TexnologiyasiYüklə 14,65 Kb.

səhifə8/19
tarix30.12.2017
ölçüsü14,65 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Konveyrlәrin hesablanması;
Müәssisәnin illik mәhsuldarlığının hesablanması;
Müәssisәnin 5 illik mәhsuldarlığının hesablanması;
Baş planın hesablanması;
Müәssisә gәlirlәrinin hesablanması;
Sual: Bu göstәricilәrdәn biri, müәssisәdә çalışan bütün işçilәrin sayına görә tәyin edilmir:
(Çәki: 1)
Ayaqyolu;
Müәssisәnin ümumi mәhsuldarlığı;
Әl­üz yuyanlar;
Yemәkxana;
Geyinib soyunma otağı
Sual: Әmәyin fәrdi qeydiyyatı zamanı balıq xammalı iş yerinә necә ötürülmәlidir? (Çәki:
1)
Әl ilә;
Tarada;
Maşınla;
Asılmış vәziyyәtdә;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
Sual: Ayrı­ayrı texnoloji әmәliyyatlarda lazım olan iş rejiminin müәyyәn olunması hansı
mәqsәdlә lazımdır? (Çәki: 1)
Avadanlıqların düzgün seçilmәsi;
) Mәhsul istehsalının çoxaldılması;
Xammal sәrfinin azaldılması;
Enerji sәrfinin azaldılması;
Tullantıların miqdarının tәnzimlәnmәsi
Sual: Avadanlıqların düzgün seçilmәsi,maşın vә aparatların lazım olan miqdarının
hesablanması üçün nәyi müәyyәn etmәk lazımdır? (Çәki: 1)
Ayrı­ayrı texnoloji әmәliyyatlarda lazım olan iş rejimini;
İşçilәrin ümumi sayını;
İstehsal sexinin ümumi sahәsini
Müәssisәnin baş planını;
Müәssisәnin ümumi sahәsini;
Sual: Balıq mәhsulu doldurulmuş taralar,hansı anlayışa istinadәn istilik emalına mәruz
qoyulurlar? (Çәki: 1)
Qablaşdırılma rejimi;
İslatma rejimi;
Sterillәşdirmә rejimi;
Boşaltma rejimi;
Qidalandırma rejimi;


Sual: Balıq emalı müәssisәsindә istehsal sahәsinin neçә mәrtәbәdәn ibarәt olmasını
müәyyәn edәn amil hansıdır? (Çәki: 1)
 Texnoloji әmәliyyatların yerinә yetirilmә ardıcıllığını әks etdirәn texnoloji sxem;
Müәssisәnin baş planı;
Müәssisәdә çalışanların ümumi sayı;
İstehsal olunacaq mәhsulların çeşidi;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
Sual: Tozun,tüstünün vә qazların ayrılması sәbәbindәn bir sıra hallarda digәr sexlәrdәn
tәcrid olunan,bunlardan hansıdır? (Çәki: 1)
Balığın bәzi istehsal proseslәri;
Balığın ovlanma proseslәri;
Hazır mәhsulun saxlanma anbarı
Müәssisәnin ümumi әrazisi;
Göstәrilәnlәrin heç biri;
Sual: Balıq emalı müәssisәlәrindә bәzi texnoloji proseslәri hәyata keçirmәk üçün
bunlardan hansının, әvvәlcәdәn tәyin olunmuş müәyyәn tәzyiq altında verilmәsi tәlәb
olunur? (Çәki: 1)
Yağın;
Spirtin;
Benzinin;
Havanın;
Suyun;
Sual: Balığın son temperaturundan asılı olaraq mәnfi 50C­dә tәrkibindәki suyun hansı
faizi donmuş olur? (Çәki: 1)
30­35;
50­55;
60­65;
70­75;
80­85.
Sual: Soyuqluq itkilәri, böyük mәhsuldarlıqlı soyuducular üçün istilikötürmәyә soyuqluq
sәrfinin hansı faizinә bәrabәr götürülür? (Çәki: 1)
10 %;
20 %;
30 %;
40 %;
50 %.
Sual: Balıq emalı müәssisәlәri layihәlәndirilәrkәn inşaat meydançasının düzgün
seçilmәsi vә orada bütün obyektlәrin yerlәşdirilmәsi üçün aşağıda qeyd edilәnlәrdәn
hansı göstәriciyә malik olmaq lazımdır? (Çәki: 1)
İşçilәrin ümumi sayı;


Avadanlıqların dәyәri;
Tikinti әrazisinin vәziyyәt planı;
Tikintinin rentabellik planı;
İstehsal olunacaq mәhsulun xarakteristikası.
Sual: Balıq emalı müәssisәlәrindә istifadә olunan texnoloji avadanlıqları neçә qrupa
ayırırlar? (Çәki: 1)
2
3
5
7
4
Sual: Bunlardan hansı, balıq emalı müәssisәlәrindә istifadә olunan әsas avadanlıqlara
aid edilmir? (Çәki: 1)
Bunkerlәr;
Preslәr;
) Avtoklavlar;
Filtrlәr;
Sentrifuqalar.
Sual: Tikinti әrazisinin vәziyyәt planına malik olma vacibliyi nә üçün lazımdır? (Çәki: 1)
İnşaat meydançasının düzgün seçilmәsi;
Mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması;
İşçilәrin ümumi sayının hesablanması;
Mәhsulun çeşidinin müәyyәn edilmәsi;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Sual: Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı, yardımçı avadanlıqlara aid edilir? (Çәki: 1)
Ölçücülәr;
Distilyasiyalı dondurma aparatları;
Preslәr;
Avtoklavlar;
 Filtrlәr.
Sual: Hansı aparat nәqletdiricilәrә aid edilmir? (Çәki: 1)
Aralıq çәnlәr;
Yükqaldırıcı kranlar;
Nasoslar;
Şneklәr;
Çalovlu elevatorlar.
Sual: Layihәlәrdә ayrıca korpusların sayının nisbәtәn olması üçün hansı tәdbiri hәyata
keçirirlәr? (Çәki: 1)
Baş planı tәrtib etmirlәr;


Sexlәrin komponovkasını hәyata keçirmirlәr;
Baş planı tәşkil edәn obyektlәri ümumi binalarda yerlәşdirirlәr;
Müәssisә sәrhәdlәrini qeydә almırlar;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Sual: Göstәrilәn bu aparatlardan (avadanlıqlar) hansı, nәqletdiricilәrә aid edilir? (Çәki: 1)
Yük liftlәri;
Aralıq çәnlәr;
Ölçücülәr;
Sentrifuqalar;
Avtoklavlar.
Sual: Balıq emalı müәssisәlәrindә istifadә olunan әsas avadanlıqlara aid edilәn
avadanlığı göstәrin: (Çәki: 1)
Filtrlәr;
Aralıq çәnlәr;
Ölçücülәr;
Yük filtlәri;
Sәrnişin liftlәri;
Sual: Balıq emalı müәssisәlәri layihәlәndirilәrkәn ayrıca binaların az olması, hansı
göstәricinin şәrtlәndirir? (Çәki: 1)
Tikintinin dәyәri az olar
Tikintinin dәyәri çox olar;
Tikinti dәyәrsiz olar;
Kommunikasiya xәtlәrinin uzunluğu artar;
Göstәrilәnlәrin heç biri.
Sual: Seriya ilә (kütlәvi) istehsal edilmәyәn avadanlıqların әsas xarakteristikası bu
göstәrici sayılır: (Çәki: 1)
Faydalı ad;
Faydalı iş;
Faydalı hәcm;
Faydalı görünüş;
Faydalı rәng.
Sual: Balıq emalı müәssisәlәrindә müәssisәnin ümumi sahәsinin 25­30%­ni tәşkil edәn
hansı göstәricidir? (Çәki: 1)
Yaşıllıqlar;
Әsas istehsal sexi;
Xammal meydanşası
Hazır mәhsul anbarı;
Tikinti altında qalan sahәlәr.
Sual: Faydalı hәcm, seriya ilә (kütlәvi) buraxılmayan avadanlıqlarda hansı göstәrici ilә
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə