Saatlı və Sabirabad sakinləri pulsuz müayinə olundu 3 atu rəhbərliyi imtahanlara nəzarət edəcək heyət üzvləri ilə görüşüb Akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasınınYüklə 280,78 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix10.11.2017
ölçüsü280,78 Kb.
#9576
  1   2   3   4   5   6


Saatlı  və 

Sabirabad 

sakinləri pulsuz müayinə 

olundu

3

ATU rəhbərliyi imtahanlara nəzarət 

edəcək heyət üzvləri ilə görüşüb

Akademik Zərifə 

xanım  Əliyevanın 

anadan olmasının 

92-ci ildönümü 

tamam oldu

 

  

 

                  Qəzet 1933 -cü ildən çıxır.                 № 08 (1605) 30 aprel  2015 - ci il                           Qiyməti 40 qəpik

FAKÜLTƏ TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTLƏRİNİN 

KONFRANSLARINDA

6

BU  SAYIMIZDA

Rektor yay 

imtahan 

sessiyasına 

hazırlığın 

vəziyyətilə 

maraqlanıb

3

5

2

İmmundefisitli xəstələrin 

araşdırılmasına başlanılıb

4

 

Üçüncü Qlobal Bakı Forumunun rəsmi açılışı olubAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak edib

Aprelin  28-də  Azərbaycanın  paytaxtında  III  Qlobal  Bakı 

Forumu işə başlayıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Forumun rəsmi açılış 

mərasimində iştirak edib.

Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 

Mərkəzinin həmsədri İsmail SERAGELDIN Forumu açaraq dedi:

- Zati-aliləri.

Xanımlar və cənablar sabahınız xeyir olsun.

Mən  böyük  şərəf  hissi  ilə  Prezident  İlham  Əliyevin  dəvətini  qəbul  edib 

buraya gəlmişəm.

Bugünkü  görüşümüzün  məqsədi  yeni  formalaşan  dünya  durumunda 

etimadın  qurulmasına  aiddir.  Təbii  ki,  İkinci  Dünya  müharibəsindən  sonra 

yaranmış  vəziyyət  və  həmin  vəziyyətdən  sonrakı  durum  necə  olmalıdır? 

Bizim  qarşımızda  problemlər  var,  çağırışlar  mövcuddur,  dövlətlər,  xalqlar 

arasında etimad məsələləri gündəliyimizdə vacib yer tutur. Buna görə də, biz 

bu gün gündəlikdə duran həmin məsələləri fəal müzakirə etməliyik. Biz indi 

özümüz üçün müzakirələr aparmalıyıq ki, hansı yeni durum olmalıdır? Henri 

Kissincer  əslində  bu  sahədə  görüləcək  tədbirlərin  çərçivəsinin  hüdudsuz 

olduğunu qeyd etmişdir. Biz müəyyənləşdirməliyik ki, bir siyasi sistemin digər siyasi sistemə mənfi təsirinin qarşısının alınması hansı tədbirlərə əsaslanmalıdır? 

Bu məsələ bu gün bizi narahat edir. Buna görə də aydınlaşdırmalıyıq ki, bu gün dünya durumunda məhz hansı yeni sərhədlər, üfüqlər açılır.

Bu gün Bakıya yüksək səviyyəli nümayəndələr, təmsilçilər təşrif gətiriblər. Bu, bizim üçün böyük şərəfdir. Biz Bakı Forumumuzu artıq illik əsaslarla keçiririk. Mən 

indi böyük məmnuniyyətlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə söz vermək istəyirəm.

Dövlətimizin başçısı Forumun rəsmi açılışında nitq söylədi.Бу эцн АТУ-нун инзибати бинасынын акт залында Бюйцк Елми Шуранын нювбяти иъласы 

кечириляъякдир. Иъласда  «АТУ-да 2014/2015-ъи тядрис илиндя  йаz semestrinin имтащан 

сессийасына, Бурахылыш Дювлят Аттестасийана щазырлыьын вязиййяти вя имтащанларын 

мцтяшяккил кечирилмясиндя коллективин вязифяляри» барядя университетин тядрис ишляри 

цзря проректору, профессор Сабир Ялийевин мярузяси динляниляъякдир. Бундан башга 

эцндяликдя дуран мцхтялиф мясяляляр  мцзакиря олунаъаг вя мцсабигя мясяляляри 

юз щяллини тапаъагдыр.

Бюйцк Елми Шуранын эедишаты барядя гязетимизин эялян сайында даща ятрафлы мя-

лумат вериляъяк.

 Бюйцк Елми Шуранын нювбяти  

йыьынъаьы кечириляъяк


http://www.amu.edu.az

30 aprel  2015-ci il

2

Zərifə  xanım  Əliyevanın  həyat fəlsəfəsi,  mənəvi  dünyası,  oftal-

mologiya 

elminin 

inkişafında-

kı  xidmətləri  o  qədər  zəngin  və 

çoxcəhətlidir  ki,  onun  fəaliyyətinə 

nəzər  salarkən,  bu  dahi  insanın 

genişmiqyaslı  şəxsiyyət  olması 

qənaətinə  gəlmək  olur.  Zərifə  xa-

nımın  fitri  istedada  malik  novator 

alim,  pak  və  nadir  bir  insan  kimi 

yaşadığı dərin mənalı ömrü, keçdiyi 

şərəfli həyat yolu hər bir Azərbaycan 

vətəndaşı,  hər  bir  alim  və  həkim 

üçün  həyat  və  mənəviyyat  dərsi, 

kamillik  və  müdriklik  məktəbidir. 

Onun  elmi,  tibbi  və  pedaqo-

ji  fəaliyyəti,  hər  kəs  üçün  örnək 

olan  yüksək  mənəvi  keyfiyyətləri 

haqqında  çox saylı  məqalə,  kitab 

və  əsərlər  yazılıb  və  yazılacaqdır. 

Zərifə  xanım  Əliyevanın  zəngin 

elmi irsi, oftalmologiyanın müxtəlif 

sahələri  üzrə  apardığı  tədqiqatlar, 

qazandığı nailiyyətlər, yaratdığı fun-

damental  əsərlər  Azərbaycan  tibb 

elminin parlaq səhifəsidir.

1923-cü il aprelin 28-də Azərbaycanın 

Şahtaxtı kəndində, görkəmli dövlət xa-

dimi  Əziz  Əliyevin  ailəsində  dünyaya 

göz aşan Zərifə Əliyeva taleyin hökmü 

ilə Azərbaycanda oftalmologiya elminin 

tarixində silinməz iz qoymağı bacardı.

Zərifə xanım 1949-cu ildə Azərbaycan 

Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutun-

da elmi əməkdaş vəzifəsində fəaliyyətə 

başlayıb, 1950-ci ildə aspiranturaya da-

xil  olub,  həkimlik  fəaliyyəti  ilə  bərabər, 

elmi axtarışlarını davam etdirib.

Zərifə xanım elmi-praktiki fəaliy yətinin 

böyük  bir  dövrü  Həkimləri  Təkmil-

ləşdirmə  İnstitutunun  göz  xəstəlikləri 

kafedrası  ilə  bağlı  olub.  O,  kafedrada 

dosent kimi fəaliyyətə başlayıb, doktor-

luq  dissertasiyasını  müdafiə  etdikdən 

sonra–1976-cı  ildə  kafedranın  pro-

fessoru  seçilib.  O,  1983-cü  ildən  göz 

xəstəlikləri  kafedrasına  başçılıq  edib. 

Onun təşkilatçılıq bacarığı bu vəzifədə 

özünü daha qabarıq göstərib.

Zərifə  xanım  tədqiqatlarını  traxo-

ma  xəstəliyinin  müalicəsi,  xüsusən, 

traxomanın  və  onun  fəsadlarının 

müalicəsində  o  dövrdə  yeni  antibi-

otikdən–təkcə  geniş  spektrli  antibak-

terial  deyil,  həm  də  antixlamid  təsirli 

sintomisindən  səmərəli  istifadə  imkan-

larının öyrənilməsi ilə bağlı məsələlərə 

həsr edib. O, 12 monoqrafiya, dərslik və 

dərs vəsaitinin, 150-dən çox elmi işin, bir 

kəşfin  müəllifidir.  “İridodiaqnostikanın 

əsasları”  monoqrafiyası  həkimlər  ara-

sında bu gün də çox populyar dərslikdir. 

Onun  iridodiaqnostika  -  gözün  qüzeh-

li  qişasında  səciyyəvi  dəyişikliklərə 

əsasən 


orqanizmdəki 

xəstəliklərin 

diaqnostikası  sahəsində  araşdırma-

ları  böyük  maraq  doğurur.  İridodiaq-

nostika  təbabət  elminin  uzun  müddət 

qəbul  edilməyən  yeni  istiqamətidir. 

Zərifə  Əliyeva  o  zaman 

hələ tədqiq edilməmiş bu 

yeni  istiqamətə  bir  sıra 

məqalələr həsr edmişdir.

Azərbaycan oftalmologi-

yasını dünya səviyyəsində 

tanıdan  akademik  Zərifə 

xanım  Əliyeva  təbabətdə 

öz  dəst-xətti  olan  nova-

tor  bir  alim  idi.  O,  elmi-

pedaqoji 

fəaliyyətində 

təkcə  çoxşaxəli  elmi-

tədqiqat  işləri  aparmaqla 

kifayətlənməmiş,  yüksək 

ixtisaslı  gənc  alim  kadr-

ların  yetişdirilməsinə  və 

oftalmoloq-həkimlərin 

ixtisaslarının 

artırılması işinə də xüsusi diqqət yetir-

mişdir.

Zərifə xanım peşəkar həkim, əvəzolun-maz pedaqoq idi. O, əldə etdiyi yeni bi-

lik və bacarıqları böyük həvəslə həkim 

və  elmi  işçilərlə  paylaşırdı.  O,  övladla-

rını sonsuz bir məhəbbətlə sevən ana, 

böyük ziyalı idi.

Azərbaycanda  traxoma  xəstəliyinin 

kökünü kəsməyi qarşısına məqsəd qo-

yan  Zərifə  xanım  yaxşı  başa  düşürdü 

ki, bu, çox çətin və mürəkkəb problem-

dir. Lakin işin çətinliyinə və məsuliyyətli 

olmasına baxmayaraq, o, uğur qazana 

bildi.  Moskva  oftalmologiya  məktəbi 

Zərifə  xanımı  “oftalmologiyanın  incisi” 

adlandırmışdı.

Zərifə  xanım  1985-ci  il  aprelin  15-də 

Moskvada vəfat edib.

Akademik  Zərifə  xanım  Əliyeva  elm, 

təhsil,  səhiyyə,  eləcə  də  ictimai-siya-

si  sahələrdəki  misilsiz  xidmətlərinə, 

həmçinin  nadir  xeyriyyəçilik  xüsu-

siyyətlərinə 

görə, 


ölkəmizin 

ta-


rix  salnaməsində  dünya  şöhrətli 

alim,  nümunəvi  qayğıkeş  pedaqoq, 

şəfaverici,  şəfqətli  həkim,  səmimi  və 

sədaqətli  vətəndaş,  eləcə  də  məğrur 

Azərbaycan  qadını  kimi  xalqımızın 

qəlbində daim yaşayacaqdır.

AZƏRTAC  xəbər 

verir  ki,  əvvəlcə 

YAP  Nəsimi  rayon 

təşkilatının  qadın-

lar  şurası  üzvlərinin 

iştirakı  ilə  5  nömrəli 

şəhər  poliklinikasın-

da görmə qabiliyyəti 

zəif  olan  qadınlar 

üçün  pulsuz  tib-

bi  müayinə  təşkil 

olunub.  Aksiya  za-

manı  zərif  cinsin 

43 


nümayəndəsi 

müayinə 


olunub. 

Sonra əlil qadınlar üçün “Millenium” 

restoranında banket təşkil edilib.

YAP  Nəsimi  rayon  təşkilatının 

təşəbbüsü  ilə  B.Eyvazov  adı-

na  Elmi-Tədqiqat  Hematologiya 

və  Transfuziologiya  İnstitutunun 

Mərkəzi  Qan  Bankında  qanvermə 

aksiyası keçirilib. Aksiyada partiya-

nın təqribən 300 üzvü iştirak edib.

Milli  Məclisin  deputatı,  YAP 

Nəsimi  rayon  təşkilatının  sədri 

Məlahət  İbrahimqızı,  Nəsimi  Ra-

yon  İcra  Hakimiyyəti  başçısının 

müavini  Gülarə  Verdiyeva,  habelə 

YAP  Nəsimi  rayon  təşkilatının  qa-

dınlar  şurasının  üzvləri  görkəmli 

oftalmoloq  alim,  akademik  Zərifə 

Əliyevanın 

məzmunlu 

həyat 

yolundan,  pedaqoji  və  həkim fəaliyyətindən  söz  açıblar.  Qeyd 

olunub ki, Zərifə Əliyevanın zəngin 

elmi  irsi,  oftalmologiyanın  müxtəlif 

sahələrində  apardığı  tədqiqatlar, 

habelə  əldə  etdiyi  uğurlar  və  fun-

damental əsərləri tibb elmi tarixinin 

parlaq səhifələrini təşkil edir.

Tədbirdə  vurğulanıb  ki,  Zərifə 

Əliyeva  ziyalı  qadının  adını  ucal-

dan unudulmaz şəxsiyyətlərdən bi-

ridir. Görkəmli alim müasir müstəqil 

Azərbaycan  dövlətinin  memarı  və 

qurucusunun,  həyatını  Vətənin 

və  xalqın  tərəqqisinə  həsr  etmiş 

dahi  şəxsiyyətin  -  ümummilli  lider 

Heydər  Əliyevin  sədaqətli  ömür-

gün yoldaşı və sadiq dostu olub.

Qeyd  edək  ki,  donor  qanı  talas-

semiya  və  hemofiliyadan  əziyyət 

çəkən  uşaqların  müalicəsində 

istifadə olunacaq.

Akademik Zərifə Əliyevanın 

anadan olmasının 92-ci 

ildönümü ərəfəsində silsilə 

tədbirlər 

keçirilib

Yeni  Azərbaycan  Partiyasının  (YAP)  Nəsimi  rayon 

təşkilatı  görkəmli  oftalmoloq  alim,  akademik  Zərifə 

xanım Əliyevanın anadan olmasının 92-ci ildönümünə 

həsr edilmiş silsilə tədbirlər keçirib.

K

iyevdə 

görkəmli 

oftalmo-

loq-alim,  akademik  Zərifə 

Əliyevanın  xatirəsinə  həsr 

edilmiş 

“İnfeksion 

nəzarət 

üzrə 

elmi  işlər  məcmuəsi”  dördcildliyinin 

təqdimatı keçirilib.   

Təqdimat  “İnfeksi-

on  nəzarə tin  innova-

siya  texnologiyaları: 

dezinfeksiya, 

ste-


rilizasiya, 

nozoko-


mial 

infeksiyaların 

monitorinqi,  mikrob 

əleyhinə  preparatlar-

dan  səmərəli  istifadə, 

mikrob  əleyhinə  re-

zistentlik” 

mövzu-


sunda  beynəlxalq  el-

mi-praktik  konfrans 

çərçivəsində keçirilib.

Dördcildliyin  müəl-

lifi 

həmvətənimiz, Kiyev də 

akademik 

Zərifə  Əliyeva  adına  Beynəlxalq  Elmi-

Tibbi  Mərkəzin  rəhbəri,  P.L.Şupik  adına 

Ukrayna  Diplomdansonrakı  Təhsil  Milli 

Tibb  Akademiyasının  (DTMTA)  mikro-

biologiya  və  epidemiologiya  kafedrası-

nın  müdiri,  Ukraynanın  Dünya  Səhiyyə 

Təşkilatının  (DST)  Avropa  Bürosundakı 

milli əlaqələndiricisi, tibb elmləri doktoru, 

professor Aydın Salmanovdur.

Dördcildliyə A.Salmanovun 2006-2014-

cü illərdə apardığı əsas tədqiqatlar daxil-

dir.  Müəllif  bu  kitabı  akademik  Zərifə 

Əliyevanın  nurlu  xatirəsinə  həsr  edib. 

Bütün cildlərdə müəllifin ötən əsrin 70-ci 

illərinin sonu və 80-ci illərinin əvvəlində 

N.Nərimanov  adına  Azərbaycan  Dövlət 

Tibb İnstitutunda (indiki Azərbaycan Tibb 

Universiteti)  təhsil  aldığı  dövrdə  akade-

mik Zərifə Əliyeva haqqında xatirələri yer 

alıb.


Professor  A.Salmanov  dünya  şöhrətli 

akademik  Zərifə  Əliyevanın  xatirəsinə 

həsr  edilmiş  daha  üç  kitabın  müəllifidir. 

Həmin  kitabların  təqdimatı  2014-cü  ilin 

aprelində Kiyevdə beynəlxalq konfransda 

və DST-nin himayəsi, Avropa ölkələrindən 

milli  əlaqələndiricilərin  iştirakı  ilə  bu 

ilin  fevralında  Kopenhagendə  keçirilən 

müşavirədə olub.

Aydın  Salmanov  AZƏRTAC-a  müsa-

hibəsində bildirib ki, Kiyevdə konfransın 

təşkilatçıları DTMTA və akademik Zərifə 

Əliyeva  adına  Beynəlxalq  Elmi-Tibbi 

Mərkəzdir.

Azərbaycan  xalqının  şanlı  qızı  akade-

mik  Zərifə  Əliyevanın  doğum  gününə 

həsr  edilmiş  tədbirdə  DST-nin,  Ukrayna 

Səhiyyə  Nazirliyinin,  Milli  Tibb  Elmləri 

Akademiyasının,  Dövlət  Sanitariya-Epi-

demiologiya  Xidmətinin  nümayəndələri, 

habelə  Ukrayna,  Azərbaycan,  Almaniya, 

Danimarka, Polşa, ABŞ və İsveçdən apa-

rıcı alimlər iştirak ediblər.

Kiyevdə akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsinə 

həsr edilmiş dördcildliyin təqdimatı olub

Akademik  Zərifə  xanım    Əliyevanın  anadan 

olmasının 92-ci ildönümü tamam olduYüklə 280,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə