Mustaqil ta’limni tashkil etish va unga qo’yiladigan talablar o’rinova Oysha, Hamidova SarvinozYüklə 43,06 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix30.12.2023
ölçüsü43,06 Kb.
#167575
  1   2
O’rinova Oysha 182-186 JUSR182 
MUSTAQIL TA’LIMNI TASHKIL ETISH VA UNGA QO’YILADIGAN 
TALABLAR 
O’rinova Oysha, Hamidova Sarvinoz 
Fizika va astronomiya ta’lim yo’nalishi talabalari 
Navoiy davlat pedagogika instituti 
Ilmiy rahbar: t.f.d. (DSc), prof.v.b. D.I.Kamalova 
Annotatsiya. 
Ushbu maqolada mustaqil ta’limni tashkil etish va unga 
qo’yiladigan talablar to’g’risida ma’lumotlar bayon etilgan. 
Kalit so’zlar: 
astronomiya, pedagogika, mustaqil ta’lim, o’quv jarayoni, 
ijodkorlik, qobiliyat. 
Oliy ta’lim muassasalaridagi ta’lim-tarbivaviy jarayon, umumiy o’rta ta’lim 
tizimi ta’lim jarayonidan anchagina farq qiladi. Oliy ta’lim muassasalaridagi ta’lim 
jarayoni umumiy o’rta ta’lim tizimidagidan farqli o’laroq, har kuni beriladigan uy 
vazifalari va o’tilgan materialni takrorlash yo’q. Ikkinchidan, o’quv auditoriyalaridagi 
ma’ruza va mashg’ulotlar qanchalik yuqori darajada tashkil etilmasin, kunlik bilimning 
nazoratiga imkoniyat juda kam. Talabalar bilimining sifati, ularning mustaqil ishlashiga 
bevosita bog’liq. Talabaning mustaqil ishi professor-o’qituvchi tomonidan aniqlaniladi 
va tegishli ko’rsatmalar berilib, mustaqil ishning bajarilishi nazorat qilib boriladi. 
Mustaqil ta’lim – o’quv jarayoni mashg’ulotlarida talabalarning shaxsiy 
ko’nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega, bunda 
maxsus fizikaviy va astronomik ko’nikmalarni alohida ajratib bo’lmaydi, chunki 
shaxsiy ko’nikmalar ularning ichiga singib boradi. Ko’nikmalarni shakllantirishda 
talabalar bilan mustaqil ravishda ishlash dasturulamal sifatida xizmat qiladi. Fizika va 
astronomiya fanlarini o’qitishda bilim oluvchilarga uchta asosiy ko’nikmani hosil qilish 
muhim ahamiyatga ega. Uzluksiz ta’limda bu ko’nikmalardan, hatto, birini e’tiborga 
olmasak yoki yetarlicha baholamasak, qolganlarining shakllantirishi sezilarli darajada 
susaytiriladi. Quyida keltirayotgan asosiy uchta ko’nikmalar fizika hamda astronomiya 
fanlarini o’qitish uchun bizga asos bo’lib xizmat qilishi kerak: 

eksperimental ko’nikma; 

intellektual va umumo’quv ko’nikma; 

maxsus (xususiy) ko’nikma; 
Bu ko’nikmalarning hammasi talaba-yoshlar bilan alohida guruh bo’lib yoki 
professor-o’qituvchining nazoratisiz xususiy ko’nikmalar hosil qilishga qaratilgan. 
Shuni etish etish kerakki, intellektual ko’nikmalar deb har xil muammo va masalalarni 
yechishda aqliy amallarni samarali bajarish qobiliyatiga aytiladi. Umuman olganda


183 
intellektual ko’nikma, umumo’quv va xususiy ko’nikmalarni shakllantirish sifatida 
yagona fizikaviy va astronomik material asosida amalga oshiriladi. Bunda tor 
ko’nikmalar, keng ko’nikmalar va murakkab ko’nikmalar o’quv materialining 
mohiyatini ochishga xizmat qiladi. 
Psixolog olimlar o’z ilmiy tadqiqotlarida inson faoliyatini o’rganish, tadqiq 
qilish, uning mohiyatini ochib berish muammolari bilan shug’ullanganlar. Inson 
faoliyatining mohiyatini motiv, maqsad, shart-sharoit, harakat, jarayon kabi faoliyat 
strukturasini tashkil etuvchi elementlarni o’rganish orqali anglash mumkin. Shuni 
ta’kidlab o’tish kerakki, subyektning verbal harakatlari – bu o’quv ko’nikmasini tashkil 
etuvchi harakatlardir. Aslida, o’quv faoliyati, o’quvchi-talabalarning o’quv 
topshiriqlarini mustaqil bajarish jarayonida bilim egallashlariga qaratiladi. Bu ularga 
mazkur bilimlarning hosil bo’lish shart-sharoitlarini ham anglash imkonini beradi. 
Psixologlar harakatni amalga oshirish usuli sifatida “jarayon” tushunchasini kiritganlar. 
Agar jarayonlar anglab bajarilsa, u holda “ko’nikma” haqida gap boradi. Bu esa, 
amaliyotchiga bakalavriat va magistratura bosqichlarida olgan bilim, malaka va 
ko’nikmalarga mustaqil ravishda yondashishiga imkoniyat yaratadi. Bu borada 
uzluksiz ta’lim tizimining ajralmas qismi hisoblangan – oliy ta’limdagi mustaqil ta’lim 
o’quv darslarining o’rni beqiyosdir, albatta. Mustaqil ta’limda ajratilgan mavzularga 
tajriba asosida, ya’ni, laboratoriya ishlari va eksperimentlarni mustaqil ravishda 
rejalashtirish, ularni amalga oshirishga ijodiy yondashish nazariy va amaliy jihatdan 
yondashishga nisbatan qiyinchiliklar bilan amalga oshmoqda. Malakaviy pedagogik 
amaliyot davomida kuzatilayotgan bunday qiyinchiliklar fizika va astronomiya fani 
o’qituvchilarining eksperimental jihatdan tayyorgarligi, ko’nikma va malakalari hali 
ham yetarli darajada emasligini ko’rsatmoqda. Bu kabi muammolarni bartaraf etish 
uchun esa asosiy e’tiborni talabalar mustaqil ta’limini rivojlantirish, unga sistematik 
yondashish, ta’lim uzviyligini ta’minlagan holda qarash muhim ahamiyatga ega. 
O’tkazilayotgan pedagogik tadqiqotlar tahlili shuni ko’rsatadiki, ixtisosliklar bo’yicha 
malakali bakalavriat bosqichi mutaxassislarini tayyorlashda asosiy e’tiborni 
talabalarning o’quv jarayonida aynan mustaqil ta’lim mashg’ulotlarida eksperimental 
malaka 
va 
ko’nikmalarini 
shakllantirish, 
ratsionalizatorlik 
qobiliyatlarini 
rivojlantirishda sistematik yondashish o’ziga xos istiqbolli natijalarni keltirib chiqaradi 
va bo’lajak o’qituvchilarni sifatli tayyorlashda muhim omil bo’lib xizmat qiladi. 
Har haftaning oxirgi kunida, ta’lim oluvchi hafta davomida bajargan ishlarini 
sarhisob qilib, o’zi mustaqil tuzgan rejaning bajarilishini tekshirib chiqishi kerak. 
Bunday nazoratdan so’ng, talaba, o’zi bajargan ishlarga haqqoniy yondoshsa, 


184 
yo’1qo’yilgan kamchiliklarni bartaraf qilish ancha oson kechadi. Talaba mustaqil ishini 
bajarishda o’zining kuchigagina ishonishi shart. U, oldinda ko’p qiyinchiliklar 
kutayotganini esdan chiqarmasdan. Ularni yengishga o’zini tayyorlashi kerak. Turli 
yo’nalishdagi mutaxassisislaming kasbiy tayyorgarligiga qo’yiladigan talablar, 
ularning “Mutaxassislik tavsifnomasi”da ko’rsatilgan bo’ladi. Ularda quyidagicha 
talablar mavjud: 

bilimini muntazam o’stirib va rivojlantirib borish; 

ilmiy-texnik axborotlami qidirishda va qo’llashda samarali usullardan 
foydalanish; 

mutaxassislik yo’nalishiga mos eksperiment o’tkazishni bilish. 
Bu talablar, talabalarning bilish faoliyatiga doir “Umumlashgan usullar” ini 
tuzish zarurligini taqozo qiladi. Umumlashgan usullar qaysi bir fanni o’rganishda 
shakllantirilsa va boshqa fanlarni o’rganishda, amaliy-seminar mashg’ulotlarni 
bajarishda erkin qo’llanillanilsa, “umumlashgan usullar”, – deyiladi. Boshqacha 
aytganda, “umumlashgan usul” deb, keng qo’llaniluvchi, umumiy xususiyatga ega 
bo’lgan usullarga aytiladi. 
Talabalarda umumlashgan usullarning keng shakllanishi, birinchidan, dars 
jarayonida sarflanadigan vaqtni tejashdi, ikkinchidan, bilimlarni yuqori darajaga 
ko’tarilishiga olib keladi, berilgan topshiriqlarni tezroq bajarishga, ya’ni aqliy 
mehnatning samaradorligini oshirishga olib keladi. Masalan, talabalarning bilimini 
mustaqil tarzda oshirishda asosiy o’rinni o’quv adabiyotlari va internet axborot tizimi 
manbalari egallaganligi uchun, ular bilan samarali ishlashda quyidagi usullarni 
shakllantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi: 

o’quv materiallarini mantiqiy tahlil qilib, uning asosiy mag’zini ajratib olish; 

hodisa va jarayonlarning asosiy xossalarini ko’rsatuvchi fizik kattaliklarning 
o’zaro bog’lanishlarini ifodalovchi formulalarni matematik yo’l bilan chiqarilishini 
mustaqil bilish; 

o’qilgan material matnini, berilgan grafiklarni hamda jadvallarni tushunish; 

o’qilgan materiallarni o ‘z so’zi bilan erkin gapirib berish; 

darslikda berilgan mavzu materialini boshqa adabiyotlardan o’qilganlari 
bilan mukammal holda to’ldirish; 

katalog bilan ishlashni va bibliografiya tuzishni bilish

o’qiganlarini konspekt qilishni, ma’ruza tezisini yozishni va bayon qilish 
rejasini tuzishni bilish. 


185 
Darslik va o’quv qo’llanmalar bilan ishlash madaniyatining ayrim ijtimoiy 
elementlari bilan talabalarni tanishtirish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, 
talabalarga juda zarur bo’lgan quyidagi tavsiyalami keltiramiz: 
Adabiyot bilan to’g’ri ishlash uchun har bir kishidan o’z energiyasini, vaqtini 
ortiqcha sarf qilmaslik talab qilinadi. Ishlash jarayonida vaqtdan va ish vazifasidan 
to’g’ri foydalanish muhim ahamiyatga ega. O’qigan materialni esda saqlab qolish 
uchun ertalab, ya’ni inson miyasi charchamagan holatda samarali bo’lishi hammaga 
ma’lum. Talabalar ertalabki smenada o’qishsa, ular mashg’ulot tugagandan so’ng, 1,5 
soat o’tgach o’quv adabiyoti bilan ishlashsa, unumli bo’ladi. 
Aqliy mehnatning unumli bo’lishining bosh omili, ish joyining qulay bo’lishini 
ta’minlovchi shartlardir. Talabalar o’zlarining kitoblarini, yozuv qog’oziarini, chizma 
va yozuv qurollarini har doim toza va ehtiyot qilib saqlashi zarur. Ish joyining chap 
tomonidan yetarli darajada yorug’lik tushib turishi kerak. Kitobni o’qishni boshlashdan 
avval, quyidagi ishlarni amalga oshirish zarur: kitobning qisqacha tavsifnomasi bilan 
tanishish, mualliflarning familiyasi, ismi-sharifini, kitob nomini, chop etilgan 
bosmaxonasini, nashr qilingan shahri va yilini, nechanchi marta nashr qilinganini bilib 
olishi, maqsadga muvofiqdir. Ushbu ma’lumotlarning ahamiyati katta bo’lib, ular kitob 
to‘g‘risida umumiy tushuncha beradi; qanday kitob, yangimi yoki eskimi, u 
o’qilayotganini bildiradi; u kimlarga mo’ljallab yozilganini bilishga imkon beradi. 
Shundan so’ng, kitobning birinchi varaqlaridan, uning rejasi va tarkibi bilan tanishib 
chiqish mumkin. Kitobning kirish qismi bilan tanishish, uning mazmuni to’g’risida va 
uning boblari, bo’limlari, paragraflari, mavzularga bo’lingan materiallarni qanday 
tizimga solinganligi to’g’risida tasavvur hosil qilishga imkon beradi. Talabaga ushbu 
axborotlarni bilib olish, kitob to’g’risida to’la tasavvurga ega bo’lishga va uni o’qib 
o’rganishga qulavlik tug’diradi. Kitob bilan oldindan tanishib chiqish, ya’ni rasm, 
diagramma va jadvatlarga nazar tashlash foydali hisoblanadi. 
Adabiyotlar materiallari matni bilan ishlashga ijodiy yondoshish samarali 
bo’lishi uchun, uni mexanik tarzda o’qib chiqish, maqsadga muvofiq emas. Matnni juda 
diqqat bilan o’qib chiqish. Talaba o’z so’zi bilan materialni tizimli, ishonchli qilib aytib 
va tushuntirib borishga intilishi, yaxshi natija beradi. 
Hozirgi kunda ta’limga qaratilayotgan diqqat va e’tibor kun sayin kuchayib 
bormoqda. Jahonda PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS kabi bir qator xalqaro dasturlar 
mavjud bo’lib, ular rivojlangan davlatlarda ta’lim sifatini yanada oshirishdagi mezon 
sifatida keng qo’llanilmoqda. Islohotlarni amalga oshirishda xalqaro standartlar 
darajasida yuqori iqtisodiy samaraga asoslangan milliy baholash tizimini yaratishga 


186 
ham e’tibor qaratilmoqda. Shu o’rinda aytib o’tish joizki, biz avvalo ta’lim sifatini 
tubdan yaxshilashga harakat qilmog’imiz zarur. Bunday sharoitda, yuqori malakali 
pedagoglarga bo’lgan talablar ortib borib, barkamol avlodni asrlar davomida shakllanib 
kelgan umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash layoqatiga ega, kasbiy 
tayyorgarligi yuksak darajada bo’lgan hamda zamonaviy pedagogik va axborot-
kommunikatsiya texnologiyalarini individual amaliyotda qo’llash ko’nikma va 
malakasiga ega ijodkor pedagoglarni tayyorlash talab etiladi. Bu oliy ta’lim muassasasi 
oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. 

Yüklə 43,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə