Referat mövzu: Maliyyə Nəzarəti Tələbə: Astanov Ruslan Qrup: 36 Kurs: Müəllim: Həsənova AfidəYüklə 148,88 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü148,88 Kb.
#41788
növüReferat


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ

Fakültə: İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ

İxtisas: MALİYYƏ

Kafedra: MALİYYƏ

Fənn: MALİYYƏ

REFERAT

Mövzu: Maliyyə Nəzarəti

Tələbə: Astanov Ruslan

Qrup: 636

Kurs: 2

Müəllim: Həsənova Afidə

Bakı – 2011
Plan:
1.Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti

2.Maliyyə nəzarətinin təsnifatı

3.Maliyyə nəzarətinin aparılma istiqamətləri

4.Maliyyə nəzarətinin prinsipləri və metodları

5.Auditor nəzarətinin mahiyyəti

6.Auditorlar palatası və onun vəsifələri

7.Maliyyə nəzarətinin təşkili

8.Keçid iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi

9.Maliyyə nəzarəti orqanları

1.Maliyyə nəzarətinin mahiyyəti.

Sosial-iqtisadi proseslərin inkişaf etdikləri bir şəraitdə xalq təsərrufatinin idarə edilməsində,xüsəsən bazar iqt-ı şəraitində nəzarət etmək əsas məsələlərdən biridir.

Hazırda nəzarət resp qanunverici və icra orqanları,maliyyə orqanları,vergi idarələri,Milli Bankı,Nazirlik və idarələrin ixtisaslaşdırılmış inspeksiyaları,Dövlət Statistika komitəsi və digər dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən həyata keçirilir.

Nəzarət sistemi içərisində əsas yeri maliyyə nəzarəti tutur.

Maliyyə nəzarətinin dövlətin maliyyə siyasətinin müvəffəqiyyətlə reallaşdırmaq,maliyyə ehtiyatlarından xalq təsərrufatının butun sahələrində effektli istifadə edilməsini təmin etmək prosesində əhəmiyyəti böyükdür.Bazar iqt-na keçid dövründə maliyyə nəz rolu daha da artır.

Maliyyənin nəzarət funksiyasının reallaşması forması maliyyə nəzarəti hesab edilir.O,maliyyə nəz-nin məzmununu və təyinatını müəyyən edir.Nəzarətin məzmunu,istiqaməti məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsindən və cəmiyyətin istehsal münasibətlərindən asılı olaraq dəyişir.Maliyyə nəzarəti- xüsusi forma və üsul tətbiq etməklə təsərrufat və idarəetmə obyektlərinin maliyyə fəaliyyətinin və onunla bagli əməliyyatların yoxlanilmasi məcmusundan ibarətdir.M.n həyata keçirmək üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən ibarət kompletləşdirilmiş xüsusi nəzarət təşkilatları və ya qrupları yaradılır.Onların hüquq və vəzifələri qüvvədə olan qanunlara uyğun olaraq müəyyən edilir.

Maliyyə nəzarəti-nəzarətin xüsusi sahəsi olub dəyər dərəcəsində istifadəsi ilə əlaqəli , məqsədəuyğun istiqamətdə müəyyən tətbiq sahəsinə malikdir

İqtisadi və sosial inkişaf prosesləri oz-ozunə tənzimlənə bilməz. Bu

proseslər daim muxtəlif və ciddi təsirlərə məruz qalır, nəticədə sosialiqtisadi

həyatda dovlət iqtisadiyyatı tənzimləmə mexanizminin fəaliyyətini

cətinləşdirən coxlu problem yaranır. Həmin problemləri onləmək,

aradan qaldırmaq və mumkun olan hər hansı yeni neqativ amilin qarşısını

almaq ucun hokmən iqtisadi nəzarət sistemi olmalıdır. İqtisadi nəzarət

sisteminin vacib komponentlərindən biri maliyyə nəzarətidir. Onun

məqsədi dovlətin iqtisadi siyasətinin uğurla yerinə yetirilməsini təmin

etmək, xalq təsərrüfatının butun sahələrində maliyyə ehtiyatlarının formalaşması

və onlardan səmərəli istifadə prosesini gercəkləşdirməkdir.

Əslində, butun bunlar maliyyənin umumi vəzifələridir. Bazar iqtisadiyyatı

şəraitində maliyyənin rolu son dərəcə artdığından maliyyə nəzarətinin

əhəmiyyəti də hiss ediləcək dərəcədə yuksəlir. İnzibati amirlik sistemindən

fərqli olaraq demokratik idarəetmə prinsiplərinə soykənən bazar

iqtisadiyyatı sistemində dovlətin iqtisadi funksiyaları xeyli məhdudlaşdırılır

və bu, iqtisadi azadlığı stimullaşdırır, lakin belə bir azadlığın

əldə edilməsi hec bir vəchlə özbaşınalığa və zərərli nəticələrə gətirib çıxarmamalıdır.

Buna gorə də yeni iqtisadi munasibətlər şəraitində iqtisadiyyata

dovlət nəzarəti mexanizminin onəmi artır. Bazar iqtisadiyyatında

nəzarət mexanizmi əsasən maliyyə vasitəsilə gercəkləşdirilir.

Maliyyə nəzarəti maliyyənin nəzarətedici funksiyasının təzahuru,

yaxud gercəkləşdirilməsi kimi çıxış edir və burada həmin nəzarətin

məqsədləri, mahiyyəti muəyyənləşir. Onu da qeyd edək ki, cəmiyyətin

məhsuldar quvvələrinin və ictimai munasibətlərin inkişaf səviyyəsindən

asılı olaraq maliyyə nəzarətinin məqsəd və istiqamətləri dəyişə bilər.

Belə bir ciddi dəyişiklik indi Azərbaycan Respublikasında baş verir ki,

bu da, dediyimiz kimi, bazar iqtisadiyyatına kecid zamanı iqtisadi munasibətlərin

dəyişməsi ilə bağlıdır. Beləliklə, maliyyə nəzarəti təsərrufat

subyektləri fəaliyyətinin maliyyə məsələlərinin işlənib hazırlanması,

eləcə də maliyyənin təşkilində istifadə olunan ozunəməxsus forma və

metodların dəyişdirilməsi sahəsində aparılan əməliyyatların məcmuudur.

Makro- və mikrotənzimləmə proseslərində maliyyə nəzarətindən

umumi milli məhsulun natura və dəyər gostəriciləri, habelə tələblə

təklif arasındakı natarazlığı, bu və ya digər uyğunsuzluqları uzə çıxartmaq

ucun də istifadə olunur.

Maliyyə nəzarətini həyata kecirmək ucun xususi nəzarət orqanları

yaradılır və onların hüquqları, vəzifə və məsuliyyətləri cox ciddi şəkildə,

o cumlədən qanunvericilik qaydasında reqlamentləşdirilir.

İqtisadi nəzarətin xususi sferası kimi maliyyə nəzarətinin ozunun

də obyekt və subyektləri var. Onun obyekti maliyyə ehtiyatları formalaşarkən

və onlardan istifadə edilərkən meydana gələn pul-bolgu prosesləridir.

Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1. İstehsal biznesi və

xidmət sahəsindəki maliyyə munasibətləri; 2. Qeyri-maddi istehsal sahəsindəki

maliyyə munasibətləri; 3.Hokumətin mərkəzləşdirilmiş pul

fondlarının yaradılması və onlardan istifadə ilə bağlı olan maliyyə prosesləri.

«Maliyyə nəzarətinin subyektləri» dedikdə, onu həyata kecirən huquqi

və fiziki şəxslər, o cumlədən dovlət orqanları nəzərdə tutulur. Olkələrin

coxunda dovlət nəzarəti maliyyə nazirliyi və onun yerli orqanları,

vergi qurumları, xəzinədarlıq sistemi, mərkəzi banklar, hokumət

agentlikləri və assosiasiyaları, digər təşkilatlar vasitəsilə həyata kecirilir.

Bu subyektlərin coxunda xəzinədarlıq və vergi strukturları cox muhum

rol oynayır. Dovlət maliyyə nəzarəti həm də ayrı-ayrı nəzarət-təftiş bolmələrinin,

baş muhasibliklərin, nazirliklərin və komitələrin maliyyə idarələrinin

koməyi ilə gercəkləşdirilir. Bir sıra olkələrdə maliyyə, yaxud

da ticarət məhkəmələri fəaliyyət gostərir. Ozəl nəzarəti isə auditor (təftiş)

şirkətləri həyata kecirir. Maliyyə nəzarətində yoxlama predmeti qismində

bir sıra maliyyə gostəriciləri – mənfəət, gəlir, əlavə dəyər vergisi,

rentabellilik, maya dəyəri, dovriyyə vəsaiti, muxtəlif məqsədlərə və

fondlara ayırmalar və s. çıxış edir.

Maliyyə nəzarəti sferasına puldan istifadə yolu ilə gercəkləşdirilən

butun əməliyyatlar daxildir. Burada ilk novbədə maliyyə ehtiyatlarının

formalaşması və onlardan istifadə ilə bağlı olan birbaşa və dolayı qarşılıqlı

əlaqələri, fəaliyyətin butun novlərini əhatə edən bağlantıları qeyd

etmək lazımdır. Konkret desək, maliyyə nəzarətinə aşağıdakılar daxildir:

- iqtisadi qanunların tələblərinə necə əməl olunduğuna nəzarət etmək;

- umumi milli məhsulun və milli gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən

bölüşdürülməsi;

- budcənin tərtibi və icrası;

- əmək, material və maliyyə ehtiyatlarından səmərəli istifadə, muvafiq

təşkilatlardakı budcə muəssisələrinin maliyyə vəziyyəti;

- eləcə də vergi və bank nəzarəti, maliyyə bazarına nəzarət və baş5

qa istiqamətlər.

Maliyyə intizamına əməl edilməsinə aid məsələlərdə maliyyə nəzarəti

muəssisələrin, təşkilatların, dovlət-maliyyə-bank strukturlarının məsuliyyəti

ilə sıx bağlıdır. Bu məsuliyyət maliyyə intizamını pozanlara

qarşı inzibati və iqtisadi tədbirlərdə ozunu gostərir. İqtisadi təsir tədbirləri

maliyyə sanksiyaları və yasaqları yolu ilə reallaşdırılır. Bazar iqtisadiyyatı

şəraitində maliyyə intizamı tez-tez pozulsa da, maliyyə yasaqlarına

tez-tez ehtiyac duyulsa da, maliyyə nəzarəti belə halların tezliklə

aradan qaldırılmasına, istehsalın səmərəsini azaldan yasaqların mumkun

qədər az olmasına yonəldilməlidir.


2.Maliyyə nəzarətinin təsnifatı.

Maliyyə nəzarəti butun iqtisadi prosesləri əhatə edir və bir sıra xususiyyətlərə

malikdir. Buna gorə də bu proseslər sahəsində maliyyə nəzarətinin

fəaliyyətini butov şəkildə oyrənmək cox cətindir və maliyyə

nəzarətinin mahiyyətini daha dəqiq anlamaq ucun onun muxtəlif əlamətlərə

və formalara gorə aşağıdakı tərzdə təsnifatı aparılır.

- Mulkiyyət formalarına gorə maliyyə nəzarəti 3 novdə həyata kecirilir:

dovlət nəzarəti, ozəl nəzarət və ictimai nəzarət.

Maliyyə nəzarətinin əsas forması olan dovlət nəzarətini başlıca olaraq

dovlət orqanları və onların yerli bolmələri həyata kecirir. Bu işlə

əsasən dovlət orqanlarının nəzarət-təftiş qurumları, parlamentlərin hesablama

palataları məşğul olur. Onların diqqət obyekti muəssisələrin,

dovlət tabeliyində olan təşkilatların, butun muəssisələrin vergiqoyma

xidmətləri, maliyyə bazarı, dovlət budcəsi, butun maliyyə vasitəciləri və

b.-dır.

İctimai maliyyə nəzarətini konulluluk və qərəzsizlik prinsipləri əsasındaayrı-ayrı fiziki şəxs qrupları həyata kecirir. Nəzarəti gercəkləşdirən

mutəxəssislərin qarşısında qoyulan konkret vəzifələrdən asılı

olaraq bu cur nəzarətin obyektləri muxtəlif ola bilər.

Maliyyə nəzarətində ən muhum və bazar iqtisadiyyatında ən işlək

forma ixtisaslaşdırılmış firmaların və xidmət sahələrinin həyata kecirdikləri

ozəl, yaxud mustəqil nəzarətdir. Sadalanan formalardan başqa elmi

ədəbiyyatda korporasiyaların, şirkətlərin və muxtəlif mulkiyyətli təşkilatların

gercəkləşdirdikləri təsərrufatdaxili maliyyə nəzarətindən də

sohbət açılır. Bu nəzarət formasının obyekti korporasiyalar, şirkətlər,

muəssisələr, eləcə də onların struktur bolmələridir.

Reallaşdırılma vaxtına gorə maliyyə nəzarəti 3 novə bolunur:

1) ilkin nəzarət;

2) cari nəzarət;

3) sonraki nəzarət.

Muəssisələrin və dovlətin maliyyə fəaliyyətinin planlaşdırılmasında

ilkin nəzarət muhum rol oynayır, maliyyə planlarının tərtibi, muzakirəsi,

təsdiqi, gəlir-xərc, budcə layihələrinin, saziş sənədlərinin hazırlanması

zamanı və başqa mərhələlərdə həyata kecirilir. Belə hallarda ilkin

nəzarət material, əmək və maliyyə ehtiyatlarından səmərəsiz istifadənin

qarşısını alır, eləcə də təsərrufat orqanları fəaliyyətinin neqativ nəticələrini

aradan qaldırmağa yardımçı olur. Bundan başqa, gəlirlərin və xərclərin

smetaları tutularkən ilkin nəzarətin koməyi ilə muəssisələrin əlavə

ehtiyatları uzə çıxarıla bilər ki, bu da onların maliyyə ehtiyatlarının və

məsuliyyətlərinin yuksəlməsində xususən onəmlidir. Maliyyə nəzarətinin

bu forması qanunların və normativ sənədlərin pozulacağını əvvəlcədən

gorməyə və onların qarşısını almağa imkan verir.

İkinci forma - təsərrufat-maliyyə əməliyyatlarının kecirilməsi gedişində

maliyyə planlarının icrası zamanı gercəkləşdirilən və material-pul

vəsaitinin normalara uyğun xərclənməsinə nəzarət etməyə şərait yaradan

cari maliyyə nəzarətidir.

Ucuncu forma – sonrakı maliyyə nəzarəti – hesabat dovru və maliyyə

ili başa catandan sonra həyata kecirilir. Bu zaman budcə icra edilərkən,

korporasiyaların, muəssisələrin və təşkilatların maliyyə planları

yerinə yetirilərkən pul vəsaitləri xərclərinin məqsədə uyğun olub-olmadığı

yoxlanılır. Bu forma ilkin nəzarətlə qarşılıqlı əlaqədə olur, daha

doğrusu, ona soykənir. Məsələn, sonrakı nəzarət oz hesablaşmalarında

maliyyə əməliyyatlarının ilkin yoxlanışı prosesində əldə edilən gostəricilərdən

çıxış noqtəsi kimi istifadə edir.

Umumiyyətlə, maliyyə nəzarətini daha dəqiq reallaşdırmaq ucun

adı cəkilən formaların hamısından bəhrələnmək lazımdır.


3. Maliyyə nəzarətinin aparılma istiqamətləri.

Maliyyə nəzarəti formalarının əsasında yoxlamaların həyata keçirilməsi vaxtı (dövrü) durur. Bu nöqteyi-nəzərdən maliyyə nəzarətinin üç forması var:

a) ilkin nəzarət;

b) cari nəzarət;

c) sonrakı nəzarət.

İlkin nəzarət pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl həyata keçirilən nəzarətdir. Maliyyə intizamının pozulmasının qarşısının alınmasında bu mərhələnin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu nəzarət fəaliyyət üçün əsas olan lisenziya və sənədlərin - büdcə layihələrinin, maliyyə planları və smetaları, kassa sənədlərinin olub-olmamasının yoxlanılmasından ibarətdir. Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsinin 33-cü maddəsinin 1-ci bəndində qeyd olunur ki, vergi ödəyiciləri vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə müvafiq olaraq vergi ödəyicisi olan şəxsin, onun filial və nümayəndəliklərinin olduğu yer üzrə, həbelə sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin yaşadığı yer üzrə vergi orqanlarında üçota alınır. Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsinin 24-cü maddəsinin göstərişlərinə əsasən isə, vergi orqanları, yuxarıdakı maddədə göstərilən halda, vergi ödəyicilərinə vergi qanunvericiliyi və vergi qanunvericiliyində edilən dəyişikliklər barədə kütləvi informasiya vasitələri il əvə ya fərdi qaydada əvəzsiz olaraq məlumat verməyə, müəyyən edilmiş hesabat formalarının doldurulması qaydalarını izah etməyə, vergilərin hesablanması və ödənilməsi barədə izahatlar verməyə, onların hüquq və vəzifələrini izah etməyə borcludur.

Beləliklə, ilkin maliyyə nəzarətinin məqsədi maliyyə-hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodiki köməklik göstərməkdən ibarətdir.

Cari nəzarət - pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prosesində aparılan maliyyə nəzarətidir. Belə nəzarət maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, dövlət qarşısında maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, cari xərclər və s. həyata keçirilməsi gedişində maliyyə orqanları tərəfindən aparılır. Bu növ nəzarətin aprılmasında məqsəd maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxarmaq və xəbərdar etməkdən ibarətdir.

Cari maliyyə nəzarəti səlahiyyətli dövlət orqanlarından əvvəl əslində müəssisə və idarələrin özlərinin xidməti strukturları tərəfindən gündəlik həyata keçirilməsi vacib olan nəzarətdir. Belə olan halda, onlar müəyyən səbəbdən yol verilmiş nöqsanları vaxtında aşkar edə bilir və onları aradan qaldırır. Cari maliyyə nəzarətinin obyekti əldə olunmuş gəlirlərdən dövlət qarşısında öhdəliklərin icra olunması ilə və ya təqdim edilmiş pul vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı sənədləşdirmələrdir.

Sonrakı nəzarət - maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarətidir. Məsələn, hüquqi şəxslər tərəfindən büdcə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən sonra, yaxud müəyyən məqsədlər üçün pul vəsaitləri xərcləndikdən sonra aparılmış maliyyə nəzarətinin məqsədi əməliyyatların qanunlara müvafiq olmasını, onların məqsədyönlü prinsipə uyğun aprılmasını yoxlamaq, nöqsanların aşkar edilməsi və onlara görə isə hüquq pozğunluğuna yol vermiş şəxslərə qarşı məsuliyyət tədbiri görməkdən ibarətdir. Sonrakı maliyyə nəzarətinin tədqiqat obyekti keçən yoxlama dövrünün maliyyə göstəriciləridir. Buna görə də nəzarəti həyata keçirən maliyyə orqanı subyektin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini dərindən və hərtərəfli analiz edərək yoxlayır.

Maliyyə nəzarətinin növlərinə gəldikdə isə deməliyik ki, onları müxtəlif əsaslara görə fərqləndirmək olar. Prof. A.N. Kozırin "maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların təbiətindən" asılı olaraq nəzarətin üç növünü fərqləndirir:

dövlət nəzarəti;

təsərrüfatdaxili nəzarət;

müstəqil nəzarət.

Müəllif dövlətin maliyyə nəzarətində, öz növbəsində, iki növünü ayırd edir:

a) ümumdövlət nəzarəti, yəni ümumi səlahiyyətli dövlət hakimiyyəti və idarəçilik orqanları, habelə xüsusi nəzarət orqanları tərəfindən həyata keçirilən maliyyə nəzarəti;

b) idarə nəzarəti, yəni nazirliklər və idarələr, yerli özünüidarə orqanlarının nəzarət-təftiş şöbələri tərəfindən onlara tabe olan müəssisə və idarələrə münasibətdə həyata keçirilən maliyyə nəzarəti.

Ümumiyyətlə isə, maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların dairəsinə görə nəzarətin aşağıdakı növləri vardır:

1. Parlament nəzarəti;

2. Prezident nəzarəti;

3. Ümumi səlahiyyətli idarəçilik orqanlarının nəzarəti;

4. Maliyyə-kredit orqanlarının nəzarəti;

5. İdarədaxili nəzarət;

6. Təsərrüfatdaxili nəzarət;

7. Auditor nəzarəti.

Xüsusi səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən maliyyə fəaliyyətinin məzmunundan asılı olaraq maliyyə nəzarətinin növlərini bu şəkildə də qruplaşdırmaq olar:

a) büdcə nəzarəti;

b) vergi nəzarəti;

c) bank nəzarəti;

d) sığorta nəzarəti;

e) valyuta nəzarəti;

f) gömrük nəzarəti.

Maliyyə nəzarətinin bütün bu növlərini: a) məcburi nəzarət; b) könüllü (təşəbbüs əsasında) maliyyə nəzarəti olmaqla qruplaşdırmaq olar. Prof. N.İ. Ximiçeva hesab edir ki, məcburi maliyyə nəzarəti iki halda həyata keçirilir:

qanunvericiliyin bilavasitə tələbi üzrə;

səlahiyyətli dövlət orqanlarının qərarı ilə.

Təşəbbüs əsasında maliyyə nəzarəti təsərrüfat subyektlərinin özlərinin müstəqil qərarı ilə həyata keçirilir.

Maliyyə nəzarəti müxtəlif metodlarla həyata keçirilir. Hüquq ədəbiyyatında maliyyə nəzarətinin yalnız iki metodunun olduğu göstərilir:

yoxlama;

təftiş.


Lakin prof. O.N. Qorbunova maliyyə nəzarətinin bir sıra başqa metodlarını da ayırd edir:

1) müşahidə - yəni nəzarət obyektinin fəaliyyətinin vəziyyəti ilə ümumi tanışlıq;

2) yoxlama - maliyyə fəaliyyətinin yalnız əsas məsələlərinə toxunur və müvafiq sənədlərin yerində olması və onlara baxılması ilə həyata keçirilir;

3) iqtisadi tədqiqat - maliyyə fəaliyyətinin ayrı-ayrı tərəflərinə münasibətdə aparılır və yoxlamadan fərqli olaraq daha geniş dairə göstəriciləri əhatə edir. Bu zaman, məsələn, sorğu və anketləşdirmə üsullarından istifadə olunur. Nəticə etibarı ilə, iqtisadi tədqiqatın yekunları nəzarət obyektinin maliyyə vəziyyətinə qiymət verilməsində, təşkilatın yenidən qurulmasında istifadə oluna bilər.

4) iqtisadi analiz metodu da öz növbəsində maliyyə intizamının pozulmasını aşkara çıxarmaqda müvafiq əhəmiyyət kəsb edir. Analiz cari və illik hesabatlar əsasında aparılır. Bu zaman müxtəlif analitik üsullardan: ölçülər, standartlar, qruplar və s.-dən istifadə olunur.

5) nəhayət, maliyyə nəzarətinin ən mühüm metodu - təftişdir.

Təftiş - maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin qanunçuluq, şəffaflıq və məqsəbyönlülük prinsipləri əsasında qurulmasında əmin olmaq məqsədi ilə müəssisə, idarə və təşkilatlarda aparılan dərin və hərtərəfli, tam yoxlamadır.

Təftiş müxtəlif orqanlar, xüsusilə maliyyə orqanları tərəfindən aparılan yoxlamadır.

Təftişin yoxlama obyektinə görə aşağıdakı növləri vardır:

a) sənədli təftiş;

b) faktiki təftiş;

c) qismən təftiş;

d) tam təftiş.

Sənədli təftiş maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini əks etdirən maliyyə sənədlərinin - hesabatlar, ödəmə sənədləri, order və çeklər, lisenziya və balansların və s. yoxlanılması ilə həyata keçirilir. Sənədli təftiş zamanı nağd pul vəsaitlərini yoxlamadan, elə sənədlər əsasında nöqsanları aşkar etmək olar.

Faktiki təftiş - həm sənədlərin və həm də maddi sərvətlərin yoxlanılmasıdır. Lakin burada bir şeyə diqqət yetirmək lazımdır ki, adından göründüyü kimi bu təftiş faktın təftiş edilməsidir. Belə faktlar hər hansı bir məlumat əsasında və ya qanunvericilikdən irəli gələ bilər. Məsələn, əgər hər hansı bir sahədə pozğunluq haqqında məlumat varsa, göstərilən fakt yoxlanılır. Yaxud da, məsələn, qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinə görə, hər hansı bir verginin ödənilməsini yoxlamaq üçün vergi orqanları faktiki təftiş apararaq, həmin verginin köçürülməsinə əmin olurlar. Təcrübədə faktiki təftişə kameral təftiş də deyilir.

Tam təftiş - müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin bütün sahələrinin yoxlanılmasıdır (yəni, gəlirlərin, xərclərin planlaşdırlması, malların satışı və s. sahələri). Tam təftiş, habelə, müəyyən dövr ərzində, məsələn, bir il və ya iki il müddətində həyata keçirilən bütöv fəaliyyətin yoxlanılmasıdır.

Qismən təftiş aparılarkən nəzarətin diqqəti maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin hər hansı bir sahəsinə yönəlir. Məsələn, idarənin vergi sahəsində, yaxud ezamiyyət xərcləri və s. sahələri ayrı-ayrılıqda hər bir yoxlamanın obyektinə çevrilir.

Qismən təftişə "seçmə təftiş" də deyilir. Seçmə təftiş aparılarkən, təftiş sənədlərində təftiş növünün adı xüsusilə qeyd olunmalıdır.

Hüquq ədəbiyyatında bir sıra başqa təftiş növləri də ayırd edilir. O cümlədən, tematik təftiş, planlı təftiş, plandankənar təftiş və kompleks təftiş. Beləliklə, təşkilati əlamətinə görə təftişi aşağıdakı şəkildə də təsnifləşdirmək olar:

1) tematik təftiş;

2) kompleks təftiş;

3) planlı təftiş;

4) plandankənar təftiş.

Tematik təftiş müəssisə və təşkilatların işinin müəyyən sahəsinin düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədi güdür.

Kompleks təftiş müxtəlif profili mütəxəssislərin iştirak etməsi ilə aparılan təftişdir. Bu maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin bütün elementlərinin - istehsal və maliyyə elementlərinin qarşılıqlı əlaqəli surətdə yoxlanılmasıdır.

Planlı təftiş və plandankənar təftişlər təftişin təyin olunması üsuluna görə növləridir.

Planlı təftiş təftişi təyin edən orqanın qəbul etdiyi planlar əsasında aparılır. Məsələn, xüsusi təftiş qrafiki tərtib olunur və təsdiq olunur. Burada ilin bütün aylarında hansı təşkilatlarda təftiş aparılacağı təsdiq olunur.

Lakin müəyyən orqanların, məsələn, istintaq orqanlarının tələbi ilə plandan kənara çıxaraq, təcili sürətdə təftiş aparılır (hətta planlı təftiş aparılıbsa da, yenə də əlavə təftiş mütləq aparılmalıdır).

Təftişin aparılması qaydaları və üsullarına gəldikdə deməliyik ki, təftiş bir qayda olaraq, bir ay müddətində aparılmalıdır. Lakin bu müddət təftiş təyin edən orqan tərəfindən uzadıla və qısaldıla bilər.

Bir qayda olaraq, təftiş qabaqcadan tərtib olunmuş proqram əsasında aparılır. Proqramda təftişin obyekti və ya obyektləri, qoyulan məqsədlər və onların həyata keçirilməsi müddəti qeyd olunur.

Təftişin nəticələri xüsusi maliyyə aktı - təftiş aktında əks etdirilir. Akt müvafiq şəxslər: təftişçi və ya təftiş qrupu, təşkilat rəhbəri və onun baş mühasibi tərəfindən imzalanır. Məhz aktın əsasında təftiş orqanı aşkar olunmuş nöqsanlara görə müəyyən təsir tədbirləri həyata keçirir. Akt bu zaman hüquqi əsas kimi çıxış edir və onun böyük hüquqi əhəmiyyəti vardır. Nöqsanlara yol vermiş təqsirli şəxslər isə məhz aktın əsasında məsuliyyətə cəlb olunur. Akt habelə nöqsanları aradan qaldırmaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi üçün də hüquqi əsasdır.

Maliyyə nəzarətini həata keçirən təftişçinin geniş hüquq və səlahiyyətləri vardır:

1) təftiş aparılan təşkilatda maliyyə sənədlərini - planları, smetaları, haqq-hesab və hesabat sənədlərini, ödəmə sənədlərini və s. yoxlamaq, onları yoxlamaq üçün tələb etmək;

2) müəssisənin, lazım gələrsə, bütün sahələrini və binalarını bir-bir yoxlamaq;

3) müəssisənin bankdakı hesablarını və bankda həyata keçirilən əməliyyatlarını yoxlamaq;

4) mütəxəssis və ekspertlər dəvət etmək;

5) müəssisənin vəzifəli şəxslərindən bu və ya digər məsələ barəsində yazılı izahat tələb etmək;

6) xüsusi protokol əsasında müəyyən sənədləri götürmək.

Öz hüquqlarını həyata keçirərkən təftişçilər nəzarətin müxtəlif üsullarından istifadə edir. Bu üsullar aşağıdakılardır:

1) formal yoxlama - nəzarət üçün baxılan sənədlərin düzgün tərtib edilməsinə fikir vermək, yəni onların xüsusi qaydada nömrələnməsi və möhürlənməsinə, tikilməsinə fikir vermək;

2) riyazi yoxlama - sənədlərdə haqq-hesabın düzgün aparılmasına fikir vermək, riyazi əməllərin düzgünlüyünü aşkar etmək və tutuşdurmaq;

3) normativ yoxlama - əməliyyatların sənədləşdirilməsinə hüquqi qiymət vermək, onların qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olmasını yoxlamaq;

4) məntiqi yoxlama - maliyyə, təsərrüfat əməliyyatlarının məqsədə müvafiqliyini yoxlamaq;

5) qarşılıqlı yoxlama - təsərrüfat əlaqələrinə malik olan müəssisənin və onun qarşılıqlı əlaqədə olduğu müəssisə və təşkilatların da maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahələrini yoxlamaq;

6) müqayisəli yoxlama - maliyyə əməliyyatlarının qeyd olunduğu bütün sənədləri müqayisəli şəkildə yoxlayıb tutuşdurmaq;

7) inventarlaşdırma - yəni müəssisənin maddi, əmək və maliyyə ehtiyatlarını siyahıya almaq;

8) ekspertiza - görülmüş işlərin həqiqi göstəricilərini müəyyən etmək üçün peşəkar mütəxəssislərin xidmətindən istifadə etməklə qiymət vermək;

9) vizual müşahidə - maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin gedişinə kənardan müşahidə aparmaqla nəzarət etmək.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 13 yanvar 13 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması qaydaları" Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq, vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərin gəlir götürmək üçün istifadə etdikləri, yaxud vergi tutulan obyektlərin saxlanılması ilə bağlı olan istehsal, anbar, ticarət və digər binalarda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xronometraj metodu ilə müşahidə aparılmasını müəyyən edir. Müşahidə aparılmasının məqsədi vergi ödəyicilərin obyektlərində istehsal həcminin və mallarının (işçilərin, xidmətlərin) satış dövriyyəsini müəyyən etməkdən ibarətdir.

Təftiş aparan şəxslər nəzarət zamanı qanun çərçivəsində çıxış edərək, hərəkətlərini qanunla nizamlamalı, qanunun tələblərinə riayət etməlidirlər. Təftiş aparılan müəssisə və təşkilatların rəhbərləri təftiş və yoxlama üçün lazımi şərait yaratmalı və bütün xəbərdarlıqlardan nəticə çıxarmalıdırlar. Aşkar olunmuş nöqsanları dərhal aradan qaldırmalıdırlar.

Təftişçinin qeyri-qanuni hərəkətlərindən inzibati və məhkəmə qaydasında şikayət etmək olar.

Son illər müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə çoxlu sayda əsassız müdaxilələrin qarşısını almaq, iri, orta və kiçik sahibkarlığın respublikamızda inkişafına əngəl törədən maneələri aradan qaldırmaq məqsədilə dövlət tərəfindən ciddi tədbirlər görülür. Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən verilmiş 1996-cı il 17 iyun tarixli 463 saylı "İstehsal, xidmət, maliyyə-kredit fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salınması və əsassız yoxlamaların qadağan edilməsi barədə" fərmanı, "Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni maneələrin aradan qaldırılması haqqında" 7 yanvar 1999-cu il tarixli fərmanı, "Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında" 28 sentyabr 2002-ci il tarixli fərmanı, habelə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən maliyyə nəzarəti işini nizamlamaq məqsədilə verilmiş " Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən dövlət maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları haqqında" 1-64 saylı, 27 iyun 2001-ci il tarixli təlimatı, bu qəbildən olan tədbirlərdən hesab olunur.
4.Maliyyə nəzarətinin prinsipləri və metodları.

Cox geniş, iqtisadi cəhətdən onəmli funksiya yerinə yetirən maliyyə

nəzarəti milli və beynəlxalq iqtisadiyyatın butun sahələrini əhatə edir.

Bu vəzifələr reallaşdırılarkən meydana çıxan bir sıra prinsipial tələblərə

hokmən əməl edilməlidir. Onları belə xulasələşdirmək olar:

1. Maliyyə nəzarəti tam aşkarlıq şəraitində aparılmalıdır. Ozəl

muəssisələrə və biznesə geniş iqtisadi və işgüzar təşəbbus azadlığı verildiyi,

dovlət nəzarətinin xeyli cətinləşdiyi bazar iqtisadiyyatı şəraitində

yaşayan cəmiyyət ucun bu, mutləq prinsip kimi fəaliyyət gostərir; buna

gorə də muəssisələrin fəaliyyətinə maliyyə nəzarəti ucun tam aşkarlıq

muhitinin yaranması bir tərəfdən dovlət maraqlarını gozləməyə yardımçı

olur, digər tərəfdən isə nəzarətin demokratizmini və obyektivliyini təmin

edir. Bu zaman muəssisələrin kommersiya sirlərinin qorunması cox

vacib məsələdir.

2. Gozlənilməz neqativ halların qarşısını almaq ucun tədbirlər nəzərdə

tutulmalıdır. İqtisadi azadlıq şəraitində muəssisələr tez-tez nəzərdə

tutulmayan fəsadlarla uzləşdiyindən maliyyə nəzarəti həyata kecirilərkən

iqtisadi ab-havanın bu cur «şıltaqlıqlarından» qorunma tədbirləri

gorulməlidir. Belə tədbirlər muxtəlif formalarda ola bilər. Onu da qeyd

edək ki, bu onləyici tədbirlərin hamısı firmanın strateji planlarında nəzərdə

tutulur və butun fəaliyyət dovrundə onlardan istifadə olunur.

3. Təftiş hərtərəfli olmalıdır. Yuxarıda deyildiyi kimi, maliyyə nəzarəti

korporasiyanın, firmanın, təşkilatların, eləcə də hokumətin təsərrufat-

iqtisadiyyat fəaliyyətini əhatə edir. Təftiş zamanı, əsasən, bu

fəaliyyətin nəticələri yoxlanılıb təhlil edilir. Buna gorə də təftiş nəzarət

edilən obyektin fəaliyyətinin butun aspektlərinin və yekunlarının ciddi

yoxlanışını təmin edir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində muəssisələrin

fəaliyyəti intensiv şəkildə genişləndiyindən maliyyə nəzarətinin hərtərəfliliyi,

coxolcululuyu muhum əhəmiyyət kəsb edir.

4. Nəzarət butovluklə qanunvericilik əsasında aparılmalı olduğundan

o, həyata kecirilərkən demokratik olculərə əməl edilməlidir. Bazar

iqtisadiyyatı sistemində muəssisələrin və onların çoxsaylı variasiyalarının

fəaliyyəti ucun bu prinsip son dərəcə onəmlidir. Firmanın fəaliyyətini

bu sistem daxilində məhz iqtisadi qanunlar tənzimləyir və cox

vaxt onlar bu fəaliyyəti məhdudlaşdırır.

Adı cəkilən prinsiplərdən başqa, maliyyə nəzarəti təşkil edilib

gercəkləşdirilərkən bir sıra torəmə prinsiplərə də riayiət olunmalıdır.

Maliyyə nəzarətinin təşkilində və həyata kecirilməsində balans

yoxlanışı, tematik yoxlanış, iqtisadi təhlil və təftiş kimi bir necə

metoddan istifadə olunur. Onların mahiyyətini aşağıdakı qaydada şərh

etmək olar:

1. Balans yoxlanışları maliyyə-təsərrufat fəaliyyətinin ayrı-ayrı

məsələlərinə dair hesabat balans və xərc sənədlərinin əsasında kecirilir.

Bu zaman maliyyə intizamının pozulma halları aşkar olunur və onların

neqativ nəticələrinin aradan qaldırılması ucun tədbirlər gorulur.

2. Tematik yoxlanışlar korporasiya, firma, təşkilat və muəssisələrin

fəaliyyətinin muxtəlif tərəflərini (bəzi mövzuları) əhatə edir,

lakin daha geniş gostəricilərdən fərqli olaraq bu metod təsərrufat obyektlərinin

maliyyə vəziyyətini, inkişaf perspektivlərini, istehsalın isti8

qamət dəyişkənliyinin və ya yenidən qurulmasının zəruriliyini uzə

çıxarır.

3. Təhlil metodu faktlara soykənməklə ən durust informasiya əldə

etməyə imkan verir. Bu metod dovri, yaxud illik hesabatlara tətbiq edilir.

Bu zaman planın yerinə yetirilmə səviyyəsi aşkarlanır, xərc vəsaitləri,

maliyyə intizamı normasına və s. əməl edilməsinə nəzarət olunur.

4. Sonuncu metod (təftiş) maliyyə nəzarətində ən muhum metodlardan

biridir və təşkilatların muəyyən hesabat dovrundəki maliyyə-təsərrufat

fəaliyyətini əhatə edir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində təftiş (yaxud

auditor yoxlanışı) nəzarətin ən geniş tətbiq olunan metodudur.

Təftiş dovlət tərəfindən məcburi qaydada, maliyyə intizamını pozan firmaların

fəaliyyətini tam yoxlamaq huququ ilə təşkil edilə bilər.
5.Auditor nəzarətinin mahiyyəti.

İqtisadi fəaliyyətə cəlb edilmiş təsərrufat subyektlərinin hamısı olkə

daxilində, həm də beynəlxalq miqyasda coxolculu munasibətlər qurur,

əlaqələrini genişləndirirlər. Belə bir məqamda muəssisələrin maliyyə vəziyyətinin

obyektiv və əsaslı şəkildə qiymətləndirilməsi zərurəti xeyli

aktuallaşır. Bu, bazar iqtisadiyyatı şəraitində auditorların və auditor təsisatlarının

yerinə yetirdikləri ən muhum vəzifələrdən biridir.

Dovlət qulluqçuları olmadan tam mustəqil fəaliyyət gostərən auditorlar

maliyyə, ucot və nəzarət sahəsində yuksəkixtisaslı mutəxəssis,

muhasib-mufəttişlərdir. Auditor xidməti, yaxud qısaca desək, audit iki

novə bolunur: firmadaxili və xarici auditlər.

Firmadaxili auditi firmaların (şirkətlərin), onların filiallarının rəhbərliyi

səviyyəsində fəaliyyət gostərən auditor xidmətləri həyata kecirir.

Onların əsas işi muəssisələrin maliyyə və təsərrufat fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi

ucun qəbul edilən idarəcilik qərarlarının səmərəsinin, nəticə

etibarilə rentabelliliyinin və gəlirliliyinin artırılmasına yonəlmişdir. İllik

hesabat hazırlanarkən muhasibat ucotunun qaydalarına və prinsiplərinə

necə əməl edilməsinin yoxlanılması, xarici auditorların maliyyə strategiyasına

dair təkliflərinin, tovsiyələrinin araşdırılması, maliyyə informasiyasının

dəqiqliyinin, motəbərliyinin, operativliyinin yoxlanılması onun

vəzifələri sırasına daxildir.

Xarici auditi xususi auditor firmaları dovlət vergi orqanları və başqa

qurumlarla, eləcə də banklarla, xarici tərəfdaşlarla, səhmdarlarla, sığorta

birlikləri ilə və s. bağlanan muqavilələr əsasında həyata kecirirlər.

Bazar iqtisadiyyatı olkələrinin hamısında auditor xidmətləri fəaliy9

yət gostərir. Bu xidmət sahəsinin ən muhum işgörmə amili muvafiq huquqi

bazanın olmasıdır. Auditor fəaliyyətini tənzimləyən əsas huquqi sənəd

bir cox olkələrdə, o cumlədən Azərbaycan Respublikasında qəbul

edilmiş auditor xidməti haqqında qanundur. Bu direktiv sənəd auditor

xidmətinin təşkilinin və gercəkləşdirilməsinin huququ əsaslarını, auditorların

funksiyalarını, huquq və vəzifələrini muəyyən edir, mulkiyyətcilərin

əmlak hüquqlarını qorumalı olan mustəqil maliyyə nəzarəti

sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur. Auditor xidməti ilə bağlı munasibətlər

auditor xidmətləri haqqında qanunla, habelə ayrı-ayrı olkələrin

digər qanunvericilik aktları ilə, beynəlxalq muqavilə və sazişlərlə

tənzimlənir.

Audit (ingilis dilindəki “to audit”, yəni «təftiş etmək», «yoxlamaq»

sozundəndir) muhasibat ucotunun, maliyyə və muhasibat hesabatlarının

dəqiq və duzgun aparılmasının, istehsalla və xidmətlərlə məşğul olan,

başqa işlər gorən təsərrufat subyektlərinin fəaliyyətinin yoxlanılmasıdır.

Auditor yoxlanışı icbari və ya konullu (təsərrufat subyektlərinin ozlərinin

təşəbbusu ilə) qaydada aparıla bilər. Mutləq audit qanunvericiliyə

uyğun olaraq oz maliyyə hesabatlarını dərc etdirməyə borclu olan təsərrufat

subyektlərinə, eləcə də qanunvericilik aktları ilə bilavasitə nəzərdə

tutulmuş hallarda, yaxud səlahiyyətli dovlət orqanlarının muvafiq qərarları

əsasında tətbiq edilə bilər. Qalan hallarda konullu auditə ustunluk

verilir.

Muqavilə əsasında yoxlanışlar, ekspertizalar, təhlillər aparılması,

subyektlərin maliyyə-təsərrufat fəaliyyəti haqqında yazılı rəylər tərtib

edilməsi, muhasibat ucotunun təshihi, hesabat gostəricilərinin duzgunluyunun

təsdiqlənməsi və maliyyə-təsərrufat munasibətləri sahəsində

peşə fəaliyytinə uyğun digər işlərin gorulməsi də auditor xidmətinə daxildir.

Auditor xidmətini muvafiq peşə təşkilatları, yaxud mustəqil auditorlar

həyata kecirir. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən,

auditor təşkilatlarının və mustəqil auditorların aşağıdakı hüquqları

var:


- auditor xidməti haqqında qanuna və sifarişçi ilə bağlanmış muqavilənin

şərtlərinə uyğun olaraq auditin forma və metodlarını sərbəst

muəyyən etmək;

- sifarişçinin maliyyə-təsərrufat fəaliyyətini əks etdirən butun (o

cumlədən kənar huquqi şəxslərdə olan) sənədlərlə tanış olub, onları yoxlanışa

cəlb etmək; pul vəsaitinin, qiymətli kağızların, maddi sərvətlərin

olub-olmamasını yoxlamaq, habelə digər zəruri məlumatlar almaq;

- sifarişçi təşkilatın rəhbərliyindən və əməkdaşlarından yazılı izahat

almaq;

- səlahiyyətli dovlət orqanlarının sifarişi ilə auditor işinin icrası gedişindəaşkar edilən qanun pozuntuları və qusurlar haqqında sifarişçi

qarşısında məsələ qaldırmaq;

- başqa auditorları da audit kecirilməsində muqavilə əsasında iştiraka

cəlb etmək;

- yoxlanılan təsərrufat subyekti yoxlanış ucun zəruri olan sənədləri

vermədikdə auditin kecirilməsindən imtina etmək.

- Bu huquqlardan istifadə etməklə yanaşı, auditorlar aşağıdakıları

etməyə borcludurlar:

- auditor yoxlanışının kecirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası

qanunvericiliyinin tələblərinə sozsuz əməl etmək;

- sifarişçinin muhasibat ucotunu və hesabatını, onların durustluyunu

movcud qanunlara və normativ aktlara uyğun şəkildə yoxlamaq;

- muhasibat ucotunun aparılmasında və hesabatların tərtibində aşkar

edilmiş butun qanun pozuntuları və qusurlar barədə sifarişçi təşkilatın

rəhbərliyinə məlumat vermək;

- sifarişçinin tələbi ilə kecirilən audit zamanı alınmış informasiyanı

(məhkəmə orqanlarının tələbi istisna olmaqla) gizli saxlamaq, yəni kommersiya

sirrini acmamaq;

- yoxlanış zamanı alınmış, yaxud tələb edilmiş sənədlərin qorunmasını

təmin etmək.

- deyilənlərdən başqa, auditor xidmətinin sozsuz yerinə yetirməli

olduğu bir cox başqa vəzifələr də var.

Səriştəli auditor xidmətlərinin haqqı odənilməlidir və ya auditor firmaları

huquqi şəxs statusunda təsərrufat hesablı təşkilat kimi fəaliyyət

gostərməlidir. Bu status auditorların uzərinə muəyyən məsuliyyətlər

qoyur. Məsələn, auditorlar, yaxud auditor təşkilatları oz vəzifələrini

lazımınca yerinə yetirə bilmədikləri hallarda, Azərbaycan Respublikasının

qanunvericiliyinə və bağlanmış muqaviləyə uyğun olaraq yarıtmaz

icraçılar əmlak məsuliyyətinə cəlb oluna, həmcinin, oz vəzifəsini yerinə

yetirməyənlər lisenziya hüquqlarından məhrum edilə bilərlər.

Auditor xidmətlərindən bəhrələnən təsərrufat subyektlərinin də bir

sıra huquq və vəzifələri var. Məsələn, bu təsərrufat subyektlərinin rəhbərləri

auditin kecirilməsi ucun zəruri olan butun sənədləri, cədvəlləri,

hesabatları təqdim etməyə, auditorun sorğularına yazılı cavab verməyə

borcludur və təqdim etdiyi məlumatların durustluyunə gorə məsuliyyət

daşıyır. Butun bunlarla yanaşı, təsərrufat subyektləri auditor secimində

sərbəstdirlər və maliyyə-təsərrufat fəaliyyəti ilə bağlı olan butun məsələ11

lər uzrə istənilən muddətə auditorlarla, yaxud auditor təşkilatları ilə muqavilə

bağlamaq hüquqları var. Belə muqavilələr yoxlanış məqsədilə

bağlanırsa, auditor yoxlanışın yekunları uzrə qəbul edilmiş qaydada akt

bağlayır.

Dediklərimizin hamısı auditor nəzarətinin mahiyyətinin açılmasına,

həm də bununla birlikdə, onun fəaliyyət yonlərini, əsas huquq və vəzifələrini

açıqlamağa xidmət edir.

Auditorlar palatasının verdiyi məlumatlara gorə, 2007-ci il ərzində

47 sərbəst auditor, 55 auditor təşkilatı (o cümlədən 4 xarici auditor təşkilatının

filialı və ya numayəndəliyi) və 3 xarici investisiyalı auditor təşkilatı

tərəfindən Auditorlar Palatasına öz fəaliyyətlərinə dair hesabatlar

təqdim edilmişdir. Bu məlumatlara gorə, hesabat dovrundə təsərrufat

subyektləri ilə 28.004.071,1 manat məbləğində 4.873 muqavilə bağlanmışdır.

Həmin muqavilələrin 6.111.267,5 manat məbləğində 754-u ilin

əvvəlinə qalıq kimi, 21.892.803,6 manat məbləğində 4119-u isə hesabat

dovrundə bağlanmışdır ki, bunun da xüsusi çəkisi xarici auditor

təşkilatlarının filial (və ya numayəndəlikləri) uzrə sayına görə 5,4% və

məbləğinə gorə 65,0%, xarici investisiyalı auditor təşkilatları üzrə

sayına görə 5,0% və məbləğinə gorə 12,1%, yerli auditor təşkilatları

uzrə sayına görə 51,2% və məbləğinə gorə 17,0%, sərbəst auditorlar

uzrə sayına görə 38,4% və məbləğinə gorə 5,9% təşkil etmişdir. 2007-ci

il ərzində bağlanmış müqavilələrdən 15.757.268,8 manat məbləğində

4.182-i yerinə yetirilmişdir. İqtisadi idarəetmənin ən vacib ünsürlərindən sayılan nəzarət və uçot bazar münasibətlərindəə daha aktiv xarakter daşıyır. İnzibati qaydada tətbiq edilən,ümumi nəzarətdən imtina etməyə səy edən hər bir firma və təsərrüfat rəhbəri sərbəst təsərrüfatçılıq şəraitində ayrı-ayrılıqda təsərrüfatdaxili idarəetmə nəzaərtindən necə istifadə etməyin yollarını axtarır. Bu zaman uçot və hesabat məlumatlarının öyrənilməsi və hesabat məlumatlarının öyrənilməsi, balans rəqəmlərindən istifadə edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Belə şəraitdə auditor xidmətinə istinad edilməsi vacibdir. Audit fəaliyyətinin zəruriliyi bir sıra nəzəri prinsiplərə əsaslanır və dərin köklərə malikdir. Azad bazar iqt-da dövlətlə sahibkar arasında,sahibkarlarla idarəedici (menecer) arasında təsərrüfat- maliyyə prosesi üzrə etibar və məsuliyyət qaranri olmalıdır ki,bu məsul işi də yalnız audit vasitəsilə icra etmək mümkündür.

Maraqlı işgüzar tərəflərin manafeyini təmin edən audit (ekspert) yekun arayışının hazırlanmasında müxtəlif test sistemindən və yoxlama metodologiyasından istifadə edir. Bu və ya digərsistemin tətbiqi və yaxud onun elementlərindən istifadə edilməsi verilən sifarişdən və tərəflərin maraq dairəsindən asılıdır.

Audit müstəqil təftiş keyfiyyətinə malik olsa da, onun fəaliyyəti yalnız mühasibat və maliyyə hesablarının yoxlanılması ilə məhdudlaşa bilməz.Audit fəaliyyətin inkişafı tarixinə nəzaər saldıqda,onun dərintarixi köklərə və böyük inkişaf yoluna malik olduğunu müşahidə etmək olar .Qeyd etmək lazımdır ki, onun mövcudluğu hər şeydən əvvəl mülkiyyət münasibətləri ilə bağlıdır. Audit latın söözü olub avdio-sözündən götürülmüşdür,mənaca isə eşidirəm deməkdir. Lakin bugün ETTnin inkişafı ilə əlaqədar olaraq audit təkcə eşidirəm yox, həm də görmək, dərin iqtisadi təhlil aparmaq, analitik nəticələr əldə etmək və ümumiləşdirmək qabiliyyətinə malik olmalıdır.

Tətqiqatçıların fikrinə görə audit fəaliyyəti 12ci-13cu əsrlərə təsadüf edir və bu peşəkar fəaliyyət növünü 1ci dəfə İngiltərədə rəsmən elan edilməsi qeyd olunur. Audit fəaliyyətinin struktur formalaşması 18ciəsrin sonundan başlamışdır.Bu forma İEÖdə geniş yayılmışdır(ABŞ,AFR,İngiltərə). Dünyada “Artur Anderson”, ”Mak Kinzi””Kuperz End Laybrand” və s auditor təşkilatları ən məşhurdur. MDB ölkələrində ilk dəfə 1987ci ildə yaradılıb.

Autid-əmtəə istehsalı və satışşı,xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsər subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq və qürüst aparılmasının mühasibat və maliyyə hesablarının müstəqil yoxlanılmasıdır.Audit yoxlanılması məcburi və ya könüllü ola bilər.Audit 2 formaya ayrılır: firmadaxili və kənarFirmadaxili audit- firma daxilində və eyni zamanda filiallarında audit xidmətlərini həyata keçirərəkən firmanın mərkəzi rəhbəi kimi fəaliyyət göstərir.

Kənar audit- xüsusi audit firması dövlət vergi idarəsi, idarə və müəssisələr ilə və s. Mənfəətbərdar olanlar, banklar, xarici partnyorlarla səhmdar və sığorta cəmiyyətləri ilə bağlanmış müqavilələr əsasında həyata keçirilir. Əsas vəzifələri yoxlanılan obyektlərdə maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünü təyin etmək və həmçinin təsərrufat fəaliyyəti və kommersiya nəticələrinin yaxşılaşdırılması üçün tövsiyyələr işləyib hazırlamaqdan ibarətdir.


6.Auditorlar palatası və onun vəzifələri.

Auditor xidmətinin təşkili və normal fəaliyyti lazımi nəzarətin olmasını

tələb edir. Bu xidmətin mustəqilliyi qətiyyən onun nəzarətsizliyi

demək deyil. Onun fəaliyyətinin tənzimlənməsi muvafiq orqanın olması

zərurətini irəli surur və bu missiyanı məhz Auditorlar palatası yerinə

yetirir.


Auditorlar Palatası olkədə fəaliyyət gostərən auditorları ozundə birləşdirir

və onların işinə nəzarət edir. Bu Palata Auditorlar Palatası haqqında

Əsasnamədə oz əksini tapan və konkretləşdirilən bir necə əsas

funksiyanı yerinə yetirir. Aşağıda həmin vəzifələrin siyahısını və şərhini

veririk.

1. Auditorlar Palatasının ilkin və həlledici vəzifəsi olan butun auditorların

qeydə alınması və onların fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması butovlukdə

dovlət ucun, eləcə də normal iqtisadi fəaliyyət ucun xususi

əhəmiyyət kəsb edir. Palata səriştəli fəaliyyətə başlayan auditorların və

auditor təşkilatlarının hamısını qeydiyyatdan kecirir, butun tələblərə cavab

verən auditorları lisenziyalaşdırır. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə

gorə respublika Auditorlar Palatasından lisenziya almış

mustəqil (azad) auditor olkə ərazisində mustəqil auditorluq fəaliyyəti ilə

məşğul olmaq huququna malik fiziki şəxsdir.

Respublikada mustəqil auditorluğa iddia edənlərə aşağıdakı tələblər

irəli surulur:

- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq;

- muhasibat ucotu, maliyyə işi, iqtisadiyyat və ya huquq ixtisasları

uzrə ali təhsil və ixtisas uzrə azı uc illik iş təcrubəsinə malik olmaq;

- mustəqil auditorluq imtahanı vermək və s.

Auditor təşkilatı Auditorlar Palatasının verdiyi lisenziya əsasında

olkə ərazisində auditorluq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq huququ qazanmış

huquqi şəxsdir. Həm də təşkilatın Nizamnaməsinə gorə bu xidmət novu

onun yeganə fəaliyyət sahəsi olaraq qalır. Auditor təşkilatı yaratmaq ucun

azı 3 mustəqil auditorun olması vacibdir. Auditoluq fəaliyyəti ucun

lisenziya 5 illik muddətə verilir.

Muvafiq lisenziya aldıqdan və auditorlar siyahısında qeydiyyatdan

kecdikdən sonra auditor auditorluq xidməti ilə məşğul olmaq huququ

qazanır. O, fəaliyyətini ya ozəl qaydada, ya da hər hansı auditorlar təşkilatının

uzvu kimi gercəkləşdirə bilər. Başqa fəaliyyət novu ilə məşğul

olmaq qadağandır.

2. Auditorlar fəaliyytə başladıqları andan onların işinə bir sıra vasitələrdən

bəhrələnməklə Auditorlar Palatası nəzarət edir. Məsələn, mustəqil

auditorlar oz işlərini xususi gundəlikdə yazaraq apardıqları auditin

keyfiyyətini yoxlatdırmaq ucun həmin gundəlikləri Auditorlar Palatasına

təqdim edirlər. Auditorlar vəzifələrini lazımi səviyyədə yerinə yetirmədiyi

hallarda onların lisenziyaları qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş

qaydada əllərindən alına və fəaliyyətlərinə xitam verilə bilər.

3. Auditor fəaliyyəti zamanı yaranan mubahisəli məsələlərin necə

həll edilməsi auditorluq fəaliyyətinin sabitliyi ucun son dərəcə onəmlidir.

Auditorla (auditorlar təşkilatı ilə) sifarişçilər arasında muəyyən

mubahisələr yarana bilər. Bunların coxuna Auditorlar Palatası baxır və

həll edir. Mubahisələrin hamısı əmlak xarakteri daşıyırsa, onlara Auditorlar

Palatası yox, arbitraj məhkəməsi baxır.

4. Auditorun işinin yoxlanması. Auditorlar Palatası auditor təşkilatlarının

maliyyə-təsərrufat fəaliyyətinin movcud qanunvericiliyə uyğun

gəlib-gəlmədiyini yoxlayır, onların işinə nəzarət edir. Butun bu de13

yilənlər Auditorlar Palatasının funksiyalarını daha konkret muəyyənləşdirməyə

imkan yaradır.

Beləliklə, Auditorlar Palatasının məqsəd və vəzifələri dovlətin

auditor xidmətinin tənzimləməsini təşkil etmək, bu sahədəki normativ

aktları, olkədə auditor xidmətinin inkişafına və təkmilləşdirilməsinə yonəldilmiş

tədbirlər sistemini işləyib hazırlamaq, dovlətin təsərrufat subyektlərinin

və auditorların maraqlarını qorumaq, sonuncuların qanunvericilik

və normativ aktlardan irəli gələn tələbləri yerinə yetirib-yetirmədiklərinə

nəzarət etməkdir. Auditorlar Palatasının fəaliyyəti onun

Əsasnaməsi ilə tənzimlənir.

Auditorlar Palatası haqqında Əsasnaməni olkənin ali qanunvericilik

orqanı olan Parlament təsdiq edir. Demək olar, butun olkələrdə Auditorlar

Palatası auditor xidmətini tənzimləyən qurum kimi çıxış edir.

Mustəqillik əldə etdikdən sonra eyni qurum Azərbaycanda da yaradılmış

və artıq bir çox illərdir ki, muvəffəqiyyətlə fəaliyyət gostərir.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının strukturu sxemdəki kimidir (sxem 6.5.1).7.Maliyyə nəzarətinin təşkili.

Maliyyə nəzarətinin səviyyəsi bir cox cəhətdən onun təşkilindən

asılıdır. Dovlət orqanlarının həyata kecirdikləri maliyyə nəzarəti, adətən,

əvvəlcədən tutulmuş xususi plan uzrə, xususi auditor nəzarəti isə daxil

olan sifarişlər əsasında gercəkləşdirilir. Birinci halda mufəttişin adına

vəsiqə yazılır və o, həmin vəsiqəni pasport, yaxud şəxsiyyəti təsdiqləyən

başqa sənədlə birlikdə yoxlanılan muəssisənin rəhbərliyinə təqdim edir.

Rəhbərlik muvafiq qərar qəbul etdikdən sonra baş muhasibin və ya

muəssisənin başqa bir vəzifəli şəxsinin iştirakı ilə yoxlanış başlanır.

Auditor yoxlanışında isə sifarişçi ozu auditora, yaxud onun uzv

olduğu təşkilata muraciət edərək muvafiq muqavilə bağlayır, icraçının

hesabına lazımi qədər vəsait kocurur, sonra yoxlanış həyata kecirilir.

Hər iki halda yoxlanışın nəticələri umumiləşdirici aktda rəsmi əksini tapır.

Bu cur aktlar, adətən, bir necə hissədən ibarət olur. Birinci hissədə

yoxlanışın xarakteri, metodu, tarixi (vaxtı) və icraçıları göstərilir. İkinci

hissədə yoxlanış zamanı ayrı-ayrı sahələrdə aşkar edilmiş faktlar və işin

gedişi əks olunur. Umumiyyətlə, aktda butun faktlar, həm musbət, həm

mənfi cəhətlər gostərilməlidir. Ucuncu hissədə hokmən aşkarlanmış

noqsanların aradan qaldırılması, ümumiyyətlə muəssisənin işinin yaxşılaşdırılması

yolları qeyd olunur, çünki müfəttişin vəzifəsi təkcə neqativ

Sxem 6.5.1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının strukturu

və zərərli məqamların üzə çıxarılmasından ibarət deyil. Yoxlama prosesində

mufəttişdən əlavə, muəssisənin rəhbərləri və kənardan dəvət edilmiş

mütəxəssislər də iştirak edə bilərlər.

Tərtib edilmiş aktı yoxlanışın butun iştirakçıları və muəssisə rəhbəri

imzalamalı və akt mohurlə təsdiqlənməlidir. Muəssisə rəhbərliyi

onu təsdiqləmək istəmədikdə imtinanın səbəbini əsaslandırmalıdır.

İmzalandıqdan və təsdiqləndikdən sonra akt muvafiq (yoxlayıcı)

orqanın muzakirəsinə verilir və muzakirənin nəticələrinə gorə lazımi

tədbirlər gorulur. Yoxlanış nəticəsində cinayət tərkibli faktlar, inzibati

pozuntular aşkarlanarsa, materiallar prokurorluq orqanlarına, yuxarı instansiyalara

və başqa muvafiq idarələrə gondərilir.8.Keçid iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi.

Hazırda dunya iqtisadiyyatı ildən-ilə oz fəaliyyətini yeniləşdirir.

Onun inkişafı bazar munasibətlərinin dinamikası ilə şərtlənir və bu munasibətlərin

mövcudluğu sayəsində həyata kecirilir. Buna gorə də əvvəllər

başqa yolla gedən olkələr indi bazar iqtisadiyyatının aşkar ustunluklərini

gorərək oz iqtisadi sistemlərini bu istiqamətə yonəldir. Bazar

iqtisadiyyatı sistemində maliyyə, daha konkret desək, maliyyə nəzarəti

cox onəmli yer tutur.

Keçmiş muhafizəkar iqtisadi sistemdə maliyyə nəzarətinin rolu cox

kicik idi və o yalnız dovlət səviyyəsində məhdud cərcivədə həyata kecirilirdi.

İndi Azərbaycan Respublikası bazar iqtisadiyyatına kecid mərhələsində

olsa da, butun sahələrdə, o cumlədən təsərrufat-iqtisadiyyat

fəaliyyətinə maliyyə nəzarəti sahəsində əhəmiyyətli işlər görülmüşdür.

Kohnə maliyyə nəzarəti sistemi yalnız birukladlı mulkiyyət formasına,

dovlət mulkiyyəti şəraitinə uyğunlaşdırılmışdı. İndiki halda kohnə nəzarət

sistemi yenidən qurulmalı, təzələnməli, təkmilləşdirilməlidir.

Maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, hər şeydən əvvəl, auditor

xidmətinin ən muasir mexanizmlərinin təşkilini və fəaliyyət gostərməsini,

nəzarət sisteminin əlaqələndirilməsini və təsir gucunun artırılmasını

və s. nəzərdə tutur.

Olkəmizdə maliyyə nəzarəti sahəsində diqqəti cəlb edən muvafiq

bazar strukturları da yaradılıb. Misal olaraq mustəqil auditor şirkətlərini,

parlament yanında hesablama palatasını, auditor palatasını, mərkəzi

bankın nəzdində maliyyə monitorinqi departamentini və s. gostərmək

olar.

16

Bununla bərabər, bunlar hec də maliyyə nəzarət sistemində butunzəruri tədbirlərin gorulməsi demək deyil, bu istiqamətdə ciddi, xususilə

preventiv (xəbərdaredici və qabaqlayıcı) tədbirlər gorulməlidir:

- beynəlxalq səviyyəyə çıxa biləcək auditor şirkətlərinin formalaşması.

Bu gün beynəlxalq səviyyədə tanınmış şirkətlər icərisində

Azərbaycan şirkəti yoxdur və buna gorə də xarici bazara çıxışları məhduddur.

Hətta daxili bazarda əksəriyyət iri şirkətlərin auditi məşhur xarici

şirkətlər tərəfindən aparılır;

- maliyyə nəzarəti və vergilərin toplanmasında da yavaş-yavaş özəl

şirkətlərin xidmətindən istifadə olunması;

- yoxlama və təftışlərin bir qədər məhdudlaşdırılması və koordinasiya

olunması;

- muxtəlif nəzarət orqanları tərəfindən aparılan yoxlamaların təkrarlanmasının

qarşısının alınması;

- maliyyə nəzarəti prosesində də elektron vasitələrdən istifadənin

genişləndirilməsi, online yoxlamaların həyata kecirilməsinə şərait yaradılması.


9.Maliyyə nəzarəti orqanları.

Maliyyə nəzarəti cəmiyyətin iqtisadi həyatının müxtəlif sahələrində və təsərrüfatın ayrı – ayrı səviyyələrində irəli sürülən tələblərə uyğun idarə edilməsini təşkil etmək üçün mürəkkəb və cürbəcür məsələləri həll edir.

Maliyyə nəzarətinin həyata keçirildiyi obyektlərdən aslı olaraq, dövlət, ictimai, təsərrüfatdaxili və müstəqil (auditor) maliyyə nəzarəti kimi fərqlənirlər. Dövlət maliyyə nəzarəti ümumdövlət və idarələr tərəfindən həyata keçirilir.

Ümumdövlət maliyyə nəzarəti dövlət hakimiyyət orqanları, icraedici orqanlar, maliyyə, vergi, kredit, sığorta təşkilatları, komitə, baş idarələr, yerli hakimiyyət orqanlarının maliyyə xidməti şöbələri, kooperativ və ictimai birliklərin təftiş komissiyaları tərəfindən həyata keçirilir. O nəzarət edilməli obyektlərə idarəçilik tabeçiliyindən aslı olmayaraq yönəldilir.

İdarə maliyyə nəzarəti, nazrliyin şöbələri, şirkətlər, yerli hakimiyyət orqanları idarələri və s. tərəfindən aparılır. Onun obyektləri müəssisə və idarələrin istehsal və maliyyə fəaliyyəti hesab edilir.

Təsərrüfatdaxili maliyyə nəzarəti müəssisə, idarə və təşkilatlarda iqtisadiyyata xidmət edənlər (mühasibat, maliyyə şöbəsi və s.) tərəfindən həyata keçirilir. Burada nəzarət obyekti müəssisə və təşkilatın özünün təsərrüfat və maliyyə fəaliyyəti və eləcə də onun ayrı – ayrı sahələri (şöbələr, sexlər, filiallar, sahələr) hesab edilir.

İctimai maliyyə nəzarəti əvəzsiz və könüllülük əsasında ayrı – ayrı fiziki şəxslər (mütəxəssislər) tərəfindən aparılır. Nəzarətin obyekti yoxlayıcı qarşısında qoyulan konkret məsələlərdən aslıdır.

Müstəqil maliyyə nəzarətini ixtisaslaşdırılmış auditor, firma və xidmətləri həyata keçirirlər.

Ölkənin qanunverici hakimiyyət orqanları xalq təsərrüfatının sosial inkişaf proqnozlarını, dövlət büdcəsinin icrası üzrə hesabatları müzakirə və təsdiq edən zaman həyata keçirirlər. Onlar dövlət vəsaitlərinin qanunauyğun, səmərəli istifadə olunmasına və xərclərin məqsədəuyğun xərclənməsinə nəzarət edir. Qanunverici hakimiyyət orqanları maliyyə nəzarətini komitə və komissiyalar, xüsusi ilə proqnoz və maliyyə – büdcə komissiyaları vasitəsilə icra edirlər.

Büdcə vəsaitlərini fondların səfərbər edilməsi və istifadə olunması prosesinə Maliyyə Nazirliyinin rəhbərlik etdiyi maliyyə orqanları nəzarət edir və nəzarətin bu növü büdcə nəzarəti adlanır.

Respublika Maliyyə Nazirliyinin aparatı tərkibində nəzarət idarəsi, sahə maliyyə orqanlarında isə baş təftişçi nəzarətçilər aparatı fəaliyyət göstərir. Təftiş nəzarət idarəsi və təftişçi – nəzarətçilər aparatı müəssisə, idarə və təşkilatların istehsal maliyyə fəaliyyətinin bütün növ təftişini aparır.

Kredit təşkilatları maliyyə nəzarətini ssudanın verilməsi və geri qaytarılması zamanı həyata keçirirlər.Dövlət komissiyaları, dövlət komitələri, nazirlik və baş idarələr, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının şöbələri maliyyə nəzarətini xüsusi təftiş aparatı vasitəsilə həyata keçirirlər.
Yüklə 148,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə