Sosioloji tədqiqat metodu neçə hissədən ibarətdir? A b c 3Yüklə 114,91 Kb.

tarix07.11.2018
ölçüsü114,91 Kb.


1

Sosioloji tədqiqat metodu neçə hissədən ibarətdir? A)1  B)2  C)3 

D)5  E)7

2

Sosioloji tədqiqat proqramının metodoloji hissəsi neçə mərhələdən ibarətdir?  A)2  B)4   C)5  D)6  E)8

3

Metodoloji jissənin tərkibinə daxil deyil? A)tədqiqatın probleminin ifadə edilməsi  B)tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinin 

müəyyənləşdirilməsi  C)mövhumların təqsiri və 

əməliyyatlaşdırılması  D)tədqiqat obyektinin ilkin sistem tərkibi  

E)Müşahidə vahidlərinin seçilməsi

4

Proqramın prosedur hissəsinə aiddir?  A)Tədqiqatın strateji və işçi planının tərtib edilməsi  B)hipotezlərin ifadə edilməsi  

C)mövhumların təqsiri və əməliyyatlaşdırılması  D)tədqiqat 

obyektinin ilkin sistem təhlili  E)tədqiqat probleminin ifadə 

edilməsi


5

Sosioloji problemlərin təsnifatına sosial elmlərdə və ya humanitar 

elmlərdə neçə cür yanaşma mövcuddur? A)2  B)4   C)5   D)6   E)8

6

Aşağıdakılardan biri proqramın prosedur hissəsinə daxildir? A)hipotezlərin ifadə edilməsi  B)müşahidə vahidlərinin seçilməsi.  

C)tədqiqat probleminin ifadə edilməsi  D)tədqiqat obyektinin ilkin 

sistem təhlili  E)mövhumların təqsiri və əməliyyatlaşdırılması

7

Sosioloji tədqiqatın aparılması üçün zəruri olanlara daxil deyil? A)tədqiqat proqramının reallaşdırılması ilə bağlı işlərin müəyyən 

edilməsi  B)maliyyə xərclərinin və resurslarının smetası  C)tədqiqat 

mərhələlərinin seçilməsi  D)icraçının əməyinin normallaşdırılması   

E)İzahedici hipotezin sübutu

8

Empirik tədqiqatın mərhələlərindən biri səhvdir? A)problem-axtarış mərhələsi  B)analitikmərhələ  C)eksperimental mərhələ  D)Sosial 

mərhələ  E)konstruktiv-praktik mərhələ

9

Empirik tədqiqatın neçə mərhələsi vardır?  A)1  B)3   C)4   D)5  E)7

10

Klassik empirik sosioloji tədqiqatın neçə mərhələsi fərqləndirilir?  A)1  B)3  C)4   D)5   E)7 

11

Konkret sosioloji tədqiqatın strukturunun əsas elementlərindən biri səhvdir?  A)subyekt  B)öyrənilən obyekt  C)tədqiqat predmeti  

D)hipotezlər  E)Əlillər

12

Sosial problemin aşkara çıxarılması və ilkin təhlili başlıca olaraq standart olmayan və ta qismən standart olmayan və ya qismən 

standartlaşdırılmış metodikaların köməyi ilə təsviri hipotezin 

formalaşdırılması üçün informasiyanın axtarılması -bu empirik 

tədqiqatın hansı mərhələsinə aiddir?  A)eksperimental   B)Problem-

axtarış  C)sosial  D)analitik  E)konstruktiv-praktik  13

Təsviri hipotezin illustrativ sübutudur ki, bu da problemlərin aşkara 

çıxarılmasına qismən və yaxud tam şəkildə standartlaşdırılmış 

metodikaların köməyilə təsviri  hipotezin qurulmasına 

yönəldilmişdir-bu empirik tədqiqatın hansı mərhələsidir?  

A)Analitik  B)eksperimental  C)sosial  D)konstruktiv-praktik  

E)problem-axtarış

14

İzahedici hipotezin sübutudur ki, bu da müxtəlif sosioloji metodların köməyi ilə səbəbiyyət asılılıqlarının aşkara çıxarılmasını 

nəzərdə tutur-bu empirik tədqiqatın hansı mərhələsidir?  A)problem 

axtarış  B)sosial  C)konstruktiv-praktik  D)Eksperimental  

E)analitik

15

Proqnozlaşdırma metodlarından və sosial texnologiyalardan istifadə edilməklə sübut edilmiş izahedici hipotezin köməyi ilə tədqiqat 

obyektinin təkmilləşdirilməsi üzrə  layihənin yaradılması-bu 

empirik tədqiqatın hansı mərhələsidir? A)analitik  B)Konstruktiv-

praktik  C)problem-axtarış  D)eksperimental  E)sosial

16

Problem situasiyasında neçə əsas aspekt fərqləndirilir?  A)1   B)2  C)3  D)5  E)7

17

Tədqiqat probleminin işlənib hazırlanması məqsədlərin və planın müəyyənləşdirilməsi-klassik empirik sosioloji tədqiqatın hansı 

mərhələsidir? A)Hazırlıq  B)ilkin sosioloji informasiyanın 

toplanması  C)məlumatların işlənilməsi və təhlili  D)analitik  

E)yekun


18

Tədqiqatçının qeydləri sənədlərdən çıxarışlar sorğuların 

müşahidələrin nəticələri -bu klassik empirik sosioloji tədqiqatın 

hansı mərhələsinə aiddir?   A)analitik  B)eksperimental   C)ilkin 

sosioloji informasiyanın toplanması   D)yekun  E)hazırlıq

19

Sosioloji tədqiqatın gedişində toplanılmış informasiyanın EHM-də işlənilən üçün hazırlanması-bu hansı mərhələdir? A)yekun  

B)hazırlıq  C)analitik  D)Məlumatların işlənilməsi və təhlili 

E)eksperimental

20

Nəticələrin və tövsiyələrin formalaşdırılması layihələrin yaradılması - bu hansı mərhələyə aiddir? A)hazırlıq  B)analitik  

C)eksperimental  D)sosial  E)Yekun
21

Problemin müəyyən edilməsi xüsusi nəzəri işin mövcud olmasını 

tələb edir. Bu baxımdan sosioloqun həll etməli vəzifələrdən biri 

səhvdir?  A)hazırki problemin real mövcudluğunu təyin etməli   

B)Problem üzrə uçot və statistika məlumatlarının aparılmaması  

C)analoji problemlərin həllinin mövcud üsulların təhlil etməli  

D)problemi kəmiyyətcə və yaxud keyfiyyətcə səciyyələndirən 

göstəricilər  E)tədqiqat axtarışının əsas istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsi

22

Həlli üçün məqsədyönlü idarəçilik təsirlərini tələb edən  müəyyən sosial ziddiyətdir-bu hansı aspektdir?  A)qnoseoloji  B)psixi  

C)Praktik  D)nəzəri  E)analoji

23

Bu aspekt sosial həyatın təbiəti və xüsusiyyətləri hələ kifayət qədər aydın olmayan metodların köməyi ilə tənzimlənə bilməyən sosial 

ziddiyətlərin meydana gəldiyi hər hansı bir sahənin tətbiq edilməsi 

zərurətini əks etdirir?  A)sosial  B)praktik  C)nəzəri  D)Qnoseoloji  

E)elmi


24

Elmdə hipotezlərin irəli sürülməsi və yoxlanılması qaydalarından 

biri səhvdir?  A)Hipotez toxunduğu bütün faktlarla uzlaşmamalı  

B)Bir-birinə qarşı duran, müəyyən silsilə faktların izahı üçün irəli 

sürülmüş bir çox hipotezlərdən bu faktların daha çox miqdarını eyni 

qaydada izah edəni daha münasibdir    C)Bir-biri ilə əlaqədə olan 

faktlar seriyasının izahı üçün önəmlidir  D)Hipotez irəli sürülərkən 

onun nəticələrinin ehtimalı xarakterini nəzərə almaq əhəmiyyətlidir  

E)bir-biri ilə ziddiyət təşkil edən hipotezləri əsas tutmaq olar

25

Sosioloqlar seçmənin neçə növünü fərqləndirirlər?  A)1  B)2   C)3  D)5  E)7

26

Təsadüfi olmayan seçmənin formalarından biri səhvdir? A)Mexaniki  B)seriya  C)kvota  D)çoxpilləli  E)məqsədyönlü

27

Biri təsadüfi seçmənin formasıdır?  A)kvota  B)seriya  C)Yuva seçməsi  D)çoxpilləli  E)məqsədyönlü

28

Burada baş məcmudan bərabər aralıqlar vasitəsilə respondentlərin bərabər zəruri miqdarı seçilib götürülür.Bu hansı seçmədir?  

A)kvota  B)Mexaniki  C)yuva  D)seriya  E)çoxpilləli

29

Burada baş məcmudan qrupları təşkil edən və yaxud daha kiçik vahidlərin yuvalarını təşkil edən obyektləri seçib götürürlər.Bu 

hansı  seçmədir?  A)seriya  B)çoxpilləli  C)kvota  D)Yuva  

E)mexaniki

30

Burada seçmə baş məcmudakı müxtəlif qrupların şəxsi çəkisi nəzərə alınmaqla aparılır?  A)seriya  B)yuva  C)mexaniki  D)kvota  

E)Stratifikasiya edilmiş
31

Burada baş məcmu müəyyən hissələrə parçalanır və hər bir hissədən 

mütənasib qaydada ölçmə üçün vahidlər seçilib götürülür.Bu hansı 

seçmədir?  A)Seriya  B)kvota  C)mexaniki  D)yuva  E)çoxpilləli

32

Burada bütün baş məcmunun 60-70% soruşulur?  A)Əsas massiv  B)yuva  C)seriya  D)çoxpilləli  E)mexaniki

33

Əsas massiv seçməsində bütün baş məcmunun neçə faizi soruşulur?  A)15%  B)25%   C)60-70% D)45%   E)55%

34

Burada bir sıra əlamətlər üzrə respondentlərin müəyyən miqdarı seçilib götürülür.Bu hansı seçmədir?  A)çoxpilləli  B)məqsədyönlü  

C)seriya  D)Kvota  E)mexaniki

35

Burada müəyyən edilmiş meyarlar üzrə tipik elementlər seçilib götürülür.Bu hansı seçmədir? A)kvota  B)Məqsədyönlü  

C)mexaniki  D)seriya  E)yuva

36

Burada seçmənin hər bir pilləsində vahid dəyişir.Bu hansı seçmədir?  A)Çoxpilləli  B)seriya  C)yuva  D)mexaniki  E)kvota

37

Burada seçmənin hər bir pilləsində təsadüfi seçmənin vahidi və texnikası dəyişilir.Bu hansı seçmədir? A)çoxpilləli  B)Kombinə 

edilmiş C)mexaniki  D)kvota  E)yuva

38

Burada böyük həcmdə formalaşmış seçmədən seçmə vahidi dəyişmədən azhəcmli altseçmə aparılır.Bu hansı seçmədir?  A)kvota  

B)mexaniki  C)yuva  D)Çoxfazalı  E)əösas massiv

39

Müşahidə prosesinin xarakterindən asılı olaraq sosioloqlar onun neçƏ tipini fərqləndirirlər?  A)2  B)4  C)5  D)6  E)8

40

Müşahidənin tiplərindən biri səhvdir?  A)nəzarət olunan  B)iştiraklı  C)strukturlaşdırılmış  D)təsadüfi  E)Eksperimental 

41

Bu müşahidənin gedişində daha dəqiq mənzərənin yaradılması nəzərdə tutulur?  A)Nəzarət olunan B)təsadüfi  C)iştiraklı  

D)struklaşdırılmış E)eksperimental

42

Bu müşahidə o deməkdir ki, tədqiqatçı bu və ya digər dərəcədə öyrənilən prosesə qoşulmuşdur?  A)təsadüfi  B)iştiraklı müşahidə  

C)eksperimental  D)nəzarət olunan  E)struklaşdırılmış  

43

Bu müşahidə tədqiq olunan obyektin strukturunun müəyyənləşdirilməsi və həmin obyektin strukturunun məqsədyönlü 

tədqiq olunan elementlərinin seçilməsi deməkdir? A)müntəzəm  

B)laboratoriya  C)strukturlaşdırılmış müşahidə  D)nəzarət olunan 

E)iştiraklı 
44

Bu müşahidə müəyyən müddət ərzində hərəkətlərin situasiyaların 

proseslərin təsbit edilməsinin müntəzəmliyilə xarakterizə olunur? 

A)strukturlaşdırılmış  B)iştiraklı  C)nızarət olunan  D)müntəzəm 

müşahidə  E)laboratoriya  

45

Bu müşahidə real həyati situasiyada təbii şəraitdə aparılır? A)iştiraklı  B)nəzarət olunan  C)müntəzəm  D)təsadüfi  E)çöl 

müşahidəsi

46

Bu müşahidə süni yaradılmış şəraitdə çox vaxt isə eksperimental şəraitdə aparılır?  A)təsadüfi  B)laboratoriya müşahidəsi  

C)müntəzəm D)iştiraklı  E)nəzarət olunan 

47

Bu müşahidə qabaqcadan planlaşdırılmamış hadisənin fəaliyyətin situasiyanın müşahidə edilməsidir?  A)təsadüfi müşahidə  

B)müntəzəm C)nəzarət olunan  D)çöl  E)laboratoriya

48

İntervü metodu neçə mərhələdən keçir? A)2   B)4  C)5  D)6  E)849

İnsanın keçdiyi həyat yolunun onun tərcümeyi-halının ayrı-ayrı 

mərhələlərinin təhlili vasitəsilə həyata keçirilir.Bu hansı metoddur? 

A)anket  B)eksperimental C)müşahidə  D)sosioloji E)bioqrafik 

metod

50

Sosioloji tədqiqatın işlənilmə mərhələsi neçə pilləyə ayrılır?  A)1  B)3   C)4   D)5  E)7

51

Sosial işin təşkilinə çoxsaylı yanaşmaya baxmayaraq dünya təcrübəsində sosial işin tarixən formalaşmış neçə sistemi vardır? 

A)1  B)2  C)3   D)5   E)7

52

Sosial işin bu modeli üçün fərdlə və onun ailəsi ilə iş müvafiq şəraitdə şəxsiyyətin qrupun fəaliyyətinin yaxşılaşması istiqamətində 

iş xarakterikdir? A)sosial model  B)pedaqoji model  C)Amerika 

modeli  D)hhumanist model  E)koqnitiv model

53

Sosial işin bu modelinin daha uzun tarixi vardır? A)Avropa modeli  B)koqnitiv model  C)sosial model  D)humanist model  E)marksist 

model


54

Bu model icmallar arasındakı əlaqələr kəsilməklə buna müvafiq 

olaraq ehtiyacı olanlara yaxınları tərəfindən kömək göstərilməsi 

dayanmaqla formalaşmışdır?  A)koqnitiv model  B)marksist model 

C)Avropa modeli  D)humanist model  E)sosial model

55

Bu model üçün fərdin yaşayış yerini dəyişməsinə diqqət yetirmək bunun əsasında fərdə və onun ailəsinə kömək etmək xarakterikdir? 

A)sosial model  B)Avropa modeli  C)marksist model 

D)psixodinamik model  E)pedaqoji model 56

Nə sosial işin metodoloji əsası kimi çıxış edir belə ki insanın 

qarşısında dayanan bu və ya digər problemlərin ümumi prinsiplərini 

və onu başa düşməyə yanaşmayı müəyyən edir? A)psixologiya  

B)sosiologiya  C)pedaqogika  D)politologiya  E)fəlsəfə

57

Əlillərin məşğuliyyəti ilə bağlı sosial problemlərin həlli üçün tələb olunan tələblərdən biri səhvdir?  A)Birbaşa maliyyələşdirmə və 

potensial iş adamlarının imtiyazsız kreditləşdirilməsi B)əlillərin 

əməyindən istifadə edən xüsusi müəssisələrə fəal kömək etmək  

C)tələbatı olan və rəqabətə tab gətirən peşə və ixtisasların 

siyahısının hər il dəqiqləşdirilməsi  D)məhdud imkanlı şəxslər üçün 

geniş təhsil  sistemini yaratmaq  E)əlillərlə iş aparan təlimatşılarının 

hazırlanması 

58

Kliyentin problemlərini həll etmək üçün həyata keçirilən sosial tədbirlərə aid deyil?  A)sosial-iqtisadi  B)sosial-pedaqoji  C)sosial-

psixoloji  D)sosial tibbi  E)Siyasi

59

Mütəxəssislərin fikrincə "sosial diaqnostika" termininin özü  nə vaxt təstiq olunmuşdur? A)XIX əsrin 20-ci illəri  B)XIX əsrin 30-

cu illəri  C)XX əsrin 20-30-cu illəri D)XIX əsrin 40-cı illəri  E)XIX 

əsrin 50-ci illəri

60

"Sosial texnologiya" adlı izahlı lüğətdə sosial diaqnostikanın aparılması modeli neçə əsas mərhələdən ibarətdir? A)2   B)3   C)4  

D)6   E)8

61

Sosial diaqnozun effektli aparılması onun mühüm prinsiplərinə riayət olunmasını nəzərdə tutur.Bu prinsiplərə aid deyil? 

A)obyektivlik  B)kompleks təhlil  C)səsbəb əlaqələnməsi  

D)Subyektivlik E)səbəb - nəticə əlaqələnməsi

62

Sosial diaqnostikanın keçirilməsinin üsulları xüsusi vasitələri nələrdir? A)prinsip  B)Metodlardır  C)təcrübə  D)nəzəriyyə  

E)predmet

63

Sosial diaqnostikanın metodlar sistemini şərti olaraq neçə əsas qrupa bölmək olar? A)1  B)2   C)3   D)5  E)7

64

Diaqnostik tədqiqatlar aparmaq metodlarına daxil deyil?  A)ilkin məlumatların toplanması  B)sənədli və statistik sənədlərlə tanışlıq  

C)diaqnostik  söhbətlər  D)anket doldurmaq  E)Ekspressiv

65

Sosial diaqnostikanın geniş yayılmış metodlarından biri hansıdır? A)Söhbətlər  B)anket  C)müşahidə  D)test  E)müsahibə

66

Diaqnostik tədqiqat aparmağın xüsusi metodu həm də ümumiyyətlə sosial iş üzrə mütəxəssisin ünsiyyətinin peşəkar atributu hansıdır?  

A)anket  B)söhbət  C)Müşahidədir  D)test  E)müsahibə

67

Müsahibə metodunun neçə tipini ayırırlar? A)1  B)2 C)3 D)5 
68

Xeyli sayda adamların fikirlərini və konkret faktları aşkar etmək 

üçün nəzərdə tutulan metod hansıdır?  A)müsahibə  B)test C)anket 

doldurmağın diaqnostik metodu  D)müşahidə  E)statistik

69

Müşahidə  metodu ilə diaqnostikanın hansı metodları bəzən toqquşur?  A)müsahibə metodu  B)anket doldurması  C)test 

keçirilməsi  D)söhbət aparılması  E)Statistik

70

Anket doldurularkən hansı tələblər nəzərə alınmalıdır.Biri səhvdir? A)Tədqiqatın məqsədi mürəkkəb dildə yazılmalıdır B)anketin 

suallarının özü qısa və sadə olmalıdır C)mümkün qədər sual bəli və 

ya xeyr cavabı verilməsi səviyyəsində qoyulmalıdır D)suallar 

məntiqi qaydada qurulmalıdır  E)məlumatların sonradan işlənməsini 

asanlaşdırmaq üçün anket suallarının qruplaşdırmaq məqsədəuyğun 

olmalı 


71

Beş yaşına qədər olan uşaqların dərketmə və emosional sahədəki 

xüsusiyyətlərinin diaqnostikası üçün hansı test metodlarından 

istifadə olunur.Biri səhvdir?  A)üçölçülü modelləri müqayisə etmək 

və müəyyən netmək üçün tapşırıq   B)predmetlərin qarşılıqlı 

münasibətləri ilə bağlı tapşırıq  C)Suallar məntiqi qaydada 

qurulmalı  D)müxtəlif həndəsi  fiqur  və ya predmetlərin təsviri olan 

şəkillərlə iş tapşırığı  E)səhvləri aşkar etmək və düzəltmək tapşırığı 

72

Uşaqların və yeniyetmələrin fərdi xüsusiyyətlərini aşkar etmək  onların adamlara öz keçmişlərinə indilərinə münasibətlərini 

müəyyən etmək üçün hansı diaqnostik metoddan istifadə olunur?  

A)anket  B)Test  C)müşahidə D)müsahibə   E)statistik

73

Qrafik testlərdən biri neçənci ildə hazırlanmışdır?  A)1921  B)1923  C)1938  D)1925  E)1927

74

1938-ci ildə işlənib hazırlanan qrafik test hansıdır?  A)Bender  Heştalt Testi  B)Vens testi  C)Qiymətləndirmə test  D)Psixoliji test 

E)Diaqnostik test

75

Bender heştalt testi neçənci ildə işlənib hazırlanmışdır?  A)1917  B)1919   C)1921  D)1938  E)1927

76

Test metodu ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir? A)testin materialı 9 fiqurdan ibarətdir  B)testin nəticəsi uşağın müəyyən parametrlərlə 

məkan təsvirlərinin inkişaf səviyyəsinin balla qiymətləndirilməsidir  

C)hər bir fiqurun və qiymətlərin cəminin öz yaş norması var  

D)Test  yalnız uşağın məlan təsvirlərinin inkişaf səviyyəsini 

müəyyən etməyə imkan verir  E)uşaqların və yeniyetmələrin fərdi 

xüsusiyyətlərini aşkar etmək üçün testlərdən istifadə olunur
77

Beş yaşdan yuxarı uşaqların intellektual inkişaf səviyyəsini 

müəyyən etməyə hansı test imkan verirp? A)diaqnostik test  

B)qiymətləndirmə testi  C)Vekslerin testi  D)bender heştalt testi  

E)psixoliji test 

78

Bu testin köməyi ilə ümumi intelektin indeksini almaq olar. Bu hansı testdir? A)Vekslerin testi  B)diaqnostik test  C)psixoloji test  

D)qiymətləndirmə test  E)bender heştalt testi

79

Hansı testin nəticələrinin təhlili uşağın fərdi profilinə baxmağa imkan verir? A)psixoloji test  B)diaqnostik test  C)qiymətləndirmə 

test  D)bender heştalt test  E)Vekslerin testi

80

Hansı test uşağın verbal və q/verbal inkişafının göstəricilərini birləşdiriri?  A)psixoloji test B)Vekslerin testi C)diaqnostik test  

D)bender heştalt testi  E)qiymətləndirmə testi

81

Vekslerin testi uşağın  inkişaf göstəricilərini neçə hissəyə ayırır?  A)1  B)2   C)3  D)5  E)7

82

Vekslerin neçənci göstəricisi uşağın söz məntiqi inkişaf səviyyəsini müəyyən edir? A)1-ci  B)2-ci  C)4-cü  D)6-cı   E)8-ci

83

Vekslerin neçənci göstəricisi uşaqların müxtəlif praktiki vərdişlərə malik olmaları səviyyəsini müəyyən edir?  A)1-ci  B)2-ci  C)3-cü  

D)5-ci  E)7-ci 

84

Mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, əgər verbal intellekt  praktikindən geri qalırsa onda söhbət hansı pozuntudan gedir?  

A)psixoloji  B)sosioloji  C)Pedaqoji  D)iqtisadi  E)siyasi 

85

Əgər verbal intellekt qeyri-verbaldan üstündürsə onda kimin fikrincə uşağın nəticələrinin hiss  ediləcək dərəcədə 

yaxşılaşmasından danışmağa dəyməz?  A)Koşeleva  B)Alekseva  

C)Reyd  D)M.Olexnoviçin  E)Veber  

86

Problemin müqayisəli təhlili metoduna hansı metod yaxındır?  A)anket  B)müşahidə  C)müsahibə  D)test  E)Kontekt -təhlil 

metodu


87

Kimlər özləri etiraf edirlər ki, əgər uşaq həyəcanlı olubsa və ya testə 

mənfi yanaşırsa onda onun intellektual inkişafı haqqında 

məlumatlar düzgün deyildir?  A)sosioloqlar  B)Psixoloqlar  

C)antropoloq  D)politoloq  E)pedaqoq

88

Məktəbəqədər yaşdan yuxarı və məktəb yaşından aşağı yaşda olan uşaqlarla diaqnostik test keçirmə vaxtı hansı layihə test 

metodlarından istifadə etmək mümkündür?  A)anket  B)müşahidə  

C)müsahibə  D)diaqnostik  E)"Ailənin şəkli","Müəllif portreti" kimi 

metodlar89

Bu metod elə yaş kateqoriyasına istiqamətlənib ki, bu yaşda uşaq 

təbii səbəblərdən öz həyəcanların sözlə ifadə etməyə çətinlik 

çəkir.Bu hansı metoddur?  A)Diaqnostik test  B)anket  C)müşahidə  

D)statistik  E)müsahibə

90

Hansı tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, əgər uşaq test tapşırığını yerinəyetirərkən ailə şəklindən istifadə etməkdən imtina edirsə və ya onu

başlayandan sonra ailə ilə bağlı güclü həyəcan nəticəsində bunu

dayandırırsa onda digər metodlardan istifadə etmək lazımdır?

A)Veber B)Marks C)A.D.Koşeleva və L.S.Alekseeva D)Raux

E)Freyd 

91

92Təsnifat meyarı  sosial hadisənin xarakterinə də meyar ola bilər 

.Burada nəzərdə tutulanlardan biri səhvdir? A)Sosial status  B)fəal 

təzahürün vaxtı  C)davamlılıq və sabit inkişaf  D)inkişafın əsas 

meylləri  E)səbəb və nəticə

93

Bütün təsnifat meyarları hansı problemləri araşdırarkən toplanan diaqnostik məlumatların təhlili üçün qəbul olunandır.Biri səhvdir? 

A)işsizlər B)səfehlər  C)Ahıllar  D)nəzarətdən kənarda qalanlar 

E)dezadaptasiya problemi olanlar

94

Bu metoddan istifadə olunma diaqnostika keçirilməsi vaxtı müəyyən olunan qarşılıqlı əlaqənin təzahürün amillərin fərdi 

xüsusiyyətlərin qarşılıqlı təsirinin aşkar olunmasını nəzərdə tutur? 

A)müşahidə  B)təcrübə  C)anket  D)Korrelyasiya metodu  

E)müsahibə

95

Problemin hansı metodu mütəxəssislər tərəfindən çox vaxt sosial diaqnostikanın keçirilməsi gedişində aşkar olunan müəyyən 

hadisələrin səbəbləri aydın olmayanda istifadə olunur? A)təcrübə  

B)Müqayisəli təhlil metodu  C)anket  D)müsahibə  E)müşahidə

96

Diaqnostik məlumatların tədqiqinin hansı metodları diaqnostik təhlilin keçirilməsinə geniş mütəxəssislər  dairəsinin qarışıq 

fəaliyyət sahəsi də daxil olmaqla cəlb olunmasını nəzərdə tutur? 

A)Təcrübə metodları B)amket  C)test  D)diaqnostik  E)müşahidə

97

Əlavə diaqnostik-analitik məlumatlar almaq çətinləşəndə hansı metoddan istifadə olunma daha məqsədəuyğundur? A)diaqnostik  

B)Ekspert metodu  C)anket  D)müşahidə E)statistik

98

Problemin hansının birinci olduğunu müəyyən etmək üçün diaqnostik məlumatların təhlilinin ekspert metodu ilə yanaşı daha 

hansı metoddan da istifadə olunur? A)təcrübə  B)müşahidə 

C)Ayırma, fərqləndirmə D)anket  E)aparıcı  99

İdarə olunmadakı məsləhətlər praktikasında fərqləndirmə  ayırma 

əsasında əsas birinci olan problemlərin müəyyən olunması metodu 

kimi hansı metodlardan istifadə olunur? A)ayırma  B)anket  

C)aparıcı  D)təcrübə  E)"Məqsəd ağacı"  və  "problem qrafası"  

metodu


100

Bu metodu etibar telefonlarının işi praktikasında da tətbiq olunur. 

Orada işləyən profilaktik məsləhətçilərin köməyi ilə hadisələrin 

böhranlı inkişafının qarşısı alınır.Bu hansı metoddur? A)Profilaktik 

söhbət metodu B)ayırma  C)aparıcı  D)anket  E)diaqnostik

101


Sosial işin metodologiyası nədir?     A)Klientlə yanaşı sosial işçinin 

özünün də iştirak etdiyi obyektin,predmetin,o cümlədən klientlə 

qarşılıqlı fəaliyyətin baş verdiyi çərçivədəsosial sahələrin fəaliyyət 

prinsiplərinin öyrənilməsidir;    B)sosial xəstəliklər və 

çatışmazlıqların aradan qaldırılmasıdır.   C)sosial elmlərin ənənəvi 

istiqamətini müəyyən edəndir ; D)sosial inistitut kimi sosial iş 

müəssisələrində dünyagörüşü amillərinin müəyyən olunmasıdır;   

E)sosial işçi klientlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmədən sosial işin 

strukturunu öyrənməsidir.

102


Sosial işdə tədqiqat metodologiyası ilə bağlı fikirlərdən biri 

səhvdir:    A)sosial işdə vahid nəzəriyyə yoxdur;   B)sosial işdə elm 

müxtəlif ictimai,sosail elmi məktəblərdə təmsil olunur;   C)Sosial 

işdə elmi tədqiqatvə praktiki fəaliyyət əsasən bir birindən asılı 

olaraq inkişaf edir;   D)sosial işçi klientlə qarşılıqlı əlaqədə 

fəaliyyət göstərir    E)əsas təkanverici başlanğıc sosial praktika və 

sosial elmin əsasında dayanan nəzəri biliklərdir.

103


Sosial müdafiəorqanlarının fəaliyyəti prosesində ayırdığı metodlara 

aid deyil:    A)sosial;   B)iqtisadi    C)təşkilati idarəetmə;   D)psixo 

pedaqoji;   E)Psixoloji.

104


Sosial xidmətin idarəedici təsirin əsasında dayanır,nizamlayıcı 

hüquqi aktlara əsaslanır-bu hansı metoddur?    A)Təşkilati 

idarəetmə    B)psixoloji    C)iqtisadi    D)sosail    E)psixi pedaqoji

105


Təşkilati idarəetmə metodu qrupunun neçə əsas metodları var?   

A)2    B)3    C)4   D)6    E)8

106

Sosial iş mütəxəssislərinin klientin maddi,mənəvi,milli,ailə və digər sosial maraq və tələbatlarına təsir etdikləri bütün üsulların daxil 

olduğu metod hansıdır?   A)iqtisadi    B)psixoloji    C)Sosial-

iqtisadi    D)pedaqoji    E)sosial

107


Aşağıdakılardan biri sosial-iqtisadi metod qrupuna daxil deyil?    

A)natural və pul köməyi;   B)imtiyazların müəyyən edilməsi   

C)məişət xidmətləri    D)mənəvi kömək     E)Aylıq müavinətlər108

Təşkilati təsir üsuludur,sosial xidmət həyata keçirmək üçün təşkilati 

müddəaları,öhdəlikləri işləyib hazırlamaq və onun işlənməsi 

fəailyyətini təşkil etməyi özündə birləşdirir-bu hansım metoddur?   

A)Nizamasalma    B)iqtisadi    C)pedaqoji    D)psixoloji    E)sosial

109


Yuxarı və aşağı həddlər arasında həddi müəyyən edir,sosial işçinin 

fəaliyyətini istiqamətləndirməyə xidmət edir-bu hansımetoddur?    

A)psixoloji;   B)pedaqoji;   C)Normallaşdırmaq;   D)sosial;   

E)iqtisadi

110

Təşkilati təsirin ən incə üsuludur.Onun məğzi klientin vəzifəsinin,imkanlarını və səhv hərəkətlərinin nəticələrini izah 

etmədən onu mümkün səhvlərdən ehtiyatlandırmaqdan ibarətdir-bu 

hansı metoddur?   A)iqtisadi    B)sosial    C)psixoloji   

D)Təlimatlandırma    E)pedaqoji

111

Klientin sosial özünü hiss etməsini və davranışının sosial-psixoloji və pedaqoji nizamlama mexanizması vasitəsilə ona təsir etmək 

bilavasitə təsirlə bağlıdır-bu hansı metoddur?   A)nizamasalma    

B)təlimatlandırmaq   C)normallaşdırmaq    D)iqtisadi    E)Psixi-

pedaqoji metodlar

112

Fərdi sosial iş metodunu kim irəli sürmüşdür?   A)M.Richmound    B)Engels    C)Veber   D)Reyd    E)Raux

113


Klientə dayaq olmaq həyat şəraitində qarşılaşdığı problemlərdən 

baş açmaq və onu həll etməkdə ona kömək olmaqdır.Əsas diqqət 

klientin sosial vəziyyətdə uyğunlaşmasına diqqət 

yetirməkdir.Söhbət hansı metoddan gedir?   A)sosial   B)iqtisadi    

C)Fərdi-sosial iş metodu    D)psixoloji    E)təşkilati

114


Fərdi sosial iş metodu harada daha aktualdır?   A)Almaniya    

B)ABŞ-USA    C)Fransa    D)İngiltərə    E)İtalya 

115

Bu metod ABŞ-da daha aktualdır,şəxsiyyəti anlamağa psixoloji yanaşmanı seçməyə əsaslanır.Bu hansı metoddur?   A)təşkilati     

B)psixoloji    C)Fərdi sosail iş    D)təlimatlandırma    E)sosial

116

Bu metod ABŞ-da daha aktualdır,şəxsiyyəti anlamağa psixoloji yanaşmanı seçməyə əsaslanır.Bu hansı metoddur?   A)təşkilati     

B)psixoloji    C)Fərdi sosail iş    D)təlimatlandırma    E)sosial

117

Şəxsiyyəti anlamağın psixi yanaşmasından asılı olmayaraq fərdi sosial iş metodunu təşkil edən ümumi ünsürlərdən biri səhvdir?     

A)İlkin kommunikasiyanın əlaqəni qurmaq    B)problemli şəraitin 

öyrənilməsi və təhlili    C)birgə işlərin məqsədi və vəzifələrinin 

müəyyən edilməsi    D)fərdin sosial ətrafla və ya özünü özü ilə 

qarşılıqlı münasibətinin dəyişdirilməsi     E)Tərəqqinin 

qiymətləndirilməsi və birgə işin nəticələri
118

Fərdi sosial iş metodunun özünün doğrultduğu sahələrə aid deyil?   

A)Aludəçilikdə    B)perspektivin reallığa uyğunlaşmaqda    

D)stressləri aradan qaldırmaqda    E)özünü dərk etməkdə

119

Qrup sosial iş metodu neçənci illərdə fəal şəkildə işlənmişdir?    A)XVİİİ    B)XİX    C)XX    D)XXİ     E)XX əsrin 70-ci illərində

120


Kiçik qrupla bağlı müddəadan birir səhvdir:     A)yalnız dinləyici 

rolundan çıxmağa kömək edir    B)şəxsi baxışlar,şəxsi həyat 

təcrübəsini,şəxsi imkanları dərk etmək olur     C)Qrupda əks əlaqə 

mümkün deyil     D)fərdin öz davranışı və sözləri ilə başqalarına 

necətəsir etməsini aydınlaşdırmaq olur     E)şəxsi təcrübənin 

toplanmasınsda,idarəetmə üsulunda və əldə olanların 

yoxlanılmasında alət ola bilər

121


Qrup sosial iş metoduna aid fikirlərdən biri səhvdir?     A)Qrup 

sosial iş metodunun reallaşması qrupun məqsəd və vəzifələrindən 

asılıdır    B)sosial iş praktikasında müxtəlif qruplara ayırırlar  

C)qrupun məqsədindən asılı olaraq sosial işçinin mövqeyi müxtəlif 

ola bilər    D)Qrup sosial işin metodu hansısa "yatmış donmuş" 

vəziyyətdə olur     E)sosial işçi qrupun xarici əlaqələrinnin 

təşkilatçısı və koordinatoru rolunu yerinə yetirir

122


Sosial xidmətin və ya sosial işçinin yerli,regional və ya ümumi 

dövlət səviyyəsində müxtəlif ictimai qrupvə təşkilatların 

nümayəndələri ilə qarşılıqlı fəaliyyətinə əsaslanır.Söhbət hansı 

metoddan gedir?    A)Birlik,icma sosial iş metodu     B)psixoloji 

metod   C)sosial metod    D)pedaqoji metod    E)iqtisadi metod

123


Birlik sosila iş metodunun formaları müxtəlifdir və sosialk işin 

hansı modelindən daha geniş verilmişdir?     A)qərb    B)şərq     

C)Avropa    D)asiya     E)afrika

124


Bu model üçün L.Bertalanfinin nəzəriyyələr sistemi ideyası 

aktualdır.Söhbət hansı metoddan gedir?     A)marksist    B)Sosial 

istiqamətli metod     C)psixodinamik model     D)sosial-radikal 

model    E)eksiztensial model

125

Bu modelin əsasında insan hüquqları  uğrunda hərəkət dayanır     A)Sosial-radikal model     B)psixodinamik model    C)ekzistensial 

model     D)marksist model     E)humanist model

126

Bu model özünü dərketmənin yüksəlişinə və cəmiyyətdə dəyişiklikedilməsinə istiqamətlənən birgə kollektiv fəaliyyətin 

həyata keçməsinə kömək edən güc kimi sosial işçinin fəaliyyətini 

başa düşməyə əsaslanır? A)Marksist model  B)radikal model  

C)psixodinamik model  D)ekzistensial model  E)humanist model
127

Bu model kliyentin şəxsi və sosial səviyyədə yaranan vəziyyəti 

dəyişdirmək üçün şəxsi cəhədlərini optimallaşdırmaq sahəsində 

sosial işin imkanları ilə bağlıdır? A)radikal model  B)humanist 

model  C)Psixo-istiqamətli model  D)psixodinamik model  

E)ekzistensial model

128

Bu model sosial iş nəzəriyyəsinin psixo-dinamik istiqamətinə əsaslanır? A)humanist model  B)Psixodinamik model  C)radikal 

model  D)ekzistensial model  E)sosial model

129

Bu model müxtəlif sosial qrup nümayəndələrinin müdafiəsi və özünü dərketməsinin inkişafı modeli kimi təzahür edir? 

A)psixodinamik model B)Sosial radikal model  C)marksist model 

D)ekzistensial model E)humanist model

130


Bu model psixologiyanın ekzistensial və fenomenoloji yanaşması 

ilə bağlıdır? A)humanist model B)marksist model C)psixodinamik 

model  D)Ekzistensial model E)aparıcı model 

131


Bu model çərçivəsində kliyentin ona daha yaxın qrupa münasibətdə 

davranışının spesifikasiyasına daha çox diqqət yetirilir? A)aparıcı 

model  B)humanist model  C)Ekzistensial model  D)radikal model  

E)sosial model

132

Bu model şəxsiyyətin ətraf mühitlə  bağlı baxışlarının yeni sosial mühitə uyğun gəlməməsi nəticəsində yaranan münaqişəni həll 

etmək vaxtı etnik qruplar və sosial riskin digər kateqoriyaları ilə 

işdə özünü doğrultmuşdur? A)Ekzistensial model  B)radikal model  

C)sosial model  D)marksist model  E)humanist model

133

Bu model humanist psixologiyanın prinsipləri ilə müəyyən olunur?  A)marksist model  B)Humanist model  C)sosial model  D)radikal 

model  E)ekzistensial model

134

Bu modeldə kliyentin davranışını təhlil edərkən onun ətraf aləmi necə qəbul etməsini və öz baxışlarını necə şərh etməsiniöz sosial 

statusunu necə qiymətləndirməsini nəzərə almaq lazımdır? 

A)radikal model  B)humanist model  C)Ekzistensial  model  

D)sosial model E)marksist model

135

Bu modeldə sosial iş sosial işçinin kliyentə özünüdərketmə və özünü fəallaşdırma əsasında kömək etməyə cəhd göstərməsində 

təzahür edir? A)Humanist model  B)radikal model  C)sosial model  

D)marksist model  E)aparıcı model

136


Bu modelin aparıcı texnologiyası "fəal qulaq asmaq" 

texnologiyasıdır? A)aparıcı model  B)sosial model  C)Humanist 

model  D)radikal model  E)psixodinamik model 

137


Sosial işin kompleks istiqaməti modelinə aid deyil? A)aparıcı  

B)əsas  C)koqnitiv  D)sosial-pedaqoji  E)Humanist
138

Bu model psixoloji və sosial biliklərin inteqrasiyası əsasında 

qurulmuşdur? A)Aparıcı, əsas model B)humanist model  

C)psixodinamik model  D)marksist model  E)ekzistensial model 

139

Bu modeldə sosial yardım prosesinin əsaslandırılmasının məntiqi psixi biliklərə ilk növbədə şəxsiyyətin rolunu başa düşməyə 

əsaslanır? A)marksist model  B)Aparıcı əsas model  

C)psixodinamik model D)ekzistensial model E)humanist model 

140


Bu modeldə şəxsi rollar haqqında baxışlardan istifadə olunur? 

A)humanist model  B)psixodinamik model  C)Aparıcı əsas model  

D)marksist model  E)ekzistensial model 

141


Bu model kliyentin özünü necə aparması keçmiş təcrübəni nəzərə 

alararaq  inkişaf etməsi aktual hadisələrin əhəmiyyətini başa 

düşməsi və həyatda şəxsi rolu haqqında baxışların formalaşması 

prosesiilə bağlı məsələlərdən doğan problemləri özündə birləşdirir? 

A)ekzistensial model  B)humanist model  C)psixodinamik model  

D)Aparıcı əsas model  E) marksist model 

142

Aparıcı nəzəriyyəyə əsaslanan texnologiyasının variantlarından biri səhvdir?  A)psixodrama  B)qrup şəklində olan diskusiya C)rolların 

dəyişməsi  D)qrup terapiyası  E)Qrup mübahisələri

143

Bu model sosial kömək məsələlərinə pedaqoji baxımdan yanaşması ənənəsindən daha aktualdır? A)Sosial pedaqoji model  B)koqnitiv 

model  C)aparıcı model  D)humanist model  E)marksist model 

144

Bu  modelə struktur səviyyədə və psixo sosial iş səviyyəsində baxmaq olar? A)aparıcı model  B)humanist model  C)Sosial 

pedaqoji model  D)marksist model  E)koqnitiv model

145

Bu model XX əsrin 80-ci illərində daha da şöhrətlənmişdir?  A)sosial model B)Koqnitiv model  C)pedaqojimodel  

D)psixodinamik model E)humanist model 

146

Bu modelin reallaşmasının əsas forması məsləhət verməkdir? A)pedaqoji model  B)sosial model  C)humanist model  D)Koqnitiv 

model E)marksist model 

147

Bu modeldə kliyentin sosial davranışını nizama salmaq imkanlarını aşkar edir?  A)humanist model  B)marksist model C)pedaqogika 

model  D)psixodinamik model  E)Koqnitiv model 

148

Bu model çərçivəsində həll olunan ən aktual problemlərdən biri -münaqişələri qrup diskussiyası özünü təhlil və s. Vasitəsilə həll 

etməkdir? A)Koqnitiv model  B)psixodinamik model C)sosial 

model  D)pedaqoji model  E)humanist model149

Koqnitiv model neçənci illərdə daha da şöhrətlənmişdir? A)XVIII  

B)XIX   C)XX  D)XX əsrin 80-ci illərində  E)XXI

150


Bu modelin əsasında insanın biososial varlıq kimi həyatı təkrar 

istehsal etmək və həyata keçirmək bacarığı kimi "həyat gücü" 

anlayışı dayanır? A)koqnitiv model  B)pedaqoji model  C)Həyati-

istiqamətləndirici model  D)sosial model  E)humanist model: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə