Qr. 4144a Kompüterdə modelləşdirmə Obyekt və sistem haqqında təsəvvür nə adlandırıla bilər?Yüklə 260,97 Kb.
səhifə1/8
tarix30.10.2018
ölçüsü260,97 Kb.
#76147
  1   2   3   4   5   6   7   8

Qr. 4144a Kompüterdə modelləşdirmə
1. Obyekt və sistem haqqında təsəvvür nə adlandırıla bilər?

A) model


B)sistem

C) obyekt

D) cisim

E) hadisə


2. Modelləşdirmə nə deməkdir?

A) modelin yaradılması prosesi

B) həllin həyata keçirilməsi prosesi

C) verilənlərin strukturlarının işlənməsi prosesi

D) modelin layihələndirilməsi prosesi

E) Heç biri


3. Modelin adekvativliyi nədən asılıdır?

A) modelləşdimənin məqsədindən və qəbul olunmuş kriteryalardan

B) qəbul olunmuş kriteryalardan asılıdır

C) modelləşdimənin məqsədindən asılıdır

D) modelləşdimənin strukturundan asılıdır

E) Heç birindən


4. Sistemin öyrənilməsinə və təkmilləşdirilməsinə kömək edən vasitə hansıdır?

A) model


B) obyekt

C) sistem

D) maddə

E) kəmiyyət


5. Obyekt nə deməkdir?

A) İnsan fəaliyyətinin istiqamətləndirildiyi hər bir şey

B) İnsanın fəaliyyətindəki qurğular

C) Bizi əhatə edən mühit

D) Ətraf aləmdə istifadə olunan hər bir şey

E) heç biri


6. Başqa masştabda və materialdan ibarət obyektin dəqiq surəti necə adlanır?

A) model


B) obyekt

C) şəkil


D) sürəti

E) kopiyası


7. Sistem anlayışı necə şərh edilir ?

A) sistem-vahid tamlıq təşkil edən obyekt və onlar arasındakı münasibətlərin toplusudur

B) sistem- modellər üzərində müəyyən tədqiqatların aparılması qaydalarıdır

C) sistem-modellərin qurulması metodları ilə tanış olmaqdır

D) sistem- modelləşdirmənin müəyyən formaları haqqında biliklərə sahib olmaqdır

E) sistem-əlaqəli elementlərdən ibarət kompleksdir


8. Sistemin vacib xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansılardır?

A) Sistem-onun elementləri adlanan tərkib hissələrindən ibarətdir, hər bir element özünün xüsusi varlığına malikdir və sistemin davranışı elementlərin davranışlarının adicə cəmindən ibarət deyil

B) sistem-əlaqəsiz elementlərdən ibarət kompleksdir

C) sistem- modelləşdirmənin müəyyən formaları haqqında biliklərə sahib olmaqdır

D) sistem-modellərin qurulması metodları ilə tanış olmaqdır

E) sistem- modellər üzərində müəyyən tədqiqatların aparılması qaydalarıdır


9. Sistemin vacib xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansılardır?

A) Sistem qarşılıqlı əlaqəli elementlərdən ibarət kompleks olmaqla, tam təşkilə malikdir

B) sistem-əlaqəsiz elementlərdən ibarət kompleksdir

C) sistem- modelləşdirmənin müəyyən formaları haqqında biliklərə sahib olmaqdır

D) sistem-modellərin qurulması metodları ilə tanış olmaqdır

E) sistem- modellər üzərində müəyyən tədqiqatların aparılması qaydalarıdır


10. Sistemin vacib xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansılardır?

A) İstənilən sistem daha yüksək saviyyəli sistemin elementidir

B) sistem-əlaqəsiz elementlərdən ibarət kompleksdir

C) sistem- modelləşdirmənin müəyyən formaları haqqında biliklərə sahib olmaqdır

D) sistem-modellərin qurulması metodları ilə tanış olmaqdır

E) sistem- modellər üzərində müəyyən tədqiqatların aparılması qaydalarıdır


11. Sistemin vacib xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansılardır?

A) Sistemin istənilən elementi ondan aşağı səviyyədə yerləşən elementlərdən ibarət olan sistemdir

B) sistem-əlaqəsiz elementlərdən ibarət kompleksdir

C) sistem- modelləşdirmənin müəyyən formaları haqqında biliklərə sahib olmaqdır

D) sistem-modellərin qurulması metodları ilə tanış olmaqdır

E) sistem- modellər üzərində müəyyən tədqiqatların aparılması


12. Sistemin vacib xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansılardır?

A) Sistem ətraf mühitlə kəsilməz qarşılıqlı təsiri həyata keçirir

B) sistem-əlaqəsiz elementlərdən ibarət kompleksdir

C) sistem- modelləşdirmənin müəyyən formaları haqqında biliklərə sahib olmaqdır

D) sistem-modellərin qurulması metodları ilə tanış olmaqdır

E) sistem- modellər üzərində müəyyən tədqiqatların aparılması


13. Sistemlərin təsnifatı zamanı hansı formal əlamətlər nəzərə alınır ?

A) qarşılıqlı əlaqədə olan elementlərin sayı, fəaliyyətin formal riyazi modelinin olmaması, yazılış üsulu

B) modellər problemi

C) dekompozisiya problemi

D) anlayışları formalaşdıran dil problemləri

E) heç biri


14. Sistemə daxil olan elementlərin sayına ğörə onları neçə sinfə bölürlər?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 7

E) 2
15. Kiçik sistemlərə daxil olan elementlərin sayı hansılardır?

A) 10-103 elementli

B) 104-1030 elementli

C) 1030-10200 elementli

D) 1030-10100 elementli

E) 1020-1030 elementli
16. Mürəkkəb sistemlərə daxil olan elementlərin sayı hansılardır?

A) 104-1030 elementli

B) 1020-1045 elementli

C) 1020-1030 elementli

D) 1010-1040 elementli

E) 1030-10200 elementli


17. Super sistemlərə daxil olan elementlərin sayı hansılardır?

A) 1030-10200 elementli

B) 104-1030 elementli

C) 10-103 elementli

D) 10-1033 elementli

E) 10-1038 elementli


18. Hər bir idarəetmə sistemi, əsasən, neçə məsələni həll edir?

A) 3


B) 2

C) 5


D) 4

E) 6
19. Sistemin fəaliyyətinin yazılışı üçün hansıları nəzərə almaq zəruridir?

A) vəziyyətini, özünü aparmasını, dayanıqlıq şərtlərini, inkişaf problemini və məqsədini

B) təsadüfi faktorları, vəzifəsini

C) fəaliyyətini, qarçılıqlı əlaqələri

D) qarçılıqlı əlaqələri, təsadüfi faktorları

E) izomorfizmi, vəzifəsini
20. rəkkəb sistem nəzəriyyəsi hansı problemlərin işlənməsi istiqamətində inkişaf etdirilir?

A) anlayışları formalaşdıran dil problemləri, modellər problemi, dekompozisiya problemi, bir neçə göstəricinin ümumi bir göstərici ilə əvəz edilməsi problemi, strategiya problemi

B)sistemin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi problemi, qarçılıqlı əlaqələr problemi

C) mühitinin seçilməsi problemi, təsadüfi faktorlar problemi

D) idarəedici təsirlər proqramının işlənməsi problemi

E) izomorfizmi problemi, təsadüfi faktorlar problemi


21. Sistemin strukturu dedikdə nə başa şülür?

A) onun elementlərinin qarşılıqlı təsirlərini əks etdirən əlaqələr çoxluğu

B) sistemin səmərəli işini təmin edən proqramlar çoxluğu

C) anlayışları formalaşdıran funksiyalar çoxluğu

D) sistemin vəziyyətinin qiymətləndirilməsini əks etdirən ədədlər çoxluğu

E) heç biri


22. Sistemli yanaşma məsələsi nədən ibarətdir?

A) sistemin səmərəli işinin təmin edilməsindən

B) sistemin elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsindən

C) idarəedici təsirlər proqramının işlənməsindən

D) sistemin vəziyyətinin qiymətləndirilməsindən

E) heç biri


23. Sistemin strukturunun onun xassələri ilə tədqiqi üçün hansı yanaşma var?

A) struktur və funksional

B) induktiv

C) sistemli

D) obyekt

E) abstraksiya


24. Struktur yanaşma zamanı aşağıdakılardan hansı aşkar edilməlidir?

A) sistemin elementlərinin tərkibi və onlar arasındakı əlaqələr

B) sistemin vəziyyəti

C) sistemin səmərəli işinin təmin edilməsi

D) idarəedici təsirlər proqramının işlənməsi

E) sistemin xüsusidən ümumiyə keçmə yolu ilə araşdırılması


25. Funksional yanaşmada aşağıdakılardan hansına baxılır?

A) sistemin məqsədə çatmaq üçün davranış alqoritmlərinə

B) sistemin elementlərinin tərkibi və onlar arasındakı əlaqələrə

C) sistemin səmərəli işinin təmin edilməsinə

D) idarəedici təsirlər proqramının işlənməsinə

E) sistemin xüsusidən ümumiyə keçmə yolu ilə araşdırılmasına


26. Funksional məsələlərə hansı tədbirlər aiddir ?

A) sistem vasitəsilə onun təyinatının yerinə yetirilməsini təmin edən və iş qabiliyyətini dəstəkləyən

B) resursların idarə edilməsini təmin edən

C) əməliyyat komplekslərini idarə edən

D) sistemin inkişaf etdirilməsini təmin edən

E) heç biri


27. Əməli məsələr hansı məsələlərin həllinə yönəldilir?

A) planlaşdırma, əməliyyat kompleksləri, resursların idarə edilməsi və sistemin inkişaf etdirilməsi

B) sistem vasitəsilə onun təyinatının yerinə yetirilməsini təmin edən

C) iş qabiliyyətini dəstəkləyən

D) sistemin inkişaf etdirilməsi

E) resursların idarə edilməsi


28.tbiq sahələrinə rə modelləri neçə sinfə bölürr?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
29.tbiq sahələrinə rə modellər aşağıdakı hansı siniflərə aiddirlər?

A) dərkolunan, praqmatik, instrumental

B) tətbiqolunan

C) öyrənilən

D) əvəzolunan

E) heç biri
30. Modellə obyekt arasındakı oxşarlıq dərəcəsi nə adlanır?

A) izomorfizm

B) metoforizm

C) eynilik

D) amorfizm

E) idealizm


31. Asağıdakılardan hansı sistemli analizin əsas rhələlərinə aiddir?

A) məsələnin məzmunlu qoyuluşu

B) sistemin elementlərinin tərkibi və onlar arasındakı əlaqələr

C) sistemin səmərəli işinin təmin edilməsi

D) idarəedici təsirlər proqramının işlənməsi

E) sistemin xüsusidən ümumiyə keçmə yolu ilə araşdırılması


32. Asağıdakılardan hansı sistemli analizin əsas rhələlərinə aiddir?

A) öyrənilən obyektin modelinin qurulması

B) sistemin elementlərinin tərkibi və onlar arasındakı əlaqələr

C) sistemin səmərəli işinin təmin edilməsi

D) idarəedici təsirlər proqramının işlənməsi

E) sistemin xüsusidən ümumiyə keçmə yolu ilə araşdırılması


33. Asağıdakılardan hansı sistemli analizin əsas rhələlərinə aiddir?

A) qurulmuş modelin köməyilə məsələnin həllinin axtarışı

B) sistemin elementlərinin tərkibi və onlar arasındakı əlaqələr

C) sistemin səmərəli işinin təmin edilməsi

D) idarəedici təsirlər proqramının işlənməsi

E) sistemin xüsusidən ümumiyə keçmə yolu ilə araşdırılması


34. Asağıdakılardan hansı sistemli analizin əsas rhələlərinə aiddir?

A) modelin köməyilə həllin yoxlanılması

B) sistemin elementlərinin tərkibi və onlar arasındakı əlaqələr

C) sistemin səmərəli işinin təmin edilməsi

D) idarəedici təsirlər proqramının işlənməsi

E) sistemin xüsusidən ümumiyə keçmə yolu ilə araşdırılması


35. Asağıdakılardan hansı sistemli analizin əsas rhələlərinə aiddir?

A) həllin xarici şəraitə uyğunlaşdırılması

B) sistemin elementlərinin tərkibi və onlar arasındakı əlaqələr

C) sistemin səmərəli işinin təmin edilməsi

D) idarəedici təsirlər proqramının işlənməsi

E) sistemin xüsusidən ümumiyə keçmə yolu ilə araşdırılması


36. Asağıdakılardan hansı sistemli analizin əsas rhələlərinə aiddir?

A) həllin həyata keçirilməsi

B) sistemin elementlərinin tərkibi və onlar arasındakı əlaqələr

C) sistemin səmərəli işinin təmin edilməsi

D) idarəedici təsirlər proqramının işlənməsi

E) sistemin xüsusidən ümumiyə keçmə yolu ilə araşdırılması


37. Sistemin modelinin qurulması mərhələsində aşağıdakılardan hansına xüsusi fikir verilməlidir?

A) adekvatlığa

B) obyektivliyə

C) mühitə

D) qurulma prinsipinə

E) stoxastik problemlərə


38. Aşağıdakılardan hansı sistemin modelinin ən sadə şəkildə asılılığıdır?

A) E= f(X, Y)

B) Q=kx

C) y=f(x)D) y=f(x)+k

E) A=fx2


39. Modelin E= f(X, Y) riyazi formulunda X nəyi ifadə edir?

A) idarə olunan dəyişənləri

B) idarə olunmayan dəyişənləri

C) idarə olunan dəyişməyənləri

D) idarə olunmayan dəyişməyənləri

E) sabitləri


40. Modelin E= f(X, Y) riyazi formulunda Y nəyi ifadə edir?

A) idarə olunmayan dəyişənləri

B) idarə olunan dəyişənləri

C) idarə olunan dəyişməyənləri

D) idarə olunmayan dəyişməyənləri

E) sabitləri


41. Modelin E= f(X, Y) riyazi formulunda E nəyi ifadə edir?

A) sistemin məqsədə çatmaq baxımından səmərəliliyinin hər hansı kəmiyyət göstəricisi

B) idarə olunan dəyişənləri

C) idarə olunan dəyişməyənləri

D) idarə olunmayan dəyişməyənləri

E) sabitləri


42. Sistemli analiz məsələsinin qoyuluşunda aşağıdakılardan hansının iştirakı vacibdir?

A) sifarişçi və icraçısı

B) qəbul edən

C) tədqiq edən

D) analiz aparan

E) heç biri


43. Modelin yaradılması prosesi necə adlanır?

A) modelləşdirmə

B) homomorf

C) izomorf

D) somomorf

E) metamorf


44. Riyazi model necə təsvir olunur?

A) orijinalın mahiyyət cizgilərini saxlayan, riyazi termin və qaydalarla ifadə edilən obyektin təqribi təsviridir

B) obyektin fəaliyyətinin alqoritmlərlə təsviridir

C) real obyektlərin fəaliyyətlərinin açıq funksional əlaqələr şəklində təsviridir

D) modelin elementlərinin və sistemin fəaliyyətinin təsviridir

E) heç biri


45. Aşağıdakılardan hansıları modelləşdirmənin növüdür?

A) Fiziki və riyazi

B) Analoq və diskret

C) Fiziki və analoq

D) Riyazi və diskret

E) heç biri


46. İnsan təfəkkürünün məhsulu hansı model sayılır?

A) Ideal modellər

B) Riyazi modellər

C) Fiziki modellər

D) Analoq modellər

E) heç biri


47. Aşağıdakılardan hansı obyektin riyazi modelinin ən sadə şəkildə asılılığıdır?

A) Fi (X ,Y, Z,t) = 0

B) Q=kx

C) y=f(x)D) y=f(x)+k

E) A=fx248. Riyazi modelin Fi (X ,Y, Z,t) = 0 riyazi formulunda X nəyi ifadə edir?

A) giriş dəyişənləri vektoru

B) çıxış dəyişənləri vektoru

C) xarici təsirlər vektoru

D) zamanın koordinatları

E) sabitləri


49. Riyazi modelin Fi (X ,Y, Z,t) = 0 riyazi formulunda Y nəyi ifadə edir?

A) çıxış dəyişənləri vektoru

B) giriş dəyişənləri vektoru

C) xarici təsirlər vektoru

D) zamanın koordinatları

E) sabitləri


50. Riyazi modelin Fi (X ,Y, Z,t) = 0 riyazi formulunda Z nəyi ifadə edir?

A) xarici təsirlər vektoru

B) çıxış dəyişənləri vektoru

C) giriş dəyişənləri vektoru

D) zamanın koordinatları

E) sabitləri


51. Rirazi modelin Fi (X ,Y, Z,t) = 0 riyazi formulunda t nəyi ifadə edir?

A) zamanın koordinatları

B) çıxış dəyişənləri vektoru

C) xarici təsirlər vektoru

D) giriş dəyişənləri vektoru

E) sabitləri


52. Qurulma prinsiplərinə görə riyazi modellərin neçə növü var?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) 6
53. Qurulma prinsiplərinə görə riyazi modellərin hansı növləri var?

A) analitik və imitasiya

B) determinik

C) stoxastik

D) statik

E) dinamik
54. Analitik modellərdə real obyektlərin fəaliyyətləri hansı şəkildə yazılırlar?

A) funksional əlaqələr şəklində

B) determinik əlaqələr şəklində

C) stoxastik əlaqələr şəklində

D) statik əlaqələr şəklində

E) dinamik əlaqələr şəklində


55. İmitasiya modellərində obyektin fəaliyyəti hansı şəkildə təsvir edilir?

A) alqoritmlərlə

B) funksiyalarla

C) bloklarla

D) qrafiklərlə

E) heç biri


56. dqiq edilən obyektin xarakterindən asılı olaraq riyazi modellər necə növ ola bilərlər?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) 6
57. dqiq edilən obyektin xarakterindən asılı olaraq riyazi modellər hansılardır ?

A) determinik və stoxastik

B) analitik və imitasiya

C) stoxastik

D) statik

E) dinamik
58. Determinik modellər hansı siniflərə bölürlər?

A) həqiqi və ideal

B) analitik və imitasiya

C) stoxastik

D) determinik və stoxastik

E) dinamik


59. Həqiqi modellər neçə növə bölünürlər?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 260,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə