Rīgas tehniskā universitāte arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte Maģistra akadēmiskā augstākās izglītības studiju programmaYüklə 1,06 Mb.
səhifə1/21
tarix06.05.2018
ölçüsü1,06 Mb.
#41840
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

Maģistra akadēmiskā augstākās izglītības studiju programma

ARHITEKTŪRA”Rīga 2007


RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

Maģistra akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas

ARHITEKTŪRA”pašnovērtējuma ziņojumu

KOPSAVILKUMS

Rīga 2007

SATURA RĀDĪTĀJS

lpp. 1. Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūciju lēmums par studiju programmas īstenošanu 3

 2. Licence studiju programmai 3

 3. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā 3

 4. Studiju programmas apraksts 4

 5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 5

 6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa:

  1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 5

  2. Darba devēju aptaujas rezultāti 5

 7. Studiju programmas novērtējums:

  1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 5

  2. Studiju programmas organizācija 6

  3. Studiju programmas praktiskā realizācija 6

  4. Vērtēšanas sistēma 9

  5. Studējošie:

   1. studējošo skaits programmā 9

   2. 1. kursā imatrikulēto skaits 9

   3. absolventu skaits 9

   4. studējošo aptaujas un to analīze 10

   5. absolventu aptaujas un to analīze 10

   6. studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 10

  6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls:

   1. akadēmiskā personāla skaits 10

   2. akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai 11

   3. akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 11

  7. Ārējie sakari:

   1. saistība ar darba devējiem 11

   2. sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs 11

   3. akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai pētniecisko darbību ārvalstīs 12

   4. ārvalstu vieslektoru skaits programmā 12

   5. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros 13

   6. citas aktivitātes 13

  8. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 14

 8. Studiju programmas attīstības plāns 15

1. Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūciju lēmums par studiju programmas īstenošanu


Maģistra akadēmisko studiju programma „Arhitektūra” apstiprināta RTU Senātā 1999.gada 31. maijā, protokols Nr. 447. Maģistra akadēmiskā studiju programma „Arhitektūra” ir akreditēta 06.06.2001. Akreditācijas beigu termiņš – 2007. gada 31. decembris.

Studiju programmas īstenošanu veic RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte (APF) Rīgā. Programmas direktors ir Dr. arch. Uģis BRATUŠKINS, asociētais profesors. Programmas pilnveidošanā piedalās APF struktūrvienības kopā ar Metodisko komisiju; ierosinājumi tiek apspriesti APF domē un RTU Senātā.


2. Licence studiju programmai


Programmai ir izsniegta licence Nr. 04051-87 par tās īstenošanas tiesībām līdz 2007. gada 31. decembrim.


3. Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā
Maģistra akadēmiskās studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem ir iespēja turpināt studijas akreditētā Latvijas Lauksaimniecības universitātē īstenojamajā akreditētā studiju programmā „Ainavu arhitektūra”.

Maģistra akadēmiskās studiju programmas „Arhitektūra” saturs, organizācija un struktūra ļauj studentiem būt mobiliem un likvidācijas gadījumā pāriet arī uz citu augstākās izglītības studiju programmu, nepieciešamības gadījumā apgūstot un kārtojot papildus studiju priekšmetus. Maģistra akadēmiskās studiju programmas „Arhitektūra” studenti ir RTU studenti, kuriem ir visas no tā izrietošās tiesības un garantijas.


4. Studiju programmas apraksts
Nominālais studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms:

Profils

Arhitektūra

RTU programma

Arhitektūra

Studiju līmenis

Maģistra studijas

Studiju ilgums

1,5 gadi

Iepriekšējā izglītība

Inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds arhitektūrā un arhitekta kvalifikācija

Iegūstamais akadēmiskais grāds

Inženierzinātņu maģistra akadēmiskais grāds arhitektūrā

Studiju organizācija

Katra semestra ilgums ir 16 nedēļas.

Vienā studiju gadā ir 2 semestri.


Programmas izklāsts un mācību priekšmetu apjoms:A.

OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI

32 KP
1.

Arhitektūras un pilsētbūvniecības projektēšana
14 KP

2.

Eiropas un ASV jaunākā arhitektūra
2 KP

3.

Matemātikas metodes un sistēmu teorija
2 KP

4.

Datorzinības - datoru sistēmu izmantošana projektēšanā
2 KP

5.

Telpisko struktūru reģenerācija un plānošana
2 KP

6.

Pedagoģija
2 KP

7.

Perspektīvā pilsētbūvniecība Latvijā
2 KP

8.

Arhitektoniski telpiskās vides ekoloģija
2 KP

9.

Arhitektūras morfoloģija, sintēze un soc. prognostika
2 KP

10.

Projektēšanas plānošana, organizācija un menedžments
2 KP

B.

OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI

12 KP
1.

Programmas un virziena priekšmeti

8 KP
1.1.

Zemes īpašuma vērtēšana un taksācija
2 KP

1.2.

Arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture
2 KP

1.3.

Reģionālā plānošana un prognostika
2 KP

1.4.

Arhitektūras objektu renovācijas un rekonstrukcijas metodika
2 KP

1.5.

Reģionālās ainavas ģenēze Latvijā
2 KP

1.6.

Mazās arhitektūras formas un dizains
2 KP

1.7.

Dzīvojamo un sabiedrisko telpu interjers un iekārta
2 KP

1.8.

Tēlotājmākslu integrācija arhitektūrā
2 KP

2.

Valodas

4 KP
2.1.

Angļu valoda
4 KP

2.2.

Vācu valoda
4 KP

2.3.

Franču valoda
4 KP

C.

BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI

2 KP
E.

GALA PĀRBAUDĪJUMI

14 KP
1.

Maģistra darbs
14 KP
Kopā*:

60 KP** Atbilstoši arhitekta profesijas specifikai, maģistra akadēmisko grādu var iegūt, ja iepriekš secīgi apgūta arhitektūras bakalaura un arhitekta profesionālā mācību programma. Maģistra akadēmiskā studiju programma šādā kontekstā vērtējama tikai kopā ar bakalaura akadēmisko un arhitekta profesionālo studiju programmu.

Maģistra akadēmisko studiju rezultātā students iegūst zināšanas, prasmes un nepieciešamās iemaņas, kas dod iespēju veikt pētniecisko darbību pilsētplānošanas arhitektūras, ainavu arhitektūras un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās.

5. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
Saskaņā ar RTU pastāvošo kārtību, informācijas nodrošināšana par studiju iespējām RTU īstenojamās studiju programmās ir RTU mācību prorektora dienesta pakļautībā esošās struktūrvienības „Pirmsstudiju nodaļa” kompetence.

APF regulāri piedalās RTU organizētajos informācijas pasākumos: „Karjeras dienās”, izstādē „Skola”, īsteno „Atvērto durvju” dienas. Par studiju iespējām APF tiek informēti interesenti Latvijas Arhitektu savienības rīkoto gadskārtējo „Arhitektūras dienu” ietvaros dažādās Latvijas pilsētās (Rēzeknē, Liepājā, Ventspilī, Jēkabpilī, u.c.). APF darbību popularizē ikgadējās studiju darbu un diplomprojektu izstādes, kas tiek sarīkotas ar sadarbības partneru (Latvijas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja) atbalstu.

6. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa:
6.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam
Studiju Maģistra akadēmiskā studiju programma „Arhitektūra” atbilst LR Augstskolu likumam. Maģistra akadēmisko studiju gaitā students secīgi papildina agrākajos studiju posmos iegūtās zināšanas, prasmes un nepieciešamo profesionālo kompetenci, kas atbilst arhitekta profesijas standartam, kā arī pastiprināti pievēršas jaunāko nozares teorētisko atziņu studijām un pats piedalās pētniecisko darbu veikšanā. Iegūtā izglītība dod iespēju darboties pilsētplānošanas, arhitektūras, ainavu arhitektūras un kultūras pieminekļu restaurācijas zinātniskās pētniecības jomās, kā arī sagatavoties studijām doktorantūrā.

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti


Darba devēju aptaujas tiek organizētas regulāri katra mācību gada noslēgumā. Aptauju rezultātā iegūtās atbildes liecina, ka darba devēju novērtējums studiju programmai kopumā ir labvēlīgs un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu aptaujām, vērojama pozitīva vērtējuma attīstības tendence.

7. Studiju programmas novērtējums:


7.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi
Arhitektūras maģistrs ir augstākās izglītības līmenis, kas nodrošina arhitektu ar nepieciešamo zināšanu un prasmju kopumu, lai veiktu zinātnisko pētījumus jebkurā ar vides veidošanu saistītajā nozarē. Maģistra akadēmisko studiju programma aptver 7 semestrus.

Studiju programma veidota tā, lai studējošais mācību laikā padziļinātu teorētiskās zināšanas, vēršot īpašu uzmanību uz arhitektūras procesa zinātniski pētnieciskajiem aspektiem: • zināšanas arhitektūras vēsturē un teorijā, kā arī atbilstošajās mākslas, tehniskajās un humanitārajās zinātnēs,

 • zināšanas pilsētbūvniecībā un teritoriālajā plānošanā, kā arī ar plānošanu saistītajās nozarēs,

 • izpratni par cilvēku, celtņu un vides kontekstu un humānu mērogu,

 • izpratni par arhitekta profesiju un arhitekta lomu sabiedrībā, kā arī arhitekta īpašo lomu kultūrvides veidošanā,

 • zināšanas par kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un kultūras pieminekļu aizsardzību un restaurāciju.

2005/2006. mācību gadāPārskata periodā arhitektūras bakalaura akadēmiskajā studiju programmā saglabāti iepriekšējierealizēti uzstādītie mērķi un uzdevumi – apgūt nodrošināt vispārējās zināšanas arhitektūrā un iegūt pamatprasmes un iemaņas praktiskajam darbam, kā arī sagatavoties tālākām studijām arhitektūrā vai citās ar vides veidošanas mākslu saistītās nozarēs.
7.2. Studiju programmas organizācija
Pārskata periodā studiju plānā būtiskas izmaiņas nav notikušas. Paaugstinājusies mācībspēku kvalifikācija, programmā piedalās divi jauni arhitektūras doktori.
7.3. Studiju programmas praktiskā realizācija
Gan maģistra akadēmiskās studijas, gan apmācība visās pārējās Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē īstenotajās studiju programmās balstīta uz līdzsvarotu nepieciešamo akadēmiski radošo iemaņu apgūšanu un praktisku projektu risināšanas paņēmienu apguvi. Iemaņas speciālajos priekšmetos tiek apgūtas un pilnveidotas individuālo konsultāciju kārtībā. Lekciju kursos regulāri tiek iekļauti uz jaunākajām plānošanas un arhitektoniskās telpas izpētes metodēm un inovatīvām teorētiskajām atziņām balstīti materiāli.

Apmācības pamatā ir mērķtiecīga lekciju ciklos apgūstamo zināšanu un zinātniski pētniecisko uzdevumu izpildes gaitā apgūstamo prasmju integrēšana. Apmācība tiek īstenota lekciju ciklu un praktisko nodarbību formā. Īpaša vērība tiek veltīta aktuālo tēmu izvēlei saistībā ar mākslīgi veidotās vides urbanizācijas problēmām, vēsturiskās un jaunās apbūves integrāciju. Atsevišķi specializācijas virzieni tiek saskaņoti ar kopējās idejiskās attīstības līniju.

Fakultātē tiek pastāvīgi veikts darbs speciālo priekšmetu apmācības metodikas pilnveidošanā. Mācību programmās paredzēto zinātniski pētniecisko uzdevumu izpilde tiek īstenota ciešā sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām. Īpaša vērība tiek veltīta aktuālo tēmu izvēlei saistībā ar pilsētu centru attīstības problēmām un vēsturiskās un jaunās apbūves integrācijas jautājumiem. Atsevišķi specializācijas virzieni tiek saskaņoti ar kopējās idejiskās attīstības līniju. Katram studiju gadam mācību uzdevumi speciālajos priekšmetos tiek pārstrādāti no jauna, ievērtējot aktualitātes arhitektūras procesu attīstībā Latvijā un pasaulē. Pārskata periodā maģistra akadēmisko studiju plānā izstrādātas kopskaitā 12 darba programmas – uzdevumi.

Programmas īstenošanā piedalās sekojošas APF struktūrvienības: • Arhitektūras vēstures un kultūras pieminekļu restaurācijas profesora grupa (vadītājs – Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš, profesors);

 • Arhitektūras un pilsētbūvniecības katedra (vadītājs – Dr. arch. Jānis Briņķis, profesors);

Atsevišķu speciālo priekšmetu apmācību nodrošina citas RTU struktūrvienības.

APF struktūrvienības sadarbībā ar citām RTU struktūrvienībām īsteno Programmas mācību procesu lekciju, laboratorijas darbu, semināru un citās formās (studiju darbi, individuālie mājas darbi, kontroldarbi, u.c.). Akadēmiskais personāls vada studiju darbu, kā arī maģistra darbu izstrādi, īstenojot individuālās konsultācijas katrā speciālajā priekšmetā. Mācību procesu datorklasēs un laboratorijās nodrošina tehniskais personāls.

Katra mācību priekšmeta apmācības laikā studentiem ir jākārto plānotie kontroldarbi, jāizstrādā individuālie mājas darbi un studiju darbi. Pie eksāmeniem tiek pielaisti tikai tie studenti, kas izpildījuši visas studiju priekšmeta programmā paredzētās prasības. Eksāmenu un ieskaišu rezultāti tiek fiksēti ieskaišu grāmatiņā un eksaminācijas lapā.

Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem studiju darbu izstrāde, kas dod studentam iespēju apgūtās zināšanas pārbaudīt radošu uzdevumu risināšanā. Līdztekus speciālajiem mācību priekšmetiem studiju programma dod iespēju apgūt arī humanitāros priekšmetus.

Studentiem ir brīva pieeja internetam APF, kā arī citās RTU telpās. Studentu rīcībā ir APF Metodiskais kabinets ar plašu un aktuālu mācību un speciālās literatūras klāstu, kas tiek regulāri papildināts. Studentiem pieejams arī APF metodiskais arhīvs.

Kopumā pārskata periodā programmas īstenošanā iesaistītie Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes mācībspēki dažādos izdevumos publicējuši 242 zinātniskas publikācijas, t.sk.: • 2 mācību grāmatas;

 • 1 metodisko mācību līdzekli;

 • 17 monogrāfijas;

 • 1 specializēto karti.

APF mācībspēki aktīvi piedalījušies kopskaitā 61 dažāda līmeņa zinātniskā un zinātniski praktiskā konferencē Latvijā un ārzemēs.

Aizvien būtiskāku nozīmi iegūst studentu iesaistīšana zinātniski pētnieciskā darbībā. Studentu iesaistīšana pētnieciskā darbā notiek veicot dažāda veida analītiskos pētījumus pilsētu un lauku apdzīvotajās vietās, gan aptaujājot iedzīvotājus un analizējot iegūtos rezultātus, gan pētot atsevišķas apbūves attīstības problēmas saistībā ar konkrētas projektēšanas vai Maģistra darba tēmas izstrādi.

Maģistra akadēmiskās studiju programmas īstenošanas kvalitāti kontrolē:


 • fakultātes Domes sēdē apspriežot jebkuras izmaiņas studiju programmā (to pamatojumu un nepieciešamību, kopējā satura un apjoma salīdzinājumu ar citur realizējamām programmām), kā arī mācību priekšmeta pieteikumu (priekšmeta satura, apjoma, mācībspēka kvalifikācijas atbilstību studiju programmas mērķiem); Domē tiek apstiprināti arī visi ar mācību procesu saistītie Nolikumi. Izmaiņas esošajā studiju programmā atļautas tikai pēc RTU Senāta lēmuma pieņemšanas. Fakultātes Domes sēdēs apmēram 1 reizi mēnesī dekāna vietnieks mācību darbā ziņo par mācību procesa norisi un problēmām fakultātē;

 • veicot ikgadēju studiju procesa un zinātniskās darbības auditu ar regulārām gada atskaitēm par stāvokli;

 • iesniedzot RTU Senātam apstiprināšanai ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu (ar atskaitēm un pašnovērtējuma ziņojumiem var iepazīties APF Dekanātā);

 • katra semestra beigās veicot studentu aptauju par apgūtajiem mācību priekšmetiem un to pasniedzējiem un iegūto rezultātu analīze struktūrvienību vadītāju un Domes sēdēs (atbildīgais - dekāna vietnieks mācību darbā);

 • katru gadu veicot darba devēju un absolventu aptaujas par studiju programmas īstenošanas rezultātiem.


SVID analīzeYüklə 1,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə