Tema: Milliy qadriyatlar-millat iftixoriYüklə 48,13 Kb.
səhifə1/11
tarix26.06.2022
ölçüsü48,13 Kb.
#90136
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
AMALIY-2

TEMA: Milliy qadriyatlar-millat iftixori


Milliy ma`naviy qadriyatlar tushunchasi, uning ta`rifi va tavsifi. 

«Qadriyat» tushunchasi - juda keng tushuncha bo`lib, uning bir qismi - 


ma`naviy qadriyatlardir. Milliy-ma`naviy qadriyatlar - «milliylik», «Ma`naviyat» va 
«qadriyat» tushunchalari kesishgan nuqtada jamlangan ijtimoiy hodisalarni o`z ichiga 
oladi. «Milliy ma`naviy qadriyatlar» tushunchasiga quyidagicha ta`rif berish 
mumkin: Muayyan millat vakillari uchun zarur va ahamiyatli, aziz va ardoqli bo`lgan, 
manfaati va maqsadlariga xizmat qiladigan ma`naviy boyliklar, amallar va tamoyillar, 
g`oyalar va me`yorlar milliy ma`naviy qadriyatlardir.
Har bir xalqning o`zi uchun e`zozli, qimmatli bo`lgan ma`naviy boyliklari 
bo`ladi. Bular asrlar davomida avloddan-avlodga o`tib kelgan, hozirgi kunda ham 
o`zining ahamiyati va qadrini yo`qotmagan, shu xalqning iftixor manbaiga aylangan 
durdonalardir. Masalan, qirg`iz xalqi «Manas» dostoni bilan, misrliklar qadimiy 
piramidalar, frantsuzlar Parijdagi Luvr saroyi, o`zbeklar Samarqandu Buxoro va Xiva 
bilan haqli ravishda faxrlanadilar. 
Millat va elatlarning o`ziga xos tarixiy merosi, san`ati va adabiyoti bilan bir 
qatorda ularning urf-odat va marosimlari, madaniy munosabat va axloqiy fazilatlari 
ham ma`naviy qadriyatlar tizimiga kiradi. Bular xalqning o`ziga xosligini saqlab 
qolishda, yosh avlodni tarbiyalashda, shaxsning ijtimoiylashuvida muhim rol’ 
o`ynaydi.
Milliy qadriyatlar xalqning kundalik hayoti va turmush tarzida o`ziga xos 
mezon vazifasini o`taydi. Ushbu qadriyatlar vositasida turli hodisa va holatlarga, 
yangi paydo bo`layotgan faoliyat turlari va rasm-rusmlarga baho beriladi. YOsh 
avlodning hayotiy mo`ljallari, «zamon qahramoni» haqidagi tasavvurlari ham 
ma`naviy qadriyatlardan kelib chiqib shakllanadi. 
Milliy g`oyani ob`ektiv anglashda qadriyatlar va ma`naviyat olamini bilish va 
uni amaliy o`rganish muhim ahamiyatga ega. Har bir qadriyatning mohiyati va 
ahamiyati tabiat, jamiyat va ruhiy olam hodisalarini bilish, ilmiy umumlashtirish, 
ijtimoiy va ma`naviy taraqqiyotga ta`sir etish imkoniyatlari asosida belgilanadi.
Qadriyat turlari:
1. Inson yashab turgan moddiy muhit bilan bog`liq bo`lgan qadriyatlar.
2. An`analar, urf-odatlar va marosimlarda namoyon bo`ladigan axloqiy
qadriyatlar.

3. Insonning aql-idroki va amaliy faoliyati zaminida shakllangan mehnat 


malakalari va ko`nikmalari, bilim va tajribalari, qobiliyat va iste`dodlarida namoyon 
bo`ladigan qadriyatlar.
4. Odamlar o`rtasidagi jamoatchilik, hamkorlik, hayrihohlik, hamjihatlikka 
asoslangan munosabatlarda namoyon bo`ladigan qadriyatlar.
5. Kishilarning yoshi, kasbi, jinsi va irqiy xususiyatlari bilan bog`lik bo`lgan
qadriyatlar.
Qadriyatlarni xilma-xil shakl va turlarga ajratib o`rganish mumkin: 
1. Umuminsoniy qadriyatlar.
2. Mintaqaviy qadriyatlar.
3. Milliy qadriyatlar.
4. Diniy qadriyatlar.
Milliy g`oya va ma`naviy qadriyatlarning uzviy bog`liqligi. Milliy ma`naviy 
qadriyatlar - ijobiy axloqiy sifatlarni takomil-lashtirish, davlat va millat rivojiga 
to`g`anoq bo`ladigan salbiy illatlarni bartaraf etish omilidir. Milliy g`oya va ma`naviy 
qadriyatlar orasida uzviy aloqadorlik, o`zaro ta`sir mavjud bo`lib, bu quyidagilarda 
o`z ifodasini topadi: 
1. Milliy qadriyatlar milliy g`oya uchun ma`naviy negiz, manba bo`lib xizmat qiladi. 
2. Milliy g`oya qadriyatlarni boyitish, yanada yuksak bosqichga ko`tarish, odamlar 
ongi va qalbiga milliy qadriyatlarni singdirish omili bo`lib hisoblanadi. 
3. Milliy g`oya xalqning tub manfaatlari nuqtai nazaridan mavjud ma`naviy 
qadriyatlarga baho beradi, ijobiy jihatlarni rivojlantirish, salbiy holatlarni inkor 
etishning ma`naviy mezoni bo`lib maydonga chiqadi. 
Ma`naviyat, qadriyatlar va milliy g`oya - jamiyat hayotining juda murakkab va 
serqirra, o`zaro uzviy aloqadorlikda bo`lgan sohalaridir. SHaxs hayotida, umuman 
insoniyat taraqqiyotida, millat va davlat taraqqiyotining ma`lum davrlarida 
ma`naviyat va milliy g`oya eng dolzarb, hal qiluvchi omil bo`lib maydogan chiqadi. 
Demak, qadriyatlarning xilma-xil shakllari mavjud: moddiy va ma`naviy, milliy, 
mintaqaviy, umumbashariy qadriyatlar jamiyat hayotining sohalari bo`yicha: 
iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy, qadriyatlar, ijtimoiy ong shakllariga mos 
keladigan axloqiy, diniy, huquqiy va boshqa qadriyatlar.
Moddiy qadriyatlar haqiqiy qadriyatlarning namoyon bo`lish vosita-laridir 
(masalan, hayotda kerak bo`ladigan turli buyumlar). Insoniyat tarixi unga xizmat 
qiladigan, o`zi yaratgan, suyanadigan va qo`llab-quvvatlaydigan qadriyatlar 
dunyosining kengayishi, boyish va takomillashish tarixidir. Insoniyat o`zining 
kundalik mehnati bilan yaratayotgan sun`iy narsalar dunyosida yashaydi. Biz 
yaratayotgan ushbu moddiy va ma`naviy boyliklar olamining gultoji, sarasi 
qadriyatlardir. Milliy g`oyaga asoslangan qadriyat-lar va qadriyat mezonlari 
kishilarga, ularning xulq-atvorini tartibga solish va to`g`ri yo`naltirishga xizmat 
qiladi. Bunday o`ziga xos boshqarish-ning samaradorligi kishilarimizning milliy 
g`oya bilan bog`liq qadriyatlar olamini bilishga bog`liq.
Hozirgi zamonda ilg`or davlatlar hayotining demokratik tamoyillari ham 
inson qadrini nechog`li yuksaklikka ko`tarishi bilan baholanadi. Mamlakatimizdagi 
tub o`zgarishlar, islohotlarning mohiyati ham ana shu tamoyildan kelib chiqadi. Bu 
tamoyilni amalga oshirishda milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg`unligiga 

asoslangan yangicha dunyoqarash, sog`lom tafakkurning shakllanishi katta 


ahamiyatga ega.
Odamlar ongida milliy g`oyaga asoslangan mustaqillik, ma`naviy va axloqiy 
qadriyatlarni rivojlantirish, xalqning milliy ruhini uyg`otish va tiklash jamiyat 
barqaror rivojlanishining muhim sharti va kafolatidir. Prezident Islom Karimov 
o`zining «O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari 
va taraqqiyot kafolatlari» asarida milliy g`oya bilan bog`liq bo`lgan ma`naviy 
qadriyatlar va milliy o`zlikni anglashning tiklanishi xususida batafsil ma`lumotlar 
bergan. 
Xalqning madaniy qadriyatlari, ma`naviy merosi ming yillar mobaynida 
SHarq xalqlari uchun qudratli ma`naviyat manbai bo`lib xizmat qilgan. Uzoq yillar 
davomida totalitar tuzumga qaramay o`zbek xalqining madaniy qadriyatlari
an`analari saqlanib qolindi.
Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq ajdodlarimiz tomonidan ko`p asrlar 
davomida yaratilgan bebaho ma`naviy, madaniy merosimiz davlat siyosatining 
muhim vazifalaridan biri bo`lib kelmoqda. 
Ma`naviy qadriyatlarning tiklanishi, milliy o`zlikni anglashi murakkab 
sharoitda - eski imperiya tuzumi barbod bo`lgan va yangi ijtimoiy munosabatlar 
qaror topayotgan bir sharoitda yuz berdi.
Dastlabki paytlarda bir asrdan ziyod totalitar tuzumga qaramay milliy g`oyaga 
asoslangan ma`naviyat «Inkorni - inkor» sifatida kechdi. Avvalgi tuzum 
qadriyatlarini inkor etishning o`zi siyosiy va madaniy ekstremizm xavfini tug`dirardi. 
SHuningdek, orqaga betartib qaytish jamiyatni yangilash zaruriyatini inkor etishga 
olib kelishi mumkin. Ana shu inkor etish jarayonida ekstremistik ruhdagi muxolifat 
vujudga keladi. U ma`naviyatga qarshi muxolifat bo`lishi mumkin. 
Jangari millatchilik, diniy murosasizlik va «o`zimniki» bo`lmagan hamma 
narsaga nafrat bilan qaraydi. SHu boisdan bularni har tomonlama hisobga olgan 
holda ma`naviy tiklanishning ijobiy, bunyodkorlik, bir - birini to`ldiradigan siyosiy, 
iqtisodiy va madaniy dasturlar ishlab chiqish, amalga oshirishni zarur qilib qo`ydi.
Milliy o`zlikni anglash aynan ma`naviy qadriyatlarni o`zlashtirish, o`z 
xalqining tarixi, madaniy merosini o`rganish, bugungi holati va ertangi istiqbolini 
aniq tasavvur etishdan boshlanadi. 
Milliy ma`naviy qadriyatlar ko`p asrlik tarixga ega. O`zbekistondagi tarixiy 
obidalar, madaniy yodgorliklar yo urf-odat va marosimlarni tahlil qilish, bularning 
paydo bo`lishi juda qadim zamonlarga borib taqalishini ko`rsatadi. Masalan, 
«Avesto» bundan 2700 yil muqaddam 12 ming mol terisiga oltin xarflar bilan bitilgan 
bu asar paydo bo`lishi uchun undan avval ham kamida necha ming yillik davr 
o`tganligi, teran hayotiy tajriba va hikmatlar to`planganligi, shubhasiz. Bu asar 
yuksak madaniy hayot, falsafa va fan, hottotlik va mushtariylik rivojlanishi natijasida 
yaratilganligi uchun ham shu paytgacha o`z qimmatini yo`qotmadi. 
Davrlar o`tishi bilan milliy ma`naviy qadriyatlar ham o`zgarib, rivojlanib, 
yangilanib, boyib boradi. Zamon ruhiga va taraqqiyot talablariga mos kelmay qolgan 
me`yor va talablar inkor etiladi. YAngicha tasavvur va yondashuvlar, fazilat va 
odatlar hayotga kirib keladi. 
XXI asr boshiga kelib axborot texnologiyalari tufayli globallashuv jarayoni 
yangi bosqichga ko`tarildi. Bu sharoitda milliy qadriyatlarga chetdan bo`ladigan 

ta`sir beqiyos darajada zo`rayadi. Bu ta`sir, bir tomondan, milliy madaniyatlarning 


boyishi, qadriyatlarning qayta baholanishi va yuksalishiga, ikkinchi tomondan esa, 
millatning ruhiyati va qadriyatiga yot bo`lgan odat va harakatlarning kirib kelishiga 
sabab bo`ladi. 
Islom Karimov «O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida» asarida xalqning 
madaniy qadriyatlari, madaniy merosi ming yillar mobaynida SHarq xalqlari uchun 
qudratli ma`naviy kuch bo`lganligiga alohida e`tibor berdi.
Bunda 1) sobiq mafkura tazyiqini; 2) ma`naviy va madaniy merosni tiklash 
O`zbekiston davlati siyosatida muhim vazifa sifatida belgilab olinganligini chuqur 
o`rganish, yoshlarni unga e`tiborini jalb etish muhim. 
Jamiyatda ma`naviy qadriyatlarni tiklashga milliy g`oya jarayoni sifatida 
qarashda quyidagi jihatlarga e`tibor berish lozim:
1. Xalqimiz istiqbol tufayli siyosiy mustaqillikni qo`lga kirit-ganligi.
2. O`z taqdirini o`zi belgilashning chinakam egasi bo`lganligi.
3. O`zining ma`naviy-tarixiy ildizlarini o`rganish imkoniyati yuzaga
kelganligi, ammo uning juda murakkab jarayonlarda amalga oshirilayot-ganligi. 
4. Mustaqillikning dastlabki yillarida «siyosiy, madaniy ekstremizm xavfi» 
tug`ilishi mumkinligining hisobga olinganligi respublikada mustaqillikni saqlab 
qolishda, barqarorlikni ta`minlashdagi ahamiyatini chuqurroq, atroflicha, aniq 
misollar yordamida yoritish o`zining amaliy ahamiyatiga ega.
1994 yil 23 aprelda O`zbekiston Prezidentining «Respublika «Ma`naviyat va 
ma`rifat» jamoatchilik markazini tashkil etish to`g`risi-da»gi Farmoni, 1996 yil 9 
sentyabrda esa «Ma`naviyat va ma`rifat jamoatchilik markazi faoliyatini 
takomillashtirish va uning samarador-ligini oshirish to`g`risida»gi Farmoni va boshqa 
manbalarda quyidagi qadriyatlar haqida gapiriladi:
1. Vatan - eng oliy makon, u menikidir.
2. Eng oliy qadriyat - inson.
3. Mulkning eng oliy shakli - intellektual mulk va inson faoliyati-ning eng 
oliy turi - intellektual mehnat.
4. Vaqt eng oliy boylik.
5. Umuminsoniy qadriyatlar.
6. Moddiy qadriyatlar.
7. Milliy qadriyatlar.
8. Tabiiy qadriyatlar.
9. Iqtisodiy qadriyatlar.
10. Ijtimoiy - siyosiy qadriyatlar.
11. Ma`naviy qadriyatlar.
12. Axloqiy qadriyatlar.
13. Diniy qadriyatlar.
14. Oilaviy qadriyatlar.
15. Demokratik qadriyatlar va h.k. 
Prezident Islom Karimov o`tgan 15 yil mobaynida o`zbek xalqining ma`naviy-
axloqiy negizlarini asoslab berdi: 
1. Umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik.
2. Xalqimiz ma`naviy merosini mustahkamlash, rivojlantirish. 
3. Insonning o`z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi.

4. Vatanparvarlik.


O`zbekiston tanlagan ustuvor qadriyatlar: 
1.Demokratik qadriyatlar 
2.Erkin bozor iqtisodiyotini barpo etish
3.SHaxsning huquq va erkinliklarini ta`minlash 
Milliy ma`naviy meros, qadriyatlarning tarkibi. Milliy ma`naviy meros va 
qadriyatlar tushunchasi keng qamrovli tushuncha bo`lib, uning tarkibi quyidagilardan 
tashkil topgan: 
1) Tarixiy meros va tarixiy xotira. 
2) Madaniy yodgorliklar, osori-atiqalar, qadimiy qo`lyozmalar. 
3) Ilm-fan yutuqlari va falsafiy tafakkur durdonalari. 
4) San`at va milliy adabiyot. 
5) Axloqiy fazilatlar. 
6) Diniy qadriyatlar. 
7) Urf-odat, an`ana va marosimlar. 
8) Ma`rifat, ta`lim-tarbiya va hokazolar. 
Milliy ma`naviy qadriyatlarning ana shu har bir ko`rinishi muhim ahamiyatga 
ega. Bularning har birini misollar tariqasida chuqur tushuntirib berish mumkin. 
Demak, milliy ma`naviy qadriyatlarning har bir tarkibiy qismi xalqning 
mustaqilligini mustahkamlash va kelajagini ta`minlashda muhim ahamiyatga ega. 
Milliy istiqlol g`oyasining amal qilish tamoyillari quyidagilardan iborat:
1. Insonparvarlik tamoyili. 
2. Vijdon erkinligi.
3. Fikrlar rang-barangligini qaror toptirish - demokratik jamiyat barpo 
etishning asosiy sharti. 
4. Umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi tamoyili. 
5. Milliy qadriyatlarga sodiqlik.
6. SHaxs qadriyatlari, inson ma`naviy olami bilan bog`liqligi. 
7. Oila - jamiyatning muqaddas uyi, eng asosiy tarbiya maskani.
8. Jamiyat hayotini demokratlashtirish jarayonini yanada chuqurlash-tirish.
9. Hayotni erkinlashtirish. 
10. SHaxs erkinligiga tayanadi.
Mustaqillik tufayli milliy-ma`naviy tiklanishga imkoniyat yuzaga keldi. 
Prezident I.A.Karimov “ma`naviy o`nglanishni amalga oshirmasdan iqtisodiy 
o`nglanish mumkin emas”ligini aytib, “ma`naviyat xalqni, millatni millat qiladigan 
kuch-qudratdir” degandi. SHu sabab mustaqillik yillarda johon tsivilizatsiyasiga 
salmoqli hissa qo`shgan buyuk allamalarning merosini yangidan ijodiy o`zlashtirish 
o`ayotiy ehtiyojga aylandi. Imom Buxoriy, at. Termiziy, B.Naqshband, Ahmad 
YAssaviy, al-Xorazmiy, Farg`oniy, Beruniy, Ibn Sino, Amir Temur, Ulug`bek, 
Navoiy kabi buyuk zotlar merosini o`rganio` demokratik jamiyatning milliy ma`naviy 
negizlarini tashkil qiladi. Prezident I.A.Karimov 1992 yilda yozgan “O`zbekistonning 
o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li” asarida O`zbekistonni rivojlantirishning ma`naviy-
ahloqiy negizlarini ko`rsatib bergan edi: 
1) umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik,
2) xalqimizning ma`naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish,
3) insonning o`z imkoniyatlarin erkin namoyon qilish,

4) vatanparvarlik. 


Bu tushunchalar bir-biri bilan uzviy bog`liq bo`lib, demokratik huquqiy davlat 
va fuqarolik jamiyatini qurishda muhim vazifa va manba hisoblanadi. 2002 yil 29 
avgusta Oliy Majlis 9-sessiyasida prezidentimiz islom Karimov “O`zbekistonda 
demokratik o`zgarishlarni yanada chuqurlash-tirish va fuqarolik jamiyati asoslarini 
shakllantirishning asosiy yo`nalishlari” ma`ruzasida jamiyatni ma`naviy yangilash 
lozimligi tushunchasini mohiyatan ochib bergan. “Barcha islohotlarning bosh 
yo`nalishi va samaradorligi pirovard natijasini belgilab beradigan inson omili va 
mezonidir” deb bu masalaga alohida e`tibor qaratgan edi. Inson manfaatlarini amalga 
oshirish uchun zarur sharoit, imkoniyat yaratish orqali demokratik jamiyatni barpo 
etish mumkin. prezidentimiz bu masalaga diqqat berib, “Buyuk ajdodlarimizning 
beqiyos ma`naviy merosi ming yillik tariximiz va madaniyatimizga asoslangan 
ma`naviy hayotimizni tiklay boshladik. Dinimiz, tilimizga qaytdik, milliy urf-
odatlarimiz va an`analarimiz, xullas inson ma`naviyatiga daxldor barcha 
boyliklarimiz qaytadan qad rostlamoqda”. M.Gandining fikricha, “Insoniyat – bu 
yagona, bo`linmas oila, uning har bir a`zosi sodir qilgan jinoyat uchun har birimiz 
javobgarmiz” degan edi. Ma`naviyat mavhum tushuncha emas. U millat bilan, milliy 
tafakkur bilan, millatning tarixi, asrlar davomida to`plangan bilim va tajribasi, 
tushunchalari, tasavvurlari bilan bog`liq. Mamlaka-timizda kechayotgan demokratik 
o`zgarishlar jamiyat ma`naviy yangilashiga bog`liqligini faqat o`zbek millati 
ma`naviyati bilan bog`lash, baholash adolatdan emas. 
Barkamol shaxs – demokratik jamiyat tushunchasidir. Ma`naviy barkamol 
inson haqadagi ijtimoiy-siyosiy qarashlar, falsafiy fikrlar tarixda kecha paydo bo`lgan 
emas. Uning tarixiy ildizlari SHarq mutafakkirlari ijodiy, falsafiy ta`limotlariga borib 
taqaladi. SHu sabab “Biz sog`lom avlodni tarbiyalab, voyaga etkazishimiz kerak. 
Sog`lom kishi deganda faqat jismoniy sog`lomlikni emas, balki sharqona axloq-odob 
va umumbashariy g`oyalar ruhida kamol topgan insonga ta`rif berib, ongi yuksak, 
mustaqil fikrli, xulq-atovori bilan ibratli, bilimli, ma`rifatli kishini tushunishini bayon 
etdiyu shu boisdan ham jamiyatning ma`naviy yangilanishi demokratik jamiyat barpo 
etish omilidir. Milliy-ma`naviy negizlarni bilish uchun tarixni, milliy o`zlikni 
anglash ham zarur, chunki, xalq ma`naviyatning asosidir.
I.A.Karimov milliy istiqlol mafkurasi kontseptsiyasining asosiy tamoyillariga 
bag`ishlab ilmiy va ijodiy jamoatchilik vakillari bilan 2000 yil 6 apreldagi 
uchrushuvda so`zladi. Nutq jamiyatimiz hayotidagi eng muhim masalalardan biri 
milliy mafkura xususida bo`ldi. Bugungi kunda nafaqat iqtisodiy hayotimizda, balki, 
ongu tafakkurimizda ham yangilanish o`zgarish jarayoni kechmoqda. Pirovard 
maqsadimiz bo`lgan ozod va obod, erkin va farovon hayot qurishdagi 
intilishlarimizda biz uchun ruhiy-ma`naviy kuch-quvvat manbai, ilmiy asos – bu 
milliy g`oya, milliy mafkuradir. Fikr bor joyda baxs bo`ladi, baxs bor joyda haqiqat 
yuzaga keladi. Milliy g`oya, milliy mafkura ma`no-mohiyati, biz uchun juda zarur va 
kerakligini quyidagi holatlar bilan izohlash mumkin: 
1. O`z kelajagini qurmoqchi bo`lgan har qanday davlat o`z milliy g`oyasiga 
suyanishi va tayanishi zarur. Davlat tizimi, uni boshqarishdagi siyosat aniq mafkura 
asosiga qurilmog`i lozim. Oldin g`oya paydo bo`ladi. Odamlarimizni olijanob 
maqsad atrofida birlashtirishimiz zarur. Ongni, tafakkurni o`zgartirmisdan turib, biz 
ko`zlagan oliy maqsadga erishib bo`lmaydi.

2. Biz totalitar tuzumdan erkin va ozod tuzumga o`tish sharoitida 


yashamoqdamiz. SHu davrda maqsadimiz aniq bo`lishi kerak. Maqsadga puxta 
ishlangan mafkura asosida etishish mumkin. 
3. YOshlarimizni qanday g`oya negizida tarbiyalaymiz, qanday mafkura va 
tafakkur ular uchun qurol bo`lib xizmat qiladi? 
4. Hech qanday g`oyaviy bo`shliqqa yo`l qo`ymasligimiz kerak. eng ta`sirchan 
kurash avvalo, mafkura maydonlarida olib borilmoqda. Lekin hali suyagi qotmagan 
yoshlarimiz soxta g`oyalar orqasidan ergashib ketmoqda.
5. Milliy g`oya millatning o`zligini anglashga, qadriyatlarni tiklashga xizmat 
qilmog`i kerak 
6. Milliy mafkuramiz: a) milliy qadriyatlarga va b) umuminsoniy qadriyatlarga 
tayanishi zarur. 
7. Milliy mafkura hech qanday shaklda davlat mafkurasi maqomiga 
ko`tarilmasligi kerak.
“Foyaga qarshi faqat g`oya, fikrga qarshi faqat fikr, jaholatga qarshi ma`rifat 
bilan kurashish, olishish mumkin.” Ozod bo`lsang ozod bo`l, erkin bo`lsang erkin 
bo`l, mustaqil bo`lsang mustaqil bo`l. O`zbek millati oqko`ngil millat. Milliy mafkura 
o`zlikni anglashga xizmat qiladi. O`zlikni anglash o`z tarixini bilishdir. Tarixini 
bilish nasl-nasabini anglashdir. Milliy g`oya birlashtiruvchi kuch, qanot bo`lishi 
shart. 

Yüklə 48,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə