Mövzu liZİnq xiDMƏTLƏRİ bazarinda marketinq fəALİYYƏTİ Lizinq – iqtisadi-hüquqi kateqoriya kimi


- ixrac lizinqi - istehsalçı və lizinq verən eyni bir ölkədən, lizinq alan isə xarici ölkədəndir. -Yüklə 334,03 Kb.
səhifə3/4
tarix06.05.2018
ölçüsü334,03 Kb.
#42465
1   2   3   4

- ixrac lizinqi - istehsalçı və lizinq verən eyni bir ölkədən, lizinq alan isə xarici ölkədəndir.

- idxal lizinqi- lizinq verən və lizinq alan eyni ölkədən, istehsalçı isə başqa ölkədəndir.

- tranzit lizinqi- bütün iştirakçılar müxtəlif ölkələrdə yerləşir.

Lizinq şirkətlərinin təsnifatınn həyata keçirilməsi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təsnifat əlamətləri konkret lizinq şirkətinin fəaliyyət xüsusiyyətlərini müəyyən edir, müştərilərin və maliyyələşmə mənbələrinin cəlb olunması çərçivəsində şirkətin bazar fəallığına, marketinq siyasətinin xüsusiyyətlərinə təsir göstərir. Bu isə öz növbəsində şirkətin lizinq portfelinin kəmiyyətində və bazar payında özünü göstərir.

Lizinqin bir investisiya mexanizmi kimi inkişafı nəticəsində banklar və sığorta şirlətləri də lizinq münasibətlərinə qatılırlar.Lizinq şirkətləri icarə növündən asılı olmayaraq (qısamüddətləri, ortamüddətli və uzunmüddətli) icarə münasibətləri həyata keçirən bütün şirkətlər sayılır.

Öz fəaliyyət xarakterinə görə onlar dar ixtisaslaşdırılmış və universal kimi təsnifləşdilirlər.5. Lizinq xidmətlri bazarında marketinqin xüsusiyyətləri və əsas funksiyaları

Digər xidmət bazarları kimi lizinq xidmətləri bazarı da digər bazarlardan iki mühüm səbəbə görə ciddi fərqlənır:

- xidmət göstərilənədək hələ mövcud olmur, bu isə onun alınanadək müqayisə və qiymətləndirilməsini qeyri-mümkün edir. Ancaq xidmətdən gözlənilən və alınan faydanı müqayisə etmək olar.

- xidmətlərə yüksək dərəcədə qeyri-müəyyənlik məxsusdur, bu isə müştərini sərfəli olmayan vəziyyətdə qoyur, satıcılara isə xidmətin bazarda yeridilməsini çətinləşdirir.

Lizinq xidmətləri bazarının bu xüsusiyyətləri, həmçinin xidmətlərin özünəməxsus cəhətləri – onların keyfiyyətinin dəyişkənliyi, istehsal və istehlakının kəsilməzliyi – lizinq xidmətləri marketinqinin xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Lizinq xidmətləri marketinqi – müştərilərin xüsusi tələbatlarının aşkar edilməsinə yönəldilmiş bu və ya digər xidmətlərin yaradılması (işlənməsi), yeridilməsi və reallaşdırılması prosesidir. Bu proses lizinq xidməti təşkilatının göstərdiyi xidmətləri müştərilərin düzgün qiymətləndirmələrinə və dürüst seçim etmələrinə kömək etməlidir.

Lizinq xidmətlərinin marketinqi bizim ölkədə təbii təkamül – inkişaf yolu və təcrübə toplanılması mərhələsini keçir. Lizinq xidməti sahəsi və bu sferada marketinq fəaliyyətinin mürəkkəbliyi və özünəməxsus cəhətləri lizinq firmalarının qarşılıqlı əlaqələrində özünü daha qabarıq göstərir.Lizinq xidmətləri bazarında marketinqin zəruriliyinə ehtiyac yalnız xidmətin və bazarın inkişafının müəyyən mərhələsində yaranır. Ölkənin özünün inkişaf xüsusiyyətlərindən asılı olaraq marketinqə səmərəli yanaşmaq tələb olunur. Bu bazarda da marketinqin inkişafı onun əsas şərtləri olan xüsusi mülkiyətin toxunulmazlığı, güclü özəl sektorun mövcudluğu və sərbəst rəqabət institutunun inkişafını nəzərdə tutur. Digər tərəfdən, marketinq bazar iqtisadiyyatı mədəniyyətinin yayılmasına və güclənməsinə xidmət edir, o, marketinq intensiv iqtisadi inkişafa dəstək verir, Dövlət səviyyəsində marketinqin tətbiqi ölkənin müsbət imicinin yaradılmasına, geosiyasi və iqtisadi mövqeyinin gücləndirilməsinə, xarici investisiyaların cəlb edilməsinə və s. xidmət edir.

Lizinq sahəsində lizinq məhsulunun xüsisiyyətlərinə görə marketinqə spesifk tərif verilir. Məlum olduğu kimi, lizinq alış və icarə arasında aralıq forma olub, hər ikisini xarakterik əlamətlərinə malikdir.Məhz bununla əlaqədar olaraq iqtisadi ədəbiyyatda lizinqi hibrit məhsulu adlandırılmaqla iki müxtəlif bazarları:alış və icarə bazarlarının birgə istifadə edən hibrit marketinqi formalaşdırır.Lizinq həmişə sfesfik fiziki məhsulun satışı ilə bağlıdır.Bu həmişə öz ardınca obyekt-əlaqəli maliyyələşməni cəlb edir ki, bu da onu göstərir ki,marketinqdə lizinq xidmət marketinqi və sanaye marketinqinin qarışıq formasına ehtiva edir.

Beləliklə, lizinq sahəsinə marketinqə iki tərəfdən yanaşmaq olar.Əsas məhsulun satişindan gəliri təmin edən funksiya kimi. Buradan belə bir sual meydana çıxır ki,lizinq məhsulu əsas məhsulun satışını stimullaşdırmasına necə optimal töhvə ola bilər. Bu yanaşma satışın maliyyələşdirilməsi aləti kimi lizinqin istifadəsini xeyli dərəcədə müəyyən edir. İkinci yanaşma həmişə belə bir sual üzərində qurulur ki,lizinq məhsulu xidmətin təminatı kimi bazarda daha yaxşi satıla bilər, məhz bazar imkanları lizinq təklifi üçün necə təsir göstərir;hansı yeni xidmət formaları bazar imkanları təqdim edir və bu məhsullar bazarda necə daha yaxşi şəkildə satıla bilər.

Bazarın digər subyektləri kimi lizinq şirkəti də marketinqin ənənəvi metodlarını istifadə edir ki, bunları da şirkətin menecmenti bu fəaliyyət mərhələsində zəruri və məqsədə uyğun hesab edir. Aydındır ki, marketinqin əsasinda son dərəcə düşünülmüş səmərəli və sosial məsuliyyətli fəaliyyət fəlsəfəsi durur.Lizin şirkəti mütləq oz məqsəd və vəzifələrinə, gələcək dövr üçün fəaliyyət starategiyasına malik olmalıdır ki, şirkət onların tədriclə tətbiqi və istifadəsi həyata keçirildikcə gələcəkdə bunları dəyişməli və tamamlamalıdır. Bu,lizinq şirkəti üçün marketinq mexanizminin tədbiqinə ilk addım olacaqdır. İkinci addım şirkət tərəfindən istehlakçıların məhsulları üzrə tələblərin daimi monitorinqinin keçirilməsi sayılır ki, bunun da əsasında müştərilər üçün yeni daha maraqlı və cəlb edici proqramların yaradılması və tətbiqi dayanır . Üçüncüsü,lizinq şirkətinin menecmenti məhsul, qiymət, yer və irəlilətmə kimi marketinq kompleksinin tərkib elementləri sayılan ən vacib alətləri diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar. Belə ki, lizinq əmlakının məhsulu lizinq şirkətinin öz müştərilərinə təqdim etdiyi xidmət kimi təsvir oluna bilər. Məlumdur ki,məhsulun texniki xarakteristikası və xassəsi,onun istehsalçısı və təchizatçısı,xidmət surəti,müqavilə muddəti, eləcə də əmlakın alınmasını müşaiyət edən xidmətlər kimi amillər müştərilər üçün nə dərəcədə vacib əhəmiyyət kəsb edirlər.

Lizinq şirkətinin marketinqində qiymət daim artmaqda olan rəqabət şəraitində vacib element sayılır,lizinq şirkətinin icari fəaliyyətinə böyük təsir göstərən rəqabət üzündən şirkətlər lizinq məhsullarına öz qiymətlərini daim diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar.

Lizinq şirkətinin fəaliyyətində yer mühüm rol oynayır, çünki bazarın konyunkturu şirkətin işlədiyi regiondan aslıdır, bundan isə şirkətin məhz hansı məhsulla məşğul olacağı aslıdır. Burada başlıcası öz resurslarından düzgün və vaxtlı-vaxtında istifadə etməyi, şirkətin yalnız uğuruna kömək edən marketinqi imkanları və müasir texnologiyaları unutmaq olmaz.Marketinq kompleksinin elementi kimi irəlilətmə də onun satışın,reklamın stimullaşdırılması,şəxsi satişlar,ictimaiyyətlə əlaqələr,birbaşa marketinq kimi tərkib elementlərin istifadəsini əhatə etmeklə lizində geniş tətbiq olunur. Xüsusilə də müştəri üçün qiymətin marketinq istiqanətində daha cəlb edici elementi güzəşt sayılır. Beləki,məhz güzəşt tətbiq etməklə,lizinq şirkətləri lizinq məhsulları üzrə müxtəlif xüsusi təkliflər proqramlar təklif edirlər.

Onu da qeyd edək ki, marketinq xidmətləri bazrınıın inkişafı istiqamətində əsaslı problemlər ilk növbəqə ondan ibarətdir ki, marketinq fəlsəfəsi sahibkarların şüurunda hələ ki, tam layiqli yerini tapa bilməmişdir. Əksər hallarda marketinqin hədəfi bazarın tələblərinə yox, istehsalın maraqlarına tabe olan bir funksional infrakstruktur kimi çıxış edir. Eyni zamanda, ölkədə müxtəlif səviyyəli peşəkar marketoloqların sayı azdır. Bundan başqa, bu bazarda inhisarçılıq halları mövcuddur. Digər tərəfdən, maliyyə çətinlikləri də bu bazarın inkişafında prolemlər yaradır.

Azad sahibkarlığın inkişafının sonrakı mərhələsində xidmət sahələri daha sürətlə inkişaf etməyə başlayır, sahibkarlar bazara böyük çeşiddə xidmət çıxarırlar. Digər tərəfdən, müəssisələrin və müvafiq istehlakçıların alıcılıq qabiliyyəti bütün xidmətləri reallaşdırmağa imkan vermir. Başqa sözlə, xidmətlərin satılması nisbətən çətinləşir.

Marketinqin tətbiqinin son məqsədi firmaların gəlirlərini artırmaq və istehsal xərclərini aşağı salmaqdır. Firmalar bazarda satıla bilən qədər xidmət reallaşdırmağa çalışırlar. Bu üsulu tətbiq etməklə bu və ya digər xidmət növlərinə olan tələbatın həcmi və qiymətlərin səviyyəsi öyrənilir. Bütün məsələlər haqqında zəruri informasiyalar toplandıqdan sonra onlar təhlil olunur, ümumi qanunauyğunluqlar müəyyənləşdirilir və bunların əsasında proqnozlaşdırma aparılır. Xidmət növləri inkişaf etdikcə daxili və xarici şəraitlə əlaqədar olaraq onun fəaliyyət dairəsi genişlənir və inkişaf edir. Marketinq təşkilati, texniki, iqtisadi, sosial və s. sahələri özünə birləşdirir. O, istehsalı, xidməti və satışı idarəetmənin ən müasir, aparıcı forması olmaqla istehsal, xidmət və istehlak arasında əvəz edilməz rol oynayır.

Xidmət müəssisələrinin sahibkarlıq fəaliyyətində istehlakçıların xidmətlərə olan real tələblərinin ödənilməsi zəruriliyi ilə bilavasitə bağlı olan bir çox problemləri qarşıya çıxır. Onların həllinə isə yalnız marketinq tədqiqatlarının köməyi ilə nail olmaq mümkündür. Firmanın qarşısında duran marketinq şəraiti ilə əlaqədar olan zəruri göstəricilər dairəsinin vaxtaşırı müəyyənləşdirilməsi, onların toplanması, təhlili və nəticələri haqqında hesabat marketinq tədqiqatlarının məzmununu təşkil edir. Problemlərin məqsədyönlü öyrənilməsi, tədqiq edilməsi, bunların əsasında isə həmin məsələlərin kompleks həllini təmin edəcək təkliflər sisteminin işlənilməsi və tədbiqi firma qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir.

Bazar iqtisadi sistemində istehlakçılarla istehsalçılar arasında birbaşa iqtisadi-istehsal əlaqələrinin xeyli azalması, firmaların məqsədli bazarları seçmək, bu bazarları hərtərəfli tanımaq, bazarın ölçülərinə, potensial imkanlarına və bazar vahidlərinin xüsusiyyətlərinə dair geniş informasiya toplamaq işində xeyli çətinliklər yaranmışdır. Bəzi məsələlərə dair informasiyaları, məlumatları müxtəlif təşkilatlardan almaq mümkün olduğu halda, bir çoxunu isə firmaların özləri toplamağa məcbur olurlar. Odur ki, marketoloqlar kifayət qədər dəqiq, dolğun və etibarlı informasiyaları toplamaq məqsədilə marketinq kompleksinin müxtəlif sahələri ilə bilavasitə əlaqədar olan müəyyən bir xidmət çərçivəsində tədqiqatların aparılmasını təşkil edirlər.

Marketinq strategiyasını rəhbər tutan şirkət nəzarət edilən amillərdən (məhsul, xidmət, qiymət, yer və həvəsləndirmə) ibarət marketinq kompleksini yaradır. Ən müvafiq marketinq strategiyasını və kompleksini tapmaq üçün şirkət marketinq təhlilinə, planlaşdırmaya, yerinə yetirmə və nəzarətə əl atır. Bu fəaliyyətlər vasitəsilə, şirkət marketinq mühitindəki qüvvələri müşahidə edib uyğunlaşdırmağa çalışır. Marketinq tədqiqatlarının vəzifələrinə bazarın, rəqiblərin, istehlakçıların, qiymətlərin, məhsulların,xidmətlərin və satış kanallarının araşdırılması və öyrənilməsi daxildir.

Marketinqin məqsədi geniş təkrar istehsal prosesində mövcud olan böhranı azaltmaqdan, tələb və təklifi balanslaşdırmaqdan ibarətdir. Müasir marketinqin funksiyalarına analitik, istehsal, satış, idarəetmə və nəzarət funksiyaları daxildir. Marketinq tədqiqatları dörd mərhələdən- problemin təsviri və tədqiqatın məqsədi, tədqiqat planının qurulması, tədqiqat planının həyata keçirilməsi, nəticələrin şərh edilməsi və nəticələr haqqında hesabat verilməsi mərhələlərindən ibarətdir. Marketinq planına demoqrafik, iqtisadi, siyasi, mədəni, təbii və texnoloci mühit amilləri təsir edir.

Bazarın tədqiqi əsasən bazardakı tələb miqdarı, istehlak miqdarı, bazarın doyma həcmi və.s parametrlərin tədqiqindən ibarətdir. Bazarın kompleks tədqiqi müəssisə tərəfindən əmtəə, yaxud əmtəə qrupları üzrə marketinq proqramının və planların tərtib edilməsində ilk və əsas mərhələdir. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin normal getməsini təmin etmək məqsədilə, bazarın işləməsi və fəaliyyət göstərməsinin real vəziyyəti hərtərəfli tədqiq edilir və alınmış nəticələrdən müəssisədə itsifadə edilir. Bazarın kompleks tədqiqi ətraflı və dolğun məlumatların alınmasına imkan verir. Bu da yeni məhsul növlərinin işlənib hazırlanması ilə əlaqədar olaraq kommersiya riskini azaldır, istehsalın konkret istehlakçılara yönəldilməsini təmin edir. Bu zaman ixrac bazarının tədqiqinə də ciddi fikir verilməlidir. Çünki bu, bazarın kompleks tədqiqinin əsas elementi hesab edilir. Tədqiqat işinin axırında bazarın proqnozu tərtib edilməli, qərar çıxarılmasında istifadə etmək üçün müəssisə rəhbərliyinə verilməlidir.

Bazarın tədqiqi-marketinq tədqiqinin elementi olmaqla, kommersiya qərarlarının qəbul edilməsinə maneə olan qeyri-müəyyənliklərin azaldılmasına şərait yaradılmasıdır. Bazarın tədqiqi marketinq tədqiqatının ən geniş yayılmış istqamətlərindən biri hesab edilir. O, müəssisənin fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində bazar şəraiti haqqında məlumatlar əldə etmək məqsədi ilə həyata keçirilir. Bazar tədqiqatları aparılmadan bazarda fəaliyyət, bazarın seçilməsi, satışın həcminin müəyyənləşdirilməsi, bazar fəaliyyətinin proqnozlaşdırılması və reallaşdırılması ilə əlaqədar ən mühüm qərarların qəbul edilməsi üçün zəruri olan informasiyaları sistematik olaraq toplamaq və təhlil etmək mümkün deyildir. Tədqiqatlarda bazarın konyunkturunun araşdırılması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bazarın konyunkturu bazarın vəziyyətini xarakterizə edən tələb və təklif arasındakı nisbət, qiymətin səviyyəsi, bazarın tutumu, istehlakçıların ödəmə qabiliyyətli tələbi və mal ehtiyyatlarının vəziyyəti ilə müəyyən edilir. Bazar tutumunun müəyyənləşdirilməsi bazar tədqiqatlarının ən mühüm vəzifəsi hesab edilir. Bazarın tutumu əhalinin tələblərinin həcmi və əmtəə təklifinin mövcud kəmiyyəti və ölçüsü ilə xarakterizə edilir. Hər bir müəyyən dövr ərzində bazar kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikasına malik olur və onun həcmi satışın və alınan məhsulun natural və dəyər göstəriciləri ilə ifadə edilir. Bazar tutumunun iki səviyyəsi fərqləndirilir: potensial və real. Bazarın həqiqi tutumu real səviyyə hesab edilir. Potensial səviyyə ictimai istehlakla müəyyən edilir və reallaşdırılan məsulun adekvat həcmini əhatə edir. Bazarın tutumunun hesablanması məkan və zaman xarakterinə malik olur. Bazarın tədqiqinə aşağıdakılar daxildir:

- bazarın ölçülərinin və xarakterinin müəyyən edilməsi (yəni bazarın real və potensial tutumunun hesablanması, bazarın inkişafına təsir edən amillərin təhlili, əmtəə və regional bazarların özünə məxsus xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, bazarın təmin olunma səviyyəsinin müəyyən edilməsi və s.) ,

- bazarın seqmetləşməsinə və onun əsas xarakteristikalarına görə istehlakçıların növlərinin müəyyən edilməsi,

- həmin bazara xidmət göstərən ticarət-satış şəbəkəsi gücünün tədqiqi,

- bazarın inkişafına xarici amillərin təsirinin təhlili və s.

Qiymət firma ilə müştəri arasında bir mübadilə mexanizmidir. Qiymət eyni zamanda bir rəqabət vasitəsi olduğu üçün marketinq kompleksinin kritik elementlərindən biridir.

Marketinq tədqiqatlarında qiymətqoyma strategiyalarını, metodlarını, hesablaşma qaydalarını və güzəşt şərtlərini müəyyənləşdirmək, rəqib firmaların qiymət strategiyalarını tədqiq etmək, qiymət səviyyələri ilə müqayisə etmək zəruridir. Məhsulun səmərəli hazırlanması, təşviqatı və distribusiyası uğurlu biznesin toxumunu səpirsə, yaxşı qiymətqoyma onun bəhrəsidir.

Marketinq tədqiqatlarının tərkibinə daxil olan zəruri elemenlərdən biri xidmətlərin işlənib hazırlanması ilə əlaqədar tədqiqatlardır. Xidmət göstərənlər iqtisadi həyyatda baş verən elmi-texniki tərəqqi və iqtisadi inkişafla əlaqədar olaraq mövcud xidmətlərin xüsusiyyətlərində dəyişikliklər etməli və ya tamamilə yeni xidmətlərin işlənib hazırlanmasına çalışmalıdırlar.

Marketinq tədqiqatlarında əsas yeri müəssisənin bazar üzrə olan tərəf müqabilləri ilə (istehlakçılar) münasibətləri təşkil edir. Konkret əlaqələrin əhəmiyyətli olması müəssisənin sahə mənsubiyyətindən asılıdır. Bazarı ələ keçirmək və ya bazar payını artırmaq üçün xidmət istehlakçılarını zəruri amillərə görə qruplara ayıraraq hər bir alıcıların xidmətdən necə istifadə etdikləri, hansı səbəbdən bu məkanı seçdikləri, haradan və nə miqdarda aldıqları, digər marketinq fəaliyyətlərinə qarşı göstərdikləri reaksiyalar müəyyənləşdirilməlidir.

Potensial alıcılar və xidmət bazarı seçildikdən sonra bu bazarlara hansı bölgü kanallarından, nəqliyyat vasitələrindən və anbarlardan istifadə edilərək daxil ola bilmə imkanları müəyyənləşdirilməlidir. Başqa sözlə, göstərilən xidmətin satışını təmin edəcək bir satış şəbəkəsi qurulmalıdır. Bu şəbəkənin işləməsi vaxtaşırı nəzərdən keçirilməli, lazım gəldikdə dəyişikliklər edilməlidir. Xidmətlərin reallaşmasında bölgü kanalları müstəsna rola malikdir. Belə ki, bölgü siyasətinin formalaşmasında, xidmətlərin məqsədli potensial alıcılara çatdırılmasında, yəni əmtəələrin irəlilədilməsində bu kanalların əhəmiyyəti əvəzedilməzdir. Eyni zamanda məhsulların bölgü kanallarını düzgün və optimal variantda seçilməsi, həll edilməsi və idarə edilməsi çox mürəkkəb problemlərdən biri hesab edilir. Çünki seçilmiş «bölgü kanalı» bilavasitə marketinq sferasında olan digər məsələlərin həllinə təsir edir.

Satışın tədqiqi-bazarın hərtərəfli, kompleks qaydada öyrənilməsinin əsas istiqamətidir. Satışın tədqiqi sistemində onun forma və metodları, satışın hər bir kanalının rolu və səmərəliliyi aydınlaşdırılır, satış xərclərinin miqdarı, anbar və digər xidmət binalarının yerləşdirilməsi sistemi müəyyənləşdirilir. Satışın tədqiqində ənənəvi, eləcə də yeni satış formalarının və kanallarının axtarılıb tapılmasının təkmilləşdirilməsi üzrə işlər aparılır və tövsiyyələr hazırlanır. Satış sferasının tədqiqində reklamların təşkili və tələbatın formalaşması problemlərinə də xüsusi diqqət yetirilir.

Marketinq bazarı, tələbatın strukturunu və dinamikasını da öyrənir. İstehlakçıların zövqü və arzuları haqqında informasiya toplayır. Yaxın gələcəkdə hansı xidmətlərə tələbatın nə qədər artması və qiymətlərin qalxıb enməsi haqqında proqnozlar verir. O, eyni zamanda xidmətlərin reallaşdırılmasını sürətləndirmək məqsədi ilə müxtəlif yarmarkaların, sərgilərin keçirilməsini təşkil edir, qiymət siyasəti işləyib hazırlayır və s. O, bazara hansı xidmətin və nə qədər lazım olduğunu öyrənir. Firmalar bunları nəzərə alaraq ayrı-ayrı xidmət növlərini tələbata uyğun istiqamətə yönəldir. Marketinq təkcə tədavül, idarəetmə sahəsində fəaliyyət göstərmir, eyni zamanda istehsal dairəsinə də nüfuz edir. Marketinqin vəzifəsi tələbatın və qiymətin səviyyəsini öyrənməklə bitmir. Marketinq lizinq xidmətlərinin göstərilməsini, reklamın təşkili, alıcıları həvəsləndirmək və s. məsələləri öyrənir və xidmətləri bazarın tələbinə uyğun istiqamətləndirir. Marketinq eyni zamanda ölkə müəssisələrinin müstəqil olaraq xarici bazarlarla əlaqələrinin genişləndirilməsində də rol oynayır.

Müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatı istiqamətində inkişaf edən ölkələrdə marketinq məsələlərinə diqqət artmış və o, xidmətlərin idarə olunması sisteminin zəruri ünsürünə çevrilmişdir. Marketinqin bu günə kimi inkişaf prosesi əsasən istehsalat, satış, marketinqin idarə olunması və sosial marketinq mərhələlərinə ayrılaraq fərqləndirilir. Marketinq təşkil olunarkən təsərrüfatın yüksək gəlirlə işləməsini təmin etmək, ayrı-ayrı xidmət növlərinin alıcıların tələbatından asılılığını öyrənmək, müəssisənin rəqabət gücünün artırılmasını, istehsalın və maliyyələşdirmənin əlaqələndirilməsi, satışın daha yeni, mütərəqqi formalarını axtarıb tapmaq kimi prisipləri işləyib hazırlmaq və onların həyata keçirilməsini təmin etmək və s. prinsiplər əsas götürülür. Satış bazarı, bazarın strukturu öyrənildikdən sonra marketinq strategiyası müəyyən edilir. Marketinq strategiyasını firmanın uzun müddətli gələcək, perspektiv inkişafının proqnozlaşdırılması kimi başa düşmək olar. Marketinq strategiyasına yeni və daha mütərəqqi xidmət növlərinin göstərilməsi zəruriliyini və həcmini müəyyən etmək, yeni bazarların tapılması, orada xidmətlərin satışını genişləndirmək, yeni xidmət növləri üçün bazarların xarakterini və s.xüsusiyyətləri öyrənmək də daxildir. Qoyulmuş və ya ortalığa çıxarılmış məsələlərə cavab tapmaq da marketinq strategiyasının mahiyyətinə aiddir.

Lizinq şirkətləri üçün strateji marketinq planlaşdırılması aspektinə intensiv artımın aşağıdakı marketinq strategeyaları daxildir ki, bunlar da lizinqverənlərə öz fəaliyyət miqyaslarını qoruyub saxlamağa imkan verir :

-bazara dərindən daxil olma stateğiyası. Bu zaman lizinq şirkətləri mövcud bazarlarda təcavüzkar marketinq alətlərinin (telemarketinq, «zəng – göndərmə - zəng»aləti, şəxsi satışlar və s.)köməyi ilə satış həcmlərinin arırılması üsullarını axtarır .

- lizinq məhsullarının təkmilləşdirilməsi strategiyası. Bu, tələb subyektləri üçün lizinqin maliyyələşdirilməsi şərtlərinin yaxşılaşdırılmasından ibarətdir: faiz dərəcələrinin aşağı salınması, lizingin maksimal müddətinin uzadılması, avans ödənişinin məbləğinin azaldılması və s., eləcə də müştərilərə xidmət sürətinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi ;

- öz bazar seqmentinin sərhədlərinin genişləndirilməsi strategeyası. Bu, bazarın digər seqmentlərinə mövcud lizinq məhsullarının tətbiqindən ibarətdir. Məsələn, minik avtomobilləri üzrə ixtisaslaşan lizinqverən maliyyələşmə şərtləri (vergi faizləri, müddət, avans və s) saxlanılmaqla özünün maliyyələşmə proqlamlarını aztonnajlı yük maşınlarının seqmentinə çıxarır.

Bazar təcrübəsi göstərir ki, lizinq şirkətləri inteqrasiyalı artım strategiyalarından(mütərəqqi, tənəzzül və üfüqi inteqrasiya) yalnız rəqabət aparan şirkətlərin əldə edilməsindən ibarət olan üfüqi inteqrasiya strategiyasından istifadə edə bilərlər.

Lizinq xidmətləri bazarında diversifikasiyalı artım stratefiyaları (konqlomerat, konsentrik və üfüqi divesifikasiya ) çərçivəsində aşağıdakı strategiyalardan istifadə olunur:

- konsentrik diversifikasiyalı strategiya. Bu, mövcud lizinq şirkətlərinə oxşar lizinq proqramları hesabına lizinq məhsullarının çeşidinin genişləndirilməsindən ibarətdir(məsələn, yük texnikasının maliyyələşdirilməsi üzrə ixtisaslaşan lizinq şirkəti özügedən və ixtisaslaşmış texnikanın maliyyələşdirilməsi proqramını açır);

- üfüqi diversifikasiyalı strategiya. Bu strategiya lizinqverənin çeşidinin mövcud lizinq məhsullarına oxşar olmayan yeni lizinq məhsulları ilə doldurulmasından ibarətdir(məsələn ,avtolizinq şirkəti,stasionar avadanlığın maliyyələşdirilməsi proqramını açır).

Yuxarıda sadalanan strategiyalar lizinqverənlərə marketinq imkanlarını, daha doğrusu, onlara rəqabət üstünlüklərini əldə etməyə imkan verən marketinq qüvvələrinin cəlbedici istiqamətlərini aşkara çıxarmağa imkan verir.

Ənənəvi 4P elementlərindən fərqli olaraq lizinq əməliyyatları iştirakçılarının marketinq qarşılıqlı təsir mexanizmi nəzərə almaqla lizinq xidmətləri sferası üçün yeddi əsas tərkibindən ibarət olan marketinq-miks əsaslandırılır. Marketinq-miks elementlərinin əsas inkişaf istiqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir:


 1. İstehsal (xidmətlər). Marketinq kompleksinin elementi kimi inkişaf istiqamətləri: yüksək effektivli layihə qərarlarının, yüksək texnologiyalarının istifadəsi.Burada lizinq şirkətinin müştərilərin təlabatının ödənilməsi üçün təchizatçılarla əməkdaşlıq və proqramların birgə işlənib hazırlanması haqqında söhbət aparmaq olar.

 2. Əmtəə siyasəti. İnkişaf istiqamət: müvəqqəti xərclərin minumumlaşdırılması ilə standartlaşdırılmış və nadir lizinq məhsullarının təklifi.

 3. Qiymət siyasəti. Avadanlıq növü və liiznq şirkətinin marjinal mükafat səviyyəsi kimi parametrləri nəzərə alan qiymət matrisinin işlənib hazırlanması inkişaf istiqaməti sayılır.Burada layihə lizinqinin qiymətəmələgəlməsinə risk-menecment sisteminin tətbiqi ilə ayrıca baxmaq lazımdır.

 4. Satış siyasəti. İnkişaf istiqamətləri: yeni lizinq seqmentlərinin mənimsənilməsi proqramının işlənib hazırlanması, regional inkişaf.Lizinq brokerləri ilə, texnika itehsalçılarının satış bölmələri ilə, banklarının kreditləşmə şöbələri ilə qarşılıqlı əlverişli əməkdaşlıq.

 5. Kommunikativ siyasət. Müştərilərə yüksək keyfiyyətli xidmət hesabına şirkətlərin imicinin möhkəmləndirilməsi əsas inkişaf istiqaməti sayılır.

 6. Heyət.İnkişaf istiqaməti: şirkətin heyətinin ixtisasının yüksədilməsi və ətraf mühitin tələblərinə uyğun olaraq çirkətin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi.

 7. Xidmətin təqdim olunması prosesi:İnkişaf istiqaməti: lizinq əməliyyatı iştirakçılarının maraqlarına münasibətdə lizinq şirkətinin əlaqələndirmə funksiyasının inkişafı.Biznes –proseslərin standartlaşdırılması və avtomatlaşdırılması.

Hazırda lizinq şirkətlərinin əsas hissəsi ekstensiv yolla inkişaf edir. Yaxın perspektivdə miqdar genişləndirilməsi yolu üzrə lizinq biznesinin inkişaf sxemi ona gətirib çıxara bilər ki, bazarda iki kateqoriyanın-kommersiya xidməti menecerlərinin və mühasibat şöbəsi mütəxəssislərin çox böyük sayı iştirak etmiş olsun.

Yaxın vaxtlarda lizinq şirkətlərinin marketinq potensialını marketinq sisteminin təşkilatın daimi rəqabətqabiliyyətliliyini və bazarda lizinq xidmətlərinin iqtisadi konyukturunun təmin etmək qabiliyyətindən ibarətdir. Buna tələbin tətbiqi sahəsində marketinq tədbirlərinin planlaşdırılması və aparılması ilə, əmtəə, qiymət, satış, kommunikativ siyasətlə, eləcə dı strateji planlaşdırmanın təşkili ilə, rəqiblərin fəaliyyəti üzərində monitorinqlə, liznq bazarının inkişaf meyllərinin təhlili ilə nail olmaq olar.

Marketinq siyasətini formalaşdırarkən lizinq şirkəti müxtəlif marketinq strategiyaları istifadə edə bilər.Lizinq şirkətinin uğurlu fəaliyyətinin əsas meyarlarından biri kimi maliyyə səmərəliliyinin təminatı çıxış edir. Burada əsas marketinq strategiyaları gəlirliyin yüksəldilməsinə yönəldilmiş strategiya və satış həcmlərinin artırılması strategiyası sayılır.

Lizinq şirkətlərinin müxtəlif marketinq strategiyalarından istifadə olunur: əlavə funksiyaların inkişaf strategiyası (operativ lizinq, heyət lizinqi); prespektiv investisiya layihələrinin seçilməsi strategiyası; xüsusi kapitalın artırılması və daha ucuz maliyyə resurslarının cəlb olunması strategiyası; təchizatçılarla sıx qarşılıqlı təsir strategiyası; yeni seqmentlərin mənimsənilməsi strategiyası; əmtəə diferensiyası strategiyası; nadir ixtisaslaşma strategiyası; şirkətlərin portfelinin diversifikasiyası strategiyası; müştəri servisi strategiyası.

Lizinq xidmətinə qiymətin əmələ gəlməsi mexanizmi kifayət qədər standartdır, lakin özündə qiyməti çevik dəyişməyə, bununla da lizinq alana onun üçün daha optimal variant təklif etməyə imkan verən tərkiblər çoxluğunu ehtiva edir. Lizinq xidmətinin qiymətinə təsir göstərən əsas amillər aşağıdakılardan ibarətdir:


 1. Lizinq müqaviləsi predimetinin qiyməti. Lizinq şirkətinin marketinq qüvvələri ilə qiyməti aşağı salmaq imkanı o zaman mövcud olur ki, qarşılıqlı təsir proqramlarında lizinq şirkəti təchizatıçının maraqlarını təmsil etmiş olsun.

 2. Vergi ayrılmalarının ölçüsü. Ölkənin qanunvericilik sistemi ilə müəyyən edilən lizinq zamanı vergigüzəştlərinin bütün spektrinin istifadəsi olmadıqda qiyməti aşağı salmaq imkanı olmur.

 3. Lizinq predmetinin sığortası. Sığorta şirkətləri ilə partnyor razılaşmaların və korporotiv tariflərin mövcudluğu zamanı liznq şirkətinin marketinq qüvvələri ilə qiyməti aşağı salmaq imkanı mövcuddur.

 4. Kredit müqaviləsi üzrə faizlərin ödənişi. Bu zaman lizinq şirkətinin marketinq qüvvələri ilə qiymətin aşağı salmaq imkanı kredit təşkilatı ilə uzun və möhkəm münasibətlərin, əmtəə maliyyələşməsinin, büdcə maliyyələşməsinin, müxtəlif ödəniş üsullarının mövcudluğu halında yaranır.

 5. Avadanlığa texniki xidmət, əsaslı təmir. Lizinq şirkətinin marketinq qüvvələri ilə qiymətin aşağı salmaq imkanı aşağıdakı hallarda yaranır.

 • texniki stansiyalarla uzun kontraktlar;

 • öz texniki stansiyaları;

 • texnika təchizatçısı ilə razılıq;

 1. Lizinq şirkətinin xidmət haqqı (marja). Bu zaman lizinq şirkətinin marketinq qüvvələri ilə qiymətin aşağı salınması imkanı danışıqlar prosesində tənzimlənə bilər və ya avadanlığın likvidliyindən və risklərin səviyyəsindən asılıdır.

Qərbdə bir çox lizinq xidməti növlərinin qiymətləri rəqabət xarakteri daşıyır və müvafiq xidmətə olan tələbatdən asılıdır. Bununla yanaşı, lizinq xidməti sferasında qiymətqoyma strategiyası maddi məhsul istehsalı sferasındakı strategiya ilə oxşar cəhətlərə malikdir.

1. “Qaymaqların yığılması” strategiyası lizinq xidmətlərinə görə yüksək qiymət təyin etməyi nəzərdə tutur. Bunu ancaq o halda həyata keçirmək mümkündür ki, təklif olunan lizinq xidmətləri tamamilə yeni olsun və bu halda firma rəqabətə məruz qalmır.

2. Aşağı qiymət strategiyası gözlənilən mümkün rəqabətin aradan qaldırılması üçün istifadə olunur.

3. Bazara nüfuz etmək və ya bazarı ələ almaq strategiyası əvvəlcə ucuz qiymətlərlə başlayıb, sonradan onun yüksəldilməsinə əsaslanır. Bu cür strategiya hansısa lizinq xidmətinin bazarda geniş yayılması üçün istifadə oluna bilər. Qiymətin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi lizinq xidmətləri buna misal ola bilər.

4. Rəqabət qiymətləri strategiyası, yəni lizinq xidmətlərinə öz rəqiblərinin səviyyəsində qiymətlərin təyin olunmasıdır. Analoji xidmətlər təklif edən digər təşkilatların iştirak etdikləri bazarda bu stategiya istifadə edilə bilər.

5. Güzəştlər və gözlənilməyən xərclər. Məhsul satışından fərqli olaraq xidmət sahəsində güzəştlərə daha az rast gəlinir. Buna baxmayaraq, bəzi hallarda güzəştlər özünü doğruldur. Məsələn, müştəri böyük sifarişlər verib güzəşt iddiası ilə çıxış edə bilər. Digər tərəfdən, inflyasiya şəraitində xidmətlər üçün ödəmələrin artırılması haqda xüsusi şərtlərlə saziş bağlana bilər. Bu sazişdə infilyasiyanın rəsmi elan edilmiş tempi nəzərə alına bilər. Qabaqcadan gözlənilməyən xərclərin ödənməsi üçün görülən işin dəyərinin 5-10%-i qədər ehtiyat nəzərdə tutula bilər. Bütün bunlar tərəflərin razılığına görə qiymətlərin artması zamanı xərclərin ödənilməsi üçün istifadə olunur, çünki bunları işlərin başlanmasından əvvəl görmək mümkün deyildir.

Qiymətqoyma strategiyası lizinq firmasının perspektivli məqsədləri və onun ümumi inkişaf istiqaməti ilə əlaqələndirilməlidir. Firma nəyə nail olmaq istəyir? Maksimal gəlir əldə emək, öz daimi müştərilərinin dairəsini formalaşdırmaq, rəqiblərini sıxışdırmaq və ya daha bir başqa məqsəd varmı ? Bu suala cavab lizinq xidmətinə qiymətin təyin edilməsinə yanaşmanı müəyyən edəcəkdir.

Beləliklə, firma öz müştərisinin ödəmək iqtidarında olduğu məbləğdən yuxarı qiyməti qoya bilməz. Bazarın tədqiqi həmin bu həddi müəyyənləşdirməyə kömək edir. Bütünlükdə isə, lizinq xidmətləri nə qədər spesifik, qıt və ya dəyərli olarsa, bir o qədər də firma qiymət təyin etməkdə sərbəst olacaqdır.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqiblərin və rəqabətin tədqiqi marketinq tədqiqatçıları sistemində mühüm yer tutur. Çünki hər bir müəssisə elə xidmət növləri göstərməlidir ki, onlar rəqabət bazarına çıxa bilsin. Əks halda müəssisə normal fəaliyyətini davam etdirə bilməz. Odur ki, xidmətlər bazarında olan real vəziyyətə dair ətraflı informasiyanın toplanması və onun təhlili rəqabət strategiyasının seçilməsi üçün zəruridir. Rəqabət strategiyasının düzgün seçilməsi məqsədi ilə aşağıdakı 2 istiqamət üzrə tədqiqat aparılması məqsədə müvafiqdir:

- birincisi, həmin sahənin uzunmüddətli perspektiv üçün nə qədər cəlbedici olacağı məsələsinin müəyyənləşdirilməsi zəruridir.

- ikincisi, müəssisənin mövqeyinin və onun göstərəcəyi xidmət növlərinin həmin sahənin digər müəssisələri tərəfindən göstəriləcək xidmət növləri ilə rəqabət bazarında necə rəqabətədavamlı olması imkanları müəyyən edilməlidir.

Qarşılıqlı münasibətlər marketinqi konsepsiyasının əsas ideysı şirkətin marketinq qüvvələrinin alıcılarla və lizinq sövdələşməsinin digər iştirakçıları ilə uzunmüddətli və qarşılıqlı faydalı münasibətlərin inkişafına cəmləşdirmək sayılır.Bu zaman münasibətlər marketinqi bazara yönəldilmiş idarəetmə sistemi kimi cıxış edə bilər,daha doğrusu,marketinq ayrıca funksiya şəklində deyil, şirkətin idarə edilməsi prosesini ayrılmaz tərkib hissəsi kimi çıxış edir.

Bəzi mütəxəssilərin fikrincə, lizinq şirkətində marketinq funksiyasının rellaşdırılması bütövlükdə aşağıdakı əsas elementləri nəzərdə tutur.

1.Lizinq xidmətləri bazarının və istehlakçılarının monitorinqi.

2.İstehlakçıda şirkət tərəfindən təklif olunan lizinq ürün xidmətlərinin cəlbediciliyi haqqında təsəvvürün formalaşması şəklində ictimai rəyə təsir.

Deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, marketinq konsepsiyası lizinq xidmətlər bazarında rəqabətli və azad mübadiləni təmin edir. Marketinq taktikası isə lizinqə verənlərin bazar konyunkturası təsəvvürü və onun formalaşması prinsiplərindən irəli gələn davranış üsulunu özündə əks etdirir. Lizinq xidmətləri bazarında strategiya gələcək məqsədləri nəzərdə tutduğu halda, taktika yaxın olan məqsədləri izləyir. Marketinqin taktikasından biri lizinq xidmətləri bazarının marketinq tədqiqi prosesidir və bu qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün aparılır. Onun məqsədi lizinq xidmətləri bazarını kompleks öyrənməkdir.

Lizinq şirkətinin marketinq şöbəsi tərəfindən yerinə yetirilməli olan funksiyalar dəsti kifayət qədər geniş və müxtəlif olmalıdı:

-bazarın və tələbin öyrənilməsi;

-məhsul sırasının planlaşdırılması;

-qiymətəmələgəlmə;

-satış kanallarının stimullaşdırılması;

-rəqabət mübarizəsinin təşkili və tətbiqi

Lizinq şirkətində marketinq bölməsinin fəaliyyət prinsipləri aşağıdakılardır :

1.Vahid məqsəd-kommersiya sturukturunun fəaliyyət məqsədi-mənfəətin alınmasıdır.Lizinq şirətinin marketinq bölməsinin fəaliyyəti bu məqsədə tabe edilmişdir.

2.Marketinqin əsas prinsipi:başlıcası o deyil ki,satıcı xidmətə sərmayə qoyur ,odur ki, müştəri ondan götürür.

3.Rəqabət mühitində qiymətəmələgəlmə .

4.Bütün bölmələr arasında qarşılıqlı əlaqənin effektivliyi.

5.Lizinq alanın ehtiyac və arzuları marketinqin başlıca çıxış nöqtəsidir.

Marketinq bölməsinin əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:

1)lizinq xidmətlərinin bazarında,reklamında.irəlilədilməsində şirkətin təqdim olunmasının vahid standartının formalaşdırılması;

2)şirkətin brendinin irəlilədilməsinin ümumi formatı;

3)filialların mövcudluğ halında şirkət xidmətlərinin irəlilədilməsində filial şəbəkəsinə kömək ;

4)bazarda xidmətlərin irəlilədilməsinin və müştərilərin cəl edilməsinin daha effektiv mexanizmlərinin işlənib hazırlanması ; reklam məhsulunun hazırlanmasına mərkəzləşdirilmiş yanaşma və s..

Marketoloqlar bazarları seçərkən kütləvi marketinq və bazarın seqmentləşdirlməsi metodundan istifadə edirlər. Kütləvi marketinq metodunun tətbiqində hər hansı bir xidmət kütləvi şəkildə təqdim olunur, yenə kütləvi şəkildə paylanır və bazarı formalaşdıran bütün istehlakçıların, yaxud da təşkilatların xidmətdən faydalanacaqları ümid edilir. Bu metoddan bazarı ayrı-ayrı seqmentlərə ayırmadan, bütün bazar məqsədli bazar olaraq seçilir. Bazarı seqmentləşdirmə metodu kutləvi marketinq metodundan fərqli olaraq müxtəlif cəhətlərinə görə seqmentlərə ayrılır və məqsədli bazar olaraq seçdiyi bir və ya bir neçə bazar seqmenti üçün də uyğun marketinq kompleksi işləyib hazırlanır. Firmalar girməyi planlaşdırdığı məqsədli bazarları müəyyənləşdirərkən firmanın imkanları, xidmətin yekcinslik dərəcəsi, bazarın yekcinslik dərəcəsi, xidmətin həyat dövrünün mərhələsi, rəqabət amillərini nəzərə almalıdırlar. Marketinq xadimləri bazarı formalaşdıran istehlakçıların coğrafi mövqelərini, demoqrafik xüsusiyyətlərini, psixoqrafik amillərini və davranış dəyişikliklərini nəzərdən keçirməlidir. Marketinq tədqiqatlarına başlamazdan əvvəl şirkət tam əmin olmalıdır ki, bu şirkətə istehlakçıların real tələblərinin tam ödənilməsi hesabına sahibkarlıq fəaliyyəti nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün çox zəruridir.

Marketinq strategiyası marketinq təfəkkürüdür ki, onun vasitəsi ilə şirkət güclü və sərfəli müştəri münasibətlərinin qurulmasına ümid edir. Yaxşı strategiyaların planlaşdırılması marketinqin uğurundan xəbər verir. Əgər şirkət hazırladığı mükəmməl marketinq strategiyasını tətbiq edə bilmirsə onun heç bir qiyməti yoxdur. Sahibkarlıq fəaliyyətinin fəlsəfəsi marketinq tədqiqatlarıdır. Marketinqin fəlsəfəsi isə sahibkarlar tərəfindən rentabellik səviyyəsi və mənfəətin həcmi nəzərə alınmaqla məhsul istehsalından öncə onun satışını həyata keçirməkdir. Nəticədə xidmətin həcmi genişlənir, bazar inkişaf edir, iqtisadi artımına nail olunur, əhalinin məşğulluğu təmin edilir, ölkənin iqtisadi qüdrəti yüksəlir və əhalinin sosial rifahı daha da yaxşılaşır.

Lizinq xidmətlərinin marketinqi üzrə bütün tədbirləri iki tipə ayırmaq olar. Birinci tip (aktiv marketinq) yeni müştərilərin diqqətini cəlb etməyə imkan verir, ikinci (passiv marketinq) isə artıq mövcud müştərilərlə əlaqələr qurmağa və genişləndirməyə kömək edir.Çoxlu istehlak dəyərinin artmasına kömək etmir,lakin onların yerinə yetirilməməsi qəfildən onu aşağı salır.

Müştərilərə lizinq xidməti – lizinq maraqlarının ödənilməsinin əsas funksiyalarından biridir. Lizinq xidmətinin keyfiyyət səviyyəsi birbaşa olaraq tələbə təsir göstərir.Bu şirkət tərəfindən göstərilən xidmətin keyfiyyət səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə,onun lizinq xidmətlərinə tələbi bir o qədər böyükdür.Lakin xidmətin keyfiyyət səviyyəsinin yüksəlməsi və onun motivasiya xərclərin artımını tələb edir. Odur ki,şirkət rəhbərliyi xidmətin səviyyəsi və xidmətlə bağlı iqtisadi amillər arasında optimal nisbəti tapmalıdır.

Daha sonra, satış strategiyasının dəyşilməsi haqqında qərar qəbul olunur ki, bu da bazara lizinq xidməti kanallarının krediti (innovasiyalıq) baxımdan yenidən nəzərdən keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Lizinq şirkətini marketinq tədbirləri proqramı işin iki istiqamətini: xarici və daxili milli lizinq şirkətlərinin gələcək inkişafı onların təcrübəsində aktiv marketinqin reallaşdırılması ilə bibaşa bağlıdır. Bu, xidmət bazarlarında artan rəqabət şəraitində marketinqin lizinq sahibkarlığının səmərəliliyinə təsiri ilə şərtlənir. Lizinq şirkətlərinin çoxu üçün məhz passiv marketinq fəaliyyəti bazarda aşağı aktivliyin və beləliklə də müəyyən satış bazarlarının itirilməsinin əsas səbələrindən birinə çevrilmişdir. Lizinq xidmətlərini marketinqində daha tipiq nöqsanlar arasında şirkətin idarə edilməsində marketinqin mövqeyinə yenidən baxılması və qüvvələrin daxili və xarici marketinqin effektiv sisteminin yaradılması üzərində cəmləşdirilməsi zərurətinin qeyd etmək olar.

Ümumiyyətlə, marketinqin iş prinsipinin dəyişməsini iki istiqamətdə: xarici marketinq (iş metodlarını dəyişdirilməsi) və daxili marketinq (heyətin idarə edilməsi sisteminin dəyişdirilməsi) aspektlərindən yanaşmaq lazımdır. İqtisadi ədəbiyyatda xarixi marketinqə xidmətlərin irəlilədilməsi üzrə işlərin təşkili, məqsədli seqmentlərin tədqiqi üzrə işlərin təşkili, satış strategiyasının dəyişdirilməsi və imicinin yüksəldilməsi daxil edildiyi halda, daxili marketinqə heyətin seçilməsi, təhsil alması və motivasiyası, eləcə də heyətin qiymətləndirilməsi və həvəsləndirilməsi sisteminin yaradılması aid olunur.

İxtisaslaşmış və doğru motivasiya olunmuş heyət xidmətin yüksək keyfiyyətinə, müştərilərin tələblərinin ödənilməsinə və yüksək mənfəətə açardır. Şirkətə ən yaxşı mütəxəssisləri cəlb etməklə şirkət iki mühim vəzifəni həll edir: Öz şirkətini gücləndirir və rəqiblərini potensial olaraq zəiflədir. Məhz buna görə də lizinq şirkətlərində başlıcası heyətə (daxili müştərilərini) meyllənmə sayılır. Bu zaman aşağıdakı əsas elementlərə heyətin maraqlarının tədqiqinə, rəhbərlik tərəfindən heyətin maraqlarının başa düşülməsinin qiymətləndirilməsinə, heyətin maraqlarına aid olan strategiyanın planlaşdırılmasına böyük diqqət yetirilir.

Xarici marketinqin iş metodlarının dəyişdirilməsi lizinq şirkətləri üçün heç də az əhəmiyyət kəsb etmir. “Xarici marketinq qiymətin hazırlanması və müəyyən edilməsi, istehlakçıya xidmətin bölüşdürülməsi və təklif olunması üzrə şirkətin işini müəyyən edir”.

Daxili marketinq kommersiya xidməti işinin effektlivliyinin öyrənilməsi ilə məşğul olub, əsasən lizinq prosesinin son mərhələsinə aiddir. Xarici marketinq lizinqin biznes mühitinin bütün elemetlərinin fasiləsiz öyrənilməsi və monitorinq ilə, təchizatçılarla, vasitəçilərlə, müştərilərlə, rəqiblərlə xüsusi qarşılıqlı təsir proqramlarının işlənib hazırlanması, reklam kompaniyalarının işlənib hazırlanması, PR tədbirlər proqramlarının (sərgilər, məruzələr, seminarlar) işlənib hazırlanması, sosial biznes proqramlarının işlənib hazırlanması, brendin qiymətləndirilməsi, şirkətin stili, imici, ad-sanı üzərində işlə (brendin inkişafı) məşğul olur.

Lizinq xidmətləri marketinqinin yerinə yetirdiyi funksiyalardan biri də marketinq tədqiqatlarının aparılmasıdır. Lizinq sferasında təsərrüfat subyektərinin fəaliyyəti bazar konyukturundan birbaşa asıllıqda olduğuna görə firmadaxili planlaşdırmanın başlıca məqsədi lizinq xidmətlərinin məqsədli bazarında müəssisənin effektiv fəaliyyətinin təmin edilməsi sayılır. Bunun üçün bu bazarın həcm və strukturunun müəyyən edilməsinə yönəldilmiş marketinq tədqiqatlarının aparılması zəruridir.

Lizinq bazarının marketinq tədqiqi lizinq şirkətinin uzunmüddətli rəqabət üstünlüklərini təmin edilməsi məqsədi ilə operativ və strateji qərarların qəbulu üçün alınmış məlumatların axtarışı, yığımı və emalının ,eləcədə informasiyanın hazırlanmasının təşkilatlanmış prosesini özündə ehtiva edir.

Lizinq xidmətləri bazarının marketinq tədqiqatlarının tərkib hissələri sırasına rəqabət təhlilini, mühitin təhlini, bazar təhlilini, lizinq şirkətinin təhlilini aid etmək olar.

Yuxarıda sadalanan istiqamətlər üzrə marketinq təqiqatının aparılması lizinq xidmətləri bazarının fundamental qiymətləndirilməsini həyata keçirməyə şirrkətin bu bazarda mövqeyini müəyyən etməyə və strateji qərarların qəbulu üçün informasiya bazası kimi cıxış etməyə imkan verir.

Lizinq şirkətinin fəaliyyəti tam olaraq aşağıdakı bir neçə parametrlərlə xarakterizə edilir: maliyyələşmənin cəlb olunması mənbələri; müştərilər və onların cəlb edilməsi mənbələri; lizinqə verilən avadanlıq növləri.

Beləliklə, lizinq şirkəti marketinq siyasəti şirkətin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri üzrə balanslaşdırılmış tədbirlər kompleksinin işlənib hazırlanmasını və tədbiqini tələb edir edir. Bu isə öz növbəsində gələcəkdə brendin möhkəmləndirilməsinə, şirkətini dəyərinin artırılmasına və rəqabət üstünlüklərinin əldə olunmasına kömək edir.Yüklə 334,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə