Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı, 2010, 247 səh. 
ISBN 978-9952-20-048-5 
 
1. Hamlet Abdulla oğlu İsaxanlı (İsayev) – 1948. – 
Biblioqrafiya. 2. Riyaziyyatçı – Biblioqrafiya. 3. Qurucu – 
Biblioqrafiya. 4. Şair – Biblioqrafiya. 
016.378-dc22 
 
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 

 
İçindəkilər
 
 
Tərtibçidən .............................................................................  
 
Hamlet Abdulla oğlu İsaxanlı (İsayev) ...............................  7 
Riyaziyyat................................................................................  8 
Humanitar və sosial elmlər üzrə tədqiqatları. Poetik və      
bədii-publisistik yaradıcılığı ..................................................  10 
Təhsil islahatları......................................................................  13 
Xəzər Universitəsi (təsis və prinsiplər) .................................  15 
Xəzər Universitəsi (inkişaf)....................................................  17 
İctimai və elmi-təşkilati iş  .....................................................  21 
Şəxsiyyət .................................................................................  23 
Nəsil və ailə  ............................................................................  24 
Hamlet İsaxanlının həyat və fəaliyyəti haqqında 
əsərlər ......................................................................................  26 
Prof. Hamlet İsaxanlının əsərlərinin biblioqrafiyası ........  28 
Əsərlərin xronologiyası..........................................................  28 
Elmi rəhbəri və ya elmi məsləhətçisi olduğu şəxslər və 
dissertasiyalar.........................................................................  66 
2010 ildə çapa qəbul edilmiş kitab və məqalələr...............  69 
Hamlet İsaxanlı - Elm və sənət məclisi.№ 11-20 
Hamlet İsaxanlı - Elm və sənət məclisi.№ 21-30 
Hamlet İsaxanlı - Elm və sənət məclisi.№ 31-40 
Prof. Hamlet İsaxanlı aşağıda sadalanan jurnaların     
təsisçisi, redaktoru və ya redaksiya heyətinin üzvüdür....  72 
Prof. Hamlet İsaxanlı haqqında əsərlərin  
biblioqrafiyası........................................................................  74 
Əsərlərin xronologiyası..........................................................  74 
Prof. Hamlet İsaxanlının çap olunmuş əsərlərinin və 
redaktoru olduğu əsərlərin əlifba göstəriciləri ..................  92 
Azərbaycan dilində.................................................................  92 


 
Hamlet Isaxanlı 
 

 
Riyaziyyat 
 
Hamlet  İsaxanlı  1965-ci  ildə  orta  məktəbi  qızıl  medalla 
bitirib, Azərbaycan (İndiki Bakı) Dövlət Universitetinin mexa-
nika-riyaziyyat fakültəsinə  qəbul olundu  və  1970-ci  ildə oranı 
fərqlənmə  diplomu ilə  bitirdi.  Həmin il o,  (1970-73-cü  illərdə) 
Azərbaycan  Elmlər  Akademiyasının  Riyaziyyat  və  Mexanika 
institutu  tərəfindən  M.V.  Lomonosov  adına  Moskva  Dövlət 
Universitetinin  mexanika-riyaziyyat fakültəsinə  aspiranturada 
oxumağa  göndərildi  və  1973-cü  ildə  “Operator  dəstələrin 
spektral nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri” mövzusunda disserta-
siya  işini  müdafiə  edərək,  fizika-riyaziyyat  elmləri  namizədi 
(PhD) alimlik dərəcəsi aldı.  
1973-1983-cü illər ərzində Hamlet İsaxanlı Moskva və Ba-
kıda,  Lomonosov  adına  Moskva  Dövlət  Universitetində,  SSRİ 
Elmlər  Akademiyasının  V.İ.  Steklov  adına  Riyaziyyat  İnstitu-
tunda,  Azərbaycan  Elmlər  Akademiyası  Riyaziyyat  və  Mexa-
nika  İnstitutunda,  Azərbaycan  Dövlət  Universitetində  çalışdı, 
elmi-tədqiqatla və qismən də pedaqoji işlə məşğul oldu. Sonra 
Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutunda (İndiki Dövlət 
Neft  Akademiyası)  və  Leninqrad  (indiki  Sankt  Peterburq) 
Maliyyə və İqtisad İnstitutunda (Bakı filialında) uyğun olaraq 
professor və kafedra müdiri kimi fəaliyyət göstərdi. 
Onun Hamlet İsayev imzası ilə Sovet İttifaqı, Amerika Bir-
ləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Kanada və Almaniya kimi öl-
kələrin  riyaziyyat  üzrə  nüfuzlu  elmi  jurnallarda  və  məcmuə-
lərdə dərc olunan elmi-tədqiqat əsərləri müəllifinə geniş şöhrət 
gətirdi.  O,  1983-cü  ildə  Moskvada  Sovet  Elmlər  Akademiyası 
V.İ.  Steklov  adına  Riyaziyyat  İnstitutunda  “Çoxparametrli 
spektral nəzəriyyənin bəzi məsələləri” mövzusunda dissertasi-
ya işini müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alim-
                                           Biblioqrafiya. Alim, Qurucu, Şair
 
 

 
Tərtibçidən 
 
Bu  biblioqrafiya Azərbaycan  Universitetləri  Rektorlar  Şu-
rasının  həmsədri,  Azərbaycan  Özəl  Universitetlər  Assosia-
siyasının  Prezidenti,  Azərbaycan  Respublikası  Prezidenti  ya-
nında  Təhsil  Komissiyasının  üzvü,  Yusif  Məmmədəliyev,  Sə-
məd Vurğun və “Qızıl Qələm” mükafatları laureatı, Xəzər Uni-
versitetinin təsisçisi və hazırki rektoru, fizika-riyaziyyat elmlə-
ri  doktoru,  professor  Hamlet  İsaxanlının  1973-2009-ci  illərdə 
yazdığı əsərlərini əhatə edir. 
Kitaba  həmçinin  Hamlet  İsaxanlının  37  il ərzində yazdığı 
elmi və publisistik yazıları, ölkədaxili və beynəlxalq konfrans-
lardakı  tezisləri,  redaktoru  olduğu  əsərlər,  tərcümələri,  rəh-
bərlik  etdiyi  namizədlik  və  doktorluq  dissertasiyaları  haq-
qında məlumatlar daxil edilmişdir. 
Hamlet  İsaxanlının  elmi,  publisistik  və  poetik  irsinin  bir 
hissəsi özünün təsis etdiyi “Xəzər Xəbər” jurnalında dərc edil-
mişdir. 
Xarakterindən  və  məzmunundan  asılı  olmayaraq  kitaba 
daxil edilmiş bütün materiallar dərc edildiyi dildə və xronoloji 
ardıcıllıqla  verilmişdir.  Kitabdan  istifadəni  asanlaşdırmaq 
məqsədi  ilə  kitabın  sonunda  alimin  yazdığı,  eləcə  də  onun 
haqqında yazılmış yazıların əlifba göstəriciləri verilmişdir. 
Biblioqrafiyada  Hamlet  İsaxanlının  müxtəlif  kitab,  qəzet 
və jurnallarda dərc olunmuş yazılarının tam siyahısını təqdim 
etmək  mümkün  olmayıb.  Bu,  xüsusilə  müəllifin  riyaziyyatla 
əlaqədar olmayan əsərlərinə aiddir. Bununla belə, hazırkı bib-
lioqrafiya müəllifin bizə məlum olan bütün məşhur əsərlərini, 
eləcə  də  artıq  dərc  olunmaq  üçün  təqdim  olunmuş  yazılarını 
özündə əks etdirır. Yüklə 4,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə