Rīgas tehniskā universitāte arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte Maģistra akadēmiskā augstākās izglītības studiju programmaYüklə 1,06 Mb.
səhifə2/21
tarix06.05.2018
ölçüsü1,06 Mb.
#41840
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

APF fakultātes SVID analīze

Stiprās puses (SP) Vājās vietas (VV)

RTU prestižs +2 Novecojis personāls -1

Arh. specialitātes prestižs +3 Vāji strādā infosistēma -2

Kvalificēti mācībspēki +2 Auditoriju aprīkojums 0

Labas datorklases +3 Trūkst mācību literatūras -2

Iespējas publicēties +3 +22 Novecojusi māc.lab. iekārta -2

Relatīva brīvība +3 Nav lielo auditoriju -1

Atvaļinājums vasarā +3 +20 Nolietota infrastruktūra/ēkas -3

Arvien kvalitatīvāks VV KOPĀ..................-11

reflektantu kontingents +3 +18

SP KOPĀ.................... +22

+16
SP+VV= +11 +14

+12 (+6;+11)+10


+8

+6

+4+2

-4 -2 +2 +4 +6 +8


Draudi (D) -2 Iespējas (I)

Studentiem jāstrādā - 1 Studijas ārzemēs +2Konkurence - 1 -4 Starptautiskie projekti +3

D KOPĀ.............-2 Konkurence +3

-6 I KOPĀ........... +8-8

I +D = 8-2=6
APF SVID (+6;+11)

RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes SVID analīze ļauj secināt, ka atskaites periodā ir vērojama tās tālāka attīstība un pakāpeniski tiek novērsti trūkumi, uz kuriem ir norādījusi akreditācijas komisija - piemēram, mācībspēku novecošana.


7.4. Vērtēšanas sistēma
Speciālajos arhitektūras projektēšanas priekšmetos, kur katrā mācību semestrī izpildāmi vairāki studiju darbi, to novērtējumā ņem vērā studenta radošo darbu semestra laikā, kā arī starpuzdevumu (idejas klauzūru, klauzūru par nezināmu tēmu, studiju skiču u.c.) vērtējumu.

Studiju priekšmetu apguvi vērtē 10 baļļu sistēmā saskaņā ar RTU Senāta 2001.gada 29.janvāra lēmumu “Par pāreju uz vienotu studiju rezultātu vērtējumu” un RTU Senāta 2001.g. 25.maija lēmumu “Par kritērijiem studiju rezultātu novērtēšanai”. Pārbaudījumi ir ieskaites, studiju darbi un eksāmeni saskaņā ar katram mācību gadam apstiprinātajiem studiju plāniem. Lielākajā daļā priekšmetu eksāmenu biļetes, iespējami plaši aptverot priekšmeta vielu, tiek sagatavotas vismaz piecos dažādos variantos. Tas samazina iespēju eksāmena laikā studentiem izmantot tiražētus palīglīdzekļus un līdz ar to paaugstina vērtējuma objektivitāti.

Eksāmenu un ieskaišu jautājumus gatavo mācību priekšmeta atbildīgais pieteicējs, pamatojoties uz apstiprināto mācību priekšmeta aprakstu un programmu. Eksāmenu jautājumi tiek izveidoti tā, lai students tos sagatavojis būtu sasniedzis mācību priekšmeta mērķi.
7.5. Studējošie:
7.5.1. studējošo skaits programmā
Studējošo uzņemšana programmā notiek konkursa kārtībā pēc arhitekta profesionālo studiju programmas absolvēšanas.
7.5.2. 1. kursā imatrikulēto skaits
Pārskata periodā vidēji gadā uzņemti 12 studenti.
7.5.3. absolventu skaits

7.5.4. studējošo aptaujas un to analīze
Sadarbībā ar RTU Studiju daļu mācību priekšmeta studiju noslēgumā studenti izvērtē mācību priekšmeta kvalitāti, novērtējot gan metodoloģiskās, gan saturiskās kvalitātes. Tiek vērtēti arī mācībspēku kompetences līmenis un prezentācijas prasmes, kā arī virkne citu komponentu. Aptauju rezultāti tiek apkopoti un iesniegti programmas administrācijai. Aptauju rezultāti tiek analizēti struktūrvienībās un izmantoti priekšmetu satura un studiju organizācijas uzlabošanai un pilnveidošanai.

7.5.5. absolventu aptaujas un to analīze


Specialitātē strādājošie absolventi iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas atzīst par darbam pietiekamām; kā vērtīgāko studiju programmā absolventi min iegūtās padziļinātās zināšanas savā specialitātē, programmas sabalansētību, iespēju papildināt zināšanas ārzemēs, iespēju analizēt problēmas kopā ar kompetentiem speciālistiem.

 • Absolventi studiju laikā iegūtās zināšanas vērtē augstāk par iegūtajām praktiskajām iemeņām.

 • Kā pozitīvu parādību daudzi absolventi min kompetentus mācībspēkus, kā arī intersantus darba uzdevumus.

7.5.6. studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā


Studējošie ņem aktīvu dalību studiju procesa un studiju satura pilnveidošanā. Regulāri tiek veiktas studentu aptaujas un pārrunas par studiju procesa pilnveidošanas iespējām. Studentu priekšlikumi galvenokārt saistīti ar studiju programmas saturu, tehnisko un programmnodrošinājumu, kā arī praktisko iemaņu palielināšanu apmācības procesā.

Studenti studiju programmas pilnveidošanā var piedalīties arī tieši, izsakot savas vēlmes mācību priekšmetu pasniedzējiem, struktūrvienību vadītājiem un studiju programmas direktoram, vai ar studentu pašpārvaldes palīdzību, kuras pārstāvji ir APF Domes locekļi.

7.6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls:

7.6.1. akadēmiskā personāla skaits


Programmas priekšmetus pieteikušo mācībspēku kvalifikācija atbilst programmas īstenošanas prasībām.

Kvalifikācija

Skaits

%

Profesori; habilitētie zinātņu doktori

3

33%

Emeritētie profesori, zinātņu doktori

1

11%

Profesori un asociētie profesori; zinātņu doktori

4

55%

Docenti, zinātņu doktori

1

11%

KOPĀ

9

100%

7.6.2. akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai


Akadēmiskais personāls atbilst studiju priekšmetu īstenošanas prasībām. Par to liecina gan tā raksturojuma rādītāji, gan dzīves un darba gājumu apraksts, kā arī mācībspēku zinātniskās un metodiskās izstrādes, to piedalīšanās starptautiskajās, RTU un APF organizētajās zinātniskās un metodiskās konferencēs.

RTU mācībspēki aktīvi piedalās dažādās zinātniski pētnieciskā darba formās. APF mācībspēki aktīvi vada maģistra darbus. Kopumā pārskata periodā programmas īstenošanā iesaistītie mācībspēki piedalījušies 18 ārzemju studiju braucienos, kas saistīti ar piedalīšanos profesionālos semināros vai kongresos un konferences Vācijā, Zviedrijā, Lietuvā, Igaunijā, Šveicē, Francijā, ASV, u.c. valstīs. Mācībspēki ar saviem jaunrades darbiem piedalījušies kopumā 12 vietējās, reģionālās un starptautiskās izstādēs.

7.6.3. akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
Personāla atlase, atjaunošanās un attīstības politikas pamatā ir maģistrantūru beigušo iesaistīšana studiju procesā ar tālāku izglītības turpināšanu doktorantūrā. Tāpat apmācība un kvalifikācijas celšana notiek, akadēmiskajam personālam piedaloties konferencēs, semināros, mācoties dažādos kursos, līdzdarbojoties mācību procesa organizācijā, veicot konsultantu darbu. APF regulāri piesaista profesijā strādājošo un atzinību ieguvušo arhitektus pedagoģiskajā darbā.

Akadēmiskais personāls pētnieciskā darbā un kvalifikācijas celšanas laikā iegūtās atziņas iestrādā mācību procesā. Maģistrantiem un doktorantiem ir iespēja uzstāties par sava darba rezultātiem ikgadējās RTU zinātniskajās un tehniskajās konferencēs, kā arī publicēt savu pētījumu rezultātus RTU zinātniskajos izdevumos.

7.7. Ārējie sakari:

7.7.1. saistība ar darba devējiem


Fakultātes un darba devēju sadarbība balstās galvenokārt uz abu pušu savstarpējo ieinteresētību, mācībspēku dalība dažādās profesionālās apvienībās un ir nodrošināta kā praktiskās projektēšanas, tā arī pilsētbūvnieciskās pārvaldes līmenī, izstrādājot kursa un maģistra darbus šo ieinteresēto institūciju pasūtījumu ietvaros.

7.7.2. sadarbība ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs


APF uztur pastāvīgus kontaktus ar Latvijas Universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Šo kontaktu mērķis ir saskaņot ar vides veidošanas mākslu saistītās izglītības aspektus dažādu skolu mācību programmās. 2006. gada septembrī notika pirmais Latvijas arhitektūras skolu plenērs, ko fakultāte organizēja sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību. Viens no šī plenēra mērķiem bija veicināt ciešāku Latvijas arhitektūras skolu savstarpējo sadarbību un veicināt regulāru pieredzes apmaiņas skolu starpā. Līdzīga veida projekti tiks īstenoti arī nākotnē. Studenti apmeklē lekcijas brīvās izvēles priekšmetos arī Latvijas Mākslas akadēmijā un Latvijas Kultūras akadēmijā.

APF ir starptautiskās organizācijas AESOP (Association of European Schools of Planning) dalībniece un regulāri saņem informāciju par notikumiem un aktualitātēm citās Eiropas arhitektūras un pilsētpānošanas skolās, kā arī piedalās dažādos semināros un konferencēs un iepazīstina ārvalstu pārstāvjus ar aktualitātēm Latvijas arhitektu izglītībā.

APF ir noslēgti 17 sadarbības līgumi ES apmaiņas programmā ERASMUS. Fakultātes studenti un mācībspēki var doties pieredzes apmaiņā un papildināt zināšanas:


 • Čehijas Tehniskajā universitātē Prāgā;

 • Vitus Bering Augstākās izglītības centrā;

 • Briseles Arhitektūras institūtā,

 • Debrecenas universitātē,

 • Eindhovenas Tehniskajā universitātē,

 • Kompjēnas Tehnoloģiskā universitātē,

 • Milānas Politehniskajā augstskolā;

 • Minsteres lietišķo zinātņu augstskolā,

 • Romas Universitātē La Sapienza;

 • Štutgartes Tehniskajā augstskolā,

 • Tamperes Tehniskajā universitātē;

 • Fernando Pessoa Universitātē Porto;

 • Magdeburgas Augstskolā;

 • Vismāras Augstskolā;

 • Lundas Universitātē;

 • Varšavas Tehniskajā universitātē,

 • Viļņas Gedimina Tehniskajā universitātē;

 • Zalcburgas Lietišķo zinātņu augstskolā.

7.7.3. akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai pētniecisko darbību ārvalstīs


APF akadēmiskais personāls piedalās ārvalstu izglītības iestāžu darbā apmaiņas programmu ietvaros vai veic zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs. ES apmaiņas programmas ERASMUS līgumu ietvaros:

 • profesors Jānis Krastiņš nolasījis lekcijas Vācijā un Portugālē, veicis zinātniskos pētījumus Taivānā;

 • asociētais profesors Uģis Bratuškins nolasījis lekcijas Milānas Politehniskajā augstskolā (Itālijā) un Čehu Tehniskajā universitātē Prāgā (Čehijā);

 • docente Sandra Treija nolasījusi lekcijas Fernando Pessoa Universitātē Porto (Portugālē).

7.7.4. ārvalstu vieslektoru skaits programmā


Ārvalstu vieslektoru lekcijas tiek plānotas un saskaņotas ar APF realizēto programmu. Pārskata periodā lekciju ciklu par dzīvojamo māju tipiem lasīja arhitekti Markus Šlosers (Markus Schlosser) un Andra Gabriša (Andra Gabrisch) no Berlīnes. Dāņu arhitekte Vībeke Morgensena (Vibeke Morgensen) viesojās ar lekciju “Language of Light”, bet Zalcburgas Lietišķo zinātņu augstskolas profesors Frīdrihs Vīmeijers (Friedrich Wehmeyer) – par moderno arhitektūru Austrijā.

Studenti regulāri apmeklē arī Latvijas Arhitektu savienības organizētās ārvalstu arhitektu lekcijas. Pārskata periodā nozīmīgākās bijušas Nīderlandes arhitekta Rema Kolhāsa (Rem Koolhaas) un Šveices arhitekta Mario Botas (Mario Botta) lekcijas par aktuālajām mūsdienu arhitektūras un pilsētplānošanas problēmām.

7.7.5. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros
Studentiem ir iespēja pieteikties stipendijām studijām ārvalstu augstskolās. Visaktīvāk studenti izmanto ES mobilitātes programmas SOCRATES piedāvātās iespējas. Laikā no 2000. līdz 2006. studiju gadam šo iespēju izmantojis 21 students.

APF studenti un mācībspēki izmanto ne tikai SOCRATES/ERASMUS, bet arī citas stipendijas studijām un pētniecības darbam ārvalstīs: • dažādu valstu valdību stipendijas;

 • Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienesta (DAAD) stipendijas studijām Vācijā;

 • Swiss Baltic Net stipendijas studijām un pētniecības darbam Šveicē;

 • Valle stipendiju programmu studijām Vašingtonas universitātē Sietlā;

 • Leonardo da Vinci stipendijas prakses veikšanai ārzemju uzņēmumos.

7.7.6. citas aktivitātes


Kopš 2003. gada sadarbībā ar RTU Starptautisko un sabiedrisko attiecību departamentu APF organizē starptautisku vasaras universitāti Rīgā. Četrās notikušajās vasaras universitātēs ir piedalījušies 144 studenti no Armēnijas, ASV, Austrijas, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Dienvidāfrikas, Gruzijas, Horvātijas, Igaunijas, Itālijas, Kanādas, Kipras, Kosovas, Krievijas, Ķīnas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Somijas, Šveices, Turcijas, Vācijas un Zviedrijas. Pateicoties vasaras skolai, ir iepazītas dalībnieku pārstāvēto arhitektūras skolu darba īpatnības un studiju metodika, kā arī nodibināti ciešāki kontakti. Lekcijas un praktiskās nodarbības vasaras universitātēs notiek ar APF mācībspēku regulāru līdzdalību sadarbībā ar valstī praktizējošiem arhitektiem un vieslektoriem no citām augstskolām. Ar atskaitēm par vasaras skolām sīkāk var iepazīties mājas lapā: http://www.summerschool.rtu.lv

Pārskata periodā APF mācībspēki piedalījušies virknē starptautisku akadēmisku un profesionālu organizāciju darbā: • APF ir iesaistījusies Ziemeļvalstu arhitektūras augstskolu akadēmijā NordArk;

 • APF ir iesaistījusies Eiropas Arhitektūras izglītības asociācijas EAAE darbā;

 • APF regulāri piedalās Eiropas plānošanas skolu asociācijas AESOP darbā;

 • APF mācībspēki pārstāvējuši Latviju Eiropas projektā Reseau Art Nouveau Network, kur izveidojuši sadaļu par Rīgu šīs organizācijas veidotajā starptautiskajā izstādē “The Art Nouveau in Progress”. Tā 2003. gada maijā atklāta Terasā (Katalonijā), bet pēc tam izstādīta Briselē (Beļģijā), Varēzē (Itālijā), Barselonā (Katalonijā), Nansī (Francijā), Olesundā (Norvēģijā) un Helsinkos (Somijā). 2005. gada augustā tā eksponēta Rīgā, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā.

 • APF mācībspēki pārstāvējuši Latviju Starptautiskajā Modernās kustības celtņu un vietu dokumentēšanas un restaurācijas darba grupā DOCOMOMO (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement). Latvijas darba grupā sagatavoti nepieciešamie materiāli par ievērojamākajām Latvijas Modernās kustības jeb funkcionālisma celtnēm;

 • APF mācībspēki piedalās Ziemeļvalstu padomes programmā „Neighbourhood Housing Management, Reciprocal Competence Development Combining Social and Physical Initiatives” Pērnavā (Igaunija), Viļņā (Lietuva), Rīgā (Latvija) un Bergenā (Norvēģija).

Studējošo sekmes mācībās un sabiedriskā aktivitātes tiek pozitīvi novērtēta un atzīmēta. Katra gada decembrī labākajam APF studentam tiek piešķirta Gunta Boles prēmija. Ik gadus vienam APF studentam tiek piešķirta arī firmas ”Knauf” stipendija un Kristapa Morberga stipendija.

APF mācībspēki piedalās arī dažādu sabiedrisko organizāciju un padomju darbā. • Latvijas Reģionālās Arhitektūras akadēmijas īstenie locekļi ir 4 APF profesori;

 • Latvijas Arhitektu savienības valdē darbojas 1 APF profesors;

 • Latvijas Arhitektu savienības sertificēšanas komisijā darbojas 1 APF profesors;

 • Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas studiju programmu padomē darbojas 1 APF profesors;

 • Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā darbojas 1 APF profesors.

7.8. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums


Latvijas valdības, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas realizētā izglītības attīstības programma nodrošina finansējumu, kas ir nepieciešams augsti kvalificētu arhitektu sagatavošanā. Galvenie finansēšanas avoti, kas nodrošina studiju programmas „Arhitektūra” (45581) realizāciju:

 • Akadēmiskā augstākās izglītības programma „Arhitektūra” inženierzinātņu akadēmiskā grāda iegūšanai saņem valsts finansējumu, kas 2006./2007. m.g. sastāda Ls 4995.88 viena studiju programmā studējošajam.

Pārskata periodā APF akadēmiskais personāls ir saņēmis atbalstu IZM – RTU projektu konkursos „Zinātnes attīstība augstskolās” un „Zinātnes attīstība universitātēs” finansētajiem projektiem:

 • Zinātniskā projekta: F 6958 ”Vizuāli telpiskās analīzes metodoloģija pilsētbūvniecībā” Finansējuma apjoms – Ls 9260.-;

 • IZM - RTU pētniecības projekts “Zinātnes attīstība universitātē” Nr. U7120 ”Baltijas jūras piekrastes zonas apdzīvojuma sistēmas ilgtspējīgas attīstības modelēšana” – vadība. Finansējuma apjoms – Ls 19833.-;

 • IZM – RTU pētniecības projekts “Zinātnes attīstība augstskolā” Nr. R7088 ”Rīgas arhitektūras mantojuma ģenēze un stilistika”. Finansējuma apjoms – Ls 20029.-;

 • RTU pētniecības projekts: ZP-2006/01 ”Sabiedrisko un arhitektoniski telpisko faktoru korelācija Rīgas centra publiskās ārtelpas attīstībā”;

LZP finansētie zinātnes granti 2006. gadā:

 • Grants Nr. 05 – 1890 “Rīgas vēsturiskās apbūves izpēte un novērtējums”; vadītājs prof. J.Krastiņš, finansējuma apjoms – Ls.1860.-

 • Grants Nr. 05 – 1889 “Latviskā mentalitāte un Latvijas lauku un pilsētu mājokļu vides reģionālās īpatnības”; vadītājs prof. J.Briņķis, finansējuma apjoms – Ls. 660.-

Finansiālais nodrošinājums ir pietiekams maģistra akadēmisko studiju programmas „Arhitektūra” kvalitatīvai realizācijai. APF kolektīva galvenais uzdevums ir šo līdzekļu racionāla un efektīva apgūšana. Šajā mācību gadā no APF, kā arī no citiem avotiem infrastruktūras uzlabošanai ir iztērēti Ls 71115.-.

Studiju programmas realizācijā tiek izmantota RTU materiāli tehniskā bāze: • renovētās mācību auditorijas, laboratorijas, telpas mācību personālam un palīgpersonālam – Āzenes ielā 16;

 • datorklase ar interneta pieeju un atbilstošu programmatūru;

 • apmācības tehniskie līdzekļi: tajā skaitā vizuālās modelēšanas laboratorija, videoprojektori, kopējamās un pavairošanas iekārtas;

 • katedru metodisko un mācību materiālu krātuves – APF metodiskais kabinets;

 • RTU Zinātniskās bibliotēkas grāmatu un periodisko materiālu krātuve;

 • ZA fundamentālās bibliotēkas grāmatu un periodisko materiālu krātuve.

Lai regulāri atjaunotu materiāli tehnisko bāzi paredzēti sekojoši pasākumi:

 • piedalīšanās starptautiskos izglītības projektos;

 • vadošo Latvijas arhitektu biroju un sponsoru piesaistīšana;

 • slēgt sadarbības par savstarpējo pakalpojumu sniegšanu ar vadošajiem arhitektu birojiem un administratīvajām struktūrām.

8. Studiju programmas attīstības plāns


Lai pilnveidotu apmācības procesu maģistra akadēmisko studiju programmā „Arhitektūra”, ir paredzēts:

 • turpināt mācību procesa modernizāciju un mācību-metodisko materiālu izstrādāšanu un publicēšanu gan fakultātes mājas lapā, gan arī iespiestā veidā;

 • regulāri papildināt APF metodiskā kabineta fondu ar jaunāko tehnisko literatūru par novitātēm arhitektūras un citās ar vides veidošanas mākslu saistītās nozarēs.

APF mācību procesā paredzēts turpināt jaunus un kvalificētus mācībspēku iesaistīšanu un turpināt plašāk sagatavot jaunus mācību līdzekļus, tostarp publicētus iespieddarbus. Īpaša uzmanība veltāma profilējošajiem priekšmetiem.


Nr

Pasākums

Izpildītāji

Laiks

1.

Paaugstināt studiju kvalitāti un padziļināt studiju programmu sasaisti ar radošo profesionālo un inovatīvo darbību, regulāri atjaunot un publicēt studiju materiālus.

Programmas administrācija; mācībspēki.

pastāvīgi

2.

Nodrošināt studiju priekšmetus ar nepieciešamajiem jaunākajiem mācību līdzekļiem, kontrolēt šīs prasības ievērošanu, veicot regulāras studentu aptaujas

Programmas administrācija; mācībspēki.

pastāvīgi

3.

Veicināt studentu apmaiņu ar ārvalstu augstskolām, tostarp starptautisku programmu (ERASMUS) ietvaros; vienlaicīgi nodrošināt ārzemju viesstudentu uzņemšanu

Programmas administrācija

pastāvīgi

4.

Piesaistīt studējošos grantu un līgumdarbu izpildē

Grantu un līgumdarbu vadītāji

pastāvīgi

5.

Nodrošināt studentiem pilnvērtīgus studiju apstākļus (labiekārtotas mācību un palīgtelpas, mācību literatūras un moderno tehnisko līdzekļu pieejamību)

Dekāns, programmas administrācija

pastāvīgi

6.

Regulāri veikt darba devēju un savā specialitātē strādājošo aptauju, apkopot aptaujas rezultātus un izmantot tos studiju procesa pilnveidošanā

Programmas administrācija

reizi mācību gadā

7.

Panākt potenciālo darba devēju aktīvāku dalību studiju procesa organizēšanā, realizēšanā un pilnveidošanā un veicināt APF konventa izveidošanu

Dekāns, programmas administrācija

pastāvīgi

8.

Turpināt piedalīšanos Starptautiskās vasaras universitātes organizēšanā un īstenošanā sadarbībā ar RTU Starptautisko sakaru daļu

Studenti, mācībspēki

regulāri

9.

Veicināt informācijas piesaisti APF Metodiskā kabineta krājumam.

Personāls

pastāvīgi

10.

Veicināt nozares attīstībā ieinteresēto sadarbības partneru piesaisti un atbalstīt uzņēmumu stipendiju un prēmiju piešķiršanu sekmīgākajiem studentiem.

Dekāns, programmas administrācija

regulāri

Maģistra akadēmisko studiju programma „Arhitektūra” nodrošina augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu arhitektūras un pilsētplānošanas nozarei. Programma ir izveidota atbilstoši pieprasījumam Latvijas darbaspēka tirgū, ievērojot citu Baltijas jūras reģiona valstu un Eiropas Savienības augstskolu pieredzi.

Maģistra akadēmisko studiju programmas „Arhitektūra” realizācija tiek veikta atbilstoši Latvijas likumdošanai, RTU Satversmei, RTU Senāta, APF Domes lēmumiem. Studiju programma regulāri tiek salīdzināta ar izmaiņām likumdošanā, izdarot attiecīgas korekcijas.

Programmas kvalitatīvu realizāciju nodrošina APF rīcībā esošā materiāli tehniskā bāze, akadēmiskā personāla kvalifikācija, zinātniskā un praktiskā darbība un starptautiskās aktivitātes.


Šai Kopsavilkumā apkopoti nozīmīgākie dati no ikgadējiem pašnovērtējuma ziņojumiem par studiju programmas īstenošanas gaitu. Ar pilnu studiju programmas dokumentācijas paketi iespējams iepazīties RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē Āzenes ielā 16, Rīgā.

Kontaktpersonas: asociētais profesors Uģis Bratuškins, programmas direktors;

Inguna Dumbere, vadošā speciāliste.

Tālruņi: 67089116, 67089212.RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte

Apstiprināts RTU Senāta sēdē

2006. g. 13. decembrī, prot. Nr. 500

Mācību prorektors__________________

E. Beķeris

Maģistra akadēmiskās izglītības studiju programmas
ARHITEKTŪRA”
pašnovērtējuma ziņojums

Rīga - 2006

Yüklə 1,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə