Republika e shqiperise agjencia e prokurimit publik dokumentat standardeYüklə 30,4 Kb.

səhifə5/35
tarix14.09.2018
ölçüsü30,4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Dokumentat Standarde të Tenderit 
FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
* * *
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës] 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen
e APP-së
* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1.
Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2.
Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH
1
2
3
4
5
6
Nr
Përshkrimi i mallrave
Sasia
Çmimi 
Njësi
Çmimi 
Total
Afati
Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula                              ______________
Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( kërkuar në dokumentat e tenderit ) 
16


Dokumentat Standarde të Tenderit 
Shtojca 2 
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për
furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]
FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE
Emri i Ofertuesit_____________________
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
* * *
Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës] 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:
1.
Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:
1
2
3
5
Nr
Përshkrimi i mallrave
Marzhi   i   fitimit   i   shprehur   në
perqindje
Afati i 
levrimit
Nënshkrimi i ofertuesit ______________
Vula                              ______________
17


Dokumentat Standarde të Tenderit 
Shtojca 3
[ Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së
procesit të mini-konkursit]
FTESA PËR OFERTË
 (shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton për të paraqitur oferta  në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e
Tenderit (DT)
Vendi i Dorëzimit të Mallit  
(jepni nje pershkrim te shkurter)
Malli duhet të dorëzohet brenda datës ____________
Oferta duhet të paraqitet
………………………………………………………………………………………………………
[Jep adresën e saktë]
Përpara 
……………………………………………………………………………………………………
[Përcaktoni datën dhe orën]
Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese ________________________________________
Forma e komunikimit:
Me shkrim                               elektronike (email, fax, etj) 
18


Dokumentat Standarde të Tenderit 
Shtojca 4. 
[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]
[ Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]
FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS
[Data]
Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]
Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]
* * *
Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]
Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]
Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen
e APP-se
* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, 
Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e
bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe
shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.
Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar,
brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar
shpjegime,   me   kusht   që   kjo   kërkesë   të   përmendë   mospërmbushjen   e   njërit   nga   kushtet   e
mëposhtme:
- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e
ofertave   ose   para   afatit   perfundimtar,  nëse   është   përcaktuar   kështu   në   dokumentat   e
tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk
ka   plotësuar   ndonjë   kusht   tjetër   përpara   nënshkrimit   të   kontratës   së   përcaktuar   në
dokumentat e tenderit.
Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për
tender].
[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]
19
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə