Musa qasimliYüklə 4,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/185
tarix06.05.2018
ölçüsü4,62 Mb.
#42462
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   185

 

16 


рилмяси империалистляриn Cənubi Гафгаза доьру ирялилямясиня 

шяраит йараdardı. Артыг iнэилис гцввяляри həmin йерляря сохул-

мушдулар. Бакы нефти цзяриндя щюкмранлыг едирдиляр. Совет 

щюкумяти  цчцн  ъянубда  тящлцкя  галырды.Бу  сябябдян  Моск-

ванын Анкараны дястяклямяси, Анадолудакы ингилаба мадди вя 

мяняви  йардым  эюстярмяси  ilk  növbədə  юз  мянафеляри  наминя 

иди. Mustafa Kamal 1920-ci il aprel ayının 26-da Leninə бir məktub 

yazdı. Onun ittifaq yaraтmaq təklifini Lenin qəbul etdi. Bundan sonra 

май  ayında  илк  Анадолу  nümayəndə  щейяти  Москвайа  доьру 

щярякят  етди.  Инэилис  гошун  hissələri  hələ  Cənuбi  Гафгазда 

йерляшдийиндян türk nümayəndə щейятi совет пайтахтына yalnız 

60-ъы эцндя дахил ола билди.  

Бу  арада  Мустафа  Kamalа  гаршы  Анадолуда  цсйанлар 

башлады. Шейхцлисламын фитвалары иля Болу, Дцзъe, Йозgат və 

Конйаda  дин  ады  алтында  üsyan  qalxdı.  Бурса,  Балыкесир  və 

Измири  дя  цсйанлар  бцрцдц.  Москвада  тцрк  щейяти  иля 

мцзакиряляр  апаран  болшевик  тямсилчиляри  Анадолунун  бу 

вязиййятиндян  файдаланмаг  ниййятиня  дüşdülər.  Тцрклярдян 

Kарс вя Aрдaщаны тяляб етдиляр. Бунун мцгабилиндя силащ вя 

мадди йардым эюстяряъяклярини bildirdilər. Бeləliklə, бolşeviklərin 

daşnaklardan elə бir fərqi olmadıьı üzə çıxdı. Fərq yalnız onda idi ki, 

soveт Rusiyası iki, daşnak Ermənisтanı isə yeddi тürk vilayəтini тələб 

edirdi.  Bu  zaman  arтıq  yунанлар  Eдирнeйя  дахил  олмуш, 

müttəfiqlər  isə  Истанбул  щюкумяти  иlя  Türkiyəni  parçalayan 

təhqiredici Севр sülh мцгавилясиni имзаламышдыlar.  

  

17 


 

 

RSFSR xalq xarici işlər komissarı G.Q.Çiçerin Тürkiyə səfirini qəбul edərkən 

     Yaranmış  ağır  vəziyyətə  baxmayaraq,  türklər  həmin  tələbləri  qə

-

тiyyəтlə  rədd  etdilər.  Чох  бюйцк  тящлцкяляря  бахмайараг, Мустафа  Камал  Paşanın  Москванын  тяляблярини  рядд  етмяси 

сябябиндян  августун  14-дя  мцзакиряляр  кясилди.  Belə  bir  aьır 

zamanda  şimaldan  və  qərбdən  işarə  alan  daşnak  Ermənistanı 

Türkiyəyə  qarşı  şərqdə  yeni  cəbhə  açaraq  qanlı  hərbi  əməliyyatlara 

başladı.  Динъ  тцрк  ящалиси  кцтляви  шякилдя  мящв  едилирди. 

Ъаваб олараг Kazım Kaрабекир Paşanın komandanlıьı alтında тürk 

ордусу щярякятя кечərək Kарс və Сарыгамышı азад etdi. Daşnaklar 

məьluб oldular. Aleksandropol (Gümrü) sülh müqaviləsini imzaladılar. 

Ermənisтan  soveтləşdirildi.  Rusiyanın  nəzarəтinə  keçdi.  Тürkiyə 

Qafqaz  тərəfdən  юzünü  nisбəтən  rahaт  hiss  eтdi.  Анадолуда  ися 

русларын  йерсиз  тялябляриндян  имтина  еdilмясиня  даир  щяля 

бир хябяр йох иди.  

1921-ъи  илин  йанвар  ayında  йунан  ордусу  эцълу  щцъума 

башлады. İsmet Инюнц başda olmaqla türk ordusu düşmənə sarsıdıcı 

zərbə  vurdu.  Bцтцн  тящлцкяляря  бахмайараг,  Анадолуда  yeni  bir 

дювлятin мювъудluğu arтıq тam aydın idi. Buna görə də Mосква яв-

вялки тялябляриндя исрар етмяди. Йанварын 20-дя хариъи ишляр  

18 


назири  Йусuф  Камалын  (Тенgирсек)  рящбярлийи  алтында  йени 

бир щейят Rusiyaya səfərə йола дцшдц. Февралын 10-да Москвайа 

эялди.  Мцзакирялярин  давам  етдийи  бир  вахтда  шяргдя  тцрк 

ордусу Aрдaщан вя Артвини дя düşməndən azad etdi. Mартын 16-

да тцрк-рус мцгавиляси имзаланды. Бу мцгавиляйя уйьун олараг 

йардымчы щейят йола дцшянядяк тцрк ордусу Анадолуда икинъи 

зяфярини  qazandı.  16  март  тарихли  müqavilədə  дювлятlərдян 

бириндя  баш  веря  биляъяк  тящлцкянин  диэяр  дювлятя  şамил 

едиляъяйи билдирилирdi вя истила сийасятляриня гаршы onların 

араларындакы щямряйлийи эюстярирдi

5

. Müqavilənin сяккизинъи маддясиндя  дейилирди  ki,  tяряфляр  юз  юлкяляри  дахилиндя 

диэяр  дювлятин  щюкумятини  девирмяк  мягсядини  эцдян 

тяшкилатларын 

гурулмасына 

вя 

фяалиййятиня йол 

вермяйяъякlər

6

.  Буна  бахмайараг,  sоветляр  Анадолуда  бир болшевик щярякатыны щяйата кечирмяйя чалышса да, məqsədinə 

наил  ола  билмяди.  Анкара  щюкумятинин  тяшяббцсц  иля  ики 

дювлят  арасында  башламыш  олан  мцнасибятлярин  позул-

масына  фцрсят  верилмяди.  1921-ъи  илдя  совет-тцрк  тиъарят 

мцгавиляси дя имзаланды.  

Rusiya-Тürkiyə  münasiбəтlərində  N.Nərimanov  бaşda  olmaqla 

Azərбaycan  SSR  hюkuməтi  müsтəsna  rol  oynayırdı.  Тürk  nüma-

yəndə  heyəтləri  Moskvaya  Бakıdan  keçərək  gedirdi.  Бurada  iki 

юlkənin  yaxınlaşması  бarədə  тюvsiyələri  dinləyirdi.  Rus-тürk  mü-

nasiбəтlərinin yaxşılaşması Azərбaycan xalqının və Rusiyanın тürk, 

müsəlman xalqlarının maraqlarına тam uyьun gəlirdi. Бundan fərqli 

olaraq rus-тürk dosтluьunun əleyhinə olan erməni dairələri Rusiya-

Тürkiyə əməkdaşlıьına Şərqin qapısında тurançılıьın  və panтürkiz-

min yayılması kimi бaxırdılar.  

Лозан  konvensiyasının  имзаланмасындан  сонра  tцрк-совет 

мцнасибятляри сойуглуг мярщялясиня гядям гойду. Буна сябяб 

bоьазларa dair  сазиш олду.  Lozan konfransında sovet nümayəndə 

heyəti  Bosfor  və  Dardanel  üzərində  türk  xalqının  qanuni  hüquq-

larının bərpasına yönəlik səyləri açıqca müdafiə etdi.Советляр bо-

ьазларын  Гара  дяниздя  сащил  хятти  олмайан  дювлятлярин 

щярб эямиляриня тамамиля гапалы олмасыны тяляб едирди. 

  

19 


 

 

Soveт-тürk тicarəт müqaviləsinin imzalanması mərasimi 

 

Лакин  Бюйцк  Британийа  буна  гаршы  чыхдыğından  сазишя беля  бир  мящдудиййят  гойулмамасы  гярарлашдырылды. 

Konfransdan sonra xarici ordular Türkiyə ərazisindən çıxarıldı. Бo-

ьazlar üzərində işьal rejimi ləьv edildi. Тürkiyənin sədirliyi alтında 

бeynəlxalq komissiya бoьazlara nəzarəтi həyaтa keçirməyə бaşladı. 

1923-cü il oktyabrın 29-də Türkiyə Böyük Millət Məclisi cümhuriy-

yətin  yaradıldığını  elan  etdi.  Mustafa  Kamal  Paşa  юlkənin  ilk 

prezidenti seçildi.  

Hər hansı bир дювлятин хариъи сийасятини milli мянафеляри 

мцяййянляшдирир. Бу мянафеляря эюря юз сийасятиндя лазыми 

стандартлаr тязад тяшкил едяъяк юлчцдя олса да, щямин йолдан 

чякинмяк олмаз. Elə bу сябябдян Лозанда йаранан сойуглуг узун 

сцрмяди.  Çünki  sовет  Русийасы  юзцня  гаршы  Авропанын 

бирляшмяйя  щазыр  олдуьуну  эюрцр  вя  Тцркийя  иля  достлуьа 

бюйцк ящямиййят верирди. Бу заман Миллятляр Ъямиййятиндян 

кянарда галan Türkiyənin Мосул мясялясиндя щаглары тапдалан-

мышды. Авропа дювлятляри арасында да ССРИ-йя мцнасибятдя 

йекдиллик  мювъуд  дейилди.  Яввялляр  hядялярля  чыхыш  едən 

İtaliya  SSRİ  иля  достлуьа  тяряфдар  çıxırdı.  Fransa  da  SSRİ  ilə 

münasibətlərin yaxşılaşdırılmasında maraqlı idi. Yüklə 4,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   185
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə