Neyrocərrahiyyə 17. 11. 2014-cü IL tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdirYüklə 1,44 Mb.
səhifə1/16
tarix03.05.2018
ölçüsü1,44 Mb.
#40944
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Neyrocərrahiyyə
17.11.2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.
1) Baş beynin frontopolyar şöbələrinin zədələnmələrində epileptik sindromun xarakteri necə olur?
A) Cekson tipli

B) Absanslar

C) Nitqin tormozlanması

D) Adversiv

E) I-li generalizə olan
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
2) Premotor hərəki sindrom necə xarakterizə olunur?
A) Çanaq funksiyalarının pozulması

B) Diz refleksiya

C) Akinetik mutizm

D) Ətraflarda ifliclərin olması

E) Aspontanlıq
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
3) Kəllədaxili hipertenziya necə xarakterizə olunur?
A) Oneyroid sindromla

B) Bayılma halı ilə

C) Delirioz sindromla

D) Karlaşma ilə

E) Korsakov sindromla
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
4) Kəllədaxili hipertenziya nəbzin dəyişilməsində necə xarakterizə olunur?
A) Ekstrasistoliya ilə

B) Taxikardiya ilə

C) Aritmiya ilə

D) Bradikardiya ilə

E) Nəbzin gərginliyi ilə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
5) Kəllədaxili hipertenziyada onurğa beyninin mayesinin təzyiqi nə qədər qalxır?
A) 20 mm su sütunu

B) 10 mm su sütunu

C) 30 mm su sütunu

D) 40 mm su sütunu

E) 50 mm su sütunu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
6) Ətraflarda mərkəzi parez hansı strukturların zədələnməsində inkişaf edir?
A) Alın-parasagital nahiyyə

B) Ön mərkəzi qırış nahiyyəsi

C) Tağın sütunları

D) Frontopolyar nahiyələr

E) Döyənəkli cisim
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
7) Üz sinirinin mərkəzi iflici hansı nahiyənin zədələnməsi üçün xarakterdir?

A) Alın-parasagital nahiyyə

B) Alın-medial şöbələr

C) Mərkəzönü qırış

D) Frontopolyar şöbələr

E) Brok nahiyyəsi


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
8) Alın payının şişlərində ekstrapiramid simptomlar necə xarakterizə olunur?
A) Ətraflarda çox yayğın tremor

B) Ətraflarda çox yayğın tremor

C) Ətraflarda spastik tipli tonusun yüksəlməsi

D) Ətraflarda xırda titrəyişli tremor, plastik tipli tonusun yüksəlməsi

E) Astaziya – abaziya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
9) Alın payı şişlərində tətbiq olunan kəsiklər hansılardır?
A) Başın tüklü hissəsinin kənarı

B) Xətti dəri kəsiyi

C) Qövs şəkilli dəri, başın tüklü hissəsinin kənarı, zuter kəsiyi

D) Kuşinq kəsiyi

E) Zuter kəsiyi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
10) Psixopatoloji alın – bazal sindrom əsasən necə xarakterizə olunur?
A) Hallusinasiyalarla

B) Akinetik mutizm ilə

C) Tormozlanma ilə

D) Etinasızlıqla

E) Eyforiya ilə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
11) Alın payının qlioblastomalarında hipertenzion sindrom necə xarakterizə olunur?
A) Ətraflarda tonik qıcolmalarla

B) Artmanın proqredientliyi ilə

C) Xəstənin karlaşmasının sürətlə artması

D) Tez – tez epileptik tutmalarla

E) İybilmə hallusinasiyalarları ilə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
12) Gicgah payının zədələnmələrində yazının pozulması necə xarakterizə olunur?
A) Tam aqrafiya ilə

B) Tam aqrafiya və yazma aktının pozulması

C) Yazıda səhvlərlə

D) Tam aqrafiya və yazıda səhvlərlə

E) Yazma aktının pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
13) Gicgah payının zədələnmələrində qiraətin pozulması necə xarakterizə olunur?
A) Oxuya bilməmək

B) Yazının başa düşülməməsi

C) Bütün sadalananlar

D) Nitqdə parafaziya

E) Nitqdə parafaziya, yazının başa düşülməməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
14) Sağ gicgah nahiyyəsində lokalizə edilən şişlərdə psixosensor pozğunluqlar necə meydana çıxır?
A) Affektiv–depressiv pozğunluqlar

B) Eşitmə musiqi hallusinasiyaları, tez – tez rast gələn qoxu hallusinasiyaları

C) Yaddaşın kobud zəifləməsi

D) Eşitmə musiqi hallusinasiyaları

E) Tez – tez rast gəlinən qoxu hallusinasiyaları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
15) Gicgah payının xoş xassəli qliomalarında klinik gedişin xüsusiyyətləri necə ifadə olunur?
A) Fokal qıcolmaların erkən meydana çıxması

B) Erkən hipertenzion əlamətlər

C) Uzun müddətli absanslar olması ,dad hallüsinasiyalarının olması

D) Uzun müddətli absansların olması

E) Dad hallüsinasiyalarının olması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
16) Arxa mərkəzi şırım nahiyəsinin şişlərində hissiyat pozğunluqları harada lokalizə edir?
A) Əsasən əllərdə lokalizə edir, hiperpatiya hissiyatı ilə ifadə olunur

B) Əks ətraflarda lokalizə edir

C) Əsasən əllərdə lokalizə edir

D) Hiperpatiya hissiyatı ilə ifadə olunur

E) Əsasən ayaqlarda lokalizə edir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
17) Təpə payının şişlərində hissiyyat pozğunluqlarının xüsusiyyətləri necədir?

A) Ancaq dərin hissiyyat növlərinin itməsi

B) Ancaq temperatur hissiyatının itməsi

C) Astereoqnozun olması

D) Astereoqnozun olması, ancaq temperatur hissiyatının itməsi

E) Hamısı doğrudur


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
18) Astereoqnoz simptomu nədir?
A) Qabiliyyət itəndə öz bədəni nahiyələrində düzgün orientasiya etməmək

B) Əşyanın ümumi hissi obrazını yaratmağın mümkünsüzlüyü

C) Əşyanın ümumi hissi obrazını yaratmağın mümkünsüzlüyü, əşyanı tanımaq imkanının olmaması

D) Qabiliyyət itəndə məqsədəyönlü hərəkət etmək

E) Əşyanı tanımaq imkanının olmaması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
19) Apraksiya simptomu nədir?
A) Tanış əşyaları tanımaq qabiliyyətinin itməsi

B) Saymaq qabiliyyətinin itməsi

C) Yazmaq qabiliyyətinin itməsi

D) Doğru bütün cavablar A – dan başqa

E) Məqsədəyönlü hərəkət etmək qabiliyyətinin itməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
20) Aleksiya və akalkuliya hansı nahiyyənin zədələnməsinin xarakter simptomudur?
A) Mərkəzarxası qırış

B) Aşağı təpə paycığı

C) Yuxarı təpə paycığı

D) Mərkəzönü qırış

E) Yuxarı təpə paycığı, arxa mərkəzi qırış
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
21) Fotopsiya – hansı nahiyyənin zədəsində qeyri-tipik simptom kimi meydana çıxır?
A) Heşl qırışı

B) 18 və 19-cu sahənin

C) 17-ci sahə

D) Roland şırımı

E) Reyl adacığı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
22) Baş beynin gicgah qırışı zədələnmələrində tutmanın xarakteri necə olur?
A) Adversiv

B) Cekson tutması

C) Nitqin tormozlanması

D) Ön mərkəzi şırım

E) Absanslar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
23) Ənsə payının zədələnməsinin hansı hallarında hemianopsiya inkişaf edir?
A) Mahmız şırımından aşağı əyriliyin zədələnməsi

B) 17 sahənin ayrıca zədələnməsi

C) Ənsə qabığının və ya gicgah payı dərin şöbələrinin total zədələnməsi

D) 18 və 19 sahələrinin ayrıca zədələnməsi

E) Mahmız şırımından yuxarı əyriliyin zədələnməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
24) Görmə agnoziyasına nə aid deyil?
A) Palpasiyada əşyanı asan tanıma qabiliyyəti

B) Görmənin saxlanılması

C) Fotopsiya

D) Əşyanın görünüşünə görə tanıma qabiliyyətinin olmaması

E) Amavroz
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
25) Hippokampın zədələnməsinin klinik sindromuna nə aiddir?
A) Vissero – veqetativ paroksizmlər

B) Somatik motor tutmalar

C) Psixomotor tutma

D) Hallusinator sindrom

E) Auranın olması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
26) Gicgah payının şişlərində hipertenzion sindrom necə xarakterizə olunur?
A) Aparıcı sinirin parezi xarakterdir

B) Əsasən laterallaşmış sefalgiya

C) Əsasən qadınlarda rast gəlinir

D) III sinirin parezi, yayılmış sefalgiya

E) Bütün sadalananlarla
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
27) Yan mədəciklərin şişlərində okklüzion sindrom likvor axınının hansı səviyyədə blokadası ilə əlaqədardır?
A) Eyni vaxtda müxtəlif kombinasiyalar

B) Hər iki Monro dəliyinin

C) Bir Monro dəliyinin, Silvi su kəməri

D) Yan mədəciklərin üçbucaqlarının

E) Bütün sadalananlarla
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
28) Aşağıdakılardan hansı yan mədəciklərin şişlərində görmə pozğunluqlarına səbəb olmur?
A) Sadalananların hamısı

B) Xiazmaya təsir

C) Şişin görmə qabığına təsir etməsi

D) Kəllədaxili hipertenziya

E) Şişin Meyer ilgəyinə təsir etməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
29) Olfaktor çuxurun meningioması necə xarakterizə olunur?

A) Yavaş inkişafla, xoşxassəli gedişlə

B) Xoşxassəli gedişlə

C) Tez-tez maliqnizasiya ilə

D) Sürətli inkişafla

E) Əsasən uşaqlarda rast gəlinir


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
30) Olfaktor çuxurun meningioması nəyə səbəb olur?

A) İkitərəfli hiperosmiya

B) İkitərəfli hiposmiya

C) Qoxu hallusinasiyaları

D) Birtərəfli anosmiya

E) Qoxu hallusinasiyalarından başqa bütün sadalananlara


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
31) Olfaktor çuxurun meningiomasında nə aşkar oluna bilər?

A) Görmə itiliyinin hər iki gözdə aşağı düşməsi

B) Görmə sinirinin I-li atrofiyası

C) Görmə sinirinin II-li atrofiyası

D) Hamısı düzdür

E) Görmə itiliyinin bir gözdə aşağı düşməsi


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
32) Qabıqaltı nüvələrin şişləri xəstələrdə nəyə səbəb olmur?
A) Hemihipesteziyaya

B) Hemianesteziyaya

C) Xoreyayabənzər paroksizmlərə

D) Dejerin-Russi sindromu elementləri

E) Erkən kəllədaxili hipertenziyaya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
33) Yan mədəciklərin şişlərində nisbətən çox zədələnən kəllə-beyin sinirləri hansıdır?
A) VI cüt

B) III və VI-cütlər

C) I cüt

D) V cüt


E) II cüt
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
34) Kranio-orbital meningiomalar üçün hansı görmə pozgunluqları daha patoqnomikdir?
A) Birtərəfli amavroz

B) Görmə itiliyinin zəifləməsi

C) Mərkəzi görmənin pozulması. ikitərəfli amavrozdan başqa hamısı düzdür

D) Bir gözdə görmə sahələrinin dəyişməsi

E) Mərkəzi görmənin pozulması. İkitərəfli amavroz
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
35) Kranio-orbital meningiomalarda kəllə sümüklərində dəyişikliklər necə xarakterizə olunur?
A) Gicgah sümüyünün hiperostozu

B) Şişin intradural inkişafı əlamətləri

C) Orbita damının hiperostozu

D) Kiçik və böyük qanadların hiperostozu

E) Bütün sadalananlarla
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
36) Kranio-orbital meningiomalar beyinin böyük yarımkürələrinin zədələnməsinin hansı simptomlarına səbəb ola bilər?
A) Hər iki tərəfdə vətər reflekslərinin canlanması.

B) Bir tərəfdə vətər reflekslərinin canlanması, operkulyar paroksizmlər

C) Üzün yüngül asimmetriyası

D) Keçici nitq pozğunluqları

E) Operkulyar paroksizmlər
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
37) Kiçik qanadın meningiomalarında ocaqlı simptomlara nə aid deyil?
A) Haçalanan çəpgözlülük, dad hallusinasiyaları

B) Görüşən çəpgözlülük

C) Dad hallusinasiyaları

D) Üzdə trigeminal ağrılar

E) Haçalanan çəpgözlülük
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
38) Əsas sümüyün böyük qanadının meningiomasında ocaqlı simptomlara nə aiddir?
A) Operkulyar paroksizm

B) Üz sinirinin mərkəzi parezi

C) Üz sinirinin periferik parezi, hemihipesteziya

D) Hemianesteziya

E) Üz sinirini mərkəzi parezi ,hemianesteziya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
39) Əsas sümüyün böyük qanadının meningiomasında dislokasion sindrom necə xarakterizə olunur?
A) Dördtəpəli sindrom

B) Kaudal sütun sindromu

C) Alternativ sindrom

D) Trigeminal sindrom

E) Orta sütun sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
40) Əsas sümüyün meningiomasının ossal forması nəyə səbəb olmur?
A) Birtərəfli ekzoftalm

B) Foster Kennedi sindromu

C) Gözhərəki pozğunluqlar

D) Hamısı düzdür

E) İkitərəfli ekzoftalm
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
41) Yuxarı sagital sinusun (YSS) ön 1/3-nin və falksın meningioması necə xarakterizə olunur?
A) Hamısı düzdür

B) Kəllədaxili hipertenziyanın tez inkişaf etməsi

C) Tez-tez maliqnizasiya

D) Kəllədaxili hipertenziyanın geç inkişaf etməsi

E) Sürətli inkişaf
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
42) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningioması hansı kranioqrafik dəyişikliklərə səbəb olmur?
A) Osteoliz

B) Heç birinə

C) 2/3 xəstələrdə hiperostoz

D) 1/3 xəstlərdə hiperostoz

E) Damar şəklinin güclənməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
43) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningioması başın dərisində hansı dəyişikliklərə səbəb olur?
A) Damar şəklinin güclənməsi

B) Durğunluq əlamətləri,sianozluq

C) Bütün sadalananlar

D) Heç biri

E) Şişəbənzər törəmənin olması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
44) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında hipertenzion sindrom necə ifadə olunur?
A) Minimal ifadə olunub

B) Kəskin ifadə olunur

C) Xarakterdir, kəskin ifadə olnur

D) Xarakterdir

E) Xarakter deyil
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
45) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında psixi pozğunluqlara nə aiddir?
A) Korsakov sindromu

B) Aspontan sindromu

C) Ajitasiyalı depressiya

D) Tormozlanma sindromu

E) Korsakov sindromu, ajitasiyalı depressiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
46) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında sütun pozğunluqlarıına nə aiddir?
A) Gecikmiş simptomdur. Trigeminal sindrom tipikdir

B) Trigeminal sindrom tipikdir

C) Dördqübbəli sindrom xarakterikdir

D) Erkən simptomdur

E) Gecikmiş simptomdur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
47) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında piramid simptomlar necə rast gəlinir?
A) Oppenqeym simptomu aşkar edilir

B) Vətər reflekslərinin ikitərəfli canlanması, az rast gəlinir

C) Az rast gəlinir

D) Tipikdir

E) Vətər reflekslərinin ikitərəfli canlanması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
48) Yuxarı sagital sinusun (YSS) orta 1/3-nin və falksın meningiomasında hipertenzion necə xarakterizə olunur?
A) “Mass effekt” hesabına inkişaf edir

B) Heç biri düz deyil

C) Venoz qan dövranının pozulması hesabına erkən stadiyalarda inkişaf edir

D) Okklyuzion xarakter daşıyır

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
49) Yuxarı boylama sinusun orta 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında epileptik simptomlar necə xarakterizə olunur?
A) Fokal xarakterlə

B) Aurasız

C) Dəqiq aura ilə

D) Generalizə olunmuş xarakterli

E) Bütün sadalananlarla
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
50) Yuxarı boylama sinusun orta 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında hansı hərəki pozğunluqlara rast gəlinmir?
A) İkitərəfli

B) Laterallaşmış

C) Hamısı düzdür

D) Əllərdə tipikdir

E) Ayaqlarda tipikdir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
51) Yuxarı boylama sinusun orta 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında hansı hissiyyat pozğunluqlara rast gəlinmir?
A) Lateral

B) Əsasən əllərdə təyin edilir

C) Əsasən ayaqlarda təyin edilir

D) Bütün sadalananlar

E) Sadalananlardan heç biri
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
52) Yuxarı sagital sinusun ( YSS) orta 1/3-nin və falksın meningiomasında diuretik pozğunluqlar necə ifadə olunur?
A) İmperativ çağırışlar

B) Periodik sidiyi saxlamamaq

C) Həqiqi sidiyi saxlamamaq

D) Paradoksal işuriya

E) Sidiyin ifrazının kəskin ləngiməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
53) Yuxarı sagital sinusun (YSS) arxa 1/3 və falksın meningioması necə xarakterizə olunur?
A) Ocaqlı simptomların kifayət qədər sürətlə inkişafı

B) Diensefal simptomatikanın olması

C) Sürətli maliqnizasiyası

D) Bütün sadalananlar

E) Kəllədaxili təzyiqin kifayət qədər sürətlə inkişafı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
54) Yuxarı sagital sinusun (YSS) arxa 1/3 sagital sinusun və falksın meningiomasında kəllə sümüklərində rast gəlinməyən dəyişikliklər hansılardır?
A) Ənsə sümüyünün hiperostozu

B) Bütün sadalananlar

C) Alın sümüyünün arxa şöbələrinin hiperostozu

D) Türk yəhərində ikincili dəyişikliklər

E) Təpə sümüyünün hiperostozu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
55) Sagital sinusun arxa 1/3 və falksın meningioması hansı görmə pozğunluqlarına səbəb olur?
A) Fotopsiya

B) Homonim hemianopsiya

C) Görmə sahəsinin konsentrik daralması, bitemporal hemianopsiya

D) Görmə sahəsinin konsentrik daralması

E) Bitemporal hemianopsiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
56) Sagital sinusun arxa 1/3 və falksın meningiomasında beyincik əlamətləri nəyin hesabına inkişaf edir?
A) Şişin beyinciyin orta ayaqcığına təzyiqi

B) Şişin beyinciyin yuxarı ayaqcığına təzyiqi

C) Şişin beyinciyə təzyiqi

D) Hamısı düzdür

E) Venoz qan dövranının pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
57) Aşağıdakı klinik müşahidədə :

56 yaşlı qadın, klinikaya aşağıdakı əlamətlərlə daxil olmuşdur: son 5 ildə orta intensivlikdə baş ağrıları, sağ bazu, əl və ayaqda fokal qıcolmalar, son zamanlar bəzi sözlərin tələffüzündə çətinliklər meydana gəlmişdir. Ən çox ehtimal olunan diaqnoz hansıdır?

A) Funksional xəstəlik

B) Baş beyinin sol təpə payının şişi

C) Sol orta beyin arteriyasının kəskin aterosklerotik zədələnməsi

D) Beyin kötüyünün şişi

E) Qabıqaltı strukturların şişi


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
58) Müayinə zamanı: Xəstədə A/T= 120/60 mm.c.süt, nəbz dəqiqədə 80 vurğu, ritmik, kafi dolğunluqdadır, göz dibində ödem yoxdur, sağ əldə minimal motor pozğunluq, sağda hiperrefleksiya, Babinski patoloji refleksi, orta ifadəli afatik pozğunluqlar qeyd olunur. Lumbal punksiya zamanı: likvorun sitozu 2/3 (limfositar), zülal -0.82‰. EXO-EQ sol beyinin orta strukturlarının sağa 3 mm yerdəyişməsini aşkarlayır. Kranioqrammada: sol təpə sümüyündə hiperostoz qeyd olunur. Ən çox ehtimal olunan diaqnoz hansıdır?
A) Xolesteatoma

B) Təpə lokalizasiyalı astrositoma

C) Konveksital meningioma

D) Metastatik şiş

E) Təpə sümüyünün osteoması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
59) Rentgenoloji diaqnostikanın seçim üsulu hansıdır?
A) Ventrikuloqrafiya

B) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası damar rejimində

C) Komputer tomoqrafiyası

D) Kontrast güclənmə ilə komputer tomoqrafiyası

E) Angioqrafiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
60) Soltərəfli karotid AQ-da təpə nahiyəsi meningial damarların hipertrofiyası, prikallez arteriyanın bir qədər sıxılması, orta beyin arteriyasının yuxarı şöbələrinin azacıq hipertrofiyası və yerdəyişməsi, Silvi nöqtəsi və beynin daxili venasının yerdəyişməsi, orta xəttə yaxın konveksital damar şəbəkəsi aşkarlanıb. Güman olunan diaqnoz hansıdır?
A) Meningioma

B) Ependimoma

C) Xolesteatoma

D) Metastatik şiş

E) Qlioblastoma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
61) Əməliyyatın erkən dövrlərində cərrahi müalicənin prinsiplərinə hansı aid deyil?
A) Şişin palpasiyasından sonra beyinin sərt qişası şişin kənarı boyu kəsilməlidir

B) Traksiya şişdən aparılmalı, beyindən yox

C) Sadalananların hamısı

D) Şiş tam blok halında xaric edilməlidir

E) Kraniotomiya orta xəttin arxasına keçməklə aparılmalıdır
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
62) Şişin xaric edilməsində cərrahi müalicə prinsipləri hansılardır?
A) Bütün sadalananlar

B) Şişin barmaqla xaric edilməsi mümkündür

C) S-vari sinus şiş tərəfdə bağlanmalıdır

D) Şişdən magistral arterial damarların ayrılması vacibdir

E) Ultrasəs alətlərdən istifadə məqsədəuyğundur, xaric edilməzdən qabaq şişin kapsulundakı damarlara klips qoyulmalıdır
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
63) Şişin xaric edilməsinin son mərhələsində nə lazımdır?
A) Sinusda defekt əzələ və ya fassial loskutdan istifadə etməklə örtülə bilər

B) Yuxarı sagital sinusa gedən venoz kollektorlar dəqiq yoxlanılmalı və mümkünsə saxlanılmalı

C) Əgər yuxarı sagital sinusa şiş inkişaf etmişsə, amma onun keçiriciliyi saxlanılıbsa, bu səviyyədə onun bağlanılması təhlükəsizdir

D) Bütün sadalananalar

E) Şişin invaziya etdiyi beyinin sərt qişası rezeksiya olunmalıdır, postoperasion epidural hematomaların profilaktikası üçün sərt qişa qaldırılaraq sümüyə tikilməsi məsləhətdir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
64) Hipofiz şişləri baş beynin bütün şişlərinin neçə faizini təşkil edir?

A) 2%


B) 18-20%

C) 7-8%


D) 2-6 %

E) 20-30 %


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
65) Hipofizin şişi zamanı tipik əlamətlər hansılardır?
A) Başağrıları, yuxarı ətrafların parezi, Cekson qıcolmaları

B) Başgicəllənmələr, keçici görmə pozğunluqları, statika pozğunluqları

C) Yuxunun pozulması, tərləmə, zəiflik, görmə pozğunluqları, cinsi funksiyanın pozğunluğu

D) Başağrıları, ürəkbulanma, qusma, epileptik tutmalar, cinsiyyət orqanları funksiyasının pozğunluqları

E) Baş ağrıları, tərləmə, zəiflik, səsin dəyişilməsi, görmə pozğunluqları, cinsi funksiyanın pozğunluğu, AT-in yüksəlməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.


Yüklə 1,44 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə